Genel Muhasebe Final Sınavı 5

Konu Mayıs 9, 2018 tarihinde tarafından  
AÖF Çıkmış Sorular kategorisine eklenmiştir.

Genel Muhasebe Final Sınavı 5


Muhasebenin sadece kaydetme, sınıflandırma, özetleme işlemlerini içeren işlevine ne ad verilir?

A)    Yorumlama

B)     Kayıt tutma

C)     Raporlama

D)     Sınıflandırma

E)      Denetim

2)        (D. İşletmesine ilişkin bazı bilgiler aşağıdaki gibidir;

Dönem başı varlıklar: 500.000 YTL

Dönem başı borçlar  : 100.000 YTL

Dönem sonu varlıklar: 900.000 YTL

Dönem sonu borçlar  : 200.000 YTL

İşletmenin faaliyetleri sonucu elde ettiği kar veya zarar kaç TL dir?

A)    500 000 kar

B)     500 000 zarar

C)     300 000 kar

D)     300 000 zarar

E)      400 000 kar

3)        Aşağıdakilerden hangisi düzenleyici hesap niteliğindedir?

A)    Kasa Hesabı

B)     T.Mallar Hesabı

C)     Alacak Senetleri Hesabı

D)     Sermaye Hesabı

E)      Borç Senetleri Reeskontu Hesabı

4)        Aşağıda muhasebe ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)    Mali nitelikli işlemler önce yardımcı defterlere sonra da buradan büyük deftere kaydedilir.

B)     Envanter defterine yalnızca dönembaşı ve dönemsonu envanter ve bilanço bilgileri işlenir.

C)     Bir mali nitelikli işlemin etkisi, ilgili hesaba borç yada alacak kaydı yapılarak izlenir.

D)     Mali nitelikli işlemler yevmiye defterinden büyük deftere geçirilir.

E)      Mali nitelikli işlemler gerçekleşme sırasına göre yevmiye defterine kaydedilir.

5)        Dönembaşı bilançosu düzenlendikten sonra yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Günlük işlemlerin yevmiye defterine kaydedilmesi ve oradan büyük deftere geçirilmesi

B)     Dönembaşı envanterinin yapılması

C)      Kesin mizanın çıkarılması

D)     Genel geçici mizanın düzenlenmesi

E)      Açılış kaydının yapılması

6)        Gelecekte ortaya çıkması muhtemel gider ve zararların Gelir Tablosunda gösterilmesi ilkesi hangi temel muhasebe kavramı�na dayanır?

A)     Maliyet esası

B)     Tahakkuk esası

C)     Tam açıklama

D)     İhtiyatlılık

E)      Sosyal sorumluluk

7)        ————————-/———————-

Ticari Mallar Hs.              xxx

Satılan Ticari Mallar

Maliyeti Hs.                     xxx

————————-/———————–

Yukarıdaki yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A)    Mal satın alınmasına

B)     Mal satılmasına

C)     Satıştan iadeye

D)     Alış iskontosuna

E)      Firelerin muhasebeleştirilmesine

8)        8. Dönem başı mal mevcudu + Alışlar –  Dönem sonu mal mevcudu = ?

Yukarıdaki formül aşağıdakilerden hangisinin hesaplanmasında kullanılır?

A)    Brüt malı satış karı ya da zararının

B)     Toplam satışlardan iadelerin

C)     Toplam net alışların

D)     Toplam satış hasılatının

E)      Satılan malların maliyetinin

9)        ———————/—————————–

111 ÖZEL KESİM TAHVİL,

SENET VE BONOLARI HS.

108 DİĞER HAZIR

DEĞERLER HS.

100 KASA HS.

—————————/————————-

Yukarıdaki kayıt hangi işleme aittir?

A)    Özel kesim hisse senetlerinin nominal değerlerinin üstünde bir değerle satın alınması

B)     Özel kesim tahvillerinin zararına satılması

C)     Özel kesim tahvillerinin kârlı satılması

D)     Özel kesim tahvillerinin, vadesi gelmiş kuponlarıyla birlikte satın alınması

E)      Özel kesim tahvillerinin vadesi gelmiş kuponlarıyla birlikte satılması

10)         ————————–/————————-

Alacak Senetleri Hs.   xxxx

Alıcılar Hs.           xxxx

————————–/————————-

Yukarıda verilen kayıt niçin yapılmıştır?

A)     Müşteri, işletmeye olan borcunu ödemiştir.

B)      İşletme müşteriye kredili mal satmıştır.

C)      Müşterinin senetsiz borcu senetli hale dönüştürülmüştür

D)     Alacak senetleri yenilenmiştir.

E)      Alacak senedinin kırdırılmasına ilişkin kayıttır.

11)        İşletme 1.200 TL KDV, 8.000 TL bina bedeli ve noter harcı olarak  2.000 lira ödeyerek bir bina almıştır.  Bu bilgilere göre aşağıdaki kayıtlardan hangisi yapılır?

A)    Binalar hesabı 10.000 TL borçlandırılır.

B)     Binalar hesabı 8.000 TL borçlandırılır

C)     Binalar hesabı 11.200 borçlandırılır

D)     Arazi ve Arsalar hesabı 11.200 TL borçlandırılır

E)      Yapılmakta olan yatırımlar hesabı 8.000 TL borçlandırılır.

12.İşletmenin (T. Bankasından temin ettiği 100.000 TL limitli ve % 10 marjlı kredi hesabının durumu yukarıdaki gibidir.

Bu bilgilere göre işletme hesabından en fazla kaç TL çekebilir?

A)    45.000

B)     50.000

C)     60.000

D)     65.000

E)      90.000

13)        Teminat olarak verilen senetlerin, borçluları tarafından kredi alınmış bankaya ödenmesi halinde aşağıdaki kayıtlardan hangisi yapılır?

