Anayasa Hukuku 3.Sınıf Deneme Sınavı 2

Konu Mayıs 8, 2018 tarihinde tarafından  
AÖF Deneme Sınavları kategorisine eklenmiştir.

1) Aşağıdakilerden hangisi yasama meclisinin yürütme organına ilişkin işlemlerinden biri değildir?
A) Gensoru
B) Genel görüşme
C) Kapalı oturum yapılması
D) Yüce divana sevk
E) Meclis araştırması

2) Aşağıdakilerden hangisi parlamento kararlarından biri değildir?
A) Vatan hainliği nedeniyle Cumhurbaşkanının suçlu bulunması
B) Komisyon seçimleri
C) Açık ve gizli oy yapılması
D) Kapalı oturum kararı
E) Çalışma saatleri

3) Aşağıdakilerden hangisi Kanuna getirilen istisnalardan birisi değildir?
A) Yasama organı, maddi bakımdan yargı işlemi niteliğinde bir işlemi kanun biçiminde yapamaz.
B) Bir kısım yürütme işlemleri de kanun biçiminde yapılamaz
C) Belli bir kişiye kanunla mükellefiyet yüklenemez.
D) Kanunun anayasaya dayanması zorunludur.
E) Yukarıdakilerin hepsi istisnalar arasındadır

4) Aşağıdakilerden hangisi yürütmenin düzenleyici işlemlerinden biri değildir?
A) Kanun hükmünde kararname
B) Tüzük
C) İç tüzük
D) Yönetmelik
E) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi

5) Sıkıyönetim ve olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Sıkıyönetim ve olağanüstü hal K.H.K’leri Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılır.
B) Bir yetki kanununa ihtiyaç vardır.
C) Temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile siyasal haklar ve ödevler de bu tür K.H.K’ lerle düzenlenebilir.
D) Sıkıyönetim ve olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda çıkarılabilir.
E) Yetki anayasadan alınmıştır.

6) Bir ülkenin anayasasının o anayasada belirlenen usullere uyulmak suretiyle değiştirilmesine ne ad verilir?
A) Asli kurucu iktidar
B) Kurulmuş iktidar
C) Tali kurucu iktidar
D) Yasama yetkisinin genelliği
E) Yasama yetkisinin asliliği

7) Aşağıdakilerden hangisi anayasa Mahkemesinin son yıllardaki kararlarında K.H.K’ lerin konu unsuru bakımından getirdiği şartlardan değildir?
A) Kısa süreli olma
B) Öncelik
C) Zorunluluk
D) Kanunun yasama organı gereği gibi düzenlenmeyecek derecede teknik oluşu
E) İvedilik

8) Kırk üyeden oluşan bütçe komisyonunda iktidar partisinden en fazla kaç milletvekili bulunur?
A) 30
B) 28
C) 25
D) 20
E) 15

9) Aşağıdaki yürütme işlemlerinden hangisi yargı denetimi dışında tutulmuştur?
A) Bakanlar kurulu kararnamesi
B) Yüksek öğretim kurulu yönetmelikleri
C) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
D) Bakanlık yönetmelikleri
E) Tüzükler

10) Cumhurbaşkanı yayımını uygun bulmadığı kanunları bir kez daha görüşülmek üzere kaç gün içinde TBMM’ ye geri gönderir?
A) 7
B) 10
C) 15
D) 30
E) 45

11) 1876 Anayasası ile kurulan parlâmento aşağıdakilerden hangisidir?
A) Heyet – Mebusan
B) Genç Türkler
C) Meclis- i Umumi
D) Osmanlı parlâmentosu
E) Heyet- Ayan

12) Bakanlar Kurulu’na anayasa değişikliği teklif etme yetkisi hangi anayasa ile verildi?
A) 1876
B) 1921
C) 1924
D) 1961
E) 1982

13) ‘’’Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemelerden başka bir merci önüne çıkarılamaz’’, ilkesine aşağıdakilerden hangisi uygun düşer?
A) Cezai sorumluluğunun şahsiliği
B) Yürütme işlemlerinin yargısal denetimi
C) Tabi hakim güvencesi
D) Suç ve cezalarının kanuniliği
E) Yasama işlemlerinin yargısal denetimi

14) Kanun hükmünde kararnamelerin usul ve şekilleri konusunda hangisi yanlıştır?
A) Cumhurbaşkanı tarafından imzalanması gerekir.
B) Kural olarak yayınlandıktan 1 yıl sonra yürürlüğe girer.
C) KHK’lerin komisyonlar ve Genel Kurulda öncelik ve ivedililikle görüşülmesi gerekir.
D) TBMM’nin KHK’yi kabul etmesi, değiştirmesi ve reddetmesi mümkündür.
E) Resmi gazetede yayınlandıkları gün TBMM’ye sunulur.

