Muhasebe Uygulamaları Ünite 10 – Ticaret Şirketleri

Konu Haziran 30, 2018 tarihinde tarafından  
2.Sınıf Ders Notları, AÖF Ders Notları kategorisine eklenmiştir.

ÜNİTE-10 TİCARET ŞİRKETLERİ
İşletme: İnsan ihtiyaçlarını karşılamak için mal veya hizmet üreten iktisadi birim veya kuruluşlara işletme denir.Bir kişi kurabilir.İşletme çeşitleri şunlardır:
1- Büyüklüğüne göre: – büyük – orta – küçük – çok uluslu işletme
2- İşkoluna göre : – endüstri – ticaret – hizmet – tarım – turizm
3- Üretilen mala göre : – tüketim malı üreten – endüstri malı üreten
4- Mülkiyetine göre : – özel işletme – kamu işletmesi – karma işletme – yabancı sermayeli işletme
5- Hukuki yapısına göre : -tek şahıs işletmesi – şirketler

İşletmeler şu amaçlarla şirket olmak ister:
– sermaye ve işbölümü sağlamak – sorumluluğu sınırlandırmak – riski dağıtmak

Şirket: 2 yada daha fazla gerçek yada tüzel kişinin ortak bir amaç uğruna zeka servet ve emeklerini birleştirmeleri hususunda yaptıkları anlaşmaya denir.
Özellikleri:
– En az 2 kişi tarafından kurulur.
– Ortak bir amaç olmalıdır.
– Bir sözleşme yapılmalıdır.
– Belli bir sermaye konmalıdır.
Tüzel: Kanunen kazanılan kişiliktir.
Gerçek: Doğuştan kazanılan kişiliktir.

Şirketlerin Sınıflandırılması:
1-Borçlar kanununa göre:
Adi şti: Tüzel kişiliği yoktur.Kuruluşu bir şekle bağlı değildir.Ticari unvan zorunluluğu yoktur.Şirket sözleşmesi yazılı veya sözlü olabilir.
2-Özel kanunla kurulan şti: Devlet tarafından belli bir amacın gerçekleştirilmesi için özel bir kanunla kurulan şirkettir.
3- Kooperatifler : Bireylerin ortak menfaatlerini gerçekleştirmesi için kurulan tüzel,değişir ortaklı ve sermayeli şirkettir.
4- TTK.ya göre : 2 gruba ayrılır:
a) Şahıs şirketi b) Sermaye şirketi
– Kollektif şti. – Anonim Şirketi
– Komandit şti. – Limited Şti
– Eshamlı komandit(sermayesi paylara bölünmüş komandit şti.)
Özellikleri:
Şirket sözleşmesi yazılıdır.
Tüzel kişidir.
Ticari ünvanı olmalıdır.
İflasa tabidir.
Ticaret siciline kayıtlıdır.
Ticari defterleri tutmak zorundadır.
Şahıs ve sermaye şirketleri arasındaki farklılıklar şunladır:
1- Şahıs şirketi ortakları gerçek kişi ( komanditer ortak hariç),Sermaye şirketinde gerçek yada tüzeldir.
2- Şahıs şirketinde sorumluluk sınırsız,(komanditer hariç), sermaye şirketinde sermaye payına bağlıdır
3- Şahıs şirketinde sermaye miktarı belirsiz,sermaye şirketinde sermaye miktarı kanunla belirlidir.
4- Şahıs şirketinde emek,ticari itibar sermaye olur(komanditer hariç),sermaye şti.de bu olamaz.
5- Şahıs şti.de sözleşme oybirliği ile değiştirilir, sermaye şti.de sözleşme oyçokluğu ile değişir.
6- Şahıs şti.de ortağın ölümü şirketin sona erme nedeni olabilir,sermaye şirketini bu etkilemez.
7- Şahıs şti.nde ortaklar Gelir vergisi öder, sermeye şti hem gelir hem kurumlar vergisi öder.
8- Şahıs şti ortaklığının devri zordur, sermaye şti ortaklığı devri daha kolaydır.
9- Şahıs şti. yedek ayırmaz,sermaye şirketi yedek ayırır.
10-Şahıs şti ünvanında ortaklardan birinin adı olmalı,sermaye şti.nde bu zorunluluk yoktur.

Muhasebe Uygulamaları Ünite 13 – Komandit Şirket

Konu Haziran 12, 2018 tarihinde tarafından  
2.Sınıf Ders Notları, AÖF Ders Notları kategorisine eklenmiştir.

