Genel Muhasebe Vize Sınavı 4

Konu Mayıs 5, 2018 tarihinde tarafından  
AÖF Çıkmış Sorular kategorisine eklenmiştir.

Genel Muhasebe Vize Sınavı 4


1. Bir işletmenin mali durumunu ve faaliyet sonucunu gösteren mali tablolar muhasebenin hangi işlevi gereği hazırlanmaktadır?
A) Sınıflandırmak
B) Kaydetmek
C) Analiz etmek
D) Yorumlamak
E) Özetlemek

2. Muhasebe süreci göz önünde bulun-durulduğunda aşağıdaki işlemlerden hangisi önce yapılır?
A) Dönem sonu biançosunun Düzenlen-mesi
B) Genel geçici mizanın düzenlenmesi
C) Büyük defter kayıtlarının yapılması
D) Aylık mizanın düzenlenmesi
E) Yevmiye defteri kayıtlarının yapılması

3. ————————- / ————————-
VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME
EMİRLERİ HS. XXX
BANKALAR HS. XXX
————————- / ————————-

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?
A) İşletmenin çek keşide etmesine
B) İşletmenin verdiği çekin lehtarı tara-fından bankadan tahsil edilmesine
C) İşletmenin çek ciro etmesine
D) Müşteriden alınan çekin bankaya teslim edilmesine
E) Müşteriden alınan çekin banka tara-fından tahsil edilmesine

4. İşletmenin bankadaki kredi hesabına faiz tahakkuk ettirildiğinde aşağıdaki yevmiye kayıtlarından hangisi yapılır?
A) —————————- / ———————–
FİNANSMAN GİDERLERİ HS. XXX
BANKALAR HS. XXX
—————————- / ————————
B) —————————- / ————————
FİNANSMAN GİDERLERİ HS. XXX
KASA HS. XXX
—————————- / ————————
C) —————————- / ————————
FİNANSMAN GİDERLERİ HS. XXX
BANKA KREDİLERİ HS. XXX
—————————- / ————————
D) —————————- / ————————
BANKA KREDİLERİ HS. XXX
FİNANSMAN
GİDERLERİ HS. XXX
—————————- / ————————
E) —————————- / ————————
BANKALAR HS. XXX
FAİZ GELİRLERİ HS. XXX
—————————- / ————————

5. Mutlu Ltd.Şti.’nin Haziran ayında personeline ait bilgileri aşağıdaki gibidir:

Brüt ücret 2 000 000 000 TL
SSk primi
işçi payı 280 000 000 TL
SSK primi
İşveren payı 330 000 000 TL
Gelir vergisi 440 000 000 TL
Damga vergisi 12 000 000 TL

Bu bilgilere göre ücretin tahakkuk kaydında “Personele Borçlar Hesabı” kaç TL alacaklandırılacaktır?
A) 2 330 000 000
B) 1 268 000 000
C) 1 218 000 000
D) 1 160 000 000
E) 938 000 000

6. X Anonim Şirketi’nin özkaynakları içinde yer alan yedeklere ait bilgiler aşağıdaki gi-bidir:

MDV Yeniden
Değerleme Artışları 900 000 000
Olağanüstü Yedekler 600 000 000
Hisse Senedi İhraç
Primleri 100 000 000
Statü Yedekleri 300 000 000
Yasal Yedekler 700 000 000
İştirakler Yeniden
Değerleme Artışları 400 000 000

Bu şirketin “kar yedekleri” toplamı kaç TL’dir?
A) 1 700 000 000
B) 1 600 000 000
C) 1 400 000 000
D) 1 300 000 000
E) 1 000 000 000

