Genel Muhasebe Final Sınavı 4

Konu Ekim 2, 2013 tarihinde tarafından  
AÖF Çıkmış Sorular kategorisine eklenmiştir.

Genel Muhasebe Final Sınavı 4


1. Şüpheli ticari alacakların değersiz hale gelmesi durumunda yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

a. ————————-/———————–
Şüpheli Tic.alacak karş. xx
Şüpheli tic. Alacak xx
————————-/————————
b. ————————-/———————–
Şüpheli Tic.Alacak xx
Şüpheli Tic. Alacak Karş xx
————————-/————————
c. ————————-/———————–
Karşılık giderleri. xx
Şüpheli Tic. Alacak Karş xx
————————-/————————
d. ————————-/———————–
Şüpheli Tic.Alacak karş. xx
Alacak Senetleri xx
————————-/————————
e. ————————-/———————–
Karşılık giderleri. xx
Şüpheli Tic. Alacak xx
————————-/————————

2. Uzun vadeli yatırım amacıyla elde bulunan hisse senetleri hangi hesapta izlenir?

a. Hisse Senetleri
b. Tahvil
c. Alacak Senetleri
d. Menkul Kıymetler
e. İştirakler

3. Mehmet ve ortakları şirketinin toplam sermayesi 18.000 YTL ve ortakların sermaye payları eşittir. Şirketin Dönme karı 5.200 YTL ise ortak Mehmet’in alacağı kar payı ne kadardır?

a. 2.600
b. 2.500
c. 5.200
d. 9.000
e. 12.800

4.
————————-/———————-
KASA
BANKALAR
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
SERMAYE
BANKA KREDİLERİ
DÖNEM NET KARI
————————-/———————-
Bu kayıtta hangi hesap yanlış kullanılmıştır?

a. Kasa
b. Bankalar
c. Birikmiş Amortisman
d. Sermaye
e. Dönem net karı

DEVİR ŞARTLARI; Alacak Senetleri 500.000 TL, ticari mal 1.300.000, demirbaşlar 700.000 TL’dir.

5. Bu bilgilere göre yeni şirkete devredilen “net değer” kaç TL’dir?

a. 900.000.000
b. 1.500.000.000
c. 1.600.000.000
d. 2.500.000.000
e. 2.600.000.000

6.

Yukarıda verilen büyük defter kayıtlarına göre hangi ifade yanlıştır?

a. Kâr/zarar hesabına dönem gideri olarak devredilecek tutar 2.000 TL’dir.
b. Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı bilançonun aktifinde 3.000 TL olarak yer alacaktır.
c. Genel Yönetim Giderleri Hesabı yıl sonunda 5.000 TL alacalandırılarak kapatılır.
d. İşletmenin bu döneme ait gideri 2.000 TL’dir.
e. Genel Yönetim Giderleri Hesabına kaydedilen tutarın 3.000 TL’si gelecek döneme aittir.

7. Komandit şirketle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?,

a. Komandite ortak sınırsız sorumludur.
b. Komandit şirketin ortakları gelir vergisi mükellefidir.
c. Komandite ve komanditer olmak üzere iki tip ortak vardır.
d. Komanditer ortağın kazancına menkul sermaye iradı denir.
e. Komanditer ortak sınırsız sorumludur

8. Aşağıdakilerden hangisi tasfiye memurunun görevleri içinde yer almaz?

a. Borçları ödemek
b. Varlıkları paraya çevirmek
c. Karlı gördüğü yeni işlere girişmek
d. Tasfiye sonunda tasfiye sonu bilançosu düzenlemek
e. Tasfiye ile ilgili muhasebe kayıtları için gerekli ticari defterleri tutmak

9. ———————-/—————————–
Geçmiş yıllar karları xx
Ortaklara borçlar xx
Yasal yedekler hs. xx
Olağanüstü yedek xx
———————-/—————————–
Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine
aittir?

a. Vergi ve fon payı karşılıklarının ayrılmasına
b. Dönem net kârının geçmiş yıllar kârına devrine
c. Geçmiş yıllar kârlarının sermayeye eklenmesine
d. Dönem net kârının dağıtımına
e. Şirketin kayıtlı sermaye sistemine geçmesine

