Anayasa Hukuku 3.Sınıf Deneme Sınavı 2

Konu Mayıs 8, 2018 tarihinde tarafından  
AÖF Deneme Sınavları kategorisine eklenmiştir.

1) Aşağıdakilerden hangisi yasama meclisinin yürütme organına ilişkin işlemlerinden biri değildir?
A) Gensoru
B) Genel görüşme
C) Kapalı oturum yapılması
D) Yüce divana sevk
E) Meclis araştırması

2) Aşağıdakilerden hangisi parlamento kararlarından biri değildir?
A) Vatan hainliği nedeniyle Cumhurbaşkanının suçlu bulunması
B) Komisyon seçimleri
C) Açık ve gizli oy yapılması
D) Kapalı oturum kararı
E) Çalışma saatleri

3) Aşağıdakilerden hangisi Kanuna getirilen istisnalardan birisi değildir?
A) Yasama organı, maddi bakımdan yargı işlemi niteliğinde bir işlemi kanun biçiminde yapamaz.
B) Bir kısım yürütme işlemleri de kanun biçiminde yapılamaz
C) Belli bir kişiye kanunla mükellefiyet yüklenemez.
D) Kanunun anayasaya dayanması zorunludur.
E) Yukarıdakilerin hepsi istisnalar arasındadır

4) Aşağıdakilerden hangisi yürütmenin düzenleyici işlemlerinden biri değildir?
A) Kanun hükmünde kararname
B) Tüzük
C) İç tüzük
D) Yönetmelik
E) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi

5) Sıkıyönetim ve olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Sıkıyönetim ve olağanüstü hal K.H.K’leri Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılır.
B) Bir yetki kanununa ihtiyaç vardır.
C) Temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile siyasal haklar ve ödevler de bu tür K.H.K’ lerle düzenlenebilir.
D) Sıkıyönetim ve olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda çıkarılabilir.
E) Yetki anayasadan alınmıştır.

6) Bir ülkenin anayasasının o anayasada belirlenen usullere uyulmak suretiyle değiştirilmesine ne ad verilir?
A) Asli kurucu iktidar
B) Kurulmuş iktidar
C) Tali kurucu iktidar
D) Yasama yetkisinin genelliği
E) Yasama yetkisinin asliliği

7) Aşağıdakilerden hangisi anayasa Mahkemesinin son yıllardaki kararlarında K.H.K’ lerin konu unsuru bakımından getirdiği şartlardan değildir?
A) Kısa süreli olma
B) Öncelik
C) Zorunluluk
D) Kanunun yasama organı gereği gibi düzenlenmeyecek derecede teknik oluşu
E) İvedilik

8) Kırk üyeden oluşan bütçe komisyonunda iktidar partisinden en fazla kaç milletvekili bulunur?
A) 30
B) 28
C) 25
D) 20
E) 15

9) Aşağıdaki yürütme işlemlerinden hangisi yargı denetimi dışında tutulmuştur?
A) Bakanlar kurulu kararnamesi
B) Yüksek öğretim kurulu yönetmelikleri
C) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
D) Bakanlık yönetmelikleri
E) Tüzükler

10) Cumhurbaşkanı yayımını uygun bulmadığı kanunları bir kez daha görüşülmek üzere kaç gün içinde TBMM’ ye geri gönderir?
A) 7
B) 10
C) 15
D) 30
E) 45

11) 1876 Anayasası ile kurulan parlâmento aşağıdakilerden hangisidir?
A) Heyet – Mebusan
B) Genç Türkler
C) Meclis- i Umumi
D) Osmanlı parlâmentosu
E) Heyet- Ayan

12) Bakanlar Kurulu’na anayasa değişikliği teklif etme yetkisi hangi anayasa ile verildi?
A) 1876
B) 1921
C) 1924
D) 1961
E) 1982

13) ‘’’Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemelerden başka bir merci önüne çıkarılamaz’’, ilkesine aşağıdakilerden hangisi uygun düşer?
A) Cezai sorumluluğunun şahsiliği
B) Yürütme işlemlerinin yargısal denetimi
C) Tabi hakim güvencesi
D) Suç ve cezalarının kanuniliği
E) Yasama işlemlerinin yargısal denetimi

14) Kanun hükmünde kararnamelerin usul ve şekilleri konusunda hangisi yanlıştır?
A) Cumhurbaşkanı tarafından imzalanması gerekir.
B) Kural olarak yayınlandıktan 1 yıl sonra yürürlüğe girer.
C) KHK’lerin komisyonlar ve Genel Kurulda öncelik ve ivedililikle görüşülmesi gerekir.
D) TBMM’nin KHK’yi kabul etmesi, değiştirmesi ve reddetmesi mümkündür.
E) Resmi gazetede yayınlandıkları gün TBMM’ye sunulur.