A)    ——————/——————————–

121 Alacak Senetleri Hs.        xx

– Teminattaki Senetler

300 Banka Kredileri Hs.  xx

——————–/—————————–

B)     ———————-/—————————

100 Kasa Hs.                          xx

121 Alacak Senetleri Hs.    xx

– Tahsildeki Senetler

———————-/—————————-

C)     ———————/—————————-

100 Kasa Hs.                          xx

121 Alacak Senetleri Hs.    xx

– Teminattaki Senetler

———————-/—————————

D)     ——————-/—————————

300 Banka Kredileri Hs.      xx

121 Alacak Senetleri Hs.    xx

– Teminattaki Senetler

——————-/—————————–

E)      ——————/——————————

102 Bankalar Hs.  xx

121 Alacak Senetleri Hs.    xx

– Teminattaki Senetler

—————–/——————————

14)         Satıcılar hesabı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A)    Satıcılardan kredili mal satın alındığında hesap alacaklandırılır

B)     Satıcılara olan borç ödendiğinde hesap borçlandırılır.

C)     Hesap dönem sonunda alacaklandırılarak kapatılır

D)     Hesap dönem sonunda borçlandırılarak kapatılır.

E)      Hesap kalanı dönem karı veya zararı hesabına devredilemez.

15)        ————————–/—————————-

Genel Yönetim

Giderleri Hs.                          xxxx

Ödenecek vergi ve fonlar Hs.              xxxx

Öd.Sosyal güvenlik Kesintileri Hs.     xxxx

Personele Borçlar Hs.                          xxxx

————————/——————————

Yukarıda verilen kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A)    Ücret Tahsiline

B)     Ücret ödenmesine

C)     Ücret tahakkukuna

D)     Vergi ödenmesine

E)      Sosyal kesintilerin ödenmesine

16)        Sermaye artırımına giden bir A.Ş�nin nominal bedelin üzerinde bir fiyat üzerinden hisse senedi çıkarması durumunda, ihraç fiyatı ile nominal bedel arasındaki fark aşağıdaki hesapların hangisinde izlenir?

A)    Yasal yedekler

B)     Yeniden değerleme artışları

C)     Hisse senedi ihraç primleri

D)     MDV. Yeniden değerleme artışları

E)      Hisse senedi iptal karları

17)        Aşağıdaki hesaplardan hangisi için Tekdüzen Hesap Planında büyük defter hesabı yoktur?

A)    Sermaye

B)     Ödenmiş Sermaye

C)     Yasal Yedekler

D)     Dönem Net Zararı

E)      Ödenmemiş Sermaye

18)        7/A seçeneğinde giderler büyük defterde hangi esasa göre bölümlendirilir?

A)    Fonksiyon esasına

B)     Çeşit esasına

C)     Dönem esasına

D)     Özel esasa

E)      Maliyet esasına

19)        Aşağıdakilerden hangisi envanter işlemlerinin kapsamını tam olarak ifade eder?

A)    Varlıkları ve borçları saymak

B)     Muhasebe dışı envanter

C)     Genel geçici mizanın hazırlanması

D)     Bilanço ve gelir tablosunun düzenlenmesi.

E)      Sayım, değerleme ve envanter kayıtlarının yapılması

20)        Alış değeri 300 lira olan hisse senedinin dönem sonunda borsa değeri 100 lira ise yapılan kayıtta hangi hesap alacaklandırılır?

A)    Karşılık giderleri hesabı 100TL

B)     Menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığı hesabı 200TL

C)     Menkul kıymet satış zararı hesabı 200TL

D)     Karşılık giderleri hesabı 200TL

E)      D. Olağandışı gider ve zararlar hesabı 100TL

21)        İşletmede, 5.11.2004 günü yapılan sayımda ortaya çıkan ve nedeni bulunamadığı için �397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabı�na kaydedilen kasa farkının, daha önce müşteriden yapılan bir alacak tahsilatının kayıtlara geçirilmemesinden kaynaklandığı 31.12.2004 günü yaptığı bir inceleme sonucu anlaşılmıştır.

Buna göre yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hs. / Alıcılar Hs.

B)     Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hs. / Kasa Hs.

C)     Kasa Hs. / Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hs.

D)     Sayım ve Tesellüm Noksanları Hs. / Satıcılar Hs.

E)      Sayım ve Tesellüm Noksanları Hs. / Kasa Hs.

22)        İşletmelerin bankalar yardımcı hesapları ile bankalardan gelen hesap özetleri karşılaştırıldığında, dönem içinde (B) Bankası ticari mevduat hesabından çekilen 30.000 TL�nin yanlışlıkla (A) Bankası ticari mevduat hesabından çekilmiş gibi kaydedildiği belirlenmiştir.

Bu bilgilere göre bu hatanın düzeltilmesine ilişkin yapılan kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

A)    ———————–/———————-                  Bankalar (A)  Hs. xxxx

Bankalar (B)   Hs.          xxxx

———————/————————

B)     ———————-/————————

Bankalar (B) Hs.                   xxxx

Bankalar (A.) Hs          xxxx

———————–/———————-

C)     ———————–/———————–

Bankalar (A.) Hs. xxxx

Kasa  Hs.                 xxxx

D)     ———————–/———————–

Kasa  Hs.                             xxxx

Bankalar (B.)  Hs.      xxxx

————————/———————–

E)      ————————/———————–

Kasa Hs.               xxxx

Bankalar (A.) Hs.     xxxx

————————/———————–

23)         İşletme 10 Kasım 2004 tarihinde 60.000 liraya bir otomobil satın almıştır. Dönem sonunda bu otomobile % 20 amortisman oranı üzerinden normal amortisman yöntemi uygulanacaktır.Buna göre 1. Yıl sonunda ayrılacak amortisman tutarı kaç TL�dir?

