Hukuka Giriş Tüm Ünitelerin Deneme Sınavları

Konu Haziran 11, 2018 tarihinde tarafından  
AÖF Deneme Sınavları kategorisine eklenmiştir.

ÜNİTE 1

1. Aşağıdakilerden hangisi* hukukun tanımı içinde yer almaz?

A) Sosyal hayat
B) Maddi müeyyide
C) Devlet
D) Toplumsal ilişkiler
E) Manevi müeyyide

2. “Sosyal hayatın düzenlenmesi* toplumsal yaşamın düzen ve güven havasında akıp gidebilmesi için hukuk kurallarına ihtiyaç vardır.” ifadesi hukukun hangi özelliğini gösterir?

A) Hukuk kurallarının maddi müeyyideli olması
B) Hukuk kurallarının manevi müeyyideli olması
C) Hukuk kurallarının gerekliliği
D) Hukuk kurallarının tekliği
E) Hukuk kurallarının sosyal hayatı düzenlemesi

3. Askerlerin birbirlerine selam vermek zorunda olmaları hangi kurallar ile ilgilidir?

A) Din Kuralları
B) Ahlak Kuralları
C) Görgü Kuralları
D) Hukuk Kuralları
E) Eğitim Kuralları

4. Eşlerin birbirine sadakat yükümlülüğü hangi kurallar ile ilgilidir?

A) Din Kuralı-Görgü Kuralı
B) Din Kuralı-Hukuk Kuralı
C) Ahlak Kuralı-Hukuk Kuralı
D) Görgü Kuralı-Ahlak Kuralı
E) Görgü Kuralı-Hukuk Kuralı

5. Aşağıdakilerden hangisinin yaptırımı manevidir?

A) Yalan söylemek
B) Evrakta sahtekarlık
C) Adam öldürmek
D) Hırsızlık
E) Dolandırıcılık

6. Bir toplumda iyilik ve kötülük hakkında oluşan değer yargılarına göre* yapılmaması gereken davranışlara ilişkin kurallar bütününe ne ad verilir?

A) Görgü Kuralları
B) Ahlak Kuralları
C) Din Kuralları
D) Hukuk Kuralları
E) Doğa Kuralları

7. Yoksullara yardım etmek* hangi sosyal hayat kuralının diğerine dönüşmesine örnek teşkil eder?

A) Din kuralının görgü kuralına dönüşmesi
B) Görgü kuralının din kuralına dönüşmesi
C) Görgü kuralının hukuk kuralına dönüşmesi
D) Ahlak kuralının hukuk kuralına dönüşmesi
E) Hukuk kuralının görgü kuralına dönüşmesi

8. Aşağıdakilerden hangisi* hukuk kurallarının niteliklerinden biri değildir?

A) Kişiler ile kişiler arasındaki ilişkileri düzenleme
B) Kişiler ile toplum arasındaki ilişkileri düzenleme
C) Sosyal hayatı düzenleme
D) Maddi müeyyideli olma
E) Manevi yaptırımlardan oluşma

9. Aşağıdakilerden hangisi* din kurallarının özelliklerinden değildir?

A) Allah tarafından konulmuş kurallardır
B) Dünyevi ve uhrevi olmak üzere iki türü vardır
C) Din kurallarına uymayanlar ile alay edilir
D) Yaptırımı manevidir
E) Din kurallarına uymayanlar günahkar sayılır

10.Toplumda belli bir olay karşısında nasıl davranılması gerektiğini gösteren kurallar* aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hukuk Kuralları
B) Doğa Kuralları
C) Ahlak Kuralları
D) Görgü Kuralları
E) Din Kuralları

11. Aşağıdakilerden hangisi* hukuk kurallarına en yakın sosyal hayat kuralıdır?

A) Din Kuralları
B) Ahlak Kuralları
C) Görgü Kuralları
D) Doğa Kuralları
E) Fizik Kuralları

12. Aşağıdakilerden hangisi* ahlak kurallarının özelliklerinden değildir?

A) Sosyal hayat kurallarındandır.
B) Yaptırımı manevidir.
C) Objektif ve sübjektif olmak üzere iki türü vardır.
D) Uhrevidir.
E) Yaptırımı ayıplama ve küçük görmedir.

13. Bir kimseyi hukuk kurallarının emrine uygun davranmaya zorlama yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Yasama organı
B) Yürütme organı
C) Yargı organı
D) Eğitim organı
E) İdari organ

14. Yalan yere yemin etmek aşağıdaki kurallardan hangileri ile ilgilidir?

A) Ahlak Kuralı-Hukuk Kuralı
B) Görgü Kuralı-Ahlak Kuralı
C) Görgü Kuralı-Hukuk Kuralı
D) Din Kuralı-Görgü Kuralı
E) Din Kuralı-Ahlak Kuralı

************************************************** **********

ÜNİTE 2

1. Aşağıdakilerden hangisi* hükümsüzlük türlerinden biri değildir?

A) Tazminat
B) Yokluk
C) Mutlak Butlan
D) Nisbi Butlan
E) Tek Taraflı Bağlamazlık

2. Sözleşme tarihi geçtiği halde borçlu edimini yerine getirmediği takdirde alacaklı aşağıdaki davalardan hangisini açar?

A) Men
B) Tespit
C) Men’i Müdahale
D) Tazminat
E) İstirdat

3. Karaborsacılık yapan bir tüccarın mesleğini yürütmekten 1 yıl süreyle yasaklanması ne tür bir müeyyidedir?

A) Tazminat
B) Hükümsüzlük
C) Cebri icra
D) Ceza
E) İptal

4. 15 yaşındaki bir küçüğün tek başına yaptığı borçlandırıcı sözleşmenin yaptırımı* aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yokluk
B) Butlan
C) iptal
D) Tek Taraflı Bağlamazlık
E) Ceza

5. Nafaka yükümlüsü* mahkeme emrine uyma***** kararlaştırılan yardımı yapmazsa devlet tarafından nasıl alınır?

A) Ceza yoluyla
B) Cebri icra yoluyla
C) Hükümsüzlük yoluyla
D) Tedbir yoluyla
E) İptal yoluyla

6. Evli bir insanın yeniden evlenmesi hangi yaptırıma tabidir?

A) Yokluk
B) Butlan
C) Hükümsüzlük
D) Ceza
E) Tek taraflı bağlamazlık

7. Aşağıdakilerden hangisi* disiplin cezalarından değildir?

A) Uyarma
B) Kusur bildirme
C) Kınama
D) Geçici olarak işten çıkarma
E) işyerinin geçici olarak tatili

8. Hukukta zararın karşılığı olan müeyyide tazminat ise suçun karşılığı* aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ceza
B) Cebri icra
C) Hükümsüzlük
D) iptal
E) Butlan

9. Aşağıdakilerden hangisi* hükümsüzlük türlerinden biridir?

A) Ceza
B) Cebri icra
C) iptal
D) Tazminat
E) Tek Taraflı Bağlamazlık

10. İdari makamların hukuka aykırı işlemlerinin iptali için hangi mahkemeye başvurulur?

A) Danıştay
B) İdare Mahkemesi
C) Yargıtay
D) Asliye Hukuk Mahkemesi
E) Anayasa Mahkemesi

11. Bir memuru haksız şekilde işten çıkartan bir kamu kurumunun bu işlemine karşı* aşağıdaki müeyyidelerden hangisi uygulanır?

A) Para cezası
B) Yokluk
C) iptal
D) Cebri icra
E) Hapis cezası

12. Özel hukuk kuralları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Kişiler ile kişiler arasındaki ilişkilere uygulanır.
B) Taraflardan birinin devlet olduğu ilişkilere de uygulanabilir.
C) Eşitler arası ilişkileri düzenler.
D) Kamu gücünün kullanıldığı ilişkilerde uygulanır.
E) Gerçek ya da tüzel kişiler arasındaki ilişkilerde uygulanır.

13. Tazminat ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Bir yaptırım türüdür.
B) Maddi veya manevi olabilir.
C) Sadece haksız fiillere uygulanır.
D) Sözleşmeye aykırılık halinde de uygulanır.
E) Sözleşmeyi geç yerine getiren kimse* tazminat ödemek zorunda kalır.

14. Bir hukuki ilişkinin kamu hukukuna dahil olabilmesi için* Devletin bu ilişkiye hangi sıfatla katılması gerekir?

A) Kamu yararı
B) Kamu eşitliği
C) Kamu kudreti
D) Kamu egemenliği
E) Kamu menfaati

CEVAPLAR
1.A
2.D
3.D
4.D
5.B
6.B
7.E
8.A
9.E
10.B
11.C
12.D
13.C
14.C

************************************************** *********

ÜNİTE 3

1. Aşağıdakilerden hangisi* insan hakları evrensel bildirisinde kabul edilen ilkelerden biri değildir?
A) Kölelik ve köle ticareti yasaktır.
B) Bütün insanlar hür doğar.
C) Her bireyin vatandaşlık hakkı vardır.
D) Devlet* cinsiyet ayrımı yapar.
E) Herkes fikir* din ve vicdan özgürlüğüne sahiptir.

2. Devletin işlerini yürüten idarenin hukuk düzenine bağlı kalması* aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilgilidir?
A) Demokratik Devlet
B) Laik Devlet
C) Sosyal Devlet
D) Hukuk Devleti
E) İnsan Haklarına Saygılı Devlet

3. Aşağıdakilerden hangisi* TBMM’nin görev ve yetkilerinden değildir?
A) Kanun koymak
B) Anayasa mahkemesi üyelerini atamak
C) Af çıkarmak
D) Bakanlar Kurulunu denetlemek
E) Cumhurbaşkanını seçmek

4. Aşağıdakilerden hangisi* kamu hukukunun dallarından biri değildir?
A) Ceza Hukuku
B) Medeni Yargılama Hukuku
C) Borçlar Hukuku
D) idare Hukuku
E) Vergi Hukuku

5. Vatandaşlarına asgari bir yaşam düzeyi sağlamayı hedefleyen anayasal ilke* aşağıdakilerden hangisidir?
A) Demokratik Devlet
B) Laik Devlet
C) Sosyal Devlet
D) Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet
E) Hukuk Devleti

6. “Hangi eylemin suç teşkil edeceğinin ve buna ne ceza verileceğinin kanunla belirtilmesi” şeklinde ifade edilebilecek ilkeye* ceza hukukunda ne ad verilir?

A) Hukuku bilmemek mazeret sayılmaz ilkesi
B) Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi
C) Kanunların geriye yürümezliği ilkesi
D) Suç ve ceza ilkesi
E) Cezaların şahsiliği ilkesi

7. Aşağıdakilerden hangisi* anayasaya göre devletin temel ilkelerinden değildir?
A) Hukuk Devleti
B) Demokratik Devlet
C) Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet
D) Üniter Devlet
E) Sosyal Devlet

8. Bakanlar Kurulunun başkanı kimdir?
A) Cumhurbaşkanı
B) Başbakan
C) Genel Kurmay Başkanı
D) Milli Savunma Bakanı
E) Devlet Bakanı

9. Cumhurbaşkanına bağlı olarak kurulan ve yargı organları ile askeri makamlar dışındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarını denetleyen kuruluş* aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yüksek Denetleme Kurulu
B) Devlet Denetleme Kurulu
C) Sayıştay
D) Danıştay
E) Anayasa Mahkemesi

10. İcra ve iflas memurlarının işlemlerine karşı yapılacak itiraz ve şikayetler aşağıdakilerden hangisi tarafından karara bağlanır?

A) iflas Masası
B) icra Tetkik Mercii
C) icra Müdürü
D) Sulh Ceza Hakimi
E) Asliye Hukuk Mahkemesi

11. Aşağıdakilerden hangisi* TBMM’nin görev ve yetkilerinden biri değildir?

A) Yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek
B) Para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek
C) Kesinleşmiş ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek
D) Kanun koymak ya da kaldırmak
E) Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak

12. Aşağıdakilerden hangisi* çekişmesiz yargının alanına girer?

A) Vakıfların mahkeme siciline tesciline karar verilmesi
B) Bir kimsenin alacağının ödenmesine karar verilmesi
C) Evli bir çiftin boşanmasına karar verilmesi
D) Kiralanan bir yerin boşaltılmasına karar verilmesi
E) Bir eşyanın mülkiyetinin kime ait olduğuna karar verilmesi

13. Sağır ve dilsizlerde tam ehliyet hangi yaşın bitirilmesi ile başlar?

A) 18 B)19 C)20 D)21 E)24

14. TC Anayasası’na göre kanun çıkarma yetkisi aşağıdaki organlardan hangisine aittir?

A) TBMM
B) Başbakanlık
C) Bakanlar Kurulu
D) Cumhurbaşkanı
E) Adalet Bakanlığı

15. Aşağıdakilerden hangisi* suçun unsurlarından biri değildir?

A) Kanunilik
B) Kast
C) Taksir
D) icra
E) Cürüm

16. Aşağıdakilerden hangisi* sosyal devletin özelliklerinden biri değildir?

A) Vatandaşa insan haysiyetine yakışan yaşam düzeyi sağlar.
B) Ulusal geliri bireyler arasında adil bir biçimde dağıtmayı amaçlar.
C) Ekonomik durumu ilgilendirmez.
D) Topraksız çiftçiyi topraklandırır.
E) Sosyal güvenliği sağlar.

17. Vatandaşına hukuki güveni sağlayan devlet aşağıdaki ilkelerden hangisini benimsemiştir?

A) Laik Devlet İlkesi
B) Demokratik Devlet ilkesi
C) Hukuk Devleti ilkesi
D) insan Haklarına Saygılı Devlet ilkesi
E) Sosyal Devlet İlkesi

19. Aşağıdakilerden hangisi* idarenin yargı dışı denetimine girmektedir?

A) Haksız atanan memurun iptal davası açması
B) Zarar gören bir kişinin belediye aleyhine tazminat davası açması
C) Öğrencinin* notuna itiraz için Danıştaya başvurması
D) Sayıştayın mali alandaki kontrolü
E) Konulan vergiye miktarı çok bulunarak itiraz edilmesi

18. Aşağıdakilerden hangisi* Cumhurbaşkanı’nın görevlerinden değildir?

A) Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak
B) TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek
C) Genel Kurmay Başkanı’nı atamak
D) Yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek
E) Gerekli hallerde Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek

20. Aşağıdakilerden hangisi* denetim mahkemesidir?

A) Sulh Hukuk Mahkemesi
B) Asliye Hukuk Mahkemesi
C) Yargıtay
D) Asliye Ticaret Mahkemesi
E) Tapulama Mahkemesi

21. Aşağıdakilerden hangisi* Cumhurbaşkanının görevlerinden biri değildir?

A) Kanunları yayımlamak
B) Genel af çıkarmak
C) Başbakan ve bakanları atamak
D) Rektörleri seçmek
E) Gerekli hallerde Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek

22. Aşağıdakilerden hangisi* çekişmeli yargıya örnek teşkil eder?

A) Babalık davası
B) Vasi tayin etme
C) Ergin kılınmayı talep etme
D) Evlat edinmeye izin
E) Mirasçılık belgesinin verilmesi

23. TBMM ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) TBMM 550 milletvekilinden oluşur.
B) Seçimler 5 yılda bir yapılır.
C) TBMM üyeleri halkın genel oyu ile seçilir.
D) Milletvekili seçilebilmek için 30 yaşını doldurmak gerekir.
E) Cumhurbaşkanı* mutlaka TBMM üyeleri arasından seçilir.

24. Kanuni grev için aranan şartlar gerçekleşmeden yapılan greve ne ad verilir?

A) Yasal grev
B) Yasak grev
C) Kanun dışı grev
D) Lokavt
E) Kanunsuz grev

1. D
2.D
3.B
4.C
5.C
6.B
7.D
8.B
9.B
10.B
11.A
12.A
13.E
14.A
15.E
16.C
17.C
18.A
19.D
20.C
21.B
22.A
23.E
24.C

************************************************** *******

ÜNİTE 4

1. Aşağıdaki kanunlardan hangisi* Türk Ticaret Kanunu ile çok yakından ilişkilidir?

A) Borçlar Kanunu
B) Medeni Kanun
C) Kira Kanunu
D) Ceza Kanunu
E) İş Kanunu

2. Özel sigorta poliçelerinde risk gerçekleştiğinde sigortacının sigorta ettirene ödediği hasar bedeline ne denir?

A) Sigorta primi
B) Sigorta tazminatı
C) Sigorta poliçesi
D) Sigorta kira bedeli
E) Sigorta payı

3. Aşağıdakilerden hangisi* kişiler hukuku ile ilgili değildir?

A) Kişi türleri
B) Kişi ehliyetleri
C) Yerleşim yeri
D) Hısımlık
E) Miras

4. Aşağıdakilerden hangisi* Medeni Kanun ile ilgili değildir?

A) Kişiler Hukuku
B) Aile Hukuku
C) Borçlar Hukuku
D) Eşya Hukuku
E) Ticaret Hukuku

5. Bir Türk ile bir yabancının boşanması aşağıdaki hukuk kurallarından hangisi ile ilgilidir?

A) Medeni Hukuk
B) Vatandaşlık Hukuku
C) Yabancılar Hukuku
D) Devletler Özel Hukuku
E) Eşya Hukuku

6. Aşağıdakilerden hangisi* tacir olmanın sonuçlarından biri değildir?

A) Ticaret unvanı seçmek
B) Ticari defter tutmak
C) işletmesini tescil ettirmek
D) Tedbirli bir iş adamı gibi davranmak
E) işletmeyi bizzat yönetmek

7. Aşağıdakilerden hangisi* Türk Ticaret Kanununda düzenlenmemiştir?

A) Adi Şirket
B) Kollektif Şirket
C) Komandit Şirket
D) Limited Şirket
E) Kooperatifler

8. Bir anonim şirkette ortağın pay sahipliğini gösteren belgeye ne ad verilir?

A) Tahvil
B) Bono
C) Borsa senedi
D) Adi senet
E) Hisse senedi

9. Bir Türk vatandaşı ile evlenerek Türk vatandaşlığını kazanan İngiliz kadın* Türk vatandaşlığını hangi yoldan kazanır?

A) Asli Uyrukluk
B) Doğum Dışı Uyrukluk
C) Yabancı Uyrukluk
D) Müktesep Uyrukluk
E) Sonradan Uyrukluk

10. Aşağıdakilerden hangisi* tacirdir?
A) Terzi
B) Kasap
C) Komisyoncu
D) Berber
E) Ayakkabı tamircisi

11. Aşağıdakilerden hangisi* Medeni Hukuk’un konusu değildir?

A) Kişiler
B) Miras
C) Hırsızlık
D) Eşya Hukuku
E) Borçlar Hukuku

12. Aşağıdakilerden hangisi* ticaret kanunu dışında özel bir kanun ile düzenlenmiştir?

A) Adi Şirket
B) Kooperatifler
C) Limited Şirket
D) Kollektif Şirket
E) Komandit Şirket

13. Aşağıdakilerden hangisi* kıymetli evrak sayılmaz?

A) Çek
B) Tapu senedi
C) Konişmento
D) Makbuz senedi
E) Bono

14. Limited ortaklıkta en az ve en çok ortak sayısı kaçtır?

A) 2-10 B)2-50 C)5-50 D) 7-30 E) 5-100

15. Deniz yoluyla eşya taşıma karşılığı ödenen ücrete ne ad verilir?

A) Rant
B) Maaş
C) Prim
D) Navlun
E) Harç

16. Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek maksadıyla kurulan ve şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış* diğer ortakların sorumluluğu belli bir sermaye ile sınırlandırılmış olan şirket* aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kollekif
B) Komandit
C) Anonim
D) Limited
E) Kooperatif

17. Ölmüş kişinin mirasa konu olan hak ve borçları topl….. ne ad verilir?

A) Muris
B) Vasiyet
C) Varis
D) Tenkis
E) Miras

18. Deniz ticaretinde* geminin bayrağı neyi gösterir?

A) Geminin kaptanının uyruğunu
B) Geminin inşa edildiği devleti
C) Geminin bağlı olduğu devleti
D) Geminin sahibinin uyruğunu
E) Gemiye ait seferlerin idare olunduğu limanı

19. Aşağıdakilerden hangisi* aile hukukunun konularından biri değildir?

A) Nişanlanma
B) Vesayet
C) Velayet
D) Soy bağı
E) Miras

20. Hak sahibinin adının yazıldığı ve emre kaydını taşımayan kıymetli evrak türü* aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hamiline yazılı
B) Nama yazılı
C) Emre yazılı
D) Kambiyo
E) Konişmento

CEVAPLAR

1.B
2.B
3.E
4.E
5.D
6.E
7.A
8.E
9.D
10.C
11.C
12.B
13.B
14.B
15.D
16.B
17.E
18.C
19.E
20.B

***********************************
ÜNİTE 5

1. Hakimin bir uyuşmazlığın çözümünde yazılı kaynaklarda bir hukuk kuralı bulunmadığı takdirde örf ve adet hukukuna başvurulması* örf ve adet hukukunun hangi özelliğini gösterir?

A) Tali bir kaynak olmasını
B) Yazısız bir kaynak olmasını
C) Geleneksel olmasını
D) Müeyyidesinin manevi olmasını
E) Manevi değere sahip olmasını

2. TBMM tarafından usulüne göre onaylanarak yürürlüğe giren uluslararası anlaşmalar ne hükmündedir?

A) Kanun
B) Kanun hükmünde kararname
C) Tüzük
D) Yönetmelik
E) Yargısal içtihat

3. Kanun hükmünde kararnameler hangi makam tarafından hazırlanır?

A) TBMM
B) Bakanlar Kurulu
C) Cumhurbaşkanlığı
D) Adalet Bakanlığı
E) Milli Eğitim Bakanlığı

4. Tüzükler hangi makam tarafından onaylanır?

A) TBMM
B) Cumhurbaşkanı
C) Bakanlar Kurulu
D) Savunma Bakanlığı
E) Adalet Bakanlığı

5. Tüzükler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Başbakanlık tarafından hazırlanır.
B) Cumhurbaşkanının onayına sunulur.
C) Kanuna aykırı olamaz.
D) Resmi Gazetede yayımlanır.
E) Bir kanunun uygulanmasını göstermek için çıkarılır.

6. Kanunların Anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi aşağıdaki mahkemelerden hangisi tarafından yapılır?

A) Yargıtay
B) Danıştay
C) Askeri Yargıtay
D) Uyuşmazlık Mahkemesi
E) Anayasa Mahkemesi

7. Bakanlar Kurulunun TBMM’ ye sunduğu kanun projesine ne ad verilir?

A) Kanun Teklifi
B) Kanun Tasarısı
C) Tüzük
D) Kararname
E) Tamim

8. Genellikle tartışmalı olan hukuki konularda hukuk bilginlerinin ileri sürmüş oldukları görüş* düşünce ve kanaatlerden oluşan kaynaklara ne ad verilir?

