Anayasa Hukuku 3.Sınıf Deneme Sınavı 2

Konu Mayıs 8, 2018 tarihinde tarafından  
AÖF Deneme Sınavları kategorisine eklenmiştir.

1) Aşağıdakilerden hangisi yasama meclisinin yürütme organına ilişkin işlemlerinden biri değildir?
A) Gensoru
B) Genel görüşme
C) Kapalı oturum yapılması
D) Yüce divana sevk
E) Meclis araştırması

2) Aşağıdakilerden hangisi parlamento kararlarından biri değildir?
A) Vatan hainliği nedeniyle Cumhurbaşkanının suçlu bulunması
B) Komisyon seçimleri
C) Açık ve gizli oy yapılması
D) Kapalı oturum kararı
E) Çalışma saatleri

3) Aşağıdakilerden hangisi Kanuna getirilen istisnalardan birisi değildir?
A) Yasama organı, maddi bakımdan yargı işlemi niteliğinde bir işlemi kanun biçiminde yapamaz.
B) Bir kısım yürütme işlemleri de kanun biçiminde yapılamaz
C) Belli bir kişiye kanunla mükellefiyet yüklenemez.
D) Kanunun anayasaya dayanması zorunludur.
E) Yukarıdakilerin hepsi istisnalar arasındadır

4) Aşağıdakilerden hangisi yürütmenin düzenleyici işlemlerinden biri değildir?
A) Kanun hükmünde kararname
B) Tüzük
C) İç tüzük
D) Yönetmelik
E) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi

5) Sıkıyönetim ve olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Sıkıyönetim ve olağanüstü hal K.H.K’leri Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılır.
B) Bir yetki kanununa ihtiyaç vardır.
C) Temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile siyasal haklar ve ödevler de bu tür K.H.K’ lerle düzenlenebilir.
D) Sıkıyönetim ve olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda çıkarılabilir.
E) Yetki anayasadan alınmıştır.

6) Bir ülkenin anayasasının o anayasada belirlenen usullere uyulmak suretiyle değiştirilmesine ne ad verilir?
A) Asli kurucu iktidar
B) Kurulmuş iktidar
C) Tali kurucu iktidar
D) Yasama yetkisinin genelliği
E) Yasama yetkisinin asliliği

7) Aşağıdakilerden hangisi anayasa Mahkemesinin son yıllardaki kararlarında K.H.K’ lerin konu unsuru bakımından getirdiği şartlardan değildir?
A) Kısa süreli olma
B) Öncelik
C) Zorunluluk
D) Kanunun yasama organı gereği gibi düzenlenmeyecek derecede teknik oluşu
E) İvedilik

8) Kırk üyeden oluşan bütçe komisyonunda iktidar partisinden en fazla kaç milletvekili bulunur?
A) 30
B) 28
C) 25
D) 20
E) 15

9) Aşağıdaki yürütme işlemlerinden hangisi yargı denetimi dışında tutulmuştur?
A) Bakanlar kurulu kararnamesi
B) Yüksek öğretim kurulu yönetmelikleri
C) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
D) Bakanlık yönetmelikleri
E) Tüzükler

10) Cumhurbaşkanı yayımını uygun bulmadığı kanunları bir kez daha görüşülmek üzere kaç gün içinde TBMM’ ye geri gönderir?
A) 7
B) 10
C) 15
D) 30
E) 45

11) 1876 Anayasası ile kurulan parlâmento aşağıdakilerden hangisidir?
A) Heyet – Mebusan
B) Genç Türkler
C) Meclis- i Umumi
D) Osmanlı parlâmentosu
E) Heyet- Ayan

12) Bakanlar Kurulu’na anayasa değişikliği teklif etme yetkisi hangi anayasa ile verildi?
A) 1876
B) 1921
C) 1924
D) 1961
E) 1982

13) ‘’’Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemelerden başka bir merci önüne çıkarılamaz’’, ilkesine aşağıdakilerden hangisi uygun düşer?
A) Cezai sorumluluğunun şahsiliği
B) Yürütme işlemlerinin yargısal denetimi
C) Tabi hakim güvencesi
D) Suç ve cezalarının kanuniliği
E) Yasama işlemlerinin yargısal denetimi

14) Kanun hükmünde kararnamelerin usul ve şekilleri konusunda hangisi yanlıştır?
A) Cumhurbaşkanı tarafından imzalanması gerekir.
B) Kural olarak yayınlandıktan 1 yıl sonra yürürlüğe girer.
C) KHK’lerin komisyonlar ve Genel Kurulda öncelik ve ivedililikle görüşülmesi gerekir.
D) TBMM’nin KHK’yi kabul etmesi, değiştirmesi ve reddetmesi mümkündür.
E) Resmi gazetede yayınlandıkları gün TBMM’ye sunulur.

15) Kanun Hükmünde Kararname, hangi durumda yetki kanununa ihtiyaç duyulmadan çıkarılabilir?
A) Temel haklara sınır getirmeyen düzenlemelerde
B) Meclisin toplantı halinde bulunmadığı zamanlarda
C) Sıkıyönetim ve olağanüstü hal durumlarında
D) Seçim döneminde kurulan geçici Bakanlar Kurulunca çıkarıldığında
E) Cumhurbaşkanın takdir ettiği acil durumlarda

16) Kural olarak Anayasa mahkemesinin denetim yetkisi tüm konuları kapsar. Biri inkılap kanunları olmak üzere iki kanun istisnadır. Diğer istisna hangisidir?
A) Milli Güvenlik Konseyi döneminde çıkarılan kanunlar
B) 1982 Anayasası öncesi çıkarılan kanunlar
C) 1924 Anayasası döneminde çıkarılan kanunlar
D) Ceza kanunları
E) Medeni kanun

17) Aşağıdakilerden hangisi 1980 Kurucu Meclisinin görevlerinden değildir?
A) Yeni anayasayı ve halkoyuna sunuluş kanununu hazırlama
B) 1982 Anayasasına uygun siyasal partiler kanunu hazırlama
C) Yeni anayasa ve siyasi partiler kanununa uygun seçim kanunu hazırlama
D) TBMM’nin fiilen görevine başlamasına kadar kanun koyma, kaldırma gibi görevleri yerine getirme
E) Bazı devlet yetkililerini yargılama

18) Meclisin karar yeter sayısı için öngörülen en düşük oran aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üye tamsayısının 1/3’ü
B) Üye tamsayısının ¼’den 1 fazlası
C) Üye tam sayısının salt çoğunluğu
D) Toplantıya katılanların 1/3’ünün 1 fazlası
E) Toplantıya katılanların 2/3’ü

19) Kanun hükmündeki kararname kavramı Türk hukukuna ne zaman girmiştir?
A) 1924 Anayasası ile
B) 1961 Anayasasının ilk şekliyle
C) 1982 Anayasası ile
D) 1971’de yapılan değişiklikle
E) Milli Güvenlik Konseyi Rejimi sırasında

20) Aşağıdakilerden hangisi seçim sürecinde ve sonrasında seçim konusuyla ilgili şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama yetkisine sahiptir?
A) Bölge İdare Mahkemesi
B) Danıştay
C) Yargıtay
D) Anayasa Mahkemesi
E) Yüksek Seçim Kurulu

21) Aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçim sistemlerinden olan liste usulünün türlerinden değildir?
A) Karma liste
B) Bloke
C) Dar Bölge
D) Tercihli oy
E) Eşit oy

22) Aşağıdakilerden hangisi seçimleri yenileme kararı Cumhurbaşkanınca verilmesi halinde seçimlerin yapılacağı gündür?
A) Seçim döneminin son toplantı yılının 3 Temmuz günü
B) Kararı takip eden 90. Gün
C) Meclisin toplantısını takip eden Ekim ayının ikinci Pazar günü
D) Kararı takip eden 90. Günden sonraki ilk Pazar günü
E) Meclisin ilk toplantı günü

23) TBMM seçimleri, savaş sebebiyle ne kadar ertelenebilir?
A) 1 yıl
B) 6 ay
C) Ertelenmez
D) 3 ay
E) 4 ay

24) Aşağıdakilerden hangisi gümrük kapılarında oy kullanmanın başlangıç süresidir?
A) Seçim gününden 1 hafta önce başlar.
B) Seçim gününden 5 gün önce başlar.
C) Seçim gününden 75 gün önce başlar.
D) Aynı gün başlar.
E) Seçimden 2 ay önce başlar

25) Milletvekili sorumsuzluğunun söz konusu olabilmesi için sorumsuzlukla ilgili yanlış bilgi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Meclis çalışmaları sırasında işlenmiş olmalı
B) Düşüncesini açıklarken işlenmeli
C) Meclisçe kaldırılması mümkündür.
D) Çalışmalar sırasındaki hakaret suçları sorumsuzluk kapsamındadır.
E) Sorumsuzluk sürekli niteliktedir.

