Muhasebe Uygulamaları Ünite 13 – Komandit Şirket

Konu Haziran 12, 2018 tarihinde tarafından  
2.Sınıf Ders Notları, AÖF Ders Notları kategorisine eklenmiştir.

ÜNİTE 13 KOMANDİT ŞİRKET

Komandit şti: Ticari bir işletmeyi ticari bir ünvan altında işletmek amacıyla kurulan ve şirket ortaklarından bazılarının sorumluluğunun sermaye payları ile sınırlandırılmış olan şirkettir.Kollektif şti gibidir; farkı ise ortak yapısıdır.
2 Tür ortak vardır:
1-Komandite: Sorumluluğu sınırlandırılmamış gerçek kişi ortaktır..Geliri Ticari kazançtır.
2-Komanditer:Sorumluluğu sınırlı gerçek kişi yada tüzel kişidir,kazancı menkul sermaye iradıdır.
Özellikleri:
Ticari ünvanda komandite ortağın adı ve soyadı yeralır.
Komanditer ortak emek ve ticari itibar olarak sermaye koyamaz.
Temsil ve Yönetim komandite ortağa aittir.
Komanditer ortak denetleme yetkisine sahiptir.
Komanditer ortağın sermayesi azalmışsa eksiklik tamamlanana kadar kar ve faiz isteyemez.
Komanditenin kazancı ticari kazanç, komanditerin kazancı menkul sermaye iradıdır.
Yevmiye kayıtları :Komandit şti de kuruluş, sermaye artış ve azalış, kar zarar dağıtım işlemleri kollektif şti. ile aynıdır.
1- Kuruluş :
———————————– ————————————-
Ödenmemiş sermaye Kasa
Sermaye Ödenmemiş Sermaye
———————————- ————————————–
Sermaye artırım : Kuruluş işlemi ile aynıdır.
Sermaye azaltımı:
——————————— —————————–
Sermaye Ortaklara borçlar
Ortaklara Borçlar kasa
——————————— —————————
Kar dağıtımı :————————- ————————————
Dönem net karı Ortaklara borçlar
Ortaklara borçlar kasa
—————————– ————————————–
Zarar dağıtımı:————————– ——————————-
Ortaktan alacaklar Kasa
Dönem net zararı Ortaktan alacaklar
——————————– ———————————

Muhasebe Uygulamaları Ünite 9 – Mali Tabloların Düzenlenmesi

Konu Haziran 8, 2018 tarihinde tarafından  
2.Sınıf Ders Notları, AÖF Ders Notları kategorisine eklenmiştir.

ÜNİTE 9 MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ31 aralıkta genel geçici mizan düzenlenir
dönemsonu envanteri yapılır düzeltmeler yapılır.
Kesin mizan düzenlenir mali tablolar yapılır ve en son hesaplar kapatılır.
Hesaplar ters kayıtla kapatılır.
Bilanço: Doğruluk , samimiyet ve açıklık niteliklerini taşımalıdır.İşletmenin mali durumunu belli bir tarih itibariyle gösterir.
Gelir tablosu: İşletmenin belli bir dönemdeki faaliyet sonuçlarını gösterir.
Ticari kar ttk.ya göre bulunan kar, Mali kar vuk.a göre bulunan kardır.

Ticari kar ile mali kar karşılaştırması: TİCARİ KARDAN MALİ KARA GEÇİŞ
Değerleme: TTK maliyet,Vuk da belirli TİCARİ KAR+KAN.KABUL EDİLM.GİDER
Giderler yönünden : ttk ve vuk ta farklıdır. – VERGİDEN MUAF GELİR
Amortisman: TTK serbest,vuk %20 + EKSİK DEĞERLEME FARKI
Karşılık ayırma:ttk serbest, vuk zorunlu – FAZLA DEĞERLEME FARKI

Muhasebe Uygulamaları Ünite 11 – Kollektif ŞTİ ve Sermaye Değişiklikleri

Konu Haziran 5, 2018 tarihinde tarafından  
2.Sınıf Ders Notları, AÖF Ders Notları kategorisine eklenmiştir.

