Mezuniyet ve Sonrası İşlemler

Konu Kasım 15, 2009 tarihinde tarafından  
AÖF Diğer kategorisine eklenmiştir.

Mezuniyet ve Sonrası işlemler

iktisat, isletme ve Açıkögretim Fakültelerinin dört yıllık bölümlerinden mezun olanlara “Anadolu Üniversitesi Lisans Diploması”, iki yıllık programlardan mezun olanlara “Anadolu Üniversitesi ön Lisans Diploması” verilir.

Mezunlara verilen diploma ve diğer belgelerle ilgili açıklamalar aşağıda verilmektedir.

Diploma

Diplomalar yi! sonu veya bütünleme sınav sonuçlan öğrencilerin eline geççiği tarihten 15 gün sonra hazır olmaktadır.Sınav sonuçlan Fakülteye ulaştıktan sonra mezuniyetle ilgili çalışmalar için gerekli olan 15 günlük süreden önce; çıkma, öğrenim belgesi, yazı gibi mezuniyeti belirten hiçbir belgenin verilmesi mümkün olmamaktadır.Bu nedenle mezunlar Dekanlık., Merkez Büro veya bürolardan diploma dışında herhangi bir mezuniyet belgesi talebinde bulunmamalıdır, bu yöndeki talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

Mezuniyetle ilgili gerekli hazırlıklar bitince diplomalar hemen hazırlanarak mezunlara verilmek üzere bağlı oldukları bürolara gönderilmektedir.Yıl sonu veya bütünleme sınavı sonunda mezun olan öğrenciler, hazırlık için gerekli olan 15 günlük süre sonunda bağlı olduklar! büroya öğrenci kimlik kartıyla bizzat başvurarak imza karşılığında diplomalarını alabilirler. Diplomalar posta ile gönderilmez, mezunların kendisine veya yasal vekiline verilir. Bunların dışında hiç kimseye diploma verilmez.Fakülteye “Öğretim Gideri” ve “Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı” borcu olan öğrencilerin diplomaları borçlarını ödemedikçe verilmemektedir.Evlilik, mahkeme kararı vb. nedenlerle adında, soyadında ve doğum tarihinde değişiklik olan veya ikinci adini öğretimleri süresince kullanmayan son sınıf öğrencileri diplomalar düzenlenmeden, bu kılavuzun

II. 2.7.2. maddesindeki açıklamaya uygun olarak değişiklik ve düzeltmelerini yaptırmaları gerekir.Hazırlanan diplomadaki kimlik bilgilerinin doğruluğunun kontrol edilebilmesi için, diplomanız! teslim alırken kimlik bilgilerinizi gösteren resmi bir belgenin yanınızda bulunması’ gerekir.Ayrıca açıkögretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerden mezun olanların diplomalarının yurtdışındaki üniversitelerdeki denkliğini belirten belgeyi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvurarak almalar! gerekmektedir.

Diploma Eki

“Diploma Eki”, diploma ile birlikte verilen ve verildiği kişinin sahip olduğu derece ve derecenin düzeyi, içeriği ve işlevi hakkında ayrıntılı bilgi vermeyi amaçlayan uluslararası bir belgedir. Bu belge ayrıca ulusa! eğitim sistemini açıklayan bilgileri içermektedir.

“Diploma Eki”, diplomaya ek bir belge olup, diploma yerine kullanılamaz ancak diploma ile birlikte geçerlidir.”Diploma Eki”nin en önemli amaçlarından biri yüksek öğretimde şeffaflığı artırmak ve dolayısıyla derecelerin akademik ve mesleki açıdan adil ve tarafsız bir şekilde değerlendirilmesini sağlamaktır. Diploma Ekinde herhangi bir yargı yada önermeye yer verilmez.İngilizce olarak hazırlanan “Diploma Eki” açikögretim sistemiyle öğretim yapan fakültelerin öğrencilerine 2005-2006 öğretim yılından itibaren mezun olduklarında ücretsiz olarak verilir.