26) Yasama dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Dokunulmazlık, üyeler hakkında hukuk davası açılmasına engel değildir.
B) Seçimden önce veya sonra verilen cezanın yerine getirilmesi, üyeliğin bitimine bırakılır.
C) Geçici bir koruma sağlar.
D) TBMM tarafından kaldırılamaz.
E) Siyasi parti grupları öneremez.

27) Aşağıdakilerden hangisi üyeliğin düşmesi ile ilgili yanlış ifadedir?
A) İstifa halinde, düşürülme TBMM genel kurulunca kararlaştırılır.
B) Milletvekilliği ile bağdaşmayan görevini sürdüren üye için Genel Kurul gizli oyla karar verir.
C) Partisinin temelli kapatılmasına eylemiyle sebep olan üyenin milletvekilliği derhal sona erer.
D) Özürsüz devamsızlık hallerinde Genel Kurulca salt çoğunlukla karar verilir.
E) 1 ay içerisinde 5 oturuma katılmayan milletvekillerinin üyeliği düşer.

28) Yasama dokunulmazlığının kaldırılması üzerine ilgili milletvekili iptal için nereye başvurulabilir?
A) Anayasa Mahkemesine
B) TBMM Başkanlığına
C) İdare Mahkemesine
D) Karar kesindir. Başvuru yolu yoktur.
E) Danıştaya

29) Anayasa Mahkemesi kaç asil üyeden oluşur?
A) 15
B) 7
C) 11
D) 16
E) 10

30) Aşağıdakilerden hangisi siyasal partilerin mali denetimini yapar?
A) Sayıştay
B) Danıştay
C) Devlet Güvenlik Mahkemesi
D) Anayasa Mahkemesi
E) TBMM


1. C
2. A
3. E
4. C
5. B
6. C
7. D
8. C
9. C
10. C
11. C
12. A
13. C
14. B
15. C
16. A
17. E
18. B
19. D
20. E
21. E
22. D
23. A
24. C
25. C
26. D
27. C
28. A
29. C
30. D

Anayasa Hukuku 3. Sınıf Deneme Sınavı 1

Konu Mayıs 4, 2018 tarihinde tarafından  
AÖF Deneme Sınavları kategorisine eklenmiştir.

1. 1982 Anayasasına göre aşağıdaki organlardan hangisinin iptal davası açma yetkisi yoktur?
A) Cumhurbaşkanı
B) İktidar partisi meclis grubu
C) Anamuhalefet partisi meclis grubu
D) TBMM üye tamsayısının 1/5’i
E) TBMM başkanı

2. Anayasa Mahkemesince işin esasına girilerek anayasaya aykırılık iddiasının reddine dair verdiği bir karar hakkında aynı kanun hükmünün Anayasa’ya aykırılığı iddiasısıyla kaç yıl Anayasa Mahkemesi’ne başvurulamaz?
A) Bir yıl
B) Beş yıl
C) On yıl
D) Onbeş yıl
E) Böyle bir süre sınırlamıs yoktur her zaman başvurulabilir.

3. Anayasaya uygunluk denetimine konu olan normların, uygunluk inceleme-sine tabi olacakları norm yada normlara ne ad verilir?
A) Ölçü Norm
B) Anayasallık Bloku
C) Önleyici denetim
D) Düzeltici denetim
E) Somut norm denetimi

4. Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcı Vekilini, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu Üye-lerini, Sayıştay başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı kim yargılar?
A) Uyuşmazlık Mahkemesi
B) Anayasa Mahkemesi
C) Yargıtay Ceza Genel Kurulu
D) Yüksek Seçim Kurulu
E) Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu

5. Danıştay üyelerinin dörtte birini kim atar?
A) Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu
B) Cumhurbaşkanı
C) Adalet Bakanı
D) Yüksek Hakimler Kurulu
E) Yüksek Savcılar Krulu

6. Aşağıdakilerden hangisi Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyesi değildir?
A) Adalet Bakanı
B) Adalet bakanlığı müsteşarı
C) Yargıtay Genel Kurulunca; kendi üye-leri arasından seçilip önerilen üç aday arasından Cumhurbaşkanınca atanan üyeler
D) Danıştay Genel Kurulunca; kendi üye-leri arasından seçilip önerilen üç aday arasından Cumhurbaşkanınca atanan üyeler
E) Türkiye Barolar Birliği Başkanı

7. Olağanastü hal bir bölge valiliğine bağlı birden çok ilde ilan edilmişse olağanüstü halin uygulanmasında görev ve yetki kime aittir?
A) İl Valisine
B) Bölge Valisine
C) İçişleri Bakanına
D) Başbakanlığa
E) Genelkurmay Başkanlığına

8. Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar, ve ağır ekonomik bunalım hallerinde illan edilen olağanüstü halde aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?
A) Vatandaşlara birtakım para, mal ve çalışma yükümlülükleri yüklenebilir.
B) Yaşam hakkı ihlal edilebilir.
C) Kişinin maddi ve manevi bütünlüğüne dokunulabilir.
D) Suç ve cezalar geriye yürütülebilir.
E) Mahkeme kararı olmaksızın kişiler suçlu sayılabilir.

9. TBMM seçimlerinden önce aşağıdaki bakanlardan hangisinin çekilmesi zorunludur?
A) Tabii Kaynaklar ve Enerji Bakanı
B) Ulaştırma Bakanı
C) Maliye Bakanı
D) Milli Eğitim Bakanı
E) Sağlık Bakanı

10. Herhangi bir sebeple boşalan bakanlığa en geç kaç gün içinde yeni bakan atanır?
A) 5 gün
B) 10 gün
C) 15 gün
D) 20 gün
E) 25 gün

11. Ülkemizde sağlık sebebiyle Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılmasına karar verilen Cumhurbaşkanı kimdir?
A) Fahri Korutürk
B) Cemal Gürsel
C) Adnan Menderes
D) Celal Bayar
E) Kenan Evren

12. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yargı ile ilgili görevlerinden birisi değildir?
A) Anayasa Mahkemesi üyelerini atamak
B) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcı Vekilini atamak.
C) Askeri Yargıtay üyelerini atamak
D) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek
E) Anayasa mahkemesinde iptal davası açmak

13. Yürütme yetkisinin tümünün kişi yada kurul olarak tek bir organa ait olmasına ne denir?
A) Monist yürütme
B) Kollejyal yürütme
C) Dualist yürütme
D) Yarı başkanlık sistemi
E) Rasyonelleştirilmiş parlamenterizm

14. Başbakan veya bakanların görevleriyle ilgili cezai sorumluluklarının araştırılmasını sağlayan denetim aracı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gensoru
B) Meclis Soruşturması
C) Meclis Araştırması
D) Genel Görüşme
E) Soru

15. Meclis araştırma komisyonu aşağıdaki kurumların hangisinin yetkililerini çağırıp bilgi almak yetkisine sahip değildir?
A) Radyo Televizyon Kurumundan
B) Genel ve katma bütçeli dairelerden
C) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından
D) Devlet sırları ile ilgili olarak Milli İstihbarat Teşkilatından
E) Kamu yararına çalışan derneklerden

16. TBMM’de en az karar yeter sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Meclis üye tam sayısının mutlak çoğunluğu
B) Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu
C) Toplantı yetersayısının salt çoğunluğu
D) Üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlası
E) Üye tam sayısının beşte birinin iki fazlası

