Genel Muhasebe Final Sınavı 2

Konu Nisan 30, 2018 tarihinde tarafından  
AÖF Çıkmış Sorular kategorisine eklenmiştir.

1) Aşağıdaki işlemlerden hangisi mali nitelikli işlem değildir?

A) İşletmenin kredili mal satması
B) İşletmenin bankada kredi kullanmak üzere sözleşme yapması
C) İşletmenin bankalardaki mevduat hesabına faiz tahakkuk ettirilmesi
D) İşletmenin sermayesini ortaklardan nakit para olarak arttırması
E) İşletmenin personelinden olan alaca­ğının personelin ücretinden kesmesi

——————————————————————————–

2)
Binalar 44.000.000
Nakit 500.000
Alacak Senetleri 30.000.000
Mevduat 15.500.000
Satıcılar 27.000.000
Banka Kredileri 38.000.000
Buna göre özsermaye, kaç TL’dir?

A) 15.000.000 TL
B) 20.000.000 TL
C) 30.000.000 TL
D) 25.000.000 TL
E) 35.000.000 TL

——————————————————————————–

3) Aşağıdaki şeklin özelliğini gösteren hesap aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Borçlar
B) Kasa
C) Sermaye
D) Borç senetleri
E) Banka kredileri

——————————————————————————–

4) Kasadan para çekilerek bankaya yatırılması işlemi, hangi fişe yazılır?

A) Çek
B) Tediye fişi
C) Muhasebe defteri
D) Mahsup fişi
E) Tahsil fişi

——————————————————————————–

5)
Bir işletmenin işe başlama tari­hindeki mali durumu şöyledir:
Kasa : 200.000.000TL
Ticari mallar: 3.400.000.000TL
Bankalar : 1.400.000.000TL
Banka kredileri: 2.000.000.000TL
Buna göre, açılış mad­de­sin­de sermaye hesabına ya­pı­lacak kayıt hangisidir?

A) 5.000.000.000TL borç
B) 5.000.000.000TL alacak
C) 3.000.000.000TL borç
D) 3.000.000.000TL alacak
E) 2.000.000.000TL alacak

——————————————————————————–

6) İşletmenin sınırsız kabul edi­len ömrünün belli dö­nemlere bö­lün­mesi ve her dönemin faa­liyet so­nuç­la­rının diğer dö­nemlerden ba­ğımsız ola­rak sap­tanması, do­­layısıyla gelir ve gider­lerin ta­hak­kuk esasına göre muha­se­be­­leşti­ril­mesi, hangi muhasebe kav­ra­mının gereğidir?

A) Sosyal sorumluluk
B) İhtiyatlılık
C) İşletmenin sürekliliği kav­ramı
D) Özün önceliği kavramı
E) Dönemsellik kavramı

——————————————————————————–

7) Aşağıdaki hesaplardan han­gisi alacak kalanı vermez?

A) Bankalar
B) Yurtiçi Satışlar Hs
C) Borç Senetleri Hs
D) Banka Kredileri
E) Satıcılar Hs
——————————————————————————–

8) Hisse senedinin alış bedeli ile hisse senedinin satı­şın­dan elde edilen tutar ara­sın­daki olumlu fark hangi he­sabın neresinde gösterilir?

A) Hisse Senedi Satış Kârı­nın alacağına
B) Hisse Senedi Satış Zara­rı­nın alacağında
C) Menkul Kıymet Satış Kârının alacağına
D) Menkul Kıymet Satış Za­rarının borcunda
E) Hisse Senetleri Hesabı­nın borcunda
——————————————————————————–

9) İşletmenin, bir müşteriden olan senetsiz alacağının bankadaki mevduat hesabı­na yatırılması durumunda bu tutar hangi hesaba ve ne şekilde kaydedilir?