Not Durum Belgesi (Transkript)

Mezun olan öğrencilere “Diploma”, “Diploma Eki (Diploma Supplement)” yanında “not durum belgesi (Transkript)” verilir. Mezunlara diplomalar! ile birlikte

**************************************************************************

verilen not durum belgesi (Transkript) öğrencilerin fakültedeki öğrenimleri süresince sorumlu olup başardıkları derslerin bir dökümüdür. Bunun yanında 1999-2000 öğretim yılı ve daha önceki öğretim yıllarında mezun olan veya kayıt sildiren öğrenciler Merkez Bürodan, sonraki yularda mezun olan veya kayıt sildiren öğrenciler AÖF Bürolarından not durum belgesi alabilirler.

Açıkögretim Fakültesi ön lisans programlarından veya meslek yüksekokullarından mezun olup, dikey geçimle iktisat ve isletme Fakültelerine kayıt yaptırarak mezun olan öğrencilerin, Açıkögretim Sistemiyle Öğretim Yapan Fakülteler Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 22. maddesi uyarınca, basari ve mezuniyet rotunun belirlenmesinde: önceki yüksek öğretim kurumundan almış olduklar! notlar dikkate alınmaz.

Yeniden Lisans ve Ön Lisans Diplomasi Düzenlenmesi

Diplomanın kaybı veya kullanılamaz duruma gelmesi halinde, mezunlara daha önce verilen dip! oradaki bilgilerin aynen yer alması koşuluyla yeni bir diploma düzenlenir. Bu diplomanın ön yüzünde “ikinci Nüsha (Duplikata)” ibaresi yer alır.

“ikinci Nüsha (Duplikata) Diploma” en geç 45 gün içerisinde düzenlenecektir. Diplomasını kaybedenler Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığının T.C. Ziraat Bankası Eskişehir Şubesi 40003689-5001 nolu hesabına 50.00 YTL. tutarında ücreti ödeyip, bankadan aldıkları dekontun aslini dilekçelerine ekleyerek, AÖF bürosuna başvurabilirler.

“ikinci Nüsha (Duplikata) Diploma” düzenlenebilmesi için ödemeniz gereken bedelin bankaya mektup, posta havalesi, EFT, kargo, vb. yolla gönderilmesi halinde işlem yapılmaz ve yatırılan bedel iade edilmez.

Onur ve Yüksek Onur Belgesi

Açıkögretim Sistemine Göre Öğraetim Yapan Fakülteler Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin Ek-1 ve Ek-2 maddeleri uyarınca öğrencilerimize ve mezunlar i-miza verilmek üzere hazırlanan onur ve yüksek onur belgeleri AÖF büroları aracılığı ile teslim edilmektedir.

Mezun Kart:

Anadolu Üniversitesi olarak. Üniversitemiz ve mezunlarımız arasındaki birlik, dayanışma, iletişimi devam ettirmek amacıyla mezunlarımıza “Mezun Kartı” diplomaları ile birlikte verilmektedir.

Aöf Hakkında Merak Edilen Soruların Cevapları

Konu Kasım 15, 2009 tarihinde tarafından  
AÖF Diğer kategorisine eklenmiştir.

YATAY GEÇİŞ
Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerekayıtlı olan öğrenciler, her ne sebeple olursa olsun; fakülte, bölüm ve programlar arasında yatay geçiş yapamazlar.Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerdeki bölüm ve programlardan, örgün yükseköğretime geçiş yapılamaz. Ancak, örgün öğretimde öğrenci olanlar yatay geçiş yönetmeliği kapsamında yatay geçiş yapabilirler.
***
DİKEY GEÇİŞ
Açıköğretim Fakültesinin iki yıllık ön lisans programından mezun olanlar, “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” uyarınca ÖSYM’ce yapılan dikey geçiş sınavına katılarak örgün öğretime geçiş yapabilirler. ÖSYM’ce yapılan bu sınavlara son sınıfta okuyan öğrenciler ile mezun olanlar ilan edilen süre içerisinde başvurarak katılabilirler. Ayrıca, Meslek Yüksekokulu ve Açıköğretim Fakültesi ön lisans programlarında son sınıf öğrencisi olanlar ile bu okullardan mezun olanlar, açıköğretim sistemiyle öğretim yapan İktisat ve İşletme Fakültelerine, Üniversitemizce ilan edilen koşulları yerine getirdikleri takdirde dikey geçişle kayıt yaptırabilirler. Başvuru ve kayıt koşulları her yıl ilan edilmekte ve bu koşulları yerine getirenler, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 3. sınıfa doğrudan veya lisans öğrenimine hazırlık programına kayıt yaptırabilmektedirler