7. İşletme genel yönetim birimlerine ait elektrik giderinin otomatik ödeme talimatı gereği bankadan ödendiğini öğrendiğinde aşağıdaki yevmiye kayıtlarından hangisini yapmalıdır?
A) —————————- / —————————
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. XXX
BANKALAR HS. XXX
—————————– / ————————–
B) —————————– / ————————-
HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HS. XXX
BANKALAR HS. XXX
————————— / ————————–
C) ————————— / —————————
GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS. XXX
KASA HS. XXX
—————————– / ————————-
D) —————————- / ————————–
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. XXX
VERİLEN ÇEKLER VE
ÖDEME EMİRLERİ HS. XXX
————————– / —————————
E) ————————— / —————————
BANKALAR HS. XXX
GENEL YÖNETİM
GİDERLERİ YANSITMA HS. XXX
————————— / —————————-

8.ve 9. sorular aşağıdaki bilgilere göre cevaplandırılacaktır.

İşletmenin yönetim ofisinde kullanılan 2 000 000 000 lira maliyetli bilgisayarın ömrü 5 yıl olarak belirlenmiştir. İşletme azalan kalanlar üzerinden amortisman ve endirekt kayıt yöntemini kullanmaktadır.

8. Bu bilgilere göre işletmenin 2.yıl sonunda ayıracağı amortisman tutarı kaç TL’dir?
A) 800 000 000
B) 480 000 000
C) 400 000 000
D) 288 000 000
E) 200 000 000

9. İşletmenin üçüncü yıl sonunda hesaplayacağı amortisman tutarı ne kadardır ve hangi hesapta izlenir?
A) Demirbaşlar Hesabı 288 000 000 TL alacaklandırılır.
B) Birikmiş Amortismanlar Hesabı 432 000 000 TL borçlandırılır.
C) Birikmiş Amortismanlar Hesabı 432 000 000 TL alacaklandırılır.
D) Birikmiş Amortismanlar Hesabı 288 000 000 TL alacaklandırılır.
E) Genel Yönetim Gideri Hesabı 288 000 000 TL alacaklandırılır.

10. ——————— / —————-
DÖNEM KARI
VEYA ZARARI HS. XXX
SATIŞTAN İADELER HS. XXX
SATILAN TİCARİ MALLAR
MALİYETİ HS. XXX
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. XXX
KISA VADELİ BORÇLANMA
GİDERLERİ HS. XXX
————————– / ———————

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?
A) Giderlerin Kar / Zarara devrine
B) Gelirlerin Kar / Zarara devrine
C) Giderlerin bilanço hesabına aktarılma-sına
D) Faaliyet giderlerinin gelir tablosu hesap-larına aktarılmasına
E) Kar veya Zararın bilançoya aktarılmasına

11. Bir işletme borç senetlerini tasarruf değeri ile değerliyorsa borç senetlerinin nominal değeri ile peşin değeri arasındaki fark nasıl muhasebeleştirilir?
A) —————————- / ————————-
BORÇ SENETLERİ HS. XXX
REESKONT FAİZ
GELİRLERİ HS. XXX
—————————- / ————————-
B) —————————- / ————————-
BORÇ SENETLERİ REESKONTU HS. XXX
REESKONT FAİZ
GELİRLERİ HS. XXX
—————————- / ————————-
C) —————————- / ————————-
BORÇ SENETLERİ REESKONTU HS. XXX
BORÇ SENETLERİ HS. XXX
—————————- / ————————-
D) —————————- / ————————-
REESKONT FAİZ GİDERLERİ HS. XXX
BORÇ SENETLERİ
REESKONTU HS. XXX
—————————- / ————————-
E) —————————- / ————————-
REESKONT FAİZ GİDERLERİ HS. XXX
BORÇ SENETLERİ HS. XXX
—————————- / ————————-

12. Aşağıda bilanço ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bilanço işletmenin bir dönem içersinde elde ettiği karı zararı ve bunun neden-erini gösterir.
B) Bilanço mutlaka bir tarih taşımalıdır.
C) Bilançoda hesaplar değil, hesapların kalanları yer alır
D) Bilançoda sol taraf aktif, sağ taraf pasif olarak adlandırılır.
E) Bilançoda mutlaka hangi işletmeye ait olduğu yazılmalıdır.