A) Kasa Hesabının borcuna
B) Satıcılar Hesabının ala­cağına
C) Banka Kredileri Hesabı­nın borcuna
D) Bankalar Hesabının alacağına
E) Bankalar Hesabının bor­cuna

——————————————————————————–

10) Kısmen peşin, kısmen senet ciro edilerek satın alınan ve katma değer vergisine tabi olan taşıt araçlarının muha­sebeleştirilmesi sırasında a­şa­ğıdaki işlemlerden han­gi­si yapılmaz?

A) Alacak Senetleri Hesabı borçlandırılır
B) Alacak senetleri Hesabı alacaklandırılır
C) İndirilecek KDV Hesabı borçlandırılır
D) Taşıtlar Hesabı borçlan­dı­rılır
E) Kasa Hesabı alacak­lan­dı­rılır

——————————————————————————–

11) İşletme ( Bankasına yazılı te­minat vererek Alacaklı Cari Hesa­bından 500.000.000 lira­lık tuta­rın aynı banka nez­din­­deki Borçlu Cari Hesa­bına aktarıl­ması­nı istemiştir. Bu durumda yapıla­cak mu­ha­­se­be kaydında hangi he­sap borçlandırılır?

A) Borçlu Cari Hesap
B) Bankalar
C) Banka Kredileri
D) Finansman Giderleri
E) Alacaklı Cari Hesap
——————————————————————————–

12) İşletmenin teminat olarak ve­rdiği senet bankaca tahsil e­di­lmiş, bedeli işletmenin borç­lu cari hesabına yatırılmıştır. İş­letmenin yapması gereken ka­yıt aşağı­dakilerden hangi­si­dir?

A)
B)
C)
D)
E)

——————————————————————————–

13) Aşağıdakilerden hangisi borç çeşitlerinden değildir?

A) Satıcılar
B) Borç senetleri
C) Ortaklara borçlar
D) Verilen sipariş avansları
E) Ödenecek vergi ve fonlar
——————————————————————————–

14) Mutlu Ltd. Şti.’nin Haziran ayı personeline ait bilgileri şöyledir:
Bürüt ücret: 2 milyar
SSK İşçi Payı: 280 milyon
SSK İşveren Payı: 330 milyon
Damga Vergisi: 12 milyon
Gelir Vergisi: 440 milyon
Bu durumda ücretin tahakkuk kaydında personele borçlar hesabına ne kadar kayıt yapılır?

A) 2.330.000
B) 1.218.000
C) 1.268.000
D) 1.160.000
E) 938.000
——————————————————————————–

15) Anonim şirket çıkardığı his­se senetlerine %50 (primli) fazla­sını sattığında bu faz-lalığı hangi hesabın nere­sinde gös­terir?

A) Menkul Kıymet Satış Kârı Hesabının alaca­ğında
B) Menkul Kıymet Satış Kârı Hesabının bor­cunda
C) Hisse Senetleri Hesabı­nın ala­cağında
D) Menkul Kıymet Değer Ar­tış­ları Hesabının bor­cunda
E) Hisse Senedi İhraç Priml­eri Hesabının ala­cağında
——————————————————————————–

16) İşletmenin faaliyetleri sonucu oluşan kâr nihai olarak hangi hesabın neresinde gösterilir?

A) Dönem Kâr veya Zararı Hesabının alacağında
B) Dönem Net Kârının ala­cağında
C) Dönem Net Kârının bor­cunda
D) Dönem Net Kâr veya Zararı Hesabının alaca­ğında
E) Dönem Net Kâr veya Zararı Hesabının bor­cun­da

——————————————————————————–

17) İşletme 4000TL sı genel yö­ne­tim gider yerine, 6000 TL si pazarlama gider yerine ait ol­mak üzere 10.000TL elek­trik gideri ödemiştir.
İşletmenin yapacağı kayıtta hangi hesap ne kadar alacak kaydı verir?

A) Kasa 10.000 TL
B) Pazarlama satış ve dağıtım giderleri 6.000 TL
C) genel yönetim giderleri 4.000TL
D) genel yönetim giderleri 10.000 TL
E) Pazarlama satış ve dağıtım giderleri

——————————————————————————–

18) Gelir giderlerle ilgili hangisi yanlıştır?