ÜNİTE 13 KOMANDİT ŞİRKET

Komandit şti: Ticari bir işletmeyi ticari bir ünvan altında işletmek amacıyla kurulan ve şirket ortaklarından bazılarının sorumluluğunun sermaye payları ile sınırlandırılmış olan şirkettir.Kollektif şti gibidir; farkı ise ortak yapısıdır.
2 Tür ortak vardır:
1-Komandite: Sorumluluğu sınırlandırılmamış gerçek kişi ortaktır..Geliri Ticari kazançtır.
2-Komanditer:Sorumluluğu sınırlı gerçek kişi yada tüzel kişidir,kazancı menkul sermaye iradıdır.
Özellikleri:
Ticari ünvanda komandite ortağın adı ve soyadı yeralır.
Komanditer ortak emek ve ticari itibar olarak sermaye koyamaz.
Temsil ve Yönetim komandite ortağa aittir.
Komanditer ortak denetleme yetkisine sahiptir.
Komanditer ortağın sermayesi azalmışsa eksiklik tamamlanana kadar kar ve faiz isteyemez.
Komanditenin kazancı ticari kazanç, komanditerin kazancı menkul sermaye iradıdır.
Yevmiye kayıtları :Komandit şti de kuruluş, sermaye artış ve azalış, kar zarar dağıtım işlemleri kollektif şti. ile aynıdır.
1- Kuruluş :
———————————– ————————————-
Ödenmemiş sermaye Kasa
Sermaye Ödenmemiş Sermaye
———————————- ————————————–
Sermaye artırım : Kuruluş işlemi ile aynıdır.
Sermaye azaltımı:
——————————— —————————–
Sermaye Ortaklara borçlar
Ortaklara Borçlar kasa
——————————— —————————
Kar dağıtımı :————————- ————————————
Dönem net karı Ortaklara borçlar
Ortaklara borçlar kasa
—————————– ————————————–
Zarar dağıtımı:————————– ——————————-
Ortaktan alacaklar Kasa
Dönem net zararı Ortaktan alacaklar
——————————– ———————————

Muhasebe Uygulamaları Ünite 9 – Mali Tabloların Düzenlenmesi

Konu Haziran 8, 2018 tarihinde tarafından  
2.Sınıf Ders Notları, AÖF Ders Notları kategorisine eklenmiştir.

ÜNİTE 9 MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ31 aralıkta genel geçici mizan düzenlenir
dönemsonu envanteri yapılır düzeltmeler yapılır.
Kesin mizan düzenlenir mali tablolar yapılır ve en son hesaplar kapatılır.
Hesaplar ters kayıtla kapatılır.
Bilanço: Doğruluk , samimiyet ve açıklık niteliklerini taşımalıdır.İşletmenin mali durumunu belli bir tarih itibariyle gösterir.
Gelir tablosu: İşletmenin belli bir dönemdeki faaliyet sonuçlarını gösterir.
Ticari kar ttk.ya göre bulunan kar, Mali kar vuk.a göre bulunan kardır.

Ticari kar ile mali kar karşılaştırması: TİCARİ KARDAN MALİ KARA GEÇİŞ
Değerleme: TTK maliyet,Vuk da belirli TİCARİ KAR+KAN.KABUL EDİLM.GİDER
Giderler yönünden : ttk ve vuk ta farklıdır. – VERGİDEN MUAF GELİR
Amortisman: TTK serbest,vuk %20 + EKSİK DEĞERLEME FARKI
Karşılık ayırma:ttk serbest, vuk zorunlu – FAZLA DEĞERLEME FARKI

Muhasebe Uygulamaları Ünite 11 – Kollektif ŞTİ ve Sermaye Değişiklikleri

Konu Haziran 5, 2018 tarihinde tarafından  
2.Sınıf Ders Notları, AÖF Ders Notları kategorisine eklenmiştir.

ÜNİTE – 11 KOLLEKTİF ŞTİ KURULUŞU VE SERMAYE DEĞİŞİKLİKLERİ

Kolektif şti: Ticari bir işletmeyi ticari bir unvan altında işletmek amacıyla gerçek kişilerce kurulan ve ortaklarının sorumluluğu sınırlandırılmamış olan şirkettir.Tüzel kişiler kuramaz ve ortakta olamaz.
Kuruluş işlemleri sırayla şöyledir:
Yazılı bir sözleşme hazırlanır
Sözleşme tüm ortaklarca imzalanır.
Sözleşme notere onaylatılır.
Ticaret siciline kayıt yaptırılır.(en geç 15 gün içerisinde)

Ticaret sicile başvuruda istenen evraklar:
Şirket sözleşmesi
Ticari durum tasdiknamesi
Ortakların nüfus cüzdan suretleri ve ikametgah senetleri
İmza sirküleri
Ehliyet belgesi (medeni haklardan yararlanma)

Tescil ve ilanla tüzel kişilik kazanan şirket 1 ay içerisinde şu kurumlara başvurmalıdır:
Vergi Dairesine 2- SSK.ya(işçi çalıştıracaksa) 3- Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne
Not: Kollektif şti ünvanında ortaklardan birinin adı veya soyadı yeralmalıdır.Kanuni mukavelelere göre kurulmayan kollektif şti. adi şirket sayılır.Borçlar Kanunu uygulanır.

Kuruluş işlemlerinin muhasebesi:
Şu defterleri tutarlar: 1-Yevmiye 2- kebir 3- kasa 4-envanter 5- kambiyo senetleri defteri

Kuruluş yevmiye kayıtları 2 aşamadan oluşur:
Sermayenin taahhüdü 2- Sermaye taahhüdünün yerine getirilmesi
———————————–
Ödenmemiş sermaye
Sermaye
———————————– SERMAYE TAAHHÜT KAYDI
Kasa
Ödenmemiş Sermaye
———————————–SERMAYE TAAHHÜDÜNÜ YERİNE GETİRME KAYDI

A-)SERMAYE ARTIRIMI VE KAYDI
Sermayedeki değişikliklerin tescil ve ilanı zorunludur.
Şu nedenlerle artırım yapılır:
Kuruluş sırasında gerekli sermaye miktarı eksik hesaplanmış olabilir.
Şirket iş hacmini genişletmeye karar vermiş olabilir.
Enflasyon nedeniyle sermaye yetersiz kalmış olabilir.
Yanlış yatırım politikaları sermayeyi olumsuz etkilemiş olabilir.