ÜNİTE – 11 KOLLEKTİF ŞTİ KURULUŞU VE SERMAYE DEĞİŞİKLİKLERİ

Kolektif şti: Ticari bir işletmeyi ticari bir unvan altında işletmek amacıyla gerçek kişilerce kurulan ve ortaklarının sorumluluğu sınırlandırılmamış olan şirkettir.Tüzel kişiler kuramaz ve ortakta olamaz.
Kuruluş işlemleri sırayla şöyledir:
Yazılı bir sözleşme hazırlanır
Sözleşme tüm ortaklarca imzalanır.
Sözleşme notere onaylatılır.
Ticaret siciline kayıt yaptırılır.(en geç 15 gün içerisinde)

Ticaret sicile başvuruda istenen evraklar:
Şirket sözleşmesi
Ticari durum tasdiknamesi
Ortakların nüfus cüzdan suretleri ve ikametgah senetleri
İmza sirküleri
Ehliyet belgesi (medeni haklardan yararlanma)

Tescil ve ilanla tüzel kişilik kazanan şirket 1 ay içerisinde şu kurumlara başvurmalıdır:
Vergi Dairesine 2- SSK.ya(işçi çalıştıracaksa) 3- Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne
Not: Kollektif şti ünvanında ortaklardan birinin adı veya soyadı yeralmalıdır.Kanuni mukavelelere göre kurulmayan kollektif şti. adi şirket sayılır.Borçlar Kanunu uygulanır.

Kuruluş işlemlerinin muhasebesi:
Şu defterleri tutarlar: 1-Yevmiye 2- kebir 3- kasa 4-envanter 5- kambiyo senetleri defteri

Kuruluş yevmiye kayıtları 2 aşamadan oluşur:
Sermayenin taahhüdü 2- Sermaye taahhüdünün yerine getirilmesi
———————————–
Ödenmemiş sermaye
Sermaye
———————————– SERMAYE TAAHHÜT KAYDI
Kasa
Ödenmemiş Sermaye
———————————–SERMAYE TAAHHÜDÜNÜ YERİNE GETİRME KAYDI

A-)SERMAYE ARTIRIMI VE KAYDI
Sermayedeki değişikliklerin tescil ve ilanı zorunludur.
Şu nedenlerle artırım yapılır:
Kuruluş sırasında gerekli sermaye miktarı eksik hesaplanmış olabilir.
Şirket iş hacmini genişletmeye karar vermiş olabilir.
Enflasyon nedeniyle sermaye yetersiz kalmış olabilir.
Yanlış yatırım politikaları sermayeyi olumsuz etkilemiş olabilir.

Sermaye artırımı şu yollarla yapılır:
Mevcut ortakların sermaye payları artırılır.
Yeni ortak alınır.
Başka bir şirketle birleşilir.

Yevmiye kaydı: Sermaye taahhüdü ve taahhüdü yerine getirme kaydı ile aynıdır.
————————————– ————————————-
Ödenmemiş sermaye Kasa
Sermaye Ödenmemiş Sermaye
————————————— ————————————–

B-)SERMAYE AZALTIMI VE KAYDI
Sermayedeki değişikliklerin tescil ve ilanı zorunludur.
Şu nedenlerle azaltılır:
Kuruluş sırasında gerekli sermaye miktarı fazla hesaplanmış olabilir.
Şirket zarar etmiş bu zararı ortaklar karşılamamış olabilir.
Şirketten ortak ayrılmış yada ortak çıkarılmış olabilir.

Şu yöntemlerle sermaye azaltılır:
Mevcut ortakların sermaye payı azaltılır.
Ortak çıkarılır yada ortak ayrılır.

Yevmiye kaydı: 2 kayıt yapılır: 1- Azaltım taahhüt edilir 2-Azaltım yapılır.
——————————– ————————————-
Sermaye Ortaklara Borçlar
Ortaklara Borçlar Kasa
——————————– ————————————–
Azaltım taahhüdü Azaltımın yerine getirilişi

Muhasebe Uygulamaları Ünite 5 – Duran Varlıklar

Konu Mayıs 26, 2018 tarihinde tarafından  
2.Sınıf Ders Notları, AÖF Ders Notları kategorisine eklenmiştir.