17. Aşağıdakilerden hangisi TBMM üyeli-ğinin düşmesi nedenlerinden birisi değildir?
A) İstifa
B) Azil
C) Kesin hüküm giyme
D) Partisinin temelli kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep olma
E) Kısıtlanma

18. Çıkaracağı milletvekili sayısı 36 veya daha fazla olan iller kaç seçim çevresine ayrılır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

19. Milletvekilliklerini artık bırakmayacak şekilde dağıtan seçim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) D’hnont usulü
B) En büyük artık usulü
C) En kuvvetli ortalama sistemi
D) Milli Bakiye sistemi
E) Liste Usulü

20. Aşağıdakilerden hangisi yürütmenin asli düzenleme yetkisine bir örnektir?
A) Tüzükler
B) Yönetmelikler
C) Kanun Hükmünde Kararname
D) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
E) Müşterek Kararnameler

21. Anayasaya aykırı olmamak koşuluyla her konunun yasama organınca istenildiği ölçüde ayrıntılı olarak düzenlenmesine ne ad verilir?
A) Yasama yetkisinin ilkelliği
B) Yasama yetkisinin asliliği
C) Yasama yetkisinin devredilmezliği
D) Yasama yetkisinin genelliği
E) Yasama yetkisinin bölünmezliği

22. Kuvvetler birliği görevler ayrılığı ilkesini kabul eden anayasamız aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1876 Anayasası
B) 1921 Anayasası
C) 1924 Anayasası
D) 1961 Anayasası
E) 1982 Anayasası

23. 1982 Anayasasında 2001 yılnda yapılan değişiklikle Anayasa Mahkemesinin anayasa değişiklikleri hakkında iptal kararı verebilmesi için karar yeter sayısı ne olmuştur?
A) Üçte bir oy çokluğu
B) Üçte iki oy çokluğu
C) Dörtte üç oy çokluğu
D) Beşte üç oy çokluğu
E) Oybirliği

24. Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasında sınırlama aracının amacı gerçekleştirmeye elverişli olması ve araç ile amaç arasında ölçülü bir oran olmasına ne ad verilir?
A) Hakkın özü
B) Demokratik toplum düzenin gerekleri
C) Ölçülülük ilkesi
D) Temel hak ve özgürlüklerin kötüye kulla-nılmaması
E) Tabii hak anlayışı

25. Aşağıdakilerden hangisi bir siyasi partiye üye olabilir?
A) Hakimler ve Savcılar
B) Devlet Memurları
C) Silahlı Kuvvetler mensupları
D) Üniversite Öğretim Üyeleri
E) Yükseköğretim öncesi öğrencileri

26. Halk tarafından seçilen yasama organının ve onun içinden çıkan hükümetin, genel oyla seçilmeyen bazı kurum ve kuruluşlarca sınırlandırılamaması kuramına ne ad verilir?
A) Depolitisazyon
B) Saf milli irade
C) Militan demokrası
D) Kooptasyon
E) Çerçeve anayasa

27. 1961 Anayasasının yapım sürecinde Milli Birlik Komitesinin yanında aşağıdakilerden hangisi bulunmuştur?
A) Danışma Meclisi
B) Cumhuriyet Senatosu
C) Bilim Kurulu
D) Cumuhurbaşkanlığı Genel Sekre-terliği
E) Temsilciler Meclisi

28. 1924 Anayasasına göre Anayasa değişikliği teklifi sayısı kaçtır?
A) TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğu
B) TBMM üye tam sayısının mutlak çoğun-luğu
C) TBMM üye tamsayısının en az üçte biri
D) TBMM üye tamsayısının en az üçte ikisi
E) TBMM üye tamsayısının beşte biri

29. Yasama ve Yargı karşısında yürütmenin yürütmenin içinde de özellikle Cumhurbaşkanın güçlendirdiği anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1876 Anayasası
B) 1921 Anayasası
C) 1924 Anayasası
D) 1982 Anayasası
E) 1961 Anayasası

30. Belli bir eylem için o eylemin işlen-mesinden sonra özel bir mahkeme kurulması Anayasanın ilkelerinden hangisine aykırılık oluşturur?
A) Sosyal devlet
B) İnsan haklarına saygılı devlet
C) Hukuk devleti
D) Laiklik
E) Milli egemenlik


1. E
2. C
3. A
4. B
5. B
6. E
7. B
8. A
9. B
10. C
11. B
12. E
13. A
14. B
15. D
16. D
17. B
18. C
19. A
20. D
21. D
22. C
23. D
24. C
25. D
26. B
27. E
28. C
29. D
30. C

Pazarlama Yönetimi 3.Sınıf Deneme Sınavları

Konu Kasım 13, 2009 tarihinde tarafından  
AÖF Deneme Sınavları kategorisine eklenmiştir.

1-) Kişilerin ve örgütlerin amaçlarına uygun bir şekilde değişimi sağlamak üzere malların hizmetlerin ve düşüncelerin yaratılmasını fiyatlandırılmasını dağıtımını ve satış çabalarını planlama ve uygulama süreci aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üretim
B) Satış
C) Pazarlama
D) Finans
E) İşletme

——————————————————————————–
2-) Aşağıdakilerden hangi yaklaşıma göre; işletme ekonominin, pazarlama işletmenin alt bölümünü oluşturur ve tüm pazarlama faaliyetleri işletmenin bütününe ilişkin bağlantılar kurularak gerçekleştirilmelidir?
A) Fonksiyonel yaklaşım
B) Yönetsel yaklaşım
C) Sistem yaklaşımı
D) Analiz yaklaşımı
E) Bölümsel yaklaşım

——————————————————————————–
3-) Uzun dönemli kâr sağlayıcı satış miktarının hedeflenmesi aşağıdaki pazarlama dönemlerinin hangisinin temel faktörüdür?
A) Üretime yönelik anlayış
B) Mamüle yönelik anlayış
C) Satışa yönelik anlayış
D) Pazara yönelik anlayış
E) Toplumsal pazarlama anlayışı

——————————————————————————–
4-) Yeni bir satış şubesi açmak ya da özel bir reklam kampanyasının yürütülmesi için oluşturulan plan türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Stratejik planlama
B) Taktik planlama
C) Proje planlaması
D) Eylemsel planlama
E) Genel planlama

——————————————————————————–
5-) Aşağıdaki plan türlerinden hangisinin amacı işletmenin güçlü ticari alanlar bulup bu alanları geliştirmesi veya zayıf olanlarını elemesidir?
A) Stratejik planlar
B) Amaçlı planlar
C) Tek planlar
D) Taktik planlar
E) Proje planlar

——————————————————————————–
6-) Aşağıdakilerden hangisi SWOT analizi çerçevesinde belirlenen mikro çevresel faktörler arasında yer almaz?
A) Müşteriler
B) Araçlar
C) Rakipler
D) Tedarikçiler
E) Teknolojik gelişmeler

——————————————————————————–
7-) Boston Danışmanlık Şirketi tarafından geliştirilen ve stratejik İş Birimlerini 4 kadranlı bir matriste gruplandıran pazarlama plan aracı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mamul / Pazar Fırsat Matrisi
B) Stratejik İş Birimi Kavramı
C) Pazar Payı / Büyüme Matrisi
D) Pazar Planlaması
E) Ürün Satış Planlaması

——————————————————————————–
😎 Aşağıdaki pazarlama stratejilerinden hangisi özel pazara sahip mamul ve hizmetlere yönelik olarak kullanılır?
A) Odaklanma stratejisi
B) Uygun strateji
C) Farklılaştırma stratejisi
D) Toplam maliyet liderliği stratejisi
E) Satış liderliği stratejisi

——————————————————————————–
9-) Aşağıdakilerden hangisi tesadüfi örnekleme yöntemleri arasında yer almaz?
A) Alanlara göre örnekleme
B) Kümelere göre örnekleme
C) Basit tesadüfi örnekleme
D) Zümrelere göre örnekleme
E) Kararsal örnekleme