A)    2.000

B)     12.000

C)     22.000

D)     24.000

E)      48.000

24)   İşletmenin 80.000 TL maliyetli demirbaşları için amortisman hesaplanacaktır. Normal amortisman oranı % 20�dir. İşletmede amortismana tabi başka varlık yoktur.

Bu bilgilere ve azalan kalanlar yöntemine göre, ikinci yıl sonunda birikmiş amortismanlar hesabının durumu nedir?

A)    32.000 TL alacak kalanı verir

B)     19.200 TL alacak kalanı verir.

C)     51.200 TL alacak kalanı verir.

D)     32.000 TL alacak kalanı verir.

E)      25.600 TL alacak kalanı verir.

25)   25. Dönemsonunda satıcı Serdar Kollektif Şirketi�nin gönderdiği hesap özetinden adı geçen şirkete ödenen 65.000 lira senetsiz ticari borcun, işletme defterlerine 56.000 lira ödenmiş gibi kaydedildiği saptanmıştır.

Gerekli düzeltme kaydı nasıl olacaktır?

A)    ——————-/—————————

320 Satıcılar Hs.   9.000

– Serdar Koll. Şti.

100 Kasa Hs.        9.000

——————/—————————-

B)     ——————-/—————————

320 Satıcılar Hs.   65.000

– Serdar Koll. Şti.

100 Kasa Hs.        65.000

—————–/—————————-

C)     —————–/—————————–

100 Kasa Hs.          56.000

320 Satıcılar Hs.   56.000

– Serdar Koll.Şti.

—————-/—————————-

D)     —————-/—————————-

320 Satıcılar Hs.     65.000

– Serdar Koll. Şti.

100 Kasa Hs.             56.000

397 Sayım ve Tesellüm

Fazlaları Hs.             9.000

– Kasa fazlası

—————-/—————————-

E)      —————-/—————————-

100 Kasa Hs.          9.000

320 Satıcılar Hs.           9.000

– Serdar Koll. Şti.

—————/—————————-

26)   İşletmenin daha önce ödediği ve Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabına kaydettiği 50.000 TL lik kırtasiye malzemesinin 20.000 TL lik kısmının faaliyet dönemi içinde tüketildiği saptanmıştır.   Buna göre envanter kaydı nasıl yapılır?

A)    Ticari Mallar hesabı 30.000 borçlandırılır.

B)     Kasa hesabı 20.000 alacaklandırılır.

C)     Gelecek aylara ait giderler hesabı 20.000 alacaklandırılır.

D)     Gelecek aylara ait giderler hesabı 30.000 borçlandırılır.

E)      Kırtasiye giderleri hesabı 50.000 borçlandırılır.

27)        Aşağıdakilerden hangisi, Dönem Kârı veya Zararı Hesabı için doğru bir açıklama değildir?

A)    Dönem giderleri hesabın borcuna devredilir.

B)     Dönem gelirleri hesabın alacağına devredilir.

C)     Hesap borç kalanı verirse zarar, alacak kalanı verirse kâr vardır.

D)     �Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı�, hesabın alacağına devredilir.

E)      Hesap kalanı, �Dönem Net Kârı� veya �Dönem Net Zararı� hesabına aktarılır.

28)        ——————–/—————————–

Satıcılar Hs.       xx

Borç Senetleri Hs.  xx

Sermaye Hs.           xx

Bankalar Hs.           xx

Kasa Hs.               xx

T.Mallar Hs.         xx

——————-/———————————

Yukarıda verilen kapanış kaydında hangi hesap yanlış yazılmıştır?

A)    Satıcılar

B)     Borç senetleri

C)     Sermaye

D)     Bankalar

E)      T.Mallar

29)  İşletmenin satışları 600.000 lira, satılan malın maliyeti 400.000, faaliyet giderleri 100.000 liradır. Bu veriler içinde yer alan vergiden muaf gelirleri 15.000 lira ve kanunen kabul edilmeyen giderleri 50.000 liradır.  Buna göre, işletmenin mali kârı (vergi matrahı) kaç liradır?

A)    200.000 TL

B)     100.000 TL

C)     50.000 TL

D)     65.000 TL

E)      135.000 TL

30)   İşletme demirbaşına 10.000 TL amortisman ayırmıştır.  Buna ilişkin yapılan kayıtta hangi hesap alacaklandırılır?

A)    Genel yönetim giderleri hesabı

B)     Pazarlama satış dağıtım giderleri hesabı

C)     Birikmiş Amortismanlar hesabı

D)     Araştırma geliştirme giderleri hesabı

E)      Kasa hesabıCevaplar


1.B
2.C
3.E
4.A
5.E
6.D
7.C
8.E
9.D
10.C
10.
11.A
11.
12.D
12.
13.D
14.C
15.C
16.C
17.B
18.A
19.E
20.B
21.A
22.A
23.B
24.C
25.A
26.C
27.D
28.D
29.E
30.C

Genel Muhasebe Final Sınavı 2

Konu Nisan 30, 2018 tarihinde tarafından  
AÖF Çıkmış Sorular kategorisine eklenmiştir.

1) Aşağıdaki işlemlerden hangisi mali nitelikli işlem değildir?

A) İşletmenin kredili mal satması
B) İşletmenin bankada kredi kullanmak üzere sözleşme yapması
C) İşletmenin bankalardaki mevduat hesabına faiz tahakkuk ettirilmesi
D) İşletmenin sermayesini ortaklardan nakit para olarak arttırması
E) İşletmenin personelinden olan alaca­ğının personelin ücretinden kesmesi

——————————————————————————–

2)
Binalar 44.000.000
Nakit 500.000
Alacak Senetleri 30.000.000
Mevduat 15.500.000
Satıcılar 27.000.000
Banka Kredileri 38.000.000
Buna göre özsermaye, kaç TL’dir?

