Genel İşletme Deneme Sınavı

Konu Ekim 16, 2009 tarihinde tarafından  
AÖF Deneme Sınavları kategorisine eklenmiştir.

1-) Mal ve hizmet üretiminde yararlanılan, bir ülkenin sahip olduğu temel kaynaklara ne ad verilir?
A) Emek
B) Sermaye
C) Pazarlama öğeleri
D) Üretim öğeleri
E) Tüketim öğeleri

——————————————————————————–
2-) İnsanın çalışmasını geliştirmek ve üretim yeteneğini arttırmak için, bilginin ve yöntemlerin üretilmesi ve uygulanmasına ne ad verilir?
A) Emek
B) Sermaye
C) Girişimci
D) Doğal kaynak
E) Teknoloji

——————————————————————————–
3-) İnsan gereksinimlerini karşılayan ancak somut olmayan araçlara ne ad verilir?
A) Mal
B) Tüketim
C) Ekonomik mal
D) Ekonomik olmayan mallar
E) Hizmet

——————————————————————————–
4-) Aşağıdakilerden hangisi iki veya daha fazla sayıda işletmenin aynı kaynaklara veya müşteri kitlesine yönelmesi durumunda ortaya çıkan kaynaktan veya pazardan daha fazla pay alma çabasıdır?
A) Özel mülkiyet
B) Seçme özgürlüğü
C) Kâr elde etme
D) Serbest Rekabet
E) Pazarlama faaliyeti

——————————————————————————–
5-) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin özel amaçlarından birisi değildir?
A) Uzun dönemli büyüme
B) Tüketicilere nitelikli mal sunma
C) Toplumsal sorumluluk
D) Çalışanlara uygun ücret verme
E) Yüksek kâr sağlama

——————————————————————————–
6-) Aşağıdakilerden hangisi benzerlik ilkesine göre işletmenin işlevlerinden biri değildir?
A) Üretim
B) Pazarlama
C) Tüketim
D) Personel
E) Finansman

——————————————————————————–
7-) Aşağıdakilerden hangisi personelin işletmeden beklentileri arasında yer almaz?
A) Ödüllendirilme
B) İyi çalışma koşulları
C) Gelecek güvencesi
D) Kâr payı
E) Yükselme olanakları

——————————————————————————–
I. Özel işletme
II. Kamu işletmesi
III. Karma işletme
IV. Yabancı sermayeli işletme
V. Yerel yönetim işletmesi
Aşağıdakilerden hangisi üretim araçlarının mülkiyetine göre yapılan işletme sınıflandırmasında yer almaz?
A) Yalnız V
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) III-IV
E) III-V

——————————————————————————–
9-) Girişimcinin yapmayı düşündüğü üretim ve sermaye yatırımı ile ilgili olarak ekonomik, teknolojik ve finansal sorunlarla kuruluş yeri sorunlarını çözmek için ayrıntılı ve kesin araştırmalara girişmeksizin gerekli bütün bilgilerin sistemli bir şekilde elde edilmesine ne ad verilir?
A) Yapılabilirlik Projesi
B) Kesin proje
C) Projenin uygulanması
D) Üretime geçiş
E) Fizibilite araştırması

——————————————————————————–
10-) Aşağıdakilerden hangisi kurulacak işletmenin değişmez değer yatırım maliyetleri ile döner sermaye gereksiniminin belirlenmesi, gelir ve gider tahminlerini yapan araştırmadır?
A) Ekonomik araştırmalar
B) Teknik araştırmalar
C) Finansal araştırmalar
D) Yasal araştırmalar
E) Örgütsel araştırmalar

——————————————————————————–
11-) Aşağıdakilerden hangisi projenin gerektirdiği her türlü somut çalışmaların bitirilip bütün ayrıntıların belirlenip işletmeye geçiş için hazırlık yapıldığı aşamadır?
A) Projenin uygulanması aşaması
B) Fizibilite araştırması
C) Ön proje
D) Kesin proje
E) Üretime geçiş

——————————————————————————–
12-) Dünya tarihinde büyük kentlerin genelde su yollarının çevresinde kurulmasının temel nedeni nedir?
A) Stratejik konumları
B) İnşaat yapabilme kolaylığı
C) Sanayi de çok fazla su kullanılması
D) Su kenarlarındaki iklim koşulları
E) Ucuz olan su taşımacılığından yararlanmak