15) Kanun Hükmünde Kararname, hangi durumda yetki kanununa ihtiyaç duyulmadan çıkarılabilir?
A) Temel haklara sınır getirmeyen düzenlemelerde
B) Meclisin toplantı halinde bulunmadığı zamanlarda
C) Sıkıyönetim ve olağanüstü hal durumlarında
D) Seçim döneminde kurulan geçici Bakanlar Kurulunca çıkarıldığında
E) Cumhurbaşkanın takdir ettiği acil durumlarda

16) Kural olarak Anayasa mahkemesinin denetim yetkisi tüm konuları kapsar. Biri inkılap kanunları olmak üzere iki kanun istisnadır. Diğer istisna hangisidir?
A) Milli Güvenlik Konseyi döneminde çıkarılan kanunlar
B) 1982 Anayasası öncesi çıkarılan kanunlar
C) 1924 Anayasası döneminde çıkarılan kanunlar
D) Ceza kanunları
E) Medeni kanun

17) Aşağıdakilerden hangisi 1980 Kurucu Meclisinin görevlerinden değildir?
A) Yeni anayasayı ve halkoyuna sunuluş kanununu hazırlama
B) 1982 Anayasasına uygun siyasal partiler kanunu hazırlama
C) Yeni anayasa ve siyasi partiler kanununa uygun seçim kanunu hazırlama
D) TBMM’nin fiilen görevine başlamasına kadar kanun koyma, kaldırma gibi görevleri yerine getirme
E) Bazı devlet yetkililerini yargılama

18) Meclisin karar yeter sayısı için öngörülen en düşük oran aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üye tamsayısının 1/3’ü
B) Üye tamsayısının ¼’den 1 fazlası
C) Üye tam sayısının salt çoğunluğu
D) Toplantıya katılanların 1/3’ünün 1 fazlası
E) Toplantıya katılanların 2/3’ü

19) Kanun hükmündeki kararname kavramı Türk hukukuna ne zaman girmiştir?
A) 1924 Anayasası ile
B) 1961 Anayasasının ilk şekliyle
C) 1982 Anayasası ile
D) 1971’de yapılan değişiklikle
E) Milli Güvenlik Konseyi Rejimi sırasında

20) Aşağıdakilerden hangisi seçim sürecinde ve sonrasında seçim konusuyla ilgili şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama yetkisine sahiptir?
A) Bölge İdare Mahkemesi
B) Danıştay
C) Yargıtay
D) Anayasa Mahkemesi
E) Yüksek Seçim Kurulu

21) Aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçim sistemlerinden olan liste usulünün türlerinden değildir?
A) Karma liste
B) Bloke
C) Dar Bölge
D) Tercihli oy
E) Eşit oy

22) Aşağıdakilerden hangisi seçimleri yenileme kararı Cumhurbaşkanınca verilmesi halinde seçimlerin yapılacağı gündür?
A) Seçim döneminin son toplantı yılının 3 Temmuz günü
B) Kararı takip eden 90. Gün
C) Meclisin toplantısını takip eden Ekim ayının ikinci Pazar günü
D) Kararı takip eden 90. Günden sonraki ilk Pazar günü
E) Meclisin ilk toplantı günü

23) TBMM seçimleri, savaş sebebiyle ne kadar ertelenebilir?
A) 1 yıl
B) 6 ay
C) Ertelenmez
D) 3 ay
E) 4 ay

24) Aşağıdakilerden hangisi gümrük kapılarında oy kullanmanın başlangıç süresidir?
A) Seçim gününden 1 hafta önce başlar.
B) Seçim gününden 5 gün önce başlar.
C) Seçim gününden 75 gün önce başlar.
D) Aynı gün başlar.
E) Seçimden 2 ay önce başlar

25) Milletvekili sorumsuzluğunun söz konusu olabilmesi için sorumsuzlukla ilgili yanlış bilgi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Meclis çalışmaları sırasında işlenmiş olmalı
B) Düşüncesini açıklarken işlenmeli
C) Meclisçe kaldırılması mümkündür.
D) Çalışmalar sırasındaki hakaret suçları sorumsuzluk kapsamındadır.
E) Sorumsuzluk sürekli niteliktedir.