10. Şirket Genel Kurulunca, yönetim kurucu önerisiyle dönem karından ayrılan yedeklere ne ad verilir?

a. Özel fon
b. Sermaye yedekleri
c. Yasal yedekler
d. Olağanüstü yedekler
e. Statü yedekleri

11. A LTD. ŞTİ ile B LTD. ŞTİ. Birleşerek X LTD. ŞTİ. ‘ni kurmaya karar vermişlerdir . A ltd. şti. ortaklarının yeni şirketteki sermaye payları toplamı 4 000.000 lira olacaktır. Bu sermaye payları karşılığında A ltd. şti.’nin yeni şirkete devredilen varlık ve borçları şöyledir :
– Alıcılar 400.000
– Ticari mallar – 4,800,000
– Demirbaşlar – 1,600,000
– Borç senetleri – 2,000,000
Bu durumda A ltd. şti. ortaklarının yeni şirkete olan borcu ya da alacağı nedir ?

a. 400.000 alacak
b. 400.000 borç
c. 800.000 alacak
d. 800.000 borç
e. 1.600.000 alacak

12. “A” ve Ortakları Kollektif Şirketi 20.000 YTL sermaye ile kurulmuştur. Ortak “A” 5.000 YTL sermaye taahhüdünün 3.000 YTLsini nakit ve geri kalanımda 2.000 YTL değerindeki bilgisayar koyarak yerine getirmiştir. Bu bilgilere göre Ortak “A”nın sermaye taahhüdünü yerine getirmesine ilişkin yapılması gereken yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

a. Borç senetleri tasarruf değeri ölçüsü ile değerlenmesine
b. Borç senetlerinin vade farkı eklenerek yenilenmesine
c. Senetsiz ticari borç için senet ciro edilmesine
d. Senetli borç için satıcılardan iskonto temin edilmesine
e. Senetsiz borcun senetli borca dönüştürülmesine

14. Aşağıdakilerden hangisi vergiden muaf gelirler arasında yer almaz?

a. Yatırım indirimleri
b. İştirak kazançları
c. Risturn kazançları
d. Komisyon gelirleri
e. Turizm işletmeciliği portföy kazançları

15. Aşağıdakilerden hangisi sermaye şirketlerinin özelliklerinden biridir?

a. Kurumlar vergisi mükellefi olması
b. Tüm ortaklarının sınırsız sorumlu olması
c. Tüm ortaklarının gerçek kişi olması
d. Yalnızca ticari bir işletmeyi işletmek amacıyla kurulması
e. Ortaklardan en az birinin ad ve soyadının ticaret unvanında bulunmasının zorunlu olması

16. Kurumsal açıdan en gelişmiş şirket aşağıdakilerden hangisidir?

a. Limited
b. Kollektif
c. Anonim
d. Komandit
e. Adi

17. Yenileme amacıyla maddi duran varlık satıldığında elde edilen kar 3 yıl süresince yerine yenisi alınmadığı taktirde hnagi hesapta izlenir?

a. Diğer olağan dışı gider ve zarar
b. Diğer olağan dışı gelir ve karlar
c. Özel Fonlar
d. Taşıtlar
e. Birikmiş Amortismanlar

18.
Tarih Miktar Br fiyat Top.mal.
DBMM 60 500 30.000
7 temmuz 250 600 300.000
10 ekim 40 650 26.000

Yukarıda mal hareketleri verilen işletmenin dönem sonu sayım sırasında 70 birim malı olduğu tespit edilmiştir. FİFO yöntemine göre dönem sonu mal mevcudu ne kadardır?

a. 45.000
b. 44.000
c. 44.500
d. 39.000
e. 46.000

19. İşletmenin sahip olduğu alacak senedinin nominal değeri 2000, yıl sonunda senetli alacakların tasarruf değerinin 1500 YTL olduğu belirlenmiştir. İşletme senetlerini tasarruf değerle değerlediğinde dönem sonun kaydı ile ilgili hangi ifade doğrudur?

a. Reeskont faiz gelirleri 500 YTL alacaklandırılır
b. Reeskont faiz giderleri 500 YTL alacaklandırılır
c. Alacak senetleri reeskontu 500 YTL alacaklandırılır
d. Alacak senetleri 2000 YTL alacaklandırılır
e. Kasa 2000 YTL borçlandırılır
20. Ortakların sermaye arttırma taahhütlarine ilişkin yapılacak kayıtta hangisi borçlandırılır?