Sermaye artırımı şu yollarla yapılır:
Mevcut ortakların sermaye payları artırılır.
Yeni ortak alınır.
Başka bir şirketle birleşilir.

Yevmiye kaydı: Sermaye taahhüdü ve taahhüdü yerine getirme kaydı ile aynıdır.
————————————– ————————————-
Ödenmemiş sermaye Kasa
Sermaye Ödenmemiş Sermaye
————————————— ————————————–

B-)SERMAYE AZALTIMI VE KAYDI
Sermayedeki değişikliklerin tescil ve ilanı zorunludur.
Şu nedenlerle azaltılır:
Kuruluş sırasında gerekli sermaye miktarı fazla hesaplanmış olabilir.
Şirket zarar etmiş bu zararı ortaklar karşılamamış olabilir.
Şirketten ortak ayrılmış yada ortak çıkarılmış olabilir.

Şu yöntemlerle sermaye azaltılır:
Mevcut ortakların sermaye payı azaltılır.
Ortak çıkarılır yada ortak ayrılır.

Yevmiye kaydı: 2 kayıt yapılır: 1- Azaltım taahhüt edilir 2-Azaltım yapılır.
——————————– ————————————-
Sermaye Ortaklara Borçlar
Ortaklara Borçlar Kasa
——————————– ————————————–
Azaltım taahhüdü Azaltımın yerine getirilişi

Muhasebe Uygulamaları Ünite 18 – Şirketlerde Birleşme, Tür Değişme

Konu Mayıs 30, 2018 tarihinde tarafından  
2.Sınıf Ders Notları, AÖF Ders Notları kategorisine eklenmiştir.

ÜNİTE 18 ŞİRKETLERDE BİRLEŞME TÜR DEĞİŞTİRME
BİRLEŞME:2 yada daha fazla şirketin bir araya gelerek tek bir şirket oluşturmasına birleşme denir.
Birleşme nedenleri şunlardır: 1-Rekabeti yoketmek 2-Büyük sermaye elde etmek 3- Girdi akışını kolaylamak
2 tür birleşme vardır:
1-Yeni şirket kurma: Birleşen şirketlerin hukuksal yapısı son bulur.Yeni isim bünyesinde devam edilir.
2-Katılma yoluyla : Katılım yapan şirketlerin hukuksal yapısı biter,katılınan şirkette devam edilir.
Birleşme koşulları:
1-Birleşilen şirketler aynı türden olmalıdır.
2-Birleşen şirketler ayrı ayrı birleşme kararı alır.
3-Örnek bir bilanço ile borçlarını nasıl ödeyeceklerine dair beyanname düzenlemelidir.
birleşme süreci:
1-Birleşme müzakereleri:Birleşmelerin türü,değişim koşulları,pay dağılımı ve taraflara yüklenecek borç ve yükümlülükler tartışılır.
2-Birleşme sözleşmesi:Sözleşmede ortakların ünvanı,şirketin esas sermayesi,ortakların pay tutarları,taraflara yüklenilen borç ve yükümlülükler ile değişim ölçü ve oranları yeralır.
3-Birleşmenin karara bağlanması
4-Bilançoların ilanı
TÜR DEĞİŞTİRME :Mevcut bir şirketin başka bir şirkete dönüşerek hukuksal anlamda şekil değiştirmesine tür değiştirme denir.
Şahıs şirketinde tür değiştirme:Bir kollektif şti komandit şti.ne,komandit kolektife tasfiye edilmeden dönüşebilir.Bunun için ortakların oybirliği ile karar alması gerekir.Örnek bir bilanço düzenlenir,mahkemeden onay alınır ve tescil ilanı yapılır.
Sermaye şirketinde tür değiştirme:Anonim ve limited şirket birbirine tasfiye olmadan dönüşebilir

Muhasebe Uygulamaları Ünite 3 – Alacaklar

Konu Mayıs 29, 2018 tarihinde tarafından  
2.Sınıf Ders Notları, AÖF Ders Notları kategorisine eklenmiştir.