A) iradi kaynak
B) Bilimsel görüş
C) Yargısal kararlar
D) Yazılı kaynak
E) Özei kaynak

9. Olağan hallerde aşağıdakilerden hangisi* kanun hükmünde kararname ile düzenlenemez?

A) Malvarlığı Haklan
B) Alacak Hakları
C) Fikri Haklar
D) Siyasi Haklar
E) Ayni Haklar

10. Örf ve adet hukukunun manevi unsuru* aşağıdakilerden hangisidir?

A) Örf ve adetin devamlılığı ve tekrarlanması
B) Örf ve adete ilişkin genel inanış
C) Örf ve adetin içerisinde maddi müeyyidenin bulunması
D) Örf ve adetin maddi hususları düzenlemesi
E) Örf ve adetin devletçe desteklenmesi

11. Ticari anlaşmazlıklarda* hakim bu anlaşmazlığı çözmeye yarayan bir ticari hüküm (yazılı kural) bulamazsa* aşağıdakilerden hangisine başvurur?

A) Medeni Kanun hükümlerine
B) Ticari örf ve adete
C) Borçlar Kanunu hükümlerine
D) Ceza Kanunu hükümlerine
E) Eşya Hukuku hükümlerine

12. Aşağıdakilerden hangisi* kanunlar arasında kuvvet derecesi bakımından en üstün olanıdır?

A) Kanun Hükmünde Kararname
B) Tüzük
C) Kanun
D) Yönetmelik
E) Anayasa

13. Tüzüklerin ve yönetmeliklerin kanuna aykırı olması halinde iptali için aşağıdaki mahkemelerden hangisine dava açılır?

A) Anayasa Mahkemesi
B) Danıştay
C) Yargıtay
D) Asliye Hukuk Mahkemesi
E) Ağır Ceza Mahkemesi

14. Aşağıdakilerden hangisi* hukukun yardımcı kaynağıdır?

A) Kanunlar
B) Tüzükler
C) Örf ve Adet Hukuku
D) Kanun Hükmünde Kararnameler
E) Yargısal Kararlar

15. TBMM’ye sunulan kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülme usûl ve esasları aşağıdakilerden hangisiyle düzenlenmiştir?

A) Meclis içtüzüğü ile
B) Danıştay kanunu ile
C) Başkanlık divanı kararları ile
D) Anayasa ile
E) TBMM Kanunu ile

16. Tüzüğün işlevi* aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir kanunun uygulanmasını göstermek ya da emrettiği işleri belirtmek
B) Kamu tüzel kişilerinin kendi görev alanlarını ilgilendiren mevzuatın uygulanmasını göstermek
C) Kamu kurumlarının iç teşkilatının düzenlenmesini gerçekleştirmek
D) Kanunların boşluklarını doldurmak
E) Kanun çıkarılmasını gerektirmeyen* ikinci derecede önemli olan işleri düzenlemek

17. Metninde yürürlük tarihi gösterilmeyen bir kanun Resmi Gazetede yayımlanmasından kaç gün sonra yürürlüğe girer?

A) 45
B) 30
C) 15
D) 7
E) Ertesi gün

18. Örf ve adet hukukunun maddi unsuru* aşağıdakilerden hangisidir?

A) Örf ve adetin devamlılığı ye tekrarlanması
B) Örf ve adete ilişkin genel inanış
C) Örf ve adetin içerisinde maddi müeyyidenin bulunması
D) Örf ve adetin maddi hususları düzenlemesi
E) Örf ve adetin devletçe desteklenmesi

CEVAPLAR

1.A
2.A
3.B
4.B
5.A
6.E
7.B
8.B
9.D
10.B
11.B
12.E
13.B
14.E
15.A
16.A
17.A
18.A

*****************************

ÜNİTE 6

1. Bir hakkın herkese karşı ileri sürülebilmesi hakkın hangi niteliğini gösterir?
A) Mutlak Hak
B) Nisbi Hak
C) Alelade Hak
D) Devredilebilen Hak
E) Yenilik Doğuran Hak

2. Bir kişinin düşüncesini yayma özgürlüğü hangi haklar kapsamındadır?
A) Mutlak Haklar
B) Ayni Haklar
C) Kişisel Haklar
D) Sosyal ve Ekonomik Haklar
E) Siyasi Haklar

3. Sosyal ve ekonomik haklar* aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?
A) Malvarlığı hakları
B) Mutlak haklar
C) Nisbi haklar
D) Kamu hakları
E) Özel haklar

4. Maddi mallar üzerindeki mutlak haklara ne ad verilir?
A) Kişilik Hakkı
B) Velayet Hakkı
C) Nisbi Hak
D) Ayni Hak
E) Rehin Hakkı

5. Aşağıdakilerden hangisi* sosyal ve ekonomik haklardan biridir?
A) Din ve Vicdan Özgürlüğü
B) Konut Dokunulmazlığı
C) Düşünce Yayma Özgürlüğü
D) Eğitim Hakkı
E) Vatandaşlık Hakkı

6. Aşağıdakilerden hangisi kişisel haklardan değildir?
A) Konut Dokunulmazlığı Hakkı
B) Dernek Kurma Hakkı
C) Yayın Hakkı
D) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı
E) Konut Edinme Hakkı

7. Ana ve babanın çocukları üzerinde kullandığı velayet hakkı ne tür bir özel haktır?
A) Kurucu Yenilik Doğuran Hak
B) Değiştirici Yenilik Doğuran Hak
C) Nisbi Yenilik Doğuran Hak
D) inşa Yenilik Doğuran Hak
E) Alelade Hak

8. Yabancı bir kişi aşağıdaki haklardan hangisinden yararlanabilir?
A) Medeni (Özel) Haklar
B) Kamu Hakları
C) Kişisel Haklar
D) Sosyal ve Ekonomik Haklar
E) Siyasi Haklar

9. İşçinin istifası ne tür bir haktır?
A) Alelade Hak
B) Kişisel Hak
C) Kurucu Yenilik Doğuran Hak
D) Değiştirici Yenilik Doğuran Hak
E) Bozucu Yenilik Doğuran Hak

10. Aşağıdakilerden hangisi* devredilebilen bir haktır?
A) Telif Hakkı
B) Velayet Hakkı
C) Oturma Hakkı
D) intifa Hakkı
E) Nafaka Hakkı

11. Aşağıdakilerden hangisi* kamu haklarındandır?
A) Fikri Haklar
B) Kişilik Hakları
C) Ayni Hak
D) İrtifak Hakkı
E) Sosyal ve Ekonomik Haklar

12. Aşağıdakilerden hangisi* 1982 yasasına göre siyasal bir haktır?
A) Dilekçe Hakkı
B) Haberleşme Özgürlüğü
C) Dernek Kurma Özgürlüğü
D) Çalışma Hakkı
E) Dinlenme Hakkı

13. Aşağıdakilerden hangisi başkalarının kişiliği üzerinde kurulan bir mutlak haktır?
A) Kişilik hakkı
B) Vesayet hakkı
C) Mülkiyet hakkı
D) Vatandaşlık hakkı
E) Seçilme hakkı

14. Aşağıdakilerden hangisi* bozucu yenilik doğuran haklardan biri değildir?
A) İşçinin hizmet akdini feshetmesi
B) Satış bedelinin indirilmesini talep hakkı
C) istifa hakkı
D) Vekaletten azil hakkı
E) Feshi ihbar hakkı

15. Şairin* şiiri üzerindeki hakkı* aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ayni hak
B) Telif hakkı
C) ihtira beratı
D) Sınai hak
E) Sanat hakkı

16. Kişinin maddi ve manevi tüm varlığı ile ilgili bulunan ve bu varlığın serbestçe geliştirilmesi amacını güden hak ve hürriyetlere ne denir?
A) Kişisel haklar
B) Siyasi haklar
C) Özel haklar
D) Mutlak haklar
E) Sosyal ve ekonomik haklar

17. Markaların korunabilmesi için aşağıdakilerden hangisi tarafından tescil edilmiş olması gerekir?
A) Türk Patent Enstitüsü
B) Sermaye Piyasası Kurulu
C) Ticaret Sicili
D) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
E) Bakanlar Kurulu

1.A 2.C 3.D 4.D 5.D 6.E 7.E 8.A 9.E 10.A 11.E 12.A 13.B 14.B 15.B 16.A 17.A

*********************************

ÜNİTE 7

1. Bilinen bir hukuki durumdan* bilinmeyen bir durumun varlığı sonucuna ulaşmaya hukukta ne ad verilir?
A) Karine
B) Varsayım
C) Kıyas
D) İspat yükü
E) Zaruret hali

2. Aşağıdakilerden hangisi* hukuki fiil değildir?
A) Başkasına ait tahtaları kullanarak masa yapma
B) Yerleşim yeri kurma
C) Bir kişinin arabasının camlarını kırma
D) Bir kişiyi yaralama
E) Ayşe’nin bilgisayarda ödev
yazması

3. A* şemsiyesini vapurda unutmuş* B şemsiyeyi bulmuş ve bu durumu bilmeyen C’ye satmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) A* mülkiyetini kaybetmiştir.
B) Şemsiye* A’nın elinden rızası dışında çıkmıştır.
C) C* şemsiyenin mülkiyetini kazanamaz.
D) A* mülkiyeti kaybetmemiştir.
E) A* C’ye 5 yıl içinde taşını davası açabilir.

4. Zina yapan eşini affetmek suretiyle dava hakkını yitiren kişinin bu hak kaybı aşağıdaki sebeplerden hangisine dayanmaktadır?
A) Hukuki fiile
B) Hukuki işleme
C) Hukuki süreye
D) Maddi fiile
E) Zaruret haline

5. Dolar üzerinden sözleşme yapan bir kişinin* doların ani yükselmesi karşısında başvuracağı yol* aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akde Vefa İlkesi
B) Genel irade Teorisi
C) İyi Niyet Teorisi
D) Öngöremezlik Teorisi
E) Hakkın Korunması Teorisi

6. İyi niyet* aşağıdaki kanunların hangisinde düzenlenmiştir?
A) Ticaret Kanunu
B) Borçlar Kanunu
C) Ceza Kanunu
D) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
E) Medeni Kanun

7. Çilem kitabını trende unutmuştur. Ali* kitabı bulmuş ve Derya’ya satmıştır. Çilem’in Derya’ya açacağı dava* aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstihkak Davası
B) İstirdat Davası
C) İsticvap Davası
D) İstimlak Davası
E) Tesbit Davası

8. Şafak* Bülent’e saatini emanet bırakmış* Bülent de saati Ayşe’ye bağışlamıştır. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Şafak* Ayşe’ye istihkak davası açabilir
B) Ayşe iyi niyetli ise saatin mülkiyetini kazanır
C) Ayşe* kötü niyetli olsa dahi mülkiyeti kazanır
D) Ayşe* hiçbir koşulda mülkiyeti kazanamaz
E) Şafak* mülkiyeti kaybetmez

9. Bir kimsenin evini oğluna bağışlaması durumunda* evin mülkiyet hakkı nasıl kazanılır?
A) Aslen
B) Devren
C) Teşhisen
D) Rehnen
E) Hukuki olay

10. Bir hakkın kanunda belirtilen süre içinde kullanılmaması nedeni ile tamamen ortadan kalkmasına ne ad verilir?
A) Kazandırıcı zamanaşımı
B) Kaybettirici zamanaşımı
C) Hak düşürücü süre
D) itiraz
E) Defi

11. Aşağıdakilerden hangisi* kişinin bilerek sebep olmadığı tehlikeden kurtulmak için başkasının malına zarar vermesidir?
A) Haklı Savunma
B) Kuvvet Kullanma
C) Savunma Hakkı
D) Zaruret Hali
E) Karine
12. Davalının* yapmış olduğu bir sözleşmeden doğan borcun zamanaşımına uğradığını ileri sürmesine ne ad verilir?
A) Defi B) ihbar C) İtiraz D) İddia E) Savunma

13. Yakalanan bir kuş üzerindeki mülkiyet hakkı* hangi yoldan kazanılmış olur?
A) Karşılıksız kazanma
B) Haksız kazanma
C) Karşılıklı kazanma
D) Devren kazanma
E) Aslen kazanma

14. Bir vahşi hayvandan kaçarken* başka birinin evinin kapısını kırarak içeri sığınan kimsenin içinde bulunduğu durum* aşağıdaki hangi kavramı açıklamaktadır?
A) Haklı savunma
B) Kuvvet kullanma
C) Zaruret hali
D) Dava yolu
E) Savunma hakkı

15. Hakkın kazanılması için gerekli olgular aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Hukuki olay – haksız fii! -hukuki işlem
B) Hukuki olay – hukuki fiil -hukuki işlem
C) Haksız fiil – sebepsiz zenginleşme – hukuki işlem
D) Haksız fiil – hukuki fiil – hukuki olay
E) Sözleşme – haksız fiil – hukuki işlem

16. Bir veya birden fazla kimsenin hukuki bir sonuca yöneltilmiş irade açıklamasına ne ad verilir?
A) Hukuki olay
B) Haksız fiil
C) Sebepsiz zenginleşme
D) Hukuki fiil
E) Hukuki işlem

17. Aşağıdakilerden hangisi* bir kimsenin bir hakkı o zamana kadar sahibi bulunan kişiden elde etmesidir?
A) Devren kazanma
B) Aslen kazanma
C) Tesisen kazanma
D) İhraz
E) İşgal

18. Aşağıdakilerden hangisi* sahibinin elinden rızası dışında çıksa dahi iyi niyetli kişilere karşı hak iddia edilemez?
A) Telefon
B) Araba
C) Kitap
D) Para
E) Televizyon

19. Mirasçılar murisin ölümünü öğrendikleri tarihten itibaren kaç ay içinde mirası reddebilirler?

A) 1 ay B) 2 ay C) 3 ay D) 4 ay E) 6 ay

20. Ayşegül* Mesut ile bir sözleşme yaparak ondan daktilo satın almıştır. Daktilo iki gün sonra Ayşegül’e teslim edilmiştir.
Ayşegül* daktilonun mülkiyetini ne zaman kazanır?
A) Sözleşme yapıldığında
B) Sözleşme hazırlandığında
C) Daktilo teslim edildiğinde
D) Taraflar anlaştığında
E) Satış bedeli ödendiğinde

21. Hale* telefonu çaldırmıştır. Hırsız* bu durumu bilmeyen Jale’ye telefonu satmış ve teslim etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Hale isteği dışında telefonun mülkiyetini kaybetmiştir.
B) Jale mülkiyeti kazanır.
C) Jale mülkiyeti kazanamaz.
D) Hale* Jale’ye taşınır (istihkak) davası açamaz.
E) Jale* mülkiyeti iyi niyetli ise kazanır.

22. Nelerin taşınmaz olduğu aşağıdaki hangisinde kanunlardan düzenlenmiştir?
A) Medeni Kanun
B) Borçlar Kanunu
C) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
D) Ceza Kanunu
E) icra İflas Kanunu

1.A 2.E 3.A 4.A 5.D 6.E 7.A 8.B 9.B 10.C 11.D 12.A 13.E 14.C
15.B 16.E 17.A 18.D 19.C 20.C 21.C 22.A

*****************************************

ÜNİTE 8

1. Aşağıdakilerden hangisi* fiil ehliyetinin şartlarıdır?
A) Ayırt etme gücüne sahip olmak* evli olmak* kısıtlı olmamak
B) Ayırt etme gücüne sahip olmak* ergin olmak* kısıtlı olmamak
C) Ayırt etme gücüne sahip olmak* akıllı olmak.ergin olmak
D) Sağ doğmak* ayırt etme gücüne sahip olmak* evli olmak
E) Ayırt etme gücüne sahip olmak* borçlu olmamak* kısıtlı olmamak

2. Bir gerçek kişinin evli-bekar* ergin-küçük gibi özelliklerine hukukta ne ad verilir?
A) Hak ehliyeti
B) Fiil ehliyeti
C) Kişisel durumlar
D) Temyiz kudreti
E) Mahcur olma

3. Ölümüne kesin gözle bakılan bir olayda kaybolan kimsenin öldüğünü ispat etmek için aşağıdakilerden hangisinden yararlanılır?
A) Gaiplik
B) Ölüm karinesi
C) Birlikte ölüm karinesi
D) Yokluk
E) Butlan
4. Bir baba ile oğul* infilak eden bir gemide kaybolmuş ve cesetleri de bulunamıyor ise* aşağıdaki durumlardan hangisi meydana gelir?
A) Gaiplik
B) Ölüm karinesi
C) Birlikte ölüm karinesi
D) Yokluk karinesi
E) Butlan

5. Hayvanlar neden mirasçı olamaz?
A) Konuşamadığı için
B) Akılları olmadığı için
C) Kişi olmadığı için
D) Kısa ömürlü oldukları için
E) Tasarruf yetkileri olmadığı için

6. Bir kişinin mahkemelerde davacı ya da davalı sıfatıyla yemin* ikrar* sulh* feragat* kabul gibi yargılama (usûl) hukukuna ait işlemleri bizzat yapabilme iktidarına ne ad verilir?
A) Dava Ehliyeti
B) Hak Ehliyeti
C) Taraf Ehliyeti
D) Yargılama Ehliyeti
E) Kişi Ehliyeti

7. Medeni Kanun’a göre erginlik hangi yaşın doldurulması ile başlar?
A) 15 B)16 C)17 D)18 E) 21

8. Hak ehliyetine haiz varlıklara hukukta ne ad verilir?
A) Canlı B) Birey C) İnsan D) Kişilik E) Kişi

9. Ölümüne kesin gözle bak bir kimse* nüfus siciline aşağıdakilerin hangisinin emri ile ölü yazılır?
A) Cumhuriyet Savcısı
B) Nüfus Müdürü
C) Mahallin En Büyük İdari Amiri
D) Asliye Ceza Hakimi
E) Asliye Hukuk Hakimi

10. Hak ehliyeti ile ilgili ola aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Doğumla kazanılır
B) Doğumla kazanılamaz
C) Ölümle sona erer
D) Her kişi hak ehliyetine sahiptir
E) Başkalarına devredilemez

11. Kendisinden uzun zamanı beri haber alınamayan bir gaibin malvarlığı mirasçıları tarafından kaç yıl geçtik sonra kesin olarak kazanılır?
A) 1 B) 5 C)2 D) 10 E) 15

12. Ayırt etme gücünü geçici olarak kaybeden bir kişi haksız fiilinden dolayı sorumluluktan nasıl kurtulur?
A) Uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu ispat ederse
B) 16 yaşında ise
C) Okuma yazma bilmiyorsa
D) Kendi kusuru dışında temyiz kudretini kaybettiğini ispatlarsa
E) Türk vatandaşı değilse

13. Hakkında gaiplik kararı alınacak kimsenin Türkiye’de ikametgahı bulunmuyorsa ve nüfusa kayıtlı olduğu yer de bilinmiyorsa* aşağıdakilerden hangisine başvurulur?
A) Türkiye’deki herhangi bir yer mahkemesine
B) Ankara mahkemelerine
C) Babanın ikametgahının bulunduğu yer mahkemesine
D) Eşinin bulunduğu yer mahkemesine
E) Babanın veya *****n nüfusa kayıtlı olduğu yer mahkemesine

14. Hak ehliyetinin kazanılmasında tam doğum ne anlama gelir?
A) Sağlıklı doğma
B) Sakat olmama
C) Ölü doğmamış olma
D) Anne vücudundan tamamen ayrılma
E) Konuşabilme

15. Aşağıdakilerden hangisi* gerek kişiliği sona erdiren bir nedendir?
A) Kısıtlama
B) Gaiplik
C) Tutuklama
D) Dava ehliyetinin kaybedilmesi
E) Temyiz kudretinin kaybedilmesi

16. Gerçek kişilerde* aşağıdaki durumlardan hangisinde* hak ehliyeti kaybedilmez?
A) Akıl sağlığının kaybedilmesi
B) Ölüm
C) Ölüm karinesi
D) Birlikte ölüm karinesi
E) Gaiplik

17. Aşağıdakilerden hangisi* ergin kılınma için gerekli şartlardan biridir?
A) Küçüğün borçlanmak istemesi
B) Küçüğün isteği
C) Küçüğün evlenmeye karar vermesi
D) Küçüğün suç işlemesi
E) Küçüğün 14 yaşını bitirmesi

18. Bir kimsenin gaipliğine hangi makam karar verir?
A) En büyük mülki amir
B) Mahkeme
C) Noter
D) Cumhuriyet savcısı
E) Nüfus müdürü

19. Fiil ehliyetinin şartları aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?
A) Medeni Kanun’da
B) Ceza Kanunu’nda
C) Borçlar Kanunu’nda
D) Trafik Kanunu’nda
E) Ticaret Kanunu’nda

20. Aşağıdakilerden hangisi* sınırlı ehliyetsizlerin bizzat yapamayacağı işlemlerden biridir?
A) Karşılıksız kazandırmalar
B) Babalık davası
C) Tanıma
D) Ergin kılınmayı talep etme
E) Kira sözleşmesi yapma

21. Kişiler* hangi kanunda düzenlenmiştir?
A) Medeni Kanun
B) Borçlar Kanunu
C) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
D) icra- iflas Kanunu
E) Ceza Kanunu

22. Bir kişinin hukuka aykırı fiilleriyle başkalarına vermiş olduğu zararları bizzat ödemekle yükümlü tutulabilme ehliyetine ne denir?
A) Hukuki işlem ehliyeti
B) Hukuki fiil ehliyeti
C) Haksız fiil ehliyeti
D) Dava ehliyeti
E) Kısıtlı olma ehliyeti

1.B 2.C 3.B 4.C 5.C 6.A 7.D
8.E 9.C 10.B 11.E 12.D 13.E
14.D 15.B 16.A 17.B 18.B 19.A 20.E 21.A 22.

