Davranış Bilimlerine Giriş Deneme Sınavları

Konu Ekim 16, 2009 tarihinde tarafından  
AÖF Deneme Sınavları kategorisine eklenmiştir.

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ (Ünite-1)
1. Aşağıdakilerden hangisi sosyoloji biliminin inceleme alanlarından biri değildir?
a. Üniversiteler
b. Örgütler
c. Aile
d. İnanç grupları
e. Bireyler
2. Aşağıdakilerden hangisi sanayi sosyolojisinin inceleme alanlarından biridir?
a. Verimlilik
b. Gelir dağılımı
c. Tüketim
d. Devlet
e. Eğitim
3. Aşağıdakilerden hangisi kuram oluşturan öğelerden biridir?
a. Önerme
b. Denek
c. Değişken
d. Sembol
e. Norm
4. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin alt dallarından biri değildir?
a. Kent sosyolojisi
b. Sanayi sosyolojisi
c. Siyaset sosyolojisi
d. Eğitim sosyolojisi
e. Kişilik
5. Belirli bir amaca ulaşmada kullanılan yolların tümüne ne ad verilir?
a. Yöntem
b. Analiz
c. Hipotez
d. Önerme
e. Kavram
6. Olaylar arasında ilişki kurarak, olayları bir nedene bağlamak amacıyla tasarlanan önermeye ne ad verilir?
a. Hipotez
b. Bağımlı değişken
c. Bağımsız değişken
d. Hata terimi
e. Deney
7. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmanın sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?
a. Nesnellik
b. Doğruluk ve tekrar
c. Basitlik ve açıklık
d. Sınırlılık
e. Subjektiflik
8. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin inceleme alanına girmez?
a. Aile
b. Büyük organizasyonlar
c. Sapkın birey davranışları
d. Üniversiteler
e. Din grupları
9. Teknoloji,gelir dağılımı,tüketim farklılaşması,iş bölümü,ulusal düzeyde karar mekanizmaları ve yapısı gibi konularla ilgilenen sosyoloji dalı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Sanayi sosyolojisi
b. Ekonomik sosyoloji
c. Kent sosyolojisi
d. Eğitim sosyolojisi
e. Hukuk sosyolojisi
10. Bilimsel araştırma tekniklerinden deneysel yöntemde,kurulan hipotezde belirleyici neden sayılan değişkene ne ad verilir?
a. Kontrol değişkeni
b. Bağımsız değişken
c. Ara değişken
d. Bağımlı değişken
e. Denek değişkeni
11. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir yöntemde izlenmesi gereken aşamalardan biri değildir?
a. Verilerin toplanması
b. Araştırma yöntemlerinin tespiti
c. Araştırma konusunun tespiti ve tanımı
d. Hipotezin formüle edilmesi
e. Soyut ve belirgin olmayan kavramların belirlenmesi
12. Bilgi verecek olanların doğrudan okuyup cevaplayacakları bir cetveli hazırlaması yoluyla bilgi toplamasına ne ad verilir?
a. Sistematik gözlem
b. Görüşme
c. Anket
d. Örneklem
e. Saha araştırması
13. Bir ölçme aracının ayrı ayrı ölçümlerde kararlı ve benzer sonuçlar elde etme yeteneğine ne ad verilir?
a. Yeterlilik
b. Geçerlilik
c. Tesadüfi örnekleme
d. Güvenilirlik
e. Örneğin temsil yeteneği

14. Bir bütünün kendi içinden seçilmiş parçaları ile temsil edilmesine ne ad verilir?
a. Korelasyon
b. Örnekleme
c. Regrasyon
d. Ortalama
e. Pilot araştırma
15. Sosyoloji ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Sosyoloji birbiriyle izole olarak yaşayan insanlarla değil,sosyal ortam içerisinde yaşayan insanlarla ilişkilidir
b. Sosyolojinin ilgi alanı daha çok gruplardır
c. Sosyolojinin ilgi alanı toplumsal güçler ve toplumsal kurallardır
d. Sosyoloji her zaman bireyleri tek başına ele alır ve inceler
e. Sosyoloji araştırmalarında bilimsel yöntem kullanılır
16. Uygulamalı sosyoloji kavramı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Uygulamalı sosyoloji bilgi ve pratiğin birlikte kullanımıdır
b. Sosyoloji sorun çözme aracıdır
c. Sosyologlar bizzat değişime katılarak çözüm sunmalıdır
d. Sosyoloji toplumda iletişimler yaratmak amacıyla kullanılır
e. Sosyoloji yönetme ve yönetilme olayını ve bunun kurumsallaşmasını inceler
17. ”Her araştırma en doğruyu bulmak amacıyla gerçekleştirilir” sözünü bilimsel araştırma ilkelerinden hangisi ifade eder?
a. Nesnellik
b. Objektiflik
c. Basitlik
d. Doğruluk
e. Sınırlılık
18. İnsanların grup içi davranışlarının bilimsel çalışmasını yapan ve bireylerin belirli davranışlarda bulunmasını etkileyen toplumsal güçleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Felsefe
b. Psikoloji
c. [bubirreklamdirdikkatealmayiniz.][bubirreklamdirdikkatealmayiniz.][bubirreklamdirdikkatealmayiniz.][bubirreklamdirdikkatealmayiniz.]fizik
d. Sosyoloji
e. Teoloji
19. Temel konusu uygarlık,kültür,toplum,sınıf ve grup tiplerine göre öncelikli bilgi türlerinin ve biçimlerinin araştırması olan sosyoloji dalı hangisidir?
a. Kent sosyolojisi
b. Bilgi sosyolojisi
c. Köy sosyolojisi
d. Sanayi sosyolojisi
e. Siyaset sosyolojisi
20. Bilimsel araştırma yönteminin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
a. Araştırılması gereken konuyu ortaya koyup tanımlamak
b. Konu ile ilgili bilgileri toplamak
c. Hipotezi formüle etmek
d. Veri toplamak ve verilerin analizini yapmak
e. Hipotezle ilgili sonuçlara ulaşmak
21. Türkiye’de köy envanterleri ve hane halkı anketleri gibi örnekleri olan ve araştırıcının standartlaştığı teknikler kullanarak bilgi sağlama yollarını denetim altında bulundurduğu araştırma aşağıdakilerden hangisidir?
a. Doğal gözlem
b. Deney
c. Sistematik gözlem
d. Vaka incelemesi
e. Anket
22. Sosyologların değişime bizzat katılarak çözümler üretme çabası içinde oldukları sosyoloji dalı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Sanayi sosyolojisi
b. Din sosyolojisi
c. Bilgi sosyolojisi
d. Ekonomi sosyolojisi
e. Klinik sosyolojisi
23. Bir araştırmada araştırmacının kişisel inançları,çıkarları,alışkanlıkları ve beklentilerinin yer almaması bilimsel araştırma ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?
a. Sınırlılık
b. Basitlik
c. Açıklık
d. Doğruluk
e. Nesnellik
24. Sosyologların araştırmalarında kullandıkları tekniklerin hangisinde karşılıklı ilişkiler yoluyla bilgi edinilmesi söz konusudur?
a. Anket
b. Gözlem
c. Deney
d. Mülakat
e. Katılımlı gözlem
25. Uyuşturucu madde bağımlılığının boşanmalar üzerindeki etkilerinin incelendiği bir araştırmada “bağımsız değişken” aşağıdakilerden hangisidir?
a. Boşanmanın uyuşturucu kullanımına etkisi
b. Boşanma oranları
c. Bağımlılık şiddeti
d. Uyuşturucunun kendisi
e. Durumsal farklılıklar

26. Ölçme aracının ölçmek istediğini doğru olarak ölçmesine ne ad verilir?
a. Doğruluk
b. Esneklik
c. Güvenilirlik
d. Geçerlilik
e. Basitlik
27. Kullanılan kavramların açıklanmış olması ve diğer kavramlardan farklı olan yönlerinin ortaya konulması bilimsel araştırmanın sahip olması gereken özelliklerden hangisini ifade eder?
a. Sınırlılık
b. Nesnellik
c. Basitlik ve açıklık
d. Doğruluk
e. Tekrar
28. Bilgi edinme sürecinin herhangi bir aşamasında ortaya atılan,bilimsel yöntemle saptanmış bilgilerden oluşan, iç tutarlılığı olan açıklama biçimine ne ad verilir?
a. Hipotez
b. Kuram
c. Açıklama
d. Önerme
e. Pilot araştırma
29. Belirli bir grup veya özel bir örneğin gözlenmesine ne ad verilir?
a. Deney
b. Saha araştırması
c. Monografi
d. Anket
e. Korelasyon
30. Gerçeği öğrenmek ve toplumsal gelişme yasalarına ulaşmak için uygulanan sistematik ve mantıklı bilgi edinme yoluna ne ad verilir?
a. Teori
b. Kuram
c. Bilimsel yöntem
d. Hipotez
e. Analiz
31. Aşağıdakilerden hangisi veri toplama tekniklerinden biridir?
a. İstatistik
b. Anket
c. Tümevarım
d. Korelasyon
e. Analiz
32. Deney yöntemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Klasik deney yöntemine deney ve kontrol grupları karşılaştırılır
b. Deney yönteminde olayların birbiri üzerindeki etkileri araştırılır
c. Deney yöntemi ile neden sonuç ilişkileri sınanabilir
d. Deney yöntemi araştırmacının hazırladığı yapay bir durumdur
e. Deney yönteminde bütün değişkenler değişimlenir
33. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojik araştırmalarda etik ile ilgili davranış ve kurallardan biri değildir?
a. Araştırmacının dürüst olması
b. Araştırmacının insanların mahremiyetlerine saygılı olması
c. Araştırmacının kimliğinin açık olması
d. Araştırmacının şüpheci olması
e. Araştırmacının ilgilenilen objeye zarar vermeden çalışması
34. Betimsel araştırmalarda aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmaz?
a. Doğal gözlem
b. Sistematik gözlem
c. Mülakat
d. Vaka incelemesi
e. Deney

CEVAP ANAHTARI (ÜNİTE-1)