A) 15.000.000 TL
B) 20.000.000 TL
C) 30.000.000 TL
D) 25.000.000 TL
E) 35.000.000 TL

——————————————————————————–

3) Aşağıdaki şeklin özelliğini gösteren hesap aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Borçlar
B) Kasa
C) Sermaye
D) Borç senetleri
E) Banka kredileri

——————————————————————————–

4) Kasadan para çekilerek bankaya yatırılması işlemi, hangi fişe yazılır?

A) Çek
B) Tediye fişi
C) Muhasebe defteri
D) Mahsup fişi
E) Tahsil fişi

——————————————————————————–

5)
Bir işletmenin işe başlama tari­hindeki mali durumu şöyledir:
Kasa : 200.000.000TL
Ticari mallar: 3.400.000.000TL
Bankalar : 1.400.000.000TL
Banka kredileri: 2.000.000.000TL
Buna göre, açılış mad­de­sin­de sermaye hesabına ya­pı­lacak kayıt hangisidir?

A) 5.000.000.000TL borç
B) 5.000.000.000TL alacak
C) 3.000.000.000TL borç
D) 3.000.000.000TL alacak
E) 2.000.000.000TL alacak

——————————————————————————–

6) İşletmenin sınırsız kabul edi­len ömrünün belli dö­nemlere bö­lün­mesi ve her dönemin faa­liyet so­nuç­la­rının diğer dö­nemlerden ba­ğımsız ola­rak sap­tanması, do­­layısıyla gelir ve gider­lerin ta­hak­kuk esasına göre muha­se­be­­leşti­ril­mesi, hangi muhasebe kav­ra­mının gereğidir?

A) Sosyal sorumluluk
B) İhtiyatlılık
C) İşletmenin sürekliliği kav­ramı
D) Özün önceliği kavramı
E) Dönemsellik kavramı

——————————————————————————–

7) Aşağıdaki hesaplardan han­gisi alacak kalanı vermez?

A) Bankalar
B) Yurtiçi Satışlar Hs
C) Borç Senetleri Hs
D) Banka Kredileri
E) Satıcılar Hs
——————————————————————————–

8) Hisse senedinin alış bedeli ile hisse senedinin satı­şın­dan elde edilen tutar ara­sın­daki olumlu fark hangi he­sabın neresinde gösterilir?

A) Hisse Senedi Satış Kârı­nın alacağına
B) Hisse Senedi Satış Zara­rı­nın alacağında
C) Menkul Kıymet Satış Kârının alacağına
D) Menkul Kıymet Satış Za­rarının borcunda
E) Hisse Senetleri Hesabı­nın borcunda
——————————————————————————–

9) İşletmenin, bir müşteriden olan senetsiz alacağının bankadaki mevduat hesabı­na yatırılması durumunda bu tutar hangi hesaba ve ne şekilde kaydedilir?

A) Kasa Hesabının borcuna
B) Satıcılar Hesabının ala­cağına
C) Banka Kredileri Hesabı­nın borcuna
D) Bankalar Hesabının alacağına
E) Bankalar Hesabının bor­cuna

——————————————————————————–

10) Kısmen peşin, kısmen senet ciro edilerek satın alınan ve katma değer vergisine tabi olan taşıt araçlarının muha­sebeleştirilmesi sırasında a­şa­ğıdaki işlemlerden han­gi­si yapılmaz?

A) Alacak Senetleri Hesabı borçlandırılır
B) Alacak senetleri Hesabı alacaklandırılır
C) İndirilecek KDV Hesabı borçlandırılır
D) Taşıtlar Hesabı borçlan­dı­rılır
E) Kasa Hesabı alacak­lan­dı­rılır

——————————————————————————–

11) İşletme ( Bankasına yazılı te­minat vererek Alacaklı Cari Hesa­bından 500.000.000 lira­lık tuta­rın aynı banka nez­din­­deki Borçlu Cari Hesa­bına aktarıl­ması­nı istemiştir. Bu durumda yapıla­cak mu­ha­­se­be kaydında hangi he­sap borçlandırılır?

A) Borçlu Cari Hesap
B) Bankalar
C) Banka Kredileri
D) Finansman Giderleri
E) Alacaklı Cari Hesap
——————————————————————————–

12) İşletmenin teminat olarak ve­rdiği senet bankaca tahsil e­di­lmiş, bedeli işletmenin borç­lu cari hesabına yatırılmıştır. İş­letmenin yapması gereken ka­yıt aşağı­dakilerden hangi­si­dir?

A)
B)
C)
D)
E)

——————————————————————————–

13) Aşağıdakilerden hangisi borç çeşitlerinden değildir?

A) Satıcılar
B) Borç senetleri
C) Ortaklara borçlar
D) Verilen sipariş avansları
E) Ödenecek vergi ve fonlar
——————————————————————————–

14) Mutlu Ltd. Şti.’nin Haziran ayı personeline ait bilgileri şöyledir:
Bürüt ücret: 2 milyar
SSK İşçi Payı: 280 milyon
SSK İşveren Payı: 330 milyon
Damga Vergisi: 12 milyon
Gelir Vergisi: 440 milyon
Bu durumda ücretin tahakkuk kaydında personele borçlar hesabına ne kadar kayıt yapılır?

A) 2.330.000
B) 1.218.000
C) 1.268.000
D) 1.160.000
E) 938.000
——————————————————————————–

15) Anonim şirket çıkardığı his­se senetlerine %50 (primli) fazla­sını sattığında bu faz-lalığı hangi hesabın nere­sinde gös­terir?