ÜNİTE – 5 DURAN VARLIKLAR

İşletmenin faaliyetinde 1 yıldan fazla uzun sürede kullanmak için elde ettiği varlıklar duran varlıktır.
2 gruba ayrılır: 1- maddi duran varlık 2- maddi olmayan duran varlık
MADDİ DURAN VARLIK: Fiziksel yapıya sahip duran varlıklardır, şu hesaplarda izlenir.
Arazi ve arsa
Yer altı yerüstü düzenleri
Binalar
Tesis makine ve cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Diğ.maddi dur.varlıklar
Birikmiş amortismanlar
Yapılmakta olan yatırımlar

DEĞERLEME :
* TTK .da maliyet bedeli ile değerleme yapılır,bu bedelden amortisman ayrılır.
* VUK.da maliyet bedeli ile aktife varlık kaydedilir ve değerleme yapılır, Bu varlıkla ilgili yapılan giderler malın maliyetine eklenir.

AMORTİSMAN: Maddi duran varlıklar için ayrılan aşınma ve yıpranma payına amortisman denir.Duran varlığın değeri kullanılan süreye göre dağıtılarak gider yazılır.
Arsa ve araziler amortismana tabi değildir.TTK bu konuda işletmeyi serbest bırakmış VUK.amortisman ayrılması gereğini belirtmiştir.
Vuk.a göre 4 amortisman yöntemi vardır:
Normal amortisman
Azalan kalanlar üzerinden amortisman
Madenlerde amortisman
Fevkalede amortisman
Normal amortisman: Eşit paylı amortismandır.Duran varlığın maliyeti kullanım süresine bölünerek amortisman tutarı bulunur.Oran en fazla % 20.dir.
Amortisman tutarı: Duran varlık maliyeti/hizmet süresi
Örnek: 100 milyona satın alınan bir demirbaşın hizmet süresi 5 yıl ise yıllara göre amortisman tutarını bulunuz.
100.000.000/5=20.000.000
Örnek: Aynı örneğin 3. yıl amortisman tutarı nedir?
20.000.000
Örnek: Aynı örneğin 2.yıl birikmiş amortisman tutarını bulunuz.
20.000.000 1.yıl 20.000.000 2.yıl toplam 40.000.000
Kıst amortisman: Sadece taşıtlara uygulanır.İlk yıl taşıt kaç ay kullanılmışsa o kadar amortisman ayrılır.Ay tam kabul edilir.
Amortisman tutarı: yıllık amortisman tutarı* kullanılan ay sayısı/12
Örnek: 600 milyona 10.11.2001 de satın alınan taşıta % 20 normal amortisman uygulanacaktır.
600*%20=120 yıllık tutar
120*2 /12= 20.000.000 2001 için kıst
2001 için 20.000.000
2002 120 000 000
2 120 000 000
2004 120 000 000
2005 120 000 000+100 000 000=220 000 000