ÜNİTE 9

1. Tahsis prensibi ne anlama gelir?
A) Tüzel kişilerin insanlara özgü haklar dışında tüm medeni hakları kazanabilmeleri
B) Kişilerin manevi bütünlüklerine karşı haksız saldırılarda bulunulduğu takdirde dava açabilmeleri
C) Tüzel kişilerin hak ehliyetlerinin sınırlandırılması
D) Tüzel kişilerin fiil ehliyetinin gayeleri ile sınırlandırılmış olması
E) Fiil ehliyetinin* fiil ehliyeti şartlarına bağlı bulunması

2. Aşağıdakilerden hangisi* kişinin manevi haklarından biridir?
A) Terekesi
B) Sağlığı
C) Yerleşim yeri
D) Vücut tamlığı
E) Sırları
3. Bir polis memurunun* hakkında tutuklama kararı verilmiş olan bir kimseyi yakalayıp bir süre karakolda alıkoyması* neden hukuka aykırı bir fiil sayılmaz?
A) Meşru müdafa
B) Iztırar hali
C) Mağdurun rızası
D) Emrin icrası
E) Özel hukuktan doğan üstün bir hakkın kullanılması

4. Aşağıdakilerden hangisi* şahsa sıkı sıkıya bağlı haklardan biri değildir?
A) Ergin Kılınmayı Talep Etme Hakkı
B) Nişanı Bozma Hakkı
C) Boşanma Davası Açma Hakkı
D) Soybağının Reddi Hakkı
E) Uslandırma Hakkı

5. Derneklerde kanunen bulunması zorunlu organlar* aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Genel Kurul-Haysiyet Kurulu-Disiplin Kurulu
B) Genel Kurul-Bilim Kurulu-Denetleme Kurulu
C) Genel Kurul-Yönetim Kurulu-Onur Kurulu
D) Genel Kurul-Yönetim Kurulu-Denetleme Kurulu
E) Haysiyet Kurulu-Bilim Kurulu-Onur Kurulu

6. Derneklerin idari bir kararla kapatılması kararını aşağıdaki organlardan hangisi gerçekleştirir?
A) Vali
B) Mahallin en büyük mülki amiri
C) Bakanlar Kurulu
D) Cumhuriyet Savcılığı
E) Asliye Hukuk Mahkemesi

7. Aşağıdakilerden hangisi* kişinin manevi bütünlüğü üzerindeki haklardan biri değildir?
A) İsmi
B) Resmi
C) Sır çevresi
D) Şerefi
E) Konut dokunulmazlığı

8. Aşağıdakilerden hangisi* tüzel kişilerle ilgili olarak doğru değildir?
A) Belli bir amacı gerçekleştirmek üzere kurulurlar.
B) Bağımsız bir kişiliği yoktur.
C) Kişi ya da mal topluluğu şeklinde kurulabilir.
D) Haksız fiillerden dolayı sorumludurlar.
E) Ayrı bir malvarlıkları vardır.

9. Türk hukukunda* derneklerin tüzel kişilik kazanma anını tespit eden sistemlerden hangisi uygulanmaktadır?
A) izin Sistemi
B) Ruhsat Sistemi
C) Adi Tescil Sistemi
D) Resmi Tescil Sistemi
E) Serbest Kuruluş

10. Yazdıkları nedeniyle hukuka aykırı saldırıya uğrayan şair duyduğu üzüntüden dolayı aşağıdaki davalardan hangisi açamaz?
A) Tesbit Davası
B) Saldırıya Son Verilmesi Davası
C) Maddi Tazminat Davası
D) Manevi Tazminat Davası
E) Nafaka Tazminat Davası

11. Milletler arası beraberlik yapmasında fayda umulan dernekler Türkiye’de şube açtıklarında* tüzel kişilik ne zaman kazanılmış olur?
A) İradelerini açıkladıkları anda
B) Bakanlar Kurulu izin verdiği anda
C) Ticaret Bakanlığı izin verdiği anda
D) Ticaret sicile tescil edildikleri anda
E) içişleri Bakanı onay verdiği anda

12. Kişilik hakları tecavüze uğrayan bir kişi saldırının saptanması için aşağıdaki davalardan hangisini açar?
A) Saldırıya Son Verilmesi Davası
B) Önleme Davası
C) Maddi Tazminat Davası
D) Tespit Davası
E) Manevi Tazminat Verilmesi

13. Aşağıdakilerden hangisi* kişilik hakları ile ilgili doğru bir ifade içermez?
A) Kişiye bağlıdır
B) Doğumla kazanılır
C) Sadece gerçek kişilere sunulur
D) Mirasçılara geçmez
E) Ölümle son bulur

14. Mahkeme kararı ile kapatılan derneklerin mal* para ve hakları hazineye ne zaman intikal eder?
A) Savcının istemi üzerine derhal
B) Genel kuruldan bu yönde karar çıktığı anda
C) içişleri Bakanlığı karar aldığı anda
D) Kapatma davası açıldığı anda
E) Mahkeme kararı kesinleştiği anda

15. Hukuka aykırı saldırı gerçekleşmeden önce aşağıdaki davalardan hangisi açılır?
A) Tespit Davası
B) Men Davası
C) Önleme Davası
D) Maddi Tazminat Davası
E) Manevi Tazminat Davası

16. Aşağıdakilerden hangisi* kişilik hakları ile ilgili olarak doğru değildir?
A) Mutlak haklardandır.
B) Kişinin iradesi ile kaldırılabilir.
C) Kişiye bağlıdır.
D) Doğumla kazanılır.
E) Ölümle sona erer.

17. Aşağıdakilerden hangisi* kamu tüzel kişiliği ile ilgili doğru değildir?
A) Bağımsız bir varlık halinde örgütlenmişlerdir.
B) Kendi iradeleri ile kapanırlar.
C) Bağımsız bir mal varlıkları vardır.
D) Haksız fiillerinden dolayı sorumludurlar.
E) Kanunla kurulurlar.

18. Kişilik hakkı* hukuka aykırı olarak tecavüze uğrayan kimse tecavüz sona ermesine karşın etkisi devam ediyorsa* hukuka aykırılığın saptanmasını ve gerekiyorsa kararın yayınlanmasını ya da üçüncü kişilere bildirilmesini aşağıdaki davalardan hangisi ile talep edebilir?
A) Saldırıya Son Verilmesi Davası
B) Maddi Tazminat Davası
C) Manevi Tazminat Davası
D) Önleme Davası
E) Tesbit Davası

19. Medeni Kanunda belirtilen “hiç kimsenin hak ve fiil ehliyetlerinden vazgeçemeyeceği” hükmü ile kişilik kime karşı korunmaktadır?
A) Kendine karşı
B) Devlete karşı
C) Topluma karşı
D) Üçüncü kişilere karşı
E) Yasalara karşı

1.D 2.E 3.D 4.E 5.D 6.C 7.E 8.B 9.E 10.E 11.B 12.D 13.C

14.E 15.C 16.B 17.B 18.E 19.A

****************************************

ÜNİTE 10

1. Hukuka aykırı sonucu istememekle beraber* bu sonucun doğmaması için gerekli dikkat ve özeni göstermeyen kimsenin kusuru ne tür bir kusurdur?
A) Kast
B) ihmal
C) Dikkatsizlik
D) Tedbirsizlik
E) Öngöremezlik

2. Bir kişinin malvarlığının* başka bir kimse aleyhine haksız yere artmasına ne ad verilir?
A) Haksız işlem
B) Haksız fiil
C) Sebepsiz zenginleşme
D) Hukuki işlem
E) ihmal

3. İcap ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Sözleşmenin kurulması için önce yapılan teklife icap denir.
B) icapta bulunan kişiye mucip denir.
C) icap* mutlaka belli bir kişiye yöneltilmelidir.
D) icap* sözleşmenin esaslı unsurlarını içermelidir.
E) icap* süreli ya da süresiz olabilir.

4. Aşağıdakilerden hangisinde* ani edim söz konusu değildir?
A) Satıcının satılan malı alıcıya teslim etmesi
B) Alıcının aldığı malın bedelini satıcıya ödemesi
C) işçinin işverenine sözleşme süresince hizmet etmesi
D) Ayakkabı boyacısının ayakkabıyı boyaması
E) Kiracının kira bedelini sözleşme boyunca her ay ev sahibine ödemesi

5. Hazır olanlar arasında yapılan bir sözleşme ne zaman meydana gelmiş sayılır?
A) İcabın yapılmasıyla
B) İcabın öğrenilmesiyle
C) Kabulün açıklanmasıyla
D) Kabulün icapçıya ulaşmasıyla
E) Kabulün icapçı tarafından öğrenilmesiyle

6. Bir borç ilişkisinde tarafların yerine getirmekle yükümlü olduğu davranış biçimine ne ad verilir?
A) İfa
B) İta
C) Edim
D) Teslim
E) Muacceliyet

7. Aşağıdakilerden hangisi* edim olamaz?
A) Kira bedeli ödeme
B) Masa imal etme
C) Pantolon dikme
D) İşçinin hizmeti
E) Uyuşturucu madde satma

8. Aşağıdaki hukuki işlemlerden hangisi* tek tarafa borç yükler?
A) Satım Sözleşmesi
B) Kira Sözleşmesi
C) Hizmet Sözleşmesi
D) Bağışlama Sözleşmesi
E) istisna Sözleşmesi

9. Resmi tasfiye isteminde bulunan mirasçının sorumluluğu ne tür bir sorumluluktur?
A) Belli Mallarla Sorumluluk
B) Belli Sebeple Sorumluluk
C) Belli Miktarla Sorumluluk
D) Sınırsız Sorumluluk
E) Sınırlı Sorumluluk

10. Devletin* en son mirasçı sıfatıyla miras bırakanın borçlarından ancak kendisine intikal eden mallarla sorumlu olması aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A) Kişi İle Sorumluluk
B) Belli Miktarla Sorumluluk
C) Belli Mallarla Sorumluluk
D) Sınırsız Sorumluluk
E) Kişisel Sorumluluk

11. Aşağıdakilerden hangisi* haksız fiil sorumluluğunun şartlarından biri değildir?
A) Fiilin hukuka aykırı olması
B) Failin kusurlu olması
C) Fiilden bir zararın doğması
D) Fiille zarar arasında illiyet bağı bulunması
E) Zararı karşılamak için tazminat talep edilmesi

12. Kiracının* kiralayana olan kira ödeme borcunun kaynağı* aşağıdakilerden hangisidir?
A) Haksız fiil
B) Sebepsiz zenginleşme
C) Hukuki fiil
D) Hukuki işlem
E) Haksız işlem

13. Aşağıdakilerden hangisi* sebepsiz zenginleşmenin şartlarından değildir?
A) Zenginleşme
B) Fakirleşme
C) illiyet bağı
D) Rücu
E) Haklı bir nedenin bulunmaması

14. Bir şirketin müşterilerine katalog göndermesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İcaba davet
B) icap
C) Kabul
D) Zımni kabul
E) Edim

15. Şu an ülkemizde geçerli olmayan sorumluluk türü* aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kişisel sorumluluk
B) Kişi ile sorumluluk
C) Sınırlı sorumluluk
D) Belli mallarla sorumluluk
E) Belli miktarla sorumluluk

16. Boyacının ayakkabıyı boyaması ne tür bir edimdir?
A) Kişisel edim
B) Bölünmez edim
C) Sürekli edim
D) Olumsuz edim
E) Ani edim
17. Kilosu 80 bin liradan 1 ton soğan satmayı teklif eden kişiye* Nilgün soğanları 60 bin liradan alacağını bildirirse* Nilgün’ün bu beyanının hukuki niteliği nedir?
A) icap
B) icaba davet
C) Kabule davet
D) Kabul
E) Zımni kabul

18. Sebepsiz zenginleşmeden doğan alacaklar* en çok kaç yıllık zamanaşımına tabidir?
A) 1 B) 3 C) 5 D) 10 E) 15

19. Hukuk düzeninin hoş görmediği ve yapılmasına izin vermediği zarar doğurucu eylemlere ne ad verilir?
A) Tağyir
B) Cebri icra
C) Haksız iktisap
D) Haksız fiil
E) Sebepsiz zenginleşme

20. Borç ilişkisinin unsurlarından olan edim ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Borçlunun yerine getirmekle yükümlü olduğu borcun konusuna edim denir.
B) Konusu* vermek* yapmak veya yapmamak biçiminde olabilir.
C) Edimin konusu mutlaka belli edilmiş olmalıdır.
D) Edimin konusu kanuna* ahlaka aykırı olmamalıdır.
E) Edimin konusu imkansız olmamalıdır.

1.B 2.C 3.C 4.C 5.C 6.C 7.E 8.D 9.A 10.C 11.E 12.D 13.D

14.A 15.B 16.E 17.B 18.A 19.D 20.C

*****************************

ÜNİTE 11

1. Aşağıdakilerden hangisi* esaslı hata değildir?
A) Saikte Hata
B) Hesapta Hata
C) Miktarda Hata
D) Temlikte Hata
E) Vadede Hata

2. Görmeyenlerin attıkları imzaların geçerli olabilmesi için aşağıdaki şartlardan hangisi aranır?
A) Sulh Hukuk Hakiminin Onayı
B) Velisinin Onayı
C) Savcının Onayı
D) Noterin Onayı
E) Valinin Onayı

3. Aşağıdakilerden hangisi* yazılı şekle bağlı değildir?
A) Bağışlama taahhüdü
B) Taşınmaz tellallığı
C) Alacağın temliki
D) Evlenme sözleşmesi
E) Kaydı hayatla irat

4. Muvazaa ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) irade ile irade açıklaması arasındaki uygunsuzluk halidir.
B) Mutlak ve nisbi olmak üzere iki türü vardır.
C) irade bozukluğu hallerin-dendir.
D) İrade ile irade açıklaması arasındaki uygunsuzluk kasten yaratılır
E) Taraflar arasında muvazaa anlaşması vardır.

5. Kendisine bakan çocuğuna evini bağışlamak isteyen* ancak diğer çocuklarından çekindiği için evi bu çocuğuna satmış gibi gösteren kimsenin bu davranışına ne ad verilir?
A) İkrah
B) Nisbi Muvazaa
C) Tehdit
D) Kanuna Karşı Hile
E) Hile

6. İrade ile irade açıklaması arasındaki uygunsuzluk aşağıdakilerin hangisinde kişinin dikkatsizliğinden doğar?
A) Muvazaa
B) Hata
C) Hile
D) ikrah
E) Kanuna karşı hile

7. Aşağıdakilerden hangisi* kişinin yapmak istemediği bir sözleşmeyi kendisinin zarara uğratılacağı tehdidiyle sözleşme yapmaya zorlanmasıdır?
A) İkrah
B) Hata
C) Mutlak Muvazaa
D) Nispi Muvazaa
E) Hile
8. Bir sözleşmede iradesi hata* hile veya ikrah dolayısıyla bozulmuş olan tarafın bu sözleşmeyi feshetmesine ilişkin açıklama kaç yıllık hak düşürücü süreye bağlıdır?
A) 1 B)3 C)5 D) 7 E) 10

9. Aşağıdakilerden hangisi* resmi şekle tabidir?
A) Evlenme sözleşmesi
B) Taşınmaz tellallığı
C) Kaydı hayatla irat
D) Ölünceye kadar bakma sözleşmesi
E) Rekabet yasağı anlaşması

10. Aşağıdakilerden hangisi* resmi şekle tabi değildir?
A) Mal rejimi sözleşmesi
B) Miras sözleşmesi
C) Taşınmaz satımı
D) Ölünceye kadar bakma sözleşmesi
E) Bağışlama taahhüdü

11. Yazılı şekle uymamanın müeyyidesi* aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nisbi butlan Mutlak butlan iptal Yokluk Tek taraflı bağlamazlık
B) Mutlak butlan
C) iptal
D) Yokluk
E) Tek taraflı bağlamazlık

12. Sözleşmenin taraflarından birinin iradesinin hata* hile gibi nedenlerle bozulması halinde* aşağıdaki yaptırım türlerinden hangisi söz konusu olur?
A) Mutlak butlan
B) Nisbi butlan
C) Tek taraflı bağlamazlık
D) Ceza
E) Cebri icra

13. Nisbi muvazaada gizli işlemin geçerli sayılması için aranan koşul nedir?
A) Gizli işlemin yazılı şekilde yapılmış olması
B) Mahkemece gizli işlemin geçerliliğine karar verilmesi
C) Menfaati olanların gizli işlemin geçerliliğini mahkemede talep etmesi
D) Gizli işlemin geçerliliği konusunda tarafların özel bir anlaşma yapmış olmaları
E) Gizli işlemin kanunun aradığı şekilde yapılmış olması

14. Hile ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sözleşme konusu hususlarda aldatma vardır.
B) Aldatma kastı vardır.
C) Hileye uğrayan sözleşme ile bağlı değildir.
D) Üçüncü kişiler tarafından yapılamaz.
E) irade açıklamasında bulunan taraf hataya düşürülmektedir.

15. Bir sözleşmede her iki tarafın irade açıklaması arasında bilerek ve istenerek meydana getirilen uygunsuzluğa ne ad verilir?
A) Hata
B) Hile
C) ikrah
D) Muvazaa
E) Gabin

1.A 2.D 3.D 4.C 5.B 6.B 7.A 8.A 9.D 10.E 11.B 12.C 13.E 14.D 15.D

*******************************************

ÜNİTE 12

1. Temsilcinin* bir kişi adına ondan izin almadan onun adına sözleşme yapması ne tür bir temsildir?
A) Yetkili Temsil
B) Yetkisiz Temsil
C) Doğrudan Temsil
D) Dolaylı Temsil
E) Kanuni Temsil

2. Veli ve vasinin temsil yetkisi* aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A) Kanuni Temsil
B) İradi Temsil
C) Yetkili Temsil
D) Doğrudan Temsil
E) Dolaylı Temsil

3. Yetkisiz temsilin hukuki sonuç doğurması ve geçerli olması için aşağıdaki koşullardan hangisi gerekir?
A) Temsil olunanın icapta bulunması
B) Temsil olunanın reşit olması
C) Temsil olunanın onay vermesi
D) Temsilcinin haklı olması
E) Hiçbir koşul gerekmez

4. Kanuni temsil için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Kanuni temsilciler veli ve vasidir.
B) Kanuni temsilciler yetkilerini Medeni Kanundan alırlar.
C) Temsil yetkisinin kapsamı kanun hükümlerine göre belirlenir.
D) Temsil yetkisinin kapsamı temsil olunanın iradesine göre belirlenir.
E) Vesayet* korunmaya muhtaç kişiler üzerinde kurulur.

5. Bir kişinin iradesini diğer kişiye ileten kimseye ne denir?
A) Temsilci B) Vekil C) Avukat D) Ulak E) Tacir

6. Aşağıdakilerden hangisi* temsili sona erdirir?
A) Temsilcinin askere gitmesi
B) Temsil olunanın yerleşim yerinin değişmesi
C) Temsil olunanın hastalanması
D) Temsilcinin evlenmesi
E) Temsilcinin iflası

7. Bir temsil ilişkisinde bulunması gereken kişiler* aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?
A) Haberci – Temsil olunan -3. kişi
B) Postacı – Temsilci – Temsil olunan
C) Temsilci – Temsil olunan -3. kişi
D) Vekil – Temsilci – Temsil olunan
E) Tacir – Vekil – Temsilci

8. Temsil* aşağıdaki kanunlardan hangisinde düzenlenmiştir?
A) Kira Kanunu
B) Ticaret Kanunu
C) Ceza Kanunu
D) Medeni Kanun
E) Borçlar Kanunu

9. Temsilci tarafından* kendi n….. bir hukuki işlem yapılan kimseye ne ad denir?
A) Vekil
B) Müvekkil
C) Temsilci
D) Temsil olunan
E) 3. kişi

10. Temsil yetkisinin geçerli olması için hangi şekil şartına uyulması gerekir?
A) Sözlü şekil
B) Karma şekil
C) Yazılı şekil
D) Resmi şekil
E) Herhangi bir şekle uyulması gerekmez.

11. Aşağıdakilerden hangisinde* temsilcinin özel yetkiye sahip olması gerekir?
A) Ev kiralama
B) Ödünç verme
C) Kefil olma
D) Ariyet verme
E) Taşınmazı devretme

12. Temsilcinin hukuki işlemi kendi n…..* temsil olunanın hesabına yaptığı temsil türü* aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kanuni temsil
B) iradi temsil
C) Doğrudan doğruya temsil
D) Dolaylı temsil
E) Yetkisiz temsil

13. Temsilci* yaptığı hukuki işlemde başkasını temsil ettiğini söylemez ise* ne tür temsil söz konusudur?
A) Dolaylı temsil
B) Kötü niyetli temsil
C) Doğrudan doğruya temsil
D) Yetkisiz temsil
E) Haksız temsil

1.B 2.A 3.C 4.D 5.D 6.A 7.C 8.E 9.D 10.E 11.E 12.D 13.A

**********************************

ÜNİTE 13

1. 100 kilo buğday ile 100 kilo kömür neden takas edilemez?
A) Taraflar karşılıklı olmadığı | için
B) Borçlar benzer olmadığı için ]
C) Borçlar karşılıklı olmadığı için j
D) Borçlar eşit olmadığı için
E) Karşı tarafın rızası olmadığı için

2. Alacaklının zamanaşımına uğramış bir borcu talep etmesi halinde* borçlu ne tür bir savunma gerçekleştirebilir?
A) Zamanaşımı definde bulunabilir.
B) Zamanaşımı itirazında bulunabilir.
C) Borcu ödemek zorundadır.
D) Borcu reddedebilir.
E) Muacceliyet definde bulunabilir.

3. Nev’iyle muayyen edilmiş borçlarda* borcun ifa yeri neresidir?
A) Borçlunun yerleşim yeri
B) Alacaklının yerleşim yeri
C) Borcun doğduğu yer
D) Alacaklının istediği yer
E) Sözleşme yapılırken malın bulunduğu yer

4. Hüküm ifade ettiğine güvenilen bir sözleşmenin hüküm ifade etmemesi yüzünden alacaklının uğradığı zarar* aşağıdakilerden hangisidir?
A) Munzam Zarar
B) Olağan Zarar
C) Olağanüstü Zarar
D) Menfi Zarar
E) Müsbet Zarar

5. Ali* Ayşe’ye evini kiralar. Kira bedeli nerede ifa edilir?
A) Ali’nin yerleşim yerinde
B) Evin bulunduğu yerde
C) Ayşe’nin yerleşim yerinde
D) Ayşe’nin istediği yerde
E) Noterde

6. Ödeme zamanı gelmiş olan borçlara ne denir?
A) Vadeli Borç
B) Vakitli Borç
C) Muaccel Borç
D) Müeccel Borç
E) Müteselsil Borç

7. Kanunun belirttiği sebeplerle o ana kadar işlemiş zaman aşımı süresinin ortadan kalkarak yeniden işlemeye başlamasına ne ad verilir?
A) Zamanaşımının durması
B) Zamanaşımının kesilmesi
C) Zamanaşımının yenilenmesi
D) Zamanaşımının başlamaması
E) Zamanaşımının sona ermesi

8. Aşağıdakilerden hangisi* borçlunun temerrüdü için gerekli koşullardan biri değildir?
A) İfanın mümkün olması
B) ifanın gecikmiş olması
C) Borcun muaccel olması
D) Borçluya ihtarda bulunulması
E) Kusursuz imkansızlık durumunun gerçekleşmesi

9. Aşağıdakilerden hangisi* takasın şartlarından değildir?
A) Borçların karşılıklı olması
B) Borçların benzer olması
C) Borçların muaccel olması
D) Borçların eşit miktarda olması
E) Takas beyanında bulunulmuş olması

10. Aşağıdakilerden hangisi* kesin vadeli sözleşmelerle ilgili doğru bir bilgi değildir?
A) Alacaklı* borçluya belli bir süre vermelidir.
B) Kesin vadeyi* taraflar serbestçe belirlerler.
C) Kesin vadenin sonunda borçlu temerrüt olur.
D) Borçlunun temerrüdü için alacaklının ihtar çekmesine gerek yoktur.
E) Vadenin belirlenebileceği anlaşmalar da kesin vade sayılır.