1. e
2. a
3. a
4. e
5. a
6. a
7. e
8. c
9. b
10. b
11. e
12. c
13. d
14. b
15. d
16. e
17. d
18. d
19. b
20. a
21. c
22. e
23. e
24. d
25. d
26. d
27. d
28. b
29. c
30. c
31. b
32. e
DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ (Ünite-2)
1. Aristo’ya göre insanlık toplumunun dayandığı esaslar aşağıdakilerden hangisidir?
a. Ahlak ve hukuk
b. Din ve tanrı
c. Ruh ve insan
d. Doğa ve yaşam
e. Politika ve ideoloji
2. İnsan davranışlarını sadece istatistiklerle açıklanamayacağını,bunların mutlaka anlamlandırılması gerektiğini savunan düşünür kimdir?
a. M.Weber
b. T.Parson
c. K.Davis
d. A.Comte
e. S.Simon
3. Aristo’nun en önemli çalışması aşağıdakilerden hangisidir?
a. Politika
b. Doğa
c. Evrim
d. Çatışma
e. Bilinç
4. Sosyolojinin isim babası olarak tanınan ünlü Fransız sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
a. Auguste Comte
b. Emile Durkheim
c. Max Weber
d. Herbert Spnecer
e. Talcot Parsons
5. Karl Marx’ a göre, sosyal bilimcilerin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Dünyayı değiştirmek
b. Dünyayı açıklamak
c. Bireyleri anlamak
d. İlişkileri açıklamak
e. Sınıfları belirlemek
6. Bir düşüncenin üç aşamadan geçerek pozitif ya da bilimsel hale ulaştığını savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a. A.Comte
b. J.Dewey
c. W.James
d. F.Hegel
e. M.Weber
7. Toplumu organize olmuş, düzenli ilişkilerden meydana gelen ve her bireyin toplumun değerlerini paylaştığı bir sosyal sistem olarak gören kuramsal yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a. Fonksiyonalist
b. Çatışma
c. Etkileşimcilik
d. Sosyal alışveriş
e. Tabakalaşma
8. Ziya Gökalp’in görüşlerini benimsediği batılı düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a. E.Durkheim
b. M.Weber
c. A.Smith
d. L.Coser
e. H.Spencer
9. Aşağıdakilerden hangisi Platon’ un topluma ilişkin görüşlerinden biri değildir?
a. Toplum bir bütün ve sistemdir
b. Toplum tanrı tarafından kurulmuş bir düzene sahiptir
c. Toplum düzeninin başında yöneticiler bulunur
d. Toplumu oluşturan sınıfların belirlenmiş görevleri vardır
e. Ruh dünya içinde en yücedir daha sonra da toplum gelir
10. Bir toplumun bireylerindeki ortak inanç ve duygular bütününe ne ad verilmiştir?
a. Toplumsal bilinç
b. Toplumsal etkileşim
c. Toplum kültürü
d. Toplumsal uzlaşma
e. Toplum tarihi
11. Toplumsal davranışların en iyi biçimde rekabet halinde bulunan gruplar arasındaki gerginlik ve mücadele ile anlaşılabileceğini ileri süren kuramsal yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a. Çatışma
b. Görevsel
c. Feminist
d. Etkileşimci
e. Tabakalaşma
12. Sosyolojide anlam üzerinde durarak, ideal tip ve tarihi analiz teknikleri geliştiren düşünür kimdir?
a. H.Spencer
b. Hegel
c. E.Durkheim
d. M.Weber
e. K.Marx
13. Gizli ve açık fonksiyon kavramları kim tarafından geliştirilmiştir?
a. T.Parsons
b. R.Merton
c. K.Marx
d. A.Comte
e. E.Durkheim
14. Kapital adlı eser kim tarafından yazılmıştır?
a. M.Weber
b. E.Durkheim
c. K.Marx
d. H.Spencer
e. A.Comte
15. Toplumda yer alan bireylerin birbirlerini etkilemelerini karşılıklı ilişkilerini ve bu ilişkilerin nasıl gerçekleştiğini ele alan model aşağıdakilerden hangisidir?
a. Tabakalaşma
b. Çatışma
c. Yapısal fonksiyonel yaklaşım
d. Tarihsel maddecilik
e. Etkileşimcilik
16. İşbölümünün toplumsal bir olgu olduğunu ve bu yüzden başka bir toplumsal olguyla açıklanması gerektiğini düşünen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
a. E.Durkheim
b. M.Weber
c. H.Spencer
d. S.Simon
e. A.Comte
17. Ziya Gökalp’in sosyoloji düşüncesindeki kaynaklar arasında aşağıdakilerden hangisi en önemli yeri tutar?
a. Pozitivizm
b. Bilinç
c. Gelişim
d. Devlet
e. Sınıf
18. Belirli bir otoritenin mevcut olduğu her yerde çatışmanın varlığından söz eden çatışma kuramcısı kimdir?
a. L.Coser
b. R.Dohnedorf
c. K.Marx
d. R.Merton
e. K.Davis
19. Aşağıdaki kuramcılardan hangisine göre “toplum bir fonksiyonlar bütünüdür”?
a. H.Spencer
b. T.Parsons
c. J.Dewey
d. W.James
e. D.Ricardo
20. Aşağıdaki sosyoloji kuramcılarından hangisi genelde davranışçı psikolojiye yoğun bir biçimde bağlıdır?
a. G.C.Homans
b. B.Malinowski
c. A.Smith
d. D.Ricardo
e. L.Coser
21. Ünlü İslam düşünürü İbn-i Haldun’un sosyoloji kitabı özelliği taşıyan eserinin adı nedir?
a. Kutadgu Bilig
b. Umumi tarih
c. Mukaddime
d. Din ve sosyoloji
e. İbn-i Haldun divanı
22. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin ortaya çıkışı ve bunu hazırlayan etkenlerden değildir?
a. Endüstri devrimi
b. 1789 Fransız devrimi
c. Emperyalist gelişmeler
d. Doğa bilimlerindeki hızlı gelişmeler
e. Tarım devrimi
23. Sosyolojik yaklaşımı insan davranışlarını anlamada kullanan ünlü sosyolog kimdir?
a. Max Weber
b. Emile Durkheim
c. Karl Marx
d. Auguste Comte
e. Herbert Spencer
24. Aşağıdaki sosyologlardan hangisi toplumu bir fonksiyonlar bütünü olarak tanımlar?
a. Durkheim
b. Marx
c. Dahrendorf
d. Parsons
e. Blau
25. Doğa bilimlerinde kullanılan bilimsel yöntemin toplumsal olayları incelemede de kullanılabileceğini savunun düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a. A.Comte
b. K.Marx
c. M.Weber
d. H.Spencer
e. E.Durkheim
26. Aşağıdakilerden hangisi Aguste Comte’un görüşleri arasında yer almaz?
a. Toplumların gelişmesini harekete geçiren faktörün insan düşüncesi olduğunu savunur
b. Sosyolojiyi toplumsal statik ve toplumsal dinamik olarak ikiye ayırır
c. Düşüncenin üç aşamadan geçerek pozitif hale geldiğini savunur
d. Bilimsel yöntemi sosyal dünyaya uygulama fikrini savunur
e. Toplumsal gerçeğin temelini toplumsal bilinçte görür
27. Aşağıdakilerden hangisi okulun gizli fonksiyonları arasında yer almaz?
a. Çocukları sokağa bırakmamak
b. Çocukları belirli bir yaşa gelinceye kadar belirli konularla meşgul etmek
c. Çocukları bilgili kılmak
d. Çocukların toplumsal sistemi anlamasını kolaylaştırmak
e. Çocukların kendi ülkelerinin ekonomik ve politik sistemlerini öğrenmelerine katkı sağlamak
28. Çatışmanın özellikle birbiriyle yakın ilişkide bulunan insanlar arasında gelişebileceğini savunun çatışma kuramcısı hangisidir?
a. Karl Marx
b. Spencer
c. Lewis Coser
d. Durkheim
e. Max Weber
29 Toplumda yer alan bireylerin birbirlerini etkilemelerini , karşılıklı ilişkilerini ve bu ilişkileri nasıl gerçekleştirdiğini inceleyen yaklaşım hangisidir?
a. Etkileşimcilik yaklaşımı
b. Çatışma yaklaşımı
c. Bilimsel yaklaşım
d. Görsel yaklaşım
e. Fonksiyonalist yaklaşım
30. İnsan etkileşiminin ödül ve cezalara dayalı olarak gerçekleşen bir alışveriş olduğunu ileri süren kuram aşağıdakilerden hangisidir?
a. Fonksiyonalist yaklaşım
b. Çatışma yaklaşımı
c. Etkileşimcilik yaklaşımı
d. Sosyal alışveriş kuramı
e. Bilimsellik kuramı
31. Aşağıdakilerden hangisi sosyal alışveriş kuramının önermelerinden biri değildir?
a. İnsan davranışları akılcıdır
b. Sosyal ilişkilerde azalan marjinal yarar yasası geçerlidir
c. Sosyal alışveriş durumunda insanların verdikleri ile aldıkları arasında bir denge beklentisi içinde olmaları
d. İnsanların çeşitli alternatifler arasında kendisi için en uygun olanı seçmeleri
e. İnsanlar arasındaki iletişim sembollerle gerçekleşir
32. Kadın hakları ve kadının eşit statüsü üzerinde durarak kadının değişen toplum yapısı içinde var olan hakların açığa çıkarılması bu haklarla ilgili olarak onların bilgilendirilmesi ve bu konuda toplumun ilgisinin çekilmesi görevini üstlenen kuramsal yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a. Radikal feminizm
b. Sosyalist feminizm
c. Sosyal alışveriş kuramı
d. Fonksiyonel yaklaşım
e. Liberal feminizm
33. Sosyolojiyi toplumsal statik ve toplumsal dinamik olarak ikiye ayıran sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
a. Karl Marx
b. Herbert Spencer
c. Max Weber
d. Emile Durkheim
e. Auguste Comte
34. Endüstrileşmiş toplumlarda ortaya çıkan kuralsızlık dizisine Durkheim ne ad vermiştir?
a. Burjuva
b. Anomi
c. Bilinç
d. Patriyarki
e. Proleterya
35. Aşağıdakilerden hangisi Durkheim’ın ileri sürdüğü bir kavramdır?
a. Toplumsal çatışma
b. Toplumsal bilinç
c. Otorite
d. Anlama
36. Bilimsel yöntemi sosyal dünyaya uygulama fikrini kabul eden akımın adı nedir?
a. Pozitivizm
b. Darwinizm
c. Marksizm
d. Fonksiyonalizm
e. Rasyonalizm

CEVAP ANAHTARI (ÜNİTE-2)