ÜNİTE- 3 ALACAKLAR

1- TİCARİ ALACAKLAR
– ALICILAR
– ALACAK SENETLERİ
– ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
2- DİĞER TİCARİ ALACAKLAR
1- TİCARİ ALACAKLAR
a)ALICILAR : Müşterilerin işletmeye olan senetsiz borçların izlendiği hesaptır.Aktif bir hesaptır.Müşteri işletmeye borçlandığında hesap borçlu, borcunu ödediğinde hesap alacaklı çalışır.
Değerleme : Alıcılar hesabı için vuk. Değerleme ölçüsü olarak mukayyet değer esasını uygular.
Dönem sonu alıcılar hesabı yardımcı hesap toplamları ile karşılaştrılarak hesap toplamlarının sağlaması yapılır.
Örnek: İşletme tamamı kredili 5.000.000.tl. tutarlı mal satmıştır.
————————————
alıcılar 5.000.000
y.içi.satışlar 5.000.000
————————————
Örnek: İşletme yarısı peşin yarısı kredili olarak 10.000.000 tl tutarlı mal satmıştır.
———————————–
alıcılar 5.000.000
kasa 5.000.000
y.içi satışlar 10.000.000
—————————————-
Örnek: İşletme müşterisine 1.000.000 tl satış iskontosu uygulamıştır.
————————————-
satış iskontoları 1.000.000
alıcılar 1.000.000
————————————–
Örnek : Müşteri işletmeye olan senetsiz borcunun 3.000.000.tl.sini ödemiştir.
———————————–
kasa 3.000.000
alıcılar 3.000.000
———————————–
Örnek: Yıl içinde 10.000.000 tl tutarlı bir kredili satış kayıtlara yanlışlıkla 8.000.000 tl olarak geçmiştir,düzeltme kaydını yapınız.
—————————————- ————————————-
alıcılar 8.000.000 alıcılar 2.000.000
y.içi satışlar 8.000.000 y.içi satışlar 2.000.000
—————————————- —————————————-
HATALI KAYIT DÜZELTME KAYDI

b) ALACAK SENETLERİ :Müşterilerin işletmeye olan senetli borçlarını gösteren aktif bir hesaptır.
Müşteriden bir senet alındığında hesabın borcuna ,bu senetleri ciro edip başkasına devrederken yada senedin vadesi gelip müşteri senedini ödediğinde hesabın alacağın akayıt yapılır.
Bu senetler 4 türdür:
Cüzdandaki senetler
Tahsildeki senetler:
İskontodaki senetler
Teminattaki senetler
Tahsil edilebilme durumuna göre 3 türdür:
Normal-tahsil edilebilir
Şüpheli alacaklar
Değersiz alacaklar
Değerleme: Değerleme ölçüsü olarak tasarruf değeri esas alınır.
Şüpheli duruma düşen alacak senetleri için itibari değer esas alınır ve bunlar için yılsonu karşılık ayrılır.Eğer alacak senetleri için mukayyet değer esas alınırsa bir envanter düzeltme kaydı yapılmaz.
Reoskont : Tasarruf değerinin alacak sentelrine uygulanması işlemine reoskont denir.Bu işlem
ALACAK SENETLERİ REOSKONTU HSB.nda izlenir.Aktifi düzenleyici olup esasen pasif karakterli bir hesaptır.
Formül : A.N.T.
36500+(N*T)
A: senedin değeri N: vade tarihi ile değerleme günü arasındaki gün sayısı T: reoskont oranı
Örnek: 20.01.1996 vadeli 80.000.000.tl.lik bir müşteri senedi yıl sonu reoskont uygulamasına tabi tutulmuştur.Uygulanan reoskont oranı %50 dir.Hesaplayınız.
80.000.000*%50 *20/36500+(20*50)=
800.000.000/365=2.191.780 80.000.000-2.191.780=77.808.220
—————————–
reoskont faiz giderleri 2.191.780
alacak.sen.reoskont. 2.191.780
——————————-
Bu işlem bir gider olduğu için dönem kar/zararına devredilerek kapatılır.

c) ŞÜPHELİ ALACAKLAR: Dava ve icra safhasında,yada protesto edilerek birden fazla istenmesine rağmen ödenmemiş alacaklar şüpheli sayılır.Bu alacaklar için karşılık ayrılması gerekir.Karşılık şüpheli duruma düşülen dönemde ayrılır.Oluşan gider dönem kar/zararına devredilir.
Ticari amaç olmayan alacaklar ve teminata bağlanmış alacaklar şüpheli duruma düşsede karşılık ayrılmaz.
Örnek: İşletme müşterisine ait 10.000.000 senedi vadesinde tahsil edememiş protesto ettirerek icraya vermiştir.
—————————————–
alacak senetleri( protestoda)10.000.000
alacak senetleri( cüzdanda)10.000.000
—————————————–

Örnek: Bu alacak senedi şüpheli duruma düşmüştür.
——————————————
şüpheli tic.alacaklar 10.000.000
alacak senedi(protestoda) 10.000.000
——————————————
karşılık giderleri 10.000.000
şüpheli tic.alacak.karşılığı 10.000.000
——————————————

Örnek: Müşteri 10.000.000 senedini sonradan işletmeye ödemiştir.
————————————
kasa 10.000.000
şüp.tic.alacak. 10.000.000
————————————-
şüp.tic.alacak.karşılığı 10.000.000
konusu kalmayan karş. 10.000.000
—————————————
DEĞERSİZ ALACAK: Tahsil olanağı mahkeme kararı ile imkansız hale gelen ve alınmasından vazgeçilen alacaktır.
Bunun için yeniden karşılık ayrılmaz.
Örnek: Müşteriden olan 10.000.000 tl senetli alacaktan vazgeçilmiştir.
—————————————
şüpheli tic.alacak.karşılığı 10.000.000
şüpheli tic.alacaklar 10.000.000
——————————————-
2-DİĞER ALACAKLAR :
İşletmenin ticari nedenli olmayan alacaklarını ifade eder. Bunlar :
· ortaklardan alacaklar
· iştiraklerden alacaklar
· bağlı ortaklıklardan alacaklar
· personelden alacaklar
· diğ.çeş.alacaklar

Muhasebe Uygulamaları Ünite 8 – Özkaynaklar

Konu Mayıs 28, 2018 tarihinde tarafından  
2.Sınıf Ders Notları, AÖF Ders Notları kategorisine eklenmiştir.

