Hukuka Giriş Tüm Ünitelerin Deneme Sınavları

Konu Haziran 11, 2018 tarihinde tarafından  
AÖF Deneme Sınavları kategorisine eklenmiştir.

ÜNİTE 1

1. Aşağıdakilerden hangisi* hukukun tanımı içinde yer almaz?

A) Sosyal hayat
B) Maddi müeyyide
C) Devlet
D) Toplumsal ilişkiler
E) Manevi müeyyide

2. “Sosyal hayatın düzenlenmesi* toplumsal yaşamın düzen ve güven havasında akıp gidebilmesi için hukuk kurallarına ihtiyaç vardır.” ifadesi hukukun hangi özelliğini gösterir?

A) Hukuk kurallarının maddi müeyyideli olması
B) Hukuk kurallarının manevi müeyyideli olması
C) Hukuk kurallarının gerekliliği
D) Hukuk kurallarının tekliği
E) Hukuk kurallarının sosyal hayatı düzenlemesi

3. Askerlerin birbirlerine selam vermek zorunda olmaları hangi kurallar ile ilgilidir?

A) Din Kuralları
B) Ahlak Kuralları
C) Görgü Kuralları
D) Hukuk Kuralları
E) Eğitim Kuralları

4. Eşlerin birbirine sadakat yükümlülüğü hangi kurallar ile ilgilidir?

A) Din Kuralı-Görgü Kuralı
B) Din Kuralı-Hukuk Kuralı
C) Ahlak Kuralı-Hukuk Kuralı
D) Görgü Kuralı-Ahlak Kuralı
E) Görgü Kuralı-Hukuk Kuralı

5. Aşağıdakilerden hangisinin yaptırımı manevidir?

A) Yalan söylemek
B) Evrakta sahtekarlık
C) Adam öldürmek
D) Hırsızlık
E) Dolandırıcılık

6. Bir toplumda iyilik ve kötülük hakkında oluşan değer yargılarına göre* yapılmaması gereken davranışlara ilişkin kurallar bütününe ne ad verilir?

A) Görgü Kuralları
B) Ahlak Kuralları
C) Din Kuralları
D) Hukuk Kuralları
E) Doğa Kuralları

7. Yoksullara yardım etmek* hangi sosyal hayat kuralının diğerine dönüşmesine örnek teşkil eder?

A) Din kuralının görgü kuralına dönüşmesi
B) Görgü kuralının din kuralına dönüşmesi
C) Görgü kuralının hukuk kuralına dönüşmesi
D) Ahlak kuralının hukuk kuralına dönüşmesi
E) Hukuk kuralının görgü kuralına dönüşmesi

8. Aşağıdakilerden hangisi* hukuk kurallarının niteliklerinden biri değildir?

A) Kişiler ile kişiler arasındaki ilişkileri düzenleme
B) Kişiler ile toplum arasındaki ilişkileri düzenleme
C) Sosyal hayatı düzenleme
D) Maddi müeyyideli olma
E) Manevi yaptırımlardan oluşma

9. Aşağıdakilerden hangisi* din kurallarının özelliklerinden değildir?

A) Allah tarafından konulmuş kurallardır
B) Dünyevi ve uhrevi olmak üzere iki türü vardır
C) Din kurallarına uymayanlar ile alay edilir
D) Yaptırımı manevidir
E) Din kurallarına uymayanlar günahkar sayılır

10.Toplumda belli bir olay karşısında nasıl davranılması gerektiğini gösteren kurallar* aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hukuk Kuralları
B) Doğa Kuralları
C) Ahlak Kuralları
D) Görgü Kuralları
E) Din Kuralları

11. Aşağıdakilerden hangisi* hukuk kurallarına en yakın sosyal hayat kuralıdır?

A) Din Kuralları
B) Ahlak Kuralları
C) Görgü Kuralları
D) Doğa Kuralları
E) Fizik Kuralları

12. Aşağıdakilerden hangisi* ahlak kurallarının özelliklerinden değildir?

A) Sosyal hayat kurallarındandır.
B) Yaptırımı manevidir.
C) Objektif ve sübjektif olmak üzere iki türü vardır.
D) Uhrevidir.
E) Yaptırımı ayıplama ve küçük görmedir.

13. Bir kimseyi hukuk kurallarının emrine uygun davranmaya zorlama yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Yasama organı
B) Yürütme organı
C) Yargı organı
D) Eğitim organı
E) İdari organ

14. Yalan yere yemin etmek aşağıdaki kurallardan hangileri ile ilgilidir?

A) Ahlak Kuralı-Hukuk Kuralı
B) Görgü Kuralı-Ahlak Kuralı
C) Görgü Kuralı-Hukuk Kuralı
D) Din Kuralı-Görgü Kuralı
E) Din Kuralı-Ahlak Kuralı

************************************************** **********

ÜNİTE 2

1. Aşağıdakilerden hangisi* hükümsüzlük türlerinden biri değildir?

A) Tazminat
B) Yokluk
C) Mutlak Butlan
D) Nisbi Butlan
E) Tek Taraflı Bağlamazlık

2. Sözleşme tarihi geçtiği halde borçlu edimini yerine getirmediği takdirde alacaklı aşağıdaki davalardan hangisini açar?

A) Men
B) Tespit
C) Men’i Müdahale
D) Tazminat
E) İstirdat

3. Karaborsacılık yapan bir tüccarın mesleğini yürütmekten 1 yıl süreyle yasaklanması ne tür bir müeyyidedir?

A) Tazminat
B) Hükümsüzlük
C) Cebri icra
D) Ceza
E) İptal

4. 15 yaşındaki bir küçüğün tek başına yaptığı borçlandırıcı sözleşmenin yaptırımı* aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yokluk
B) Butlan
C) iptal
D) Tek Taraflı Bağlamazlık
E) Ceza

5. Nafaka yükümlüsü* mahkeme emrine uyma***** kararlaştırılan yardımı yapmazsa devlet tarafından nasıl alınır?

A) Ceza yoluyla
B) Cebri icra yoluyla
C) Hükümsüzlük yoluyla
D) Tedbir yoluyla
E) İptal yoluyla

6. Evli bir insanın yeniden evlenmesi hangi yaptırıma tabidir?

A) Yokluk
B) Butlan
C) Hükümsüzlük
D) Ceza
E) Tek taraflı bağlamazlık

7. Aşağıdakilerden hangisi* disiplin cezalarından değildir?

A) Uyarma
B) Kusur bildirme
C) Kınama
D) Geçici olarak işten çıkarma
E) işyerinin geçici olarak tatili

8. Hukukta zararın karşılığı olan müeyyide tazminat ise suçun karşılığı* aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ceza
B) Cebri icra
C) Hükümsüzlük
D) iptal
E) Butlan

9. Aşağıdakilerden hangisi* hükümsüzlük türlerinden biridir?

A) Ceza
B) Cebri icra
C) iptal
D) Tazminat
E) Tek Taraflı Bağlamazlık

10. İdari makamların hukuka aykırı işlemlerinin iptali için hangi mahkemeye başvurulur?

A) Danıştay
B) İdare Mahkemesi
C) Yargıtay
D) Asliye Hukuk Mahkemesi
E) Anayasa Mahkemesi

11. Bir memuru haksız şekilde işten çıkartan bir kamu kurumunun bu işlemine karşı* aşağıdaki müeyyidelerden hangisi uygulanır?

A) Para cezası
B) Yokluk
C) iptal
D) Cebri icra
E) Hapis cezası

12. Özel hukuk kuralları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Kişiler ile kişiler arasındaki ilişkilere uygulanır.
B) Taraflardan birinin devlet olduğu ilişkilere de uygulanabilir.
C) Eşitler arası ilişkileri düzenler.
D) Kamu gücünün kullanıldığı ilişkilerde uygulanır.
E) Gerçek ya da tüzel kişiler arasındaki ilişkilerde uygulanır.

13. Tazminat ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Bir yaptırım türüdür.
B) Maddi veya manevi olabilir.
C) Sadece haksız fiillere uygulanır.
D) Sözleşmeye aykırılık halinde de uygulanır.
E) Sözleşmeyi geç yerine getiren kimse* tazminat ödemek zorunda kalır.

14. Bir hukuki ilişkinin kamu hukukuna dahil olabilmesi için* Devletin bu ilişkiye hangi sıfatla katılması gerekir?

A) Kamu yararı
B) Kamu eşitliği
C) Kamu kudreti
D) Kamu egemenliği
E) Kamu menfaati

CEVAPLAR
1.A
2.D
3.D
4.D
5.B
6.B
7.E
8.A
9.E
10.B
11.C
12.D
13.C
14.C

************************************************** *********

ÜNİTE 3

1. Aşağıdakilerden hangisi* insan hakları evrensel bildirisinde kabul edilen ilkelerden biri değildir?
A) Kölelik ve köle ticareti yasaktır.
B) Bütün insanlar hür doğar.
C) Her bireyin vatandaşlık hakkı vardır.
D) Devlet* cinsiyet ayrımı yapar.
E) Herkes fikir* din ve vicdan özgürlüğüne sahiptir.

2. Devletin işlerini yürüten idarenin hukuk düzenine bağlı kalması* aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilgilidir?
A) Demokratik Devlet
B) Laik Devlet
C) Sosyal Devlet
D) Hukuk Devleti
E) İnsan Haklarına Saygılı Devlet

3. Aşağıdakilerden hangisi* TBMM’nin görev ve yetkilerinden değildir?
A) Kanun koymak
B) Anayasa mahkemesi üyelerini atamak
C) Af çıkarmak
D) Bakanlar Kurulunu denetlemek
E) Cumhurbaşkanını seçmek

4. Aşağıdakilerden hangisi* kamu hukukunun dallarından biri değildir?
A) Ceza Hukuku
B) Medeni Yargılama Hukuku
C) Borçlar Hukuku
D) idare Hukuku
E) Vergi Hukuku

5. Vatandaşlarına asgari bir yaşam düzeyi sağlamayı hedefleyen anayasal ilke* aşağıdakilerden hangisidir?
A) Demokratik Devlet
B) Laik Devlet
C) Sosyal Devlet
D) Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet
E) Hukuk Devleti

6. “Hangi eylemin suç teşkil edeceğinin ve buna ne ceza verileceğinin kanunla belirtilmesi” şeklinde ifade edilebilecek ilkeye* ceza hukukunda ne ad verilir?

A) Hukuku bilmemek mazeret sayılmaz ilkesi
B) Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi
C) Kanunların geriye yürümezliği ilkesi
D) Suç ve ceza ilkesi
E) Cezaların şahsiliği ilkesi

7. Aşağıdakilerden hangisi* anayasaya göre devletin temel ilkelerinden değildir?
A) Hukuk Devleti
B) Demokratik Devlet
C) Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet
D) Üniter Devlet
E) Sosyal Devlet

8. Bakanlar Kurulunun başkanı kimdir?
A) Cumhurbaşkanı
B) Başbakan
C) Genel Kurmay Başkanı
D) Milli Savunma Bakanı
E) Devlet Bakanı

9. Cumhurbaşkanına bağlı olarak kurulan ve yargı organları ile askeri makamlar dışındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarını denetleyen kuruluş* aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yüksek Denetleme Kurulu
B) Devlet Denetleme Kurulu
C) Sayıştay
D) Danıştay
E) Anayasa Mahkemesi

10. İcra ve iflas memurlarının işlemlerine karşı yapılacak itiraz ve şikayetler aşağıdakilerden hangisi tarafından karara bağlanır?