1. a
2. a
3. a
4. a
5. a
6. a
7. a
8. a
9. e
10. a
11. a
12. d
13. b
14. c
15. e
16. a
17. a
18. b
19. b
20. a
21. c
22. e
23. b
24. d
25. a
26. e
27. c
28. c
29. a
30. d
31. e
32. e
33. e
34. b
35. b
36. a
DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ (Ünite-3)
1. Bireyin doğrudan çabası olmadan kendi dışındaki faktörler tarafından sağlanan statüye ne ad verilir?
a. Edinilmiş statü
b. Kazanılmış statü
c. Grup statüsü
d. Hukuki statü
e. Açık statü
2. Endüstri Devriminin başladığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?
a. İngiltere
b. Fransa
c. Almanya
d. Avusturya
e. Rusya
3. Toplumun yapısı ve temel değerlerini koruması açısından zorunlu sayılan, nispeten sürekli kurallar topluluğuna ne ad verilir?
a. Kurum
b. Norm
c. Misyon
d. Vizyon
e. Kültür
4. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal düzeni sağlayan kurumlardan biri değildir?
a. Din kurumu
b. Hukuk kurumu
c. Siyasal kurumlar kurumu
d. Bilim kurumu
e. Meslek kurumu
5. Toplumdaki organize olmuş toplumsal ilişkilerin bütününe ne ad verilir?
a. Toplumsal yapı
b. Kültür
c. Statü
d. Otorite
e. Toplumsal işbölümü
6. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal düzeni sağlayan kurumların temel karakteristiklerinden biri değildir?
a. Değişime karşı dirençli olma
b. Diğer kurumlarla yoğun bir ilişki içinde olma
c. Zamanla birbirlerine bağlı olarak değişebilme
d. Bir toplumdaki temel sorunların merkezi olma
e. Bireylerin yaşamına anlam kazandırma
7. Aşağıdakilerden hangisi kazanılmış bir statüdür?
a. Babalık
b. Yaşlılık
c. Cinsiyet
d. Asillik
e. Irk
8. Aşağıdakilerden hangisi birincil gruba bir örnektir?
a. Aile üyeleri
b. Şirket çalışanları
c. Siyasi parti üyeleri
d. Sendika üyeleri
e. Resmi örgüt çalışanları
9. Aşağıdakilerden hangisi bir toplumun varlığından söz edebilmek için gerekli koşullardan biri değildir?
a. Ortak bir toprak parçasına sahip olma
b. Ortak bir otoriteye saygı gösterme
c. Ortak bir kültüre yada yaşam biçimine sahip olma
d. Belirli bir irade biçimi benimseyip ona uyma
e. Belirli bir endüstri alanında çalışma
10. Aşağıdakilerden hangisi avcı ve toplayıcı toplumların özelliklerinden biri değildir?
a. Politik kurumların çok güçlü olması
b. Bireylerin eşit olması
c. Kararların grup tartışmaları sonucunda alınması
d. Güç olgusunun yoğun olması
e. Zenginlik mal ve mülk sahipliğinin yok denecek kadar az olması
11. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yapıyı oluşturan parçalardan biridir?
a. Toprak
b. Otorite
c. Statü
d. Dil
e. Nüfus
12. Aşağıdakilerden hangisi ikincil bir grup niteliği taşımaz?
a. Şirketler
b. Aile
c. Siyasi partiler
d. Resmi orgazinasyonlar
e. Sendikalar
13. İlk defa sınırların belirginleşmeye başladığı toplum türü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Avcılık ve toplamacılık toplumları
b. Endüstriyel toplumlar
c. Göçebe toplumlar
d. Tarım öncesi toplumlar
e. Tarım toplumları

14. Rol kavramına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Toplum üyelerinden üstlendikleri rolü en iyi olarak yerine getirmelerini ister
b. İnsanlar belirli bir statüyü işgal eder ve buna uygun bir rol oynar
c. Roller bir koruyuculuk görevi üstlenirler
d. Rollerin bir araya gelmesiyle sınıflar oluşur
e. Roller toplumsal kargaşayı engeller
15. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde bir grubun toplumsal bir sınıf olarak tanımlanmasında kullanılan ölçülerden birisi değildir?
a. Gelir düzeyi
b. Eğitim
c. Mesleki saygınlık
d. Fikir ve düşünceler
e. Artış oranı
16. Bir toplumda çocuk suçluluğu ve uyuşturucu kullanım oranlarının artması gençlik için tehlikelidir ifadesi toplumsal kurumların dört temel özeliğinden hangisini ifade eder?
a. Toplumsal kurumlar değişmeye dirençlidir
b. Kurumlar birbiriyle yoğun ilişki içindedir
c. Toplumsal kurumlar toplumsal sorunların odağıdırlar
d. Her kurum belirli ihtiyaçları karşılamak için toplumda yer alır
e. toplumsal kurumlar birbirlerine bağlı olarak değişebilirler
17. Saban kullanarak ekip biçen hayvan güçünü kullanan ilim ve ticaretin geliştiği ve paranın kullanıldığı topluma ne ad verilir?
a. Avcılık ve toplayıcılık toplumu
b. İlkel tarım toplumu
c. Endüstriyel toplum
d. Tarım toplumu
e. Göçebe toplumu
18. İnsanların bir toplum içinde varolmalarını sağlayan birbirleriyle her tür ve biçimde kurmuş oldukları ilişkilerin bütününe ne ad verilir?
a. Aile
b. Grup
c. Kültür
d. Toplum
e. Dil
19. Ortak bir toprak parçasına sahip olan aynı politik otoriteye uyan ve ortak bir kültürden gelen nüfus yığınlarına ne ad verilir?
a. Toplum
b. Halk
c. Ulus
d. Vatandaş
e. Devlet
20. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yapıyı oluşturan parçalardan değildir?
a. Kültür
b. Dil
c. Toplumsal sınıf
d. Statü
e. Rol
21. Sosyolojide bireyin toplum içindeki pozisyonuna ne ad verilir?
a. Rol
b. Makam
c. Statü
d. Rütbe
e. Kişilik
22. Bireyin kendi isteği ve çabalarıyla gönüllü olarak elde ettiği statüye ne ad verilir?
a. Gönüllü statü
b. Temel statü
c. Master statü
d. Edinilmiş statü
e. Kazanılmış statü
23. Bir grup yada toplum içindeki insanların sınırları belirlenmiş olarak oynadıkları oyuna ne ad verilir?
a. Statü
b. Rütbe
c. Rol
d. Kişilik
e. Kimlik
24. Üyeleri arasında yoğun bir ilişki olan ve birbirlerine sevgi ve özveri duygularıyla bağlı insanlardan oluşan gruba ne ad verilir?
a. Eş-Dost grubu
b. Akraba grubu
c. İkincil grup
d. Birincil grup
e. Hiçbiri
25. Toplumsal düzeni sağlayarak bireylere yol gösteren doğru ve yanlışı belirleyen ve yaptırım gücü olan kurumlar sistemine ne ad verilir?
a. Statü
b. Kültür
c. Değer
d. Gelenek
e. Norm
26. Aşağıdakilerden hangisi bizi saran insanlardan öğrendiğimiz toplumsal bir miras olarak tanımlanabilir?
a. Statü
b. Toplumsal sınıf
c. Kültür
d. Rol
e. Toplumsal kurumlar

27. Günümüzde kalabalık bir insan grubu sahip oldukları benzer gelir düzeyi eğitim yaptıkları işler ve kabaca karşılaştırılabilir saygınlık ölçüleri ne olarak tanımlanmaktadır?
a. Toplumsal yapı
b. Toplumsal kurum
c. Toplumsallaşma
d. Toplumsal sınıf
e. Kültür
28. En az iki kişiden meydana gelmiş olan ve benzer beklentilere sahip olan bireylerin etkileşimleri ve ortaya çıkan birlikteliğe ne ad verilir?
a. Grup
b. Kurum
c. Dayanışma
d. İş bölümü
e. Sınıf
29. Aşağıdakilerden hangisi tarım toplumlarının temel özelliklerinden biri değildir?
a. Sınıfların belirginleşmesi
b. Para kullanılmaya başlanması
c. Tarım dışı ihtisaslaşmış rollerin ortaya çıkması
d. Kara sabanın icat edilmesi
e. İnsan emeğinin yerini makinelerin alması
30. Aşağıdakilerden hangisi sosyologların tanımladığı dokuz temel kurumdan biri değildir?
a. Din
b. Aile
c. Sanat
d. Hukuk
e. Politika
31. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal düzeni sağlayan kurumlardan biri değildir?
a. İş bölümü
b. Aile
c. Ekonomi
d. Eğitim
e. Siyasal kurumlar
32. Aşağıdakilerden hangisi kazanılmış bir statü değildir?
a. Doktorluk
b. Avukatlık
c. Annelik
d. Gençlik
e. Öğrencilik
33. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kurumların temel özelliklerinden biri değildir?
a. Her toplumsal kurum, kendi içinde benzer ekonomik ve eğitim düzeyine sahip bireylerden oluşur
b. Her toplumsal kurum, değişmeye karşı dirençlidir
c. Her toplumsal kurum, diğer kurumlarla yoğun bir ilişki içerisindedir ve birbirlerine bağlıdır
d. Toplumsal kurumlar zamanla birbirine bağlı olarak değişebilir
e. Toplumsal kurumlar bir toplumdaki sorunların merkezini oluştururlar
34. Aşağıdakilerden hangisi Fonksiyonalist kurama göre toplumsal kurumların karşıladığı gereksinimlerden biri değildir?
a. Toplumsal düzeni koruma
b. Toplumsal farklılıkları özendirme
c. Mal ve hizmetleri üretme ve dağıtma
d. Yaşama bir anlam kazandırma
e. Yeni üyelere sahip olma
35. Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel toplumların özelliklerinden biri değildir?
a. Endüstri öncesi toplumlara göre daha sürekli ve hızlı bir değişim temposuna sahiptir
b. Aile birçok fonksiyonunu ihtisaslaşan diğer kurumlara devrederek küçülmüştür
c. Statüler daha çok edinilmiştir
d. Eğitim fonksiyonları artmıştır
e. Sosyal sınıfların sayısı artmıştır
36. Göçebe çoban toplumlara göre daha yerleşik olan ve çapa kullanan toplum türü aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
a. Avcı toplumlar
b. Çoban toplumlar
c. Tarım toplumları
d. Tarım öncesi toplumlar
e. Endüstri toplumları
37. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal düzeni sağlayan sosyolojik kurumlardan biri değildir?
a. Eğitim
b. Aile
c. Din
d. Kültür
e. Ekonomi
38. Toplumun belli bir konuda (mevkide) bulunan kişilerden beklediği davranışlar bütününe ne ad verilir?
a. Prestij
b. Hizmet
c. Rol
d. Kimlik
e. Statü
39. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal gruba ait özelliklerden biri değildir?
a. Sürekliliğe sahip olması
b. En az dört kişiden oluşması
c. Üyeler arasında ilişkiler bulunması
d. Üyelerin ortak amaçlarının olması
e. Üyeler arasında etkileşim olması

CEVAP ANAHTARI (ÜNİTE-3)