2- Azalan kalanlar üzerinden amortisman: % 40.ı aşmadan bu yöntem kullanılabilir.Normal amortismanın 2 katıdır.Normale dönüş yapılabilir.
Örnek: İşletme 100 milyona aldığı demirbaşa %20 normal amortisman üzerinden azalan kalanlar yöntemi uygulayacaktır.Yıllara göre payları bulun.
100*%40 =40.000.000
60*40 =24.000.000
36*40 =14.400.000
21.6*40 =8.640.000
son yıl kalan tamamen indirilir. 12.960.000.
Amortismanların muhasebe kaydı:
2 tür kayıt yöntemi vardır:
1- Direk kayıt: Duran verlığın değeri amortisman payı kadar azaltılır.
2- Endirek kayıt: Amortisman payı 257 Birikmiş amortisman hsb.alacağına kaydedilir.Gider türüne göre de Gnel Yönetim veya Pazarlama Sat.Dağ.Gideri Hesabı borçlandırılır.
Örnek:İşletme 1.000.000.000 liraya aldığı bilgisayar için anormal amortisman yöntemine göre amortisman ayırmıştır.
———————————-
Genel.yön.gid. 200.000.000
Birikmiş amortisman 200.000.000
———————————–
Örnek: İşletme dağıtım için aldığı taşıta 150.000.000.lira amortisman ayırmıştır.
————————————-
paz.sat.dağ.gid. 150.000.000
Birikmiş amortisman 150.000.000
————————————–
Maddi duran varlığın satışı:
Örnek: İşletmenin 400.000.000 lira maliyetli otosu peşin 150.000.000 liraya satılmıştır.Otonun birikmiş amortismanı 200.000.000 liradır.
Net değer: 400.000.000-200.000.000=200.000.000
Satış zararı: 200.000.000-150.000.000= 50.000.000
——————————————–
kasa 150.000.000
birikmiş amortisman 200.000.000
d.olağandışı gid.zar. 50.000.000
Taşıt 400.000.000
———————————————
eğer 250.000.000 liraya satsaydı 50.000.000 kar olurdu o zaman
————————————————–
kasa 250.000.000
bir.amortisman 200.000.000
taşıt 400.000.000
d.ol.d.ger.kar 50.000.000
—————————————————–
eğer satılan demirbaş yenilenecekse bu satış karı dönem karına eklenmez Özel fon hsb.na aktarılır en çok 3 yıl süresi vardır 3 yıl sonra yenileme yapılmazsa tekrar kara eklenir.
————————————————–
kasa 250.000.000
bir.amortisman 200.000.000
taşıt 400.000.000
özel fonlar(yenileme) 50.000.000
—————————————————–
yenileme olmazsa
——————————
özel fon 50.000.000
d.ol.gel.kar 50.000.000
——————————-
YENİDEN DEĞERLEME :
Paranın alım gücünde oluşan azalma nedeniyle yeniden değerleme yapılır.Bu Maddi dur.Varlık Yeniden Değ.Artışı Hsb.nda izlenir.
Örnek: İşletme 100 milyon lira maliyetli birikmiş amortismanı 20 milyon olan demirbaşını % 50 yeniden değerlemeye tabi tutacaktır.Değer artışını bulunuz.
100* %50 =50.000
20 * %50 = 10.000
80 * %50 = 40.000
————————————
demirbaş 50.000.000
birikmiş amortisman 10.000.000
mad.d.v.yen.değ.artışı 40.000.000
————————————–
Yeniden değerleme sonrası demirbaşın değeri üzerinden amortisman ayrılır.

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK: Fiziksel varlığı olmayan işletmeye bazı hak ve imtiyazlar sağlayan varlıklardır.Bunlar:
Haklar:Lisans,patent,imtiyaz gibi elde edinilen hukuki tasarruflar ile kamu otoritelerinin işletme tanıdığı haklar ve yetkilerdir.
Şerefiye: İşletmenin konumunun kuruluş yerinin işletmeye sağladığı üstünlüğün parasal değeridir.
Kuruluş ve örgütlenme gideri: İşletme kuruluşnda yapılan tüm giderlerdir.
Araştırma geliştirme gideri: İşletmenin bir ürünü geliştirme yenileme için yaptığı giderlerdir.
Özel maliyetler:Kiralanan gayrimenkuller üzerinde yapılan ekleme ve geliştirme için yapılan giderdir.
Bunlar maliyet bedelleri ile aktife kaydedilir.Yeniden değerlemesi yapılmaz.Amortismanı 5 yılda eşit payla itfa edilir.
————————————
şerefiye 150.000.000
kasa 150.000.000
———————————–
gen.yön.gid 30.000.000
bir.amortisman 30.000.000
————————————

Muhasebe Uygulamaları Ünite 6 – Borçlar

Konu Mayıs 18, 2018 tarihinde tarafından  
2.Sınıf Ders Notları, AÖF Ders Notları kategorisine eklenmiştir.