A) iflas Masası
B) icra Tetkik Mercii
C) icra Müdürü
D) Sulh Ceza Hakimi
E) Asliye Hukuk Mahkemesi

11. Aşağıdakilerden hangisi* TBMM’nin görev ve yetkilerinden biri değildir?

A) Yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek
B) Para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek
C) Kesinleşmiş ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek
D) Kanun koymak ya da kaldırmak
E) Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak

12. Aşağıdakilerden hangisi* çekişmesiz yargının alanına girer?

A) Vakıfların mahkeme siciline tesciline karar verilmesi
B) Bir kimsenin alacağının ödenmesine karar verilmesi
C) Evli bir çiftin boşanmasına karar verilmesi
D) Kiralanan bir yerin boşaltılmasına karar verilmesi
E) Bir eşyanın mülkiyetinin kime ait olduğuna karar verilmesi

13. Sağır ve dilsizlerde tam ehliyet hangi yaşın bitirilmesi ile başlar?

A) 18 B)19 C)20 D)21 E)24

14. TC Anayasası’na göre kanun çıkarma yetkisi aşağıdaki organlardan hangisine aittir?

A) TBMM
B) Başbakanlık
C) Bakanlar Kurulu
D) Cumhurbaşkanı
E) Adalet Bakanlığı

15. Aşağıdakilerden hangisi* suçun unsurlarından biri değildir?

A) Kanunilik
B) Kast
C) Taksir
D) icra
E) Cürüm

16. Aşağıdakilerden hangisi* sosyal devletin özelliklerinden biri değildir?

A) Vatandaşa insan haysiyetine yakışan yaşam düzeyi sağlar.
B) Ulusal geliri bireyler arasında adil bir biçimde dağıtmayı amaçlar.
C) Ekonomik durumu ilgilendirmez.
D) Topraksız çiftçiyi topraklandırır.
E) Sosyal güvenliği sağlar.

17. Vatandaşına hukuki güveni sağlayan devlet aşağıdaki ilkelerden hangisini benimsemiştir?

A) Laik Devlet İlkesi
B) Demokratik Devlet ilkesi
C) Hukuk Devleti ilkesi
D) insan Haklarına Saygılı Devlet ilkesi
E) Sosyal Devlet İlkesi

19. Aşağıdakilerden hangisi* idarenin yargı dışı denetimine girmektedir?

A) Haksız atanan memurun iptal davası açması
B) Zarar gören bir kişinin belediye aleyhine tazminat davası açması
C) Öğrencinin* notuna itiraz için Danıştaya başvurması
D) Sayıştayın mali alandaki kontrolü
E) Konulan vergiye miktarı çok bulunarak itiraz edilmesi

18. Aşağıdakilerden hangisi* Cumhurbaşkanı’nın görevlerinden değildir?

A) Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak
B) TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek
C) Genel Kurmay Başkanı’nı atamak
D) Yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek
E) Gerekli hallerde Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek

20. Aşağıdakilerden hangisi* denetim mahkemesidir?

A) Sulh Hukuk Mahkemesi
B) Asliye Hukuk Mahkemesi
C) Yargıtay
D) Asliye Ticaret Mahkemesi
E) Tapulama Mahkemesi

21. Aşağıdakilerden hangisi* Cumhurbaşkanının görevlerinden biri değildir?

A) Kanunları yayımlamak
B) Genel af çıkarmak
C) Başbakan ve bakanları atamak
D) Rektörleri seçmek
E) Gerekli hallerde Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek

22. Aşağıdakilerden hangisi* çekişmeli yargıya örnek teşkil eder?

A) Babalık davası
B) Vasi tayin etme
C) Ergin kılınmayı talep etme
D) Evlat edinmeye izin
E) Mirasçılık belgesinin verilmesi

23. TBMM ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) TBMM 550 milletvekilinden oluşur.
B) Seçimler 5 yılda bir yapılır.
C) TBMM üyeleri halkın genel oyu ile seçilir.
D) Milletvekili seçilebilmek için 30 yaşını doldurmak gerekir.
E) Cumhurbaşkanı* mutlaka TBMM üyeleri arasından seçilir.

24. Kanuni grev için aranan şartlar gerçekleşmeden yapılan greve ne ad verilir?

A) Yasal grev
B) Yasak grev
C) Kanun dışı grev
D) Lokavt
E) Kanunsuz grev

1. D
2.D
3.B
4.C
5.C
6.B
7.D
8.B
9.B
10.B
11.A
12.A
13.E
14.A
15.E
16.C
17.C
18.A
19.D
20.C
21.B
22.A
23.E
24.C

************************************************** *******

ÜNİTE 4

1. Aşağıdaki kanunlardan hangisi* Türk Ticaret Kanunu ile çok yakından ilişkilidir?

A) Borçlar Kanunu
B) Medeni Kanun
C) Kira Kanunu
D) Ceza Kanunu
E) İş Kanunu

2. Özel sigorta poliçelerinde risk gerçekleştiğinde sigortacının sigorta ettirene ödediği hasar bedeline ne denir?

A) Sigorta primi
B) Sigorta tazminatı
C) Sigorta poliçesi
D) Sigorta kira bedeli
E) Sigorta payı

3. Aşağıdakilerden hangisi* kişiler hukuku ile ilgili değildir?

A) Kişi türleri
B) Kişi ehliyetleri
C) Yerleşim yeri
D) Hısımlık
E) Miras

4. Aşağıdakilerden hangisi* Medeni Kanun ile ilgili değildir?

A) Kişiler Hukuku
B) Aile Hukuku
C) Borçlar Hukuku
D) Eşya Hukuku
E) Ticaret Hukuku

5. Bir Türk ile bir yabancının boşanması aşağıdaki hukuk kurallarından hangisi ile ilgilidir?

A) Medeni Hukuk
B) Vatandaşlık Hukuku
C) Yabancılar Hukuku
D) Devletler Özel Hukuku
E) Eşya Hukuku

6. Aşağıdakilerden hangisi* tacir olmanın sonuçlarından biri değildir?

A) Ticaret unvanı seçmek
B) Ticari defter tutmak
C) işletmesini tescil ettirmek
D) Tedbirli bir iş adamı gibi davranmak
E) işletmeyi bizzat yönetmek

7. Aşağıdakilerden hangisi* Türk Ticaret Kanununda düzenlenmemiştir?

A) Adi Şirket
B) Kollektif Şirket
C) Komandit Şirket
D) Limited Şirket
E) Kooperatifler

8. Bir anonim şirkette ortağın pay sahipliğini gösteren belgeye ne ad verilir?

A) Tahvil
B) Bono
C) Borsa senedi
D) Adi senet
E) Hisse senedi

9. Bir Türk vatandaşı ile evlenerek Türk vatandaşlığını kazanan İngiliz kadın* Türk vatandaşlığını hangi yoldan kazanır?

A) Asli Uyrukluk
B) Doğum Dışı Uyrukluk
C) Yabancı Uyrukluk
D) Müktesep Uyrukluk
E) Sonradan Uyrukluk

10. Aşağıdakilerden hangisi* tacirdir?
A) Terzi
B) Kasap
C) Komisyoncu
D) Berber
E) Ayakkabı tamircisi

11. Aşağıdakilerden hangisi* Medeni Hukuk’un konusu değildir?

A) Kişiler
B) Miras
C) Hırsızlık
D) Eşya Hukuku
E) Borçlar Hukuku

12. Aşağıdakilerden hangisi* ticaret kanunu dışında özel bir kanun ile düzenlenmiştir?

A) Adi Şirket
B) Kooperatifler
C) Limited Şirket
D) Kollektif Şirket
E) Komandit Şirket

13. Aşağıdakilerden hangisi* kıymetli evrak sayılmaz?

A) Çek
B) Tapu senedi
C) Konişmento
D) Makbuz senedi
E) Bono

14. Limited ortaklıkta en az ve en çok ortak sayısı kaçtır?

A) 2-10 B)2-50 C)5-50 D) 7-30 E) 5-100

15. Deniz yoluyla eşya taşıma karşılığı ödenen ücrete ne ad verilir?

A) Rant
B) Maaş
C) Prim
D) Navlun
E) Harç

16. Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek maksadıyla kurulan ve şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış* diğer ortakların sorumluluğu belli bir sermaye ile sınırlandırılmış olan şirket* aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kollekif
B) Komandit
C) Anonim
D) Limited
E) Kooperatif

17. Ölmüş kişinin mirasa konu olan hak ve borçları topl….. ne ad verilir?

A) Muris
B) Vasiyet
C) Varis
D) Tenkis
E) Miras

18. Deniz ticaretinde* geminin bayrağı neyi gösterir?

A) Geminin kaptanının uyruğunu
B) Geminin inşa edildiği devleti
C) Geminin bağlı olduğu devleti
D) Geminin sahibinin uyruğunu
E) Gemiye ait seferlerin idare olunduğu limanı

19. Aşağıdakilerden hangisi* aile hukukunun konularından biri değildir?

A) Nişanlanma
B) Vesayet
C) Velayet
D) Soy bağı
E) Miras

20. Hak sahibinin adının yazıldığı ve emre kaydını taşımayan kıymetli evrak türü* aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hamiline yazılı
B) Nama yazılı
C) Emre yazılı
D) Kambiyo
E) Konişmento

CEVAPLAR

1.B
2.B
3.E
4.E
5.D
6.E
7.A
8.E
9.D
10.C
11.C
12.B
13.B
14.B
15.D
16.B
17.E
18.C
19.E
20.B

***********************************
ÜNİTE 5

1. Hakimin bir uyuşmazlığın çözümünde yazılı kaynaklarda bir hukuk kuralı bulunmadığı takdirde örf ve adet hukukuna başvurulması* örf ve adet hukukunun hangi özelliğini gösterir?

A) Tali bir kaynak olmasını
B) Yazısız bir kaynak olmasını
C) Geleneksel olmasını
D) Müeyyidesinin manevi olmasını
E) Manevi değere sahip olmasını

2. TBMM tarafından usulüne göre onaylanarak yürürlüğe giren uluslararası anlaşmalar ne hükmündedir?

A) Kanun
B) Kanun hükmünde kararname
C) Tüzük
D) Yönetmelik
E) Yargısal içtihat

3. Kanun hükmünde kararnameler hangi makam tarafından hazırlanır?

A) TBMM
B) Bakanlar Kurulu
C) Cumhurbaşkanlığı
D) Adalet Bakanlığı
E) Milli Eğitim Bakanlığı

4. Tüzükler hangi makam tarafından onaylanır?

A) TBMM
B) Cumhurbaşkanı
C) Bakanlar Kurulu
D) Savunma Bakanlığı
E) Adalet Bakanlığı

5. Tüzükler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Başbakanlık tarafından hazırlanır.
B) Cumhurbaşkanının onayına sunulur.
C) Kanuna aykırı olamaz.
D) Resmi Gazetede yayımlanır.
E) Bir kanunun uygulanmasını göstermek için çıkarılır.