A) Dönem sonunda kâr veya zarar hesabına devredilerek kapatılırlar
B) Gelir tablosunda görülürler
C) Gelirlerdeki artışlar alacağa yazılır
D) Giderler alacak kaydıyla kapanırlar
E) Kalanları bilançoya aktarılır

——————————————————————————–

19) Aşağıdaki değerleme yön­tem­­lerinden hangisi, Ver­gi Usul Kanununda yer al­maz?

A) Mali tablo ölçüsü
B) Tasarruf değeri ölçüsü
C) Mukayyet değer
D) İtibari değer ölçüsü
E) Emsal bedeli ve ücreti

——————————————————————————–

20) Mali kâr aşağıdakilerden han­gi­sine göre saptanır?

A) Türk Ticaret Kanunu
B) Vergi Usul Kanunu
C) Fon kanunları
D) Sözleşme hükümleri
E) Kâr zarar mevzuatı
——————————————————————————–

21) Akbank’a yatırılan paranın yanlışlıkla İşbankası üzerine kaydedildiği gelen hesap özetlerinden anlaşılmıştır.

A)
B)
C)
D)
E)

——————————————————————————–

22)
Dönem Sonu Mal Mevcudu 2500
Satılan Malın Maliyeti 3000
Yurt içi satışlar hesabının alacak kalanı 7000
ise mal hesabının borç kalanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 7500
B) 5500
C) 4500
D) 4000
E) 1500

——————————————————————————–

23) İşletme, 80.000.000TL mali­yetli ve hizmet süresi 5 yıl olan de­mir­başlarına, normal amor­tis­man yöntemine göre amor­tis­man ayrılacaktır.
Buna göre birinci yıl ayrı­lacak amortisman pay kaç TL’dir?

A) 8.000.000 TL
B) 12.000.000 TL
C) 16.000.000 TL
D) 32.000.000 TL
E) 40.000.000 TL
——————————————————————————–

24) 80 milyara alınan normal amortisman oranı % 20 olan demirbaşın 2. yıldaki birikmiş amortismanını bulunuz?

A) 15 milyar
B) 16 milyar
C) 32 milyar
D) 19.2 milyar
E) 20 milyar

——————————————————————————–

25) İşletmenin Akbank’taki Borç­­­lu Cari Hesabından çek­­­tiği para aynı bankadaki Ala­­cak­lı Cari Hesaptan çe­kilmiş gibi kayda alınmıştır.
Yapılacak Envanter kaydı aşağıdakiler­den hangisidir?

A) Bankalar / Banka Kredileri
B) Banka Kredileri / Bankalar
C) Alacaklı cari hesap / Borçlu cari hesap
D) Borçlu cari hesap/ Alacaklı cari hesap
E) Banka kredileri / Banka kredileri
——————————————————————————–

26) Bir anonim şirketin çıkardığı tahvillerin ödeme yılı geldiğinde yapılacak kayıt hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

——————————————————————————–

27) Aşağıdakilerden hangisi Dö­nem Karı veya Zararı Hesa­bına devredilmez?

A) Satış iskontoları
B) Satılan ticari mallar maliyeti
C) Yurtiçi satışlar
D) Bankalar
E) Kambiyo kârları
üst soru
sonraki soru

——————————————————————————–

28) Bir işletmenin,
Ticari kârı 10.000.000
Kanunen kabul edilmeyen giderler 5.000.000
Vergiden muaf gelirleri 4.500.000
Vergi kârı (Mali kârı veya vergi matrahı) kaç liradır?

A) 15.000.000
B) 14.500.000
C) 9.500.000
D) 10.500.000
E) 5.000.000

Cevaplar


Cevaplar

1-B
2 D
3 B
4 B
5 D
6 E
7 A
8 C
9 E
10 A
11 C
12 A
13 D
14 C
15 E
16 B
17 A
18 E
19 A
20 B
21 D
22 B
23 C
24 C
25 A
26 D
27 D
28 D
29 D
30 A