——————————————————————————–
10-) Aşağıdakilerden hangisi pazarlama probleminin teşhis ve çözümü ile ilgili olarak karar vericiye yardımcı olmak amacıyla verilerin objektif olarak toplanması analizi ve yorumlanmasıdır?
A) Pazarlama bilgi sistemi
B) Pazarlama araştırması
C) Veri toplama
D) Analiz süreci
E) Problemin tanımı

——————————————————————————–
11-) Aşağıdakilerden hangisi Psikografik bölümlendirmede en yaygın olarak kullanılan yöntemdir?
A) Vals2
B) Deneysel Yöntem
C) Gözlemsel Yöntem
D) Analiz Yöntemi
E) Yapısal Belirleme

——————————————————————————–
12-) Tüketici tutumlarının tutarlılığı ile ilgili aşağıdaki kuramlardan hangisi kişinin algıları, tutum nesnesi ve başka kişi ya da nesne arasındaki ilişkileri inceler?
A) Öz Algılama Kuramı
B) Sosyal Karar Kuramı
C) Denge Kuramı
D) Bilişsel Uyumsuzluk
E) Bilişsel Uyumluluk

——————————————————————————–
13-) Tüketicinin kendisi için bir ayakkabı satın alması için verdiği satın alma kararı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Programlanmış satın alma kararı
B) Rutin tepki davranışı
C) Kapsamlı problem çözme
D) Kısıtlı problem çözme
E) Ekstra karar süreci

——————————————————————————–
14-) Aşağıdakilerden hangisi temel bir grup ya da bölümden ziyade, tedarikleri sağlama süreci boyunca gelişen ve örgütten örgüte farklılık gösteren bir iletişim ağının oluşturulduğu birimdir?
A) Tedarikçi işletmeler
B) Satın alma departmanı
C) Satın alma merkezi
D) Üst yönetim
E) Sermaye sahipleri

——————————————————————————–
15-) Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel ürünlerin sınıflandırılmasında yer alan unsurlardan biri değildir?
A) Yapılar
B) Ağır Donanım
C) Hafif Donanım
D) Hammaddeler
E) Beğenmeli Mallar

——————————————————————————–
16-) İstenilen mal ve hizmetlerin arz eden tarafından devamlılığı kesildiğinde ya da arz eden değiştiğinde fiyat farklılaştığında ortaya çıkan endüstriyel satın alma türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Son defa satın alma
B) Değiştirilmiş tekrar satın alma
C) İlk defa satın alma
D) Devamlı satın alma
E) Devamsız satın alma

——————————————————————————–
17-) Aşağıdaki pazar türlerinden hangisinde, diğer işletmelere ya da tüketicilere yeniden satmak için ürünler alınıp satılır?
A) Yatırım Malları Pazarı
B) Üreticiler Pazarı
C) Kurumlar Pazarı
D) Aracılar Pazarı
E) Devlet Pazarı

——————————————————————————–
18-) Aşağıdakilerden hangisi Endüstriyel Pazarın ve Satın almanın nitelikleri arasında yer almaz?
A) Buradaki talep tüketici talebinden doğar.
B) Daha az sayıda alım yapılır
C) Daha çok miktarlarda alım yapılır
D) Satın almaya pek çok kişi katılır.
E) Satın almaya yalnızca ürünü kullanacak kişi katılır.

——————————————————————————–
19-) Gazoz üreten bir işletmenin kış aylarında da satış yapabilmek amacı ile oluşturduğu reklam kampanyaları aşağıdaki talep türlerinden hangisine yönelik bir çabadır?
A) Negatif talep
B) Sıfır talep
C) Gizli talep
D) Azalan talep
E) Düzensiz talep

——————————————————————————–
20-) Coca Cola’nın her pazara aynı ürünü, farksız tutundurma yöntemiyle ve Pazarlama yaklaşımıyla sunması, aşağıdaki hangi Pazar bölümleme Stratejisine örnektir?
A) Farklılaştırılmamış bütünleme stratejisi
B) Yoğunlaştırılmış (niş) stratejisi
C) Farklılaştırılmamış Kitle Pazar Stratejisi
D) Farklılaştırılmış bölümleme stratejisi
E) Farklılaştırılmamış ayrıntılama stratejisi

——————————————————————————–
21-) Aşağıdaki talep türlerinden hangisi tüketicilerin çoğunluğunun belirli bir ürüne karşı besledikleri isteksizliği ve hatta içten içe bir nefreti yansıtır?
A) Tam talep
B) Aşırı talep
C) Sağlıklı olmayan talep
D) Negatif talep
E) Düzensiz talep

——————————————————————————–
22-) Aşağıdakilerden hangisi tüm pazar içindeki değişik ürün faydalarını yansıtan farklı pazarlama bileşenlerine göre pazarın tüketici gruplarına ayrılmasıdır?
A) Farklılaştırılmış pazar
B) Potansiyeli belirlenen pazar
C) Yoğunlaştırılmış pazar
D) Pazar bölümleme
E) Tüm pazar

——————————————————————————–
23-) Aşağıdakilerden hangisi işletmenin ürettiği tüm ürün çeşitlerinin sayısını gösteren kavramdır?
A) Ürün karmasının eni
B) Ürün karmasının derinliği
C) Ürün karmasının tutarlılığı
D) Ürün karmasının boyu
E) Ürün karmasının yakınlığı

——————————————————————————–
24-) Aşağıdakilerden hangisi bireylerin kişisel gereksinme ve isteklerini gidermek amacı ile satın aldığı ürünlerdir?
A) Örgütsel Ürünler
B) Endüstriyel Ürünler
C) Yatırım Ürünleri
D) Hizmetler
E) Tüketim Ürünleri

——————————————————————————–
25-) Aşağıdakilerden hangisi markanın öncelikli olarak tüketici üzerinde ürünün özelliklerine ilişkin belli hatırlatmalar ya da anımsamalar yaptırması işlevidir?
A) Yarar sağlama işlevi
B) Değer yaratma işlevi
C) Çağrışım yapma işlevi
D) Kişilik belirleme işlevi
E) Kişilik farklılaştırma işlevi

——————————————————————————–
26-) Aşağıdaki ürün yaşam eğrisi aşamalarında hangisinde satış hacmi hızlı bir yükselme gösterir, kârda yükselme başlar, satış hacmi arttıkca birim maliyetler düşer ve kar marjı en yükseğe ulaşır?
A) Pazara giriş evresi
B) Büyüme evresi
C) Olgunluk evresi
D) Gerileme evresi
E) Sunuş evresi

——————————————————————————–
27-) Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin üretmiş olduğu mal dizisinin sayısını gösterir?
A) Boyu
B) Derinliği
C) Eni
D) Uyumu
E) Tutarlığı

——————————————————————————–
28-) Aşağıdakilerden hangisi dayanıklı ürünler kapsamında değerlendirilemez?
A) Otomobil
B) Çamaşır Makinası
C) Cep Telefonu
D) Benzin
E) Mobilya

——————————————————————————–
29-) Aşağıdakilerden hangisi, yeni ürün geliştirme sürecinin aşamaları arasında yer almaz?
A) Yeni ürün düşüncelerinin toplanması
B) Yeni ürün düşüncelerinin ayıklanması
C) Ürün kavramının oluşturulması
D) Pazara sunuş
E) Ürün markasının oluşturulması

——————————————————————————–
30-) Ürün dünyasında yeni olan ve tümüyle yeni bir işlev gören, kendine yeni bir pazar oluşturan ürünlere ne ad verilir?
A) Düşük maliyetli ürünler
B) İşlevi geliştirilmiş ürünler
C) Yeni işlevler eklenmiş ürünler
D) Tümüyle yeni ürünler
E) Yeniden düzenlenmiş ürünler