6. Kanunların Anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi aşağıdaki mahkemelerden hangisi tarafından yapılır?

A) Yargıtay
B) Danıştay
C) Askeri Yargıtay
D) Uyuşmazlık Mahkemesi
E) Anayasa Mahkemesi

7. Bakanlar Kurulunun TBMM’ ye sunduğu kanun projesine ne ad verilir?

A) Kanun Teklifi
B) Kanun Tasarısı
C) Tüzük
D) Kararname
E) Tamim

8. Genellikle tartışmalı olan hukuki konularda hukuk bilginlerinin ileri sürmüş oldukları görüş* düşünce ve kanaatlerden oluşan kaynaklara ne ad verilir?

A) iradi kaynak
B) Bilimsel görüş
C) Yargısal kararlar
D) Yazılı kaynak
E) Özei kaynak

9. Olağan hallerde aşağıdakilerden hangisi* kanun hükmünde kararname ile düzenlenemez?

A) Malvarlığı Haklan
B) Alacak Hakları
C) Fikri Haklar
D) Siyasi Haklar
E) Ayni Haklar

10. Örf ve adet hukukunun manevi unsuru* aşağıdakilerden hangisidir?

A) Örf ve adetin devamlılığı ve tekrarlanması
B) Örf ve adete ilişkin genel inanış
C) Örf ve adetin içerisinde maddi müeyyidenin bulunması
D) Örf ve adetin maddi hususları düzenlemesi
E) Örf ve adetin devletçe desteklenmesi

11. Ticari anlaşmazlıklarda* hakim bu anlaşmazlığı çözmeye yarayan bir ticari hüküm (yazılı kural) bulamazsa* aşağıdakilerden hangisine başvurur?

A) Medeni Kanun hükümlerine
B) Ticari örf ve adete
C) Borçlar Kanunu hükümlerine
D) Ceza Kanunu hükümlerine
E) Eşya Hukuku hükümlerine

12. Aşağıdakilerden hangisi* kanunlar arasında kuvvet derecesi bakımından en üstün olanıdır?

A) Kanun Hükmünde Kararname
B) Tüzük
C) Kanun
D) Yönetmelik
E) Anayasa

13. Tüzüklerin ve yönetmeliklerin kanuna aykırı olması halinde iptali için aşağıdaki mahkemelerden hangisine dava açılır?

A) Anayasa Mahkemesi
B) Danıştay
C) Yargıtay
D) Asliye Hukuk Mahkemesi
E) Ağır Ceza Mahkemesi

14. Aşağıdakilerden hangisi* hukukun yardımcı kaynağıdır?

A) Kanunlar
B) Tüzükler
C) Örf ve Adet Hukuku
D) Kanun Hükmünde Kararnameler
E) Yargısal Kararlar

15. TBMM’ye sunulan kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülme usûl ve esasları aşağıdakilerden hangisiyle düzenlenmiştir?

A) Meclis içtüzüğü ile
B) Danıştay kanunu ile
C) Başkanlık divanı kararları ile
D) Anayasa ile
E) TBMM Kanunu ile

16. Tüzüğün işlevi* aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir kanunun uygulanmasını göstermek ya da emrettiği işleri belirtmek
B) Kamu tüzel kişilerinin kendi görev alanlarını ilgilendiren mevzuatın uygulanmasını göstermek
C) Kamu kurumlarının iç teşkilatının düzenlenmesini gerçekleştirmek
D) Kanunların boşluklarını doldurmak
E) Kanun çıkarılmasını gerektirmeyen* ikinci derecede önemli olan işleri düzenlemek

17. Metninde yürürlük tarihi gösterilmeyen bir kanun Resmi Gazetede yayımlanmasından kaç gün sonra yürürlüğe girer?

A) 45
B) 30
C) 15
D) 7
E) Ertesi gün

18. Örf ve adet hukukunun maddi unsuru* aşağıdakilerden hangisidir?

A) Örf ve adetin devamlılığı ye tekrarlanması
B) Örf ve adete ilişkin genel inanış
C) Örf ve adetin içerisinde maddi müeyyidenin bulunması
D) Örf ve adetin maddi hususları düzenlemesi
E) Örf ve adetin devletçe desteklenmesi

CEVAPLAR

1.A
2.A
3.B
4.B
5.A
6.E
7.B
8.B
9.D
10.B
11.B
12.E
13.B
14.E
15.A
16.A
17.A
18.A

*****************************

ÜNİTE 6

1. Bir hakkın herkese karşı ileri sürülebilmesi hakkın hangi niteliğini gösterir?
A) Mutlak Hak
B) Nisbi Hak
C) Alelade Hak
D) Devredilebilen Hak
E) Yenilik Doğuran Hak

2. Bir kişinin düşüncesini yayma özgürlüğü hangi haklar kapsamındadır?
A) Mutlak Haklar
B) Ayni Haklar
C) Kişisel Haklar
D) Sosyal ve Ekonomik Haklar
E) Siyasi Haklar

3. Sosyal ve ekonomik haklar* aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?
A) Malvarlığı hakları
B) Mutlak haklar
C) Nisbi haklar
D) Kamu hakları
E) Özel haklar

4. Maddi mallar üzerindeki mutlak haklara ne ad verilir?
A) Kişilik Hakkı
B) Velayet Hakkı
C) Nisbi Hak
D) Ayni Hak
E) Rehin Hakkı

5. Aşağıdakilerden hangisi* sosyal ve ekonomik haklardan biridir?
A) Din ve Vicdan Özgürlüğü
B) Konut Dokunulmazlığı
C) Düşünce Yayma Özgürlüğü
D) Eğitim Hakkı
E) Vatandaşlık Hakkı

6. Aşağıdakilerden hangisi kişisel haklardan değildir?
A) Konut Dokunulmazlığı Hakkı
B) Dernek Kurma Hakkı
C) Yayın Hakkı
D) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı
E) Konut Edinme Hakkı

7. Ana ve babanın çocukları üzerinde kullandığı velayet hakkı ne tür bir özel haktır?
A) Kurucu Yenilik Doğuran Hak
B) Değiştirici Yenilik Doğuran Hak
C) Nisbi Yenilik Doğuran Hak
D) inşa Yenilik Doğuran Hak
E) Alelade Hak

8. Yabancı bir kişi aşağıdaki haklardan hangisinden yararlanabilir?
A) Medeni (Özel) Haklar
B) Kamu Hakları
C) Kişisel Haklar
D) Sosyal ve Ekonomik Haklar
E) Siyasi Haklar

9. İşçinin istifası ne tür bir haktır?
A) Alelade Hak
B) Kişisel Hak
C) Kurucu Yenilik Doğuran Hak
D) Değiştirici Yenilik Doğuran Hak
E) Bozucu Yenilik Doğuran Hak

10. Aşağıdakilerden hangisi* devredilebilen bir haktır?
A) Telif Hakkı
B) Velayet Hakkı
C) Oturma Hakkı
D) intifa Hakkı
E) Nafaka Hakkı

11. Aşağıdakilerden hangisi* kamu haklarındandır?
A) Fikri Haklar
B) Kişilik Hakları
C) Ayni Hak
D) İrtifak Hakkı
E) Sosyal ve Ekonomik Haklar

12. Aşağıdakilerden hangisi* 1982 yasasına göre siyasal bir haktır?
A) Dilekçe Hakkı
B) Haberleşme Özgürlüğü
C) Dernek Kurma Özgürlüğü
D) Çalışma Hakkı
E) Dinlenme Hakkı

13. Aşağıdakilerden hangisi başkalarının kişiliği üzerinde kurulan bir mutlak haktır?
A) Kişilik hakkı
B) Vesayet hakkı
C) Mülkiyet hakkı
D) Vatandaşlık hakkı
E) Seçilme hakkı

14. Aşağıdakilerden hangisi* bozucu yenilik doğuran haklardan biri değildir?
A) İşçinin hizmet akdini feshetmesi
B) Satış bedelinin indirilmesini talep hakkı
C) istifa hakkı
D) Vekaletten azil hakkı
E) Feshi ihbar hakkı

15. Şairin* şiiri üzerindeki hakkı* aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ayni hak
B) Telif hakkı
C) ihtira beratı
D) Sınai hak
E) Sanat hakkı

16. Kişinin maddi ve manevi tüm varlığı ile ilgili bulunan ve bu varlığın serbestçe geliştirilmesi amacını güden hak ve hürriyetlere ne denir?
A) Kişisel haklar
B) Siyasi haklar
C) Özel haklar
D) Mutlak haklar
E) Sosyal ve ekonomik haklar

17. Markaların korunabilmesi için aşağıdakilerden hangisi tarafından tescil edilmiş olması gerekir?
A) Türk Patent Enstitüsü
B) Sermaye Piyasası Kurulu
C) Ticaret Sicili
D) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
E) Bakanlar Kurulu

1.A 2.C 3.D 4.D 5.D 6.E 7.E 8.A 9.E 10.A 11.E 12.A 13.B 14.B 15.B 16.A 17.A

*********************************

ÜNİTE 7

1. Bilinen bir hukuki durumdan* bilinmeyen bir durumun varlığı sonucuna ulaşmaya hukukta ne ad verilir?
A) Karine
B) Varsayım
C) Kıyas
D) İspat yükü
E) Zaruret hali

2. Aşağıdakilerden hangisi* hukuki fiil değildir?
A) Başkasına ait tahtaları kullanarak masa yapma
B) Yerleşim yeri kurma
C) Bir kişinin arabasının camlarını kırma
D) Bir kişiyi yaralama
E) Ayşe’nin bilgisayarda ödev
yazması

3. A* şemsiyesini vapurda unutmuş* B şemsiyeyi bulmuş ve bu durumu bilmeyen C’ye satmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) A* mülkiyetini kaybetmiştir.
B) Şemsiye* A’nın elinden rızası dışında çıkmıştır.
C) C* şemsiyenin mülkiyetini kazanamaz.
D) A* mülkiyeti kaybetmemiştir.
E) A* C’ye 5 yıl içinde taşını davası açabilir.

