3-4 Nisan 2010 Aöf Sınavları Vize Soruları ve Cevapları

Konu Nisan 1, 2010 tarihinde tarafından  
AÖF Çıkmış Sorular kategorisine eklenmiştir.

3-4 Nisan AÖF Sınav Soruları-Cevapları ve Sınav sonuçları…

Anadolu Üniversitesi 3/4 Eylül Açık Öğretim Fakültesi sınav sonuçları…

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınavı (03.04.2010) ve (04.04.2010) yapılacak. Açıklandığı anda AOF sınav soruları ve  cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

İŞTE SİZE SINAV SORU VE CEVAPLARINA ULAŞMA YOLU:

AÖF Sınav sorularını ve cevaparını öğrenmek için Aşağıdaki linki tıklayıp yazdığımız adımları takip ederseniz soru ve cevaplara ulaşırsınız….

Sınav sorularını öğrenmek için TIKLAYINIZ…

AÖF E-öğrenme portalından sınav soru ve cevaplarına bakabilirsiniz. E-öğrenmede aşağıdaki adımlarla bulabilirsiniz…

1-Kimlik Numarasınızı yazıp oturum açınız.

2-Fakulte seçiniz bölümünden Sınav Sorularını seçin

3- Ordan da yan menüden İlgili Öğrenim yılını seçin ve yan menüye geçin

4- Bütünleme soru ve cevaplarını seçin Açılan pencereden E- Kitap”ı tıklayın ve ders kodlarını seçerek soruları açabilirsiniz.

Ayrıca Sınav sonuçlarınıda aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz…

AÇIKÖĞRETİM SINAV SONUÇLARINIZI BURDAN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ…

Açık Öğretim Sınav sonuçlarınızı AÖF’nin resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Sonuçlar açıklandığında aşırı bir yoğunluk olduğundan siteye erişim ilk etapta zor olabilir.  Service Unavailable hatası alınıbilir. Bunun için bir süre sonra yoğunluk azalacaktır, daha sonra tekrar erişmeyi deneyebilirsiniz.

Kamu Ekonomisi Vize Sınavı 1

Konu Ekim 11, 2009 tarihinde tarafından  
AÖF Çıkmış Sorular kategorisine eklenmiştir.

Kamu Ekonomisi Vize Sınavı 1


1) Neden-sonuç ilişkilerini, bağımsız ve bağımlı değişken arasındaki ilişkiyi araştıran yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Normatif Yaklaşım
B) Negatif Yaklaşım
C) Paternalist Yaklaşım
D) Pozitif Yaklaşım
E) Gelir Yaklaşımı

2) I. Kaynak Ayrımı Fonksiyonu
II. Yönetsel Fonksiyonlar
III. İstikrar Fonksiyonu
IV. Gelir Dağılımı Fonksiyonu
Yukarıdakilerden hangileri devletin ekonomik görevleri ya da fonksiyonları arasındadır?
A) I-III-IV
B) I-II
C) II-III
D) I-II-III-IV
E) III-IV

3) Normlara, değer yargılarına, politik bakış açısına dayanan yaklaşım, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Normatif Yaklaşım
B) Pozitif Yaklaşım
C) Negatif Yaklaşım
D) Paternalist Yaklaşım
E) Gelir Yaklaşımı

4) Aşağıdakilerden hangisi, ekonomik ayrıma göre devlet harcamalarından biri değildir?
A) Sosyal Harcama
B) Cari Harcama
C) Yatırım Harcaması
D) Gerçek Harcama
E) Transfer Harcaması

5) Bir bireyin refahını azaltmadan bir diğerininkini artırma imkanı olmaması durumu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pareto optimallik kriteri
B) Tüketici dengesi
C) Tam rekabetçi denge modeli
D) Marjinal dönüşüm oranı
E) Piyasa aksaklıkları