——————————————————————————–1-)
C

2-)
C

3-)
D

4-)
C

5-)
A

6-)
E

7-)
C

😎
A

9-)
E

10-)
B

11-)
A

12-)
C

13-)
D

14-)
C

15-)
E

16-)
B

17-)
D

18-)
E

19-)
E

20-)
C

21-)
D

22-)
D

23-)
D

24-)
E

25-)
C

26-)
B

27-)
C

28-)
D

29-)
E

30-)
D


1-) Aşağıdakilerden hangisi pazarlama yönetiminin temel fonksiyonlarından biri değildir?
A) Ürün geliştirme ve planlama
B) Fiyatlandırma
C) Satış artırıcı çabalar
D) Dağıtım kanalları ve fiziksel dağıtım
E) Kolaylaştırıcı fonksiyonlar

——————————————————————————–
2-) Aşağıdakilerden hangisi pazarlama sistemi fonksiyonlarından birisidir?
A) Ürün geliştirme ve planlama
B) Fiyatlandırma
C) Fiziksel fonksiyonlar
D) Tutundurma
E) Dağıtım

——————————————————————————–
3-) Aşağıdakilerden hangisi üretilen ürünün az ve talebin çok olduğu kıtlık dönemlerinden başka bir deyişle, satıcıların hakim olduğu piyasa koşullarında büyük miktarlarda ve ucuz üretmenin temel sorun olduğu dönem anlayışıdır?
A) Mamule yönelik anlayış
B) Satışa yönelik anlayış
C) Pazarlama anlayışı
D) Toplumsal pazarlama anlayışı
E) Üretime yönelik anlayış

——————————————————————————–
4-) Yönetim faaiyetlerini bir karar alma veya sorun çözme işlemi olarak gören pazarlama yaklaşımına ne ad verilir?
A) Fonksiyonel yaklaşım
B) Sistem yaklaşımı
C) Yönetsel yaklaşım
D) Tutundurma yaklaşımı
E) Fiyatlama yaklaşımı

——————————————————————————–
5-) Aşağıdakilerden hangisi Mamul/Pazar matrisinin elemanlarından biri değildir?
A) Pazara nufuz etme
B) Mamul geliştirme
C) Pazar geliştirme
D) Pazar seçme
E) Çeşitlendirme

——————————————————————————–
6-) Aşağıdakilerden hangisi Swot analizindeki mikro çevresel faktörler arasında yer almaz?
A) Müşteriler
B) Aracılar
C) Rakipler
D) Tedarikçiler
E) Teknoloji

——————————————————————————–
7-) VALS2 bölümleme sistemi içinde en altta yer alan tüketicilere ne ad verilir?
A) İşbitiriciler
B) Çabalayanlar
C) Yapıcılar
D) Mücadeleciler
E) Deneyimciler

——————————————————————————–
😎 Aşağıdakilerden hangisi birbirine benzemeyen pazarın daha küçük miktarlarda birbirine benzer tüketici gruplarına bölünmesi çalışmalarının tümüdür?
A) Hedef pazar
B) Pazar bölümlemesi
C) Pazar farklılaştırma
D) Pazar koordinasyonu
E) Pazarlama planlaması

——————————————————————————–
9-) Aşağıdaki stratejilerden hangisi kaliteye dayalı geliştirme çabaları kapsamında yer alır?
A) Toplam maliyet liderliği stratejisi
B) Farklılaştırma stratejileri
C) Odaklanma stratejileri
D) Maliyetleri düşürme stratejileri
E) Hedef kitleyi belirleme stratejileri

——————————————————————————–
10-) Aşağıdakilerden hangisi pazarlama planlaması süreci aşamalarından biri değildir?
A) Durum Analizi
B) İşletme ve pazarlama amaçlarının belirlenmesi
C) Pazarlama Karması Elemanlarının Belirlenmesi
D) Pazarlama Karmasının Programlanması
E) Uygulama

——————————————————————————–
11-) Boston Danışma Grubu’nun pazar payı büyüme matrisindeki düşük büyüme hızı ve yüksek pazar payına sahip işlere ve mamüllere ne ad verilir?
A) Yıldızlar
B) Nakit İnekleri
C) Soru İşaretleri
D) Nakit yutucular
E) SİB

——————————————————————————–
12-) Aşağıdakilerden hangisi anket formu hazırlama ilkelerinden biri değildir?
A) Açıklık
B) Hatırlatma
C) Örnekleme
D) Cevaplama arzusu yaratma
E) Cevaplayıcıyı şartlandırmama

——————————————————————————–
13-) Aşağıdakilerden hangisi gözlem yapma yöntemlerinden biri değildir?
A) Direkt gözlem
B) Odimetre
C) Sosyolojik gözlem
D) Gizlenmiş göz kamerası
E) Psiko-Galvanometre

——————————————————————————–
14-) Aşağıdakilerden hangisi araştırma süreci aşamalarından biri değildir?
A) Problemin teşhisi
B) Veri kaynaklarının belirlenmesi
C) Örneklem
D) Verilerin toplanmasında kullanılacak yöntemlerin seçimi
E) Tüketici araştırması

——————————————————————————–
15-) Aşağıdakilerden hangisi Psikografik bölümlemenin kullanıldığı alanlardan biri değildir?
A) Hedef Pazar tanımlama
B) Ürün çeşitlendirme
C) Ürün konumlandırma
D) Genel Strateji oluşturma
E) Sosyal ve politik olayların pazarlanması

——————————————————————————–
16-) Aşağıdakilerden hangisi tüketim ihtiyacı tam olarak karşılanmamış bir kişinin içine düştüğü olumsuz durumun azaltılıp ya da tamamen ortadan kaldırılıp denge oluşturulmasıdır?
A) Güdüleme
B) Dürtü
C) Güdü
D) Homeostatis
E) Bilişsel uyumsuzluk

——————————————————————————–
17-) Tüketicinin genellikle kendi duygusal tepkilerine dayalı olarak harekete geçmesine ne ad verilir?
A) Standart öğrenme hiyerarşisi
B) Düşük ilişki hiyerarşisi
C) Deneysel etki hiyerarşisi
D) Denge kuramı
E) Sosyal karar kuramı

——————————————————————————–
18-) Endüstriyel pazarlamayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Nihai tüketiciler dışında kalan pazarlar endüstriyel pazarlardır.
B) Endüstriyel pazarlama, bir ürünün ya da hizmetin kişisel tüketiminden daha farklı bir amaç için satıldığında oluşur.
C) Endüstriyel pazar sanayileşme ile ortaya çıkan bir pazardır.
D) Endüstriyel pazar bireysel ve ailevi ihtiyaçlara yönelik bir pazardır.
E) Endüstriyel pazar başkaları tarafından talep edilen ürün ya da hizmetlerin üretiminde kullanılan ürün ve hizmetlerin muhtemel alıcılarla karşılaştığı pazardır.

——————————————————————————–
19-) Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel pazarın niteliklerinden biri değildir?
A) Çok sayıda büyük alıcıdın oluşur.
B) Satın alma süreci daha biçimseldir.
C) Alıcı ve satıcılar uzun dönemli yakın ilişki kurarlar.
D) Satın alma sürecine pek çok uzman kişi katılır.
E) Satın alma kararı kişisel beğeniye dayanır.