4. Zina yapan eşini affetmek suretiyle dava hakkını yitiren kişinin bu hak kaybı aşağıdaki sebeplerden hangisine dayanmaktadır?
A) Hukuki fiile
B) Hukuki işleme
C) Hukuki süreye
D) Maddi fiile
E) Zaruret haline

5. Dolar üzerinden sözleşme yapan bir kişinin* doların ani yükselmesi karşısında başvuracağı yol* aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akde Vefa İlkesi
B) Genel irade Teorisi
C) İyi Niyet Teorisi
D) Öngöremezlik Teorisi
E) Hakkın Korunması Teorisi

6. İyi niyet* aşağıdaki kanunların hangisinde düzenlenmiştir?
A) Ticaret Kanunu
B) Borçlar Kanunu
C) Ceza Kanunu
D) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
E) Medeni Kanun

7. Çilem kitabını trende unutmuştur. Ali* kitabı bulmuş ve Derya’ya satmıştır. Çilem’in Derya’ya açacağı dava* aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstihkak Davası
B) İstirdat Davası
C) İsticvap Davası
D) İstimlak Davası
E) Tesbit Davası

8. Şafak* Bülent’e saatini emanet bırakmış* Bülent de saati Ayşe’ye bağışlamıştır. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Şafak* Ayşe’ye istihkak davası açabilir
B) Ayşe iyi niyetli ise saatin mülkiyetini kazanır
C) Ayşe* kötü niyetli olsa dahi mülkiyeti kazanır
D) Ayşe* hiçbir koşulda mülkiyeti kazanamaz
E) Şafak* mülkiyeti kaybetmez

9. Bir kimsenin evini oğluna bağışlaması durumunda* evin mülkiyet hakkı nasıl kazanılır?
A) Aslen
B) Devren
C) Teşhisen
D) Rehnen
E) Hukuki olay

10. Bir hakkın kanunda belirtilen süre içinde kullanılmaması nedeni ile tamamen ortadan kalkmasına ne ad verilir?
A) Kazandırıcı zamanaşımı
B) Kaybettirici zamanaşımı
C) Hak düşürücü süre
D) itiraz
E) Defi

11. Aşağıdakilerden hangisi* kişinin bilerek sebep olmadığı tehlikeden kurtulmak için başkasının malına zarar vermesidir?
A) Haklı Savunma
B) Kuvvet Kullanma
C) Savunma Hakkı
D) Zaruret Hali
E) Karine
12. Davalının* yapmış olduğu bir sözleşmeden doğan borcun zamanaşımına uğradığını ileri sürmesine ne ad verilir?
A) Defi B) ihbar C) İtiraz D) İddia E) Savunma

13. Yakalanan bir kuş üzerindeki mülkiyet hakkı* hangi yoldan kazanılmış olur?
A) Karşılıksız kazanma
B) Haksız kazanma
C) Karşılıklı kazanma
D) Devren kazanma
E) Aslen kazanma

14. Bir vahşi hayvandan kaçarken* başka birinin evinin kapısını kırarak içeri sığınan kimsenin içinde bulunduğu durum* aşağıdaki hangi kavramı açıklamaktadır?
A) Haklı savunma
B) Kuvvet kullanma
C) Zaruret hali
D) Dava yolu
E) Savunma hakkı

15. Hakkın kazanılması için gerekli olgular aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Hukuki olay – haksız fii! -hukuki işlem
B) Hukuki olay – hukuki fiil -hukuki işlem
C) Haksız fiil – sebepsiz zenginleşme – hukuki işlem
D) Haksız fiil – hukuki fiil – hukuki olay
E) Sözleşme – haksız fiil – hukuki işlem

16. Bir veya birden fazla kimsenin hukuki bir sonuca yöneltilmiş irade açıklamasına ne ad verilir?
A) Hukuki olay
B) Haksız fiil
C) Sebepsiz zenginleşme
D) Hukuki fiil
E) Hukuki işlem

17. Aşağıdakilerden hangisi* bir kimsenin bir hakkı o zamana kadar sahibi bulunan kişiden elde etmesidir?
A) Devren kazanma
B) Aslen kazanma
C) Tesisen kazanma
D) İhraz
E) İşgal

18. Aşağıdakilerden hangisi* sahibinin elinden rızası dışında çıksa dahi iyi niyetli kişilere karşı hak iddia edilemez?
A) Telefon
B) Araba
C) Kitap
D) Para
E) Televizyon

19. Mirasçılar murisin ölümünü öğrendikleri tarihten itibaren kaç ay içinde mirası reddebilirler?

A) 1 ay B) 2 ay C) 3 ay D) 4 ay E) 6 ay

20. Ayşegül* Mesut ile bir sözleşme yaparak ondan daktilo satın almıştır. Daktilo iki gün sonra Ayşegül’e teslim edilmiştir.
Ayşegül* daktilonun mülkiyetini ne zaman kazanır?
A) Sözleşme yapıldığında
B) Sözleşme hazırlandığında
C) Daktilo teslim edildiğinde
D) Taraflar anlaştığında
E) Satış bedeli ödendiğinde

21. Hale* telefonu çaldırmıştır. Hırsız* bu durumu bilmeyen Jale’ye telefonu satmış ve teslim etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Hale isteği dışında telefonun mülkiyetini kaybetmiştir.
B) Jale mülkiyeti kazanır.
C) Jale mülkiyeti kazanamaz.
D) Hale* Jale’ye taşınır (istihkak) davası açamaz.
E) Jale* mülkiyeti iyi niyetli ise kazanır.

22. Nelerin taşınmaz olduğu aşağıdaki hangisinde kanunlardan düzenlenmiştir?
A) Medeni Kanun
B) Borçlar Kanunu
C) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
D) Ceza Kanunu
E) icra İflas Kanunu

1.A 2.E 3.A 4.A 5.D 6.E 7.A 8.B 9.B 10.C 11.D 12.A 13.E 14.C
15.B 16.E 17.A 18.D 19.C 20.C 21.C 22.A

*****************************************

ÜNİTE 8

1. Aşağıdakilerden hangisi* fiil ehliyetinin şartlarıdır?
A) Ayırt etme gücüne sahip olmak* evli olmak* kısıtlı olmamak
B) Ayırt etme gücüne sahip olmak* ergin olmak* kısıtlı olmamak
C) Ayırt etme gücüne sahip olmak* akıllı olmak.ergin olmak
D) Sağ doğmak* ayırt etme gücüne sahip olmak* evli olmak
E) Ayırt etme gücüne sahip olmak* borçlu olmamak* kısıtlı olmamak

2. Bir gerçek kişinin evli-bekar* ergin-küçük gibi özelliklerine hukukta ne ad verilir?
A) Hak ehliyeti
B) Fiil ehliyeti
C) Kişisel durumlar
D) Temyiz kudreti
E) Mahcur olma

3. Ölümüne kesin gözle bakılan bir olayda kaybolan kimsenin öldüğünü ispat etmek için aşağıdakilerden hangisinden yararlanılır?
A) Gaiplik
B) Ölüm karinesi
C) Birlikte ölüm karinesi
D) Yokluk
E) Butlan
4. Bir baba ile oğul* infilak eden bir gemide kaybolmuş ve cesetleri de bulunamıyor ise* aşağıdaki durumlardan hangisi meydana gelir?
A) Gaiplik
B) Ölüm karinesi
C) Birlikte ölüm karinesi
D) Yokluk karinesi
E) Butlan

5. Hayvanlar neden mirasçı olamaz?
A) Konuşamadığı için
B) Akılları olmadığı için
C) Kişi olmadığı için
D) Kısa ömürlü oldukları için
E) Tasarruf yetkileri olmadığı için

6. Bir kişinin mahkemelerde davacı ya da davalı sıfatıyla yemin* ikrar* sulh* feragat* kabul gibi yargılama (usûl) hukukuna ait işlemleri bizzat yapabilme iktidarına ne ad verilir?
A) Dava Ehliyeti
B) Hak Ehliyeti
C) Taraf Ehliyeti
D) Yargılama Ehliyeti
E) Kişi Ehliyeti

7. Medeni Kanun’a göre erginlik hangi yaşın doldurulması ile başlar?
A) 15 B)16 C)17 D)18 E) 21

8. Hak ehliyetine haiz varlıklara hukukta ne ad verilir?
A) Canlı B) Birey C) İnsan D) Kişilik E) Kişi

9. Ölümüne kesin gözle bak bir kimse* nüfus siciline aşağıdakilerin hangisinin emri ile ölü yazılır?
A) Cumhuriyet Savcısı
B) Nüfus Müdürü
C) Mahallin En Büyük İdari Amiri
D) Asliye Ceza Hakimi
E) Asliye Hukuk Hakimi

10. Hak ehliyeti ile ilgili ola aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Doğumla kazanılır
B) Doğumla kazanılamaz
C) Ölümle sona erer
D) Her kişi hak ehliyetine sahiptir
E) Başkalarına devredilemez

11. Kendisinden uzun zamanı beri haber alınamayan bir gaibin malvarlığı mirasçıları tarafından kaç yıl geçtik sonra kesin olarak kazanılır?
A) 1 B) 5 C)2 D) 10 E) 15

12. Ayırt etme gücünü geçici olarak kaybeden bir kişi haksız fiilinden dolayı sorumluluktan nasıl kurtulur?
A) Uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu ispat ederse
B) 16 yaşında ise
C) Okuma yazma bilmiyorsa
D) Kendi kusuru dışında temyiz kudretini kaybettiğini ispatlarsa
E) Türk vatandaşı değilse

13. Hakkında gaiplik kararı alınacak kimsenin Türkiye’de ikametgahı bulunmuyorsa ve nüfusa kayıtlı olduğu yer de bilinmiyorsa* aşağıdakilerden hangisine başvurulur?
A) Türkiye’deki herhangi bir yer mahkemesine
B) Ankara mahkemelerine
C) Babanın ikametgahının bulunduğu yer mahkemesine
D) Eşinin bulunduğu yer mahkemesine
E) Babanın veya *****n nüfusa kayıtlı olduğu yer mahkemesine

14. Hak ehliyetinin kazanılmasında tam doğum ne anlama gelir?
A) Sağlıklı doğma
B) Sakat olmama
C) Ölü doğmamış olma
D) Anne vücudundan tamamen ayrılma
E) Konuşabilme

15. Aşağıdakilerden hangisi* gerek kişiliği sona erdiren bir nedendir?
A) Kısıtlama
B) Gaiplik
C) Tutuklama
D) Dava ehliyetinin kaybedilmesi
E) Temyiz kudretinin kaybedilmesi

16. Gerçek kişilerde* aşağıdaki durumlardan hangisinde* hak ehliyeti kaybedilmez?
A) Akıl sağlığının kaybedilmesi
B) Ölüm
C) Ölüm karinesi
D) Birlikte ölüm karinesi
E) Gaiplik

17. Aşağıdakilerden hangisi* ergin kılınma için gerekli şartlardan biridir?
A) Küçüğün borçlanmak istemesi
B) Küçüğün isteği
C) Küçüğün evlenmeye karar vermesi
D) Küçüğün suç işlemesi
E) Küçüğün 14 yaşını bitirmesi

18. Bir kimsenin gaipliğine hangi makam karar verir?
A) En büyük mülki amir
B) Mahkeme
C) Noter
D) Cumhuriyet savcısı
E) Nüfus müdürü

19. Fiil ehliyetinin şartları aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?
A) Medeni Kanun’da
B) Ceza Kanunu’nda
C) Borçlar Kanunu’nda
D) Trafik Kanunu’nda
E) Ticaret Kanunu’nda

20. Aşağıdakilerden hangisi* sınırlı ehliyetsizlerin bizzat yapamayacağı işlemlerden biridir?
A) Karşılıksız kazandırmalar
B) Babalık davası
C) Tanıma
D) Ergin kılınmayı talep etme
E) Kira sözleşmesi yapma

21. Kişiler* hangi kanunda düzenlenmiştir?
A) Medeni Kanun
B) Borçlar Kanunu
C) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
D) icra- iflas Kanunu
E) Ceza Kanunu

22. Bir kişinin hukuka aykırı fiilleriyle başkalarına vermiş olduğu zararları bizzat ödemekle yükümlü tutulabilme ehliyetine ne denir?
A) Hukuki işlem ehliyeti
B) Hukuki fiil ehliyeti
C) Haksız fiil ehliyeti
D) Dava ehliyeti
E) Kısıtlı olma ehliyeti

1.B 2.C 3.B 4.C 5.C 6.A 7.D
8.E 9.C 10.B 11.E 12.D 13.E
14.D 15.B 16.A 17.B 18.B 19.A 20.E 21.A 22.