1. a
2. a
3. a
4. e
5. a
6. e
7. a
8. a
9. e
10. a
11. c
12. b
13. e
14. d
15. e
16. c
17. d
18. d
19. a
20. b
21. c
22. e
23. c
24. d
25. e
26. c
27. d
28. a
29. e
30. c
31. a
32. d
33. a
34. b
35. c
36. d
37. d
38. c
DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ (Ünite-4)
1. Toplumu bir arada tutan norm ve değerlerin gündelik yaşamdaki uygulanış biçimine ne ad verilir?
a. Gerçek kültür
b. Popüler kültür
c. İdeal kültür
d. Yüksek kültür
e. Karşıt kültür
2. İnsanların iletişimlerinin ve kültürü iletmelerinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Sembol
b. İnanç
c. Davranış
d. Norm
e. Yaptırım
3. Aşağıdakilerden hangisi popüler kültürün kapsamında yer almaz?
a. Spor
b. Müzik
c. Sinema
d. Televizyon
e. Tarih
4. Toplum içinde özel bir yaşam biçimi, zevkleri ve alışkanlıkları olan küçük bir grubun sahip olduğu kültüre ne ad verilir?
a. Yüksek kültür
b. İdeal kültür
c. Popüler kültür
d. Alt kültür
e. Ayrıcalıklı kültür
5. İnsanların iletişimde kullandıkları ve anlam ifade eden her şeye ne ad verilir?
a. Sembol
b. Dil
c. Kültür
d. Teknoloji
e. Bilim
6. Kültürün belirlediği yerleşik davranış kurallarına ne ad verilir?
a. Norm
b. İnanç
c. Tutum
d. Kanun
e. Gelenek
7. Dil ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. İnsanların birbirleriyle iletişimlerinin en temel yoludur
b. İnsanların bilgilerini aktarmalarına yardımcı olur
c. Kültürün varlığını sürdürmesine yardımcı olur
d. Her ülkenin kendine uygun bir dili vardır
e. İnsanlar kullandıkları dilin mahkumudur
8. Kültür ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Toplumsal bir üründür
b. İnsanlar arası etkileşim sonucu doğup gelişmiştir
c. Kalıtsal bir faktör değildir
d. Öğrenilerek kazanılır
e. Her toplum aynı kültüre sahiptir
9. Kültürün bütün parçalarının herhangi bir biçimde birbirine bağlanmasına ne ad verilir?
a. Kültürel birleşme
b. İdeal kültür
c. Üst kültür
d. Yaygın kültür
e. Kültürel relativizm
10. Aşağıdakilerden hangisi kültürün maddi öğelerinden biridir?
a. Teknolojik yapı
b. İnançlar
c. Gelenekler
d. Sosyal yapı
e. Dil
11. Toplumun temel kültürel değerlerini paylaşan,ancak bunun dışında kendini diğer gruplardan ayıran değer,norm ve yaşam biçimleri olan gruplara ne ad verilir?
a. Karşıt kültür
b. Alt kültür
c. Popüler kültür
d. Fakirlik kültürü
e. İdeal kültür
12. Kültür konusunda büyük halk kitlelerinin benimsediği yaşam biçimi , zevk ve farklı değerlere ne ad verilir?
a. Fakirlik kültürü
b. Popüler kültür
c. Yüksek kültür
d. Yaygın kültür
e. Gerçek kültür
13. Sosyologlar tarafından bir toplumun genel yaşam biçimi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a. Değer
b. İdeoloji
c. Sanat
d. Norm
e. Kültür
14. Yaşadığımız günlük hayat hangi tip kültüre örnektir?
a. İdeal kültür
b. Karşıt kültür
c. Popüler kültür
d. Kültürel relativizm
e. Yüksek kültür
15. Aşağıdakilerden hangisi normların özelliklerinden biri değildir?
a. Bireylerin toplumsallaşma sürecinde öğrenilir ve alışkanlık halini alır
b. Günlük faaliyetlerimizi düzenler ve rehberlik eder
c. Toplumdan topluma, farklı olabildikleri gibi aynı toplum içinde de zaman zaman değişebilir
d. Bütün normlar toplumun her bireyi için geçerlidir
e. Her toplumun sahip olduğu normların önem dereceleri farklılık gösterir
16. Üst sınıfların yaşantı biçimleri, klasik müziğe düşkünlükleri, resim ve heykel sanatıyla ilgilenmeleri hangi kültürün temel değeri olarak betimlenebilir?
a. Yaygın kültür
b. Yüksek kültür
c. İdeal kültür
d. Fakirlik kültürü
e. Kültürel relativizm
17. Aşağıdakilerden hangisi değer, norm ve yaşam biçimleri açısından içinde yaşanılan kültüre ters düşen tutum ve davranışlar içerir?
a. İdeal kültür
b. Karşıt kültür
c. Kültürel relativizm
d. Popüler kültür
e. Etnosentrizm
18. İnsanların iyiyi, doğruyu, güzeli ve çirkini tanımlamak için koymuş oldukları standartlara ne ad verilir?
a. Norm
b. Değer
c. Kültür
d. İnanç
e. İdeoloji
19. Aşağıdakilerden hangisi, kültürün maddi öğelerinden biri değildir?
a. Okullar
b. Kitaplar
c. Fabrikalar
d. Üretim
e. Gelenekler
20. Dil, inanç, değer, norm, davranışlar ve bir nesilden diğer nesile aktarılan maddi öğelerden oluşan bütüne ne ad verilir?
a. Gelenek
b. Töre
c. Kültür
d. Değer
e. Kurum
21. Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biri değildir?
a. Öğrenme yoluyla kazanılması
b. Bir toplumda yaşayanların öğrendikleri ve paylaştıkları her şeyi kapsaması
c. Toplumsal bir ürün olması
d. Her toplumun kendine özgü bir kültüre sahip olması
e. Dünyadaki tek evrensel ürün olması
22. Aşağıdakilerden hangisi kültürün manevi öğelerinden biri değildir?
a. Görenekler
b. Teknolojik gelişmeler
c. Adetler
d. Ahlak kuralları
e. İnançlar
23. Günümüzde, özellikle gençlerin pop müzik dinlemeleri hangi tür kültüre örnektir?
a. Karşıt kültür
b. Yüksek kültür
c. İdeal kültür
d. Kültür taassubu
e. Yaygın kültür
24. Kültür konusunda, toplumu bir arada tutan norm ve değerlerin sadece kurallarda geçerli olmasına ne ad verilir?
a. Yüksek kültür
b. Yaygın kültür
c. Gerçek kültür
d. İdeal kültür
e. Alt kültür
25. Kişinin kendi kültürünü temel olarak alması ve diğer kültürleri kendi kültürü açısından değerlendirmesine ne ad verilir?
a. Kültürel birleşme
b. Etnosentrizm
c. Kültürel relativizm
d. Karşıt kültür
e. İdeal kültür
26. Kültürü yine o kültürün değer yargılarından arınık bir biçimde tanıma ve anlamaya ne ad verilir?
a. Kültürel birleşme
b. İdeal kültür
c. Kültürel relativizm
d. Alt kültür
e. Yaygın kültür

27. Fakirlik kültürü aşağıdaki kuramcılardan hangisi tarafından ileri sürülmüştür?
a. Lewis
b. Dahrendorf
c. Durkheim
d. Marx
e. Metron
28. Belirli bir toplumda yaşayan insanların hareketlerini belirleyen ve yaptırımları olan kurallar sistemine ne ad verilir?
a. Norm
b. Kanun
c. Yaptırım
d. Değer
29. Fakirlerin sahip olduğu değerlerin ekonomik yönden başarılı kişilerin değerlerinden farklı olduğunu ileri süren ve bunların nesilden nesile geçerek fakirliğin devamlılığını sağladığını vurgulayan kültür aşağıdakilerden hangisidir?
a. Alt kültür
b. Kültür taasubu
c. Karşıt kültür
d. Popüler kültür
e. Fakirlik kültürü
30. “Dünya hakkındaki görüşlerimizi etkileyen şey, öğrenmiş olduğumuz dile bağlıdır” bu hipotez hangi kuramcılar tarafından ileri sürülmüştür?
a. Weber-Engels
b. Sapir-Whorf
c. Durkheim-Marx
d. Metron-Parsons
e. Spencer-Comte
31. Satanist bir düşünceye sahip grubun yaşamış olduğu kültür ne tür bir kültürdür?
a. Alt kültür
b. Popüler kültür
c. Yüksek kültür
d. Yaygım kültür
e. Karşıt kültür
32. Oscar Lewis tarafından ileri sürülen kültür tipi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Yüksek kültür
b. Popüler kültür
c. İdeal kültür
d. Fakirlik kültürü
e. Karşıt kültür
33. Bir toplumda kocası ölen bir kadının, kocasının cesediyle birlikte yakılmasını vahşet olarak nitelendirmek, kültürle ilgili kavramlardan hangisine bir örnektir?
a. Kültürel relativizm
b. Etnosentrizm
c. Alt kültür
d. Kültürel birleşme
e. Gerçek kültür
34. Aşağıdaki kavramlardan hangisi bir değer değildir?
a. Hümanistlik
b. Demokrasi
c. Bireyselcilik
d. Ceza hukuku
e. Özgürlük
35. Lewis’in “Fakirlik kültürü” tezini reddederek, aşağı statüdeki insanların toplumun temel başarı değerlerini reddetmeden alternatif bir diğer dizini geliştirdiklerini savunan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Rodman
b. Williams
c. Sapir
d. Whorf
e. Mead
36. Silahsızlanma ve barış yanlısı bir toplumda silahla işlenen suçların oranı yüksek ise bu iki durum kültürle ilgili aşağıdaki kavramlardan hangilerine karşılık gelir?
a. Yüksek kültür-fakirlik kültürü
b. İdeal kültür-gerçek kültür
c. Alt kültür-kültürel birleşme
d. Yüksek kültür-yaygın kültür
e. Alt kültür-karşıt kültür

CEVAP ANAHTARI (ÜNİTE-4)

1. a
2. a
3. e
4. a
5. a
6. a
7. e
8. e
9. a
10. a
11. b
12. d
13. e
14. c
15. d
16. b
17. b
18. b
19. e
20. c
21. e
22. b
23. e
24. d
25. b
26. c
27. a
28. a
29. e
30. b
31. e
32. d
33. b
34. d
35. a
36. b

