Muhasebe Uygulamaları Ünite 3 – Alacaklar

Konu Mayıs 29, 2018 tarihinde tarafından  
2.Sınıf Ders Notları, AÖF Ders Notları kategorisine eklenmiştir.

ÜNİTE- 3 ALACAKLAR

1- TİCARİ ALACAKLAR
– ALICILAR
– ALACAK SENETLERİ
– ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
2- DİĞER TİCARİ ALACAKLAR
1- TİCARİ ALACAKLAR
a)ALICILAR : Müşterilerin işletmeye olan senetsiz borçların izlendiği hesaptır.Aktif bir hesaptır.Müşteri işletmeye borçlandığında hesap borçlu, borcunu ödediğinde hesap alacaklı çalışır.
Değerleme : Alıcılar hesabı için vuk. Değerleme ölçüsü olarak mukayyet değer esasını uygular.
Dönem sonu alıcılar hesabı yardımcı hesap toplamları ile karşılaştrılarak hesap toplamlarının sağlaması yapılır.
Örnek: İşletme tamamı kredili 5.000.000.tl. tutarlı mal satmıştır.
————————————
alıcılar 5.000.000
y.içi.satışlar 5.000.000
————————————
Örnek: İşletme yarısı peşin yarısı kredili olarak 10.000.000 tl tutarlı mal satmıştır.
———————————–
alıcılar 5.000.000
kasa 5.000.000
y.içi satışlar 10.000.000
—————————————-
Örnek: İşletme müşterisine 1.000.000 tl satış iskontosu uygulamıştır.
————————————-
satış iskontoları 1.000.000
alıcılar 1.000.000
————————————–
Örnek : Müşteri işletmeye olan senetsiz borcunun 3.000.000.tl.sini ödemiştir.
———————————–
kasa 3.000.000
alıcılar 3.000.000
———————————–
Örnek: Yıl içinde 10.000.000 tl tutarlı bir kredili satış kayıtlara yanlışlıkla 8.000.000 tl olarak geçmiştir,düzeltme kaydını yapınız.
—————————————- ————————————-
alıcılar 8.000.000 alıcılar 2.000.000
y.içi satışlar 8.000.000 y.içi satışlar 2.000.000
—————————————- —————————————-
HATALI KAYIT DÜZELTME KAYDI

b) ALACAK SENETLERİ :Müşterilerin işletmeye olan senetli borçlarını gösteren aktif bir hesaptır.
Müşteriden bir senet alındığında hesabın borcuna ,bu senetleri ciro edip başkasına devrederken yada senedin vadesi gelip müşteri senedini ödediğinde hesabın alacağın akayıt yapılır.
Bu senetler 4 türdür:
Cüzdandaki senetler
Tahsildeki senetler:
İskontodaki senetler
Teminattaki senetler
Tahsil edilebilme durumuna göre 3 türdür:
Normal-tahsil edilebilir
Şüpheli alacaklar
Değersiz alacaklar
Değerleme: Değerleme ölçüsü olarak tasarruf değeri esas alınır.
Şüpheli duruma düşen alacak senetleri için itibari değer esas alınır ve bunlar için yılsonu karşılık ayrılır.Eğer alacak senetleri için mukayyet değer esas alınırsa bir envanter düzeltme kaydı yapılmaz.
Reoskont : Tasarruf değerinin alacak sentelrine uygulanması işlemine reoskont denir.Bu işlem
ALACAK SENETLERİ REOSKONTU HSB.nda izlenir.Aktifi düzenleyici olup esasen pasif karakterli bir hesaptır.
Formül : A.N.T.
36500+(N*T)
A: senedin değeri N: vade tarihi ile değerleme günü arasındaki gün sayısı T: reoskont oranı
Örnek: 20.01.1996 vadeli 80.000.000.tl.lik bir müşteri senedi yıl sonu reoskont uygulamasına tabi tutulmuştur.Uygulanan reoskont oranı %50 dir.Hesaplayınız.
80.000.000*%50 *20/36500+(20*50)=
800.000.000/365=2.191.780 80.000.000-2.191.780=77.808.220
—————————–
reoskont faiz giderleri 2.191.780
alacak.sen.reoskont. 2.191.780
——————————-
Bu işlem bir gider olduğu için dönem kar/zararına devredilerek kapatılır.

c) ŞÜPHELİ ALACAKLAR: Dava ve icra safhasında,yada protesto edilerek birden fazla istenmesine rağmen ödenmemiş alacaklar şüpheli sayılır.Bu alacaklar için karşılık ayrılması gerekir.Karşılık şüpheli duruma düşülen dönemde ayrılır.Oluşan gider dönem kar/zararına devredilir.
Ticari amaç olmayan alacaklar ve teminata bağlanmış alacaklar şüpheli duruma düşsede karşılık ayrılmaz.
Örnek: İşletme müşterisine ait 10.000.000 senedi vadesinde tahsil edememiş protesto ettirerek icraya vermiştir.
—————————————–
alacak senetleri( protestoda)10.000.000
alacak senetleri( cüzdanda)10.000.000
—————————————–

Örnek: Bu alacak senedi şüpheli duruma düşmüştür.
——————————————
şüpheli tic.alacaklar 10.000.000
alacak senedi(protestoda) 10.000.000
——————————————
karşılık giderleri 10.000.000
şüpheli tic.alacak.karşılığı 10.000.000
——————————————

Örnek: Müşteri 10.000.000 senedini sonradan işletmeye ödemiştir.
————————————
kasa 10.000.000
şüp.tic.alacak. 10.000.000
————————————-
şüp.tic.alacak.karşılığı 10.000.000
konusu kalmayan karş. 10.000.000
—————————————
DEĞERSİZ ALACAK: Tahsil olanağı mahkeme kararı ile imkansız hale gelen ve alınmasından vazgeçilen alacaktır.
Bunun için yeniden karşılık ayrılmaz.
Örnek: Müşteriden olan 10.000.000 tl senetli alacaktan vazgeçilmiştir.
—————————————
şüpheli tic.alacak.karşılığı 10.000.000
şüpheli tic.alacaklar 10.000.000
——————————————-
2-DİĞER ALACAKLAR :
İşletmenin ticari nedenli olmayan alacaklarını ifade eder. Bunlar :
· ortaklardan alacaklar
· iştiraklerden alacaklar
· bağlı ortaklıklardan alacaklar
· personelden alacaklar
· diğ.çeş.alacaklar