A) Menkul Kıymet Satış Kârı Hesabının alaca­ğında
B) Menkul Kıymet Satış Kârı Hesabının bor­cunda
C) Hisse Senetleri Hesabı­nın ala­cağında
D) Menkul Kıymet Değer Ar­tış­ları Hesabının bor­cunda
E) Hisse Senedi İhraç Priml­eri Hesabının ala­cağında
——————————————————————————–

16) İşletmenin faaliyetleri sonucu oluşan kâr nihai olarak hangi hesabın neresinde gösterilir?

A) Dönem Kâr veya Zararı Hesabının alacağında
B) Dönem Net Kârının ala­cağında
C) Dönem Net Kârının bor­cunda
D) Dönem Net Kâr veya Zararı Hesabının alaca­ğında
E) Dönem Net Kâr veya Zararı Hesabının bor­cun­da

——————————————————————————–

17) İşletme 4000TL sı genel yö­ne­tim gider yerine, 6000 TL si pazarlama gider yerine ait ol­mak üzere 10.000TL elek­trik gideri ödemiştir.
İşletmenin yapacağı kayıtta hangi hesap ne kadar alacak kaydı verir?

A) Kasa 10.000 TL
B) Pazarlama satış ve dağıtım giderleri 6.000 TL
C) genel yönetim giderleri 4.000TL
D) genel yönetim giderleri 10.000 TL
E) Pazarlama satış ve dağıtım giderleri

——————————————————————————–

18) Gelir giderlerle ilgili hangisi yanlıştır?

A) Dönem sonunda kâr veya zarar hesabına devredilerek kapatılırlar
B) Gelir tablosunda görülürler
C) Gelirlerdeki artışlar alacağa yazılır
D) Giderler alacak kaydıyla kapanırlar
E) Kalanları bilançoya aktarılır

——————————————————————————–

19) Aşağıdaki değerleme yön­tem­­lerinden hangisi, Ver­gi Usul Kanununda yer al­maz?

A) Mali tablo ölçüsü
B) Tasarruf değeri ölçüsü
C) Mukayyet değer
D) İtibari değer ölçüsü
E) Emsal bedeli ve ücreti

——————————————————————————–

20) Mali kâr aşağıdakilerden han­gi­sine göre saptanır?

A) Türk Ticaret Kanunu
B) Vergi Usul Kanunu
C) Fon kanunları
D) Sözleşme hükümleri
E) Kâr zarar mevzuatı
——————————————————————————–

21) Akbank’a yatırılan paranın yanlışlıkla İşbankası üzerine kaydedildiği gelen hesap özetlerinden anlaşılmıştır.

A)
B)
C)
D)
E)

——————————————————————————–

22)
Dönem Sonu Mal Mevcudu 2500
Satılan Malın Maliyeti 3000
Yurt içi satışlar hesabının alacak kalanı 7000
ise mal hesabının borç kalanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 7500
B) 5500
C) 4500
D) 4000
E) 1500

——————————————————————————–

23) İşletme, 80.000.000TL mali­yetli ve hizmet süresi 5 yıl olan de­mir­başlarına, normal amor­tis­man yöntemine göre amor­tis­man ayrılacaktır.
Buna göre birinci yıl ayrı­lacak amortisman pay kaç TL’dir?

A) 8.000.000 TL
B) 12.000.000 TL
C) 16.000.000 TL
D) 32.000.000 TL
E) 40.000.000 TL
——————————————————————————–

24) 80 milyara alınan normal amortisman oranı % 20 olan demirbaşın 2. yıldaki birikmiş amortismanını bulunuz?

A) 15 milyar
B) 16 milyar
C) 32 milyar
D) 19.2 milyar
E) 20 milyar

——————————————————————————–

25) İşletmenin Akbank’taki Borç­­­lu Cari Hesabından çek­­­tiği para aynı bankadaki Ala­­cak­lı Cari Hesaptan çe­kilmiş gibi kayda alınmıştır.
Yapılacak Envanter kaydı aşağıdakiler­den hangisidir?

A) Bankalar / Banka Kredileri
B) Banka Kredileri / Bankalar
C) Alacaklı cari hesap / Borçlu cari hesap
D) Borçlu cari hesap/ Alacaklı cari hesap
E) Banka kredileri / Banka kredileri
——————————————————————————–

26) Bir anonim şirketin çıkardığı tahvillerin ödeme yılı geldiğinde yapılacak kayıt hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

——————————————————————————–

27) Aşağıdakilerden hangisi Dö­nem Karı veya Zararı Hesa­bına devredilmez?

A) Satış iskontoları
B) Satılan ticari mallar maliyeti
C) Yurtiçi satışlar
D) Bankalar
E) Kambiyo kârları
üst soru
sonraki soru

——————————————————————————–

28) Bir işletmenin,
Ticari kârı 10.000.000
Kanunen kabul edilmeyen giderler 5.000.000
Vergiden muaf gelirleri 4.500.000
Vergi kârı (Mali kârı veya vergi matrahı) kaç liradır?

A) 15.000.000
B) 14.500.000
C) 9.500.000
D) 10.500.000
E) 5.000.000

Cevaplar


Cevaplar

1-B
2 D
3 B
4 B
5 D
6 E
7 A
8 C
9 E
10 A
11 C
12 A
13 D
14 C
15 E
16 B
17 A
18 E
19 A
20 B
21 D
22 B
23 C
24 C
25 A
26 D
27 D
28 D
29 D
30 A

Kamu Ekonomisi Vize Sınavı 1

Konu Ekim 11, 2009 tarihinde tarafından  
AÖF Çıkmış Sorular kategorisine eklenmiştir.