13. Gelir ve Gider hesaplarıyla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Gelir hesapları alacak kalanı verir ve Kar Zarar Hesabının alacağına devredilerek kapatılır.
B) Gider hesapları borç kalanı verir ve Kar Zarar Hesabının borcuna devredilerek kapatılır.
C) Gelir ve Gider Hesapları sonuç hesabıdır.
D) Gelir ve Gider Hesaplarının kalanları bi-lançoya aktarılır.
E) Gelir ve Gider Hesaplarındaki tutarlar bir faaliyet dönemine ilişkindir.

14. 200 TL KDV olmak üzere toplam 2 200 000 TL ye mal alınmış bunun yarısı peşin yarısını kredili olmak üzere gerçekleştirmiştir.
Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
A) —————————- / ————————–
TİCARİ MALLAR HS 2 000 000 000
İND.KDV HS 200 000 000
KASA HS 2 200 000 000
—————————- / ————————–
B) —————————- / ————————–
TİCARİ MALLAR HS 2 000 000 000
İND.KDV HS 200 000 000
KASA HS 1 200 000 000
SATICILAR HS 1 000 000 000
—————————- / ————————–
C) —————————- / ————————–
TİCARİ MALLAR HS 2 000 000 000
İND.KDV HS 200 000 000
KASA HS 1 100 000 000
SATICILAR HS 1 100 000 000
—————————- / ————————–
D) —————————- / ————————–
TİCARİ MALLAR HS 2 000 000 000
HES.KDV HS 200 000 000
KASA HS 1 100 000 000
ALICILAR HS 1 100 000 000
—————————- / ————————–
E) —————————- / ————————–
KASA HS 1 200 000 000
ALICILAR HS 1 200 000 000
TİCARİ
MALLAR HS. 2 200 000 000
İND.KDV HS 200 000 000
—————————- / ————————–

15. Aşağıdaki işlemlerden hangisi Bankalar Hesabı’na borç kaydı yapılmasını gerektirmez?
A) Kasadaki bir miktar paranın banka mevduat hesabına yatırılması
B) Müşteri tarafından senetli borca karşılık işletmenin mevduat hesabına havale gönderilmesi
C) Müşteriden senetsiz alacağa karşılık müşteri tarafından işletmenin banka mevduat hesabına para yatırılması
D) Banka tarafından işletmenin mevduat hesabına dönem faizi tahakkuk ettiril-mesi
E) Banka mevduat hesabından para çekilmesi

16. ——————— / —————-
BANKALAR HS XXX
BANKA KRED. HS. XXX
——————– / —————–

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?
A) Bankadan nakit kredi çekilmesine
B) Bankaya olan kredi borcunun ödenmesine
C) Bankadaki ticari mevduat hesabından kredi hesabına para aktarılmasına
D) Bankadaki kredi hesabından ticari mevduat hesabına para aktarılmasına
E) Bankadaki kredi hesabından avans çekilmesine

17. Çıkarılmış tahviller geri ödenme tarihinde ödendiğinde aşağıdaki kayıtlardan hangisi yapılır?
A) —————————- / ————————
BANKALAR HS. XXX
ÇIKARILMIŞ TAHV. XXX
—————————- / ————————
B) —————————- / ————————
BANKALAR HS. XXX
TAHVİL ANAPARA BORÇ XXX
TAKSİT VE FAİZLERİ HS XXX
—————————- / ————————
C) —————————- / ————————
TAHVİL ANAPARA BORÇ
TAKSİT VE FAİZLERİ HS XXX
BANKALAR XXX
—————————- / ————————
D) —————————- / ————————
TAHVİL ANAPARA BORÇ
TAKSİT VE FAİZLERİ HS XXX
ÇIKARILMIŞ TAHV. XXX
—————————- / ————————
E) —————————- / ————————
ÇIKARILMIŞ TAHV. XXX
TAHVİL ANAPARA BORÇ
TAKSİT VE FAİZLERİ HS XXX
—————————- / ————————

18. A işletmesi 25.02.2002 tarihinde kurmuş olduğu işletmeye sermaye olarak 500 000 000 nakit 1 000 000 000’lik demirbaş koymuştur.

Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
A) —————————- / ————————
KASA HS. 500 000 000
DEMİRBAŞLAR HS. 1 000 000 000
SERMAYE HS 1 500 000 000
—————————- / ————————
B) —————————- / ————————
KASA HS. 500 000 000
DEMİRBAŞLAR HS. 1 000 000 000
ÖDENMEMİŞ SER. HS 1 500 000 000
—————————- / ————————
C) —————————- / ————————
ÖDENMEMİŞ SERMAYE. HS 1 500 000 000
DEMİRBAŞLAR HS 1 000 000 000
KASA HS 500 000 000
—————————- / ————————
D) —————————- / ————————
KASA HS. 500 000 000
TİCARİ MAL.HS 1 000 000 000
SERMAYE HS 1 500 000 000
—————————- / ————————
E) —————————- / ————————
SERMAYE HS 1 500 000 000
ÖDENMEMİŞ SER. HS 1 500 000 000
—————————- / ————————

19. İşletmenin ana faaliyet konusunu oluşturan mal veya hizmet satışlarından elde edilen hasılat hangi hesaba nasıl kaydedilir?
A) Yurtiçi satışlar hesabına borç
B) Yurtiçi satışlar hesabına alacak
C) Ticari mallar hesabına borç
D) Ticari mallar hesabına alacak
E) Kasa hesabına alacak

20. İşletme, 1 Nisan 2002 de “01,04,2002 31,03,2003 dönemi” ne ait 12 aylık kira be-deli olan 6 000 000 000 TL’yi peşin tahsil et-miştir.

Bu durumda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yapılmaz?
A) Kasa hesabı 6 000 000 000 alacaklandırı-lır.
B) Gelecek aylara ait gelirler hesabı 6000 000 000 alacaklandırılır
C) Diğer olağan gelir ve karlar hesabı 6 000 000 000 alacaklandırılır
D) Diğer olağan gelir ve karlar hesabı 4 500 000 000 alacaklandırılır
E) Gelecek yıllara ait gelirler hesabı 1 500 000 000 alacaklandırılır

21. ——————– / —————–
KARŞILIK GİDERLERİ HS. XXX
MENKUL KIYMET DEĞER
DÜŞÜKLÜĞÜ KAARŞILIĞI XXX
——————– / —————–

Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?
A) Borsa rayici alış bedelinden düşük olan menkul kıymetlerin değerleme zararına
B) Borsa rayici alış bedelinden yüksek olan menkul kıymetlerin değerleme farkına
C) Menkul kıymetlere tahakkuk eden fakat tahsil edilemeyen dönem gelirine
D) Menkul kıymetlerin düşük fiyatla alınmasına
E) Hisse senetlerinin borsada kote edilmesi

22. Mal ile ilgili işlemleri aralıklı envanter yöntemine göre izleyen (A) işletmesinin;

D.sonu mal mevcudu : 2.500.000 TL.
Satılan malların maliyeti : 3.000.000 TL.
Yurtiçi satışlar hesabının : 7.000.000 TL.
alacak kalanı
Bu duruma göre işletmenin envanter işlemlerinden önce Mal Hesabının borç kalanı kaç TL.’dir?
A) 7.500.000
B) 5.500.000
C) 4.500.000
D) 4.000.000
E) 1.500.000

23.
BANKA KREDİLERİ HS.
450.000.000.000 800.000.000.000

İşletmenin “A” Bankası’ndan temin ettiği 1.000.000.000.000 TL. limitli ve % 20 marjlı kredi hesabının durumu yukarıdaki gibidir.
Bu bilgilere göre işletme kredi hesabından daha kaç TL. çekebilir?
A) 1.200.000.000.000
B) 1.000.000.000.000
C) 800.000.000.000
D) 450.000.000.000
E) 250.000.000.000