15) Kanun Hükmünde Kararname, hangi durumda yetki kanununa ihtiyaç duyulmadan çıkarılabilir?
A) Temel haklara sınır getirmeyen düzenlemelerde
B) Meclisin toplantı halinde bulunmadığı zamanlarda
C) Sıkıyönetim ve olağanüstü hal durumlarında
D) Seçim döneminde kurulan geçici Bakanlar Kurulunca çıkarıldığında
E) Cumhurbaşkanın takdir ettiği acil durumlarda

16) Kural olarak Anayasa mahkemesinin denetim yetkisi tüm konuları kapsar. Biri inkılap kanunları olmak üzere iki kanun istisnadır. Diğer istisna hangisidir?
A) Milli Güvenlik Konseyi döneminde çıkarılan kanunlar
B) 1982 Anayasası öncesi çıkarılan kanunlar
C) 1924 Anayasası döneminde çıkarılan kanunlar
D) Ceza kanunları
E) Medeni kanun

17) Aşağıdakilerden hangisi 1980 Kurucu Meclisinin görevlerinden değildir?
A) Yeni anayasayı ve halkoyuna sunuluş kanununu hazırlama
B) 1982 Anayasasına uygun siyasal partiler kanunu hazırlama
C) Yeni anayasa ve siyasi partiler kanununa uygun seçim kanunu hazırlama
D) TBMM’nin fiilen görevine başlamasına kadar kanun koyma, kaldırma gibi görevleri yerine getirme
E) Bazı devlet yetkililerini yargılama

18) Meclisin karar yeter sayısı için öngörülen en düşük oran aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üye tamsayısının 1/3’ü
B) Üye tamsayısının ¼’den 1 fazlası
C) Üye tam sayısının salt çoğunluğu
D) Toplantıya katılanların 1/3’ünün 1 fazlası
E) Toplantıya katılanların 2/3’ü

19) Kanun hükmündeki kararname kavramı Türk hukukuna ne zaman girmiştir?
A) 1924 Anayasası ile
B) 1961 Anayasasının ilk şekliyle
C) 1982 Anayasası ile
D) 1971’de yapılan değişiklikle
E) Milli Güvenlik Konseyi Rejimi sırasında

20) Aşağıdakilerden hangisi seçim sürecinde ve sonrasında seçim konusuyla ilgili şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama yetkisine sahiptir?
A) Bölge İdare Mahkemesi
B) Danıştay
C) Yargıtay
D) Anayasa Mahkemesi
E) Yüksek Seçim Kurulu

21) Aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçim sistemlerinden olan liste usulünün türlerinden değildir?
A) Karma liste
B) Bloke
C) Dar Bölge
D) Tercihli oy
E) Eşit oy

22) Aşağıdakilerden hangisi seçimleri yenileme kararı Cumhurbaşkanınca verilmesi halinde seçimlerin yapılacağı gündür?
A) Seçim döneminin son toplantı yılının 3 Temmuz günü
B) Kararı takip eden 90. Gün
C) Meclisin toplantısını takip eden Ekim ayının ikinci Pazar günü
D) Kararı takip eden 90. Günden sonraki ilk Pazar günü
E) Meclisin ilk toplantı günü

23) TBMM seçimleri, savaş sebebiyle ne kadar ertelenebilir?
A) 1 yıl
B) 6 ay
C) Ertelenmez
D) 3 ay
E) 4 ay

24) Aşağıdakilerden hangisi gümrük kapılarında oy kullanmanın başlangıç süresidir?
A) Seçim gününden 1 hafta önce başlar.
B) Seçim gününden 5 gün önce başlar.
C) Seçim gününden 75 gün önce başlar.
D) Aynı gün başlar.
E) Seçimden 2 ay önce başlar

25) Milletvekili sorumsuzluğunun söz konusu olabilmesi için sorumsuzlukla ilgili yanlış bilgi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Meclis çalışmaları sırasında işlenmiş olmalı
B) Düşüncesini açıklarken işlenmeli
C) Meclisçe kaldırılması mümkündür.
D) Çalışmalar sırasındaki hakaret suçları sorumsuzluk kapsamındadır.
E) Sorumsuzluk sürekli niteliktedir.

26) Yasama dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Dokunulmazlık, üyeler hakkında hukuk davası açılmasına engel değildir.
B) Seçimden önce veya sonra verilen cezanın yerine getirilmesi, üyeliğin bitimine bırakılır.
C) Geçici bir koruma sağlar.
D) TBMM tarafından kaldırılamaz.
E) Siyasi parti grupları öneremez.

27) Aşağıdakilerden hangisi üyeliğin düşmesi ile ilgili yanlış ifadedir?
A) İstifa halinde, düşürülme TBMM genel kurulunca kararlaştırılır.
B) Milletvekilliği ile bağdaşmayan görevini sürdüren üye için Genel Kurul gizli oyla karar verir.
C) Partisinin temelli kapatılmasına eylemiyle sebep olan üyenin milletvekilliği derhal sona erer.
D) Özürsüz devamsızlık hallerinde Genel Kurulca salt çoğunlukla karar verilir.
E) 1 ay içerisinde 5 oturuma katılmayan milletvekillerinin üyeliği düşer.

28) Yasama dokunulmazlığının kaldırılması üzerine ilgili milletvekili iptal için nereye başvurulabilir?
A) Anayasa Mahkemesine
B) TBMM Başkanlığına
C) İdare Mahkemesine
D) Karar kesindir. Başvuru yolu yoktur.
E) Danıştaya

29) Anayasa Mahkemesi kaç asil üyeden oluşur?
A) 15
B) 7
C) 11
D) 16
E) 10

30) Aşağıdakilerden hangisi siyasal partilerin mali denetimini yapar?
A) Sayıştay
B) Danıştay
C) Devlet Güvenlik Mahkemesi
D) Anayasa Mahkemesi
E) TBMM


1. C
2. A
3. E
4. C
5. B
6. C
7. D
8. C
9. C
10. C
11. C
12. A
13. C
14. B
15. C
16. A
17. E
18. B
19. D
20. E
21. E
22. D
23. A
24. C
25. C
26. D
27. C
28. A
29. C
30. D