Kamu Ekonomisi Vize Sınavı 1


1) Neden-sonuç ilişkilerini, bağımsız ve bağımlı değişken arasındaki ilişkiyi araştıran yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Normatif Yaklaşım
B) Negatif Yaklaşım
C) Paternalist Yaklaşım
D) Pozitif Yaklaşım
E) Gelir Yaklaşımı

2) I. Kaynak Ayrımı Fonksiyonu
II. Yönetsel Fonksiyonlar
III. İstikrar Fonksiyonu
IV. Gelir Dağılımı Fonksiyonu
Yukarıdakilerden hangileri devletin ekonomik görevleri ya da fonksiyonları arasındadır?
A) I-III-IV
B) I-II
C) II-III
D) I-II-III-IV
E) III-IV

3) Normlara, değer yargılarına, politik bakış açısına dayanan yaklaşım, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Normatif Yaklaşım
B) Pozitif Yaklaşım
C) Negatif Yaklaşım
D) Paternalist Yaklaşım
E) Gelir Yaklaşımı

4) Aşağıdakilerden hangisi, ekonomik ayrıma göre devlet harcamalarından biri değildir?
A) Sosyal Harcama
B) Cari Harcama
C) Yatırım Harcaması
D) Gerçek Harcama
E) Transfer Harcaması

5) Bir bireyin refahını azaltmadan bir diğerininkini artırma imkanı olmaması durumu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pareto optimallik kriteri
B) Tüketici dengesi
C) Tam rekabetçi denge modeli
D) Marjinal dönüşüm oranı
E) Piyasa aksaklıkları

6) Tam rekabet koşulunun en önemli unsuru, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hiçbir firmanın piyasaya tek başına hakim olma-ması
B) Fiyat üzerinde belirleyici olması
C) Pareto optimallik kriteri
D) Fiyatların, aşağıya ve yukarıya doğru esnek olması
E) Piyasa bilgilerinin tam olması

7) Arz edilen bütün malların aynı zamanda talep edilen mallar olması koşulu olan pareto optimallik koşullarının en sonuncusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Emeğin marjinal verimliliği
B) Etkin ürün karması
C) Optimum ürün karması
D) Üretimde etkinlik
E) Değişimde etkinlik

8) Emeğin marjinal verimliliğinin sermayenin marjinal verimliliğine oranı, aşağıdakilerden hangisini verir?
A) Marjinal Teknik İkame Oranı
B) Marjinal İkame Oranı
C) Marjinal Dönüşüm Oranı
D) Marjinal İkame Eğilimi
E) Marjinal Vergi Oranı

9) Bireylerin ihtiyaçları ve talepleri olduğu halde, piyasa mekanizmasının hiç çalışmaması veya sosyal optimum altında çalışması nedeniyle, arz ve talebin kollektif bir birim (devlet) tarafından örgütlendiği ekonomiye ne ad verilir?
A) Kamu Ekonomisi
B) Liberal Ekonomi
C) Sosyal Devlet Ekonomisi
D) Smith Ekonomisi
E) Musgrave Ekonomisi

10) Piyasada konjonktürel dalgalanmalara bağlı olarak ortaya çıkan makro istikrarsızlıkların vergi ve harcama araçları ile giderilmesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A) Gelir Dağılımı Fonksiyonu
B) İstikrar Fonksiyonu
C) Kaynak Ayrımı Fonksiyonu
D) Sosyal Refah Fonksiyonu
E) Rekabet Fonksiyonu

11) Aşağıdaki hangi iktisatçı Genel Denge Teorisi ile 1929 Dünya Ekonomik Bunalımından sonra devletin istikrarsızlıkları önleyici rolü olduğu görüşü üzerinde etkili olmuştur?
A) Smith B) Marshall C) Keynes
D) Locke E) Hobbes

12) Piyasa talebini tek bir firmanın karşılaması, iki ya da daha fazla firmanın karşılamasından daha etkinse, yani üretim maliyetleri daha düşük oluşuyorsa aşağıdakilerden hangisi mevcuttur?
A) Dışsallık
B) Makroekonomik dengesizlik
C) Doğal tekel
D) Mikroekonomik dengesizlik
E) Özel tekel

13) Bir malın tüketiminde rekabet olmamasını aşağıdakilerden hangisi açıklamaktadır?
A) Bireyin tüketimi sonucu elde ettiği faydanın ikinci bireyin faydasını azaltmaması
B) Bir bireyin tüketiminin diğer bireyin tüketimini azaltması
C) Bedel ödemeyenin bu malın tüketiminden dışlanabilmesi
D) Tüketimden mutlak fayda sağlanması
E) Tüketimden herkesin eşit derecede fayda sağlaması

14) İhtiyaçlar için gerekli olduğu halde çeşitli nedenlerle tüketilmediği için devletin müdahalede bulunduğu mal çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fiyatlandırılabilir kamusal mallar
B) Uluslararası kamusal mallar
C) Erdemli mallar
D) Karma mallar
E) Kulüp mallar

15) Aşağıdakilerden hangisi, fiyatlandırılabilir kamusal malların özelliklerinden biri değildir?
A) Bu malların tüketiminde rekabet yoktur.
B) Tüketiminden mahrum bırakılma özelliği mevcuttur.
C) Sosyal optimum sağlamak için kapasite noktasına kadar fiyatlama yapmak gerekir.
D) Marjinal maliyet sıfır olduğu halde, fiyatlandırma yapmak talebi kısacağı için toplumsal fayda kaybına neden olur.
E) Bu tür malların bir bölümü özel mal, bir bölümü ise kamu malı niteliğindedir.