ÜNİTE 9

1. Tahsis prensibi ne anlama gelir?
A) Tüzel kişilerin insanlara özgü haklar dışında tüm medeni hakları kazanabilmeleri
B) Kişilerin manevi bütünlüklerine karşı haksız saldırılarda bulunulduğu takdirde dava açabilmeleri
C) Tüzel kişilerin hak ehliyetlerinin sınırlandırılması
D) Tüzel kişilerin fiil ehliyetinin gayeleri ile sınırlandırılmış olması
E) Fiil ehliyetinin* fiil ehliyeti şartlarına bağlı bulunması

2. Aşağıdakilerden hangisi* kişinin manevi haklarından biridir?
A) Terekesi
B) Sağlığı
C) Yerleşim yeri
D) Vücut tamlığı
E) Sırları
3. Bir polis memurunun* hakkında tutuklama kararı verilmiş olan bir kimseyi yakalayıp bir süre karakolda alıkoyması* neden hukuka aykırı bir fiil sayılmaz?
A) Meşru müdafa
B) Iztırar hali
C) Mağdurun rızası
D) Emrin icrası
E) Özel hukuktan doğan üstün bir hakkın kullanılması

4. Aşağıdakilerden hangisi* şahsa sıkı sıkıya bağlı haklardan biri değildir?
A) Ergin Kılınmayı Talep Etme Hakkı
B) Nişanı Bozma Hakkı
C) Boşanma Davası Açma Hakkı
D) Soybağının Reddi Hakkı
E) Uslandırma Hakkı

5. Derneklerde kanunen bulunması zorunlu organlar* aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Genel Kurul-Haysiyet Kurulu-Disiplin Kurulu
B) Genel Kurul-Bilim Kurulu-Denetleme Kurulu
C) Genel Kurul-Yönetim Kurulu-Onur Kurulu
D) Genel Kurul-Yönetim Kurulu-Denetleme Kurulu
E) Haysiyet Kurulu-Bilim Kurulu-Onur Kurulu

6. Derneklerin idari bir kararla kapatılması kararını aşağıdaki organlardan hangisi gerçekleştirir?
A) Vali
B) Mahallin en büyük mülki amiri
C) Bakanlar Kurulu
D) Cumhuriyet Savcılığı
E) Asliye Hukuk Mahkemesi

7. Aşağıdakilerden hangisi* kişinin manevi bütünlüğü üzerindeki haklardan biri değildir?
A) İsmi
B) Resmi
C) Sır çevresi
D) Şerefi
E) Konut dokunulmazlığı

8. Aşağıdakilerden hangisi* tüzel kişilerle ilgili olarak doğru değildir?
A) Belli bir amacı gerçekleştirmek üzere kurulurlar.
B) Bağımsız bir kişiliği yoktur.
C) Kişi ya da mal topluluğu şeklinde kurulabilir.
D) Haksız fiillerden dolayı sorumludurlar.
E) Ayrı bir malvarlıkları vardır.

9. Türk hukukunda* derneklerin tüzel kişilik kazanma anını tespit eden sistemlerden hangisi uygulanmaktadır?
A) izin Sistemi
B) Ruhsat Sistemi
C) Adi Tescil Sistemi
D) Resmi Tescil Sistemi
E) Serbest Kuruluş

10. Yazdıkları nedeniyle hukuka aykırı saldırıya uğrayan şair duyduğu üzüntüden dolayı aşağıdaki davalardan hangisi açamaz?
A) Tesbit Davası
B) Saldırıya Son Verilmesi Davası
C) Maddi Tazminat Davası
D) Manevi Tazminat Davası
E) Nafaka Tazminat Davası

11. Milletler arası beraberlik yapmasında fayda umulan dernekler Türkiye’de şube açtıklarında* tüzel kişilik ne zaman kazanılmış olur?
A) İradelerini açıkladıkları anda
B) Bakanlar Kurulu izin verdiği anda
C) Ticaret Bakanlığı izin verdiği anda
D) Ticaret sicile tescil edildikleri anda
E) içişleri Bakanı onay verdiği anda

12. Kişilik hakları tecavüze uğrayan bir kişi saldırının saptanması için aşağıdaki davalardan hangisini açar?
A) Saldırıya Son Verilmesi Davası
B) Önleme Davası
C) Maddi Tazminat Davası
D) Tespit Davası
E) Manevi Tazminat Verilmesi

13. Aşağıdakilerden hangisi* kişilik hakları ile ilgili doğru bir ifade içermez?
A) Kişiye bağlıdır
B) Doğumla kazanılır
C) Sadece gerçek kişilere sunulur
D) Mirasçılara geçmez
E) Ölümle son bulur

14. Mahkeme kararı ile kapatılan derneklerin mal* para ve hakları hazineye ne zaman intikal eder?
A) Savcının istemi üzerine derhal
B) Genel kuruldan bu yönde karar çıktığı anda
C) içişleri Bakanlığı karar aldığı anda
D) Kapatma davası açıldığı anda
E) Mahkeme kararı kesinleştiği anda

15. Hukuka aykırı saldırı gerçekleşmeden önce aşağıdaki davalardan hangisi açılır?
A) Tespit Davası
B) Men Davası
C) Önleme Davası
D) Maddi Tazminat Davası
E) Manevi Tazminat Davası

16. Aşağıdakilerden hangisi* kişilik hakları ile ilgili olarak doğru değildir?
A) Mutlak haklardandır.
B) Kişinin iradesi ile kaldırılabilir.
C) Kişiye bağlıdır.
D) Doğumla kazanılır.
E) Ölümle sona erer.

17. Aşağıdakilerden hangisi* kamu tüzel kişiliği ile ilgili doğru değildir?
A) Bağımsız bir varlık halinde örgütlenmişlerdir.
B) Kendi iradeleri ile kapanırlar.
C) Bağımsız bir mal varlıkları vardır.
D) Haksız fiillerinden dolayı sorumludurlar.
E) Kanunla kurulurlar.

18. Kişilik hakkı* hukuka aykırı olarak tecavüze uğrayan kimse tecavüz sona ermesine karşın etkisi devam ediyorsa* hukuka aykırılığın saptanmasını ve gerekiyorsa kararın yayınlanmasını ya da üçüncü kişilere bildirilmesini aşağıdaki davalardan hangisi ile talep edebilir?
A) Saldırıya Son Verilmesi Davası
B) Maddi Tazminat Davası
C) Manevi Tazminat Davası
D) Önleme Davası
E) Tesbit Davası

19. Medeni Kanunda belirtilen “hiç kimsenin hak ve fiil ehliyetlerinden vazgeçemeyeceği” hükmü ile kişilik kime karşı korunmaktadır?
A) Kendine karşı
B) Devlete karşı
C) Topluma karşı
D) Üçüncü kişilere karşı
E) Yasalara karşı

1.D 2.E 3.D 4.E 5.D 6.C 7.E 8.B 9.E 10.E 11.B 12.D 13.C

14.E 15.C 16.B 17.B 18.E 19.A

****************************************

ÜNİTE 10

1. Hukuka aykırı sonucu istememekle beraber* bu sonucun doğmaması için gerekli dikkat ve özeni göstermeyen kimsenin kusuru ne tür bir kusurdur?
A) Kast
B) ihmal
C) Dikkatsizlik
D) Tedbirsizlik
E) Öngöremezlik

2. Bir kişinin malvarlığının* başka bir kimse aleyhine haksız yere artmasına ne ad verilir?
A) Haksız işlem
B) Haksız fiil
C) Sebepsiz zenginleşme
D) Hukuki işlem
E) ihmal

3. İcap ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Sözleşmenin kurulması için önce yapılan teklife icap denir.
B) icapta bulunan kişiye mucip denir.
C) icap* mutlaka belli bir kişiye yöneltilmelidir.
D) icap* sözleşmenin esaslı unsurlarını içermelidir.
E) icap* süreli ya da süresiz olabilir.

4. Aşağıdakilerden hangisinde* ani edim söz konusu değildir?
A) Satıcının satılan malı alıcıya teslim etmesi
B) Alıcının aldığı malın bedelini satıcıya ödemesi
C) işçinin işverenine sözleşme süresince hizmet etmesi
D) Ayakkabı boyacısının ayakkabıyı boyaması
E) Kiracının kira bedelini sözleşme boyunca her ay ev sahibine ödemesi

5. Hazır olanlar arasında yapılan bir sözleşme ne zaman meydana gelmiş sayılır?
A) İcabın yapılmasıyla
B) İcabın öğrenilmesiyle
C) Kabulün açıklanmasıyla
D) Kabulün icapçıya ulaşmasıyla
E) Kabulün icapçı tarafından öğrenilmesiyle

6. Bir borç ilişkisinde tarafların yerine getirmekle yükümlü olduğu davranış biçimine ne ad verilir?
A) İfa
B) İta
C) Edim
D) Teslim
E) Muacceliyet

7. Aşağıdakilerden hangisi* edim olamaz?
A) Kira bedeli ödeme
B) Masa imal etme
C) Pantolon dikme
D) İşçinin hizmeti
E) Uyuşturucu madde satma

8. Aşağıdaki hukuki işlemlerden hangisi* tek tarafa borç yükler?
A) Satım Sözleşmesi
B) Kira Sözleşmesi
C) Hizmet Sözleşmesi
D) Bağışlama Sözleşmesi
E) istisna Sözleşmesi

9. Resmi tasfiye isteminde bulunan mirasçının sorumluluğu ne tür bir sorumluluktur?
A) Belli Mallarla Sorumluluk
B) Belli Sebeple Sorumluluk
C) Belli Miktarla Sorumluluk
D) Sınırsız Sorumluluk
E) Sınırlı Sorumluluk

