Öğretmenlik Mesleğine Giriş Bütünleme Sınavı

Konu Ekim 1, 2009 tarihinde tarafından  
AÖF Çıkmış Sorular kategorisine eklenmiştir.

Öğretmenlik Mesleğine Giriş Bütünleme Sınavı 1


1. SORU
Belirli bir yaş kümesin deki bireylere, Milli Eğitimin amaçlarına göre hazırlanmış eğitim programlarıyla okul çatısı altında düzenli olarak veri len eğitim aşağıdaki ler den hangisidir?

a)  Yaygın eğitim
b)  Örgün eğitim
c)  Hizmetçi eğitim
d)  Aile içi eğitim
e)  İnformal eğitim

2. SORU
Aşağıdakiler den hangisi okul yaşamında ve okul sonrasında devam eden ve bireyin yaşam boyu edindiği deneyimlerin tümünü kapsayan süreci ifade eder?

a)  Eğitim
b)  Kültürleme
c)  Öğrenme
d)  Öğretim
e)  Öğretme

3. SORU
Aşağıdakiler den hangisi öğn temel öğelerinden biri değildir

a)  Değerlendirme
b)  Hedef
c)  Eğitim Durumu
d)  İçerik
e)  Güdüleme

4. SORU
Karadeniz Bölgesini hiç bilmeyen bir çocuğun, öğrenme süreci sonunda bu bölgenin özelliklerini bir harita üzerinde göstererek açıklayabilmesi öğrenmenin hangi özelliği ile açıklanabilir?

a)  Davranıştaki değişmenin yaşantının ürünü olmasıyla
b)  Davranıştaki değişmenin sadece büyüme sonucunda oluşmamasıyla
c)  Davranıştaki değişmenin yorgunluk, hastalık gibi nedenlerle geçici olarak oluşmamasıyla
d)  Öğrenme sonucunda davranışta gözlenebilir bir değişme olmasıyla
e)  Davranıştaki değişmenin nispeten sürekli olmasıyla

5. SORU
Aşağıdakiler den hangisi öğretim etkinlikleri sonucunda öğrenende ortaya çıkacak davranışları tanımlar?

a)  Değerlendirme
b)  Yaşantı
c)  İçerik
d)  Eğitim durumları
e)  Hedefler

6. SORU
I,       İlkokul mezunlarını sınavla kabul etmiştir. II.      Ortaöğretim kurumlarına öğretmen yetiştirmiştir. III.     Özel yetenek gerektiren derslere öğretmen yetiştirmiştir. IV.     Mezun olan öğretmenler beş yıllık zorunlu hizmetlerini köylerde geçirmiştir. Köy Muallim Mektepleri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

a)  Yalnız II
b)  Yalnız III
c)  I ve IV
d)  II ve III
e)  I, II ve III

7. SORU
Öğretmenlik mesleği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)  Toplumsal statüsü düşüktür.
b)  Gelir düzeyi düşüktür.
c)  Yaygın olarak görülen bir meslektir
d)  Meslekten ayrılma oranı düşüktür.
e)  Kariyer yapma olanakları sınırlıdır.

8. SORU
Aşağıdakiler den hangisi Cumhuriyet döneminde geliştirilen öğretmen yetiştirme modellerinden biri değildir?

a)  İlk öğretmen Okulları
b)  Köy Enstitüleri
c)  Üç Yıllık Eğitim Enstitüleri
d)  Köy Muallim Mektepleri
e)  Sıbyan Mektepleri

9. SORU
Cumhuriyet döneminde en çok övülen ve yerilen eğitim kurumu aşağıdakiler den hangisidir?

a)  ilk öğretmen Okulları
b)  Yüksek Öğretmen Okulları
c)  Köy Muallim Mektebi
d)  Köy Enstitüleri
e)  Üç Yıllık Eğitim Enstitüleri

10. SORU
Hizmetiçi eğitim programlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)  Hizmet öncesi eğitim olarak da adlandırılabilir.
b)  Programlar illerde il Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından planlanmaktadır.
c)  Programlar, yaz aylarında tatil süresi içinde de olabilir.
d)  Programların sonunda öğretmenlere sertifika, diploma gibi belgeler verilebilir.
e)  Mesleğe girişte stajyerlik ya da adaylık eğitimi adıyla gerçekleştirilebilir.