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ (Ünite-5)
1. Bireyde kişiliğin temelini oluşturan aşağıdakilerden hangisidir?
a. Benlik
b. Algı
c. Eğilim
d. İç güdü
e. Düşünce
2. Ayna benlik kavramını ileri süren sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
a. C.H.Cooley
b. S.Freud
c. E.Ericson
d. G.H.Mead
e. G.Simmel
3. Bireylerin orta yaş krizi yaşadıkları yaş dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
a. 25-30
b. 31-39
c. 40-50
d. 51-55
e. 56-60
4. Toplumsallaşma sürecinin en önemli dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Bebeklik ve çocukluk
b. Gençlik ve ergenlik
c. Yetişkinlik
d. Olgunluk
e. Yaşlılık
5. “Bireyin kendisinin farkında olma süreci anne ve çocuk arasındaki ilişkiyle başlar” ifadesi aşağıdaki sosyal bilimcilerden hangisine aittir?
a. G.H.Mead
b. T.Parsons
c. F.Engels
d. R.K.Merton
e. F.Leplay
6. Toplumsallaşmayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Bir etkileşim sürecidir
b. Birey ve toplum arasında bir bağ oluşturur
c. İnsanca davranışları öğrenme sürecidir
d. Belirli bir kişilik kazanma yöntemidir
e. En önemli devresi yetişkinlik ve yaşlılık dönemidir
7. Bilim adamlarına göre yetiştirme yurtlarında yetişen çocuklarla normal aileler yanında yetişen çocuklar arasındaki farklılığın en temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a. Sosyal iletişimsizlik
b. Sağlıksız beslenme
c. Çocuklar arasındaki rekabet
d. Yetersiz eğitim
e. Olumsuz fiziki koşullar
8. Aşağıdakilerden hangisi eğitimin açık fonksiyonlarından biri değildir?
a. Evrensel yeteneği geliştirme
b. Okuma yeteneğini geliştirme
c. Yazma yeteneğini geliştirme
d. İşlem yeteneğini geliştirme
e. Fiziki yeteneğini geliştirme
9. Çağımızda toplumsallaşma sürecini etkileyen en önemli kurum aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kitle iletişim kurumları
b. Eğitim kurumları
c. Dini kurumlar
d. Aile kurumları
e. Çalışılan kurum
10. Eğitimin toplumsallaşmada önemli bir rol oynamasını sağlayan faktör aşağıdakilerden hangisidir?
a. Öğretmenler
b. Okul arkadaşları
c. Aile
d. Kul ortamı
e. Deneysel etkinlikler
11. Kingsley Davis, Anna ve İsabella adlı çocukların başından geçenleri hangi temel kavramın önemine değinerek açıklamıştır?
a. Sosyal destek
b. Başkalarının tepkileri
c. Aşırı yalnızlık ve izolasyon
d. Çevre
e. Kalıtsal özellikler
12. Çağımızda toplumsallaşma sürecini etkileyen en önemli toplumsallaşma aracı nedir?
a. Eğitim kurumları
b. Kitle iletişim araçları
c. Arkadaş grupları
d. Aile
e. Ulaşım olanakları
13. Yetişkin toplumsallaşmasında aile yaşamını etkileyen en önemli olay aşağıdakilerden hangisidir?
a. Meslek değiştirme
b. Eşin ölümü
c. Politikaya atılmak
d. Çocukların evlenmesi
e. İflas etmek
14. G.H.Mead, çocuğun, ileride oynayacağı rolünü ve kuralları öğrendiği gelişim aşamasına ne ad veriri?
a. Taklit
b. Kendi görüntümüz hakkında düşüncemiz
c. Oyun
d. Grupla oynanan oyun
e. Kavramlaştırma
15. “Kendilik bir sosyal yapıdır ve insanın tecrübeleriyle ortaya çıkar” ifadesi aşağıdaki araştırmacıların hangisine aittir?
a. C.H.Cooley
b. E.Ericson
c. S.Freud
d. G.H.Mead
e. K.Davis
16. Toplumsallaşmada kazanılan en önemli şey aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kişilik
b. Sosyal sınıf
c. Aile kavramı
d. Değerler
e. Normlar
17. Anna ve İsabellayı birbirinden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a. Anna hastalıklı bir çocuktur
b. Anna 8 yaşında bulunmuştur
c. Anna bulunduğunda yürüyemiyor ve zeka belirtisi gösteremiyordu
d. İsabella’nın annesi sağır ve dilsizdi, annesiyle iletişimde işaretleri kullanıyordu
e. İsabella 2 yıl içinde bulunduğu yaşın özelliklerini ve davranışlarını göstermeye başladı
18. Aşağıdakilerden hangisi Cooley’in ayna benlik sürecindeki aşamalardan birini ifade eden bir cümledir?
a. Kendi görüntümüz hakkındaki düşüncemiz
b. Başkalarının tepkileri
c. Neden başkayım
d. Başkaları bizi nasıl görüyor
e. Yanlışlarım nelerdir
19. İnsanın kendine uygun davranışları öğrenmesi ve bunu gelecek nesillere aktarması sürecine ne ad verilir?
a. Evcilleşme
b. Eğitim
c. Toplumsallaşma
d. Gruplaşma
e. Davranış
20. Bireyin düzenli düşünme, duygu ve hareketlerinin tutarlı bir bütünü olarak tanımlanabilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a. Aile
b. Tecrübe
c. Kişilik
d. Algılama
e. Mizaç
21. Bireyin tecrübelerini ve onu başkalarından ayıran farklılıkları içeren kavrama ne ad verilir?
a. Kimlik
b. Benlik
c. Rol
d. Statü
e. Ayraç
22. Kendilik kavramının bireyin başkalarının tepkilerini anlamasından çok, onlara karşı olan tepkilerinin önemli olduğunu savunan düşünür kimdir?
a. G.H.Mead
b. A.Comte
c. W.James
d. C.H.Cooley
e. R.Merton
23. İnsan yaşamında en önemli ve ilk toplumsallaşma kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
a. Akrabalık
b. Din
c. Okul
d. Aile
e. Çevre
24. İnsanın kim ve ne olduğu hakkındaki algılamalarının organizasyonuna ne ad verilir?
a. Rol alma
b. Benlik
c. Kültürleşme
d. Kişilik
e. Toplumsal kimlik
25. Toplumsallaşma sürecinde çocuğa, paylaşmayı, mücadele etmeyi, kavga etmeyi, büyükleriyle ilişki kurmayı, başarı ve sevilme duyguları edinmeyi daha çok öğreten toplumsallaşma faktörü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Eğitim
b. Din
c. Aile
d. Kitle iletişim araçları
e. Arkadaş grupları
26. Rol alma kuramı kim tarafından geliştirilmiştir?
a. E.Durkheim
b. W.Wundt
c. E.Fromm
d. S.Freud
e. G.H.Mead

27. Bireyin içinde bulunduğu toplumun kültürünü öğrenme sürecine ne ad verilir?
a. Kişilik süreci
b. Toplumsallaşma
c. Beceri kazanma
d. Grup bilinci süreci
e. Norm süreci
28. Bir kişinin, arkadaşları arasındaki bir sohbette, yaptığı bir espriye arkadaşlarının gülmesi ve bunun sonucunda da bu kişinin katıldığı her sohbette espri yapmaya çalışması aşağıdaki kavramlardan hangisine bir örnektir?
a. Taklit
b. Özdeşim kurma
c. Rol alma
d. Benlik
e. Ayna benlik
29. Aşağıdakilerden hangisi toplumsallaşma sürecinde önemli olan kurumlardan değildir?
a. Aile
b. Din
c. Eğitim
d. Kişilik
e. Çalışma ortamı
30. En resmi ve örgütlü toplumsallaşma kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
a. Eğitim
b. Aile
c. Kitle iletişim araçları
d. Arkadaş grupları
e. Din
31. Toplumsallaşmanın en hızlı olduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?
a. Çalışma yaşamı dönemi
b. Gençlik dönemi
c. Evlilik dönemi
d. Bebeklik ve çocukluk dönemi
e. Orta yaşlılık dönemi
32. Aşağıdakilerden hangisi Sptiz’in 1945’te yetiştirme yurtlarındaki çocuklar üzerinde yaptığı araştırmada karşılaştığı sonuçlardan biri değildir?
a. Zeka düzeyinde gerilik
b. Saldırganlık
c. Girişkenlik
d. Duygusal soğukluk
e. İletişim kurma güçlüğü
33. “Başkalarının bize yansıyan tavır ve hareketleri kendimize yansıtılanı gördüğümüz bir aynaya benzer ve bu yansımadan benlik kavramı gelişir” diyen sosyal psikolog kimdir?
a. R.Merton
b. K.Davis
c. C.H.Cooley
d. W.James
e. G.H.Mead
34. Normal annelerle yetişen çocuklarla, yetiştirme yurtlarında yetişen çocukları karşılaştırarak, yetiştirme yurtlarında yetişen çocukların fiziki, sosyal ve duygusal açıdan daha geri kalmış olduğunu saptayan bilim adamı kimdir?
a. Kingsley Davis
b. Cooley
c. Mead
d. Spitz
e. Freud
35. Rhesus maymunlarını aşırı yanlız bir ortamda yetiştirerek toplumsallaşma üzerinde izolosyonun etkilerini araştıran bilim adamı kimdir?
a. Harry Harlow
b. Kingsley Davis
c. David Hume
d. A.Comte
e. Freud
36. Çalışma yaşamındaki örgütsel değerleri öğrenip benimsemek ve buna uygun hareket etmek, aşağıdaki kavramların hangisiyle en doğru biçimde ifade edilir?
a. Kültür relativizmi
b. Yetişkin toplumsallaşması
c. Fonksiyonalist toplumsallaşma
d. Örgütsel toplumsallaşma
e. Ortamsal toplumsallaşma
37. Aşağıdakilerden hangisi toplumsallaşmanın en önemli sonucudur?
a. Politik benlik
b. Kişilik kazanımı
c. Aile sorumluluğu
d. Benlik bilinci
e. Kültürel kimlik
38. Mead 3-6 yaş arası çocukların belirli bir bireyin rolünü üstlenip, bu rol ile ilgili hak ve sorumlulukların neler olduğunu anlamaya çalıştıkları rol alma sürecinin ikinci aşamasına ne ad verir?
a. Oyun
b. Tekrar
c. Tepki
d. Taklit
e. Grupla oynanan oyun

39. Toplumsallaşma sonunda bireyin en temel kazanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Bilgi
b. Arkadaş
c. Sevgi
d. Kişilik
e. Uzmanlık
40. Aşağıdakilerden hangisi toplumsallaşmanın amaçları arasında yer almaz?
a. Toplumun göreli sürekliliğini sağlama
b. Bireylere toplumsal statü kazandırma
c. Bireylere yaşadığı toplumun kültürünü öğretme
d. Toplumsal ahengi sağlama
e. Bireylere toplumdaki rollerini öğretme
CEVAP ANAHTARI (ÜNİTE-5)