26) Yasama dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Dokunulmazlık, üyeler hakkında hukuk davası açılmasına engel değildir.
B) Seçimden önce veya sonra verilen cezanın yerine getirilmesi, üyeliğin bitimine bırakılır.
C) Geçici bir koruma sağlar.
D) TBMM tarafından kaldırılamaz.
E) Siyasi parti grupları öneremez.

27) Aşağıdakilerden hangisi üyeliğin düşmesi ile ilgili yanlış ifadedir?
A) İstifa halinde, düşürülme TBMM genel kurulunca kararlaştırılır.
B) Milletvekilliği ile bağdaşmayan görevini sürdüren üye için Genel Kurul gizli oyla karar verir.
C) Partisinin temelli kapatılmasına eylemiyle sebep olan üyenin milletvekilliği derhal sona erer.
D) Özürsüz devamsızlık hallerinde Genel Kurulca salt çoğunlukla karar verilir.
E) 1 ay içerisinde 5 oturuma katılmayan milletvekillerinin üyeliği düşer.

28) Yasama dokunulmazlığının kaldırılması üzerine ilgili milletvekili iptal için nereye başvurulabilir?
A) Anayasa Mahkemesine
B) TBMM Başkanlığına
C) İdare Mahkemesine
D) Karar kesindir. Başvuru yolu yoktur.
E) Danıştaya

29) Anayasa Mahkemesi kaç asil üyeden oluşur?
A) 15
B) 7
C) 11
D) 16
E) 10

30) Aşağıdakilerden hangisi siyasal partilerin mali denetimini yapar?
A) Sayıştay
B) Danıştay
C) Devlet Güvenlik Mahkemesi
D) Anayasa Mahkemesi
E) TBMM


1. C
2. A
3. E
4. C
5. B
6. C
7. D
8. C
9. C
10. C
11. C
12. A
13. C
14. B
15. C
16. A
17. E
18. B
19. D
20. E
21. E
22. D
23. A
24. C
25. C
26. D
27. C
28. A
29. C
30. D

Anayasa Hukuku 3. Sınıf Deneme Sınavı 1

Konu Mayıs 4, 2018 tarihinde tarafından  
AÖF Deneme Sınavları kategorisine eklenmiştir.

1. 1982 Anayasasına göre aşağıdaki organlardan hangisinin iptal davası açma yetkisi yoktur?
A) Cumhurbaşkanı
B) İktidar partisi meclis grubu
C) Anamuhalefet partisi meclis grubu
D) TBMM üye tamsayısının 1/5’i
E) TBMM başkanı

2. Anayasa Mahkemesince işin esasına girilerek anayasaya aykırılık iddiasının reddine dair verdiği bir karar hakkında aynı kanun hükmünün Anayasa’ya aykırılığı iddiasısıyla kaç yıl Anayasa Mahkemesi’ne başvurulamaz?
A) Bir yıl
B) Beş yıl
C) On yıl
D) Onbeş yıl
E) Böyle bir süre sınırlamıs yoktur her zaman başvurulabilir.