11. Aşağıdakilerden hangisi aranacak borç değildir?
A) Pamuk
B) Para
C) Kömür
D) Şarap
E) Pirinç

12. Borçlar kanununa göre* para borçlarının ifa yeri* taraflarca önceden belirlenmemiş ise borcun ödenme yeri neresidir?
A) Sözleşmenin yapıldığı yer
B) Borçlunun yerleşim yeri
C) Alacaklının yerleşim yeri
D) 3. şahsın yerleşim yeri
E) Sözleşmenin ifa yeri

13. Kanunda sınırlı olarak sayılmış özel zamanaşımı halleri dışındaki alacakların tabi olduğu genel zamanaşımı süresi ne kadardır?
A) 1 yıl B) 5 yıl C) 6 yıl D) 10 yıl E) 20 yıl

14. Bir alacak miktarından belli olgular nedeniyle indirim yapılmasına hukukta ne ad verilir?
A) Takas
B) Akdi Takas
C) Kanuni Takas
D) Mahsup
E) Tenzilat

15. Alacaklının zamanaşımına uğramış bir borcu talep etmesi halinde* borçlu ne tür bir savunma gerçekleştirebilir?
A) Zamanaşımı definde bulunabilir.
B) Zamanaşımı itirazında bulunabilir.
C) Borcu ödemek zorundadır.
D) Borcu reddedebilir.
E) Muacceliyet definde bulunabilir.

16. Aşağıdakilerden hangisi* borcu sona erdirmez?
A) Kusursuz imkansızlık
B) Yenileme
C) ibra
D) Takas
E) Alacaklının ölmesi

17. Aşağıdaki durumlardan hangisinin varlığı halinde zamanaşımı süresi kesilmez?
A) Borçlunun borcu kabul etmesi
B) Borçlunun kefil göstermesi
C) Alacaklının dava ile hakkını talep etmesi
D) Alacaklının icrai takibat ile hakkını talep etmesi
E) Borçlunun ölmesi

18. Aşağıdakilerden hangisi* borçlunun temerrüdünde alacaklıya tanınan haklardan biri değildir?
A) Gecikmiş ifayı isteme
B) Sözleşmeyi değiştirme
C) ifadan vazgeçme
D) Sözleşmeden dönme
E) Tazminat

1.B 2.A 3.A 4.D 5.A 6.C 7.B 8.E 9.D 10.A 11.B 12.C 13.D

14.D 15.A 16.E 17.E 18.B

******************************************

ÜNİTE 14

1. Bir satım sözleşmesinde* semen hiç tayin edilmemişse* satış aşağıdakilerden hangisi üzerinden akdedilmiş sayılır?
A) Cari Fiyat
B) Hukuki Fiyat
C) Yasal Fiyat
D) Alıcının Belirlediği Fiyat
E) Satıcının Belirlediği Fiyat

2. Aşağıdakilerden hangisi* kiracının borçlarından değildir?
A) Kira bedelini ödemek
B) Komşuluk gereklerine uymak
C) Kiral***** özenle kullanmak
D) Sözleşmeyi yazılı bir şekilde yapmak
E) Sözleşme sonunda kiralanan şeyi geri vermek

3. 6570 sayılı Kanuna göre süreli kira sözleşmelerinde kiracı sözleşme sonunda sözleşmeyi sona erdirmek için kaç gün önceden yazılı bildirimde bulunmak zorundadır?
A) 5 gün B) 10 gün C) 15 gün D) 30 gün E) 60 gün

4. Konusu insan emeği olan bir sözleşme hizmet sözleşmesi değilse* aşağıdaki sözleşme hükümlerinden hangisi uygulanır?
A) Kefalet Hizmet Sözleşmesi
B) Vekalet Hizmet Sözleşmesi
C) Karz Hizmet Sözleşmesi
D) istisna Hizmet Sözleşmesi
E) Vedia Hizmet Sözleşmesi

5. Aşağıdakilerden hangisi* satım sözleşmesinde satıcının borçlarından biri değildir?
A) Mülkiyeti Nakil Borcu
B) Satılanı Teslim Borcu
C) Semeni Ödeme Borcu
D) Ayıba Karşı Garanti Borcu
E) Zapta Karşı Garanti Borcu

6. Aşağıdakilerden hangisi* satım sözleşmesinin konusu olamaz?
A) Ev
B) Araba
C) Giysi
D) Televizyon
E) Parasal değeri olmayan giysi

7. Satım sözleşmesinde ayıplı malın değiştirilmesi ne tür bir haktır?
A) Alelade Hak
B) Kurucu Yenilik Doğuran Hak
C) Değiştirici Yenilik Doğuran Hak
D) Bozucu Yenilik Doğuran Hak
E) Sosyal ve Ekonomik Hak

8. Aşağıdakilerden hangisi* satım sözleşmesinin türlerinden biri değildir?
A) Taşınır satımı
B) Taşınmaz satımı
C) Mülkiyeti saklı tutma şartıyla satım
D) Zilyetliği saklı tutma şartıyla satım
E) Taksitle satım

9. Aşağıdakilerden hangisi hizmet sözleşmesinde işçilerin borçlarından biri değildir?
A) İşi bizzat yapmak
B) Üstlendiği işe özen göstermek
C) iş güvenliği için gerekli önlemleri almak
D) İşletmeye ait sırları saklamak
E) işverenin talimatına uymak

10. Aşağıdakilerden hangisi* kredili satıştır?
A) Artırma ile satım sözleşmesi
B) Taksitle satım sözleşmesi
C) Örnek üzerine satım
D) Taşınmaz satımı
E) Mülkiyeti saklı tutma şartıyla satım

11. Satım sözleşmesinde yarar ve hasar* halin gereğinden veya özel şartlardan doğan istisnalar dışında* sözleşmenin yapılmasından itibaren kime geçer?
A) Satıcıya
B) Alıcıya
C) Temsilciye
D) Kefile
E) Aracıya

12. Aşağıdakilerden hangisi* satıcının satım sözleşmesinde kanundan doğan borçlarından biri değildir?
A) Teslim ve mülkiyeti nakil borcu
B) Satılanı saklama borcu
C) Ayıba karşı garanti borcu
D) Satılanı gönderme borcu
E) Zapta karşı garanti borcu

13. Aşağıdakilerden hangisi semen olabilir?
A) Para
B) Kıymetli Evrak
C) Döviz
D) Altın
E) Taşınır eşya

14. Borçlar hukukunda semen ne anlama gelir?
A) Satım sözleşmesinde satılan mal
B) Satım sözleşmesinde malın devrine ilişkin anlaşma
C) Satım sözleşmesinde alıcının satıcıya ödeyeceği para
D) Satım sözleşmesinde teslim edilmemiş mala gelecek zararlardan satıcının sorumlu tutulması
E) Satım sözleşmesinin geçersiz olması durumunda alıcıya ödenecek tutar

15. Aşağıdakilerden hangisinde 6570 sayılı kanun uygulanmaz?
A) Belediye teşkilatı bulunan üstü kapalı taşınmazlarda
B) Taşınırlarda
C) iskelelerde
D) Limanlarda
E) istasyonlarda

16. Aşağıdakilerden hangisi kira sözleşmesi ile ilgili olarak doğru bir bilgi içermez?
A) Karşılıklı bir sözleşme olması
B) Kullandırma amacı güden bir sözleşme olması
C) Kiralayana ve kiracıya borç yüklemesi
D) İki tarafa borç yükleyen sözleşmelerden olması
E) Sadece Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiş olması

17. Kira sözleşmesinin şekli ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Yazılı yapılmadıkça geçerli değildir.
B) Noterde yapılmadıkça geçerli değildir.
C) Sözlü yapılmadıkça geçerli değildir.
D) Resmi sicile tescil edilmedikçe geçerli değildir.
E) Herhangi bir şekle tabi değildir.

18. 6570 sayılı Kira Kanunu’na tabi bir taşınmazı 3 yıllığına kiralayan bir kimse sürenin dolmasından 15 gün önce karşı tarafa bir ihtar çekmemiş ise kira sözleşmesinin durumu ne olur?
A) 3 yıl süre ile uzar.
B) 2 yıl süre ile uzar.
C) 1 yıl süre ile uzar.
D) 6 ay süre ile uzar
E) Sözleşme sona erer.

1.A 2.D 3.C 4.B 5.C 6.E 7.C 8.D 9.C 10.B 11.B 12.D 13.A 14.C 15.B 16.E 17.C 18.C

****************************************

ÜNİTE 15

1. Aşağıdakilerden hangisi vekalet sözleşmesini sona erdiren bir neden değildir?
A) Vekilin ölümü
B) Müvekkilin ölümü
C) Vekilin istifa etmesi
D) Vekalet verenin askere gitmesi
E) Vekalet verenin fiil ehliyetini kaybetmesi

2. Kefil* yerine getirdiği sorumluluk oranında aşağıdakilerden hangisine halef olur?
A) Borçluya
B) Alacaklıya
C) Temsilciye
D) Kefilin kefiline
E) Müteselsil kefile

3. Kefalet sözleşmesinde borcun miktarı belli değilse* sözleşmenin sonucu ne olur?
A) Geçersiz olur.
B) Geçerlidir.
C) Kefilin onayı ile geçerli olur.
D) Borçlunun onayı ile geçerli olur.
E) iptal olur.

4. Aşağıdakilerden hangisi* finansal kiralama sözleşmesinin sona erme sebebi değildir?
A) Sürenin dolması
B) Kiracının iflası
C) Kiracının ölümü
D) Kiracının fiil ehliyetini kaybetmesi
E) Kiralayanın işyerini değiştirmesi

5. Aşağıdakilerden hangisi* finansal kiralama bedeli kaps….. girmez?
A) Kiralama bedeli
B) Faiz
C) Masraflar
D) Kiralayanın kârı
E) Sigorta primleri

6. Birden fazla kimsenin bölünebilen bir borca kefil olmaları ne tür bir kefalettir?
A) Rücua Kefalet
B) Kefile Kefalet
C) Müteselsil Kefalet
D) Adi Birlikte Kefalet
E) Müteselsil Birlikte Kefalet

7. Aşağıdakilerden hangisi* özel vekaletnameyi gerektiren durumlar arasında yer almaz?
A) Kambiyo taahhüdünde bulunma
B) Tahkim
C) Sulh olma
D) Kiralama
E) Dava açma

8. Aşağıdakilerden hangisi* Franchising alanın borcu değildir?
A) Tekel hakkı
B) Mal ya da hizmetlerin sürümünü arttırmak
C) Sözleşme konusu maddi olmayan malları kullanmak
D) işletme ve pazarlama ilkelerine uymak
E) Ücret ödemek

9. Aşağıdakilerden hangisi* finansal kiralama sözleşmesinin konusu olamaz?
A) Baskı makinesi
B) Fikri ve sınai haklar
C) Taşınır mal
D) Taşınmaz mal
E) iş makinesi

10. Aşağıdakilerden hangisi* vekalet sözleşmesi hakkında doğru değildir?
A) Avukatlar dışında şekle bağlı değildir.
B) Mutlaka karşılıklıdır.
C) Zaman önemli değildir.
D) Özel veya genel olabilir.
E) Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir.

11. Vekalet sözleşmesinde vekalet verenin (müvekkil) tek taraflı olarak sözleşmeyi sona erdirmesine ne ad verilir?
A) Fesih
B) Azil
C) istifa
D) Terk etme
E) Feshi bildirme
12. Adî birlikte kefaletle alacaklı* kefillerden birinden* kendi payından fazlasını talep ederse* kefilin alacaklıya karşı sadece kendi payından sorumlu olduğunu ileri sürmesine ne ad verilir?
A) Taksim defi
B) Tartışma defi
C) Takas defi
D) Müeccellik defi
E) Zamanaşımı defi

13. Kefalet sözleşmeleri tali niteliktedir. Aşağıdaki kefalet türlerinden hangisi tali nitelikte olmadığından; kefilin tartışma defini ileri sürmesi mümkün değildir?
A) Adi Kefalet
B) Müteselsil Kefalet
C) Mutlak Kefalet
D) Kefile Kefalet
E) Rücua Kefalet

14. Alacaklının önce borçluya gitmeksizin* doğrudan doğruya kefile başvurabileceği kefalet türü* aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müteselsil Kefalet
B) Adi Kefalet
C) Birlikte Kefalet
D) Kefile Kefalet
E) Rücua Kefalet

15. Aşağıdakilerden hangisi* kefalet sözleşmesi türlerinden biri değildir?
A) Müteselsil Kefalet
B) Birlikte Kefalet
C) Mutlak Kefalet
D) Kefile Kefalet
E) Rücua Kefalet

16. Müşterinin* üçüncü kişilerden olan alacaklarının ilgili şirket tarafından satın alındığı sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Finansal kiralama sözleşmesi
B) Vekalet sözleşmesi
C) Satım sözleşmesi
D) Franchise sözleşmesi
E) Factoring sözleşmesi

17. Kefalet sözleşmesinin nitelikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kefalet sözleşmesi iki tarafa borç yükler.
B) Kefilin borcu fer’i bir borçtur.
C) Kefalet borcu tali bir borçtur.
D) Kefalet sözleşmesi güvence amacı güder.
E) Kefalet sözleşmesinin geçerliliği için kefilin ehil olması gerekir.

18. Aşağıdakilerden hangisi finansal kiralama sözleşmelerinde kiralayan şirket olabilir?
A) Anonim Şirket
B) Limited Şirket
C) Kollektif Şirket
D) Adi Şirket
E) Komandit Şirket

1.D 2.B 3.A 4.E 5.E 6.D 7.D 8.A 9.B 10.B 11.B 12.A 13.B

14.A 15.C 16.E 17.A 18.A

*******************************************

ÜNİTE 16

1. Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin kararlarına karşı hangi yargı organına başvurulabilir?
A) Yargıtay
B) Askeri Yargıtay
C) Danıştay
D) Sayıştay
E) Kesindir* hiçbir yargı organına başvurulamaz

2. İdare ve Vergi Mahkemeleri arasındaki görev uyuşmazlığına aşağıdaki mahkemelerden hangisi bakar?
A) Danıştay
B) Uyuşmazlık Mahkemesi
C) Yargıtay
D) Bölge İdare Mahkemesi
E) Askeri Yargıtay

3. Aşağıdakilerden hangisi* Ağır Ceza Mahkemesi’nin görev alanına girmez?
A) Ağır Hapis Cezası
B) idam Cezası
C) Müebbet Hapis Cezası
D) Hafif Hapis Cezası
E) Ağır Para Cezası

4. Aşağıdaki Yargıtay dairelerinden hangisinin verdiği kararlar değiştirilemez?
A) Dava Daireleri Kurulu
B) Ceza Daireleri Kurulu
C) Hukuk Genel Kurulu
D) Ceza Genel Kurulu
E) Büyük Genel Kurul

5. Aşağıdakilerden hangisi* Türkiye’deki adli yargı sisteminde yer alan mahkemelerden biri değildir?
A) Devlet Güvenlik Mahkemesi
B) Toplu Basın Mahkemesi
C) istinaf Mahkemesi
D) Trafik Mahkemesi
E) Çocuk Mahkemesi

6. Aşağıdakilerden hangisi* kabahatlere verilen cezalardan değildir?
A) Hafif Hapis Cezası
B) Hafif Para Cezası
C) işyerinin Geçici Tatili
D) Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Ceza
E) Ağır Para Cezası

7. Aşağıdakilerden hangisi* adli yargının konusuna girmez?
A) Boşanma Davaları
B) Tazminat Davaları
C) Tahliye Davaları
D) Babalık Davası
E) Tam Yargı Davası

8- Aşağıdakilerden hangisi* kabahat niteliğindeki suçlara ilişkin davalara bakar?
A) Sulh Ceza Mahkemesi
B) Asliye Ceza Mahkemesi
C) Ağır Ceza Mahkemesi
D) idare Mahkemesi
E) Asliye Hukuk Mahkemesi

9. Siyasi partilerin mali deneticini aşağıdakilerden hangisi yapar?
A) Sayıştay
B) Uyuşmazlık Mahkemesi
C) Yargıtay
D) Anayasa Mahkemesi
E) Danıştay

10. Vasi tayini davalarına aşağıdaki mahkemelerden hangisi bakar?
A) Sulh Hukuk Mahkemesi
B) Sulh Ceza Mahkemesi
C) Asliye Hukuk Mahkemesi
D) Anayasa Mahkemesi
E) Yargıtay Mahkemesi

11. İlk derece mahkemeleri ile denetim mahkemeleri arasındaki mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uyuşmazlık Mahkemesi
B) istinaf Mahkemeleri
C) Yargıtay
D) Bölge idare Mahkemesi
E) Asliye Hukuk Mahkemesi

12. Anayasa Mahkemesi* anayasa değişikliklerine ilişkin iptal kararlarını nasıl verir?
A) Salt çoğunlukla
B) Mutlak çoğunlukla
C) 2/3 oy çokluğuyla
D) Oybirliğiyle
E) 3/4 oyçokluğuyla

13. Anayasa Mahkemesi’nin kararları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A) Geriye yürümez.
B) Kesindir.
C) Resmi Gazete’de hemen yayımlanır.
D) Anayasa Mahkemesi iptal ile birlikte uygulanacak hükmü de tesis eder.
E) iptal kararı devletin tüm organlarını bağlar.

14. Aşağıdakilerden hangisi* kanunların Anayasaya aykırılığı iddiasıyla iptal davası açma hakkına sahip değildir?
A) Cumhurbaşkanı
B) Başbakan
C) iktidar partisi meclis grubu
D) Ana muhalefet partisi meclis grubu
E) TBMM üye tamsayısının en az 1/5’i tutarındaki üyeleri

15. Aşağıdakilerden hangisi* idari yargı yerlerinden biri değildir?
A) Danıştay
B) Devlet Güvenlik Mahkemesi
C) idare Mahkemesi
D) Vergi Mahkemesi
E) Bölge İdare Mahkemesi

Davranış Bilimlerine Giriş Deneme Sınavları

Konu Ekim 16, 2009 tarihinde tarafından  
AÖF Deneme Sınavları kategorisine eklenmiştir.

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ (Ünite-1)
1. Aşağıdakilerden hangisi sosyoloji biliminin inceleme alanlarından biri değildir?
a. Üniversiteler
b. Örgütler
c. Aile
d. İnanç grupları
e. Bireyler
2. Aşağıdakilerden hangisi sanayi sosyolojisinin inceleme alanlarından biridir?
a. Verimlilik
b. Gelir dağılımı
c. Tüketim
d. Devlet
e. Eğitim
3. Aşağıdakilerden hangisi kuram oluşturan öğelerden biridir?
a. Önerme
b. Denek
c. Değişken
d. Sembol
e. Norm
4. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin alt dallarından biri değildir?
a. Kent sosyolojisi
b. Sanayi sosyolojisi
c. Siyaset sosyolojisi
d. Eğitim sosyolojisi
e. Kişilik
5. Belirli bir amaca ulaşmada kullanılan yolların tümüne ne ad verilir?
a. Yöntem
b. Analiz
c. Hipotez
d. Önerme
e. Kavram
6. Olaylar arasında ilişki kurarak, olayları bir nedene bağlamak amacıyla tasarlanan önermeye ne ad verilir?
a. Hipotez
b. Bağımlı değişken
c. Bağımsız değişken
d. Hata terimi
e. Deney
7. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmanın sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?
a. Nesnellik
b. Doğruluk ve tekrar
c. Basitlik ve açıklık
d. Sınırlılık
e. Subjektiflik
8. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin inceleme alanına girmez?
a. Aile
b. Büyük organizasyonlar
c. Sapkın birey davranışları
d. Üniversiteler
e. Din grupları
9. Teknoloji,gelir dağılımı,tüketim farklılaşması,iş bölümü,ulusal düzeyde karar mekanizmaları ve yapısı gibi konularla ilgilenen sosyoloji dalı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Sanayi sosyolojisi
b. Ekonomik sosyoloji
c. Kent sosyolojisi
d. Eğitim sosyolojisi
e. Hukuk sosyolojisi
10. Bilimsel araştırma tekniklerinden deneysel yöntemde,kurulan hipotezde belirleyici neden sayılan değişkene ne ad verilir?
a. Kontrol değişkeni
b. Bağımsız değişken
c. Ara değişken
d. Bağımlı değişken
e. Denek değişkeni
11. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir yöntemde izlenmesi gereken aşamalardan biri değildir?
a. Verilerin toplanması
b. Araştırma yöntemlerinin tespiti
c. Araştırma konusunun tespiti ve tanımı
d. Hipotezin formüle edilmesi
e. Soyut ve belirgin olmayan kavramların belirlenmesi
12. Bilgi verecek olanların doğrudan okuyup cevaplayacakları bir cetveli hazırlaması yoluyla bilgi toplamasına ne ad verilir?
a. Sistematik gözlem
b. Görüşme
c. Anket
d. Örneklem
e. Saha araştırması
13. Bir ölçme aracının ayrı ayrı ölçümlerde kararlı ve benzer sonuçlar elde etme yeteneğine ne ad verilir?
a. Yeterlilik
b. Geçerlilik
c. Tesadüfi örnekleme
d. Güvenilirlik
e. Örneğin temsil yeteneği

