Genel Muhasebe Vize Sınavı 1

YazıHaziran 29, 2018 tarihinde tarafından eklenmiştir.  
Yazı AÖF Çıkmış Sorular kategorisindedir.


1. Aşağıdakilerden hangisi genel muhasebenin görevlerinden biri değildir?

1. İşletmenin varlıklarını, sermayesini ve borçlarını belirlemek
2. İşletme faaliyetlerinin sonucunu ortaya koymak
3. İşletmenin ürettiği malların kalitesini ölçmek
4. Varlıklar, sermaye ve borçlarda işletme faaliyetlerinden dolayı meydana gelen artış ve azalışları izlemek
5. Dış bilgi kullanıcılarına bilgi sunmak

2. İşletme sahiplerinin varlıklar üzerindeki haklarını değer olarak ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

1. Sermaye
2. Kasa
3. Satıcılar
4. Borçlar
5. Defter

3. Muhasebenin sadece kaydetme, sınıflandırma, özetleme işlemlerini içeren işlevine ne ad verilir?

* Yorumlama
* Kayıt tutma
* Raporlama
* Denetim
* Analiz etme

4. Aşağıdakilerden hangisi serbest muhasebeci ünvanını taşıyan meslek erbabının görev kapsamı içine girmez?

* Vergi beyannameleri tasdik yetkisi
* Mali tabloları düzenlemek
* Tüzel kişilere ait muhasebe defterlerini tutmak
* Vergi beyannamelerini düzenlemek
* Gerçek kişilere ait muhasebe defterini tutmak

5. İşletmenin belli bir tarihteki mali durumunu gösteren tabloya ne ad verilir?

* Nakit akım tablosu
* Bilanço
* Gelir tablosu
* Öz kaynak değişim tablosu
* Fon akım tablosu

6. Aşağıdaki işlemlerin hangisinin sonucunda varlıklarda ve kaynaklarda eşit büyüklükte bir artış olur?

* Kredili mal alışı
* Zaralı peşin mal satışı
* Peşin mal alışı
* Borç ödenmesi
* Maliyetine peşin mal satışı

7. ( A ) İşletmesine ilişkin bazı bilgiler aşağıdaki gibidir.
Dönem başı varlıkları     : 750 lira
Dönem sonu varlıkları     : 1.125 lira
Dönem başı borçları     : 525 lira
Dönem sonu borçları     : 600 lira ise

İşletmenin faaliyetleri sonucu elde ettiği kar veya zararı kaç TL’ dir?

* 750 kar
* 300 kar
* 150 kar
* 300 zarar
* 750 zarar

8. Aşağıdaki hesaplarla ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

* Bir hesabın borç tarafı toplamının alacak tarafı toplamından fazla olması durumunda borç kalanı söz konusudur.
* Bir hesabın borç ve alacak toplamları birbirine eşitse bu hesap açık demektir.
* Varlıkların izlendiği ve borç kalanı veren hesaplar aktif hesaplardır.
* Hesaplar arasında ayrım yapmaksızın herhangi bir hesabın sol tarafına kayıt yapılması işlemine “hesabı borçlandırmak” adı verilir.
* Bir işlemin yarattığı etkiye göre ilgili hesabın borç yada alacak tarafına ilk kez yazılması işlemine “hesap açmak” demek.

9. Tamamlanmayan işlemler ve belirli bir süre için veya bir konu için kullanılan hesaplara ne ad verilir?

* Geçici hesaplar
* Yardımcı hesaplar
* Nazım hesapları
* Düzenleyici hesaplar
* Asli hesaplar

10. Varlıklarda, borçlarda ve sermayede artış veya azalış yaratmayan, ancak işletme yönetimi ve diğer ilgililer tarafından bilinmesi ve izlenmesi gereken işlemlere ait hesaplar hangi hesap grubu altında yer alır?

* Uzun vadeli yabancı kaynak hesaplarında
* Gelir tablosu hesaplarında
* Dönem varlık hesaplarında
* Nazım hesaplarda
* Maliyet hesaplarında

11. Yevmiye defterine maddeler şeklinde kaydedilen işlemleri, buradan alarak sistemli bir şekilde ilgili hesaplara dağıtan ve sınıflandırılmış olarak bu hesaplarda toplayan defter aşağıdakilerden hangisidir?

* Günlük kasa defteri
* Alıcılar defteri
* Büyük defter
* Envanter defteri
* Kambiyo senetleri defteri

12. Her bir bankada olan mevduat tutarlarına ilişkin bilgileri aşağıdaki defterlerden hangisi gösterir?

* Yevmiye defteri
* Büyük defter
* Kasa defteri
* Yardımcı defter
* Envanter defteri

13. Mizan aracılığıyla defterler arasında kontrolü sağlamak için, mizanın borç ve alacak toplamları aşağıdakilerden hangisiyle karşılaştırılır?

* Büyük defter toplamlarıyla
* Mizan kalanlarıyla
* Bilanço toplamlarıyla
* Yevmiye defteri toplamlarıyla
* İşletme defteri toplamlarıyla

14. Dönem başı bilançosu düzenlendikten sonra dönem başı bilançosuna dayanarak yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

* Açılış kaydının yapılması
* Genel geçici mizanın düzenlenmesi
* Dönem başı envanterin yapılması
* Günlük işlemlerin yevmiye defterine kaydedilmesi ve oradan büyük deftere geçirilmesi
* Kesin mizanın çıkarılması

15. Kesin mizan ne zaman düzenlenir?

* Dönem başı bilançosunun düzenlenmesinden sonra
* Dönem sonu bilançosunun düzenlenmesinden sonra
* Dönem sonu muhasebe işlemlerin yapılmasından sonra
* Açılış kaydının yapılmasından sonra
* Kesin mizanın çıkarılması

16. İşletmenin sınırsız kabul edilen ömrünün belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanması, dolayısıyla gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi, hangi muhasebe kavramının gereğidir?