6) Tam rekabet koşulunun en önemli unsuru, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hiçbir firmanın piyasaya tek başına hakim olma-ması
B) Fiyat üzerinde belirleyici olması
C) Pareto optimallik kriteri
D) Fiyatların, aşağıya ve yukarıya doğru esnek olması
E) Piyasa bilgilerinin tam olması

7) Arz edilen bütün malların aynı zamanda talep edilen mallar olması koşulu olan pareto optimallik koşullarının en sonuncusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Emeğin marjinal verimliliği
B) Etkin ürün karması
C) Optimum ürün karması
D) Üretimde etkinlik
E) Değişimde etkinlik

8) Emeğin marjinal verimliliğinin sermayenin marjinal verimliliğine oranı, aşağıdakilerden hangisini verir?
A) Marjinal Teknik İkame Oranı
B) Marjinal İkame Oranı
C) Marjinal Dönüşüm Oranı
D) Marjinal İkame Eğilimi
E) Marjinal Vergi Oranı

9) Bireylerin ihtiyaçları ve talepleri olduğu halde, piyasa mekanizmasının hiç çalışmaması veya sosyal optimum altında çalışması nedeniyle, arz ve talebin kollektif bir birim (devlet) tarafından örgütlendiği ekonomiye ne ad verilir?
A) Kamu Ekonomisi
B) Liberal Ekonomi
C) Sosyal Devlet Ekonomisi
D) Smith Ekonomisi
E) Musgrave Ekonomisi

10) Piyasada konjonktürel dalgalanmalara bağlı olarak ortaya çıkan makro istikrarsızlıkların vergi ve harcama araçları ile giderilmesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A) Gelir Dağılımı Fonksiyonu
B) İstikrar Fonksiyonu
C) Kaynak Ayrımı Fonksiyonu
D) Sosyal Refah Fonksiyonu
E) Rekabet Fonksiyonu

11) Aşağıdaki hangi iktisatçı Genel Denge Teorisi ile 1929 Dünya Ekonomik Bunalımından sonra devletin istikrarsızlıkları önleyici rolü olduğu görüşü üzerinde etkili olmuştur?
A) Smith B) Marshall C) Keynes
D) Locke E) Hobbes

12) Piyasa talebini tek bir firmanın karşılaması, iki ya da daha fazla firmanın karşılamasından daha etkinse, yani üretim maliyetleri daha düşük oluşuyorsa aşağıdakilerden hangisi mevcuttur?
A) Dışsallık
B) Makroekonomik dengesizlik
C) Doğal tekel
D) Mikroekonomik dengesizlik
E) Özel tekel

13) Bir malın tüketiminde rekabet olmamasını aşağıdakilerden hangisi açıklamaktadır?
A) Bireyin tüketimi sonucu elde ettiği faydanın ikinci bireyin faydasını azaltmaması
B) Bir bireyin tüketiminin diğer bireyin tüketimini azaltması
C) Bedel ödemeyenin bu malın tüketiminden dışlanabilmesi
D) Tüketimden mutlak fayda sağlanması
E) Tüketimden herkesin eşit derecede fayda sağlaması

14) İhtiyaçlar için gerekli olduğu halde çeşitli nedenlerle tüketilmediği için devletin müdahalede bulunduğu mal çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fiyatlandırılabilir kamusal mallar
B) Uluslararası kamusal mallar
C) Erdemli mallar
D) Karma mallar
E) Kulüp mallar

15) Aşağıdakilerden hangisi, fiyatlandırılabilir kamusal malların özelliklerinden biri değildir?
A) Bu malların tüketiminde rekabet yoktur.
B) Tüketiminden mahrum bırakılma özelliği mevcuttur.
C) Sosyal optimum sağlamak için kapasite noktasına kadar fiyatlama yapmak gerekir.
D) Marjinal maliyet sıfır olduğu halde, fiyatlandırma yapmak talebi kısacağı için toplumsal fayda kaybına neden olur.
E) Bu tür malların bir bölümü özel mal, bir bölümü ise kamu malı niteliğindedir.