16) Lindahl modeline göre, etkin bir kamu malı miktarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bireyin ödemeye istekli olduğu bedellerin toplamını kamu malı üretiminin maliyetini karşıladığı miktar
B) Bütün ülkeye faydasının yayılabileceği miktar
C) Merkezi yönetim tarafından sunulabilen miktar
D) Kamu mallarının optimal üretim miktarını analiz eden miktar
E) Toplam talep eğrisinin maliyet eğrisini kestiği noktadaki miktar

17) Bir ekonomik birimin yürüttüğü faaliyetin başka bir ekonomik birime herhangi bir karşılık olmadan sağladığı fayda ya da yüklediği maliyete ne ad verilir?
A) Gelir dağılımı
B) Kaynak ayrımı
C) Dışsallık
D) Yükleme
E) Vergi transferi

18) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Dış maliyetin varlığı kaynakların optimal ayrımını engeller.
B) Dış faydanın varlığı kaynakların optimal ayrımını engeller.
C) Özel mal ve hizmetlerde dışsallık tamdır.
D) Maliyetin sözkonusu olduğu bir durumda piyasaya hiçbir müdahalede bulunulmazsa aşırı üretim sorunu doğar.
E) Dış faydanın söz konusu olduğu bir durumda piyasaya hiçbir müdahalede bulunulmazsa, eksik üretim sorunu doğar.

19) Dış maliyetin en yaygın türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çevre kirlenmesi
B) Aşırı üretim
C) Fiziksel sınırlama
D) Kaynak ayrımı
E) Benchmarking

20) I. Basitleştirici varsayımın geçerli olmaması
II. Dış maliyetin vergi oranından büyük olması
III. Dış maliyeti ölçmenin olanaksız olması
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, dış maliyetin vergi yoluyla üretici ile tüketici arasında paylaştırılmasının uygulamada karşılaştığı engellerdendir?
A) I-II B) Yalnız I C) Yalnız II
D) I-III E) II III

21) Aşağıdakilerden hangisi, bir üretim ya da tüketim faaliyetinin herhangi bir karşılık ödenmeden başka bir üretim ya da tüketim faaliyetine olumlu etkiler yapmasıdır?
A) Olumlu Dışsallık B) Aşırı Üretim
C) Dış Fayda D) Dış Maliyet E) Dışsallık

22) Bürokrasinin, kamu kesiminin büyüklüğünü sosyal optimumun çok üzerine çıkarma eğilimini aşağıdaki modellerden hangisi savunur?
A) X-Etkinsizliği
B) Niskanen Modeli
C) Bürokrasi Modeli
D) Kamusal Seçiş Modeli
E) Cournot Modeli

23) Aşağıdakilerden hangisi, kamu kesiminde etkinliği sağlayacak dürtü ve teşvik sistemlerinin sağlanması için yapılan çalışmalardan biridir?
A) Üretim yapan birimlerin hizmet kullanıcılarına karşı herhangi bir sorumluluğunun olmaması
B) Kamulaştırma politikalarının uygulanması
C) Bürokratların azaltılması için gerekli tedbirlerin alınması
D) Hizmette kalitenin ve hedeflerin tanımlanması ve bunların ölçülebilir hale getirilmesi
E) Etkinliğin mülkiyetten değil rekabetten kaynaklanması

24) Devletin ekonomik anlamdaki esas fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kişilerin girişimlerini teşvik etmek
B) Piyasanın etkin olarak üretemediği mal ve hizmetleri üretmek
C) Tam kamusal malların üretimini sağlamak
D) Kamu işletmelerinin sayısını artırmak
E) Piyasaya mümkün olduğunca müdahale etmek

25) Piyasa fiyatı, marjinal maliyetin üzerinde belirleniyorsa tüketici açısından aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A) Tüketici fazlası
B) Üretici fazlası
C) Kâr
D) Fayda kaybı
E) Zarar

26) Kamu kesiminde kaynakların etkin kullanımını sağlamak için başvurulan yöntemlerden en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Maliyet-Etkenlik Analizi
B) Yöneylem Araştırması
C) Fayda-Maliyet Analizi
D) Stratejik Analiz
E) İşlem Analizi

27) ABD’de fayda-maliyet analizinin uygulanışı aşağıdaki projelerden hangisi ile başlamıştır?
A) Taşkın Projeleri
B) Karayolları Projeleri
C) Baraj Projeleri
D) Yerel Projeler
E) Ulusal Projeler

28) Fayda-maliyet analizinin ana koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fayda ve maliyetlerin para birimiyle ifade edilebilmesi
B) Fayda ve maliyetlerin ölçülmesi
C) Fayda ve maliyetlerin tanımlanması
D) Fayda ve maliyetlerin yöneylem araştırmasının yapılması
E) Fayda ve maliyetlerin maliyet-etkenlik araştırmasının yapılması

29) Aşağıdaki iktisatçılardan hangisi, bayındırlık projelerinde faydanın ölçülmesini incelemiş ve kamu hizmetlerinin faydasının, bireylerin bunlar için ödemeyi kabul edecekleri en yüksek tutara eşit olduğunu ortaya koymuştur?
A) Marshall B) Pigou C) Keynes D) Dupuit E) Hobbes

30) Üretim ve gelirde artış ya da maliyetlerdeki azalış anlamındaki fayda türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gerçek Fayda B) Doğrudan Fayda
C) Dolaylı Fayda D) Dolaysız Fayda E) İtibari Fayda Cevaplar


1-Açıklama: Pozitif yaklaşım; neden sonuç ilişkilerini araştıran yaklaşımdır. Bağımsız ve bağımlı değişkenler arasındaki ilişkiyi araştırır.

2-Açıklama: Musgrave’e göre devletin ekonomik görevleri ya da fonksiyonları; kaynak ayrımı fonksiyonu, istikrar fonksiyonu ve gelir dağılımı fonksiyonudur.

3-Açıklama: Normatif yaklaşım; normlara, değer yargılarına, politik bakış açısına dayanan yaklaşımdır.

