Genel Muhasebe Bütünleme Sınavı 1

Konu Mayıs 10, 2018 tarihinde tarafından  
AÖF Çıkmış Sorular kategorisine eklenmiştir.

Genel Muhasebe Bütünleme Sınavı 1


1) Aşağıdakilerden hangisi, in­sanların do­ğuştan itibaren yakın çevresinden öğren­diği ve zamanla ilişkide bu­lun­du­ğu sosyal çevrelerle ge­liş­ti­r­di­ği dile verilen addır?

A) Ortak Dil
B) Lehçe
C) Ağız
D) Şive
E) Anadil

——————————————————————————–

2) Aşağıdaki Türk lehçelerinden hangisi içinde %50 civarında Moğolca sözcük bulunduğu için zor anlaşılmaktadır?

A) Nogay Türkçesi
B) Başkırt Türkçesi
C) Gagauz Türkçesi
D) Kumuk Türkçesi
E) Saha ( Yakut ) Türkçesi

——————————————————————————–

3) Aşağıdakilerden hangisi, yan­­­­sımalı ikilemelerden biri de­­ğildir?

A) Fosur fosur
B) Kıkır kıkır
C) Tıpış tıpış
D) Para mara
E) Katur kutur

——————————————————————————–

4) Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Sınav başlamak üzereyken sınıfa girdi.
B) Çalışma masasını toplamadan dışarı çıkmış.
C) Kitapları çantasına özensizce koydu.
D) Gereksiz eşyaları tavan arasına çıkardı.
E) Evin ancak bir bölümünü temizleyecekmiş.

——————————————————————————–

5) Dille oynamak, dile olabildiğince değişik biçimler vermek, sözcüklerin yakın çağrı­şımlarını, gidebileceği son durağa kadar izlemek ve bunlardan, yepyeni tatlar taşıyan imgeler üretmek, şiirdeki ustalığın gizleridir.
Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangi-sinde doğru olarak verilmiştir?

A) Özne – nesne – dolaylı tümleç – yüklem
B) Özne – nesne – yüklem
C) Nesne – dolaylı tümleç – yüklem
D) Nesne – yüklem
E) Özne – yüklem

——————————————————————————–

——————————————————————————–

7) Aşağıdakilerin hangisinde kı­sa çizgi (-) kullanılmaz?

A) Eklerin başında, eylem köklerinin sonunda
B) Arasözleri, ayrıntı sayılabilecek açıklamaları belirtmekte
C) Karşıt durum ve tutumları belirleyen sözcüklerin arasına konur.
D) Aralarında ilgi bulunan iki kavram arasında
E) Yazımı sığdırılamayan satır sonlarındaki özel adlara getirilen çekim eklerini ayırmada

——————————————————————————–

Virgül, arasöz ve aratümcelerin başında, sonunda kullanılabilir.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde virgülün kullanımı bu kurala örnek gösterilebilir?

A) Sen beni anlamıyorsan, ben seni anla­mam.
B) Tüm insanların, bitkilerin, toprağın ihtiyacı var sevgiye.
C) Bizi üzdün, sen de zor durumda kalıyor-sun.
D) Bu kitabı, mavi kaplıyı, bana hediye edersen sevinirim.
E) Bu bağlılık, bu sevgi, bu dürüstlük hiçbir yerde görülmez.

——————————————————————————–

9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanılmıştır?

A) Askerden geldikten sonra babasının yanında çalışacak.
B) Gün boyunca yazdıklarımı kısaca özetleyiverdim.
C) Sevgisizlik ve ilgisizlik bu yaştaki çocukları problemli yapıyor.
D) Şermin’in işi de evi de annesine yakın bir yerdeydi.
E) İlk okullar ve orta okullar kar yağışı ne-deniyle tatil edildi.

——————————————————————————–

10) Aşağıdaki cümlelerden han­gisinde yapısı yanlış olan bir sözcük kullanımından doğan anlatım bozukluğu vardır?

A) Zevklerini yeterince geliş­tire­memiş kişi­lere sanatın değerini anlatamazsınız.
B) Dikkatsiz olanlar çok hata yaparlar.
C) Çocuklar hoşgörülü bir ortamda yetiş­tirilmelidir.
D) Ekmek fiyatlarının ucuz­laştırılacağı söyleniyor.
E) Böyle düşüncelerin yararına inanmadı­ğımı defalarca söyledim size.