Herhangi bir üniversitenin örgün bölümlerinde okuyan öğrenciler ve örgün eğitim mezunları, gerekli koşulları yerine getirerek Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)’na tekrar girmeden, aynı zamanda Anadolu Üniversitesinin uzaktan eğitim veren Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans ve ön lisans programlarına da kayıt yaptırarak farklı bir alanda kendilerini geliştirme fırsatı bulmaktadır.
Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir örgün Meslek Yüksekokulu programlarında kayıtlı öğrenciler ile bu programlardan mezun olanlar ise istedikleri takdirde, okumakta veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

Ev İdaresi,
Sosyal Bilimler,
Halkla İlişkiler,
Yerel Yönetimler,
Dış Ticaret,
Muhasebe,
Turizm ve Otel İşletmeciliği,
Bankacılık ve Sigortacılık,
Büro Yönetimi ve Sekreterlik,
Sağlık Kurumları İşletmeciliği,
İlahiyat,
Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans,
Tarım Önlisans,
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
programlarının birinci sınıfına;
Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir örgün lisans programlarında kayıtlı öğrenciler ile bu programlardan mezun olanlar ise istedikleri takdirde, okumakta veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinin
İktisat,
Maliye,
Kamu Yönetimi,
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,
bölümlerinden birine,
İşletme Fakültesinin İşletme Bölümüne veya
Açıköğretim Fakültesi önlisans programlarının birinci sınıfına başvurabilirler.

1) Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerde sınıf geçme sistemi uygulanır.Ancak,bulunduğu sınıftaki derslerin en çok ikisinden başarısız olanlara bir üst sınıfın dersleri verilir.Üç veya daha fazla dersten başarısız olanlar, başarısız oldukları dersleri tekrar ederler, bu öğrenciler üst sınıftan ders alamazlar.

2) Birinci sınıf derslerinin tümünden başarılı olamayan öğrenciye üçüncü ve dördüncü sınıftan, ikinci sınıf derslerinin tümünden başarılı olamayan öğrenciye dördüncü sınıftan ders verilmez.

3) AÖF öğrencileri her yıl kayıt yenilemek zorundadırlar.İki yıl üst üste kaydını yenilemeyen öğrencilerin fakülteden kayıtları silinir.

4) Her öğretim yılında birer kez ara, yıl sonu ve bütünleme sınavı yapılır.

5) Öğrenciler, sınavlara girebilmek için kendilerinden istenen belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

6) Her ne sebep ve mazeretle olursa olsun, sınavlara katılamayan öğrenciler için telafi sınavı yapılmaz.Ancak ara sınava katılamayan öğrenciler, ara sınav notu sıfır (0) kabul edilerek, isterlerse yıl sonu ve bütünleme sınavlarına katılabilirler.

7) Sınavlarda değerlendirme (100) tam puan üzerinden yapılır.Her ders için başarı notu, ara sınav notunun %30’u ile yıl sonu veya bütünleme sınavı notunun %70’i toplanarak bulunur.Bir dersten başarılı sayılabilmek için yukarıdaki değerlendirmeye göre b bulunan başarı notunun en az (50) olması gerekir.Başarı notu küsurlu çıkarsa en yakın tam sayıya yuvarlanır.

Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırdıkları yıldan başlamak üzere önlisans için 4, lisans için 7 yıl süresince öğrencilik haklarından yararlanabilirler.Öğrenciler kayıt yenilemedikleri yılda öğrencilik haklarından yararlanamazlar.Kayıt yenilemedikleri öğretim yılları 4 ve 7 yıllık öğretim süresinin hesabına yazılır.

9) Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerde kayıtlı olan öğrenciler, her ne sebeple olursa olsun ; fakülte, bölüm, ve programlar arasında yatay geçiş yapamazlar.

10) Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerdeki bölüm ve programlardan, örgün yükseköğretime geçiş yapılamaz.

11) 1. ve 2. sınıf derslerinin tamamından başarılı olan iktisat ve işletme fakültesi öğrencilerine Merkez Bürodan yazılı olarak istemeleri halinde önlisans diploması verilir.

Önlisans diploması almak için kayıt sildirmek gerekli değildir.

12) İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencilerinden 1. ve 2. sınıf derslerinin tümünden başarılı olanlara fakültelerinden kayıtlarını sildirmek koşuluyla önlisans diploması verilmektedir.

13) Diplomalar, yıl sonu ve bütünleme sınav sonuçlerı öğrencilerin eline geçtiği tarihten 15 gün sonra hazır olmaktadır.

14) Sınavlara en geç bir hafta kala sınava giriş belgesi eline geçmeyen öğrenciler bağlı bulundukları AÖF bürolarına başvurarak yedek sınava giriş evrakını alabilirler.

15) Cevap kağıdının işlenmesi gereken sütun yerine başka bir derse ait sütunun işaretlenmesi halinde optik okuyucu sınav sonucunu sıfır olarak değerlendirir.Bu durumda cevap kağıdının yeniden değerlendirilmesi mümkün değildir.Bu nedenle cevap kağıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütun kodlanmalıdır.

16) Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri kaydedildikleri ve bulundukları sınıf, bölüm ve programda okutulan derslerin tümünü almak zorundadırlar. Öğrencilere yükseköğretim kurumlarında (açıköğretim sistemine göre öğretim yapan yapan fakülteler dahil) daha önce okudukları ve başardıkları dersler dolayısıyla hiçbir şekilde muafiyet tanınmaz.

17) Öğrencilere paso verilmesi, ilgili belediyelerin bu konudaki kurallarına göre, her ilde ayrı organizasyon yapılmasını gerektirmektedir.Bu nedenle paso almak isteyen öğrencilerin yapması gereken işlemler, bağlı bulundukları bürolar tarafından duyurulmaktadır.

18) AÖF bürolarında yürütülen büro hizmetlerinden artık hiçbir şekilde bedel alınmayacaktır

SINIF GEÇME

Ø Sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta, bilgisayarla değerlendirilmektedir.

Ø Her dersin başarı notu, ara sınav notunun %30 ile yıl sonu ve bütünleme sınav notunun %70 toplanarak bulunur.

Örnek: Arasınav notu 70, yıl sonu notu 60 olan öğrenci;

Arasınavın ağırlığı %30 olduğuna göre,

70 . 30 : 100 = 21 not alacaktır.

Yıl sonu sınavının ağırlığı %70 olduğuna göre,

60 . 70 : 100 = 42 not alacaktır.

Arasınav ve yıl sonu sınavının not toplamı

20 + 42 = 63 başarı notunuz olacaktır.

Ø Bir dersten başarılı olabilmek için başarı notunun 50 ve daha yukarısı olmalıdır.

Ø Ara sınavı, bütünleme sınavını da aynı şekilde etkilemekte, bu sınavlardaki başarı notuda hesabı da yukarıdaki örnekteki gibi yapılmaktadır.

Ø Ara sınavına girmeyen öğrenciler, yıl sonu ve bütünleme sınavına girdikleri takdirde, aldıkları notun %70’nin 50 ve daha yukarısı olursa bu dersten başarılı sayılır.

Ø Bulunduğu sınıftaki derslerin en çok 2.sinden başarısız olanlar bir üst sınıfa geçer. Bu ders sayısı 3 ve daha fazla olursa, başarısız sayılırlar. Bu durumdaki öğrenciler bu derslerin sınavına girerler. Ancak üst sınıftan ders alamazlar.

Ø Bulunduğunuz sınıfın tüm derslerinden geçtiniz doğrudan üst sınıfa geçiyorsunuz.

Ø Bulunduğunuz sınıfın derslerinden iki dersten başarısızsınız, üst sınıfa borçlu olarak geçiyorsunuz.

Ø Ancak bu iki dersin sınavını da bulunduğunuz sınıfta vermek durumundasınız.