10. Devletin* en son mirasçı sıfatıyla miras bırakanın borçlarından ancak kendisine intikal eden mallarla sorumlu olması aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A) Kişi İle Sorumluluk
B) Belli Miktarla Sorumluluk
C) Belli Mallarla Sorumluluk
D) Sınırsız Sorumluluk
E) Kişisel Sorumluluk

11. Aşağıdakilerden hangisi* haksız fiil sorumluluğunun şartlarından biri değildir?
A) Fiilin hukuka aykırı olması
B) Failin kusurlu olması
C) Fiilden bir zararın doğması
D) Fiille zarar arasında illiyet bağı bulunması
E) Zararı karşılamak için tazminat talep edilmesi

12. Kiracının* kiralayana olan kira ödeme borcunun kaynağı* aşağıdakilerden hangisidir?
A) Haksız fiil
B) Sebepsiz zenginleşme
C) Hukuki fiil
D) Hukuki işlem
E) Haksız işlem

13. Aşağıdakilerden hangisi* sebepsiz zenginleşmenin şartlarından değildir?
A) Zenginleşme
B) Fakirleşme
C) illiyet bağı
D) Rücu
E) Haklı bir nedenin bulunmaması

14. Bir şirketin müşterilerine katalog göndermesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İcaba davet
B) icap
C) Kabul
D) Zımni kabul
E) Edim

15. Şu an ülkemizde geçerli olmayan sorumluluk türü* aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kişisel sorumluluk
B) Kişi ile sorumluluk
C) Sınırlı sorumluluk
D) Belli mallarla sorumluluk
E) Belli miktarla sorumluluk

16. Boyacının ayakkabıyı boyaması ne tür bir edimdir?
A) Kişisel edim
B) Bölünmez edim
C) Sürekli edim
D) Olumsuz edim
E) Ani edim
17. Kilosu 80 bin liradan 1 ton soğan satmayı teklif eden kişiye* Nilgün soğanları 60 bin liradan alacağını bildirirse* Nilgün’ün bu beyanının hukuki niteliği nedir?
A) icap
B) icaba davet
C) Kabule davet
D) Kabul
E) Zımni kabul

18. Sebepsiz zenginleşmeden doğan alacaklar* en çok kaç yıllık zamanaşımına tabidir?
A) 1 B) 3 C) 5 D) 10 E) 15

19. Hukuk düzeninin hoş görmediği ve yapılmasına izin vermediği zarar doğurucu eylemlere ne ad verilir?
A) Tağyir
B) Cebri icra
C) Haksız iktisap
D) Haksız fiil
E) Sebepsiz zenginleşme

20. Borç ilişkisinin unsurlarından olan edim ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Borçlunun yerine getirmekle yükümlü olduğu borcun konusuna edim denir.
B) Konusu* vermek* yapmak veya yapmamak biçiminde olabilir.
C) Edimin konusu mutlaka belli edilmiş olmalıdır.
D) Edimin konusu kanuna* ahlaka aykırı olmamalıdır.
E) Edimin konusu imkansız olmamalıdır.

1.B 2.C 3.C 4.C 5.C 6.C 7.E 8.D 9.A 10.C 11.E 12.D 13.D

14.A 15.B 16.E 17.B 18.A 19.D 20.C

*****************************

ÜNİTE 11

1. Aşağıdakilerden hangisi* esaslı hata değildir?
A) Saikte Hata
B) Hesapta Hata
C) Miktarda Hata
D) Temlikte Hata
E) Vadede Hata

2. Görmeyenlerin attıkları imzaların geçerli olabilmesi için aşağıdaki şartlardan hangisi aranır?
A) Sulh Hukuk Hakiminin Onayı
B) Velisinin Onayı
C) Savcının Onayı
D) Noterin Onayı
E) Valinin Onayı

3. Aşağıdakilerden hangisi* yazılı şekle bağlı değildir?
A) Bağışlama taahhüdü
B) Taşınmaz tellallığı
C) Alacağın temliki
D) Evlenme sözleşmesi
E) Kaydı hayatla irat

4. Muvazaa ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) irade ile irade açıklaması arasındaki uygunsuzluk halidir.
B) Mutlak ve nisbi olmak üzere iki türü vardır.
C) irade bozukluğu hallerin-dendir.
D) İrade ile irade açıklaması arasındaki uygunsuzluk kasten yaratılır
E) Taraflar arasında muvazaa anlaşması vardır.

5. Kendisine bakan çocuğuna evini bağışlamak isteyen* ancak diğer çocuklarından çekindiği için evi bu çocuğuna satmış gibi gösteren kimsenin bu davranışına ne ad verilir?
A) İkrah
B) Nisbi Muvazaa
C) Tehdit
D) Kanuna Karşı Hile
E) Hile

6. İrade ile irade açıklaması arasındaki uygunsuzluk aşağıdakilerin hangisinde kişinin dikkatsizliğinden doğar?
A) Muvazaa
B) Hata
C) Hile
D) ikrah
E) Kanuna karşı hile

7. Aşağıdakilerden hangisi* kişinin yapmak istemediği bir sözleşmeyi kendisinin zarara uğratılacağı tehdidiyle sözleşme yapmaya zorlanmasıdır?
A) İkrah
B) Hata
C) Mutlak Muvazaa
D) Nispi Muvazaa
E) Hile
8. Bir sözleşmede iradesi hata* hile veya ikrah dolayısıyla bozulmuş olan tarafın bu sözleşmeyi feshetmesine ilişkin açıklama kaç yıllık hak düşürücü süreye bağlıdır?
A) 1 B)3 C)5 D) 7 E) 10

9. Aşağıdakilerden hangisi* resmi şekle tabidir?
A) Evlenme sözleşmesi
B) Taşınmaz tellallığı
C) Kaydı hayatla irat
D) Ölünceye kadar bakma sözleşmesi
E) Rekabet yasağı anlaşması

10. Aşağıdakilerden hangisi* resmi şekle tabi değildir?
A) Mal rejimi sözleşmesi
B) Miras sözleşmesi
C) Taşınmaz satımı
D) Ölünceye kadar bakma sözleşmesi
E) Bağışlama taahhüdü

11. Yazılı şekle uymamanın müeyyidesi* aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nisbi butlan Mutlak butlan iptal Yokluk Tek taraflı bağlamazlık
B) Mutlak butlan
C) iptal
D) Yokluk
E) Tek taraflı bağlamazlık

12. Sözleşmenin taraflarından birinin iradesinin hata* hile gibi nedenlerle bozulması halinde* aşağıdaki yaptırım türlerinden hangisi söz konusu olur?
A) Mutlak butlan
B) Nisbi butlan
C) Tek taraflı bağlamazlık
D) Ceza
E) Cebri icra

13. Nisbi muvazaada gizli işlemin geçerli sayılması için aranan koşul nedir?
A) Gizli işlemin yazılı şekilde yapılmış olması
B) Mahkemece gizli işlemin geçerliliğine karar verilmesi
C) Menfaati olanların gizli işlemin geçerliliğini mahkemede talep etmesi
D) Gizli işlemin geçerliliği konusunda tarafların özel bir anlaşma yapmış olmaları
E) Gizli işlemin kanunun aradığı şekilde yapılmış olması

14. Hile ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sözleşme konusu hususlarda aldatma vardır.
B) Aldatma kastı vardır.
C) Hileye uğrayan sözleşme ile bağlı değildir.
D) Üçüncü kişiler tarafından yapılamaz.
E) irade açıklamasında bulunan taraf hataya düşürülmektedir.

15. Bir sözleşmede her iki tarafın irade açıklaması arasında bilerek ve istenerek meydana getirilen uygunsuzluğa ne ad verilir?
A) Hata
B) Hile
C) ikrah
D) Muvazaa
E) Gabin

1.A 2.D 3.D 4.C 5.B 6.B 7.A 8.A 9.D 10.E 11.B 12.C 13.E 14.D 15.D

*******************************************

ÜNİTE 12

1. Temsilcinin* bir kişi adına ondan izin almadan onun adına sözleşme yapması ne tür bir temsildir?
A) Yetkili Temsil
B) Yetkisiz Temsil
C) Doğrudan Temsil
D) Dolaylı Temsil
E) Kanuni Temsil

2. Veli ve vasinin temsil yetkisi* aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A) Kanuni Temsil
B) İradi Temsil
C) Yetkili Temsil
D) Doğrudan Temsil
E) Dolaylı Temsil

3. Yetkisiz temsilin hukuki sonuç doğurması ve geçerli olması için aşağıdaki koşullardan hangisi gerekir?
A) Temsil olunanın icapta bulunması
B) Temsil olunanın reşit olması
C) Temsil olunanın onay vermesi
D) Temsilcinin haklı olması
E) Hiçbir koşul gerekmez

4. Kanuni temsil için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Kanuni temsilciler veli ve vasidir.
B) Kanuni temsilciler yetkilerini Medeni Kanundan alırlar.
C) Temsil yetkisinin kapsamı kanun hükümlerine göre belirlenir.
D) Temsil yetkisinin kapsamı temsil olunanın iradesine göre belirlenir.
E) Vesayet* korunmaya muhtaç kişiler üzerinde kurulur.

5. Bir kişinin iradesini diğer kişiye ileten kimseye ne denir?
A) Temsilci B) Vekil C) Avukat D) Ulak E) Tacir

6. Aşağıdakilerden hangisi* temsili sona erdirir?
A) Temsilcinin askere gitmesi
B) Temsil olunanın yerleşim yerinin değişmesi
C) Temsil olunanın hastalanması
D) Temsilcinin evlenmesi
E) Temsilcinin iflası

7. Bir temsil ilişkisinde bulunması gereken kişiler* aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?
A) Haberci – Temsil olunan -3. kişi
B) Postacı – Temsilci – Temsil olunan
C) Temsilci – Temsil olunan -3. kişi
D) Vekil – Temsilci – Temsil olunan
E) Tacir – Vekil – Temsilci

8. Temsil* aşağıdaki kanunlardan hangisinde düzenlenmiştir?
A) Kira Kanunu
B) Ticaret Kanunu
C) Ceza Kanunu
D) Medeni Kanun
E) Borçlar Kanunu

9. Temsilci tarafından* kendi n….. bir hukuki işlem yapılan kimseye ne ad denir?
A) Vekil
B) Müvekkil
C) Temsilci
D) Temsil olunan
E) 3. kişi

10. Temsil yetkisinin geçerli olması için hangi şekil şartına uyulması gerekir?
A) Sözlü şekil
B) Karma şekil
C) Yazılı şekil
D) Resmi şekil
E) Herhangi bir şekle uyulması gerekmez.