ÜNİTE 8 ÖZKAYNAKLAR

ÖZKAYNAK: İşletmenin toplam net varlıkları ve borçları arasındaki farktır.
Şu unsurlardan oluşur:
– Ödenmiş sermaye
– Sermaye yedekleri
– Kar yedekleri
– Geçmiş yıl karları
– Dönem net karı
Varsa geçmiş yıl zararları ve dönem zararı bu unsurların toplamından düşülür.

SERMAYE VE ÖDENMİŞ SERMAYE:
İşletmeye işletme sahip ve ortakları tarafından tahsis edilen ve anasözleşmede yeralan ticaret siciline tescil edilen esas sermaye 500 SERMAYE hsb.nda izlenir.
Esas sermayenin henüz ödenmemiş olan kısmı 501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE hsb.nda izlenir.
Ödenmiş sermaye ile ilgili bir hsb.yoktur.Esas sermaye- Ödenmemiş sermaye farkı ödenmiş sermayeyi verir.
——————————————— Sermaye taahhüdü kaydı
ÖDENMEMİŞ SERMAYE
SERMAYE
———————————————–Sermaye taahhüdünün yerine getirilmesi
KASA
ÖDENMEMİŞ SERMAYE
———————————————-

Sermayede oluşan artış ve azalışlar 690 Dönem kar/zararı hsb.nda gösterilir.Kar sermayeye ilave, zarar sermayeden bir indirim olarak ayrıca gösterilir.

YEDEKLER
Karın dağıtılmayarak işletmede geleceğe karşı tedbir amaçlı alıkonulan kısmına yedek denir.Sermaye şirketlerince ayrılırlar.
2 ye ayrılır: 1- kar yedekleri 2- sermaye yedekleri
1- Kar yedekleri: Net karın dağıtılmayıp işletmede bırakılan kısmıdır.Amaç özkaynakları sağlam tutmaktır.3 e ayrılır:
a) Yasal yedek: TTK ya göre ayrılması zorunlu yedektir.
b) Statü yedek: Şirket sözleşmesine göre ayrılan yedektir.
c) Olağanüstü yedek : Şirket genel kurulunun toplanarak olağanüstü dönemlerde ayırdığı yedektir.
d) Özel fonlar: yenileme yatırım sermaye itfası gibi amaçlarla kardan ayrılan yedektir.

2- Sermaye yedekleri: İşletmenin faaliyet karı dışında kalan sermaye hareketleri ile oluşan ve işletmede bırakılan tutarlardır.4 e ayrılır:
a) Hisse senedi ihraç primi: Sermaye artırımına giden aş.nin nominal bedelin üzerinde bir fiyatla hisse senedi çıkarması durumunda ihraç fiyat ile nominal bedel arasındaki farktır.
b) Maddi duran varlık yeniden değerleme artışı: Paranın alımgücündeki azalma nedeniyle varlıkların değerinin p.yasa fiyatına yakınlaştırılması işlemidir.
c) İştiraklerden yeniden değerleme artışı:
d) Hisse senedi iptal karları: Aş.ortaklarından biri sermayesini ödemezse ortağın senetleri iptal edilir yerine yeni ortak alınır.Yeni ortağın ödediği bedel eski tutardan fazla ise bu fark bu grubta yeralır.

DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI:
GELİR>GİDER= KAR
GELİR<GİDER=ZARAR

Gelirler ve giderler 690 Dönem kar/zararı hsb.na devirle kapanır.
Vergi sonrası kar 692 dönem kar/zararına aktarılır.
————————————————- vergi sonrası kar/zarar kaydı
690 dönem kar/zararı
691 Dönem karı vergi ve yas.yük.karşılığı hsb
692 Dönem net kar/zararı
—————————————————
———————————
692 Dönem net kar/zararı
590 dönem net karı
——————————— kar kaydı
591 dönem net zararı
692 dönem net kar/zararı
———————————– zarar kaydı

Muhasebe Uygulamaları Ünite 5 – Duran Varlıklar

Konu Mayıs 26, 2018 tarihinde tarafından  
2.Sınıf Ders Notları, AÖF Ders Notları kategorisine eklenmiştir.

ÜNİTE – 5 DURAN VARLIKLAR

İşletmenin faaliyetinde 1 yıldan fazla uzun sürede kullanmak için elde ettiği varlıklar duran varlıktır.
2 gruba ayrılır: 1- maddi duran varlık 2- maddi olmayan duran varlık
MADDİ DURAN VARLIK: Fiziksel yapıya sahip duran varlıklardır, şu hesaplarda izlenir.
Arazi ve arsa
Yer altı yerüstü düzenleri
Binalar
Tesis makine ve cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Diğ.maddi dur.varlıklar
Birikmiş amortismanlar
Yapılmakta olan yatırımlar

DEĞERLEME :
* TTK .da maliyet bedeli ile değerleme yapılır,bu bedelden amortisman ayrılır.
* VUK.da maliyet bedeli ile aktife varlık kaydedilir ve değerleme yapılır, Bu varlıkla ilgili yapılan giderler malın maliyetine eklenir.