16) Lindahl modeline göre, etkin bir kamu malı miktarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bireyin ödemeye istekli olduğu bedellerin toplamını kamu malı üretiminin maliyetini karşıladığı miktar
B) Bütün ülkeye faydasının yayılabileceği miktar
C) Merkezi yönetim tarafından sunulabilen miktar
D) Kamu mallarının optimal üretim miktarını analiz eden miktar
E) Toplam talep eğrisinin maliyet eğrisini kestiği noktadaki miktar

17) Bir ekonomik birimin yürüttüğü faaliyetin başka bir ekonomik birime herhangi bir karşılık olmadan sağladığı fayda ya da yüklediği maliyete ne ad verilir?
A) Gelir dağılımı
B) Kaynak ayrımı
C) Dışsallık
D) Yükleme
E) Vergi transferi

18) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Dış maliyetin varlığı kaynakların optimal ayrımını engeller.
B) Dış faydanın varlığı kaynakların optimal ayrımını engeller.
C) Özel mal ve hizmetlerde dışsallık tamdır.
D) Maliyetin sözkonusu olduğu bir durumda piyasaya hiçbir müdahalede bulunulmazsa aşırı üretim sorunu doğar.
E) Dış faydanın söz konusu olduğu bir durumda piyasaya hiçbir müdahalede bulunulmazsa, eksik üretim sorunu doğar.

19) Dış maliyetin en yaygın türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çevre kirlenmesi
B) Aşırı üretim
C) Fiziksel sınırlama
D) Kaynak ayrımı
E) Benchmarking

20) I. Basitleştirici varsayımın geçerli olmaması
II. Dış maliyetin vergi oranından büyük olması
III. Dış maliyeti ölçmenin olanaksız olması
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, dış maliyetin vergi yoluyla üretici ile tüketici arasında paylaştırılmasının uygulamada karşılaştığı engellerdendir?
A) I-II B) Yalnız I C) Yalnız II
D) I-III E) II III

21) Aşağıdakilerden hangisi, bir üretim ya da tüketim faaliyetinin herhangi bir karşılık ödenmeden başka bir üretim ya da tüketim faaliyetine olumlu etkiler yapmasıdır?
A) Olumlu Dışsallık B) Aşırı Üretim
C) Dış Fayda D) Dış Maliyet E) Dışsallık

22) Bürokrasinin, kamu kesiminin büyüklüğünü sosyal optimumun çok üzerine çıkarma eğilimini aşağıdaki modellerden hangisi savunur?
A) X-Etkinsizliği
B) Niskanen Modeli
C) Bürokrasi Modeli
D) Kamusal Seçiş Modeli
E) Cournot Modeli

23) Aşağıdakilerden hangisi, kamu kesiminde etkinliği sağlayacak dürtü ve teşvik sistemlerinin sağlanması için yapılan çalışmalardan biridir?
A) Üretim yapan birimlerin hizmet kullanıcılarına karşı herhangi bir sorumluluğunun olmaması
B) Kamulaştırma politikalarının uygulanması
C) Bürokratların azaltılması için gerekli tedbirlerin alınması
D) Hizmette kalitenin ve hedeflerin tanımlanması ve bunların ölçülebilir hale getirilmesi
E) Etkinliğin mülkiyetten değil rekabetten kaynaklanması

24) Devletin ekonomik anlamdaki esas fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kişilerin girişimlerini teşvik etmek
B) Piyasanın etkin olarak üretemediği mal ve hizmetleri üretmek
C) Tam kamusal malların üretimini sağlamak
D) Kamu işletmelerinin sayısını artırmak
E) Piyasaya mümkün olduğunca müdahale etmek

25) Piyasa fiyatı, marjinal maliyetin üzerinde belirleniyorsa tüketici açısından aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A) Tüketici fazlası
B) Üretici fazlası
C) Kâr
D) Fayda kaybı
E) Zarar