ÜNİTE 6 BORÇLAR

BANKA KREDİLERİ: Borçlu cari hesapta denir.Pasif hesaptır.Oluştuğunda alacaklı ödendiğinde borcuna kayıt yapılır.Bu hesaba işleyen faizler Finansman gideri hes.borcunda izlenir.İşleyen faiz borcu artırır.
Değerleme: TTK.ya göre itibari ,Vuk.a göre mukayyet değer esas alınır.

SATICILAR : İşletmenin senetsiz ticari borçlarının izlendiği hesaptır.Pasif karakterlidir.Oluştuğunda hesab alacaklı ödendiğinde hesap borçlu çalışır.
Değerleme: TTK.ya göre itibari ,Vuk.a göre mukayyet değer esas alınır.

BORÇ SENETLERİ: İşletmenin senetli ticari borçlarının izlendiği hesaptır.Pasiftir.
Değerleme: TTK.ya göre itibari,Vuk.a göre tasarruf değerle değerlenir.
Reoskont: Borç senetlerinin vadesinden önce ödenmesi halinde peşin değerinin hesaplanmasıdır.
Yevmiye kaydı şöyledir:
————————————-
Borç senetleri reoskontu
Reoskont faiz gelirleri
—————————————-
TAHVİLLİ BORÇLAR: AŞ.lerin uzun vadeli fon sağlama amaçlı çıkardığı borç senetlerine tahvil denir.Pasif karakterlidir.
Değerleme: TTK.da itfa değeri ile, Vuk.a göre itibari değerle değerlenir.

Neden Müşteri İlişkileri Yönetimi ?

Konu Ekim 21, 2009 tarihinde tarafından  
2.Sınıf Ders Notları, AÖF Ders Notları kategorisine eklenmiştir.

a.Özellikler:
Müsteriyi nasil daha fazla memnun edebiliriz düsüncesi ile yola çikan sirketlerin çalisma sekillerinde,çagri merkezlerinde ve hatta yönetim tarzlarinda farklilasmalar zorunlu hale gelebilir.Gelisen rekabet ortaminda hizmet veren firmalar,müsterinin ihtiyaçlarini, müsteriden önce görmeli ve çözümünü sunmalidir.Örnek verecek olursak bir mahalle bakkali tüm mahalle sakinlerini tanir,neleri aldiklarini ve bakkala ne zaman geldiklerini bilir.Müsteri bir süre bakkala ugramazsa,yoklugunu sezer,müsteriyi gördügü zaman bakkala gelmemesinin sebebini sorar.Eger müsteri her aksam evine ekmek aliyorsa bakkala geldiginde ekmegini ayrilmis olarak bulur.Bakkal müsterisi hastalandiginda geçmis olsun der ve bayramlarda ziyaretine gider.Müsteri ile bakkal birbirine baglidir.Burada olusan bakkal-müsteri iliskisi,CRM’in amacidir…
CRM,çok-girisimli,çok-sirali talep zincirlerinin tüm elemanlarini kaynak zincirine baglar ve gelir ile müsteri servislerini maximize etmek için gelismis planlama teknikleri kullanir.
CRM’in özelliklerine gelince:
1. Bütün müsteri deger halkalarina dagilan bütünlesik çözümler
2. Gelismis planlama ve tahmin araçlari,
3. Isbirlikçi ticaret proseslerini destekler,
4. Kaynak zincirine dikissiz iliski kurmayi saglar,
5. Ticari islem yönetim yetenekleri saglar,
6. Fiziksel olarak tatmin etme ve yerine getirebilme saglar,

b.Kazançlar:

1.Yükselmis Gelirler:
• Yeni pazar tabakalarinin taninmasinda ve kavranmasinda artis
• Var olan Pazar tabakalarinda up-selling,cross-selling yada re-selling’i mümkün kilmak
• Yüksek orandaki yeniden satinalma sayesinde toplam müsteri hayat zamanini maximize etmek
• Iade oranlarinda düsüs ve müsteri ihtiyaçlariyla teklifler arasinda daha iyi eslesme
• Fiyat tesviklerini ve kampanyalari optimize etmek
• Optimal fiyatlar sayesinde karda gelisme
• Saticilarin ve kanal partnerlerinin satis yapmasini kolaylastirma