1. a
2. a
3. c
4. a
5. a
6. e
7. a
8. a
9. d
10. a
11. c
12. b
13. b
14. d
15. d
16. a
17. d
18. a
19. c
20. c
21. b
22. a
23. d
24. b
25. e
26. e
27. b
28. e
29. d
30. a
31. d
32. c
33. c
34. d
35. a
36. d
37. b
38. a
39. d
40. a
DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ (Ünite-6)
1. Aşağıdakilerden hangisi yığın tanımına uygun değildir?
a. Otobüs durağında bekleyen yolcular
b. Sinema salonundaki izleyiciler
c. Konser salonundaki dinleyiciler
d. Bankada işlem sırası bekleyenler
e. Bir öğrenci kulübüne üye öğrenciler
2. Aşağıdakilerden hangisi ikincil gruba bir örnektir?
a. Aile
b. Arkadaşlar
c. Akrabalar
d. Hısımlar
e. Sendikalar
3. Grubu başarıya götüren, önemli kişilik özellikleri olan ve diğerlerini etkileme gücü olan kişiye ne ad verilir?
a. Lider
b. Yönetici
c. Otoriter
d. Başkan
e. Sözcü
4. Aşağıdakilerden hangisi elektronik etkileşim gruplarının özelliklerinden biri değildir?
a. Yeni arkadaşlar bulmayı kolaylaştırması
b. Her konuda bilgi alışverişinde bulunulması
c. İlişkilerde süreklilik
d. Sürekli yeni üyeler bulma çabasında olunması
e. İnsanları toplumdan izole etmesi
5. Aşağıdakilerden hangisi birincil gruba bir örnektir?
a. Arkadaş grupları
b. Siyasi gruplar
c. Meslek grupları
d. Sendikalar
e. Yönetici gruplar
6. Yüz yüze ilişkilerin, yardımlaşma, dostluk ve sevgi bağlarının yüksek olduğu grup türü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Birincil grup
b. İkincil grup
c. Elektronik etkileşim grubu
d. Referans grubu
e. Dış grup
7. Aşağıdakilerden hangisi bir grubun üyeliğini paylaşan insanlar arasında söz konusu değildir?
a. Birliktelik duygusu
b. Ortak amaçlar
c. Kolektif normlar
d. Paylaşılan yükümlülük
e. Kişiye özel haklar
8. Aşağıdakilerden hangisi grup tanımına uygundur?
a. Otobüs durağındaki kişiler
b. Sinemadaki seyirciler
c. Karşıdan karşıya geçen yayalar
d. Markette kasada sıra bekleyen müşteriler
e. Okul çeteleri
9. Aşağıdakilerden hangisi ikincil grupların özelliklerinden biri değildir?
a. Özellikle sanayileşmiş toplumlarda görülmesi
b. Kültürel farklılaşma ve işbölümünün yaygınlaşması sonucu çoğalması
c. Grup üyeleri üyelik ve bizlik duygusuna sahip olması
d. Üyelerin birtakım toplumsal görevleri yerine getirmelerinin daha önemli olması
e. Büyük çaplı, resmi gruplar olması
10. İç ve dış grup ayrımı kim tarafından ileri sürülmüştür?
a. H. Hyman
b. G. Simmel
c. C.H. Coolye
d. W.G. Sumner
e. R. Metron
11. Bireyin davranışları ve kendini değerlendirmede örnek aldığı gruplara ne ad verilir?
a. İkincil grup
b. Referans grup
c. İç grup
d. Dış grup
e. Birincil grup
12. Küçük gruplardaki iletişimi anlamada etkileşim süreç analizi (İPA) tekniği kim tarafından kullanılmıştır?
a. E. Durkheim
b. C.H. Cooley
c. R. Metron
d. M. Weber
e. R. Bales
13. Belirli bir kararda herkesin onayını almaya fikirlerini sormaya çalışan lider tipi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Otoriter
b. Demokratik
c. Karizmatik
d. Bırakınız yapsıncı
e. Yönetici

14. Emir veren her şeyi ben bilirim diyen ve astlarıyla arasında mesafe koyan lider tipine ne ad verilir?
a. Demokratik
b. Otoriter
c. Bırakınız yapsıncı
d. Araçsal
e. Etkileyici
15. Grup içindeki etkileşimi belirleyen çok önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
a. Liderlik
b. Büyüklük veya genişlik
c. Normlar
d. Yapı
e. Süreçler
16. Aşağıdakilerden hangisi birincil gruba örnek değildir?
a. Aile
b. Akrabalık
c. Arkadaşlık
d. Hısımlık
e. Meslektaşlık
17. Elektronik iletişim gruplarının en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
a. Üyelerin birbirlerini görmeden bilgisayarla iletişim kurması
b. İlişkilerindeki üyelik duygusu
c. Yeni dostlar bulmayı kolaylaştırması
d. Birbirine olan bağlılıkları
e. Her konuda bilgi alışverişi yapmaları
18. Üyeleri arasında belli ilişkiler bulunan ve her üyenin grubun varlığını bilinçli olarak fark ettiği iki yada daha çok üyeden kurulu nispeten sürekli bir insan topluluğuna ne ad verilir?
a. Sınıf
b. Grup
c. Organizasyon
d. Çevre
e. Aile
19. Birbirleriyle bir ilişkide bulunmayan ancak geçici bir nedenle yer işgal eden iki veya daha çok sayıdaki insandan oluşan topluma ne ad verilir?
a. Grup
b. Kategori
c. Yığın
d. Toplum
e. Sistem
20. Benzer veya ortak sosyal özelikleri olan insanlardan oluşan gruba ne ad verilir?
a. Yığın
b. Kategori
c. Sınıf
d. Grup
e. Topluluk
21. Referans grup kavramını ortaya atan düşünür kimdir?
a. C.H. Cooley
b. W. G. Sumner
c. Herbert Hyman
d. M. Weber
e. E. Durkheim
22. Aşağıdakilerden hangisi ikincil grubun özelliklerinden biri değildir?
a. Yüz yüze ilişkilerin yoğun olduğu gruplar olmaları
b. Üyelerin birbirine yasa ve yönetmeliklerle bağlı olmaları
c. Üyelerin belirli çıkışlar için bir araya gelmeleri
d. Büyük çaplı resmi gruplar olmaları
e. Endüstriyel toplumların ürünü olmaları
23. Grup üyeleri arasındaki uyum ve dayanışmayı arttırarak; moral ve motivasyon sağlayan lider aşağıdakilerden hangisidir?
a. Araçsal lider
b. Demokratik lider
c. Liberal lider
d. Etkileyici “açıklayıcı” lider
e. Otoriter lider
24.Grupları bireyle toplum arasında oluşan bir tampon olarak niteleyen sosyolog kimdir?
a. E. Durkheim
b. C. H. Cooley
c. W. G. Sumner
d. R. Metron
e. M. Weber
25. Aşağıdakilerden hangisi ikincil grup arasında yer almaz?
a. Aile
b. Hapishaneler
c. Okullar
d. Dernekler
e. Silahlı kuvvetler
26. Aşağıdakilerden hangisi grup türlerinden değildir?
a. Birincil grup
b. Çevre grup
c. İkincil grup
d. İç grup
e. Referans grup

27. İki kişiden oluşan en küçük gruba ne ad verilir?
a. Klan
b. Kavim
c. Partner
d. Dyad
e. Triad
28. Grubu amaçları doğrultusunda başarıya götüren liderlere ne ad verilir?
a. Demokratik lider
b. Otoriter lider
c. Karizmatik lider
d. Etkileyici lider
e. Araçsal lider
29. Birincil ve ikincil ayrımını yapan düşünür kimdir?
a. C. H. Cooley
b. G. Sumner
c. Herbert Hyman
d. E. Durkheim
e. R. Metron
30. Sosyolojide küçük grup kavramını aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
a. Birlik duygusuna sahip olmayan grup
b. Bireyin davranışlarını değerlendirmek için örnek aldığı bir grup
c. Davranış değerlerinin öğrenildiği grup
d. Etnosentrik duyguları pekiştiren grup
e. Yüz yüze ilişkilerin olduğu grup
31. Sorunlarla bilinçli olarak değil, tesadüfi yollarla ilgilenen ve çözümlemeye çalışan lider tipi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Demokratik lider
b. Otoriter lider
c. Bırakınız yapsıncı lider
d. Araçsal lider
e. Açıklayıcı lider
32. Acil karar verilmesi gereken durumlarda en etkili olan lider tipi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Demokratik lider
b. Araçsal lider
c. Açıklayıcı lider
d. Diktatör lider
e. Otoriter lider
33. Bizlik duygusuna sahip olduğumuz ve bizi diğer gruplardan ayıran belirgin özelliklerimizin olduğu grup kavramı ve bu tanımı yapan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a. Referans grup – H.Hayman
b. Elektronik etkileşim grupları – C.H.Cooley
c. İç grup – R.Merton
d. Referans grup – W.G.Sumner
e. İç grup – W.G.Sumner
34. Aşağıda verilen sosyolog kavram eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
a. Sumner – İç Grup,dış grup
b. Durkheim – birincil grup,ikincil grup
c. Simmel – küçük gruplar
d. Hyman – referans grup
e. Bales – etkileşim süreç analizi
35. Aşağıdakilerden hangisi birincil grupların bir özelliğidir?
a. Büyük çaplı gruplardır
b. Sadece sanayileşmiş toplumlarda görülür
c. Grup üyeleri üyelik ve bizlik duygusuna sahiptir
d. Yüz yüze ilişkiler çok kısıtlıdır
e. Kültürel farklılaşma ve işbölümünün yaygınlaşması sonucu çoğalır
36. Aşağıdakilerden hangisi bir grup olma özelliği taşır?
a. Sinemadaki seyirciler
b. Alt geçidi kullanan yayalar
c. Proje geliştirme ekibi çalışanları
d. Tren istasyonundaki yolcular
e. Taşıt vergisi ödeyen kişiler
37. Aşağıdakilerden hangisi ikincil ilişkilere ait bir özellik değildir?
a. Kuralların genellikle yazılı olması
b. Ast üst ilişkilerine dayalı olması
c. Yüz yüze ilişkilerin kısıtlı olması
d. Üye sayısının göreceli olarak fazla olması
e. Duygusallığın ön planda olması

CEVAP ANAHTARI (ÜNİTE-6)

1. e
2. e
3. a
4. e
5. a
6. a
7. c
8. e
9. c
10. d
11. b
12. e
13. b
14. b
15. b
16. e
17. a
18. b
19. c
20. b
21. c
22. a
23. d
24. a
25. a
26. b
27. d
28. e
29. a
30. e
31. c
32. e
33. e
34. b
35. c
36. c