——————————————————————————–
20-) Aşağıdakilerden hangisi satın alma yöntemlerinden biri değildir?
A) Satın alınacak her bir malın incelenmesi ya da tetkiki
B) Bir bütünü temsil eden örneklere bakılması ya da örnekleme
C) Yazılı spesifikasyonları temel alarak satınalma ya da tanımlama
D) Müzakere edilmiş sözleşmelerin kullanılması
E) Kişisel faktörlerin incelenmesi

——————————————————————————–
21-) Endüstriyel pazarlama ile tüketiciye yönelik pazarlama arasındaki en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ürünün niteliği
B) Ürününsınıflandırılması
C) Ürünün yaşam süresi
D) Ürünün kalitesi
E) Ürünün dağıtımı

——————————————————————————–
22-) Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel satınalma sürecinin aşamalarından biri değildir?
A) Ürünü ilişkin niteliklerin belirlenmesi
B) Arz edenlerin tanımlanması ve tekliflerin verilmesi
C) Alıcıların belirlenmesi
D) Alternatiflerin değerlendirilmesi
E) Satınalmanın yapılması

——————————————————————————–
23-) Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel ürünler arasında yer almaz?
A) Yapılar
B) Hammaddeler
C) İşlenmiş Maddeler
D) Hizmetler
E) Aranmayan Mallar

——————————————————————————–
24-) Aşağıdakilerden hangisi tüketiciler tarafından özlemi çekilen ancak çoğu kez ortaya konamayan istek ve arzuların toplandığı bir talep türüdür?
A) Negatif talep
B) Gizli talep
C) Sıfır talep
D) Azalan talep
E) Düzensiz talep

——————————————————————————–
25-) İşletmenin tüm pazarı analiz ederek pazar bölümlerinden birini seçip o pazara odaklanması tüketicinin zihninde bir ürün türüyle ilgili özel bir yerin oluşturulmasına ne ad verilir?
A) Programlama
B) Farklılaştırma
C) Tutundurma karması oluşturma
D) Mamul konumlandırma
E) Odaklanma stratejisi

——————————————————————————–
26-) Aşağıdakilerden hangisi pazar bölümlemesinin amaçlarından biri değildir?
A) Değerleme
B) Odaklaşma
C) Ayarlama
D) Tanımlama
E) Denetleme

——————————————————————————–
27-) Pazara sürülmesi kararlaştırılan yeni ürünün pazar başarısının araştırıldığı pazarlama analizine ne ad verilir?
A) Tüm pazar analizi
B) Bölgesel pazar analizi
C) Kalitatif pazar analizi
D) Pazar bölümleme analizi
E) Pazar alanı analizi

——————————————————————————–
28-) Bir ya da birkaç kezlik kullanım sonucunda değil de uzun süreli kullanımla, yararlı ömürleri yavaş yavaş yok edilen mal türlerine ne ad verilir?
A) Tüketim ürünleri
B) Dayanıklı ürünler
C) Dayanıksız ürünler
D) Kolayda ürünler
E) Endüstriyel ürünler

——————————————————————————–
29-) Aşağıdakilerden hangisi yönetim açısından yeni ürün değildir?
A) İşlevi geliştirilmiş ürün
B) Yeni işlevler eklenmiş ürün
C) Sürekli yenilik ürünleri
D) Yeniden düzenlenmiş ürün
E) Düşük maliyetli ürün

——————————————————————————–
30-) Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin üretmiş olduğu mal dizisinin sayısını gösterir?
A) Boyu
B) Derinliği
C) Eni
D) Uyum
E) Dizi

——————————————————————————–
1-)
E

2-)
C

3-)
E

4-)
C

5-)
D

6-)
E

7-)
B

😎
B

9-)
B

10-)
C

11-)
B

12-)
C

13-)
C

14-)
E

15-)
B

16-)
D

17-)
C

18-)
D

19-)
E

20-)
E

21-)
A

22-)
C

23-)
E

24-)
B

25-)
D

26-)
E

27-)
A

28-)
B

29-)
C

30-)
C


1-) Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın sağladığı faydalardan biridir?
A) Mülkiyet faydası
B) Bilgi faydası
C) Sistem faydası
D) Finansal fayda
E) Sosyal fayda

——————————————————————————–
2-) Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın özelliklerinden biri değildir?
A) Malların üreticilerden tüketicilere doğru akışını sağlaması
B) Zaman, yer ve sahiplik faydası yaratması
C) Kişilerin ve örgütlerin amaçlarına uygun bir şekilde değişimi sağlamak üzere, malların hizmetlerin ve düşüncelerin yaratılmasını, fiyatlanmasını, dağıtımını ve satış çabalarını planlaması ve uygulaması
D) Mal ve hizmetlerin el değiştirmesini sağlaması
E) Mallara ve hizmetlere şekil faydası yaratması

——————————————————————————–
3-) Pazarlamada ürünün ihtiyaç duyulduğu anda satın alınmasının sağlanması ile yaratılan faydaya ne ad verilir?
A) Şekil faydası
B) Yer faydası
C) Zaman faydası
D) Mülkiyet faydası
E) Maddi fayda

——————————————————————————–
4-) Aşağıdaki stratejilerden hangisi kaliteye dayalı geliştirme çabaları kapsamında yer alır?
A) Toplam maliyet liderliği stratejisi
B) Farklılaştırma stratejileri
C) Odaklanma stratejileri
D) Maliteyleri düşürme stratejileri
E) Hedef kitleyi belirleme stratejileri

——————————————————————————–
5-) Aşağıdakilerden hangisi mamul stratejisine etki eden faktörlerden biri değildir?
A) Hammadde kaynağını denetim olanağı
B) Gerekli yatırım miktarı
C) Mevsimlik dalgalanmalar
D) Endüstrinin rekabet yapısı
E) Doğrudan ya da dolaylı dağıtım

——————————————————————————–
6-) Aşağıdakilerden hangisi pazarlama denetiminin amaçlarından biri değildir?
A) Pazar payını genişletmek
B) Pazarlama kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak
C) İşletmenin pazarlama amaçlarını gerçekleştirmek
D) Pazarlama planındaki değişiklik gereksinimini belirlemek
E) Pazarlama planları ve stratejilerinin sonuçlarını ölçmek

——————————————————————————–
7-) Bilinmeyen fakat gelecekte arzu edilen şeylerin meydana gelmesini sağlamak için şu anda ne yapılması gerektiğini ortaya koyan işleme ne ad verilir?
A) Planlama
B) Pazarlama
C) Reklam
D) Tahmin
E) Karar verme

——————————————————————————–
😎 Bir işletmenin amaçlarını gerçekleştirmesi için gerekli olan eylemlerin uygulanması sürecine ne ad verilir?
A) Proje Planlaması
B) Stratejik Planlama
C) Taktik Planlama
D) Kısa Dönemli Planlama
E) Uzun Dönemli Planlama

——————————————————————————–
9-) Aşağıdakilerden hangisi anket formu hazırlama ilkelerinden biri değildir?
A) Açıklık
B) Hatırlatma
C) Örnekleme
D) Cevaplama arzusu yaratma
E) Cevaplayıcıyı şartlandırmama

——————————————————————————–
10-) Aşağıdakilerden hangisi deney yönteminin pazarlama araştırmalarındaki kullanım alanlarından biri değildir?
A) Mamul, fiyat ve reklam konuları
B) Ambalajın renk, materyal ve şekil bakımından denenmesi
C) Yeni mamullerin denenmesi
D) Fiyat politikalarının satışlar üzerindeki etkisinin test edilmesi
E) Mamul miktarının belirlenmesi

——————————————————————————–
11-) Aşağıdakilerden hangisi gözlem yapma yöntemlerinden biri değildir?
A) Direkt gözlem
B) Odimetre
C) Pisikolojik gözlem
D) Gizlenmiş göz kamerası
E) Psiko-Galvanometre

——————————————————————————–
12-) Aşağıdakilerden hangisi araştırma süreci aşamalarından biri değildir?
A) Problemin teşhisi
B) Veri kaynaklarının belirlenmesi
C) Örnekleme
D) Verilerin toplanmasında kullanılacak yöntemlerin seçimi
E) Tüketici araştırması

——————————————————————————–
13-) Aşağıdakilerden hangisi tüketicilerin satın alma davranışını etkileyen psikolojik faktörlerden biri değildir?
A) Değerler
B) İnançlar
C) Kişilik
D) Aile
E) Tutumlar

——————————————————————————–
14-) Kürk satın alan bir kişinin, satın aldığı kürkün kendisine statü sağlayacağı için olumlu, masum hayvanların ölümüne sebep olacağı için olumsuz güdülenmesi durumuna ne ad verilir?
A) Bilişsel uyumsuzluk
B) Uzaklaşma – uzaklaşma çelişkisi
C) Yaklaşma – yaklaşma çelişkisi
D) Yaklaşma – uzaklaşma çelişkisi
E) Zevke yönelik çelişki

——————————————————————————–
15-) Aşağıdakilerden hangisi ailede satın alma kararını etkileyen faktörlerden biri değildir?
A) Cinsiyet
B) Evlilik kaynakları
C) Deneyim
D) Eşlerin aileleri
E) Sosyo-ekonomik statü