2.Alt-Sinir Degerlerinde Dagitim:
• Daha iyi tahmin ve hazirlik sayesinde düsürülmüs satis stoku maliyetleri
• Optimize edilmis yerine getirme sayesinde düsürülmüs lojistik harcamalari
• Daha fazla fiyat verimli siparis yönetimi prosesleri
• Daha fazla fiyat verimli servis varliklari yönetimi
• Etkili olmayan pazarlama programlari yüzünden bosa giden pazarlama maliyetlerinden kaçinmak

Muhasebe Uygulamaları Ünite 4 – Stoklar

Konu Ekim 20, 2009 tarihinde tarafından  
2.Sınıf Ders Notları, AÖF Ders Notları kategorisine eklenmiştir.

ÜNİTE 4- STOKLAR
Stok: Üretim veya ticaret işletmelerinde satmak amacıyla elde edinilen ticari mal,ilk madde malzeme,mamül,yarımamül vb.stoklar dahilinde yeralır.
Stok hareketlerini takip etme yöntemleri:
Aralıklı envanter yöntemi: Alışlar ve alıştan iade ile alıştan iskontolar 153 TİCARİ MAL hsb.borcunda,satışlar 600 Y.İÇİ veya 601 Y.DIŞI SATIŞLAR Hsb.alacağında izlenir.Ticari mal.hsb.borç kalanı gerçek durumu gösteremeyeceği için 621 SATILAN MALIN MALİYETİ hsb.borcuna .153 TİCARİ MAL.hsb.alacağına kayıt yaparak stokta kalan mal mevcudunun değeri belirlenir.600 SATIŞLAR brüt satışları 621 SATILAN MALIN MALİYETİ ise satışların maliyetini gösterir.Aradaki fark ise kar veya zarardır.Bu hesaplar 690 DÖNEM KAR/ZARARINA devredilerek kapatılır.
Devamlı envanter yöntemi: Satılan her malın satış anı maliyeti belirlenebilir.
TİCARİ MAL.hsb.borcuna maliyet fiyatıyla alışlar,alacağına maliyet fiyatıyla çıkışlar ve alıştan iade ile iskontolar kaydedilir.Hesabın borç kalanı mevcut malın maliyetini verir.
621 SATILAN MALIN MALİYETİ hsb.her satışta kullanılarak hesabın borcuna 153 TİCARİ MAL.hsb.alacağına kayıt yapılır
600 SATIŞLAR hsb.na satışlar satış fiyatından hasılat kaydedilir.600 ve 621 karşılaştırılarak kar/zarar tesbit edilir.
DEĞERLEME:
1-TTK VE MUHASEBE İLKELERİNE GÖRE :TTK.ya göre maliyet değeri ile piyasa değerinden hangisi düşükse o değer esas alınır.
Muhasebe ilkelerine göre ihtiyatlılık ilkesi gereği maliyet değeri esas alınır ve stokların değerinin düşme ihtimali düşünülerek stok değer düşüklüğü için karşlık ayrılır.
2-VUK.A GÖRE :
Satın alınan malın değerlemesi : maliyet bedeli esas alınır.Malın maliyetine mal alış giderleri olan her türlü taşıma ve nakliye gideri,gümrük vergisi ve sigorta bedeli dahil edilir.Maliyet hesabında ilk giren ilk çıkar veya son giren ilk çıkar yöntemi kullanılır.5 yıl yöntem değiştirilemez.
İmal edilen malın değerlemesi: maliyet bedeli esas alınarak dilenen yöntemle hesaplanılır.Yani ilk giren ilk çıkar veya son giren ilk çıkar yöntemi.
Değeri düşen malın değerlemesi: Doğal afet sonucu yada malların bozulması sonucu oluşan önemli miktardaki değer düşmesi durumunda emsal bedeli esas alınır.Buda ortalama satış fiyatı veya takdir esasına göre belirlenir.