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ (Ünite-7)

1. Birbirlerine kan ve evlilik bağı ile bağlı iki veya daha fazla sayıda üyeden meydana gelen gruba ne denir?
a. Klan
b. Aile
c. Devlet
d. Evlilik
e. Çevre
2. Erkeğin veya kadının bir tek eşle evliliğine ne denir?
a. Poligami
b. Monogami
c. Poliandri
d. Exogami
e. Endogami
3. Aşağıdakilerden hangisi, eş sayısına göre evlenme biçimi değildir?
a. Endogami
b. Monogami
c. Poligami
d. Poliandri
e. Poligini
4. Her iki tarafında akrabalarının tanıdığı ve mirastan pay alma hakkının bulunduğu evlilik biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Patriliniyal
b. Partiyarki
c. Bilateral
d. Matriyarki
e. Neokalite
5. Karı-Kocanın aşağı yukarı eşit söz hakkının bulunduğu evlilik biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Egaliteryan
b. Patriliniyal
c. Matriliniyal
d. Patriyarki
e. Matriyarki
6. Koca otoritesinin üstünlüğüne dayanan evlilik biçimine ne ad verilir?
a. Bilateral
b. Poligami
c. Egaliteryan
d. Patriyarki
e. Matriyarki
7. Evlenen çiftin erkeğin ailesiyle veya erkeğe ait bir evde yaşamasına ne ad verilir?
a. Poligami
b. Monogami
c. Patrilokalite
d. Matrilokalite
e. Neolokalite
8. Erkeğin birden fazla kadınla evliliğine ne ad verilir?
a. Poligami
b. Monogami
c. Poliandri
d. Poligini
e. Patriyarki
9. Yapı olarak anne, baba ve evli olmayan çocuklardan oluşan aile aşağıdakilerden hangisidir?
a. Geleneksel aile
b. Büyük aile
c. Koruyucu aile
d. Çekirdek aile
e. Birleşik aile
10. Yakın aile üyelerinin birbirleriyle cinsel ilişkide bulunmamaları yasasına ne ad verilir?
a. Aile yasası
b. Ensest yasası
c. Toplum yasası
d. Dini yasa
e. Ahlak yasası
11. Kök aile kavramı kim tarafından ileri sürülmüştür?
a. E. Litwak
b. H. Cooley
c. F. Leplay
d. Murdock
e. T. Parsons
12. Grup ilişkilerine göre evlilikte grup üyelerinin dışarıdan evlenmesine ne ad verilir?
a. Poligini
b. Poliandri
c. Exogami
d. Endogami
e. Matriyarki
13. Evlenen çiftlerin küçük ailede her iki tarafı da ret ederek kendi başlarına yaşamayı tercih etmelerine ne ad verilir?
a. Matrilokalite
b. Bilateral
c. Egaliteryan
d. Neolokalite
e. Patrilokalite

14. “izole olmuş şehirdeki aile” kavramını öne süren sosyolog kimdir?
a. T. Parsons
b. K. Davis
c. E. Litwack
d. F. Engels
e. R.K. Martin
15. Ogburn’a göre, aşağıdakilerden hangisi tarım toplumunda geniş ailelerin üstlendiği bir görev değildir?
a. Biyolojik görev
b. Ekonomik görev
c. Psikolojik görev
d. Dini görev
e. Teknolojik görev
16. Aşağıdakilerden hangisi sosyologların aile ve evlilik biçimlerini incelerken belirledikleri temel kategorilerden biri değildir?
a. Eş sayısı
b. Grup ilişkileri
c. Otorite ilişkileri
d. Çiftlerin yerleşimi
e. Çocuk sayısı
17. Aşağıdaki aile türlerinden hangisinde kadın-erkek eşitliğine en fazla önem verilir?
a. Çekirdek aile
b. Birleşik aile
c. Geleneksel geniş aile
d. Anaerkil aile
e. Kök aile
18. Aynı çatı altında yaşayan ekonomik kaynaklarını paylaşan iki veya fazla neslin bir arada bulunduğu aile aşağıdakilerden hangisidir?
a. Birleşik aile
b. Kök aile
c. Geleneksel geniş aile
d. Modern aile
e. Çekirdek aile
19. Çağdaş anlamda ailenin oluşabilmesi için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç vardır?
a. Evlilik kurumlarına
b. Yüksek gelir düzeyine
c. İyi bir işe
d. Yerleşim yerine
e. Duygusal desteğe
20. Aşağıdakilerden hangisi çekirdek ailede insan hayatı için temel önemi olan dört işlevden biri değildir?
a. Cinsel ilişkileri düzenleme
b. Ekonomik dayanışma
c. Toplumsallaşma
d. Yaşam gereçleri sağlama
e. Üreme
21. Aşağıdakilerden hangisi çekirdek aile yapısının modern sanayi toplumlarında egemen olmasının nedenlerinden biri değildir?
a. Mülkiyet hukuku
b. Bireysel mutluluk
c. Bireylerin kendi hayatını yaşamak istemeleri
d. Coğrafi ve toplumsal hareketlilik
e. Tarıma yönelik çalışmalar
22. Aşağıdakilerden hangisi mutlu bir evliliğin koşullarından biri değildir?
a. Eşi bir birey olarak sevme
b. Evliliğin kutsal olduğuna inanma
c. Eşi kendine yakın bir arkadaş olarak görme
d. Yaşanan krizlere olumlu yaklaşımla bakma
e. Birlikte daha az zaman geçirme
23. Geniş aile yapısının en yaygın olduğu toplum türü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Tarım toplumu
b. Sanayi toplumu
c. Kentsel toplum
d. Bilgi toplumu
e. Avcı ve toplayıcı toplum
24. Büyük aile modelinin iki özel biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Birleşik aile-Geleneksel aile
b. Birleşik aile-Ayrık aile
c. Birleşik aile-Çekirdek aile
d. Çekirdek aile-Kök aile
e. Birleşik aile-Kök aile
25. Aşağıdakilerden hangisi çekirdek aileye ait bir özellik değildir?
a. Eşlerin benzer kültür düzeylerinde olması
b. Anne , baba ve çocuklardan oluşması
c. Ailenin kendine ait bir evde oturması
d. Eşlerden birinin egemenliğine dayanması
e. Tek eşli bir yapıya sahip olması
26. Aşağıdakilerden hangisi Murdock’a göre çekirdek ailenin işlevlerinden biri değildir?
a. Cinsel ilişkileri düzenleme
b. Bakım ve koruma sağlama
c. Ekonomik dayanışma
d. Toplumsallaşma
e. Üreme

27. Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonalist yaklaşımda çekirdek ailenin özelliklerinden biri değildir?
a. Eş seçiminde özgürlük tanımak
b. Cinsel davranışları düzenlemek
c. Topluma yeni üyeler kazandırmak
d. Bakım ve koruma sağlamak
e. Duygusal destek sağlamak
28. Çekirdek ailenin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
a. Serbestçiyetçi olması
b. Küçük olması
c. Üyeler arasında yakın ilişki olması
d. Çocuk sayısının az olması
e. Demokratik olması
29. Toplumsallaşma, rol, ayna benlik kavramlarını kullanarak aile ilişkilerine yansıtan kuruma ne ad verilir?
a. Feminist kuram
b. Sembolik etkileşim kuramı
c. Marksist kuram
d. Merkez çevre kuramı
e. Fonksiyonalizm
30. Aile içerisinde, kapitalist topluma benzer bir biçimde bir takım eşitsizliklerin olduğunu söyleyen kuram aşağıdakilerden hangisidir?
a. Çatışma kuramı
b. Sosyal alışveriş kuramı
c. Feminist kuram
d. Sembolik etkileşim kuramı
e. Ensest kuramı
31. Ana, baba, erkek çocuklar, evlenmemiş kızlar ve evlenen oğlun eş ve çocuklarından oluşan, otoritenin en yaşlı erkeğe ait olduğu aile biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Çekirdek aile
b. Ana ailesi
c. Birleşik aile
d. Kök aile
e. Demokratik aile
32. Ailenin küçülmesine karşın geleneksel aile ilişkilerinin modern toplumlarda da sürmesine ne ad verilir ve bu görüşü savunan düşünür kimdir?
a. Endogami – Parsons
b. Kök aile – Le Play
c. İzole olmuş çekirdek aile – Litwak
d. Modifiye olmuş geleneksel aile – Parsons
e. Modifiye olmuş geleneksel aile – Litwak
33. LePlay ana, baba, çocuklar, evlenmiş en büyük oğul ve onun ailesinden oluşan ve babanın aile reisi olduğu aile biçimine ne ad verir?
a. Kök aile
b. Birleşik aile
c. Küçük aile
d. Pederi aile
e. Anaerkil aile
34. Aşağıdakilerden hangisi endüstrileşme süreciyle birlikte çekirdek aile yapısının ortaya çıkışında etkili olan faktörlerden biri değildir?
a. Emeklilik gibi sosyal hakların sağlanması
b. Üretim biçiminin değişmesi
c. Aile üyeleri arasında bağlılığın azalması
d. Coğrafi hareketlilik
e. Kanuni sınırlamalar
35. Yeni evlenen çiftlerin baba tarafına yerleşmesine ne ad verilir?
a. Egaliteryan
b. Patrilokalite
c. Patriyarki
d. Endogami
e. Matriyarki
35. Evlilikte eşlerin birbirlerine karşıt duygular içinde olduğunu, erkeğin kadın üzerinde bir baskı unsuru oluşturduğunu savunan ve bu durumu kapitalist ile proleterya arasındaki ilişkiye benzeten kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Engels
b. Durkheim
c. Weber
d. Litwack
e. Le play

CEVAP ANAHTARI (ÜNİTE-7)