14. Bir bütünün kendi içinden seçilmiş parçaları ile temsil edilmesine ne ad verilir?
a. Korelasyon
b. Örnekleme
c. Regrasyon
d. Ortalama
e. Pilot araştırma
15. Sosyoloji ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Sosyoloji birbiriyle izole olarak yaşayan insanlarla değil,sosyal ortam içerisinde yaşayan insanlarla ilişkilidir
b. Sosyolojinin ilgi alanı daha çok gruplardır
c. Sosyolojinin ilgi alanı toplumsal güçler ve toplumsal kurallardır
d. Sosyoloji her zaman bireyleri tek başına ele alır ve inceler
e. Sosyoloji araştırmalarında bilimsel yöntem kullanılır
16. Uygulamalı sosyoloji kavramı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Uygulamalı sosyoloji bilgi ve pratiğin birlikte kullanımıdır
b. Sosyoloji sorun çözme aracıdır
c. Sosyologlar bizzat değişime katılarak çözüm sunmalıdır
d. Sosyoloji toplumda iletişimler yaratmak amacıyla kullanılır
e. Sosyoloji yönetme ve yönetilme olayını ve bunun kurumsallaşmasını inceler
17. ”Her araştırma en doğruyu bulmak amacıyla gerçekleştirilir” sözünü bilimsel araştırma ilkelerinden hangisi ifade eder?
a. Nesnellik
b. Objektiflik
c. Basitlik
d. Doğruluk
e. Sınırlılık
18. İnsanların grup içi davranışlarının bilimsel çalışmasını yapan ve bireylerin belirli davranışlarda bulunmasını etkileyen toplumsal güçleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Felsefe
b. Psikoloji
c. [bubirreklamdirdikkatealmayiniz.][bubirreklamdirdikkatealmayiniz.][bubirreklamdirdikkatealmayiniz.][bubirreklamdirdikkatealmayiniz.]fizik
d. Sosyoloji
e. Teoloji
19. Temel konusu uygarlık,kültür,toplum,sınıf ve grup tiplerine göre öncelikli bilgi türlerinin ve biçimlerinin araştırması olan sosyoloji dalı hangisidir?
a. Kent sosyolojisi
b. Bilgi sosyolojisi
c. Köy sosyolojisi
d. Sanayi sosyolojisi
e. Siyaset sosyolojisi
20. Bilimsel araştırma yönteminin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
a. Araştırılması gereken konuyu ortaya koyup tanımlamak
b. Konu ile ilgili bilgileri toplamak
c. Hipotezi formüle etmek
d. Veri toplamak ve verilerin analizini yapmak
e. Hipotezle ilgili sonuçlara ulaşmak
21. Türkiye’de köy envanterleri ve hane halkı anketleri gibi örnekleri olan ve araştırıcının standartlaştığı teknikler kullanarak bilgi sağlama yollarını denetim altında bulundurduğu araştırma aşağıdakilerden hangisidir?
a. Doğal gözlem
b. Deney
c. Sistematik gözlem
d. Vaka incelemesi
e. Anket
22. Sosyologların değişime bizzat katılarak çözümler üretme çabası içinde oldukları sosyoloji dalı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Sanayi sosyolojisi
b. Din sosyolojisi
c. Bilgi sosyolojisi
d. Ekonomi sosyolojisi
e. Klinik sosyolojisi
23. Bir araştırmada araştırmacının kişisel inançları,çıkarları,alışkanlıkları ve beklentilerinin yer almaması bilimsel araştırma ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?
a. Sınırlılık
b. Basitlik
c. Açıklık
d. Doğruluk
e. Nesnellik
24. Sosyologların araştırmalarında kullandıkları tekniklerin hangisinde karşılıklı ilişkiler yoluyla bilgi edinilmesi söz konusudur?
a. Anket
b. Gözlem
c. Deney
d. Mülakat
e. Katılımlı gözlem
25. Uyuşturucu madde bağımlılığının boşanmalar üzerindeki etkilerinin incelendiği bir araştırmada “bağımsız değişken” aşağıdakilerden hangisidir?
a. Boşanmanın uyuşturucu kullanımına etkisi
b. Boşanma oranları
c. Bağımlılık şiddeti
d. Uyuşturucunun kendisi
e. Durumsal farklılıklar

26. Ölçme aracının ölçmek istediğini doğru olarak ölçmesine ne ad verilir?
a. Doğruluk
b. Esneklik
c. Güvenilirlik
d. Geçerlilik
e. Basitlik
27. Kullanılan kavramların açıklanmış olması ve diğer kavramlardan farklı olan yönlerinin ortaya konulması bilimsel araştırmanın sahip olması gereken özelliklerden hangisini ifade eder?
a. Sınırlılık
b. Nesnellik
c. Basitlik ve açıklık
d. Doğruluk
e. Tekrar
28. Bilgi edinme sürecinin herhangi bir aşamasında ortaya atılan,bilimsel yöntemle saptanmış bilgilerden oluşan, iç tutarlılığı olan açıklama biçimine ne ad verilir?
a. Hipotez
b. Kuram
c. Açıklama
d. Önerme
e. Pilot araştırma
29. Belirli bir grup veya özel bir örneğin gözlenmesine ne ad verilir?
a. Deney
b. Saha araştırması
c. Monografi
d. Anket
e. Korelasyon
30. Gerçeği öğrenmek ve toplumsal gelişme yasalarına ulaşmak için uygulanan sistematik ve mantıklı bilgi edinme yoluna ne ad verilir?
a. Teori
b. Kuram
c. Bilimsel yöntem
d. Hipotez
e. Analiz
31. Aşağıdakilerden hangisi veri toplama tekniklerinden biridir?
a. İstatistik
b. Anket
c. Tümevarım
d. Korelasyon
e. Analiz
32. Deney yöntemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Klasik deney yöntemine deney ve kontrol grupları karşılaştırılır
b. Deney yönteminde olayların birbiri üzerindeki etkileri araştırılır
c. Deney yöntemi ile neden sonuç ilişkileri sınanabilir
d. Deney yöntemi araştırmacının hazırladığı yapay bir durumdur
e. Deney yönteminde bütün değişkenler değişimlenir
33. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojik araştırmalarda etik ile ilgili davranış ve kurallardan biri değildir?
a. Araştırmacının dürüst olması
b. Araştırmacının insanların mahremiyetlerine saygılı olması
c. Araştırmacının kimliğinin açık olması
d. Araştırmacının şüpheci olması
e. Araştırmacının ilgilenilen objeye zarar vermeden çalışması
34. Betimsel araştırmalarda aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmaz?
a. Doğal gözlem
b. Sistematik gözlem
c. Mülakat
d. Vaka incelemesi
e. Deney

CEVAP ANAHTARI (ÜNİTE-1)

1. e
2. a
3. a
4. e
5. a
6. a
7. e
8. c
9. b
10. b
11. e
12. c
13. d
14. b
15. d
16. e
17. d
18. d
19. b
20. a
21. c
22. e
23. e
24. d
25. d
26. d
27. d
28. b
29. c
30. c
31. b
32. e
DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ (Ünite-2)
1. Aristo’ya göre insanlık toplumunun dayandığı esaslar aşağıdakilerden hangisidir?
a. Ahlak ve hukuk
b. Din ve tanrı
c. Ruh ve insan
d. Doğa ve yaşam
e. Politika ve ideoloji
2. İnsan davranışlarını sadece istatistiklerle açıklanamayacağını,bunların mutlaka anlamlandırılması gerektiğini savunan düşünür kimdir?
a. M.Weber
b. T.Parson
c. K.Davis
d. A.Comte
e. S.Simon
3. Aristo’nun en önemli çalışması aşağıdakilerden hangisidir?
a. Politika
b. Doğa
c. Evrim
d. Çatışma
e. Bilinç
4. Sosyolojinin isim babası olarak tanınan ünlü Fransız sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
a. Auguste Comte
b. Emile Durkheim
c. Max Weber
d. Herbert Spnecer
e. Talcot Parsons
5. Karl Marx’ a göre, sosyal bilimcilerin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Dünyayı değiştirmek
b. Dünyayı açıklamak
c. Bireyleri anlamak
d. İlişkileri açıklamak
e. Sınıfları belirlemek
6. Bir düşüncenin üç aşamadan geçerek pozitif ya da bilimsel hale ulaştığını savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a. A.Comte
b. J.Dewey
c. W.James
d. F.Hegel
e. M.Weber
7. Toplumu organize olmuş, düzenli ilişkilerden meydana gelen ve her bireyin toplumun değerlerini paylaştığı bir sosyal sistem olarak gören kuramsal yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a. Fonksiyonalist
b. Çatışma
c. Etkileşimcilik
d. Sosyal alışveriş
e. Tabakalaşma
8. Ziya Gökalp’in görüşlerini benimsediği batılı düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a. E.Durkheim
b. M.Weber
c. A.Smith
d. L.Coser
e. H.Spencer
9. Aşağıdakilerden hangisi Platon’ un topluma ilişkin görüşlerinden biri değildir?
a. Toplum bir bütün ve sistemdir
b. Toplum tanrı tarafından kurulmuş bir düzene sahiptir
c. Toplum düzeninin başında yöneticiler bulunur
d. Toplumu oluşturan sınıfların belirlenmiş görevleri vardır
e. Ruh dünya içinde en yücedir daha sonra da toplum gelir
10. Bir toplumun bireylerindeki ortak inanç ve duygular bütününe ne ad verilmiştir?
a. Toplumsal bilinç
b. Toplumsal etkileşim
c. Toplum kültürü
d. Toplumsal uzlaşma
e. Toplum tarihi
11. Toplumsal davranışların en iyi biçimde rekabet halinde bulunan gruplar arasındaki gerginlik ve mücadele ile anlaşılabileceğini ileri süren kuramsal yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a. Çatışma
b. Görevsel
c. Feminist
d. Etkileşimci
e. Tabakalaşma
12. Sosyolojide anlam üzerinde durarak, ideal tip ve tarihi analiz teknikleri geliştiren düşünür kimdir?
a. H.Spencer
b. Hegel
c. E.Durkheim
d. M.Weber
e. K.Marx
13. Gizli ve açık fonksiyon kavramları kim tarafından geliştirilmiştir?
a. T.Parsons
b. R.Merton
c. K.Marx
d. A.Comte
e. E.Durkheim
14. Kapital adlı eser kim tarafından yazılmıştır?
a. M.Weber
b. E.Durkheim
c. K.Marx
d. H.Spencer
e. A.Comte
15. Toplumda yer alan bireylerin birbirlerini etkilemelerini karşılıklı ilişkilerini ve bu ilişkilerin nasıl gerçekleştiğini ele alan model aşağıdakilerden hangisidir?
a. Tabakalaşma
b. Çatışma
c. Yapısal fonksiyonel yaklaşım
d. Tarihsel maddecilik
e. Etkileşimcilik
16. İşbölümünün toplumsal bir olgu olduğunu ve bu yüzden başka bir toplumsal olguyla açıklanması gerektiğini düşünen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
a. E.Durkheim
b. M.Weber
c. H.Spencer
d. S.Simon
e. A.Comte
17. Ziya Gökalp’in sosyoloji düşüncesindeki kaynaklar arasında aşağıdakilerden hangisi en önemli yeri tutar?
a. Pozitivizm
b. Bilinç
c. Gelişim
d. Devlet
e. Sınıf
18. Belirli bir otoritenin mevcut olduğu her yerde çatışmanın varlığından söz eden çatışma kuramcısı kimdir?
a. L.Coser
b. R.Dohnedorf
c. K.Marx
d. R.Merton
e. K.Davis
19. Aşağıdaki kuramcılardan hangisine göre “toplum bir fonksiyonlar bütünüdür”?
a. H.Spencer
b. T.Parsons
c. J.Dewey
d. W.James
e. D.Ricardo
20. Aşağıdaki sosyoloji kuramcılarından hangisi genelde davranışçı psikolojiye yoğun bir biçimde bağlıdır?
a. G.C.Homans
b. B.Malinowski
c. A.Smith
d. D.Ricardo
e. L.Coser
21. Ünlü İslam düşünürü İbn-i Haldun’un sosyoloji kitabı özelliği taşıyan eserinin adı nedir?
a. Kutadgu Bilig
b. Umumi tarih
c. Mukaddime
d. Din ve sosyoloji
e. İbn-i Haldun divanı
22. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin ortaya çıkışı ve bunu hazırlayan etkenlerden değildir?
a. Endüstri devrimi
b. 1789 Fransız devrimi
c. Emperyalist gelişmeler
d. Doğa bilimlerindeki hızlı gelişmeler
e. Tarım devrimi
23. Sosyolojik yaklaşımı insan davranışlarını anlamada kullanan ünlü sosyolog kimdir?
a. Max Weber
b. Emile Durkheim
c. Karl Marx
d. Auguste Comte
e. Herbert Spencer
24. Aşağıdaki sosyologlardan hangisi toplumu bir fonksiyonlar bütünü olarak tanımlar?
a. Durkheim
b. Marx
c. Dahrendorf
d. Parsons
e. Blau
25. Doğa bilimlerinde kullanılan bilimsel yöntemin toplumsal olayları incelemede de kullanılabileceğini savunun düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a. A.Comte
b. K.Marx
c. M.Weber
d. H.Spencer
e. E.Durkheim
26. Aşağıdakilerden hangisi Aguste Comte’un görüşleri arasında yer almaz?
a. Toplumların gelişmesini harekete geçiren faktörün insan düşüncesi olduğunu savunur
b. Sosyolojiyi toplumsal statik ve toplumsal dinamik olarak ikiye ayırır
c. Düşüncenin üç aşamadan geçerek pozitif hale geldiğini savunur
d. Bilimsel yöntemi sosyal dünyaya uygulama fikrini savunur
e. Toplumsal gerçeğin temelini toplumsal bilinçte görür
27. Aşağıdakilerden hangisi okulun gizli fonksiyonları arasında yer almaz?
a. Çocukları sokağa bırakmamak
b. Çocukları belirli bir yaşa gelinceye kadar belirli konularla meşgul etmek
c. Çocukları bilgili kılmak
d. Çocukların toplumsal sistemi anlamasını kolaylaştırmak
e. Çocukların kendi ülkelerinin ekonomik ve politik sistemlerini öğrenmelerine katkı sağlamak
28. Çatışmanın özellikle birbiriyle yakın ilişkide bulunan insanlar arasında gelişebileceğini savunun çatışma kuramcısı hangisidir?
a. Karl Marx
b. Spencer
c. Lewis Coser
d. Durkheim
e. Max Weber
29 Toplumda yer alan bireylerin birbirlerini etkilemelerini , karşılıklı ilişkilerini ve bu ilişkileri nasıl gerçekleştirdiğini inceleyen yaklaşım hangisidir?
a. Etkileşimcilik yaklaşımı
b. Çatışma yaklaşımı
c. Bilimsel yaklaşım
d. Görsel yaklaşım
e. Fonksiyonalist yaklaşım
30. İnsan etkileşiminin ödül ve cezalara dayalı olarak gerçekleşen bir alışveriş olduğunu ileri süren kuram aşağıdakilerden hangisidir?
a. Fonksiyonalist yaklaşım
b. Çatışma yaklaşımı
c. Etkileşimcilik yaklaşımı
d. Sosyal alışveriş kuramı
e. Bilimsellik kuramı
31. Aşağıdakilerden hangisi sosyal alışveriş kuramının önermelerinden biri değildir?
a. İnsan davranışları akılcıdır
b. Sosyal ilişkilerde azalan marjinal yarar yasası geçerlidir
c. Sosyal alışveriş durumunda insanların verdikleri ile aldıkları arasında bir denge beklentisi içinde olmaları
d. İnsanların çeşitli alternatifler arasında kendisi için en uygun olanı seçmeleri
e. İnsanlar arasındaki iletişim sembollerle gerçekleşir
32. Kadın hakları ve kadının eşit statüsü üzerinde durarak kadının değişen toplum yapısı içinde var olan hakların açığa çıkarılması bu haklarla ilgili olarak onların bilgilendirilmesi ve bu konuda toplumun ilgisinin çekilmesi görevini üstlenen kuramsal yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a. Radikal feminizm
b. Sosyalist feminizm
c. Sosyal alışveriş kuramı
d. Fonksiyonel yaklaşım
e. Liberal feminizm
33. Sosyolojiyi toplumsal statik ve toplumsal dinamik olarak ikiye ayıran sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
a. Karl Marx
b. Herbert Spencer
c. Max Weber
d. Emile Durkheim
e. Auguste Comte
34. Endüstrileşmiş toplumlarda ortaya çıkan kuralsızlık dizisine Durkheim ne ad vermiştir?
a. Burjuva
b. Anomi
c. Bilinç
d. Patriyarki
e. Proleterya
35. Aşağıdakilerden hangisi Durkheim’ın ileri sürdüğü bir kavramdır?
a. Toplumsal çatışma
b. Toplumsal bilinç
c. Otorite
d. Anlama
36. Bilimsel yöntemi sosyal dünyaya uygulama fikrini kabul eden akımın adı nedir?
a. Pozitivizm
b. Darwinizm
c. Marksizm
d. Fonksiyonalizm
e. Rasyonalizm

CEVAP ANAHTARI (ÜNİTE-2)

1. a
2. a
3. a
4. a
5. a
6. a
7. a
8. a
9. e
10. a
11. a
12. d
13. b
14. c
15. e
16. a
17. a
18. b
19. b
20. a
21. c
22. e
23. b
24. d
25. a
26. e
27. c
28. c
29. a
30. d
31. e
32. e
33. e
34. b
35. b
36. a
DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ (Ünite-3)
1. Bireyin doğrudan çabası olmadan kendi dışındaki faktörler tarafından sağlanan statüye ne ad verilir?
a. Edinilmiş statü
b. Kazanılmış statü
c. Grup statüsü
d. Hukuki statü
e. Açık statü
2. Endüstri Devriminin başladığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?
a. İngiltere
b. Fransa
c. Almanya
d. Avusturya
e. Rusya
3. Toplumun yapısı ve temel değerlerini koruması açısından zorunlu sayılan, nispeten sürekli kurallar topluluğuna ne ad verilir?
a. Kurum
b. Norm
c. Misyon
d. Vizyon
e. Kültür
4. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal düzeni sağlayan kurumlardan biri değildir?
a. Din kurumu
b. Hukuk kurumu
c. Siyasal kurumlar kurumu
d. Bilim kurumu
e. Meslek kurumu
5. Toplumdaki organize olmuş toplumsal ilişkilerin bütününe ne ad verilir?
a. Toplumsal yapı
b. Kültür
c. Statü
d. Otorite
e. Toplumsal işbölümü
6. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal düzeni sağlayan kurumların temel karakteristiklerinden biri değildir?
a. Değişime karşı dirençli olma
b. Diğer kurumlarla yoğun bir ilişki içinde olma
c. Zamanla birbirlerine bağlı olarak değişebilme
d. Bir toplumdaki temel sorunların merkezi olma
e. Bireylerin yaşamına anlam kazandırma
7. Aşağıdakilerden hangisi kazanılmış bir statüdür?
a. Babalık
b. Yaşlılık
c. Cinsiyet
d. Asillik
e. Irk
8. Aşağıdakilerden hangisi birincil gruba bir örnektir?
a. Aile üyeleri
b. Şirket çalışanları
c. Siyasi parti üyeleri
d. Sendika üyeleri
e. Resmi örgüt çalışanları
9. Aşağıdakilerden hangisi bir toplumun varlığından söz edebilmek için gerekli koşullardan biri değildir?
a. Ortak bir toprak parçasına sahip olma
b. Ortak bir otoriteye saygı gösterme
c. Ortak bir kültüre yada yaşam biçimine sahip olma
d. Belirli bir irade biçimi benimseyip ona uyma
e. Belirli bir endüstri alanında çalışma
10. Aşağıdakilerden hangisi avcı ve toplayıcı toplumların özelliklerinden biri değildir?
a. Politik kurumların çok güçlü olması
b. Bireylerin eşit olması
c. Kararların grup tartışmaları sonucunda alınması
d. Güç olgusunun yoğun olması
e. Zenginlik mal ve mülk sahipliğinin yok denecek kadar az olması
11. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yapıyı oluşturan parçalardan biridir?
a. Toprak
b. Otorite
c. Statü
d. Dil
e. Nüfus
12. Aşağıdakilerden hangisi ikincil bir grup niteliği taşımaz?
a. Şirketler
b. Aile
c. Siyasi partiler
d. Resmi orgazinasyonlar
e. Sendikalar
13. İlk defa sınırların belirginleşmeye başladığı toplum türü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Avcılık ve toplamacılık toplumları
b. Endüstriyel toplumlar
c. Göçebe toplumlar
d. Tarım öncesi toplumlar
e. Tarım toplumları

14. Rol kavramına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Toplum üyelerinden üstlendikleri rolü en iyi olarak yerine getirmelerini ister
b. İnsanlar belirli bir statüyü işgal eder ve buna uygun bir rol oynar
c. Roller bir koruyuculuk görevi üstlenirler
d. Rollerin bir araya gelmesiyle sınıflar oluşur
e. Roller toplumsal kargaşayı engeller
15. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde bir grubun toplumsal bir sınıf olarak tanımlanmasında kullanılan ölçülerden birisi değildir?
a. Gelir düzeyi
b. Eğitim
c. Mesleki saygınlık
d. Fikir ve düşünceler
e. Artış oranı
16. Bir toplumda çocuk suçluluğu ve uyuşturucu kullanım oranlarının artması gençlik için tehlikelidir ifadesi toplumsal kurumların dört temel özeliğinden hangisini ifade eder?
a. Toplumsal kurumlar değişmeye dirençlidir
b. Kurumlar birbiriyle yoğun ilişki içindedir
c. Toplumsal kurumlar toplumsal sorunların odağıdırlar
d. Her kurum belirli ihtiyaçları karşılamak için toplumda yer alır
e. toplumsal kurumlar birbirlerine bağlı olarak değişebilirler
17. Saban kullanarak ekip biçen hayvan güçünü kullanan ilim ve ticaretin geliştiği ve paranın kullanıldığı topluma ne ad verilir?
a. Avcılık ve toplayıcılık toplumu
b. İlkel tarım toplumu
c. Endüstriyel toplum
d. Tarım toplumu
e. Göçebe toplumu
18. İnsanların bir toplum içinde varolmalarını sağlayan birbirleriyle her tür ve biçimde kurmuş oldukları ilişkilerin bütününe ne ad verilir?
a. Aile
b. Grup
c. Kültür
d. Toplum
e. Dil
19. Ortak bir toprak parçasına sahip olan aynı politik otoriteye uyan ve ortak bir kültürden gelen nüfus yığınlarına ne ad verilir?
a. Toplum
b. Halk
c. Ulus
d. Vatandaş
e. Devlet
20. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yapıyı oluşturan parçalardan değildir?
a. Kültür
b. Dil
c. Toplumsal sınıf
d. Statü
e. Rol
21. Sosyolojide bireyin toplum içindeki pozisyonuna ne ad verilir?
a. Rol
b. Makam
c. Statü
d. Rütbe
e. Kişilik
22. Bireyin kendi isteği ve çabalarıyla gönüllü olarak elde ettiği statüye ne ad verilir?
a. Gönüllü statü
b. Temel statü
c. Master statü
d. Edinilmiş statü
e. Kazanılmış statü
23. Bir grup yada toplum içindeki insanların sınırları belirlenmiş olarak oynadıkları oyuna ne ad verilir?
a. Statü
b. Rütbe
c. Rol
d. Kişilik
e. Kimlik
24. Üyeleri arasında yoğun bir ilişki olan ve birbirlerine sevgi ve özveri duygularıyla bağlı insanlardan oluşan gruba ne ad verilir?
a. Eş-Dost grubu
b. Akraba grubu
c. İkincil grup
d. Birincil grup
e. Hiçbiri
25. Toplumsal düzeni sağlayarak bireylere yol gösteren doğru ve yanlışı belirleyen ve yaptırım gücü olan kurumlar sistemine ne ad verilir?
a. Statü
b. Kültür
c. Değer
d. Gelenek
e. Norm
26. Aşağıdakilerden hangisi bizi saran insanlardan öğrendiğimiz toplumsal bir miras olarak tanımlanabilir?
a. Statü
b. Toplumsal sınıf
c. Kültür
d. Rol
e. Toplumsal kurumlar