STOK DEĞERLEME YÖNTEMLERİ:
Aralıklı envanter yönteminde :
gerçek maliyet yöntemi: Değeri yüksek olan stoklara uygulanır.Gerçek bedelleri üzerinden stoklar değerleme yapılır.
İlk giren ilk çıkar yöntemi: Değeri düşük çok çeşitli olan stoklara uygulanır.Satışlar ilk alınan depodaki mallardan yapılır.Dönemsonu son alınan maldan maliyet hesaplanır.
ÖRNEK: İşletmenin bilanço günü 200 adet malı vardır.İşletme ilk giren ilk çıkar yönetmini uygulayacaktır. Adet birim fiyat toplam
Alımları şöyledir: Dönembaşı mal 100 40.000 4.000.000
9 mayıs 300 50.000 15.000.000
8 haziran 400 55.000 22.000.000
8 ağustos 200 52.000 10.400.000
4 aralık 150 60.000 9.000.000
1.150 60.400.000
satılan malın maliyeti: kalan 200 ise
150*60.000=9.000.000
50*52.000=2.600.000
200 11.600.000
60.400.000
11.600.000
48.800.000 satılan malın maliyeti
3- Son giren ilk çıkar yöntemi : Değeri düşük çok çeşitli stoklara uygunır.Satılan mallar en son alınan mallardır.Dönemsonu ilk alınan maldan maliyet çıkarılır.
Yukardaki örneğe göre:
100*40.000=4.000.000
100*50.000=5.000.000
200 9.000.000
60.400.000
9.000.000
51.400.000
satılan malın maliyeti
4- Ortalama maliyet yöntemi: satın alınan malların toplam fiyatı toplam miktara bölünerek ortalama maliyet bulunur.
Yukardaki örneğe göre 60.400.000
toplam fiyat 60.400.000 10.504.400
toplam miktar 1.150 —————–
ort.maliyet 52.522 49.895.600 satılan malın maliyeti
200*52.222= 10.504.400
Devamlı envanter yöntemine göre:
1- gerçek maliyet yöntemi: Bu yöntem için alınan ve satılan her malın gerçek değerinin bilinmesi gerekir.
2- ilk giren ilk çıkar yöntemi: satışlar ilk alınan maldan yapılır.
z malı için bilgiler:
işlem miktar birim fiyat toplam
1 ocak devir 80 500.000 40.000.000
5 mart satış 50
10 mayıs alış 40 600.000 24.000.000
15 haziran satış 30
20 ekim alış 70 700.000 49.000.000
30 kasım satış 80

alışlar 190 adet 113.000.000
satışlar 160 adet 92.000.000
stok kalan 30 adet 21.000.000

3- son giren ilk çıkar yöntemi: satışlar son alınan maldan yapılır.
alışlar 190 adet 113.000.000
satışlar 160 adet 98.000.000
stok kalan 30 adet 15.000.000
4- ortalama maliyet yöntemi:toplam maliyet toplam miktara bölünerek ortalama fiyat hesaplanır.
alışlar 190 adet 113.000.000
satışlar 160 adet 93.550.000
stok kalan 30 adet 19.450.000