3. Anayasaya uygunluk denetimine konu olan normların, uygunluk inceleme-sine tabi olacakları norm yada normlara ne ad verilir?
A) Ölçü Norm
B) Anayasallık Bloku
C) Önleyici denetim
D) Düzeltici denetim
E) Somut norm denetimi

4. Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcı Vekilini, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu Üye-lerini, Sayıştay başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı kim yargılar?
A) Uyuşmazlık Mahkemesi
B) Anayasa Mahkemesi
C) Yargıtay Ceza Genel Kurulu
D) Yüksek Seçim Kurulu
E) Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu

5. Danıştay üyelerinin dörtte birini kim atar?
A) Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu
B) Cumhurbaşkanı
C) Adalet Bakanı
D) Yüksek Hakimler Kurulu
E) Yüksek Savcılar Krulu

6. Aşağıdakilerden hangisi Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyesi değildir?
A) Adalet Bakanı
B) Adalet bakanlığı müsteşarı
C) Yargıtay Genel Kurulunca; kendi üye-leri arasından seçilip önerilen üç aday arasından Cumhurbaşkanınca atanan üyeler
D) Danıştay Genel Kurulunca; kendi üye-leri arasından seçilip önerilen üç aday arasından Cumhurbaşkanınca atanan üyeler
E) Türkiye Barolar Birliği Başkanı

7. Olağanastü hal bir bölge valiliğine bağlı birden çok ilde ilan edilmişse olağanüstü halin uygulanmasında görev ve yetki kime aittir?
A) İl Valisine
B) Bölge Valisine
C) İçişleri Bakanına
D) Başbakanlığa
E) Genelkurmay Başkanlığına

8. Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar, ve ağır ekonomik bunalım hallerinde illan edilen olağanüstü halde aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?
A) Vatandaşlara birtakım para, mal ve çalışma yükümlülükleri yüklenebilir.
B) Yaşam hakkı ihlal edilebilir.
C) Kişinin maddi ve manevi bütünlüğüne dokunulabilir.
D) Suç ve cezalar geriye yürütülebilir.
E) Mahkeme kararı olmaksızın kişiler suçlu sayılabilir.

9. TBMM seçimlerinden önce aşağıdaki bakanlardan hangisinin çekilmesi zorunludur?
A) Tabii Kaynaklar ve Enerji Bakanı
B) Ulaştırma Bakanı
C) Maliye Bakanı
D) Milli Eğitim Bakanı
E) Sağlık Bakanı

10. Herhangi bir sebeple boşalan bakanlığa en geç kaç gün içinde yeni bakan atanır?
A) 5 gün
B) 10 gün
C) 15 gün
D) 20 gün
E) 25 gün

11. Ülkemizde sağlık sebebiyle Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılmasına karar verilen Cumhurbaşkanı kimdir?
A) Fahri Korutürk
B) Cemal Gürsel
C) Adnan Menderes
D) Celal Bayar
E) Kenan Evren

12. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yargı ile ilgili görevlerinden birisi değildir?
A) Anayasa Mahkemesi üyelerini atamak
B) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcı Vekilini atamak.
C) Askeri Yargıtay üyelerini atamak
D) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek
E) Anayasa mahkemesinde iptal davası açmak

13. Yürütme yetkisinin tümünün kişi yada kurul olarak tek bir organa ait olmasına ne denir?
A) Monist yürütme
B) Kollejyal yürütme
C) Dualist yürütme
D) Yarı başkanlık sistemi
E) Rasyonelleştirilmiş parlamenterizm

14. Başbakan veya bakanların görevleriyle ilgili cezai sorumluluklarının araştırılmasını sağlayan denetim aracı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gensoru
B) Meclis Soruşturması
C) Meclis Araştırması
D) Genel Görüşme
E) Soru

15. Meclis araştırma komisyonu aşağıdaki kurumların hangisinin yetkililerini çağırıp bilgi almak yetkisine sahip değildir?
A) Radyo Televizyon Kurumundan
B) Genel ve katma bütçeli dairelerden
C) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından
D) Devlet sırları ile ilgili olarak Milli İstihbarat Teşkilatından
E) Kamu yararına çalışan derneklerden

16. TBMM’de en az karar yeter sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Meclis üye tam sayısının mutlak çoğunluğu
B) Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu
C) Toplantı yetersayısının salt çoğunluğu
D) Üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlası
E) Üye tam sayısının beşte birinin iki fazlası

17. Aşağıdakilerden hangisi TBMM üyeli-ğinin düşmesi nedenlerinden birisi değildir?
A) İstifa
B) Azil
C) Kesin hüküm giyme
D) Partisinin temelli kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep olma
E) Kısıtlanma

18. Çıkaracağı milletvekili sayısı 36 veya daha fazla olan iller kaç seçim çevresine ayrılır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