27. Günümüzde kalabalık bir insan grubu sahip oldukları benzer gelir düzeyi eğitim yaptıkları işler ve kabaca karşılaştırılabilir saygınlık ölçüleri ne olarak tanımlanmaktadır?
a. Toplumsal yapı
b. Toplumsal kurum
c. Toplumsallaşma
d. Toplumsal sınıf
e. Kültür
28. En az iki kişiden meydana gelmiş olan ve benzer beklentilere sahip olan bireylerin etkileşimleri ve ortaya çıkan birlikteliğe ne ad verilir?
a. Grup
b. Kurum
c. Dayanışma
d. İş bölümü
e. Sınıf
29. Aşağıdakilerden hangisi tarım toplumlarının temel özelliklerinden biri değildir?
a. Sınıfların belirginleşmesi
b. Para kullanılmaya başlanması
c. Tarım dışı ihtisaslaşmış rollerin ortaya çıkması
d. Kara sabanın icat edilmesi
e. İnsan emeğinin yerini makinelerin alması
30. Aşağıdakilerden hangisi sosyologların tanımladığı dokuz temel kurumdan biri değildir?
a. Din
b. Aile
c. Sanat
d. Hukuk
e. Politika
31. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal düzeni sağlayan kurumlardan biri değildir?
a. İş bölümü
b. Aile
c. Ekonomi
d. Eğitim
e. Siyasal kurumlar
32. Aşağıdakilerden hangisi kazanılmış bir statü değildir?
a. Doktorluk
b. Avukatlık
c. Annelik
d. Gençlik
e. Öğrencilik
33. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kurumların temel özelliklerinden biri değildir?
a. Her toplumsal kurum, kendi içinde benzer ekonomik ve eğitim düzeyine sahip bireylerden oluşur
b. Her toplumsal kurum, değişmeye karşı dirençlidir
c. Her toplumsal kurum, diğer kurumlarla yoğun bir ilişki içerisindedir ve birbirlerine bağlıdır
d. Toplumsal kurumlar zamanla birbirine bağlı olarak değişebilir
e. Toplumsal kurumlar bir toplumdaki sorunların merkezini oluştururlar
34. Aşağıdakilerden hangisi Fonksiyonalist kurama göre toplumsal kurumların karşıladığı gereksinimlerden biri değildir?
a. Toplumsal düzeni koruma
b. Toplumsal farklılıkları özendirme
c. Mal ve hizmetleri üretme ve dağıtma
d. Yaşama bir anlam kazandırma
e. Yeni üyelere sahip olma
35. Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel toplumların özelliklerinden biri değildir?
a. Endüstri öncesi toplumlara göre daha sürekli ve hızlı bir değişim temposuna sahiptir
b. Aile birçok fonksiyonunu ihtisaslaşan diğer kurumlara devrederek küçülmüştür
c. Statüler daha çok edinilmiştir
d. Eğitim fonksiyonları artmıştır
e. Sosyal sınıfların sayısı artmıştır
36. Göçebe çoban toplumlara göre daha yerleşik olan ve çapa kullanan toplum türü aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
a. Avcı toplumlar
b. Çoban toplumlar
c. Tarım toplumları
d. Tarım öncesi toplumlar
e. Endüstri toplumları
37. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal düzeni sağlayan sosyolojik kurumlardan biri değildir?
a. Eğitim
b. Aile
c. Din
d. Kültür
e. Ekonomi
38. Toplumun belli bir konuda (mevkide) bulunan kişilerden beklediği davranışlar bütününe ne ad verilir?
a. Prestij
b. Hizmet
c. Rol
d. Kimlik
e. Statü
39. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal gruba ait özelliklerden biri değildir?
a. Sürekliliğe sahip olması
b. En az dört kişiden oluşması
c. Üyeler arasında ilişkiler bulunması
d. Üyelerin ortak amaçlarının olması
e. Üyeler arasında etkileşim olması

CEVAP ANAHTARI (ÜNİTE-3)

1. a
2. a
3. a
4. e
5. a
6. e
7. a
8. a
9. e
10. a
11. c
12. b
13. e
14. d
15. e
16. c
17. d
18. d
19. a
20. b
21. c
22. e
23. c
24. d
25. e
26. c
27. d
28. a
29. e
30. c
31. a
32. d
33. a
34. b
35. c
36. d
37. d
38. c
DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ (Ünite-4)
1. Toplumu bir arada tutan norm ve değerlerin gündelik yaşamdaki uygulanış biçimine ne ad verilir?
a. Gerçek kültür
b. Popüler kültür
c. İdeal kültür
d. Yüksek kültür
e. Karşıt kültür
2. İnsanların iletişimlerinin ve kültürü iletmelerinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Sembol
b. İnanç
c. Davranış
d. Norm
e. Yaptırım
3. Aşağıdakilerden hangisi popüler kültürün kapsamında yer almaz?
a. Spor
b. Müzik
c. Sinema
d. Televizyon
e. Tarih
4. Toplum içinde özel bir yaşam biçimi, zevkleri ve alışkanlıkları olan küçük bir grubun sahip olduğu kültüre ne ad verilir?
a. Yüksek kültür
b. İdeal kültür
c. Popüler kültür
d. Alt kültür
e. Ayrıcalıklı kültür
5. İnsanların iletişimde kullandıkları ve anlam ifade eden her şeye ne ad verilir?
a. Sembol
b. Dil
c. Kültür
d. Teknoloji
e. Bilim
6. Kültürün belirlediği yerleşik davranış kurallarına ne ad verilir?
a. Norm
b. İnanç
c. Tutum
d. Kanun
e. Gelenek
7. Dil ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. İnsanların birbirleriyle iletişimlerinin en temel yoludur
b. İnsanların bilgilerini aktarmalarına yardımcı olur
c. Kültürün varlığını sürdürmesine yardımcı olur
d. Her ülkenin kendine uygun bir dili vardır
e. İnsanlar kullandıkları dilin mahkumudur
8. Kültür ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Toplumsal bir üründür
b. İnsanlar arası etkileşim sonucu doğup gelişmiştir
c. Kalıtsal bir faktör değildir
d. Öğrenilerek kazanılır
e. Her toplum aynı kültüre sahiptir
9. Kültürün bütün parçalarının herhangi bir biçimde birbirine bağlanmasına ne ad verilir?
a. Kültürel birleşme
b. İdeal kültür
c. Üst kültür
d. Yaygın kültür
e. Kültürel relativizm
10. Aşağıdakilerden hangisi kültürün maddi öğelerinden biridir?
a. Teknolojik yapı
b. İnançlar
c. Gelenekler
d. Sosyal yapı
e. Dil
11. Toplumun temel kültürel değerlerini paylaşan,ancak bunun dışında kendini diğer gruplardan ayıran değer,norm ve yaşam biçimleri olan gruplara ne ad verilir?
a. Karşıt kültür
b. Alt kültür
c. Popüler kültür
d. Fakirlik kültürü
e. İdeal kültür
12. Kültür konusunda büyük halk kitlelerinin benimsediği yaşam biçimi , zevk ve farklı değerlere ne ad verilir?
a. Fakirlik kültürü
b. Popüler kültür
c. Yüksek kültür
d. Yaygın kültür
e. Gerçek kültür
13. Sosyologlar tarafından bir toplumun genel yaşam biçimi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a. Değer
b. İdeoloji
c. Sanat
d. Norm
e. Kültür
14. Yaşadığımız günlük hayat hangi tip kültüre örnektir?
a. İdeal kültür
b. Karşıt kültür
c. Popüler kültür
d. Kültürel relativizm
e. Yüksek kültür
15. Aşağıdakilerden hangisi normların özelliklerinden biri değildir?
a. Bireylerin toplumsallaşma sürecinde öğrenilir ve alışkanlık halini alır
b. Günlük faaliyetlerimizi düzenler ve rehberlik eder
c. Toplumdan topluma, farklı olabildikleri gibi aynı toplum içinde de zaman zaman değişebilir
d. Bütün normlar toplumun her bireyi için geçerlidir
e. Her toplumun sahip olduğu normların önem dereceleri farklılık gösterir
16. Üst sınıfların yaşantı biçimleri, klasik müziğe düşkünlükleri, resim ve heykel sanatıyla ilgilenmeleri hangi kültürün temel değeri olarak betimlenebilir?
a. Yaygın kültür
b. Yüksek kültür
c. İdeal kültür
d. Fakirlik kültürü
e. Kültürel relativizm
17. Aşağıdakilerden hangisi değer, norm ve yaşam biçimleri açısından içinde yaşanılan kültüre ters düşen tutum ve davranışlar içerir?
a. İdeal kültür
b. Karşıt kültür
c. Kültürel relativizm
d. Popüler kültür
e. Etnosentrizm
18. İnsanların iyiyi, doğruyu, güzeli ve çirkini tanımlamak için koymuş oldukları standartlara ne ad verilir?
a. Norm
b. Değer
c. Kültür
d. İnanç
e. İdeoloji
19. Aşağıdakilerden hangisi, kültürün maddi öğelerinden biri değildir?
a. Okullar
b. Kitaplar
c. Fabrikalar
d. Üretim
e. Gelenekler
20. Dil, inanç, değer, norm, davranışlar ve bir nesilden diğer nesile aktarılan maddi öğelerden oluşan bütüne ne ad verilir?
a. Gelenek
b. Töre
c. Kültür
d. Değer
e. Kurum
21. Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biri değildir?
a. Öğrenme yoluyla kazanılması
b. Bir toplumda yaşayanların öğrendikleri ve paylaştıkları her şeyi kapsaması
c. Toplumsal bir ürün olması
d. Her toplumun kendine özgü bir kültüre sahip olması
e. Dünyadaki tek evrensel ürün olması
22. Aşağıdakilerden hangisi kültürün manevi öğelerinden biri değildir?
a. Görenekler
b. Teknolojik gelişmeler
c. Adetler
d. Ahlak kuralları
e. İnançlar
23. Günümüzde, özellikle gençlerin pop müzik dinlemeleri hangi tür kültüre örnektir?
a. Karşıt kültür
b. Yüksek kültür
c. İdeal kültür
d. Kültür taassubu
e. Yaygın kültür
24. Kültür konusunda, toplumu bir arada tutan norm ve değerlerin sadece kurallarda geçerli olmasına ne ad verilir?
a. Yüksek kültür
b. Yaygın kültür
c. Gerçek kültür
d. İdeal kültür
e. Alt kültür
25. Kişinin kendi kültürünü temel olarak alması ve diğer kültürleri kendi kültürü açısından değerlendirmesine ne ad verilir?
a. Kültürel birleşme
b. Etnosentrizm
c. Kültürel relativizm
d. Karşıt kültür
e. İdeal kültür
26. Kültürü yine o kültürün değer yargılarından arınık bir biçimde tanıma ve anlamaya ne ad verilir?
a. Kültürel birleşme
b. İdeal kültür
c. Kültürel relativizm
d. Alt kültür
e. Yaygın kültür

27. Fakirlik kültürü aşağıdaki kuramcılardan hangisi tarafından ileri sürülmüştür?
a. Lewis
b. Dahrendorf
c. Durkheim
d. Marx
e. Metron
28. Belirli bir toplumda yaşayan insanların hareketlerini belirleyen ve yaptırımları olan kurallar sistemine ne ad verilir?
a. Norm
b. Kanun
c. Yaptırım
d. Değer
29. Fakirlerin sahip olduğu değerlerin ekonomik yönden başarılı kişilerin değerlerinden farklı olduğunu ileri süren ve bunların nesilden nesile geçerek fakirliğin devamlılığını sağladığını vurgulayan kültür aşağıdakilerden hangisidir?
a. Alt kültür
b. Kültür taasubu
c. Karşıt kültür
d. Popüler kültür
e. Fakirlik kültürü
30. “Dünya hakkındaki görüşlerimizi etkileyen şey, öğrenmiş olduğumuz dile bağlıdır” bu hipotez hangi kuramcılar tarafından ileri sürülmüştür?
a. Weber-Engels
b. Sapir-Whorf
c. Durkheim-Marx
d. Metron-Parsons
e. Spencer-Comte
31. Satanist bir düşünceye sahip grubun yaşamış olduğu kültür ne tür bir kültürdür?
a. Alt kültür
b. Popüler kültür
c. Yüksek kültür
d. Yaygım kültür
e. Karşıt kültür
32. Oscar Lewis tarafından ileri sürülen kültür tipi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Yüksek kültür
b. Popüler kültür
c. İdeal kültür
d. Fakirlik kültürü
e. Karşıt kültür
33. Bir toplumda kocası ölen bir kadının, kocasının cesediyle birlikte yakılmasını vahşet olarak nitelendirmek, kültürle ilgili kavramlardan hangisine bir örnektir?
a. Kültürel relativizm
b. Etnosentrizm
c. Alt kültür
d. Kültürel birleşme
e. Gerçek kültür
34. Aşağıdaki kavramlardan hangisi bir değer değildir?
a. Hümanistlik
b. Demokrasi
c. Bireyselcilik
d. Ceza hukuku
e. Özgürlük
35. Lewis’in “Fakirlik kültürü” tezini reddederek, aşağı statüdeki insanların toplumun temel başarı değerlerini reddetmeden alternatif bir diğer dizini geliştirdiklerini savunan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Rodman
b. Williams
c. Sapir
d. Whorf
e. Mead
36. Silahsızlanma ve barış yanlısı bir toplumda silahla işlenen suçların oranı yüksek ise bu iki durum kültürle ilgili aşağıdaki kavramlardan hangilerine karşılık gelir?
a. Yüksek kültür-fakirlik kültürü
b. İdeal kültür-gerçek kültür
c. Alt kültür-kültürel birleşme
d. Yüksek kültür-yaygın kültür
e. Alt kültür-karşıt kültür

CEVAP ANAHTARI (ÜNİTE-4)

1. a
2. a
3. e
4. a
5. a
6. a
7. e
8. e
9. a
10. a
11. b
12. d
13. e
14. c
15. d
16. b
17. b
18. b
19. e
20. c
21. e
22. b
23. e
24. d
25. b
26. c
27. a
28. a
29. e
30. b
31. e
32. d
33. b
34. d
35. a
36. b

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ (Ünite-5)
1. Bireyde kişiliğin temelini oluşturan aşağıdakilerden hangisidir?
a. Benlik
b. Algı
c. Eğilim
d. İç güdü
e. Düşünce
2. Ayna benlik kavramını ileri süren sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
a. C.H.Cooley
b. S.Freud
c. E.Ericson
d. G.H.Mead
e. G.Simmel
3. Bireylerin orta yaş krizi yaşadıkları yaş dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
a. 25-30
b. 31-39
c. 40-50
d. 51-55
e. 56-60
4. Toplumsallaşma sürecinin en önemli dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Bebeklik ve çocukluk
b. Gençlik ve ergenlik
c. Yetişkinlik
d. Olgunluk
e. Yaşlılık
5. “Bireyin kendisinin farkında olma süreci anne ve çocuk arasındaki ilişkiyle başlar” ifadesi aşağıdaki sosyal bilimcilerden hangisine aittir?
a. G.H.Mead
b. T.Parsons
c. F.Engels
d. R.K.Merton
e. F.Leplay
6. Toplumsallaşmayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Bir etkileşim sürecidir
b. Birey ve toplum arasında bir bağ oluşturur
c. İnsanca davranışları öğrenme sürecidir
d. Belirli bir kişilik kazanma yöntemidir
e. En önemli devresi yetişkinlik ve yaşlılık dönemidir
7. Bilim adamlarına göre yetiştirme yurtlarında yetişen çocuklarla normal aileler yanında yetişen çocuklar arasındaki farklılığın en temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a. Sosyal iletişimsizlik
b. Sağlıksız beslenme
c. Çocuklar arasındaki rekabet
d. Yetersiz eğitim
e. Olumsuz fiziki koşullar
8. Aşağıdakilerden hangisi eğitimin açık fonksiyonlarından biri değildir?
a. Evrensel yeteneği geliştirme
b. Okuma yeteneğini geliştirme
c. Yazma yeteneğini geliştirme
d. İşlem yeteneğini geliştirme
e. Fiziki yeteneğini geliştirme
9. Çağımızda toplumsallaşma sürecini etkileyen en önemli kurum aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kitle iletişim kurumları
b. Eğitim kurumları
c. Dini kurumlar
d. Aile kurumları
e. Çalışılan kurum
10. Eğitimin toplumsallaşmada önemli bir rol oynamasını sağlayan faktör aşağıdakilerden hangisidir?
a. Öğretmenler
b. Okul arkadaşları
c. Aile
d. Kul ortamı
e. Deneysel etkinlikler
11. Kingsley Davis, Anna ve İsabella adlı çocukların başından geçenleri hangi temel kavramın önemine değinerek açıklamıştır?
a. Sosyal destek
b. Başkalarının tepkileri
c. Aşırı yalnızlık ve izolasyon
d. Çevre
e. Kalıtsal özellikler
12. Çağımızda toplumsallaşma sürecini etkileyen en önemli toplumsallaşma aracı nedir?
a. Eğitim kurumları
b. Kitle iletişim araçları
c. Arkadaş grupları
d. Aile
e. Ulaşım olanakları
13. Yetişkin toplumsallaşmasında aile yaşamını etkileyen en önemli olay aşağıdakilerden hangisidir?
a. Meslek değiştirme
b. Eşin ölümü
c. Politikaya atılmak
d. Çocukların evlenmesi
e. İflas etmek
14. G.H.Mead, çocuğun, ileride oynayacağı rolünü ve kuralları öğrendiği gelişim aşamasına ne ad veriri?
a. Taklit
b. Kendi görüntümüz hakkında düşüncemiz
c. Oyun
d. Grupla oynanan oyun
e. Kavramlaştırma
15. “Kendilik bir sosyal yapıdır ve insanın tecrübeleriyle ortaya çıkar” ifadesi aşağıdaki araştırmacıların hangisine aittir?
a. C.H.Cooley
b. E.Ericson
c. S.Freud
d. G.H.Mead
e. K.Davis
16. Toplumsallaşmada kazanılan en önemli şey aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kişilik
b. Sosyal sınıf
c. Aile kavramı
d. Değerler
e. Normlar
17. Anna ve İsabellayı birbirinden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a. Anna hastalıklı bir çocuktur
b. Anna 8 yaşında bulunmuştur
c. Anna bulunduğunda yürüyemiyor ve zeka belirtisi gösteremiyordu
d. İsabella’nın annesi sağır ve dilsizdi, annesiyle iletişimde işaretleri kullanıyordu
e. İsabella 2 yıl içinde bulunduğu yaşın özelliklerini ve davranışlarını göstermeye başladı
18. Aşağıdakilerden hangisi Cooley’in ayna benlik sürecindeki aşamalardan birini ifade eden bir cümledir?
a. Kendi görüntümüz hakkındaki düşüncemiz
b. Başkalarının tepkileri
c. Neden başkayım
d. Başkaları bizi nasıl görüyor
e. Yanlışlarım nelerdir
19. İnsanın kendine uygun davranışları öğrenmesi ve bunu gelecek nesillere aktarması sürecine ne ad verilir?
a. Evcilleşme
b. Eğitim
c. Toplumsallaşma
d. Gruplaşma
e. Davranış
20. Bireyin düzenli düşünme, duygu ve hareketlerinin tutarlı bir bütünü olarak tanımlanabilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a. Aile
b. Tecrübe
c. Kişilik
d. Algılama
e. Mizaç
21. Bireyin tecrübelerini ve onu başkalarından ayıran farklılıkları içeren kavrama ne ad verilir?
a. Kimlik
b. Benlik
c. Rol
d. Statü
e. Ayraç
22. Kendilik kavramının bireyin başkalarının tepkilerini anlamasından çok, onlara karşı olan tepkilerinin önemli olduğunu savunan düşünür kimdir?
a. G.H.Mead
b. A.Comte
c. W.James
d. C.H.Cooley
e. R.Merton
23. İnsan yaşamında en önemli ve ilk toplumsallaşma kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
a. Akrabalık
b. Din
c. Okul
d. Aile
e. Çevre
24. İnsanın kim ve ne olduğu hakkındaki algılamalarının organizasyonuna ne ad verilir?
a. Rol alma
b. Benlik
c. Kültürleşme
d. Kişilik
e. Toplumsal kimlik
25. Toplumsallaşma sürecinde çocuğa, paylaşmayı, mücadele etmeyi, kavga etmeyi, büyükleriyle ilişki kurmayı, başarı ve sevilme duyguları edinmeyi daha çok öğreten toplumsallaşma faktörü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Eğitim
b. Din
c. Aile
d. Kitle iletişim araçları
e. Arkadaş grupları
26. Rol alma kuramı kim tarafından geliştirilmiştir?
a. E.Durkheim
b. W.Wundt
c. E.Fromm
d. S.Freud
e. G.H.Mead

27. Bireyin içinde bulunduğu toplumun kültürünü öğrenme sürecine ne ad verilir?
a. Kişilik süreci
b. Toplumsallaşma
c. Beceri kazanma
d. Grup bilinci süreci
e. Norm süreci
28. Bir kişinin, arkadaşları arasındaki bir sohbette, yaptığı bir espriye arkadaşlarının gülmesi ve bunun sonucunda da bu kişinin katıldığı her sohbette espri yapmaya çalışması aşağıdaki kavramlardan hangisine bir örnektir?
a. Taklit
b. Özdeşim kurma
c. Rol alma
d. Benlik
e. Ayna benlik
29. Aşağıdakilerden hangisi toplumsallaşma sürecinde önemli olan kurumlardan değildir?
a. Aile
b. Din
c. Eğitim
d. Kişilik
e. Çalışma ortamı
30. En resmi ve örgütlü toplumsallaşma kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
a. Eğitim
b. Aile
c. Kitle iletişim araçları
d. Arkadaş grupları
e. Din
31. Toplumsallaşmanın en hızlı olduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?
a. Çalışma yaşamı dönemi
b. Gençlik dönemi
c. Evlilik dönemi
d. Bebeklik ve çocukluk dönemi
e. Orta yaşlılık dönemi
32. Aşağıdakilerden hangisi Sptiz’in 1945’te yetiştirme yurtlarındaki çocuklar üzerinde yaptığı araştırmada karşılaştığı sonuçlardan biri değildir?
a. Zeka düzeyinde gerilik
b. Saldırganlık
c. Girişkenlik
d. Duygusal soğukluk
e. İletişim kurma güçlüğü
33. “Başkalarının bize yansıyan tavır ve hareketleri kendimize yansıtılanı gördüğümüz bir aynaya benzer ve bu yansımadan benlik kavramı gelişir” diyen sosyal psikolog kimdir?
a. R.Merton
b. K.Davis
c. C.H.Cooley
d. W.James
e. G.H.Mead
34. Normal annelerle yetişen çocuklarla, yetiştirme yurtlarında yetişen çocukları karşılaştırarak, yetiştirme yurtlarında yetişen çocukların fiziki, sosyal ve duygusal açıdan daha geri kalmış olduğunu saptayan bilim adamı kimdir?
a. Kingsley Davis
b. Cooley
c. Mead
d. Spitz
e. Freud
35. Rhesus maymunlarını aşırı yanlız bir ortamda yetiştirerek toplumsallaşma üzerinde izolosyonun etkilerini araştıran bilim adamı kimdir?
a. Harry Harlow
b. Kingsley Davis
c. David Hume
d. A.Comte
e. Freud
36. Çalışma yaşamındaki örgütsel değerleri öğrenip benimsemek ve buna uygun hareket etmek, aşağıdaki kavramların hangisiyle en doğru biçimde ifade edilir?
a. Kültür relativizmi
b. Yetişkin toplumsallaşması
c. Fonksiyonalist toplumsallaşma
d. Örgütsel toplumsallaşma
e. Ortamsal toplumsallaşma
37. Aşağıdakilerden hangisi toplumsallaşmanın en önemli sonucudur?
a. Politik benlik
b. Kişilik kazanımı
c. Aile sorumluluğu
d. Benlik bilinci
e. Kültürel kimlik
38. Mead 3-6 yaş arası çocukların belirli bir bireyin rolünü üstlenip, bu rol ile ilgili hak ve sorumlulukların neler olduğunu anlamaya çalıştıkları rol alma sürecinin ikinci aşamasına ne ad verir?
a. Oyun
b. Tekrar
c. Tepki
d. Taklit
e. Grupla oynanan oyun