4-Açıklama: Ekonomik ayrıma göre devlet harcamaları; cari harcama, yatırım harcaması, gerçek harcama ve transfer harcamasıdır. Sosyal harcama, fonksiyonel ayrıma göre kamu harcamalarının kapsamındadır.

5-Açıklama: Pareto optimallik kriteri; bir bireyin refahını azaltmadan bir diğerininkini artırma imkânı olmamasıdır.

6-Açıklama: Tam rekabet koşulunun en önemli unsuru, hiçbir firmanın piyasaya tek başına hakim olmaması; fiyatlar üzerinde belirleyici olmamasıdır.

7-Açıklama: Etkin ürün karması; pareto optimallik koşullarının en sonuncusu, arz edilen bütün malların aynı zamanda talep edilen mallar olması koşuludur.

8-Açıklama: Marjinal teknik ikame oranı, üretim faktörlerinin marjinal verimlilikleri arasındaki orandır. Emeğin marjinal verimliliğinin sermayenin marjinal verimliliğine oranıdır.

9-Açıklama: Bireylerin ihtiyaçları ve talepleri olduğu halde, piyasa mekanizmasının hiç çalışmaması veya sosyal optimum altında çalışması nedeniyle, arz ve talebin kolektif bir birim (devlet) tarafından örgütlendiği ekonomi, kamu ekonomisidir.

10-Açıklama: İstikrar fonksiyonu, piyasanın konjonktürel dalgalanmalara bağlı olarak ortaya çıkan makro istikrarsızlıkların vergi ve harcama araçları ile giderilmesidir.

11-Açıklama: 1929 Dünya Ekonomik Bunalımın’dan sonra devletin istikrarsızlıkları önleyici rolü görüşü yerleşmeye başladı. J.M. Keynes tarafından bu dönemde ortaya atılmış bulunan Genel Denge Teorisi’nin bu değişim üzerinde büyük etkisi olmuştur.

12-Açıklama: Piyasa talebini tek bir firmanın karşılaması, iki ya da daha fazla firmanın karşılamasından daha etkinse, yani üretim maliyetleri daha düşük oluşuyorsa, doğal tekel mevcuttur.

13-Açıklama: Bir malın tüketiminde rekabet olmaması, bireyin tüketimi sonucu elde ettiği faydanın ikinci bireyin faydasını azaltmamasıdır.

14-Açıklama: Erdemli mallar ihtiyaçlar için gerekli olduğu halde, çeşitli nedenlerle tüketilmediği için devlet müdahalede bulunur.

15-Açıklama: Bir bölümü özel mal, bir bölümü ise kamu malı niteliğindeki mallar karma mallardır.

16-Açıklama: Lindahl modeline göre, bireylerin ödemeye istekli oldukları bedellerin toplamını kamu malı üretiminin maliyetini karşılıyorsa, bu miktar etkin bir kamu malı miktarıdır.

17-Açıklama: Dışsallık, bir ekonomik birimin yürüttüğü faaliyetin başka bir ekonomik birime herhangi bir karşılık olmadan sağladığı fayda ya da yüklediği maliyettir.

18-Açıklama: Özel mal ve hizmetlerde dışsallık yoktur ya da yok denecek kadar azdır.

19-Açıklama: Dış maliyetin en yaygın türü, çevre kirlenmesidir.

20-Açıklama: Basitleştirici varsayımın geçerli olmaması ve dış maliyeti ölçmenin olanaksız olması, dış maliyetin vergi yoluyla üretici ile tüketici arasında paylaştırılmasının uygulamada karşılaştığı engellerdendir.

21-Açıklama: Dış fayda, bir üretim ya da tüketim faaliyetinin herhangi bir karşılık ödenmeden başka bir üretim ya da tüketim faaliyetine olumlu etki yapmasıdır.

22-Açıklama: Niskanen modeline göre, bürokrasi, kamu kesiminin büyüklüğünü sosyal optimumun çok üzerine çıkarma eğilimindedir.

23-Açıklama: Hizmette kalitenin ve hedeflerin tanımlanması ve bunların ölçülebilir hale getirilmesi, kamu kesiminde etkinliği sağlayacak dürtü ve teşvik sistemlerinin sağlanması için yapılan çalışmalardan biridir.

24-Açıklama: Devletin ekonomik anlamdaki esas fonksiyonu, piyasanın etkin olarak üretemediği mal ve hizmetleri üretmektir

25-Açıklama: Piyasa fiyatı, marjinal maliyetin üzerinde belirleniyorsa, tüketici açısından fayda kaybı olur.

26-Açıklama: Fayda-maliyet analizi, kamu kesiminde kaynakların etkin kullanımını sağlamak için başvurulan yöntemlerden en önemlisidir.

27-Açıklama: Amerika Birleşik Devletleri’nde fayda-maliyet analizinin uygulanışı 1930’larda taşkın önleme projeleri ile başlamıştır.

28-Açıklama: Fayda-maliyet analizinin ana koşulu, fayda ve maliyetlerin para birimiyle ifade edilebilmesidir.

29-Açıklama: Jules Dupuit, bayındırlık projelerinde faydanın ölçülmesini incelemiş ve kamu hizmetlerinin faydasının, bireylerin bunlar için ödemeyi kabul edecekleri en yüksek tutara eşit olduğunu ortaya koymuştur.

30-Açıklama: Gerçek fayda, üretim ve gelirde artış ya da maliyetlerdeki azalış anlamındaki fayda türüdür.

1 D
2 A
3 A
4 A
5 A
6 A
7 B
8 A
9 A
10 B
11 C
12 C
13 A
14 C
15 E
16 A
17 C
18 C
19 A
20 D
21 C
22 B
23 D
24 B
25 D
26 C
27 A
28 A
29 D
30 A