26) Kamu kesiminde kaynakların etkin kullanımını sağlamak için başvurulan yöntemlerden en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Maliyet-Etkenlik Analizi
B) Yöneylem Araştırması
C) Fayda-Maliyet Analizi
D) Stratejik Analiz
E) İşlem Analizi

27) ABD’de fayda-maliyet analizinin uygulanışı aşağıdaki projelerden hangisi ile başlamıştır?
A) Taşkın Projeleri
B) Karayolları Projeleri
C) Baraj Projeleri
D) Yerel Projeler
E) Ulusal Projeler

28) Fayda-maliyet analizinin ana koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fayda ve maliyetlerin para birimiyle ifade edilebilmesi
B) Fayda ve maliyetlerin ölçülmesi
C) Fayda ve maliyetlerin tanımlanması
D) Fayda ve maliyetlerin yöneylem araştırmasının yapılması
E) Fayda ve maliyetlerin maliyet-etkenlik araştırmasının yapılması

29) Aşağıdaki iktisatçılardan hangisi, bayındırlık projelerinde faydanın ölçülmesini incelemiş ve kamu hizmetlerinin faydasının, bireylerin bunlar için ödemeyi kabul edecekleri en yüksek tutara eşit olduğunu ortaya koymuştur?
A) Marshall B) Pigou C) Keynes D) Dupuit E) Hobbes

30) Üretim ve gelirde artış ya da maliyetlerdeki azalış anlamındaki fayda türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gerçek Fayda B) Doğrudan Fayda
C) Dolaylı Fayda D) Dolaysız Fayda E) İtibari Fayda Cevaplar


1-Açıklama: Pozitif yaklaşım; neden sonuç ilişkilerini araştıran yaklaşımdır. Bağımsız ve bağımlı değişkenler arasındaki ilişkiyi araştırır.

2-Açıklama: Musgrave’e göre devletin ekonomik görevleri ya da fonksiyonları; kaynak ayrımı fonksiyonu, istikrar fonksiyonu ve gelir dağılımı fonksiyonudur.

3-Açıklama: Normatif yaklaşım; normlara, değer yargılarına, politik bakış açısına dayanan yaklaşımdır.

4-Açıklama: Ekonomik ayrıma göre devlet harcamaları; cari harcama, yatırım harcaması, gerçek harcama ve transfer harcamasıdır. Sosyal harcama, fonksiyonel ayrıma göre kamu harcamalarının kapsamındadır.

5-Açıklama: Pareto optimallik kriteri; bir bireyin refahını azaltmadan bir diğerininkini artırma imkânı olmamasıdır.

6-Açıklama: Tam rekabet koşulunun en önemli unsuru, hiçbir firmanın piyasaya tek başına hakim olmaması; fiyatlar üzerinde belirleyici olmamasıdır.

7-Açıklama: Etkin ürün karması; pareto optimallik koşullarının en sonuncusu, arz edilen bütün malların aynı zamanda talep edilen mallar olması koşuludur.

8-Açıklama: Marjinal teknik ikame oranı, üretim faktörlerinin marjinal verimlilikleri arasındaki orandır. Emeğin marjinal verimliliğinin sermayenin marjinal verimliliğine oranıdır.

9-Açıklama: Bireylerin ihtiyaçları ve talepleri olduğu halde, piyasa mekanizmasının hiç çalışmaması veya sosyal optimum altında çalışması nedeniyle, arz ve talebin kolektif bir birim (devlet) tarafından örgütlendiği ekonomi, kamu ekonomisidir.

10-Açıklama: İstikrar fonksiyonu, piyasanın konjonktürel dalgalanmalara bağlı olarak ortaya çıkan makro istikrarsızlıkların vergi ve harcama araçları ile giderilmesidir.

11-Açıklama: 1929 Dünya Ekonomik Bunalımın’dan sonra devletin istikrarsızlıkları önleyici rolü görüşü yerleşmeye başladı. J.M. Keynes tarafından bu dönemde ortaya atılmış bulunan Genel Denge Teorisi’nin bu değişim üzerinde büyük etkisi olmuştur.