——————————————————————————–
13-) Aşağıdakilerden hangisi büyümede iç çevre etkenlerinden biridir?
A) Rakipler
B) Devlet
C) Tüketiciler
D) Çalışanlar
E) Yasalar

——————————————————————————–
14-) Aşağıdakilerden hangisi mevcut faaliyetlerin genişletilmesi ve işletmelerin kendi kaynaklarına dayanarak büyümesine ne ad verilir?
A) Yatay büyüme
B) Dikey büyüme
C) İç büyüme
D) Dış büyüme
E) Dikey birleşme

——————————————————————————–
15-) Aşağıdakilerden hangi birleşme türü üretim ve pazarlama faaliyetlerinin başarılı aşamalarının kazanılması ve rekabet gücünü arttırmak için gerçekleştirilir?
A) Dış büyüme
B) İleriye doğru dikey büyüme
C) Dikey birleşme
D) Yatay birleşme
E) Geriye doğru dikey büyüme

——————————————————————————–
16-) Aşağıdakilerden hangi kartelde üretim sınırlandırmasına gidilerek fiyatın belli seviyenin altına düşmemesi sağlanır?
A) Miktar karteli
B) Faaliyet karteli
C) Kartel
D) Konsern
E) Bölge karteli

——————————————————————————–
17-) Neyin iyi ya da yanlış olduğunu ortaya koyan davranışsal kurallar topluluğu, ilkeler topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Etik
B) Ahlâk
C) Törel
D) Gelenek
E) Yasa

——————————————————————————–
1 Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde etik açıdan sorgulanacak davranışlardan birisi değildir?
A) Denetim dışı davranış
B) Görevde hatalı davranma
C) Görevi kötüye kullanma
D) Görevi bilinçle sürekli kötüye kullanma
E) Denetim içi davranış

——————————————————————————–
19-) Aşağıdakilerden hangisi yasalarda belirtilmeyen ancak bir işletmeden toplumun beklediği davranışlar ve eylemlerdir?
A) Toplumsal sorumluluk
B) Ekonomik sorumluluk
C) Etik sorumluluk
D) Gönüllü sorumluluk
E) Hukuksal sorumluluk

——————————————————————————–
20-) I. İşletme sahipleri
II. Çalışanlar
III. Müşteriler
Aşağıdakilerden hangisi etik sorunlarla ilgili taraflardan biridir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) Hiçbiri
E) Hepsi

——————————————————————————–
21-) Aşağıdakilerden hangisinde temel politik karar organlarında ve hiyerarşik yapıdaki kademelerde uzmanlık ve yetenek esasına göre seçilen kişiler bulunur?
A) Klasik yönetim
B) Siyasal yönetim
C) Neo-Klasik yönetim
D) Ailesel yönetim
E) Profesyonel yönetim

——————————————————————————–
22-) Bir bölüm yöneticisi bir sorunu astlarıyla veya şeflerle tartışıp çözümleme yoluna gider ise aşağıdaki hangi rolü sergiler?
A) Girişimci rolü
B) Kaynak dağıtıcı
C) Sözde mevki sahibi rolü
D) Uyuşmazlıkları çözümleyici rolü
E) Müzakerecilik rolü

——————————————————————————–
23-) Aşağıdakilerden hangisi hiyerarşik yapılanma üzerinde durarak, yönetimi ileriyi görmek, örgütlemek, kumanda etmek, koordinasyon sağlamak ve kontrol etmek şeklinde tanımlamıştır?
A) Klasik yönetim teorisi
B) Neo-klasik yönetim teorisi
C) Bilimsel yönetim teorisi
D) Yönetsel teori
E) Bürokrasi modeli

——————————————————————————–
24-) Aşağıdakilerden hangisi olayları tek bir açıdan ve çevre şartlarından kopuk olarak incelemek yerine, her olayı belirli bir çerçevede, başka olaylarla ilişkili olarak incelemeye çalışmıştır?
A) Davranışsal teori
B) Neo-klasik teori
C) Modern teori
D) Klasik teori
E) Yönetsel teori

——————————————————————————–
25-) Aşağıdakilerden hangisi planlama sürecinin son aşamasıdır?
A) Örgütsel amaçların belirlenmesi
B) Koşulların irdelenmesi
C) Alternatiflerin geliştirilmesi
D) Personelin seçilmesi
E) Planların eyleme geçirilmesi