* Özün önceliği kavramının
* Maliyet esası kavramının
* Dönemsellik kavramının
* Tam açıklama kavramının
* İşletmenin sürekliliği kavramının

17. İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüşebilecek varlıkları bilançoda hangi grupta gösterilir?

* Kısa vadeli yabancı kaynaklar
* Uzun vadeli yabancı kaynaklar
* Öz kaynaklar
* Duran varlıklar
* Dönen varlıklar

18. Aşağıdakilerden hangisi Tek Düzen Hesap Planında “Stoklar” grubu içinde yer almaz?

* İlk madde ve malzeme
* Yan mamuller – üretim
* Mamuller
* Ticari mallar
* Demirbaşlar

19.
___________________________           ___________

Satıcılar HS.

XXX

Ticari mallarHS.                 XXX
İndirilecek KDV Hs.                 XXX
___________________________         ___________

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

* Kredili mal alışına
* Peşin mal alışına
* Kredili alınan malın iadesine
* Kredili satılan malın iadesi
* Kredili alınan mal için alış giderlerinin muhasebeleştirilmesine

20. (T) işletmesinin işyerine teslim koşulu ile sattığı malı müşteriye taşıyan kargo
şirketine yaptığı ödemenin kaydedilmesinde aşağıdaki hesaplardan hangisi
borçlandırır?

* Yurtiçi satışlar
* Kasa
* Satıcılar
* Ticari Mallar
* Pazarlama ve Satış Dağıtım Giderleri

21. Devamlı envanter yönteminde “Yurtiçi Satışlar Hesabının” alacak kalanı aşağıdakilerden hangisini ifade eder ?

* Alınan malın maliyetini
* Satılan malın maliyetini
* Satışların toplam hasılatını
* Mevcut malın maliyetini
* Mal alım satım işlemlerinden elde edilen karı ve zararı

22. 0.Mal ile ilgili işlemleri aralıklı envanter yönetimine göre izleyen (A) işletmesinin:
Dönem sonu mal mevcudu: 2.500 TL
Satılan malların maliyeti : 3.000 TL
Yurtiçi satışlar hesabının alacak kalanı: 7.000 TL

Bu duruma göre işletmenin Mal Hesabının borç kalanı kaç TL’ dir?

* 7.500
* 5.500
* 4.500
* 4.000
* 1.500

23. (A) İşletmesi mal alım satımı ile ilgili işlemlerde devamlı envanter yöntemini uygulamaktadır. Buna göre müşteri Ferhan Özsoy’un daha önce kredili olarak satın almış olduğu (Y) malından iade ettiği 500 + 50 liradır.

(A) İşletmesinin yapacağı muhasebe kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi kullanılmayacaktır?

* Satılan ticari malların maliyeti
* Satıştan iadeler
* Ticari mallar
* Kasa
* Alıcılar

24. Aşağıdaki hesaplardan hangisi “Hazır Değerler ” gurubunda yer almaz?

* Alıcılar
* Alınan çekler
* Kasa
* Bankalar
* Vadesi gelmiş kuponlar

25. (K) İşletmesi satın almış olduğu mal karşılığında satıcıya bir müşteri çeki vermiştir. Bu durumda yapılacak muhasebe kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi alacaklandırılır?

* Alacak senetleri
* Verilen çekler ve ödeme emirleri
* Kasa
* Alıcılar
* Alınan çekler

26. Hisse senetleri alış değerinin üzerinde bir fiyatla satılmışsa aradaki fark aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?

* Kambiyo Karları Hesabında
* Komisyon Gelirleri Hesabında
* Temettü Gelirleri Hesabında
* Reeskont Faiz Gelirleri Hesabında
* Menkul Kıymet Satış Karları Hesabında

27. (N) İşletmesi daha önce 500 lira alacaklı olduğu müşterisi Hakan Duman’ı kendisi lehtar göstererek kabule gönderdiği ve Hakan Duman’ın kabul ettiği 60 gün vadeli aynı tutardaki nominal değerli poliçeyi almıştır.

Bu durumda işletmenin yapacağı kayıtta hangi hesap borçlandırılır?

* Borç senetleri
* Alacak senetleri
* Alıcılar
* Alınan çekler
* Verilen çekler ve ödeme emirleri

28. Alacak senedini bir borca veya yükümlülüğe karşı güvence oluşturmak amacıyla rehin olarak verilmesi durumunda bu işlem Alacak senetleri Hesabının hangi yardımcı hesabında izlenir?

* Protestolu senetler
* Cüzdandaki senetler
* Teminattaki senetler
* Takipteki senetler
* Tahsilattaki Senetler

29 . Aşağıdakilerden hangisi Maddi Duran Varlıklar gurubu içinde yer alır?

* Haklar
* Şerefiye
* Kuruluş ve örgütlenme giderleri
* Özel maliyetler
* Yer altı ve yerüstü düzenleri

30. İşletmenin daha çok yönetim faaliyetleri sırasında kullanıldığı büro eşyaları aşağıdaki hesaplardan hangisinde muhasebeleştirilir?

* Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
* Tesis, Makine ve Cihazlar
* Demirbaşlar
* Yapılmakta Olan Yatırımlar
* Diğer Maddi Duran Varlıklar

Cevaplar


Cevaplar
1.C
2.B
3.C
4.C
5.D
6.B
7.E
8.B
9.C
10.B
11.A
12.C
13D
14.C
15.B
16.B
17.E
18.A
19.D
20.D
21.E
22.D
23.B
24.C
25.A
26.A
27.C
28.D
29.B
30.EYorumlar / Sorular