——————————————————————————–

11) “Fen ve askeri liselere hazırlık kursları yarın baş­la­ya­cak”. Bu cümledeki anla­tım bo­zuk­­­luğunun benzeri aşa­ğı­da­­kile­r­den hangisinde var­dır?

A) Kimi bakanlar tüketici ve tarımsal krediye öncelik tanıyor.
B) Büyük teyzem bizi sevi­yor, ama, hiç gelmiyor.
C) Bu bankaya banka müdürü ve ban­kanın müfettişleri geli­yor, bir şey bulamıyor.
D) İzmir’i çok sever, asla ay­rılamazdı.
E) Annem yemek yapmasını iyi bilir.

——————————————————————————–

12) “Bir cümlede belirteç (zarf) görevini yap­ması gereken bir sözcüğün sıfat göre­vinde kullanılması, anlatımda pürüz yaratır ve doğallığı bozar.”
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, buna örnek gösterilebilecek bir kullanım vardır?

A) Camlara vuran ışıklar, durmadan de­ğişiyordu.
B) Merdiveni üç dört basamak çıkıp durdu.
C) Fazla göze çarpmayan, ama güzel bir ceketti.
D) Bu sokaklar, ucuz otellerle doludur.
E) Sıcak mı sıcak bir günü yaşıyorduk.

——————————————————————————–

13) “Kapının önündeki çocuk, bir bardak su getirip verdi, kadın bir yudum aldı, minnetle baktı.”
Bu cümledeki anlatım bozuklu­ğunun ne­de­ni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özne eksikliği
B) Özne-yüklem uyumsuzluğu
C) Nesne eksikliği
D) Gereksiz sözcük kullanılması
E) Dolaylı tümleç eksikliği

——————————————————————————–

14)
Güzelliğin on para etmez
Şu bendeki aşk olmasa
Eğlenecek yer bulamam
Gönlümdeki köşk olmasa
Bu dörtlükte ozanın anlatmak istediği ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sevgiliden ayrı kaldığı için çok sıkılmakta, ne yapacağını bilememektedir.
B) Sevgilinin aslında güzel olmadığını alaycı bir dille vurgulamaktadır.
C) Ozan nereye baksa sevgiliyi görmekte, ondan karşılık beklemektedir.
D) Ozanın sevgiliye duyduğu aşk karşılıksızdır.
E) Ozana göre sevgilinin güzelliği değil, karşı hissedenler önemlidir.

——————————————————————————–

15) Edebi değer taşıyan şiirlerin, duygu ve düşünce öze­l­liklerini yansıtacak biçimde yüksek sesle okunmasına ne ad verilir?

A) Sesli Okuma
B) Sessiz Okuma
C) İnşat Okuma
D) Anlayarak Okuma
E) Eleştirisel Okuma

——————————————————————————–

16) İnsanın içini dökmesi, rahatlaması ve arınması olayına ne ad verilir?

A) Empati
B) Sempati
C) Eşduyum
D) Katarsis
E) Diyalog

——————————————————————————–

17) “Köşe yazıları hızlı yazılır. Üstünde çok çalışmak için vakit yoktur. İnce eleyip sık dokumaya kalktın mı, yazıyı saatinde yetiş­tiremezsin. Köşe yazısı daha çok belleğe dayanılarak yazılır. Bu da rizikoyu artırır. Yanlış yazabilirsin, en azından cümlelerin çatısını daha iyi kurabilecekken, bozabilir-sin. Ertesi sabah yazıyı okuduğunda bir sözcük yerine oturmamış gözükecektir, ama değiştirecek olanağın kalmamıştır. İş işten geçmiştir. Noktalama eksiği bulabilir-sin, canın sıkılır, keyfin kaçar.”
Bu parçada aşağıdaki anlatım yöntemle­rinin hangisi ağır basmaktadır?

A) Sorulara bağlama
B) Karşılaştırma
C) Kanıtlama
D) Örnekleme
E) Açıklama

——————————————————————————–

1 Aşağıdakilerden hangisi, dü­şünceyi açma ve ge­liş­tirme yollarından biri de­ğildir?

A) Tanık gösterme
B) Nesnel verilerden yararlanma
C) Örnekleme
D) Tanımlama
E) Biçimlendirme

——————————————————————————–

19) “Nuran, usulca kalktı, oturduğu yerde yuvarlak bir leke gibi duruyordu ıslaklık. Ama kimse bir şey anlayamazdı, elinden fırlayan bardaktaki su dökülmüş olabilirdi. Zorda kalırsa öyle diyecekti. Anasının elinden aldığı bir dilimi ısırdı, ikinci dilimi avucunda sıktı.”
Yukarıdaki paragrafta anlatım biçimlerin-den hangisi ağır basmaktadır?