STOKLARIN ENVANTER İŞLEMLERİ VE KAYITLARI:
* Satılan ama müşteriye gönderilmemiş olan mallar envanter listesine yazılmaz.
* Satılmak üzere işletmeye emanet gönderilen mallar envanter listesine yazılmaz.Nazım hsb.ta izlenir.
* Satın alınan ama işletmeye gelmemiş olan mallar envanter listesine yazılır.
* Satılması için başka işletmeye emanet gönderilen mal envantere yazılır.Bu nazım hsb.ta izlenir.
31 12 itibariyle stokların gerçek mevcudu kayıtlarla eşitlenmiş olmalıdır.
Firelerin Kaydı: İşletmenin faaliyeti sonucu oluşan ve kabul edilir sınırda olan Fire satışların maliyetine eklenerek satış hasılatı ile karşılaştırılır.Bunun dışındaki fire olağandışı gider ve zararda izlenir.Bu kanunen kabul edilmeyen giderdir.
Aralıklı envanterde fili sayıma göre malın değeri ve maliyeti hesaplandığından fire otomatikman hesaba alınır,kayıt gerekmez.
Devamlı envanterde mal hesabının borç kalanı sayım sonucunu vermesi gerektiğinden bulunan noksan
mal hesabından düşülür.
Örnekevamlı envanter uygulayan işletmede sayım sonucu kanuni oran dahilinde 5.000.000.lira maliyetli mal noksan çıkmıştır.
——————————————
satılan malın malyeti 5.000.000
tic.mal 5.000.000
——————————————–
Değeri düşen malın muhasebesi:
Çeşitli nedenlerle değeri azalan mallar ticari maldan düşülüp diğer stoklarda izlenir.Değer düşüklüğü kesin ise mal belirlenen değerden diğer stoklara yazılır,kesin olarak saptanan düşüklük miktarı diğ.olağandışı gid.ve zarar hsb.borcuna kaydedilir.
Örnek: İşletmenin sel nedeniyle 800 adet malı bozulmuştur.Bu malların satış değeri kalmadığı mali yargıca kesinleşmiştir.Malın birim maliyet değeri 100.000.liradır.
—————————————–
diğ.olağan.dışı.gid.zar. 80.000.000
ticari mal 80.000.000
—————————————–
Stoktaki değer düşüklüğünün ilerde ortadan kalkma durumu varsa ticari maldan diğer stoklara bu kayıtlar alınır.Değer düşüklüğü için karşılık ayırır.Buda stoklardan düşülür.
Örnek: İşletme stoktaki malının modası geçtiği için piyasa satış değerlerinin bilanço günü itibariyle maliyetine nazaran % 10 dan çok düşüklük olduğunu belirlemiştir.
300.000.000.lira maliyetli malına emsal bedele göre ortalama fiyat esasını uygulamış 250.000.000.lira değer bulmuştur.
—————————————————–
diğer stoklar 300.000.000
ticari mal 300.000.000
—————————————————-
karşılık gid. 50.000.000
stok değer.düş.karşılığı 50.000.000
——————————————————-

Aralıklı envantere göre envanter kayıtları:
Örnek: Dönemsonu mal mevcudu 400.000.000.tl.
Dönem başı mal mevcudu 900.000.000.tl
Satışlar 700.000.000
Satıştan iade 10.000.000
Satış iskontosu 20.000.000
Malın maliyetini bulup envanter kayıtlarını aralıklı envanter yöntemine göre yapınız.
Satılan malın maliyeti 900.000.000-400.000.000= 500.000.000.tl.
Net satışlar: 700.000.000 – (10+20)=670.000.000
Satış karı : 670.000.000-500.000.000= 170.000.000
—————————————-
satılan malın maliyeti 500.000.000
tic.mal 500.000.000
—————————————–
dönem kar veya zararı 530.000.000
satıştan iade 10.000.000
satış iskontosu 20.000.000
satılan malın maliyeti 500.000.000
———————————————
satışlar 700.000.000
dönem kar/zararı 700.000.000
————————————————
Devamlı envanter yöntemine göre envanter kayıtları:
Örnek: tic.mal hesabının borç bakiyesi 350.000.000
Satılan malın maliyeti 450.000.000
Satışlar 600.000.000
Sayım ve değerleme sonucu malın maliyet değerinin 330.000.000 olduğu tesbit edildi.20.000.000 lira noksanın 15.000.000 lirası kanuni fire 5.000.000 giderdir.
Brüt satış karı: 600.000.000-450.000.000=150.000.000
————————————————
satılan malın maliyeti 15.000.000
d.olağandışı gid.zar. 5.000.000
tic.mal 20.000.000
————————————————
borçlu nazım hsb. 5.000.000.
alacaklı nazım hsb. 5.000.000
————————————————-
dönem kar/zararı 450.000.000
satılan malın maliyeti 450.000.000
————————————————–
————————————————-
satışlar 600.000.000
dönem kar/zararı 600.000.000
————————————————