AMORTİSMAN: Maddi duran varlıklar için ayrılan aşınma ve yıpranma payına amortisman denir.Duran varlığın değeri kullanılan süreye göre dağıtılarak gider yazılır.
Arsa ve araziler amortismana tabi değildir.TTK bu konuda işletmeyi serbest bırakmış VUK.amortisman ayrılması gereğini belirtmiştir.
Vuk.a göre 4 amortisman yöntemi vardır:
Normal amortisman
Azalan kalanlar üzerinden amortisman
Madenlerde amortisman
Fevkalede amortisman
Normal amortisman: Eşit paylı amortismandır.Duran varlığın maliyeti kullanım süresine bölünerek amortisman tutarı bulunur.Oran en fazla % 20.dir.
Amortisman tutarı: Duran varlık maliyeti/hizmet süresi
Örnek: 100 milyona satın alınan bir demirbaşın hizmet süresi 5 yıl ise yıllara göre amortisman tutarını bulunuz.
100.000.000/5=20.000.000
Örnek: Aynı örneğin 3. yıl amortisman tutarı nedir?
20.000.000
Örnek: Aynı örneğin 2.yıl birikmiş amortisman tutarını bulunuz.
20.000.000 1.yıl 20.000.000 2.yıl toplam 40.000.000
Kıst amortisman: Sadece taşıtlara uygulanır.İlk yıl taşıt kaç ay kullanılmışsa o kadar amortisman ayrılır.Ay tam kabul edilir.
Amortisman tutarı: yıllık amortisman tutarı* kullanılan ay sayısı/12
Örnek: 600 milyona 10.11.2001 de satın alınan taşıta % 20 normal amortisman uygulanacaktır.
600*%20=120 yıllık tutar
120*2 /12= 20.000.000 2001 için kıst
2001 için 20.000.000
2002 120 000 000
2 120 000 000
2004 120 000 000
2005 120 000 000+100 000 000=220 000 000

2- Azalan kalanlar üzerinden amortisman: % 40.ı aşmadan bu yöntem kullanılabilir.Normal amortismanın 2 katıdır.Normale dönüş yapılabilir.
Örnek: İşletme 100 milyona aldığı demirbaşa %20 normal amortisman üzerinden azalan kalanlar yöntemi uygulayacaktır.Yıllara göre payları bulun.
100*%40 =40.000.000
60*40 =24.000.000
36*40 =14.400.000
21.6*40 =8.640.000
son yıl kalan tamamen indirilir. 12.960.000.
Amortismanların muhasebe kaydı:
2 tür kayıt yöntemi vardır:
1- Direk kayıt: Duran verlığın değeri amortisman payı kadar azaltılır.
2- Endirek kayıt: Amortisman payı 257 Birikmiş amortisman hsb.alacağına kaydedilir.Gider türüne göre de Gnel Yönetim veya Pazarlama Sat.Dağ.Gideri Hesabı borçlandırılır.
Örnek:İşletme 1.000.000.000 liraya aldığı bilgisayar için anormal amortisman yöntemine göre amortisman ayırmıştır.
———————————-
Genel.yön.gid. 200.000.000
Birikmiş amortisman 200.000.000
———————————–
Örnek: İşletme dağıtım için aldığı taşıta 150.000.000.lira amortisman ayırmıştır.
————————————-
paz.sat.dağ.gid. 150.000.000
Birikmiş amortisman 150.000.000
————————————–
Maddi duran varlığın satışı:
Örnek: İşletmenin 400.000.000 lira maliyetli otosu peşin 150.000.000 liraya satılmıştır.Otonun birikmiş amortismanı 200.000.000 liradır.
Net değer: 400.000.000-200.000.000=200.000.000
Satış zararı: 200.000.000-150.000.000= 50.000.000
——————————————–
kasa 150.000.000
birikmiş amortisman 200.000.000
d.olağandışı gid.zar. 50.000.000
Taşıt 400.000.000
———————————————
eğer 250.000.000 liraya satsaydı 50.000.000 kar olurdu o zaman
————————————————–
kasa 250.000.000
bir.amortisman 200.000.000
taşıt 400.000.000
d.ol.d.ger.kar 50.000.000
—————————————————–
eğer satılan demirbaş yenilenecekse bu satış karı dönem karına eklenmez Özel fon hsb.na aktarılır en çok 3 yıl süresi vardır 3 yıl sonra yenileme yapılmazsa tekrar kara eklenir.
————————————————–
kasa 250.000.000
bir.amortisman 200.000.000
taşıt 400.000.000
özel fonlar(yenileme) 50.000.000
—————————————————–
yenileme olmazsa
——————————
özel fon 50.000.000
d.ol.gel.kar 50.000.000
——————————-
YENİDEN DEĞERLEME :
Paranın alım gücünde oluşan azalma nedeniyle yeniden değerleme yapılır.Bu Maddi dur.Varlık Yeniden Değ.Artışı Hsb.nda izlenir.
Örnek: İşletme 100 milyon lira maliyetli birikmiş amortismanı 20 milyon olan demirbaşını % 50 yeniden değerlemeye tabi tutacaktır.Değer artışını bulunuz.
100* %50 =50.000
20 * %50 = 10.000
80 * %50 = 40.000
————————————
demirbaş 50.000.000
birikmiş amortisman 10.000.000
mad.d.v.yen.değ.artışı 40.000.000
————————————–
Yeniden değerleme sonrası demirbaşın değeri üzerinden amortisman ayrılır.