19. Milletvekilliklerini artık bırakmayacak şekilde dağıtan seçim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) D’hnont usulü
B) En büyük artık usulü
C) En kuvvetli ortalama sistemi
D) Milli Bakiye sistemi
E) Liste Usulü

20. Aşağıdakilerden hangisi yürütmenin asli düzenleme yetkisine bir örnektir?
A) Tüzükler
B) Yönetmelikler
C) Kanun Hükmünde Kararname
D) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
E) Müşterek Kararnameler

21. Anayasaya aykırı olmamak koşuluyla her konunun yasama organınca istenildiği ölçüde ayrıntılı olarak düzenlenmesine ne ad verilir?
A) Yasama yetkisinin ilkelliği
B) Yasama yetkisinin asliliği
C) Yasama yetkisinin devredilmezliği
D) Yasama yetkisinin genelliği
E) Yasama yetkisinin bölünmezliği

22. Kuvvetler birliği görevler ayrılığı ilkesini kabul eden anayasamız aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1876 Anayasası
B) 1921 Anayasası
C) 1924 Anayasası
D) 1961 Anayasası
E) 1982 Anayasası

23. 1982 Anayasasında 2001 yılnda yapılan değişiklikle Anayasa Mahkemesinin anayasa değişiklikleri hakkında iptal kararı verebilmesi için karar yeter sayısı ne olmuştur?
A) Üçte bir oy çokluğu
B) Üçte iki oy çokluğu
C) Dörtte üç oy çokluğu
D) Beşte üç oy çokluğu
E) Oybirliği

24. Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasında sınırlama aracının amacı gerçekleştirmeye elverişli olması ve araç ile amaç arasında ölçülü bir oran olmasına ne ad verilir?
A) Hakkın özü
B) Demokratik toplum düzenin gerekleri
C) Ölçülülük ilkesi
D) Temel hak ve özgürlüklerin kötüye kulla-nılmaması
E) Tabii hak anlayışı

25. Aşağıdakilerden hangisi bir siyasi partiye üye olabilir?
A) Hakimler ve Savcılar
B) Devlet Memurları
C) Silahlı Kuvvetler mensupları
D) Üniversite Öğretim Üyeleri
E) Yükseköğretim öncesi öğrencileri

26. Halk tarafından seçilen yasama organının ve onun içinden çıkan hükümetin, genel oyla seçilmeyen bazı kurum ve kuruluşlarca sınırlandırılamaması kuramına ne ad verilir?
A) Depolitisazyon
B) Saf milli irade
C) Militan demokrası
D) Kooptasyon
E) Çerçeve anayasa

27. 1961 Anayasasının yapım sürecinde Milli Birlik Komitesinin yanında aşağıdakilerden hangisi bulunmuştur?
A) Danışma Meclisi
B) Cumhuriyet Senatosu
C) Bilim Kurulu
D) Cumuhurbaşkanlığı Genel Sekre-terliği
E) Temsilciler Meclisi

28. 1924 Anayasasına göre Anayasa değişikliği teklifi sayısı kaçtır?
A) TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğu
B) TBMM üye tam sayısının mutlak çoğun-luğu
C) TBMM üye tamsayısının en az üçte biri
D) TBMM üye tamsayısının en az üçte ikisi
E) TBMM üye tamsayısının beşte biri

29. Yasama ve Yargı karşısında yürütmenin yürütmenin içinde de özellikle Cumhurbaşkanın güçlendirdiği anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1876 Anayasası
B) 1921 Anayasası
C) 1924 Anayasası
D) 1982 Anayasası
E) 1961 Anayasası

30. Belli bir eylem için o eylemin işlen-mesinden sonra özel bir mahkeme kurulması Anayasanın ilkelerinden hangisine aykırılık oluşturur?
A) Sosyal devlet
B) İnsan haklarına saygılı devlet
C) Hukuk devleti
D) Laiklik
E) Milli egemenlik


1. E
2. C
3. A
4. B
5. B
6. E
7. B
8. A
9. B
10. C
11. B
12. E
13. A
14. B
15. D
16. D
17. B
18. C
19. A
20. D
21. D
22. C
23. D
24. C
25. D
26. B
27. E
28. C
29. D
30. C