——————————————————————————–
16-) VALS2 Bölümleme sistemi içinde doyumlu, yansıtıcı ve rahat olan tüketicilere ne ad verilir?
A) İşbitiriciler
B) Çabalayanlar
C) Yapıcılar
D) Mücadeleciler
E) Deneyimciler

——————————————————————————–
17-) Aşağıdakilerden hangisi Psikografik bölümlemenin kullanıldığı alanlardan biri değildir?
A) Hedef Pazar tanımlama
B) Ürün çeşitlendirme
C) Ürün konumlandırma
D) Genel strateji oluşturma
E) Sosyal ve politik olayların pazarlanması

——————————————————————————–
18-) Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel satın alma sürecinin aşamalarından biri değildir?
A) Ürüne ilişkin niteliklerin belirlenmesi
B) Arz edenlerin tanımlanması ve tekliflerin verilmesi
C) Alıcıların belirlenmesi
D) Alternatiflerin değerlendirilmesi
E) Satın almanın yapılması

——————————————————————————–
19-) Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel ürünlerden biri değildir?
A) Elektrik motorları
B) Demir çelik
C) Baca filtreleri
D) Kaset-CD filmleri
E) Kereste

——————————————————————————–
20-) Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel pazarın yapısına ait özelliklerden biri değildir?
A) Daha az sayıda ancak büyük müşterilerden oluşması
B) Müşteriler bölgesel olarak yoğunlaşmış olması
C) Alıcı talebinin son kullanıcıların talebinden doğması
D) Pazardaki talebin elastik olması
E) Pazardaki talebin tüketici talebindeki değişmelere bağlı olarak dalgalı olabilmesi

——————————————————————————–
21-) Endüstriyel pazarlamayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Nihai tüketiciler dışında kalan pazarlar endüstriyel pazarlardır.
B) Endüstriyel pazarlama, bir ürünün ya da hizmetin kişisel tüketiminden daha farklı bir amaç için satıldığında oluşur.
C) Endüstriyel pazar sanayileşme ile ortaya çıkan bir pazardır.
D) Endüstriyel pazar bireylere ve ailelere yönelik bir pazardır.
E) Endüstriyel pazar başkaları tarafından talep edilen ürün ya da hizmetlerin üretiminde kullanılan ürün ve hizmetlerin muhtemel alıcılarla karşılaştığı pazardır.

——————————————————————————–
22-) Aşağıdakilerden hangisi satın alma yöntemlerinden biri değildir?
A) Satın alınacak her bir malın incelenmesi ya da tetkiki
B) Bir bütünü temsil eden örneklere bakılması ya da örnekleme
C) Yazılı spesifikasyonları temel alarak satın alma ya da tanımlama
D) Müzakere edilmiş sözleşmelerin kullanılması
E) Kişisel faktörlerin incelenmesi

——————————————————————————–
23-) İşletmelerin alışılmış tercihlere karşı yeni alternatifleri de dikkate almaya istekli olduğu satın alma türüne ne ad verilir?
A) Doğrudan yeniden satınalma
B) Değiştirilmiş tekrar satınalma
C) İlk defa satınalma
D) Perakende satınalma
E) Sistemli satınalma

——————————————————————————–
24-) Aşağıdakilerden hangisi negatif talep değildir?
A) Sigara dumanından rahatsız olanların sigaray karşı yaklaşımları
B) Müslüman ülkelerde domuz etine karşı olan yaklaşımlar
C) Barışseverlerin silaha karşı yaklaşımları
D) Hayvanların öldürülmesini istemeyenlerin vizon kürke karşı yaklaşımları
E) Şişmanların şişmanlatmayan pastaya olan yaklaşımları

——————————————————————————–
25-) Ürünle ilgili satış potansiyelini belirlemek amacıyla toplam Pazar potansiyelinin öncelikle bulunup daha sonra belirli oranlarla ürün bazında satış potansiyelinin saptanması yöntemine ne ad verilir?
A) Pazar alanı analizi
B) Zincirleme oran yöntemi
C) Pazar geliştirme yöntemi
D) İstatistiksel ayıklama yöntemi
E) İlişkilendirilen mallar etüdü

——————————————————————————–
26-) Coca Cola’nın tüm pazara aynı ürünü, aynı tutundurma yöntemleri ile sunması aşağıdaki pazar bölümleme stratejilerinden hangisine örnektir?
A) Farklılaştırılmamış bölümleme stratejileri
B) Farklılaştırılmış bölümleme stratejileri
C) Yoğunlaştırılmış bölünme stratejileri
D) Çeşitlendirilmiş bölünme stratejileri
E) Çoğaltılmış bölünme stratejileri

——————————————————————————–
27-) Aşağıdakilerden hangisi Pazar bölümlemesinin amaçlarından biri değildir?
A) Değerleme
B) Odaklaşma
C) Ayarlama
D) Tanımlama
E) Denetleme

——————————————————————————–
28-) Bir gereksinme ya da isteği karşılayan, değişime konu olabilecek herhangi bir şeye ne ad verilir?
A) Fayda
B) Reklam
C) Talep
D) Ürün
E) İhtiyaç

——————————————————————————–
29-) Bir kezlik kullanımdan daha fazlasına olanak sağlamayan ürünler hangileridir?
A) Tüketim ürünleri
B) Dayanıklı ürünler
C) Dayanıksız ürünler
D) Kolayda ürünler
E) Endüstriyel ürünler

——————————————————————————–
30-) Kullanımında ve tüketiminde yeni davranışların söz konusu olduğu ve piyasada bu ürünle aynı işlevi gören ve benzeri olmayan ürünlere ne ad verilir?
A) Sürekli devingen yenilik ürünleri
B) Sürekli yenilik ürünleri
C) Yeniden düzenlenmiş ürünler
D) Yeni işlevler eklenmiş ürünler
E) Sürekli olmayan yenilik ürünleri

——————————————————————————–1-)
A

2-)
E

3-)
C

4-)
B

5-)
E

6-)
A

7-)
A

😎
C

9-)
C

10-)
E

11-)
C

12-)
E

13-)
D

14-)
D

15-)
D

16-)
A

17-)
B

18-)
C

19-)
D

20-)
D

21-)
D

22-)
E

23-)
B

24-)
E

25-)
B

26-)
A

27-)
E

28-)
D

29-)
C

30-)
E

Anayasa Hukuku 3. Sınıf Deneme Sınavı

Konu Kasım 13, 2009 tarihinde tarafından  
AÖF Deneme Sınavları kategorisine eklenmiştir.

Türkiye’e lâiklik ilkesi ilk kez aşağıdaki belgelerden hangisinde yer almıştır?

CEVAP:1924 Anayasası

1876 Anayasası ile kurulan parlamento aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP:Meclis-i Umumi

Devletin, sosyal barışı ve sosyal adaleti sağlamak amacıyla, sosyal ve ekonomik hayata aktif şekilde müdahalesini meşru ve gerekli gören anlayış aşağıdakilerden hangisidir?
Jandarma devlet

CEVAP:Sosyal devlet

Anayasacılık akımının temelinde yatan, devlet iktidarının bölüşülmesi, paylaşılması ve sınırlandırılması ilkesi, sadece yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin ayrı organlara verilmesini değil, bazen tek bir kuvvetin çeşitli organlar arasında bölüşülmesini içerir.
Bu duruma, 1961 Anayasasıyla getirilen hangi yenilik örnek olarak gösterilebilir?
Temel haklar genişletilmiş ve güçlendirilmiştir.

CEVAP:Millet Meclisinin yanısıra Cumhuriyet Senatosuna da yer verilmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu’nda anayasal gelişmenin ilk adımı olan ve 1808 yılında merkezi hükümetin temsilcileri ile ayan temsilcileri arasında kabul edilip imzalanan belge aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP:Sened-i İttifak

Aşağıdakilerden hangisi, 1971-1973 ara rejim döneminde, 1961 Anayasası’nda yapılan değişikliklerle yargı denetimine getirilen sınırlamalardan biri değildir?
CEVAP:Vergi, resim ve benzeri harçların muafiyet ve istisnaları ile nispet ve hadlerine ilişkin hükümlerde değişiklik yapmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kurularak, asker kişilerle ilgili idari eylem ve işlemlerin denetimi Danıştay’ın görev alanından çıkarılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasası’nın temel ilkelerinden biri değildir?