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIK: Fiziksel varlığı olmayan işletmeye bazı hak ve imtiyazlar sağlayan varlıklardır.Bunlar:
Haklar:Lisans,patent,imtiyaz gibi elde edinilen hukuki tasarruflar ile kamu otoritelerinin işletme tanıdığı haklar ve yetkilerdir.
Şerefiye: İşletmenin konumunun kuruluş yerinin işletmeye sağladığı üstünlüğün parasal değeridir.
Kuruluş ve örgütlenme gideri: İşletme kuruluşnda yapılan tüm giderlerdir.
Araştırma geliştirme gideri: İşletmenin bir ürünü geliştirme yenileme için yaptığı giderlerdir.
Özel maliyetler:Kiralanan gayrimenkuller üzerinde yapılan ekleme ve geliştirme için yapılan giderdir.
Bunlar maliyet bedelleri ile aktife kaydedilir.Yeniden değerlemesi yapılmaz.Amortismanı 5 yılda eşit payla itfa edilir.
————————————
şerefiye 150.000.000
kasa 150.000.000
———————————–
gen.yön.gid 30.000.000
bir.amortisman 30.000.000
————————————

Muhasebe Uygulamaları Ünite 14 – Anonim Şirket

Konu Mayıs 25, 2018 tarihinde tarafından  
2.Sınıf Ders Notları, AÖF Ders Notları kategorisine eklenmiştir.

ÜNİTE 14 ANONİM ŞİRKET

Anonim şti:Esas sermayesi belirli,paylara bölünmüş,tüzel kişiliğe sahip ve şirket ortaklarına karşı sadece mal varlığıyla sorumlu olan şirkete Anonim şirket denir.Ortakların sorumluluğu semaye paylarıyla sınırlıdır.
2 tür anonim şirket vardır:
1- Aile AŞ: Halka kapalıdır.Kurucu sayısı en az 5 en çok 250 kişidir.
2- Halka açık AŞ: Kurucu sayısı en az 5 olup en fazlası için bir sınır yoktur.
2 tür kuruluş vardır:
a) Ani kuruluş: Sermayenin tamamı ortaklarca taahhüt edilir.Taahhüdün dörtte birinin yerine getirilme zorunluluğu vardır.Kuruluşta şirket sözleşmesi yazılır,imzalanır,notere onaylatılır,Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınır,tescil ve ilan yapılır.
Yevmiye kaydı
——————————— Sermayenin tamamının tahhüdü
Ödenmemiş sermaye
Sermaye
———————————- Masrafların ortaklardan alınması
kuruluş ve örgütlenme gideri
indirilecek kdv
ortaklara borçlar
———————————— sermaye tahhüdünün dörtte birinin yerine getirilmesi
kasa
Ödenmemiş sermaye
———————————–
b)Tedrici kuruluş:
1-Şirket sözleşmesi yazılır,notere onaylatılır,
2-Sermayenin %10’u merkez bankasına veya muteber bir bankaya sanayi ve ticaret bakanlığı adına açılan bir hesaba yatırılarak bloke edilir.
3-Sanayi ve ticaret bakanlığından izin alınır.
4-Sermayenin %90 ‘ı taahhüt edilir.
5- Sermaye piyasası kurulundan izin alınır.
6-Sermayenin %90’ı için hisse senedi ihraç edilir.
7- Hisse senedi bedelleri bakanlık adına açılan hesaba yatırılarak bloke edilir.
8- Şirket genel kurulu toplanarak kuruluşu karara bağlar.
9- Tescil ve ilan yapılır.
Yevmiye kaydı
——————————– sermayenin %10 tahhüdü
ödenmemiş sermaye
sermaye
——————————- %10 tahhüdün yerine getirilmesi
bankalar
ödenmemiş sermaye
———————————- %90 sermayenin tahhüdü
ödenmemiş sermaye
sermaye
——————————– hisse senedi ihracı
borçlu nazım hesab
alacaklı nazım hesab
——————————– hisse senedi bedellerinin bankada blokajı
bankalar
ödenmemiş sermaye
——————————– kuruluş giderinin ortaklardan sağlanması
kuruluş ve örgütlenme gideri
indirilecek kdv
ortaklara borçlar
————————————— blokajın kalkması
bankalar
bankalar
————————————– nazım hesabların kapatılması
alacaklı nazım hesab
borçlu nazım hesab
————————————- bankaya ödenen komisyonun kaydı
kuruluş ve örgütlenme gideri
bankalar
———————————–