1. b
2. b
3. a
4. c
5. a
6. d
7. c
8. d
9. d
10. b
11. c
12. c
13. d
14. a
15. d
16. e
17. a
18. c
19. a
20. d
21. e
22. e
23. a
24. e
25. d
26. b
27. a
28. c
29. b
30. a
31. c
32. e
33. a
34. e
35. b
36. a
DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ (Ünite-8)
1. Bireyin içinde bulunduğu pozisyonu her zaman değiştirme şansına sahip olduğu tabakalaşma sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Açık sistem
b. Kast sistemi
c. Fonksiyonalist sistem
d. Kapalı sistem
e. Yarı kapalı sistem
2. Aşağıdakilerden hangisi feodal çağda Avrupa’da egemen olan zümrelerden biri değildir?
a. Soylular
b. Özgür yurttaşlar
c. Serfler
d. Köleler
e. Sanayiciler
3. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmeyi yaratan etmenlerden biri değildir?
a. İstila
b. Kültürel temas
c. Yayılma
d. Keşifler ve icatlar
e. Katılım
4. Marx’ a göre üretim araçlarına sahip olan grupla sahip olmayan grupların çatışması sonucunda aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
a. Toplumsal değişim
b. Toplumsal tabakalaşma
c. Toplumsal kargaşa
d. Toplumsal yapı
e. Toplumsal grup
5. Aşağıdakilerden hangisi Hindistan’ da mevcut olan kast’lardan biri değildir?
a. Brahmanlar
b. Sudralar
c. Kişatriyalar
d. Vaişyalar
e. Bohemler
6. Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin toplum üzerinde yarattığı etkilerden biri değildir?
a. Toplumsal organizasyonları değiştirme
b. İdeolojileri değiştirme
c. Değerleri değiştirme
d. Toplumsal ilişkileri değiştirme
e. Doğal olayları değiştirme
7. Katmanlar arasındaki sınırların çok kesin ve belirgin olduğu toplumsal tabakalaşma sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kölelik ve kast
b. Zümreler
c. Sınıf ve statü
d. Fonksiyonalist
e. Açık ve yarı açık
8. Kast sisteminin dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Din
b. Ahlak
c. Gelenek
d. Hukuk
e. Siyaset
9. Zümre biçimi tabakalaşma nerede ortaya çıkmıştır?
a. Avrupa’da
b. Afrika’da
c. Asya’da
d. Güney Amerika’da
e. Kuzey Amerika’da
10. Zümre biçimi tabakalaşma ne zaman ortaya çıkmıştır?
a. İlk çağda
b. Feodal çağda
c. Sanayileşme çağında
d. Bilgi çağında
e. Yeni çağda
11. Aşağıdakilerden hangisi modern toplumların özelliklerinden biri değildir?
a. Düşük dini bağlılık düzeyi
b. Kentsel yerleşim
c. Küçük aile
d. Düşük bebek ölüm oranı
e. Kısa yaşam süreci
12. Aşağıdakilerden hangisi Tabakalaşma sistemlerinden biri olan Kast sisteminin genel özelliğidir?
a. Geleneklere ve göreneklere dayalı olması
b. Saygıya dayalı olması
c. Ekonomik farklılaşmaya ve dine dayalı olması
d. Sınıf mücadelesine dayalı olması
e. Değişime dayalı olması
13. Toplumsal tabakalaşmada Marx’ın kuramına göre sınıflar arası mücadelenin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a. Yetenekli işgücünün azlığı
b. Tüketim sürecinin artması
c. Otorite ilişkilerinin zayıflaması
d. Üretim araçları üzerindeki özel mülkiyet
e. Fakir ve zengin arasındaki farklılığın artması

14. Aşağıdakilerden hangisi Davis ve Moore modeline getirilen eleştirilerden biri değildir?
a. Eşitsizlikler toplumda düşmanlık ve çatışmaların artmasına neden olur
b. Yüksek mevkilerdeki insanların yaptıkları fedakarlıklar,aldıkları ödüller karşısında önemsiz kalır
c. Toplumdaki her mesleği belirli sayıda yetenekli insan yerine getirir
d. Toplumdaki yetenekli insanları belirlemek çok zordur
e. Tabakalaşmada önemli olan toplumun görevlere verdiği değerlerdir
15. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişme konusunda öne sürülen hipotezlerden biri değildir?
a. Değişme doğaldır
b. Değişme gereklidir
c. Değişme kaçınılmazdır
d. Değişme süreklidir
e. Değişme farklılıklar gösterir
16. Aşağıdakilerden hangisi yüksek düzeyde endüstrileşmiş ülkelerin özelliklerinden biri değildir?
a. İleri teknoloji
b. Güçlü para ekonomisi
c. Güçlü liderlik
d. Yüksek nüfus artış oranı
e. Artan zenginlik
17. Aşağıdakilerden hangisi Lenski’nin öne sürdüğü kuramın temel özelliklerinden biridir?
a. Evrende sosyokültürel bir evrimin söz konusu olması
b. Tabakalaşmalının mal sahipliği güç ve prestije dayalı olması
c. Sınıf kavramının üç elemente ayrılması
d. Tabakalaşmanın fonksiyonel bir zorunluluk olması
e. Bazı mesleklere ayrıcalık verilmesinin yanlış olması
18. Karabasanın bulunması devrimin kaçıncı aşamasıdır?
a. Birinci
b. Dördüncü
c. Üçüncü
d. İkinci
e. Beşinci
19. İnsanların yaşadığı bölgenin başka gruplar tarafından ele geçirilmesi toplumsal değişme yaratan etmenlerden hangisine örnektir?
a. Kültürel temas
b. İstila
c. Yayılma
d. Çevresel etmenler
e. Teknoloji
20. İnsanların gelir ve prestij farkı içermeyen(farklı toplumsal düzeylerdeki) hareketliliğine ne ad verilir?
a. Düşey mobilite
b. Yatay mobilite
c. Yapısal mobilite
d. Değişebilir mobilite
e. İç mobilite
21. Toplum içinde arzulanan ve nadir olarak bulunan ödüllere, kaynaklara ve imtiyazlara ulaşma çabasına ne ad verilir?
a. Toplumsal değişme
b. Toplumsal sınıf
c. Toplumsal dinamik
d. Toplumsal tabakalaşma
e. Toplumsal evrim
22. Toplumsal çatışmanın kaynağını otoritenin eşit olmayan dağılımında gören sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
a. Marx
b. Dahrendorf
c. Weber
d. Kingsley
e. Moore
23. Tabakalaşmanın toplumun varlığının korunabilmesi için zorunlu olduğunu ileri süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a. Fonksiyonalist yaklaşım
b. Çatışma yaklaşımı
c. Lenski yaklaşım
d. Büyüme yaklaşımı
e. Dinamik yaklaşım
24. Toplum içerisinde yaşayan insanların çeşitli kategorilere ayrılmasına ne ad verilir?
a. Tabaka
b. Grup
c. Kast
d. Katman
e. Sınıf
25. Temeli yasalar ve hukuksal sisteme dayanan tabakalaşma sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kölelik
b. Kast
c. Sınıf
d. Statü
e. Zümreler
26. Lenski tabakalaşmayı hangi kavrama bağlı olarak tanımlamaktadır?
a. Artı değer
b. Prestij
c. Güç
d. Otorite
e. Çatışma

27. Aşağıdakilerden hangisi açık bir tabakalaşma sistemidir?
a. Sınıf
b. Kast
c. Kölelik
d. Zümre
e. Brahmanlık
28. Dinsel bir temele dayanan, üyelerin statü sürekliliği bulunan, kesin ve ayrıntılı bir biçimde sınıflandırılmış ve kademelendirilmiş toplumsal gruplara ne ad verilir?
a. Sınıf
b. Lonca
c. Kast
d. Kölelik
e. Zümre
29. Az gelişmiş ülkelerin , sanayileşmesini tamamlamış gelişmiş ülkelere benzeme sürecine ne ad verilir?
a. Toplumsal değişme
b. Kültürel emperyalizm
c. Toplumsal mobilite
d. Modernleşme
e. Gelenekselleşme
30. Aşağıdakilerden hangisi kast sisteminin özellikleri arasında yer almaz?
a. Kapalı bir tabakalaşma sistemidir
b. Üyeler edinilmiş statüye sahiptir
c. Grup ilişkilerine göre evlilik biçimi endogamidir
d. Üyelerin statü sürekliliği vardır
e. Yasalara dayanan hukuksal bir sistemdir
31. I. Yarı açık toplumsal tabakalaşma
II. Açık toplumsal tabakalaşma
III. Kapalı toplumsal tabakalaşma
Yukarıdaki sistemlerin hangilerinde bireylerin doğuştan getirdiği statüleri yaşamları boyunca devam eder?
a. Yalnız I
b. Yalnız III
c. I ve II
d. I ve III
e. II ve III
32. Çatışma kuramının temsilcileri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a. Weber-Comte
b. Simon-Marx
c. Marx-Dahrendorf
d. Durkheim-Comte
e. Weber-Dahrendorf
33. Tabakalaşma için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Tabakalaşma, toplum içinde arzulanan ödüllere ulaşma çabasıdır
b. Tabakalaşma sistemleri kapalı,açık ve yarı açık sistemler olarak üç’e ayrılır
c. Bazı toplumlarda tabakalaşma yoktur
d. Tabakalaşmayı getiren nedenlerden biri toplumların kalabalıklaştıkça, karmaşıklaşmasıdır
e. Toplumda yaşayan insanlar arasındaki kategorilere katman denir
34. Tabakalaşmanın Davis ve Moore modelindeki gibi işlendiğinde toplumun bir meritokrasiye dönüşeceğini savunan kimdir?
a. Davis
b. Tumin
c. Mead
d. Spitz
e. Cooley
35. Kast sisteminin diğer tabakalaşma sistemlerinden diğer tabakalaşma sistemlerinden ayrılan en önemli özelliği hangisidir?
a. Toplumda çeşitli din ve soy kümeleri oluşturması
b. Dinsel bir temele dayanması
c. Kapalı bir sistem olması
d. Aynı sosyal kategorideki insanların evlenmesine izin verilmesi
e. Üyelerin edinilmiş bir statüye sahip olmaları
36. Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin toplumu etkilediği beş alandan biri değildir?
a. Nüfusun değişimi
b. İdeolojik değişimler
c. Değerlerin değişimi
d. Toplumsal ilişkilerin değişimi
e. Toplumsal organizasyonun değişimi
37. Toplumsal çatışmaların yapısal kaynağını, üretim araçlarının mülkiyetinde ve otoritenin eşit olmayan dağılımında gören kuram aşağıdakilerden hangisidir?
a. Fonksiyonalist kuram
b. Postmodernist kuram
c. Çatışma kuramı
d. Evrimci kuram
e. Organizmacı kuram
38. Bireylerin toplumsal ve ekonomik pozisyonlarına göre bölünmelerine ne ad verilir?
a. Kast
b. Zümre
c. Statü
d. Sınıf
e. Serflik
CEVAP ANAHTARI (ÜNİTE-8)

1. a
2. e
3. b
4. a
5. e
6. e
7. a
8. a
9. a
10. b
11. e
12. c
13. d
14. c
15. e
16. d
17. a
18. d
19. b
20. b
21. d
22. b
23. a
24. d
25. e
26. a
27. a
28. c
29. d
30. e
31. b
32. c
33. c
34. b
35. b
36. a
37. c