A) Öyküleme
B) Betimleme
C) Açıklama
D) Karşılaştırma
E) Tartışma

——————————————————————————–

20) Öykü türünün ilk örneği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Decameron Öyküleri
B) Sefiller
C) Telemak
D) Monte Kristo
E) Köktürk Yazıtlar

——————————————————————————–

21) Aşağıdakilerden hangisi, tö­re komedisi ör­neklerinden biri değildir?

A) Hastalık Hastası
B) Gülünç Kibarlar
C) Hülleci
D) Şair Evlenmesi
E) Vatan Yahut Silistre

——————————————————————————–

22) Edebiyatımızda en çok örneği olan şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lirik Şiir
B) Pastoral Şiir
C) Didaktik Şiir
D) Epik Şiir
E) Destan

——————————————————————————–

23) Aşağıdakilerden hangisi, Batı yazınındaki en ta­nınmış mektup roman yazarıdır?

A) Gothe
B) J.J.Rouessau
C) Balzac
D) Tolstoy
E) Dostoyevski

——————————————————————————–

24) Yapıtın yalnızca bir dil ürünü olarak ele alındığı eleştiri türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) İzlenimci eleştiri
B) Yaşam öyküsel eleştiri
C) Yapısal eleştiri
D) Yazar-yapıt ilişkisi eleştirileri
E) Tarihsel eleştiri

——————————————————————————–

25) Aşağıdakilerden hangisi, 1950’lerden son­ra eleştiri alanındaki yazarlar ara­sındadır?

A) Metin And
B) Ahmet Sevengil
C) Mehmet Kaplan
D) Nurullah Ataç
E) Tevfik Fikret

——————————————————————————–

26) Aşağıdakilerden hangisi, özel yazış­ma­larda dikkat edilmesi gereken nok­ta­lardan biri değildir?

A) Yazışma nedeni açıkça belirtilmelidir.
B) Gereksiz sözlerden kaçı­nılmalıdır.
C) Alıcı adresi doğru yazıl­malıdır.
D) Noktalama işaretlerine özen gösterilmelidir.
E) Kağıdın üst kısmında boşluk bırakıl­malıdır.

——————————————————————————–

27) Aşağıdakilerden hangisi, ka­rar yazımında dikkat edil­mesi gereken noktalardan biri değildir?

A) Karar yazısının başına karar tarihi yazılmalıdır.
B) Karar yazısının başında kararı yazan ki­şi­nin adı soyadı, adresi, ve imzası yer alır.
C) Toplantı başlığında ya­pılan yoklamaya göre katılmayan üyelerin ad­ları belirtil­melidir.
D) Toplantıda görüşülecek konulardan olu­şan bir gündem oluşturulmalıdır.
E) Görüşmelerden sonra ula­şılan sonuçlar mad­deler biçiminde sıralan­malıdır.

——————————————————————————–

2 Belgegeçerle gönderilen yazıların teyidi hangi sürede yapılmalıdır?

A) 2 saat
B) 3 saat
C) 4 gün
D) 5 gün
E) 1 ay

——————————————————————————–

29) Aşağıdakilerden hangisi, araştırmanın konusunun, konu ile ilgili kay­nakların taranması sonucunda ulaşılan bilgiler, araştırmanın amacı alt amaçlar ile araştırmanın yer aldığı bölümdür?

A) Yöntem
B) Bulgular
C) Kaynakça
D) Ekler
E) Giriş

——————————————————————————–

30) Aşağıdakilerden hangisi, tek kişilik ko­nuşmadır?

A) Açık oturum
B) Konferans
C) Sempozyum
D) Forum
E) Münazara
Cevaplar


Cevaplar ;

1 E
2 E
3 D
4 C
5 E
6 D
7 E
8 D
9 B
10 D
11 A
12 C
13 E
14 E
15 C
16 D
17 E
18 E
19 A
20 A
21 E
22 A
23 A
24 C
25 A
26 E
27 B
28 D
29 E
30 B