39. Toplumsallaşma sonunda bireyin en temel kazanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Bilgi
b. Arkadaş
c. Sevgi
d. Kişilik
e. Uzmanlık
40. Aşağıdakilerden hangisi toplumsallaşmanın amaçları arasında yer almaz?
a. Toplumun göreli sürekliliğini sağlama
b. Bireylere toplumsal statü kazandırma
c. Bireylere yaşadığı toplumun kültürünü öğretme
d. Toplumsal ahengi sağlama
e. Bireylere toplumdaki rollerini öğretme
CEVAP ANAHTARI (ÜNİTE-5)

1. a
2. a
3. c
4. a
5. a
6. e
7. a
8. a
9. d
10. a
11. c
12. b
13. b
14. d
15. d
16. a
17. d
18. a
19. c
20. c
21. b
22. a
23. d
24. b
25. e
26. e
27. b
28. e
29. d
30. a
31. d
32. c
33. c
34. d
35. a
36. d
37. b
38. a
39. d
40. a
DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ (Ünite-6)
1. Aşağıdakilerden hangisi yığın tanımına uygun değildir?
a. Otobüs durağında bekleyen yolcular
b. Sinema salonundaki izleyiciler
c. Konser salonundaki dinleyiciler
d. Bankada işlem sırası bekleyenler
e. Bir öğrenci kulübüne üye öğrenciler
2. Aşağıdakilerden hangisi ikincil gruba bir örnektir?
a. Aile
b. Arkadaşlar
c. Akrabalar
d. Hısımlar
e. Sendikalar
3. Grubu başarıya götüren, önemli kişilik özellikleri olan ve diğerlerini etkileme gücü olan kişiye ne ad verilir?
a. Lider
b. Yönetici
c. Otoriter
d. Başkan
e. Sözcü
4. Aşağıdakilerden hangisi elektronik etkileşim gruplarının özelliklerinden biri değildir?
a. Yeni arkadaşlar bulmayı kolaylaştırması
b. Her konuda bilgi alışverişinde bulunulması
c. İlişkilerde süreklilik
d. Sürekli yeni üyeler bulma çabasında olunması
e. İnsanları toplumdan izole etmesi
5. Aşağıdakilerden hangisi birincil gruba bir örnektir?
a. Arkadaş grupları
b. Siyasi gruplar
c. Meslek grupları
d. Sendikalar
e. Yönetici gruplar
6. Yüz yüze ilişkilerin, yardımlaşma, dostluk ve sevgi bağlarının yüksek olduğu grup türü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Birincil grup
b. İkincil grup
c. Elektronik etkileşim grubu
d. Referans grubu
e. Dış grup
7. Aşağıdakilerden hangisi bir grubun üyeliğini paylaşan insanlar arasında söz konusu değildir?
a. Birliktelik duygusu
b. Ortak amaçlar
c. Kolektif normlar
d. Paylaşılan yükümlülük
e. Kişiye özel haklar
8. Aşağıdakilerden hangisi grup tanımına uygundur?
a. Otobüs durağındaki kişiler
b. Sinemadaki seyirciler
c. Karşıdan karşıya geçen yayalar
d. Markette kasada sıra bekleyen müşteriler
e. Okul çeteleri
9. Aşağıdakilerden hangisi ikincil grupların özelliklerinden biri değildir?
a. Özellikle sanayileşmiş toplumlarda görülmesi
b. Kültürel farklılaşma ve işbölümünün yaygınlaşması sonucu çoğalması
c. Grup üyeleri üyelik ve bizlik duygusuna sahip olması
d. Üyelerin birtakım toplumsal görevleri yerine getirmelerinin daha önemli olması
e. Büyük çaplı, resmi gruplar olması
10. İç ve dış grup ayrımı kim tarafından ileri sürülmüştür?
a. H. Hyman
b. G. Simmel
c. C.H. Coolye
d. W.G. Sumner
e. R. Metron
11. Bireyin davranışları ve kendini değerlendirmede örnek aldığı gruplara ne ad verilir?
a. İkincil grup
b. Referans grup
c. İç grup
d. Dış grup
e. Birincil grup
12. Küçük gruplardaki iletişimi anlamada etkileşim süreç analizi (İPA) tekniği kim tarafından kullanılmıştır?
a. E. Durkheim
b. C.H. Cooley
c. R. Metron
d. M. Weber
e. R. Bales
13. Belirli bir kararda herkesin onayını almaya fikirlerini sormaya çalışan lider tipi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Otoriter
b. Demokratik
c. Karizmatik
d. Bırakınız yapsıncı
e. Yönetici

14. Emir veren her şeyi ben bilirim diyen ve astlarıyla arasında mesafe koyan lider tipine ne ad verilir?
a. Demokratik
b. Otoriter
c. Bırakınız yapsıncı
d. Araçsal
e. Etkileyici
15. Grup içindeki etkileşimi belirleyen çok önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
a. Liderlik
b. Büyüklük veya genişlik
c. Normlar
d. Yapı
e. Süreçler
16. Aşağıdakilerden hangisi birincil gruba örnek değildir?
a. Aile
b. Akrabalık
c. Arkadaşlık
d. Hısımlık
e. Meslektaşlık
17. Elektronik iletişim gruplarının en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
a. Üyelerin birbirlerini görmeden bilgisayarla iletişim kurması
b. İlişkilerindeki üyelik duygusu
c. Yeni dostlar bulmayı kolaylaştırması
d. Birbirine olan bağlılıkları
e. Her konuda bilgi alışverişi yapmaları
18. Üyeleri arasında belli ilişkiler bulunan ve her üyenin grubun varlığını bilinçli olarak fark ettiği iki yada daha çok üyeden kurulu nispeten sürekli bir insan topluluğuna ne ad verilir?
a. Sınıf
b. Grup
c. Organizasyon
d. Çevre
e. Aile
19. Birbirleriyle bir ilişkide bulunmayan ancak geçici bir nedenle yer işgal eden iki veya daha çok sayıdaki insandan oluşan topluma ne ad verilir?
a. Grup
b. Kategori
c. Yığın
d. Toplum
e. Sistem
20. Benzer veya ortak sosyal özelikleri olan insanlardan oluşan gruba ne ad verilir?
a. Yığın
b. Kategori
c. Sınıf
d. Grup
e. Topluluk
21. Referans grup kavramını ortaya atan düşünür kimdir?
a. C.H. Cooley
b. W. G. Sumner
c. Herbert Hyman
d. M. Weber
e. E. Durkheim
22. Aşağıdakilerden hangisi ikincil grubun özelliklerinden biri değildir?
a. Yüz yüze ilişkilerin yoğun olduğu gruplar olmaları
b. Üyelerin birbirine yasa ve yönetmeliklerle bağlı olmaları
c. Üyelerin belirli çıkışlar için bir araya gelmeleri
d. Büyük çaplı resmi gruplar olmaları
e. Endüstriyel toplumların ürünü olmaları
23. Grup üyeleri arasındaki uyum ve dayanışmayı arttırarak; moral ve motivasyon sağlayan lider aşağıdakilerden hangisidir?
a. Araçsal lider
b. Demokratik lider
c. Liberal lider
d. Etkileyici “açıklayıcı” lider
e. Otoriter lider
24.Grupları bireyle toplum arasında oluşan bir tampon olarak niteleyen sosyolog kimdir?
a. E. Durkheim
b. C. H. Cooley
c. W. G. Sumner
d. R. Metron
e. M. Weber
25. Aşağıdakilerden hangisi ikincil grup arasında yer almaz?
a. Aile
b. Hapishaneler
c. Okullar
d. Dernekler
e. Silahlı kuvvetler
26. Aşağıdakilerden hangisi grup türlerinden değildir?
a. Birincil grup
b. Çevre grup
c. İkincil grup
d. İç grup
e. Referans grup

27. İki kişiden oluşan en küçük gruba ne ad verilir?
a. Klan
b. Kavim
c. Partner
d. Dyad
e. Triad
28. Grubu amaçları doğrultusunda başarıya götüren liderlere ne ad verilir?
a. Demokratik lider
b. Otoriter lider
c. Karizmatik lider
d. Etkileyici lider
e. Araçsal lider
29. Birincil ve ikincil ayrımını yapan düşünür kimdir?
a. C. H. Cooley
b. G. Sumner
c. Herbert Hyman
d. E. Durkheim
e. R. Metron
30. Sosyolojide küçük grup kavramını aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
a. Birlik duygusuna sahip olmayan grup
b. Bireyin davranışlarını değerlendirmek için örnek aldığı bir grup
c. Davranış değerlerinin öğrenildiği grup
d. Etnosentrik duyguları pekiştiren grup
e. Yüz yüze ilişkilerin olduğu grup
31. Sorunlarla bilinçli olarak değil, tesadüfi yollarla ilgilenen ve çözümlemeye çalışan lider tipi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Demokratik lider
b. Otoriter lider
c. Bırakınız yapsıncı lider
d. Araçsal lider
e. Açıklayıcı lider
32. Acil karar verilmesi gereken durumlarda en etkili olan lider tipi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Demokratik lider
b. Araçsal lider
c. Açıklayıcı lider
d. Diktatör lider
e. Otoriter lider
33. Bizlik duygusuna sahip olduğumuz ve bizi diğer gruplardan ayıran belirgin özelliklerimizin olduğu grup kavramı ve bu tanımı yapan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a. Referans grup – H.Hayman
b. Elektronik etkileşim grupları – C.H.Cooley
c. İç grup – R.Merton
d. Referans grup – W.G.Sumner
e. İç grup – W.G.Sumner
34. Aşağıda verilen sosyolog kavram eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
a. Sumner – İç Grup,dış grup
b. Durkheim – birincil grup,ikincil grup
c. Simmel – küçük gruplar
d. Hyman – referans grup
e. Bales – etkileşim süreç analizi
35. Aşağıdakilerden hangisi birincil grupların bir özelliğidir?
a. Büyük çaplı gruplardır
b. Sadece sanayileşmiş toplumlarda görülür
c. Grup üyeleri üyelik ve bizlik duygusuna sahiptir
d. Yüz yüze ilişkiler çok kısıtlıdır
e. Kültürel farklılaşma ve işbölümünün yaygınlaşması sonucu çoğalır
36. Aşağıdakilerden hangisi bir grup olma özelliği taşır?
a. Sinemadaki seyirciler
b. Alt geçidi kullanan yayalar
c. Proje geliştirme ekibi çalışanları
d. Tren istasyonundaki yolcular
e. Taşıt vergisi ödeyen kişiler
37. Aşağıdakilerden hangisi ikincil ilişkilere ait bir özellik değildir?
a. Kuralların genellikle yazılı olması
b. Ast üst ilişkilerine dayalı olması
c. Yüz yüze ilişkilerin kısıtlı olması
d. Üye sayısının göreceli olarak fazla olması
e. Duygusallığın ön planda olması

CEVAP ANAHTARI (ÜNİTE-6)

1. e
2. e
3. a
4. e
5. a
6. a
7. c
8. e
9. c
10. d
11. b
12. e
13. b
14. b
15. b
16. e
17. a
18. b
19. c
20. b
21. c
22. a
23. d
24. a
25. a
26. b
27. d
28. e
29. a
30. e
31. c
32. e
33. e
34. b
35. c
36. c

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ (Ünite-7)

1. Birbirlerine kan ve evlilik bağı ile bağlı iki veya daha fazla sayıda üyeden meydana gelen gruba ne denir?
a. Klan
b. Aile
c. Devlet
d. Evlilik
e. Çevre
2. Erkeğin veya kadının bir tek eşle evliliğine ne denir?
a. Poligami
b. Monogami
c. Poliandri
d. Exogami
e. Endogami
3. Aşağıdakilerden hangisi, eş sayısına göre evlenme biçimi değildir?
a. Endogami
b. Monogami
c. Poligami
d. Poliandri
e. Poligini
4. Her iki tarafında akrabalarının tanıdığı ve mirastan pay alma hakkının bulunduğu evlilik biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Patriliniyal
b. Partiyarki
c. Bilateral
d. Matriyarki
e. Neokalite
5. Karı-Kocanın aşağı yukarı eşit söz hakkının bulunduğu evlilik biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Egaliteryan
b. Patriliniyal
c. Matriliniyal
d. Patriyarki
e. Matriyarki
6. Koca otoritesinin üstünlüğüne dayanan evlilik biçimine ne ad verilir?
a. Bilateral
b. Poligami
c. Egaliteryan
d. Patriyarki
e. Matriyarki
7. Evlenen çiftin erkeğin ailesiyle veya erkeğe ait bir evde yaşamasına ne ad verilir?
a. Poligami
b. Monogami
c. Patrilokalite
d. Matrilokalite
e. Neolokalite
8. Erkeğin birden fazla kadınla evliliğine ne ad verilir?
a. Poligami
b. Monogami
c. Poliandri
d. Poligini
e. Patriyarki
9. Yapı olarak anne, baba ve evli olmayan çocuklardan oluşan aile aşağıdakilerden hangisidir?
a. Geleneksel aile
b. Büyük aile
c. Koruyucu aile
d. Çekirdek aile
e. Birleşik aile
10. Yakın aile üyelerinin birbirleriyle cinsel ilişkide bulunmamaları yasasına ne ad verilir?
a. Aile yasası
b. Ensest yasası
c. Toplum yasası
d. Dini yasa
e. Ahlak yasası
11. Kök aile kavramı kim tarafından ileri sürülmüştür?
a. E. Litwak
b. H. Cooley
c. F. Leplay
d. Murdock
e. T. Parsons
12. Grup ilişkilerine göre evlilikte grup üyelerinin dışarıdan evlenmesine ne ad verilir?
a. Poligini
b. Poliandri
c. Exogami
d. Endogami
e. Matriyarki
13. Evlenen çiftlerin küçük ailede her iki tarafı da ret ederek kendi başlarına yaşamayı tercih etmelerine ne ad verilir?
a. Matrilokalite
b. Bilateral
c. Egaliteryan
d. Neolokalite
e. Patrilokalite

14. “izole olmuş şehirdeki aile” kavramını öne süren sosyolog kimdir?
a. T. Parsons
b. K. Davis
c. E. Litwack
d. F. Engels
e. R.K. Martin
15. Ogburn’a göre, aşağıdakilerden hangisi tarım toplumunda geniş ailelerin üstlendiği bir görev değildir?
a. Biyolojik görev
b. Ekonomik görev
c. Psikolojik görev
d. Dini görev
e. Teknolojik görev
16. Aşağıdakilerden hangisi sosyologların aile ve evlilik biçimlerini incelerken belirledikleri temel kategorilerden biri değildir?
a. Eş sayısı
b. Grup ilişkileri
c. Otorite ilişkileri
d. Çiftlerin yerleşimi
e. Çocuk sayısı
17. Aşağıdaki aile türlerinden hangisinde kadın-erkek eşitliğine en fazla önem verilir?
a. Çekirdek aile
b. Birleşik aile
c. Geleneksel geniş aile
d. Anaerkil aile
e. Kök aile
18. Aynı çatı altında yaşayan ekonomik kaynaklarını paylaşan iki veya fazla neslin bir arada bulunduğu aile aşağıdakilerden hangisidir?
a. Birleşik aile
b. Kök aile
c. Geleneksel geniş aile
d. Modern aile
e. Çekirdek aile
19. Çağdaş anlamda ailenin oluşabilmesi için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç vardır?
a. Evlilik kurumlarına
b. Yüksek gelir düzeyine
c. İyi bir işe
d. Yerleşim yerine
e. Duygusal desteğe
20. Aşağıdakilerden hangisi çekirdek ailede insan hayatı için temel önemi olan dört işlevden biri değildir?
a. Cinsel ilişkileri düzenleme
b. Ekonomik dayanışma
c. Toplumsallaşma
d. Yaşam gereçleri sağlama
e. Üreme
21. Aşağıdakilerden hangisi çekirdek aile yapısının modern sanayi toplumlarında egemen olmasının nedenlerinden biri değildir?
a. Mülkiyet hukuku
b. Bireysel mutluluk
c. Bireylerin kendi hayatını yaşamak istemeleri
d. Coğrafi ve toplumsal hareketlilik
e. Tarıma yönelik çalışmalar
22. Aşağıdakilerden hangisi mutlu bir evliliğin koşullarından biri değildir?
a. Eşi bir birey olarak sevme
b. Evliliğin kutsal olduğuna inanma
c. Eşi kendine yakın bir arkadaş olarak görme
d. Yaşanan krizlere olumlu yaklaşımla bakma
e. Birlikte daha az zaman geçirme
23. Geniş aile yapısının en yaygın olduğu toplum türü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Tarım toplumu
b. Sanayi toplumu
c. Kentsel toplum
d. Bilgi toplumu
e. Avcı ve toplayıcı toplum
24. Büyük aile modelinin iki özel biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Birleşik aile-Geleneksel aile
b. Birleşik aile-Ayrık aile
c. Birleşik aile-Çekirdek aile
d. Çekirdek aile-Kök aile
e. Birleşik aile-Kök aile
25. Aşağıdakilerden hangisi çekirdek aileye ait bir özellik değildir?
a. Eşlerin benzer kültür düzeylerinde olması
b. Anne , baba ve çocuklardan oluşması
c. Ailenin kendine ait bir evde oturması
d. Eşlerden birinin egemenliğine dayanması
e. Tek eşli bir yapıya sahip olması
26. Aşağıdakilerden hangisi Murdock’a göre çekirdek ailenin işlevlerinden biri değildir?
a. Cinsel ilişkileri düzenleme
b. Bakım ve koruma sağlama
c. Ekonomik dayanışma
d. Toplumsallaşma
e. Üreme

27. Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonalist yaklaşımda çekirdek ailenin özelliklerinden biri değildir?
a. Eş seçiminde özgürlük tanımak
b. Cinsel davranışları düzenlemek
c. Topluma yeni üyeler kazandırmak
d. Bakım ve koruma sağlamak
e. Duygusal destek sağlamak
28. Çekirdek ailenin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
a. Serbestçiyetçi olması
b. Küçük olması
c. Üyeler arasında yakın ilişki olması
d. Çocuk sayısının az olması
e. Demokratik olması
29. Toplumsallaşma, rol, ayna benlik kavramlarını kullanarak aile ilişkilerine yansıtan kuruma ne ad verilir?
a. Feminist kuram
b. Sembolik etkileşim kuramı
c. Marksist kuram
d. Merkez çevre kuramı
e. Fonksiyonalizm
30. Aile içerisinde, kapitalist topluma benzer bir biçimde bir takım eşitsizliklerin olduğunu söyleyen kuram aşağıdakilerden hangisidir?
a. Çatışma kuramı
b. Sosyal alışveriş kuramı
c. Feminist kuram
d. Sembolik etkileşim kuramı
e. Ensest kuramı
31. Ana, baba, erkek çocuklar, evlenmemiş kızlar ve evlenen oğlun eş ve çocuklarından oluşan, otoritenin en yaşlı erkeğe ait olduğu aile biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Çekirdek aile
b. Ana ailesi
c. Birleşik aile
d. Kök aile
e. Demokratik aile
32. Ailenin küçülmesine karşın geleneksel aile ilişkilerinin modern toplumlarda da sürmesine ne ad verilir ve bu görüşü savunan düşünür kimdir?
a. Endogami – Parsons
b. Kök aile – Le Play
c. İzole olmuş çekirdek aile – Litwak
d. Modifiye olmuş geleneksel aile – Parsons
e. Modifiye olmuş geleneksel aile – Litwak
33. LePlay ana, baba, çocuklar, evlenmiş en büyük oğul ve onun ailesinden oluşan ve babanın aile reisi olduğu aile biçimine ne ad verir?
a. Kök aile
b. Birleşik aile
c. Küçük aile
d. Pederi aile
e. Anaerkil aile
34. Aşağıdakilerden hangisi endüstrileşme süreciyle birlikte çekirdek aile yapısının ortaya çıkışında etkili olan faktörlerden biri değildir?
a. Emeklilik gibi sosyal hakların sağlanması
b. Üretim biçiminin değişmesi
c. Aile üyeleri arasında bağlılığın azalması
d. Coğrafi hareketlilik
e. Kanuni sınırlamalar
35. Yeni evlenen çiftlerin baba tarafına yerleşmesine ne ad verilir?
a. Egaliteryan
b. Patrilokalite
c. Patriyarki
d. Endogami
e. Matriyarki
35. Evlilikte eşlerin birbirlerine karşıt duygular içinde olduğunu, erkeğin kadın üzerinde bir baskı unsuru oluşturduğunu savunan ve bu durumu kapitalist ile proleterya arasındaki ilişkiye benzeten kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Engels
b. Durkheim
c. Weber
d. Litwack
e. Le play

CEVAP ANAHTARI (ÜNİTE-7)