11. Aşağıdakilerden hangisinde* temsilcinin özel yetkiye sahip olması gerekir?
A) Ev kiralama
B) Ödünç verme
C) Kefil olma
D) Ariyet verme
E) Taşınmazı devretme

12. Temsilcinin hukuki işlemi kendi n…..* temsil olunanın hesabına yaptığı temsil türü* aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kanuni temsil
B) iradi temsil
C) Doğrudan doğruya temsil
D) Dolaylı temsil
E) Yetkisiz temsil

13. Temsilci* yaptığı hukuki işlemde başkasını temsil ettiğini söylemez ise* ne tür temsil söz konusudur?
A) Dolaylı temsil
B) Kötü niyetli temsil
C) Doğrudan doğruya temsil
D) Yetkisiz temsil
E) Haksız temsil

1.B 2.A 3.C 4.D 5.D 6.A 7.C 8.E 9.D 10.E 11.E 12.D 13.A

**********************************

ÜNİTE 13

1. 100 kilo buğday ile 100 kilo kömür neden takas edilemez?
A) Taraflar karşılıklı olmadığı | için
B) Borçlar benzer olmadığı için ]
C) Borçlar karşılıklı olmadığı için j
D) Borçlar eşit olmadığı için
E) Karşı tarafın rızası olmadığı için

2. Alacaklının zamanaşımına uğramış bir borcu talep etmesi halinde* borçlu ne tür bir savunma gerçekleştirebilir?
A) Zamanaşımı definde bulunabilir.
B) Zamanaşımı itirazında bulunabilir.
C) Borcu ödemek zorundadır.
D) Borcu reddedebilir.
E) Muacceliyet definde bulunabilir.

3. Nev’iyle muayyen edilmiş borçlarda* borcun ifa yeri neresidir?
A) Borçlunun yerleşim yeri
B) Alacaklının yerleşim yeri
C) Borcun doğduğu yer
D) Alacaklının istediği yer
E) Sözleşme yapılırken malın bulunduğu yer

4. Hüküm ifade ettiğine güvenilen bir sözleşmenin hüküm ifade etmemesi yüzünden alacaklının uğradığı zarar* aşağıdakilerden hangisidir?
A) Munzam Zarar
B) Olağan Zarar
C) Olağanüstü Zarar
D) Menfi Zarar
E) Müsbet Zarar

5. Ali* Ayşe’ye evini kiralar. Kira bedeli nerede ifa edilir?
A) Ali’nin yerleşim yerinde
B) Evin bulunduğu yerde
C) Ayşe’nin yerleşim yerinde
D) Ayşe’nin istediği yerde
E) Noterde

6. Ödeme zamanı gelmiş olan borçlara ne denir?
A) Vadeli Borç
B) Vakitli Borç
C) Muaccel Borç
D) Müeccel Borç
E) Müteselsil Borç

7. Kanunun belirttiği sebeplerle o ana kadar işlemiş zaman aşımı süresinin ortadan kalkarak yeniden işlemeye başlamasına ne ad verilir?
A) Zamanaşımının durması
B) Zamanaşımının kesilmesi
C) Zamanaşımının yenilenmesi
D) Zamanaşımının başlamaması
E) Zamanaşımının sona ermesi

8. Aşağıdakilerden hangisi* borçlunun temerrüdü için gerekli koşullardan biri değildir?
A) İfanın mümkün olması
B) ifanın gecikmiş olması
C) Borcun muaccel olması
D) Borçluya ihtarda bulunulması
E) Kusursuz imkansızlık durumunun gerçekleşmesi

9. Aşağıdakilerden hangisi* takasın şartlarından değildir?
A) Borçların karşılıklı olması
B) Borçların benzer olması
C) Borçların muaccel olması
D) Borçların eşit miktarda olması
E) Takas beyanında bulunulmuş olması

10. Aşağıdakilerden hangisi* kesin vadeli sözleşmelerle ilgili doğru bir bilgi değildir?
A) Alacaklı* borçluya belli bir süre vermelidir.
B) Kesin vadeyi* taraflar serbestçe belirlerler.
C) Kesin vadenin sonunda borçlu temerrüt olur.
D) Borçlunun temerrüdü için alacaklının ihtar çekmesine gerek yoktur.
E) Vadenin belirlenebileceği anlaşmalar da kesin vade sayılır.

11. Aşağıdakilerden hangisi aranacak borç değildir?
A) Pamuk
B) Para
C) Kömür
D) Şarap
E) Pirinç

12. Borçlar kanununa göre* para borçlarının ifa yeri* taraflarca önceden belirlenmemiş ise borcun ödenme yeri neresidir?
A) Sözleşmenin yapıldığı yer
B) Borçlunun yerleşim yeri
C) Alacaklının yerleşim yeri
D) 3. şahsın yerleşim yeri
E) Sözleşmenin ifa yeri

13. Kanunda sınırlı olarak sayılmış özel zamanaşımı halleri dışındaki alacakların tabi olduğu genel zamanaşımı süresi ne kadardır?
A) 1 yıl B) 5 yıl C) 6 yıl D) 10 yıl E) 20 yıl

14. Bir alacak miktarından belli olgular nedeniyle indirim yapılmasına hukukta ne ad verilir?
A) Takas
B) Akdi Takas
C) Kanuni Takas
D) Mahsup
E) Tenzilat

15. Alacaklının zamanaşımına uğramış bir borcu talep etmesi halinde* borçlu ne tür bir savunma gerçekleştirebilir?
A) Zamanaşımı definde bulunabilir.
B) Zamanaşımı itirazında bulunabilir.
C) Borcu ödemek zorundadır.
D) Borcu reddedebilir.
E) Muacceliyet definde bulunabilir.

16. Aşağıdakilerden hangisi* borcu sona erdirmez?
A) Kusursuz imkansızlık
B) Yenileme
C) ibra
D) Takas
E) Alacaklının ölmesi

17. Aşağıdaki durumlardan hangisinin varlığı halinde zamanaşımı süresi kesilmez?
A) Borçlunun borcu kabul etmesi
B) Borçlunun kefil göstermesi
C) Alacaklının dava ile hakkını talep etmesi
D) Alacaklının icrai takibat ile hakkını talep etmesi
E) Borçlunun ölmesi

18. Aşağıdakilerden hangisi* borçlunun temerrüdünde alacaklıya tanınan haklardan biri değildir?
A) Gecikmiş ifayı isteme
B) Sözleşmeyi değiştirme
C) ifadan vazgeçme
D) Sözleşmeden dönme
E) Tazminat

1.B 2.A 3.A 4.D 5.A 6.C 7.B 8.E 9.D 10.A 11.B 12.C 13.D

14.D 15.A 16.E 17.E 18.B

******************************************

ÜNİTE 14

1. Bir satım sözleşmesinde* semen hiç tayin edilmemişse* satış aşağıdakilerden hangisi üzerinden akdedilmiş sayılır?
A) Cari Fiyat
B) Hukuki Fiyat
C) Yasal Fiyat
D) Alıcının Belirlediği Fiyat
E) Satıcının Belirlediği Fiyat

2. Aşağıdakilerden hangisi* kiracının borçlarından değildir?
A) Kira bedelini ödemek
B) Komşuluk gereklerine uymak
C) Kiral***** özenle kullanmak
D) Sözleşmeyi yazılı bir şekilde yapmak
E) Sözleşme sonunda kiralanan şeyi geri vermek

3. 6570 sayılı Kanuna göre süreli kira sözleşmelerinde kiracı sözleşme sonunda sözleşmeyi sona erdirmek için kaç gün önceden yazılı bildirimde bulunmak zorundadır?
A) 5 gün B) 10 gün C) 15 gün D) 30 gün E) 60 gün

4. Konusu insan emeği olan bir sözleşme hizmet sözleşmesi değilse* aşağıdaki sözleşme hükümlerinden hangisi uygulanır?
A) Kefalet Hizmet Sözleşmesi
B) Vekalet Hizmet Sözleşmesi
C) Karz Hizmet Sözleşmesi
D) istisna Hizmet Sözleşmesi
E) Vedia Hizmet Sözleşmesi

5. Aşağıdakilerden hangisi* satım sözleşmesinde satıcının borçlarından biri değildir?
A) Mülkiyeti Nakil Borcu
B) Satılanı Teslim Borcu
C) Semeni Ödeme Borcu
D) Ayıba Karşı Garanti Borcu
E) Zapta Karşı Garanti Borcu

6. Aşağıdakilerden hangisi* satım sözleşmesinin konusu olamaz?
A) Ev
B) Araba
C) Giysi
D) Televizyon
E) Parasal değeri olmayan giysi

7. Satım sözleşmesinde ayıplı malın değiştirilmesi ne tür bir haktır?
A) Alelade Hak
B) Kurucu Yenilik Doğuran Hak
C) Değiştirici Yenilik Doğuran Hak
D) Bozucu Yenilik Doğuran Hak
E) Sosyal ve Ekonomik Hak

8. Aşağıdakilerden hangisi* satım sözleşmesinin türlerinden biri değildir?
A) Taşınır satımı
B) Taşınmaz satımı
C) Mülkiyeti saklı tutma şartıyla satım
D) Zilyetliği saklı tutma şartıyla satım
E) Taksitle satım

9. Aşağıdakilerden hangisi hizmet sözleşmesinde işçilerin borçlarından biri değildir?
A) İşi bizzat yapmak
B) Üstlendiği işe özen göstermek
C) iş güvenliği için gerekli önlemleri almak
D) İşletmeye ait sırları saklamak
E) işverenin talimatına uymak

10. Aşağıdakilerden hangisi* kredili satıştır?
A) Artırma ile satım sözleşmesi
B) Taksitle satım sözleşmesi
C) Örnek üzerine satım
D) Taşınmaz satımı
E) Mülkiyeti saklı tutma şartıyla satım

11. Satım sözleşmesinde yarar ve hasar* halin gereğinden veya özel şartlardan doğan istisnalar dışında* sözleşmenin yapılmasından itibaren kime geçer?
A) Satıcıya
B) Alıcıya
C) Temsilciye
D) Kefile
E) Aracıya

12. Aşağıdakilerden hangisi* satıcının satım sözleşmesinde kanundan doğan borçlarından biri değildir?
A) Teslim ve mülkiyeti nakil borcu
B) Satılanı saklama borcu
C) Ayıba karşı garanti borcu
D) Satılanı gönderme borcu
E) Zapta karşı garanti borcu

13. Aşağıdakilerden hangisi semen olabilir?
A) Para
B) Kıymetli Evrak
C) Döviz
D) Altın
E) Taşınır eşya

14. Borçlar hukukunda semen ne anlama gelir?
A) Satım sözleşmesinde satılan mal
B) Satım sözleşmesinde malın devrine ilişkin anlaşma
C) Satım sözleşmesinde alıcının satıcıya ödeyeceği para
D) Satım sözleşmesinde teslim edilmemiş mala gelecek zararlardan satıcının sorumlu tutulması
E) Satım sözleşmesinin geçersiz olması durumunda alıcıya ödenecek tutar

15. Aşağıdakilerden hangisinde 6570 sayılı kanun uygulanmaz?
A) Belediye teşkilatı bulunan üstü kapalı taşınmazlarda
B) Taşınırlarda
C) iskelelerde
D) Limanlarda
E) istasyonlarda

16. Aşağıdakilerden hangisi kira sözleşmesi ile ilgili olarak doğru bir bilgi içermez?
A) Karşılıklı bir sözleşme olması
B) Kullandırma amacı güden bir sözleşme olması
C) Kiralayana ve kiracıya borç yüklemesi
D) İki tarafa borç yükleyen sözleşmelerden olması
E) Sadece Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiş olması

17. Kira sözleşmesinin şekli ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Yazılı yapılmadıkça geçerli değildir.
B) Noterde yapılmadıkça geçerli değildir.
C) Sözlü yapılmadıkça geçerli değildir.
D) Resmi sicile tescil edilmedikçe geçerli değildir.
E) Herhangi bir şekle tabi değildir.