24. İktisadi bir varlığın elde edilmesi veya değerinin artırılması ile ilgili olarak yapılan ödemelerle bunlara bağlı her türlü giderlerin toplamına ne ad verilir?
A) Borsa rayici
B) Emsal bedeli
C) İtibari değer
D) Maliyet bedeli
E) Tasarruf değeri

25. Aşağıda verilen hesaplardan hangisi alacaklandırılarak kapatılır?
A) Kasa
B) Satıcılar
C) Sermaye
D) Banka Kredileri
E) Birikmiş Amortismanlar

26. ——————— / —————-
BİNALAR HS. XXX
TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HS. XXX
DEMİRBAŞLAR HS. XXX
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS. XXX
MDV. YENİDEN DEĞERLEME
ARTIŞI HS. XXX
——————— / —————-

Bu yevmiye kaydında kullanılan hesaplardan hangisi öz kaynaklar grubunda yer alır?
A) Binalar
B) Tesis, Makine ve Cihazlar
C) Demirbaşlar
D) Birikmiş Amortismanlar
E) MDV. Yeniden Değerleme Artışları

27. Muhasebenin organizasyonunda, muhasebe uygulamalarının yürütülmesinde ve mali tabloların düzenlenmesi ve sunulmasında belli kişi ve grupların değil de kamu yararının gözetilmesi gereği aşağıdaki temel muhasebe kavramlarından hangisine dayanır?
A) Tam açıklama
B) Kişilik
C) Özün önceliği
D) Süreklilik
E) Sosyal sorumluluk

28. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe içi envanter işlemleri kapsamında değildir?
A) Gelir ve giderlerin dönem ayarlama ka-yıtlarının yapılması
B) Değerleme karşılıklarının kaydedilmesi
C) Stoktaki malların sayılıp değerlenmesi
D) Kasa farklarının muhasebeleştirilmesi
E) Amortisman gider paylarının muhase-beleştirilmesi

29. (Dönem başı mal mevcudu + Alışlar – Dönem sonu mal mevcudu)

Bu formül aşağıdakilerden hangisinin hesaplanmasında kullanılır?
A) Brüt mal satış karı ya da zararına
B) Toplam satışlardan iadelerin
C) Toplam net alışların
D) Satılan malların maliyetinin
E) Toplam satış hasılatının
30. İşletmenin 50 000 000 TL lik senetsiz ticari alacağının tahsilinin şüpheli duruma düştüğü belirlenmiştir. Bu bilgilere göre aşağıdaki yevmiye kayıtlarından hangisi yapılır?
A) —————————- / ————————
Şüpheli Ticari Alacaklar Hs. 50 000 000
Şüpheli Ticari
Alacaklar Karş. Hs. 50 000 000
—————————- / ————————
B) —————————- / ————————
Şüpheli Ticari Alacaklar
Karşılığı Hs. 50 000 000
Alıcılar Hs. 50 000 000
—————————- / ————————
C) —————————- / ————————
Şüpheli Ticari Alacaklar Hs. 50 000 000
Şüpheli Ticari
Alacaklar Karş. Hs. 50 000 000
—————————- / ————————
D) —————————- / ————————
Karşılık Giderleri Hs 50 000 000
Şüpheli Ticari
Alacaklar Karş. Hs 50 000 000
—————————- / ————————
E) —————————- / ————————
Şüpheli Ticari Alacaklar Hs. 50 000 000
Alıcılar Hs. 50 000 000
—————————- / ————————
Cevaplar


1.E
2.E
3.B
4.C
5.B
6.B
7.A
8.B
9.D
10.A
11.B
12.A
13.D
14.C
15.E
16.D
17.C
18.B
19.B
20.A
21.A
22.B
23.D
24.D
25.A
26.E
27.E
28.C
29.D