CEVAP:Laiklik ilkesinin başlangıçtan beri yer alması

1982 Anayasası’nın yapımı aşamasında oluşturulan Kurucu Meclis’in sivil kanadını aşağıdakilerden hangisi oluşturmuştur?

CEVAP: Danışma meclisi

1982 Anayasasında, siyasal tıkanıklıkları gidermeye yönelik en önemli hüküm aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP:Cumhurbaşkanının Anayasada belirtilen durumlarda TBMM seçimlerini yenileyebilmesi

Parlamenter sistemde daha fazla işlerlik kazandırmak, gereksiz tıkanma ve bunalımları aşmak amacıyla bazı kurum ve kurulların öngörüldüğü modele ne ad verilir?

CEVAP:Rasyonelleştirilmiş Parlamentarizm

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın getirdiği, siyasal karar alma mekanizmalarındaki tıkanıkları giderici hükümlerden biridir?

CEVAP:Cumhurbaşkanı’nın 4. oylamada seçilemediği durumda, derhal TBMM seçimlerinin yenilenmesi

Aşağıdakilerden hangisi, Milli Güvenlik Konseyi rejimi sırasında oluşturulan Kurucu Meclisin görevlerinden biri değildir?

CEVAP:Oluşturulacak bir yargı komisyonu ile Devletin bağımsızlığına ve bütünlüğüne karşı işlenen suçları yargılamak Yürürlüğe girecek olan Anayasanın (1982 Anayasası) ilkelerine uygun Siyasi Partiler Kanunu hazırlamak

Meclise gönderilecek meslek kuruluşları temsilcilerinin, meslek kuruluşlarının kendilerince belirlenmesine ne denir?

CEVAP:Kooptasyon

1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi siyasi parti faaliyetlerine getirilen sınırlamalardan biri değildir?

CEVAP:Toplumun belirli kesimlerinin menfaatlerini temsil eden parti kurulamaz.

Servet, vergi, öğrenim durumu ve cinsiyet gibi sınırlamalar olmaksızın, bütün vatandaşların oy hakkına sahip olmalarına ne ad verilir?

CEVAP:Genel oy

Türkiye’de oyların sayımının ve dökümünün kamuya açık olarak yapılması ilk defa kaç yılında kabul edilmiştir?

CEVAP:1950

Aşağıdakilerden hangisi, siyasal partilerin amaçlarına ilişkin yasaklardan biridir?

CEVAP:Monarşik partilerin kurulamaması

Seçmenlerin, önce “ikinci seçmen” adı verilen bir grup seçmeni seçtikleri, temsilcilerin ise daha sonra bu ikinci seçmenler tarafından seçildiği seçim sistemine ne ad verilir?

CEVAP:İki dereceli seçim

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” kuralı Türk Anayasa Hukuku’nda ilk defa hangi belgede kendine yer bulmuştur?

CEVAP:1921 Anayasası

Kişiye devlet karşısında özerk bir alan tanıyan ve devlete o alana girmeme yükümlülüğünü yükleyen anlayışa ne ad verilir?

CEVAP:Negatif statü hakkı

Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasında başvurulan aracın sınırlama amacını gerçekleştirmeye elverişli olması, bu aracın sınırlama amacı açısından gerekli olması ve araçla amacın ölçüsüz bir oran içinde bulunmaması şeklinde tanımlanan ilkeye ne ad verilir?

CEVAP:Ölçülülük ilkesi

Aşağıdakilerden hangisi, sosyal devleti gerçekleştirmeye yönelik hukuki yöntemlerden biri değildir?

CEVAP:Zor alım

Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasında, sınırlama aracının amacı gerçekleştirmeye elverişli olması ve araç ile amaç arasında ölçülü bir oranın olmasına ne ad verilir?

CEVAP:Ölçülülük ilkesi

Aşağıdakilerden hangisi devletin olumsuz edinimini gerektiren sosyal haklardan biridir?

CEVAP:Grev hakkı

Devletleştirme işleminin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP:Özel teşebbüsler

Anayasa değişiklikleri ile kanunların Anayasa uygunluğunun denetiminin kapsamı aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?

CEVAP:Şekil-esas

Bakanlar Kuruluna “anayasa değişikliği teklif etme” yetkisi hangi anayasa ile verilmiştir?

CEVAP:1876 Kanun-u Esasi

1982 Anayasası’na göre Anayasa’nın değiştirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının kaçta kaçı tarafından teklif edilebilir?

CEVAP:1/3

Anayasa değişikliklerinde şekil bozukluğuna dayalı iptal davası, değişikliğin yayımlanmasından itibaren en fazla kaç gün içinde iptal davası açılabilir?

CEVAP:10

Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasasının özelliklerinden biri değildir?

CEVAP:Yasama ve yürütme fonksiyonlarının tek bir organda toplanması

1982 Anayasası’na göre, Bakanlar Kurulu yürütme görevini yerine getirirken bu göreve kim katılır?

CEVAP:Cumhurbaşkanı

Anayasa hükümlerinin değiştirilmesinin, adi kanunların kabul veya değiştirilmesindeki usullerden daha farklı ve güçleştirici birtakım kurallara bağlanmasına ne ad verilir?

CEVAP:Sert anayasa sistemi

Bir ülkenin anayasasını, o anayasada belirlenmiş usullere uyarak değiştiren iktidara ne ad verilir?

CEVAP:Tali kurucu iktidar

Yasama organından kanun adı altında ve kanun şeklinde çıkan her işlem, içeriği ve maddi niteliği ne olursa olsun, her zaman için kanundur ve kanun gücünü taşır şeklindeki görüş, devlet fonksiyonlarının hangi bakımdan tasnifini savunmaktadır?

CEVAP:Şekli ve organik bakımdan

1982 Anayasası’nda yürütmenin aynı zamanda bir yetki olarak değerlendirilmesinin asıl önemi, aşağıdakilerin hangisinde kendini göstermektedir?

CEVAP:Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde

Devlet iktidarının çeşitli fonksiyonlarının, devletin aralarında işbirliği bulunan değişik organlarınca yerine getirilmesine ne ad verilir?

CEVAP:Fonksiyonlar ayrılığı

Aşağıdaki parlemanto kararlarından hangisi, Anayasa Mahkemesinin denetimine tabidir?

CEVAP:Yasama dokunulmazlığının kaldırılması veya milletvekilliğinin düşmesi

Devlet fonksiyonlarının şekli ve organik bakımdan tasnifinin savunucusu kimdir?

CEVAP:Carre de Malberg

Yasama meclisleri kendi iç çalışmalarını düzenlemek amacıyla aşağıdaki hukuki düzenlemelerden hangisini yapar?

CEVAP:İçtüzük

İçtüzük hakkında, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

CEVAP:İçtüzükler, ancak onu kabul eden parlamentonun seçim dönemi süresince geçerlidir.

Kanun hükmünde kararname ilk defa hukukumuza hangi anayasasının uygulandığı dönemde girmiştir?

CEVAP:1961 Anayasası

1982 Anayasası’na göre kanun hükmünde kararnameleri denetim yetkisi aşağıdakilerden hangisindedir?

CEVAP:Anayasa Mahkemesi

Bir kanun hükmünde kararnamenin, hüküm yoksa ne zaman yürürlüğe girdiği kabul edilir?

CEVAP:Yayımlandığı gün

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

CEVAP:Yargı denetimine tabidirler.

Kanun Hükmünde Kararnamelerin (KHK) usul ve şekilleri konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

CEVAP:KHK’ler kural olarak yayınlandıktan 1 yıl sonra yürürlüğe girerler.

Kanun Hükmünde Kararname kavramı, Türk Hukukuna ne zaman girmiştir?

CEVAP:1961 Anayasasında 1971 yılında yapılan değişiklikle

Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

CEVAP:Yürütme alanına giren tüm konularda çıkarılabilir.