ANONİM ŞİRKETTE SERMAYE ARTIRIMI
1-Aile AŞ.lerinde sermaye artırımı: Öncelikle önceki sermayenin tamamının yerine getirilmiş olması gerekir.
Aşamaları: *Yönetim kurulu karar alır
* Sanayi ve tic.bakanlığından izin alınır.
*Genel kurul da kesin karar alınır
* Sermayenin tamamı tahhüt edilir.
* Tescil ve ilan yapılır.
Artırım şu yollarla yapılabilir:
* Hisse senedi çıkararak
* yedek akçeyi dağıtmayıp karı sermayeye ekleyerek
* hisse senedi tahhüdünü artırarak
* Tahvil sahiplerine alacağına karşı hisse senedi vererek
* Başka şirketle birleşerek
* Değer artışlarını sermayeye ekleyerek
Ani kuruluşta: Sermaye piy. Kurulundan izin alınmaz, hisse senedi çıkarılamaz, Sanayi veTic.Bak.lığından izin alınır.
Tedrici Kuruluşta: Sermaye piyasası kurulundan ve sanayi ticaret bakanlığındanda izin alınır.
Not:Kuruluştaki yapılan tescil ve ilan giderleri Kuruluş ve örgütlenme gideri hesabında izlenir.
Sermaye değişiklikleri sırasında yapılan giderler Finansman gideri hesabında izlenir.
2-Halka açık AŞ.de sermaye artırımı: Şu aşamalar izlenir:
*Yönetim kurulu karar alıp sözleşme değişikliğini hazırlar
* Sermaye piyasası kurulundan izin alınır.
*Sanayi ve Ticaret bakanlığından izin alınır.
*Genel kurul karar verir.
*Tescil ve ilan yapılır.
Kayıtlı sermaye: AŞ.esas sözleşmesinde hüküm bulunmak kaydıyla yönetim kurulu kararı ile TTK.nın sermayenin artırılmasına dair hükümlerine tabi olmaksızın hisse senedi çıkarabilecekleri azami miktarı gösteren ticaret siciline tescil edilmiş sermayedir.Kayıtlı sermayenin tavanı bilançoda dipnot olarak gösterilir.
Çıkarılmış Sermaye: Bilançoda izlenen sermayedir.
Yevmiye kaydı: Kuruluş kayıtları gibidir.
————————– artırım tahhüdü
Ödenmemiş sermaye
Sermaye
—————————değer artışı ödemelerinin sermayeye eklenmesi
MDV.Yeniden değerleme artışı
Ödenmemiş sermaye
—————————— hisse senedi ihracı
borçlu nazım hesab
alacaklı nazım hesab
——————————- bedelin bankada blokajı
bankalar
ödenememiş sermaye
———————————– masrafların kaydı
finansman gideri
ind.kdv
bankalar
———————————–blokajın çözülmesi
bankalar
bankalar
————————————nazım hesabların kapanması
alacaklı nazım hesab
borçlu nazım hesab
————————————–
ANONİN ŞİRKETTE SERMAYE AZALTIMI:
Şu aşamalardan oluşur:
*Yönetim kurulu karar alır
* Mahkemeden bilirkişi raporu alınır.
* Sanayi vetic.bakanlığından izin alınır.
* Genel kurul karar verir.
* Tescil ve ilan yapılır.
Yevmiye kaydı
———————————– azaltım tahhüdü ————————– ———sermayenin geri ödenmesi
sermaye ortaklara borçlar
ortaklara borçlar kasa
——————————— ————————————

Muhasebe Uygulamaları Ünite 15 – Anonim Şirkette Kar Dağıtımı ve Muhasebesi

Konu Mayıs 22, 2018 tarihinde tarafından  
2.Sınıf Ders Notları, AÖF Ders Notları kategorisine eklenmiştir.

ÜNİTE- 15 ANONİM ŞİRKETTE KAR DAĞITIMI VE MUHASEBESİ

Anonim şirkette kar dağıtımına karar veren genel kuruldur.
Kar devlet,ortaklar ve işletme arasında paylaştırılır.
Karın nasıl dağıtılacağını gösteren tabloya kar dağıtım tablosu denir.
Dönem karı
+Kanunen kabul edilmeyen giderler
-Vergiden muaf gelirler
+Eksik değerleme farkları
-Fazla değerleme farkları
MALİ KAR=Kurumlar Vergisi Matrahı*%20=Kurumlar vergisi

Dönem karı * %5 =1.tertip yedek akçe*
Ödenmiş sermaye * %5= 1.temettü*
Dönem karı-Kurumlar vergisi=Gelir vergisi matrahı*%20=Gelir vergisi
Gelir vergisi*%10=Gelir vergisi fonu
Dönem karı-(kurumlar v.+kurumlar v.fonu)-(gelir v+gelir v.fonu)-1.temettü-1.tertip y.akçe=2.tertip yedek akçe matrahı
2.tertip yedek akçe matrahı*%10=2.tertip yedek akçe
2.tertip yedek akçe matrahı-2.tertip yedek akçe=2.temettü

Not:Halka açık AŞ.de 1.temettü %20 üzerinden hesaplanır.

YEVMİYE KAYITLARI
——————————————————- Dönem karı üzerinden vergi ve diğ.yükümlülükler için karşılık ayırma
Dönem karı vergi ve diğ.yasal yük.karş.
Dönem karı vergi ve dği.yasal.yük.karş.
———————————————————Net karın tesbiti
Dönem kar/zararı 7
Dönem karı vergi ve dği.yasal.yük.karş.
Dönem net kar/zararı
——————————————————— Karın bilanço hesabına devri
Dönem net kar/zararı
Dönem net karı
———————————————————-Geçmiş yıl karının devri
Dönem net karı
Geçmiş yıl karları
———————————————————-Genel kurul kararıyla kar dağıtımı
Geçmiş yıl karı
Yasal yedekler
Ortaklara borçlar
———————————————————–vergi borcunun kesinleşmesi
Dönem karı vergi ve diğ.yasal.yük.karş.
Ödenecek vergi ve fonlar
———————————————————–

Sonraki Sayfa »