12-Açıklama: Piyasa talebini tek bir firmanın karşılaması, iki ya da daha fazla firmanın karşılamasından daha etkinse, yani üretim maliyetleri daha düşük oluşuyorsa, doğal tekel mevcuttur.

13-Açıklama: Bir malın tüketiminde rekabet olmaması, bireyin tüketimi sonucu elde ettiği faydanın ikinci bireyin faydasını azaltmamasıdır.

14-Açıklama: Erdemli mallar ihtiyaçlar için gerekli olduğu halde, çeşitli nedenlerle tüketilmediği için devlet müdahalede bulunur.

15-Açıklama: Bir bölümü özel mal, bir bölümü ise kamu malı niteliğindeki mallar karma mallardır.

16-Açıklama: Lindahl modeline göre, bireylerin ödemeye istekli oldukları bedellerin toplamını kamu malı üretiminin maliyetini karşılıyorsa, bu miktar etkin bir kamu malı miktarıdır.

17-Açıklama: Dışsallık, bir ekonomik birimin yürüttüğü faaliyetin başka bir ekonomik birime herhangi bir karşılık olmadan sağladığı fayda ya da yüklediği maliyettir.

18-Açıklama: Özel mal ve hizmetlerde dışsallık yoktur ya da yok denecek kadar azdır.

19-Açıklama: Dış maliyetin en yaygın türü, çevre kirlenmesidir.

20-Açıklama: Basitleştirici varsayımın geçerli olmaması ve dış maliyeti ölçmenin olanaksız olması, dış maliyetin vergi yoluyla üretici ile tüketici arasında paylaştırılmasının uygulamada karşılaştığı engellerdendir.

21-Açıklama: Dış fayda, bir üretim ya da tüketim faaliyetinin herhangi bir karşılık ödenmeden başka bir üretim ya da tüketim faaliyetine olumlu etki yapmasıdır.

22-Açıklama: Niskanen modeline göre, bürokrasi, kamu kesiminin büyüklüğünü sosyal optimumun çok üzerine çıkarma eğilimindedir.

23-Açıklama: Hizmette kalitenin ve hedeflerin tanımlanması ve bunların ölçülebilir hale getirilmesi, kamu kesiminde etkinliği sağlayacak dürtü ve teşvik sistemlerinin sağlanması için yapılan çalışmalardan biridir.

24-Açıklama: Devletin ekonomik anlamdaki esas fonksiyonu, piyasanın etkin olarak üretemediği mal ve hizmetleri üretmektir

25-Açıklama: Piyasa fiyatı, marjinal maliyetin üzerinde belirleniyorsa, tüketici açısından fayda kaybı olur.

26-Açıklama: Fayda-maliyet analizi, kamu kesiminde kaynakların etkin kullanımını sağlamak için başvurulan yöntemlerden en önemlisidir.

27-Açıklama: Amerika Birleşik Devletleri’nde fayda-maliyet analizinin uygulanışı 1930’larda taşkın önleme projeleri ile başlamıştır.

28-Açıklama: Fayda-maliyet analizinin ana koşulu, fayda ve maliyetlerin para birimiyle ifade edilebilmesidir.

29-Açıklama: Jules Dupuit, bayındırlık projelerinde faydanın ölçülmesini incelemiş ve kamu hizmetlerinin faydasının, bireylerin bunlar için ödemeyi kabul edecekleri en yüksek tutara eşit olduğunu ortaya koymuştur.

30-Açıklama: Gerçek fayda, üretim ve gelirde artış ya da maliyetlerdeki azalış anlamındaki fayda türüdür.

1 D
2 A
3 A
4 A
5 A
6 A
7 B
8 A
9 A
10 B
11 C
12 C
13 A
14 C
15 E
16 A
17 C
18 C
19 A
20 D
21 C
22 B
23 D
24 B
25 D
26 C
27 A
28 A
29 D
30 A