Anayasa Hukuku 3. Sınıf Deneme Sınavı 1

Konu Mayıs 4, 2018 tarihinde tarafından  
AÖF Deneme Sınavları kategorisine eklenmiştir.

1. 1982 Anayasasına göre aşağıdaki organlardan hangisinin iptal davası açma yetkisi yoktur?
A) Cumhurbaşkanı
B) İktidar partisi meclis grubu
C) Anamuhalefet partisi meclis grubu
D) TBMM üye tamsayısının 1/5’i
E) TBMM başkanı

2. Anayasa Mahkemesince işin esasına girilerek anayasaya aykırılık iddiasının reddine dair verdiği bir karar hakkında aynı kanun hükmünün Anayasa’ya aykırılığı iddiasısıyla kaç yıl Anayasa Mahkemesi’ne başvurulamaz?
A) Bir yıl
B) Beş yıl
C) On yıl
D) Onbeş yıl
E) Böyle bir süre sınırlamıs yoktur her zaman başvurulabilir.

3. Anayasaya uygunluk denetimine konu olan normların, uygunluk inceleme-sine tabi olacakları norm yada normlara ne ad verilir?
A) Ölçü Norm
B) Anayasallık Bloku
C) Önleyici denetim
D) Düzeltici denetim
E) Somut norm denetimi

4. Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcı Vekilini, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu Üye-lerini, Sayıştay başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı kim yargılar?
A) Uyuşmazlık Mahkemesi
B) Anayasa Mahkemesi
C) Yargıtay Ceza Genel Kurulu
D) Yüksek Seçim Kurulu
E) Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu

5. Danıştay üyelerinin dörtte birini kim atar?
A) Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu
B) Cumhurbaşkanı
C) Adalet Bakanı
D) Yüksek Hakimler Kurulu
E) Yüksek Savcılar Krulu

6. Aşağıdakilerden hangisi Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyesi değildir?
A) Adalet Bakanı
B) Adalet bakanlığı müsteşarı
C) Yargıtay Genel Kurulunca; kendi üye-leri arasından seçilip önerilen üç aday arasından Cumhurbaşkanınca atanan üyeler
D) Danıştay Genel Kurulunca; kendi üye-leri arasından seçilip önerilen üç aday arasından Cumhurbaşkanınca atanan üyeler
E) Türkiye Barolar Birliği Başkanı

7. Olağanastü hal bir bölge valiliğine bağlı birden çok ilde ilan edilmişse olağanüstü halin uygulanmasında görev ve yetki kime aittir?
A) İl Valisine
B) Bölge Valisine
C) İçişleri Bakanına
D) Başbakanlığa
E) Genelkurmay Başkanlığına

8. Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar, ve ağır ekonomik bunalım hallerinde illan edilen olağanüstü halde aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?
A) Vatandaşlara birtakım para, mal ve çalışma yükümlülükleri yüklenebilir.
B) Yaşam hakkı ihlal edilebilir.
C) Kişinin maddi ve manevi bütünlüğüne dokunulabilir.
D) Suç ve cezalar geriye yürütülebilir.
E) Mahkeme kararı olmaksızın kişiler suçlu sayılabilir.

9. TBMM seçimlerinden önce aşağıdaki bakanlardan hangisinin çekilmesi zorunludur?
A) Tabii Kaynaklar ve Enerji Bakanı
B) Ulaştırma Bakanı
C) Maliye Bakanı
D) Milli Eğitim Bakanı
E) Sağlık Bakanı

10. Herhangi bir sebeple boşalan bakanlığa en geç kaç gün içinde yeni bakan atanır?
A) 5 gün
B) 10 gün
C) 15 gün
D) 20 gün
E) 25 gün

11. Ülkemizde sağlık sebebiyle Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılmasına karar verilen Cumhurbaşkanı kimdir?
A) Fahri Korutürk
B) Cemal Gürsel
C) Adnan Menderes
D) Celal Bayar
E) Kenan Evren

12. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yargı ile ilgili görevlerinden birisi değildir?
A) Anayasa Mahkemesi üyelerini atamak
B) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcı Vekilini atamak.
C) Askeri Yargıtay üyelerini atamak
D) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek
E) Anayasa mahkemesinde iptal davası açmak

13. Yürütme yetkisinin tümünün kişi yada kurul olarak tek bir organa ait olmasına ne denir?
A) Monist yürütme
B) Kollejyal yürütme
C) Dualist yürütme
D) Yarı başkanlık sistemi
E) Rasyonelleştirilmiş parlamenterizm

14. Başbakan veya bakanların görevleriyle ilgili cezai sorumluluklarının araştırılmasını sağlayan denetim aracı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gensoru
B) Meclis Soruşturması
C) Meclis Araştırması
D) Genel Görüşme
E) Soru

15. Meclis araştırma komisyonu aşağıdaki kurumların hangisinin yetkililerini çağırıp bilgi almak yetkisine sahip değildir?
A) Radyo Televizyon Kurumundan
B) Genel ve katma bütçeli dairelerden
C) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından
D) Devlet sırları ile ilgili olarak Milli İstihbarat Teşkilatından
E) Kamu yararına çalışan derneklerden

