Yönetim ve Organizasyon Konu Özeti

Konu Nisan 4, 2018 tarihinde tarafından  
1.Sınıf Ders Notları, AÖF Ders Notları kategorisine eklenmiştir.

Yönetim ve Organizasyon Konu Özeti


Yönetim ve Organizasyon

Davranışsal yönetim yaklaşımıyla birlikte gündemen gelmeye başlayan konular arasında yer alanlar: Güdüleme, Birey, Örgütün sosyal yapısı, Grup davranışı, iletişim, biçimsel ve biçimsel olmayan ilişkiler.
n Çevresiyle etkileşim ya da girdi çıktı alışverişi olmayan sistemlere kapalı sistem denir.
Yönetim fonksiyonlarının en önemlisi planlamadır.n
n Mekanik sistemler: Uçak, Otomobil, Bilgisayar, Saat,….
Adam Smith,n uzmanlaşma ve işbölümü üzerine çalışmalar yaparak yönetim birimine katkıda bulunan kişidir. Eli Whitney: Bilimsel yöntem, maliyet muhasebesi Lucas Paciali: Çift kayıt sistemi Sir Thomas Moore: Uzmanlaşma Machiavelli: Liderin kitlelere dayanması
İnsan ilişkileri yaklaşımıyla gündeme gelen konular: Güdüleme,n Liderlik, Grup davranışı, Örgütün sosyal yapısı
Bir işin başarılması içinn özel bilgi ve tecrübe sahibi olmayı gerektiren ve o işin gerektirdiği araç ve teknikleri kullanma becerisini ifade eden yeteneğe Teknik yetenek denir.
n Bilimsel yöntem yaklaşımına öncülük eden bilim adamları: Frederick Taylor, Henry Gantt, Frank Gilbreth, Lillion Gilbreth
Örgütlenme sürecinin ilk aşaması:n Planların ve amaçların incelenmesi
Planı ortaya çıkarmak için izlenenn sürece Planlama denir.
Personel müdürü orta kademe yöneticilerinen örnektir.
Endüstri devrimiyle başlayan ve 1930’lu yıllardan itibarenn yetersiz kalmaya başlayan yönetim yaklaşımı Klasik dönem yaklaşımıdır.
n Çevresiyle etkileşimi yada girdi-çıktı alışverişi olmayan sistemlere kapalı sistem denir.
Beklenilen satışların karşılanabilmesi için eldeki stokların minimum stok bakiyesini göstermekle birlikte üretimin başlama ve tamamlanma süreleri ile teslim günlerini belirten bütçe üretim bütçesidir.
n Durumsallık yaklaşımı kapsamında teknolojinin işletme başarısına etkilerini araştıran yöntemci Joan WoodWard’dır.
Organik örgütün özellikleri:n Uzmanlaşmanın düşük olması, Standartlaşmanın düşük olması, İletişimin tavsiye ve bilgiye dayanması, Prestijin kişisel katkıdan dolayı kazanılması.
Bitki,n biyolojik sistem içinde yer alır.
Örgüt yöneticilerinin biçimsel olmayann güçlü iş gruplarından korku duyduklarını vurgulayan ve sosyal sistemi iç sistem ve dış sistem olmak üzere ikiye ayıran düşünür Geoarga Homans’tır.
n Planlananın yararları: Bütün faaliyetleri bir amaca yöneltmesi, diğer yönetim fonksiyonlarının gerçekleştirilmesini kolaylaştırması, belirsizlikleri azaltması, kaynakların en iyi biçimde kullanılmasını sağlaması
Planın ortaya çıkarmak için izlenen sürece planlama denir.
WoodWardn araştırmasında teknolojinin organizasyon üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
İşletmeyi etkileyen iç faktörler: Kullanılan teknoloji,n Personel, Hedefler, Faaliyet konuları
Örgütlenme ilkelerinden biri amaçn birliğidir.
Yönetim süreci yaklaşımını geliştiren bilim adamı Henrin Fayol’dur.
Bilimsel yönetim yaklaşımına öncülük eden bilim adamları:n Frederick Taylor, Henry Gantt, Frank Gilberth, Harrington Emerson, Lillian
n Yöneticinin bireyler arası rolleri:Temsil, önderlik, irtibat sağlama
n Bilimsel yönetim yaklaşımının öncülüğünü yapan Frederick Taylor’un ilkeleri: Standartlaşma, Hareket ve zaman etüdü, Personelin seçimi ve eğitimi, Fonksiyonel ustabaşılık
Endüstri devrimiyle başlayan ve 1940’lara kadar devam edenn yönetim yaklaşımı: Klasik dönem (yönetim) yaklaşımı.
Yöneticilerin plann oluşturma nedenleri: Belirsizlikleri ve değişmeleri dengelemek, Faaliyetleri bilinçli olarak belirlenmiş amaçlar üzerinde odaklaştırmak, Gelecekteki faaliyetler için koordineli sistematik bir göstericiye sahip olmak, Gelecekteki faaliyetler için standartlar belirleyerek denetimi kolaylaştırmak.
n İşletmeyi etkileyen iç faktörler: Kullanılan teknoloji, Personel, Hedefler, Faaliyet konuları