1. b
2. b
3. a
4. c
5. a
6. d
7. c
8. d
9. d
10. b
11. c
12. c
13. d
14. a
15. d
16. e
17. a
18. c
19. a
20. d
21. e
22. e
23. a
24. e
25. d
26. b
27. a
28. c
29. b
30. a
31. c
32. e
33. a
34. e
35. b
36. a
DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ (Ünite-8)
1. Bireyin içinde bulunduğu pozisyonu her zaman değiştirme şansına sahip olduğu tabakalaşma sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Açık sistem
b. Kast sistemi
c. Fonksiyonalist sistem
d. Kapalı sistem
e. Yarı kapalı sistem
2. Aşağıdakilerden hangisi feodal çağda Avrupa’da egemen olan zümrelerden biri değildir?
a. Soylular
b. Özgür yurttaşlar
c. Serfler
d. Köleler
e. Sanayiciler
3. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmeyi yaratan etmenlerden biri değildir?
a. İstila
b. Kültürel temas
c. Yayılma
d. Keşifler ve icatlar
e. Katılım
4. Marx’ a göre üretim araçlarına sahip olan grupla sahip olmayan grupların çatışması sonucunda aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
a. Toplumsal değişim
b. Toplumsal tabakalaşma
c. Toplumsal kargaşa
d. Toplumsal yapı
e. Toplumsal grup
5. Aşağıdakilerden hangisi Hindistan’ da mevcut olan kast’lardan biri değildir?
a. Brahmanlar
b. Sudralar
c. Kişatriyalar
d. Vaişyalar
e. Bohemler
6. Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin toplum üzerinde yarattığı etkilerden biri değildir?
a. Toplumsal organizasyonları değiştirme
b. İdeolojileri değiştirme
c. Değerleri değiştirme
d. Toplumsal ilişkileri değiştirme
e. Doğal olayları değiştirme
7. Katmanlar arasındaki sınırların çok kesin ve belirgin olduğu toplumsal tabakalaşma sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kölelik ve kast
b. Zümreler
c. Sınıf ve statü
d. Fonksiyonalist
e. Açık ve yarı açık
8. Kast sisteminin dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Din
b. Ahlak
c. Gelenek
d. Hukuk
e. Siyaset
9. Zümre biçimi tabakalaşma nerede ortaya çıkmıştır?
a. Avrupa’da
b. Afrika’da
c. Asya’da
d. Güney Amerika’da
e. Kuzey Amerika’da
10. Zümre biçimi tabakalaşma ne zaman ortaya çıkmıştır?
a. İlk çağda
b. Feodal çağda
c. Sanayileşme çağında
d. Bilgi çağında
e. Yeni çağda
11. Aşağıdakilerden hangisi modern toplumların özelliklerinden biri değildir?
a. Düşük dini bağlılık düzeyi
b. Kentsel yerleşim
c. Küçük aile
d. Düşük bebek ölüm oranı
e. Kısa yaşam süreci
12. Aşağıdakilerden hangisi Tabakalaşma sistemlerinden biri olan Kast sisteminin genel özelliğidir?
a. Geleneklere ve göreneklere dayalı olması
b. Saygıya dayalı olması
c. Ekonomik farklılaşmaya ve dine dayalı olması
d. Sınıf mücadelesine dayalı olması
e. Değişime dayalı olması
13. Toplumsal tabakalaşmada Marx’ın kuramına göre sınıflar arası mücadelenin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a. Yetenekli işgücünün azlığı
b. Tüketim sürecinin artması
c. Otorite ilişkilerinin zayıflaması
d. Üretim araçları üzerindeki özel mülkiyet
e. Fakir ve zengin arasındaki farklılığın artması

14. Aşağıdakilerden hangisi Davis ve Moore modeline getirilen eleştirilerden biri değildir?
a. Eşitsizlikler toplumda düşmanlık ve çatışmaların artmasına neden olur
b. Yüksek mevkilerdeki insanların yaptıkları fedakarlıklar,aldıkları ödüller karşısında önemsiz kalır
c. Toplumdaki her mesleği belirli sayıda yetenekli insan yerine getirir
d. Toplumdaki yetenekli insanları belirlemek çok zordur
e. Tabakalaşmada önemli olan toplumun görevlere verdiği değerlerdir
15. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişme konusunda öne sürülen hipotezlerden biri değildir?
a. Değişme doğaldır
b. Değişme gereklidir
c. Değişme kaçınılmazdır
d. Değişme süreklidir
e. Değişme farklılıklar gösterir
16. Aşağıdakilerden hangisi yüksek düzeyde endüstrileşmiş ülkelerin özelliklerinden biri değildir?
a. İleri teknoloji
b. Güçlü para ekonomisi
c. Güçlü liderlik
d. Yüksek nüfus artış oranı
e. Artan zenginlik
17. Aşağıdakilerden hangisi Lenski’nin öne sürdüğü kuramın temel özelliklerinden biridir?
a. Evrende sosyokültürel bir evrimin söz konusu olması
b. Tabakalaşmalının mal sahipliği güç ve prestije dayalı olması
c. Sınıf kavramının üç elemente ayrılması
d. Tabakalaşmanın fonksiyonel bir zorunluluk olması
e. Bazı mesleklere ayrıcalık verilmesinin yanlış olması
18. Karabasanın bulunması devrimin kaçıncı aşamasıdır?
a. Birinci
b. Dördüncü
c. Üçüncü
d. İkinci
e. Beşinci
19. İnsanların yaşadığı bölgenin başka gruplar tarafından ele geçirilmesi toplumsal değişme yaratan etmenlerden hangisine örnektir?
a. Kültürel temas
b. İstila
c. Yayılma
d. Çevresel etmenler
e. Teknoloji
20. İnsanların gelir ve prestij farkı içermeyen(farklı toplumsal düzeylerdeki) hareketliliğine ne ad verilir?
a. Düşey mobilite
b. Yatay mobilite
c. Yapısal mobilite
d. Değişebilir mobilite
e. İç mobilite
21. Toplum içinde arzulanan ve nadir olarak bulunan ödüllere, kaynaklara ve imtiyazlara ulaşma çabasına ne ad verilir?
a. Toplumsal değişme
b. Toplumsal sınıf
c. Toplumsal dinamik
d. Toplumsal tabakalaşma
e. Toplumsal evrim
22. Toplumsal çatışmanın kaynağını otoritenin eşit olmayan dağılımında gören sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
a. Marx
b. Dahrendorf
c. Weber
d. Kingsley
e. Moore
23. Tabakalaşmanın toplumun varlığının korunabilmesi için zorunlu olduğunu ileri süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a. Fonksiyonalist yaklaşım
b. Çatışma yaklaşımı
c. Lenski yaklaşım
d. Büyüme yaklaşımı
e. Dinamik yaklaşım
24. Toplum içerisinde yaşayan insanların çeşitli kategorilere ayrılmasına ne ad verilir?
a. Tabaka
b. Grup
c. Kast
d. Katman
e. Sınıf
25. Temeli yasalar ve hukuksal sisteme dayanan tabakalaşma sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kölelik
b. Kast
c. Sınıf
d. Statü
e. Zümreler
26. Lenski tabakalaşmayı hangi kavrama bağlı olarak tanımlamaktadır?
a. Artı değer
b. Prestij
c. Güç
d. Otorite
e. Çatışma

27. Aşağıdakilerden hangisi açık bir tabakalaşma sistemidir?
a. Sınıf
b. Kast
c. Kölelik
d. Zümre
e. Brahmanlık
28. Dinsel bir temele dayanan, üyelerin statü sürekliliği bulunan, kesin ve ayrıntılı bir biçimde sınıflandırılmış ve kademelendirilmiş toplumsal gruplara ne ad verilir?
a. Sınıf
b. Lonca
c. Kast
d. Kölelik
e. Zümre
29. Az gelişmiş ülkelerin , sanayileşmesini tamamlamış gelişmiş ülkelere benzeme sürecine ne ad verilir?
a. Toplumsal değişme
b. Kültürel emperyalizm
c. Toplumsal mobilite
d. Modernleşme
e. Gelenekselleşme
30. Aşağıdakilerden hangisi kast sisteminin özellikleri arasında yer almaz?
a. Kapalı bir tabakalaşma sistemidir
b. Üyeler edinilmiş statüye sahiptir
c. Grup ilişkilerine göre evlilik biçimi endogamidir
d. Üyelerin statü sürekliliği vardır
e. Yasalara dayanan hukuksal bir sistemdir
31. I. Yarı açık toplumsal tabakalaşma
II. Açık toplumsal tabakalaşma
III. Kapalı toplumsal tabakalaşma
Yukarıdaki sistemlerin hangilerinde bireylerin doğuştan getirdiği statüleri yaşamları boyunca devam eder?
a. Yalnız I
b. Yalnız III
c. I ve II
d. I ve III
e. II ve III
32. Çatışma kuramının temsilcileri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a. Weber-Comte
b. Simon-Marx
c. Marx-Dahrendorf
d. Durkheim-Comte
e. Weber-Dahrendorf
33. Tabakalaşma için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Tabakalaşma, toplum içinde arzulanan ödüllere ulaşma çabasıdır
b. Tabakalaşma sistemleri kapalı,açık ve yarı açık sistemler olarak üç’e ayrılır
c. Bazı toplumlarda tabakalaşma yoktur
d. Tabakalaşmayı getiren nedenlerden biri toplumların kalabalıklaştıkça, karmaşıklaşmasıdır
e. Toplumda yaşayan insanlar arasındaki kategorilere katman denir
34. Tabakalaşmanın Davis ve Moore modelindeki gibi işlendiğinde toplumun bir meritokrasiye dönüşeceğini savunan kimdir?
a. Davis
b. Tumin
c. Mead
d. Spitz
e. Cooley
35. Kast sisteminin diğer tabakalaşma sistemlerinden diğer tabakalaşma sistemlerinden ayrılan en önemli özelliği hangisidir?
a. Toplumda çeşitli din ve soy kümeleri oluşturması
b. Dinsel bir temele dayanması
c. Kapalı bir sistem olması
d. Aynı sosyal kategorideki insanların evlenmesine izin verilmesi
e. Üyelerin edinilmiş bir statüye sahip olmaları
36. Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin toplumu etkilediği beş alandan biri değildir?
a. Nüfusun değişimi
b. İdeolojik değişimler
c. Değerlerin değişimi
d. Toplumsal ilişkilerin değişimi
e. Toplumsal organizasyonun değişimi
37. Toplumsal çatışmaların yapısal kaynağını, üretim araçlarının mülkiyetinde ve otoritenin eşit olmayan dağılımında gören kuram aşağıdakilerden hangisidir?
a. Fonksiyonalist kuram
b. Postmodernist kuram
c. Çatışma kuramı
d. Evrimci kuram
e. Organizmacı kuram
38. Bireylerin toplumsal ve ekonomik pozisyonlarına göre bölünmelerine ne ad verilir?
a. Kast
b. Zümre
c. Statü
d. Sınıf
e. Serflik
CEVAP ANAHTARI (ÜNİTE-8)

1. a
2. e
3. b
4. a
5. e
6. e
7. a
8. a
9. a
10. b
11. e
12. c
13. d
14. c
15. e
16. d
17. a
18. d
19. b
20. b
21. d
22. b
23. a
24. d
25. e
26. a
27. a
28. c
29. d
30. e
31. b
32. c
33. c
34. b
35. b
36. a
37. c

Genel Matematik Final Deneme Sınavı

Konu Ekim 16, 2009 tarihinde tarafından  
AÖF Deneme Sınavları kategorisine eklenmiştir.Cevap anaHTarı:

1. C –
2. C –
3. B –
4. D –
5. D –
6. E –
7. B –
8. C –
9. C –
10. C –
11. D –
12. A –
13. A –
14. B –
15. D –
16. C –
17. C –
18. B –
19. –
20. A –
21. C –
22. B –
23. E –
24. A –
25. E –
26. C

Iktisada Giriş Deneme Sınavı

Konu Ekim 16, 2009 tarihinde tarafından  
AÖF Deneme Sınavları kategorisine eklenmiştir.

1) Bir toplumun farklı derecelerde karşı karşıya kaldığı temel iktisadi sorun aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fiyatların artması
b) Kaynakların kıt olması
c) Nüfusun artması
d) Üretimin dalgalanması
e) İşsizliğin varlığı

2) Aşağıdakilerden hangisi iktisadın bir sosyal bilim olarak değerlendirilmesine neden olur?

a) İnsan davranışlarını incelemesi

b) Laboratuar ortamına sahip olmaması

c) Elde edilen sonuçların kontrollü deneylere dayandırılması

d) İktisadi ilkelerin gözlemlere dayandırılması

e) Teknik ve sayısal yöntemler kullanmaya elverişli olmaması

3) Aşağıdakilerden hangisi hipotez niteliği taşır?

a) İktisat insan davranışlarını inceleyen sosyal bir bilimdir

b) Bir amaç değişkenin değerinin en yüksek düzeye çıkarılması maksimizasyon olarak adlandırılır

c) Diğer koşullar sabitken, malın fiyatı ile malın satın alınmak istenen miktarı arasında ters yönlü bir ilişki vardır

d) Karar alıcıların rasyonel davrandıkları, iktisadi düşünme tarzının temel ilkesidir

e) İnsan ihtiyaçları sonsuz, buna karşılık kaynaklar kıttır

4) Aşağıdakilerden hangisi dayanıksız mal veya hizmet grubu içerisinde yer almaz?

a) Şeker

b) Ekmek

c) Benzin

d) Mum

e) Buzdolabı

5) Çalışanların eğitim ve yetiştirilme sonucu elde ettikleri bilgi birikimi ve yeteneklerine ne ad verilir?

a) Fiziki sermaye

b) Beşeri sermaye

c) Maksimum sermaye

d) Minimum sermaye

e) Finansal sermaye

6) Belirli bir seçimin sağladığı fayda bu seçime ilişkin maliyeti aşıyorsa, söz konusu seçim ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Seçim irrasyoneldir

b) Seçim hatalıdır

c) Seçim rasyoneldir

d) Seçim geçersizdir

e) Seçim verimsizdir

7) Aşağıdaki şekle göre ekonomideki okul sayısının 1000�den 1500�e çıkması durumunda marjinal dönüşüm oranı kaç olur?

a) 0,2

b) 0,4

c) 0,5

d) 0,6

e) 0,8

MU; ilgili maldan elde edilen marjinal faydayı, P ise ilgili malın fiyatını gösterdiğine göre, aşağıdakilerden hangisi X ve Y gibi iki mal tüketen bir tüketicinin fayda maksimizasyonunu sağlayan mal bileşimini gösterir?

a) MUX / PX = MUY / PY

b) MUX ´ PX = MUY ´ PY

c) MUX + PX = MUY + PY

d) MUX – PX = MUY – PY

e) MUX ´ MUY = PX ´ PY

9) Aşağıdakilerden hangisinde meydana gelecek bir değişiklik piyasa talep eğrisi üzerinde hareket edilmesine neden olur?

a) Tüketicinin geliri

b) Diğer malların fiyatları

c) Tüketicinin zevk ve tercihleri

d) Malın kendi fiyatı

e) Tüketicinin beklentileri

10) Aşağıdaki şekilde yer alan arz eğrisinin S1 konumundan S2 konumuna gelmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Vergilerin artırılması

b) Malın fiyatının artması

c) Malın fiyatının azalması

d) Üretim maliyetinin azalması

e) Üretim teknolojisinin iyileşmesi

11) Bir kavramı belirleyen çok sayıda değişkenden bir tanesinin değişebileceği, diğer değişkenlerin sabit kalacağı varsayımına ne ad verilir?

a) Homo economicus

b) Mutadis mutandis

c) Ceteris parıbus

d) Laissez faire

e) Vice versa

12) Çapraz talep esnekliği pozitif olan mallara ne ad verilir?

a) Veblen Malı

b) İkame Malı

c) Tamamlayıcı Mal

d) Giffen Malı

e) Snop Mal

13) Bir malın fiyatı 40 TL iken satılmak istenen miktarı 100 birimdir. Malın fiyatı 50 TL�ye yükseldiğinde satılmak istenen miktar 150 birime çıkıyorsa arzın fiyat esnekliğinin değeri kaçtır?

a) 0,5

b) 1

c) 1,5

d) 2

e) 4

14) Bir malın talep edilen miktarının, bu malın fiyatı karşısındaki duyarlılığının ölçüsüne ne ad verilir?

a) Talebin gelir esnekliği

b) Talebin tercih esnekliği

c) Çapraz talep esnekliği

d) Talebin ikame esnekliği

e) Talebi fiyat esnekliği

15) Aşağıdakilerden hangisi devletin uyguladığı fiyat kontrollerinden biri değildir?

a) Asgari ücret uygulaması

b) İthalat kotaları uygulaması

c) Kira kontrolleri uygulaması

d) Tarımsal destekleme fiyatı uygulaması

e) Taban fiyat uygulaması

16) Devletin üretim miktarına sınırlama getirerek, üretilecek mal ve hizmet miktarını piyasa koşullarında oluşacak denge miktarının altında belirlenmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

a) İşlem hacminin artmasına

b) Mal ve hizmetlerin fiyatlarının düşmesine

c) Üreticilerin gelirinin azalmasına

d) Piyasaya yeni üreticilerin girmesine

e) Mal ve hizmetlerin fiyatlarının artmasına

17) Belirli bir maddi ölçü üzerinden alınan vergilere ne ad verilir?

a) Azalan oranlı vergi

b) Artan oranlı vergi

c) Ad valorem vergi

d) Spesifik vergi

e) Sabit oranlı vergi

1 Herhangi bir mala uygulanan bir verginin üretici ve tüketici arasında hangi miktarda paylaşılacağı aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

a) Tüketicilerin sayısına

b) Malın üretim miktarına

c) Üreticilerin sayısına

d) Malın fiyatına

e) Malın arz ve talep eğrilerinin eğimine

19) Üretim faktörlerinden sadece bir tanesinin değiştirilmesine olanak sağlayan döneme ne ad verilir?

a) Kısa dönem

b) Çok kısa dönem

c) Orta dönem

d) Uzun dönem

e) Piyasa dönemi

20) Üretimde uzun dönemde azalan verimler yasasının ortadan kalkmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Marjinal fiziki ürün değerinin sıfır olması

b) Ortalama fiziki ürün miktarının hesaplanamaması

c) Üretimde kullanılan tüm girdilerin miktarının değiştirilebilmesi

d) Üretim faktörü verimliliklerinin sabit kalması

e) Piyasaya yeni firmaların giriş yapması

21) Aşağıdakilerden hangisi emek üretim faktörü için marjinal ürün değerini verir?

a) Emeğin ortalama fiziki ürünü x Emeğin birim maliyeti

b) Emeğin marjinal fiziki ürünü x Emeğin toplam fiziki ürünü

c) Emeğin ortalama fiziki ürünü x Emeğin marjinal fiziki ürünü

d) Emeğin ortalama fiziki ürünü x Malın fiyatı

e) Emeğin marjinal fiziki ürünü x Malın fiyatı

22) Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının varsayımlarından biri değildir?

a) Alıcı ve satıcıların piyasa hakkında tam bilgiye sahip olması

b) Piyasaya giriş ve çıkışların serbest olması

c) Piyasadaki alıcı sayısının sınırlı olması

d) Piyasada üretilen malları homojen olması

e) Piyasada çok sayıda satıcı olması

23) Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firmanın ortalama geliri aşağıdakilerden hangisine eşittir?

a) Firmanın toplam maliyetine

b) Firmanın üretim miktarına

c) Firmanın marjinal maliyetine

d) Malın satış fiyatına

e) Firmanın toplam gelirine

24) Marjinal maliyet eğrisinin ortalama değişken maliyet eğrisi üzerinde kalan kısmı aşağıdakilerden hangisini gösterir?

a) Firmanın toplam maliyet eğrisini

b) Firmanın uzun dönem arz eğrisini

c) Firmanın toplam gelir eğrisini

d) Firmanın genişleme yolunu

e) Firmanın kısa dönem arz eğrisini

25) Tekelci bir firmanın marjinal gelir eğrisinin talep eğrisinin altında yer almasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Firmanın piyasadaki diğer firmaların satışını engellemek için fiyatları yüksek tutması

b) Marjinal gelirin belirli bir satış düzeyinden sonra artması

c) Firmanın daha fazla mal satabilmek için fiyatlarını düşürmesi

d) Diğer firmaların yüksek maliyette çalışmaları

e) Marjinal maliyetin sürekli azalması

26) Şehirci yolcu taşımacılığında tekel konumunda olan bir kasaba belediyesinin yaşlı vatandaşlara daha düşük ücret uygulaması aşağıdaki fiyat farklılaştırması türlerinden hangisine bir örnektir?

a) Eksik fiyat farklılaşmasına

b) Miktarlar arası fiyat farklılaşmasına

c) Tam fiyat farklılaştırmasına

d) Alıcılar arası fiyat farklılaştırmasına

e) Birimler arası fiyat farklılaşmasına

27) Birbiriyle ile rekabet eden az sayıda firmanın bulunduğu ve her birinin üretimindeki değişmelerin piyasa fiyatını etkileyebilecek durumda olduğu piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Oligopson

b) Oligopol

c) Monopol

d) Tekelci rekabet

e) Monopson

2 Tekelci bir firmanın sahip olduğu talep eğrisi aşağıdakilerden hangisi ile özdeştir?

a) Marjinal maliyet eğrisi

b) Toplam maliyet eğrisi

c) Piyasa talep eğrisi

d) Ortalama maliyet eğrisi

e) Marjinal gelir eğrisi

29) Aşağıdakilerden hangisi faktör talebini etkileyen unsurlardan biri değildir?

a) Diğer üretim faktörlerinin fiyatı

b) Talep edilen mal miktarı

c) Üretim faktörünün fiyatı

d) Bireyin boş zaman tercihi

e) Faktör verimliliği

30) Bir firma aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi durumunda faktör alımını durdurur?

a) Marjinal ürün geliri = Marjinal faktör maliyeti

b) Ortalama faktör maliyeti = Ortalama faktör alımını durdurur

c) Faktör talep esnekliği = Ürün talep esnekliği

d) Marjinal gelir = Marjinal maliyet

e) Ortalama maliyet = Ortalama gelir

31) Bir kişinin parasal ücreti ile satın alabileceği mal ve hizmet miktarını gösteren ücrete ne ad verilir?

a) Ortama ücret

b) Marjinal ücret

c) Akort ücret

d) Nominal ücret

e) Reel ücret

32) Türkiye ekonomisinde 1 yıl vadeli reel faiz oranları % 15, nominal faiz oranları %40 ise beklenen enflasyon oranı yüzde kaçtır?

a) 15

b) 25

c) 40

d) 45

e) 60

33) Kamusal malların ödeme yapmayanları dışarıda bırakmama özelliği aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına neden olur?

a) Bedavacılık sorunu

b) Dışsal fayda sorunu

c) Fayda yansıması sorunu

d) Dolaylı mal sorunu

e) Sosyal fayda sorunu

34) Özel tüketim veya üretim faaliyetlerinin tüketici veya üretici tarafından ödenmeyen maliyetlerine ne ad verilir?

a) Sosyal dışsallık

b) Türev dışsallık

c) Marjinal dışsallık

d) Negatif dışsallık

e) Pozitif dışsallık

35) Devletin, pozitif dışsallık meydana getiren üretim veya tüketim faaliyetlerinin marjinal dışsal faydasını içselleştirmek için kullandığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

a) Üretime müdahale

b) Sübvansiyonlar

c) Üretim yasaklama

d) Vergiler

e) Üretimi üstlenme

36) Piyasa tam rekabet koşulları altında çalışsa bile malın fiyatına yansımayan maliyet türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Marjinal negatif maliyet

b) Marjinal ikincil maliyet

c) Marjinal dışsal maliyet

d) Marjinal dolaylı maliyet

e) Marjinal içsel maliyet

1. B
2. A
3. C
4. E
5. B
6. C
7. A
8. A
9. D
10. A
11. C
12. B
13. D
14. E
15. B
16. E
17. D
18. E
19. A
20. C
21. E
22. C
23. D
24. E
25. C
26. D
27. B
28. C
29. D
30. A
31. E
32. B
33. A
34. D
35. B
36. C