11. SORU
Özellikle ortaokul kültür dersleri öğretmenleri ile beden, müzik, resim gibi özel yetenek gerektiren derslerin öğretmenlerini yetiştiren kurum aşağıdakiler den hangisidir?

a)  ilk öğretmen Okulları
b)  Köy Muallim Mektepleri
c)  Köy Enstitüleri
d)  Üç Yıllık Eğitim Enstitüleri
e)  Yüksek Öğretmen Okulu

12. SORU
Bir öğretmenin planlı çalışma alışkanlığına sahip olması, hangi niteliğini artırmasına yardımcı olur?

a)  Rehberlik
b)  Güdüleyicilik
c)  Profesyonellik
d)  Alana egemen olma
e)  Zamanı etkili kullanma

13. SORU
Bir öğretmenin öğrencinin kendine güvenmesini, olumlu akademik benlik tasarımı geliştirmesini sağlaması öğretmenin hangi niteliği ile ilgilidir?

a)  Zamanı etkili kullanma
b)  Güdüleyicilik
c)  Başarıya odaklanma
d)  Öğrenmeleri değerlendirme
e)  Öğretim sürecini planlama

14. SORU
Aşağıdakilerden hangisi 21. yüzyılda görev yapacak öğretmenlerin sahip olması gereken niteliklerden biri değildir?

a)  Düşük başarı beklentisi içinde olma
b)  Rehberlik hizmetleri sağlama
c)  Öğrenme-öğretme sürecini yönetme
d)  Alana egemen olma
e)  Kişisel ve mesleki nitelikler

15. SORU
Öğretmenlerin öğrencileri ile yakın ilişki kurmaları, onların sağlıklı ve dengeli bir kişilik kazanmalarına yardımcı olmaları, öğretmenin hangi niteliği ile ilgilidir?

a)  Öğretmenlik formasyonu
b)  Kişisel nitelikler
c)  Öğretme-öğrenme sürecini yönetme
d)  Alana egemen olma
e)  Öğrenci kişilik (rehberlik) hizmetleri

16. SORU
Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin sınıf İçindeki görev ve sorumluluklarından biri değildir?

a)  Gözetmenlik
b)  Yöneticilik
c)  Aileleri yetiştirme
d)  Danışmanlık
e)  Güdüleyicilik

17. SORU
Öğretmenlerin İlgili oldukları öğretim programları konusunda bilgi sahibi olmaları hangi nitelikleriyle ilgilidir?

a)  Alana egemen olma
b)  Profesyonellik
c)  Kişisel nitelikler
d)  Rehberlik
e)  Öğretme-öğrenme sürecini yönetme

18. SORU
Okulun amaçlarına ulaşmak İçin gerekil İnsani ve maddi kaynakların en verimli biçimde kullanılmasını, okulu oluşturan aşağıdaki öğelerden hangisi sağlar?

a)  Öğretmen
b)  Eğitim programı
c)  Yönetici
d)  Öğrenci
e)  Bina-araç-gereç

19. SORU
Bir öğretmenin yerine göre doğal ve yakın çevreden, eski eserlerden, kitaplardan, laboratuarlardan yararlanması aşağıdaki görevlerinden hangisinin bir gereğidir?

a)  Öğretim
b)  Planlama
c)  Eğitim
d)  Yönetim
e)  Rehberlik

20. SORU
Aşağıdakilerden hangisi yaygın eğitime örnek olarak verilemez?

a)  Hizmet içi eğiti
b)  Trafik eğitimi
c)  İlköğretim
d)  Çıraklık eğitim
e)  Kurslar