——————————————————————————–
26-) Aşağıdakilerden hangisi politikayı uygulamak için ayrıntılara ağırlık vererek politikaların nasıl ve ne yoldan uygulanacağını gösterir?
A) Taktik planlar
B) Politikalar
C) Kurallar
D) Genyöntemler
E) Sürekli planlar

——————————————————————————–
27-) Örgütlerde sık sık tekrarlanan rutin işlerin alt kademe yöneticileri tarafından yürütülmesine, stratejik ve genel nitelikteki karar ve işlerin üst kademenin sorumluluğunda olmasını aşağıdaki hangi ilke ifade eder?
A) Basamaklar ilkesi
B) Ayrıklık gözetme ilkesi
C) Yönetim birliği ilkesi
D) Komuta birliği ilkesi
E) Yönetim alanı ilkesi

——————————————————————————–
2 Aşağıdakilerden hangisi Herzberg’e göre çift faktör teorisinin hijyen ihtiyaçlarından birisi değildir?
A) İşletme politikaları
B) Denetim biçimi
C) Ücret
D) Çalışma koşulları
E) Başarma

——————————————————————————–
29-) I- İş yaşamının kalitesini yükseltmek
II- Çalışandan maksimum verim almak
III- Çalışana yüksek ücret vermek
IV-Çalışanın yıpranmasını önlemek
Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin amaçlarından biridir?
A) I-II
B) I-III
C) II-III
D) III-IV
E) I-IV

——————————————————————————–
30-) Aşağıdaki yargıdan hangisi insan kaynakları yönetimi için doğrudur?
A) İnsan kaynağı sadece orta ve üst basamak yöneticileri kapsar
B) İnsan kaynağı sadece işçi ve memurları kapsar
C) İnsan kaynağı sadece üretimin ihtiyacını gidermeye çalıştığı bir amaçtır
D) İnsan kaynağı sadece bir üretim aracıdır
E) İnsan kaynağı üretimin hem amacı hem de aracıdır

——————————————————————————–
31-) Üst yönetimin insan kaynağına verdiği önem, örgütün büyüklüğü, gelişme hızı ve iş kolu aşağıdaki hangi çevre faktörü ile ilgilidir?
A) Bireysel nitelikler
B) Örgütsel özellikler
C) Dış kaynaklar
D) İş nitelikleri
E) Bireysel arası ilişkiler

——————————————————————————–
32-) Örgütte her üstün astların yapacağı işleri belirleme hakkını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yetki
B) Sorumluluk
C) Görev
D) Hizmet
E) Yönetim

——————————————————————————–
33-) İş analizleri, iş tanımları ve iş gerekleri ile ilgili faaliyetler aşağıdakilerden hangi işlevle ilgilidir?
A) Planlama
B) Koordinasyon
C) Değerlendirme
D) Yetiştirme-Geliştirme
E) Endüstri ilişkileri

——————————————————————————–
34-) Aşağıdakilerden hangisi işletmenin mevcut personel arzını nitelik olarak irdeleyen bir çalışmadır?
A) Delphi Tekniği
B) İleriye Dönük Kestirim
C) İşgücü Envanteri
D) Kantitatif Teknik
E) İndeks Hesabı

——————————————————————————–
35-) Aşağıdakilerden hangisi işe almada kullanılan doğru işlerde doğru kişilerin çalıştığını gösteren eşitliktir?
A) Maliyet = Fayda
B) İşin gerekleri = Personelin nitelikleri
C) İş analizi = İş ölçümü
D) İş gerekleri = Personelin ücreti
E) İş tanımı = Personelin nitelikleri

——————————————————————————–
36-) Aşağıdakilerden hangisi personelin işinde gösterdiği başarı derecesinin saptanmasıdır?
A) İş analizi
B) İşgören analizi
C) İşgücü envanteri
D) Performans değerleme
E) İş ölçümü

1-) D
2-) E
3-) E
4-) D
5-) E
6-) C
7-) D
A
9-) E
10-) C
11-) D
12-) E
13-) D
14-) C
15-) C
16-) A
17-) A
1 E
19-) C
20-) E
21-) E
22-) E
23-) D
24-) C
25-) E
26-) D
27-) B
28-) E
29-) A
30-) E
31-) B
32-) A
33-) A
34-) C
35-) B
36-) D