a. Sermaye
b. Ortaklara Borçlar
c. Ortaklardan Alacaklar
d. Ödenmemiş sermaye
e. Dönem net karı

21. Saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle bilanço günündeki işletmenin varlıklarının ve borçlarının tek tek tespit edilmesi işlemine ne denir?

a. Muhasebe içi envanter
b. Envanter çıkarmak
c. Envanter işlemleri
d. Kesin mizan düzenlemek
e. Genel geçici mizan düzenlemek

22. Devir yoluyla birleşen şirketle devir koşulları nedeniyle devralınan şirketin eski ortağı aynı zamanda devralan şirketin yeni ortağı kişler lehine tahakkuk eden farklar hangi hesapta izlenir?

a. Ortaklara Borçlar
b. Sermaye
c. Birleşilen şirketler
d. Birleşilen şirketten alacaklar
e. Ortaklardan alacaklar

Pınar A.Ş beş kurucu ortağın eşit paylarla taahhüt ettiği 50.000 YTL sermaye ile kurulmuştur. Ortaklar sermaye taahhütünün 1/4 ‘ünü A bankasına şirket adına açılan hesaba yatırmışlardır. Şirket kuruluş aşamasında 450 YTL + 40 YTL ( KDV) tutarında gider yapmıştır ve bu tutar A bankasındaki hesaptan ödenmiştir.

23. Yukarıdaki bilgilere göre ortakların sermaye taahhütlerine ilişkin kayıt şağıdakilerden hangisidir?

a. ———————-/——————-
Ödenmemiş sermaye 50.000
Sermaye 50.000
———————-/——————-
b. ———————-/——————-
Ödenmemiş sermaye 12.500
Sermaye 12.500
———————-/——————-
c. ———————-/——————-
Bankalar 12.500
Sermaye 12.500
———————-/——————-

d. ———————-/——————-
Bankalar 12.500
Ödenmemiş Sermaye 12.500
———————-/——————-
e. ———————-/——————-
Bankalar 50.000
Ödenmemiş Sermaye 50.000
———————-/——————-

24. Şirketin kuruluş bilançosunun aktif toplamı ne kadardır ?

a. 12.500
b. 12.010
c. 12.990
d. 12.190
e. 50.000

25. Aşağıdakilerden hangisi kolektif şirketlerin sermaye arttırma yöntemlerinden biri değildir?

a. Yeni hisse senedi çıkarılması

26. Aşağıdakilerden hangisi Vergi Kanunlarına göre indirilmeyecek giderlerden biridir?

a. Vergi Usul Kanununa göre ayrılan amortismanlar
b. Teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülecek faizler
c. Beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların bilançolarına göre meydana gelen zararlar.
d. Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler.
e. İşle ilgili olmak şartıyla kanun emrine dayanarak ödenen zarar ziyan ve tazminatlar

27. Hangisi bir şirkette kar dağıtımında yapılırken dikkate alınmaz?

a. Ortakların kişisel nitelikleri

28. Hangisi Limited şirketlerin kar dağıtımında kullanılmaz?

a. Hisse senedi ihraç primleri

29. A A.Ş’nin Dönem net karı 500 YTL, geçmiş yıl zararı 200 YTL, I. Yasal yedek 30 YTL, ve işletmede bırakılması zorunlu temettüler 20 YTL. Bu bilgilere göre dağıtılabilir karı ne kadardır?

a. 500
b. 450
c. 300
d. 250
e. 200

30. Kasa :1000
Demirbaş :2000
Alacak senetleri :2500
T.Mal :9000
Borç senetleri :3000
Banka kredi :4000 ise öz sermaye kaç ytl’dir?

a. 12000
b. 10000
c. 7500
d. 7000
e. 6500Cevaplar


CEvaplar

1 a
2 e
3 a
4 c
5d
6c
7e
8c
9c
10 d
11c
12a
13a
14d
15a
16c
17b
18d
19c
20e
21b
22a
23a
24a
25a
26b
27a
28a
29d
30c