16. TBMM’de en az karar yeter sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Meclis üye tam sayısının mutlak çoğunluğu
B) Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu
C) Toplantı yetersayısının salt çoğunluğu
D) Üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlası
E) Üye tam sayısının beşte birinin iki fazlası

17. Aşağıdakilerden hangisi TBMM üyeli-ğinin düşmesi nedenlerinden birisi değildir?
A) İstifa
B) Azil
C) Kesin hüküm giyme
D) Partisinin temelli kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep olma
E) Kısıtlanma

18. Çıkaracağı milletvekili sayısı 36 veya daha fazla olan iller kaç seçim çevresine ayrılır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

19. Milletvekilliklerini artık bırakmayacak şekilde dağıtan seçim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) D’hnont usulü
B) En büyük artık usulü
C) En kuvvetli ortalama sistemi
D) Milli Bakiye sistemi
E) Liste Usulü

20. Aşağıdakilerden hangisi yürütmenin asli düzenleme yetkisine bir örnektir?
A) Tüzükler
B) Yönetmelikler
C) Kanun Hükmünde Kararname
D) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
E) Müşterek Kararnameler

21. Anayasaya aykırı olmamak koşuluyla her konunun yasama organınca istenildiği ölçüde ayrıntılı olarak düzenlenmesine ne ad verilir?
A) Yasama yetkisinin ilkelliği
B) Yasama yetkisinin asliliği
C) Yasama yetkisinin devredilmezliği
D) Yasama yetkisinin genelliği
E) Yasama yetkisinin bölünmezliği

22. Kuvvetler birliği görevler ayrılığı ilkesini kabul eden anayasamız aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1876 Anayasası
B) 1921 Anayasası
C) 1924 Anayasası
D) 1961 Anayasası
E) 1982 Anayasası

23. 1982 Anayasasında 2001 yılnda yapılan değişiklikle Anayasa Mahkemesinin anayasa değişiklikleri hakkında iptal kararı verebilmesi için karar yeter sayısı ne olmuştur?
A) Üçte bir oy çokluğu
B) Üçte iki oy çokluğu
C) Dörtte üç oy çokluğu
D) Beşte üç oy çokluğu
E) Oybirliği

24. Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasında sınırlama aracının amacı gerçekleştirmeye elverişli olması ve araç ile amaç arasında ölçülü bir oran olmasına ne ad verilir?
A) Hakkın özü
B) Demokratik toplum düzenin gerekleri
C) Ölçülülük ilkesi
D) Temel hak ve özgürlüklerin kötüye kulla-nılmaması
E) Tabii hak anlayışı

25. Aşağıdakilerden hangisi bir siyasi partiye üye olabilir?
A) Hakimler ve Savcılar
B) Devlet Memurları
C) Silahlı Kuvvetler mensupları
D) Üniversite Öğretim Üyeleri
E) Yükseköğretim öncesi öğrencileri

26. Halk tarafından seçilen yasama organının ve onun içinden çıkan hükümetin, genel oyla seçilmeyen bazı kurum ve kuruluşlarca sınırlandırılamaması kuramına ne ad verilir?
A) Depolitisazyon
B) Saf milli irade
C) Militan demokrası
D) Kooptasyon
E) Çerçeve anayasa

27. 1961 Anayasasının yapım sürecinde Milli Birlik Komitesinin yanında aşağıdakilerden hangisi bulunmuştur?
A) Danışma Meclisi
B) Cumhuriyet Senatosu
C) Bilim Kurulu
D) Cumuhurbaşkanlığı Genel Sekre-terliği
E) Temsilciler Meclisi

28. 1924 Anayasasına göre Anayasa değişikliği teklifi sayısı kaçtır?
A) TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğu
B) TBMM üye tam sayısının mutlak çoğun-luğu
C) TBMM üye tamsayısının en az üçte biri
D) TBMM üye tamsayısının en az üçte ikisi
E) TBMM üye tamsayısının beşte biri

29. Yasama ve Yargı karşısında yürütmenin yürütmenin içinde de özellikle Cumhurbaşkanın güçlendirdiği anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1876 Anayasası
B) 1921 Anayasası
C) 1924 Anayasası
D) 1982 Anayasası
E) 1961 Anayasası

30. Belli bir eylem için o eylemin işlen-mesinden sonra özel bir mahkeme kurulması Anayasanın ilkelerinden hangisine aykırılık oluşturur?
A) Sosyal devlet
B) İnsan haklarına saygılı devlet
C) Hukuk devleti
D) Laiklik
E) Milli egemenlik


1. E
2. C
3. A
4. B
5. B
6. E
7. B
8. A
9. B
10. C
11. B
12. E
13. A
14. B
15. D
16. D
17. B
18. C
19. A
20. D
21. D
22. C
23. D
24. C
25. D
26. B
27. E
28. C
29. D
30. C