18. 6570 sayılı Kira Kanunu’na tabi bir taşınmazı 3 yıllığına kiralayan bir kimse sürenin dolmasından 15 gün önce karşı tarafa bir ihtar çekmemiş ise kira sözleşmesinin durumu ne olur?
A) 3 yıl süre ile uzar.
B) 2 yıl süre ile uzar.
C) 1 yıl süre ile uzar.
D) 6 ay süre ile uzar
E) Sözleşme sona erer.

1.A 2.D 3.C 4.B 5.C 6.E 7.C 8.D 9.C 10.B 11.B 12.D 13.A 14.C 15.B 16.E 17.C 18.C

****************************************

ÜNİTE 15

1. Aşağıdakilerden hangisi vekalet sözleşmesini sona erdiren bir neden değildir?
A) Vekilin ölümü
B) Müvekkilin ölümü
C) Vekilin istifa etmesi
D) Vekalet verenin askere gitmesi
E) Vekalet verenin fiil ehliyetini kaybetmesi

2. Kefil* yerine getirdiği sorumluluk oranında aşağıdakilerden hangisine halef olur?
A) Borçluya
B) Alacaklıya
C) Temsilciye
D) Kefilin kefiline
E) Müteselsil kefile

3. Kefalet sözleşmesinde borcun miktarı belli değilse* sözleşmenin sonucu ne olur?
A) Geçersiz olur.
B) Geçerlidir.
C) Kefilin onayı ile geçerli olur.
D) Borçlunun onayı ile geçerli olur.
E) iptal olur.

4. Aşağıdakilerden hangisi* finansal kiralama sözleşmesinin sona erme sebebi değildir?
A) Sürenin dolması
B) Kiracının iflası
C) Kiracının ölümü
D) Kiracının fiil ehliyetini kaybetmesi
E) Kiralayanın işyerini değiştirmesi

5. Aşağıdakilerden hangisi* finansal kiralama bedeli kaps….. girmez?
A) Kiralama bedeli
B) Faiz
C) Masraflar
D) Kiralayanın kârı
E) Sigorta primleri

6. Birden fazla kimsenin bölünebilen bir borca kefil olmaları ne tür bir kefalettir?
A) Rücua Kefalet
B) Kefile Kefalet
C) Müteselsil Kefalet
D) Adi Birlikte Kefalet
E) Müteselsil Birlikte Kefalet

7. Aşağıdakilerden hangisi* özel vekaletnameyi gerektiren durumlar arasında yer almaz?
A) Kambiyo taahhüdünde bulunma
B) Tahkim
C) Sulh olma
D) Kiralama
E) Dava açma

8. Aşağıdakilerden hangisi* Franchising alanın borcu değildir?
A) Tekel hakkı
B) Mal ya da hizmetlerin sürümünü arttırmak
C) Sözleşme konusu maddi olmayan malları kullanmak
D) işletme ve pazarlama ilkelerine uymak
E) Ücret ödemek

9. Aşağıdakilerden hangisi* finansal kiralama sözleşmesinin konusu olamaz?
A) Baskı makinesi
B) Fikri ve sınai haklar
C) Taşınır mal
D) Taşınmaz mal
E) iş makinesi

10. Aşağıdakilerden hangisi* vekalet sözleşmesi hakkında doğru değildir?
A) Avukatlar dışında şekle bağlı değildir.
B) Mutlaka karşılıklıdır.
C) Zaman önemli değildir.
D) Özel veya genel olabilir.
E) Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir.

11. Vekalet sözleşmesinde vekalet verenin (müvekkil) tek taraflı olarak sözleşmeyi sona erdirmesine ne ad verilir?
A) Fesih
B) Azil
C) istifa
D) Terk etme
E) Feshi bildirme
12. Adî birlikte kefaletle alacaklı* kefillerden birinden* kendi payından fazlasını talep ederse* kefilin alacaklıya karşı sadece kendi payından sorumlu olduğunu ileri sürmesine ne ad verilir?
A) Taksim defi
B) Tartışma defi
C) Takas defi
D) Müeccellik defi
E) Zamanaşımı defi

13. Kefalet sözleşmeleri tali niteliktedir. Aşağıdaki kefalet türlerinden hangisi tali nitelikte olmadığından; kefilin tartışma defini ileri sürmesi mümkün değildir?
A) Adi Kefalet
B) Müteselsil Kefalet
C) Mutlak Kefalet
D) Kefile Kefalet
E) Rücua Kefalet

14. Alacaklının önce borçluya gitmeksizin* doğrudan doğruya kefile başvurabileceği kefalet türü* aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müteselsil Kefalet
B) Adi Kefalet
C) Birlikte Kefalet
D) Kefile Kefalet
E) Rücua Kefalet

15. Aşağıdakilerden hangisi* kefalet sözleşmesi türlerinden biri değildir?
A) Müteselsil Kefalet
B) Birlikte Kefalet
C) Mutlak Kefalet
D) Kefile Kefalet
E) Rücua Kefalet

16. Müşterinin* üçüncü kişilerden olan alacaklarının ilgili şirket tarafından satın alındığı sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Finansal kiralama sözleşmesi
B) Vekalet sözleşmesi
C) Satım sözleşmesi
D) Franchise sözleşmesi
E) Factoring sözleşmesi

17. Kefalet sözleşmesinin nitelikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kefalet sözleşmesi iki tarafa borç yükler.
B) Kefilin borcu fer’i bir borçtur.
C) Kefalet borcu tali bir borçtur.
D) Kefalet sözleşmesi güvence amacı güder.
E) Kefalet sözleşmesinin geçerliliği için kefilin ehil olması gerekir.

18. Aşağıdakilerden hangisi finansal kiralama sözleşmelerinde kiralayan şirket olabilir?
A) Anonim Şirket
B) Limited Şirket
C) Kollektif Şirket
D) Adi Şirket
E) Komandit Şirket

1.D 2.B 3.A 4.E 5.E 6.D 7.D 8.A 9.B 10.B 11.B 12.A 13.B

14.A 15.C 16.E 17.A 18.A

*******************************************

ÜNİTE 16

1. Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin kararlarına karşı hangi yargı organına başvurulabilir?
A) Yargıtay
B) Askeri Yargıtay
C) Danıştay
D) Sayıştay
E) Kesindir* hiçbir yargı organına başvurulamaz

2. İdare ve Vergi Mahkemeleri arasındaki görev uyuşmazlığına aşağıdaki mahkemelerden hangisi bakar?
A) Danıştay
B) Uyuşmazlık Mahkemesi
C) Yargıtay
D) Bölge İdare Mahkemesi
E) Askeri Yargıtay

3. Aşağıdakilerden hangisi* Ağır Ceza Mahkemesi’nin görev alanına girmez?
A) Ağır Hapis Cezası
B) idam Cezası
C) Müebbet Hapis Cezası
D) Hafif Hapis Cezası
E) Ağır Para Cezası

4. Aşağıdaki Yargıtay dairelerinden hangisinin verdiği kararlar değiştirilemez?
A) Dava Daireleri Kurulu
B) Ceza Daireleri Kurulu
C) Hukuk Genel Kurulu
D) Ceza Genel Kurulu
E) Büyük Genel Kurul

5. Aşağıdakilerden hangisi* Türkiye’deki adli yargı sisteminde yer alan mahkemelerden biri değildir?
A) Devlet Güvenlik Mahkemesi
B) Toplu Basın Mahkemesi
C) istinaf Mahkemesi
D) Trafik Mahkemesi
E) Çocuk Mahkemesi

6. Aşağıdakilerden hangisi* kabahatlere verilen cezalardan değildir?
A) Hafif Hapis Cezası
B) Hafif Para Cezası
C) işyerinin Geçici Tatili
D) Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Ceza
E) Ağır Para Cezası

7. Aşağıdakilerden hangisi* adli yargının konusuna girmez?
A) Boşanma Davaları
B) Tazminat Davaları
C) Tahliye Davaları
D) Babalık Davası
E) Tam Yargı Davası

8- Aşağıdakilerden hangisi* kabahat niteliğindeki suçlara ilişkin davalara bakar?
A) Sulh Ceza Mahkemesi
B) Asliye Ceza Mahkemesi
C) Ağır Ceza Mahkemesi
D) idare Mahkemesi
E) Asliye Hukuk Mahkemesi

9. Siyasi partilerin mali deneticini aşağıdakilerden hangisi yapar?
A) Sayıştay
B) Uyuşmazlık Mahkemesi
C) Yargıtay
D) Anayasa Mahkemesi
E) Danıştay

10. Vasi tayini davalarına aşağıdaki mahkemelerden hangisi bakar?
A) Sulh Hukuk Mahkemesi
B) Sulh Ceza Mahkemesi
C) Asliye Hukuk Mahkemesi
D) Anayasa Mahkemesi
E) Yargıtay Mahkemesi

11. İlk derece mahkemeleri ile denetim mahkemeleri arasındaki mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uyuşmazlık Mahkemesi
B) istinaf Mahkemeleri
C) Yargıtay
D) Bölge idare Mahkemesi
E) Asliye Hukuk Mahkemesi

12. Anayasa Mahkemesi* anayasa değişikliklerine ilişkin iptal kararlarını nasıl verir?
A) Salt çoğunlukla
B) Mutlak çoğunlukla
C) 2/3 oy çokluğuyla
D) Oybirliğiyle
E) 3/4 oyçokluğuyla

13. Anayasa Mahkemesi’nin kararları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A) Geriye yürümez.
B) Kesindir.
C) Resmi Gazete’de hemen yayımlanır.
D) Anayasa Mahkemesi iptal ile birlikte uygulanacak hükmü de tesis eder.
E) iptal kararı devletin tüm organlarını bağlar.

14. Aşağıdakilerden hangisi* kanunların Anayasaya aykırılığı iddiasıyla iptal davası açma hakkına sahip değildir?
A) Cumhurbaşkanı
B) Başbakan
C) iktidar partisi meclis grubu
D) Ana muhalefet partisi meclis grubu
E) TBMM üye tamsayısının en az 1/5’i tutarındaki üyeleri

15. Aşağıdakilerden hangisi* idari yargı yerlerinden biri değildir?
A) Danıştay
B) Devlet Güvenlik Mahkemesi
C) idare Mahkemesi
D) Vergi Mahkemesi
E) Bölge İdare Mahkemesi