Planlamanın yararları: Bütün faaliyetleri bir amacan yöneltmesi, Diğer yönetim fonksiyonlarının gerçekleştirilmesini kolaylaştırması, Belirsizlikleri azaltması.Kaynakların en iyi biçimde kullanılmasını sağlaması
Planlamanın özellikleri: Yönetim fonksiyonları içinde önceliğinin olması,n Dikkatleri amaçlar üzerinde yoğunlaştırması, Bir seçim ve tercih faaliyeti olması, Kapsamlı bir faaliyet olması.
Organizasyon sürecinin aşamaları: 1.n Planların ve amaçların belirlenmesi. 2. Amaçlara ulaştıracak faaliyetlerin belirlenmesi. 3. Faaliyetlerin gruplandırılması. 4. İşleri yapacak personelin niteliklerinin belirlenip görevlendirilmesi 5. Yetki ve sorumlulukların düzenlenmesi 6. Yer, araç ve yöntemlerin belirlenmesi. 3.
Organizasyonn işlevinin işletmeye sağladığı yararlar: Net ve berrak bir çalışma ortamının yaratılması, Her bireyin sorumluluğunun belirlenmesi, Her bölümün yetki ve sorumluluğunun belirlenmesi, İşbirliğinin kolaylaşması.
Kadrolaşman sürecinin aşamaları: İşgücü planlaması, Personel seçme, Personel bulma, Gerçek işgücünün gereksinmesinin belirlenmesi.
Kadrolama ve organisazyon ilen ilgili doğru ifadeler: Kadrolama ve organizasyon işlevlerinin her ikisinde de temel unsur, yapılan işler ve bu işleri yapacak olan bireylerdir. Kadrolama ve organizasyon süreci içiçe geçmiştir. Kadrolama ve organizasyon işlevi tümüyle aynı amaca hizmet etmez. Kadrolama ve organizasyon süreci planların incelenmesi ile başlar.
Organizasyonun bölümlere ayrılmasında yararlanılan temeln ilkeler: Uzmanlaşmadan yararlanma, Denetim, Giderleri azaltma, Koordinasyonu kolaylaştırma.
Denetimin evreleri: Düzeltici önlemlerin alınması,n Standartların belirlenmesi, Gerçek durumun belirlenmesi, Standartlarla gerçek durumun karşılaştırılması.
Denetim sisteminde bulunması gerekenn özellikler: Esnek olması, Kapsayıcı olması, Organizasyona uygun olması, Anlaşılabilir olması.
Bölge temeline dayanan organizasyon yapısınınn sakıncalarından biri her şubede veya bölgede aynı tip personel ve muhasebe politikalarının uygulanması.
Üretimin çeşitlenmesi, materyal akımı,n envanterin takibi, yeni tesislerin yapılması, işgücü politikasının tayini taktik planlar içinde yer alır.
Bölümlere ayırmada yararlanılan temel ilkeler:n Giderleri azaltma ilkesi, Koordinasyonu kolaylaştırma ilkesi, Denetim ilkesi, Uzmanlaşmadan yararlanma ilkesi.
Bölümlere ayırmada, bölümlern belirlenirken denetimi kolaylaştırmak için alınması gereken tedbirler: Alt-üst ilişkilerini en iyi biçimde belirleyecek bir sistemin kurulması, Faaliyetlerin bölüm şube ve kısımlara ayrılması, Gözetim kolaylığının sağlanması amacıyla fiziki yakınlığın sağlanması, Birbirine emir verme yetkisi olan kişilerin saptanması.
Denetimin gerektirdiği ön koşullar: Planlar, Organizasyonn yapısı.
Denetimin evreleri: Düzeltici önlemlerin alınması, Standartlarınn belirlenmesi, Gerçek durumun belirlenmesi, Standartlarla gerçek durumun karşılaştırılması,.
Çok uluslu işletmelerin yapısal ölçütlerinden biri üstn yönetimin milliyetidir.
Ortak işletme kurarken mülkiyet stratejisine etkin eden faktörler: Faaliyet gösteren ülke, Faaliyet gösterilen ülkenin tutumu, yerel işletmenin seçimi, çok uluslu işletmenin üst yönetiminin düşüncesi
n Yetki devrinde üstlerden kaynaklanan sorunlar arasında risk yüklenmek istememesi yer alır.
Fayol’un evrensel yönetim fonksiyonları: Planlama, Organizasyon,n Yöneltme, Denetim
Sistem sınıflandırması: Statik yapı düzeyi, Basitn dinamik sistem, Kontrol mekanizmalı veya sibernetik sistem, Açık sistem, Kalıtım toplumsal düzeyler, Hayvan sistemleri, İnsancıl sistemler, Sosyal sistem, Doğa üstü sistemler.
Yönetim süreci yaklaşımını geliştiren bilim adamı Henryn Fayol’dur.
İyi bir emrin özellikleri: Kesin ve açık bir biçimde ifaden edilmesi, Emrin verileceği kişilerin emrin içeriğine uygun olması, emrin yerine getirilebilir olması, hatalı olan emrin açıklamasının yapılarak zamanında geri alınması.

İşletme 4.Sınıf Final Ders Özetleri

Konu Ekim 28, 2009 tarihinde tarafından  
4.Sınıf Ders Notları, AÖF Ders Notları kategorisine eklenmiştir.

İŞLETME 4.SINIF FİNAL DERS ÖZETLERİ

Rapidshare’den İndirmek İçin
TIKLA