Ø Bu iki dersin 1’den başarılı, 1’den başarısız olursanız, bulunduğunuz sınıftan bir üst sınıfa geçemiyorsunuz.

Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, askerlikle ilişkisi olan kayıtlı tüm öğrenciler için Ekim ayı içinde ayrı ayrı öğrenci durum belgesi düzenlenmekte ve ilgililerin askerlik şubesine toplu olarak gönderilmektedir.

Fakültece zamanında öğrenci durum belgesi gönderilmiş olmasına rağmen bazı askerlik şubeleri öğrencilerimize duyuru çıkararak öğrenci durum belgesi istemektedir. Böyle bir durumla karşılaşan öğrenciler askerlik şubeleri ile görüşerek, Fakültece öğrenci durum belgesi gönderileceğini bildirmelidirler. Bu girişimleri de sonuç vermezse, AÖF Büroları’na başvurarak yeniden öğrenci durum belgesi düzenlettirerek şubesine gönderilmesini isteyebilirler.

Öğrenci durum belgesinin, AÖF Büroları’na bizzat başvurularak alınabileceği gibi, posta yoluyla da istemek mümkündür. Posta yoluyla öğrenci durum belgesi almak isteyen öğrenciler, bedel ödeyerek başvurdukları takdirde ilgili askerlik şubelerine öğrenci durum belgesi gönderilecektir.

29 yaşını doldurmuş öğrencilerimize askerlik kanunu gereğince öğrenci durum belgesi verilmemektedir. Ayrıca, kayıt olduğu yıldan başlamak üzere, kaydını yeniletmediği süreler de dahil olarak İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencilerinden 7. yılını dolduran, Açıköğretim Fakültesi Önlisans programı öğrencilerinden 4. yılını dolduranlara, öğrencilik haklarından yararlanamadıkları için, öğrenci durum belgesi verilmemektedir. Ancak bu durumda olan öğrencilere istedikleri takdirde yukarıdaki yasal durumu tespit eden bir yazı Bürolarca verilmektedir.

Öğrenciliğini devam ettirerek askere gitmek isteyen öğrencilerimize “askere alınmasında fakültemizce sakınca yoktur” ibareli yazı düzenlenmekte olup, bazı askerlik şubeleri bu yazılarla öğrencilerimizin kaydının silinmesini istemeden askere sevk yapabilmektedir.

Öğrenci belgesi ve öğrenci durum belgesi bedelini bankaya yatırmayan ve banka dekontunun aslını dilekçeye eklemeyen, ayrıca hangi belgeyi istediğini açıkça yazmayan öğrencilerin istekleri yerine getirilmeyecek ve başvurularına cevap verilmeyecektir

Bütünleme sınavları sonunda kayıtlı öğrencilerden askerlikle ilişkisi olanlar için 31 Ekim’e kadar ayrı ayrı öğrenci durum belgesi düzenlenmekte ve ilgililerin askerlik şubesine toplu olarak gönderilmektedir.

Fakültece zamanında öğrenci durum belgesi gönderilmiş olmasına rağmen bazı askerlik şubeleri öğrencilerimize duyuru çıkararak, öğrenci durum belgesi istemektedirler. Böyle bir durumla karşılaşan öğrenciler, askerlik şubeleri ile görüşerek Fakültece öğrenci durum belgesi gönderileceğini bildirmelidirler. Bu girişimleri de sonuç vermezse AÖF Bürolarına başvurarak yeniden öğrenci durum belgesi düzenlettirerek askerlik şubesine gönderilmesini isteyebilirler

Bütünleme sınavları sonunda kayıtlı öğrencilerden askerlikle ilişkisi olanlar için 31 Ekim’e kadar durum-larına ilişkin bilgi Askeralma Dairesi Başkanlığı’na toplu olarak gönderilmektedir.

Fakültemizce, öğrencilik durumu zamanında bildi-rilmiş olmasına rağmen bazı askerlik şubeleri öğ-rencilerimize duyuru çıkararak öğrenci durum bel-gesi istemektedirler. Böyle bir durumla karşılaşan öğrenciler, AÖF bürolarına başvurarak öğrenci durum belgesi düzenlettirerek askerlik şubelerine verebilirler.