Pazarlama Yönetimi 3.Sınıf Deneme Sınavları

Konu Kasım 13, 2009 tarihinde tarafından  
AÖF Deneme Sınavları kategorisine eklenmiştir.

1-) Kişilerin ve örgütlerin amaçlarına uygun bir şekilde değişimi sağlamak üzere malların hizmetlerin ve düşüncelerin yaratılmasını fiyatlandırılmasını dağıtımını ve satış çabalarını planlama ve uygulama süreci aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üretim
B) Satış
C) Pazarlama
D) Finans
E) İşletme

——————————————————————————–
2-) Aşağıdakilerden hangi yaklaşıma göre; işletme ekonominin, pazarlama işletmenin alt bölümünü oluşturur ve tüm pazarlama faaliyetleri işletmenin bütününe ilişkin bağlantılar kurularak gerçekleştirilmelidir?
A) Fonksiyonel yaklaşım
B) Yönetsel yaklaşım
C) Sistem yaklaşımı
D) Analiz yaklaşımı
E) Bölümsel yaklaşım

——————————————————————————–
3-) Uzun dönemli kâr sağlayıcı satış miktarının hedeflenmesi aşağıdaki pazarlama dönemlerinin hangisinin temel faktörüdür?
A) Üretime yönelik anlayış
B) Mamüle yönelik anlayış
C) Satışa yönelik anlayış
D) Pazara yönelik anlayış
E) Toplumsal pazarlama anlayışı

——————————————————————————–
4-) Yeni bir satış şubesi açmak ya da özel bir reklam kampanyasının yürütülmesi için oluşturulan plan türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Stratejik planlama
B) Taktik planlama
C) Proje planlaması
D) Eylemsel planlama
E) Genel planlama

——————————————————————————–
5-) Aşağıdaki plan türlerinden hangisinin amacı işletmenin güçlü ticari alanlar bulup bu alanları geliştirmesi veya zayıf olanlarını elemesidir?
A) Stratejik planlar
B) Amaçlı planlar
C) Tek planlar
D) Taktik planlar
E) Proje planlar

——————————————————————————–
6-) Aşağıdakilerden hangisi SWOT analizi çerçevesinde belirlenen mikro çevresel faktörler arasında yer almaz?
A) Müşteriler
B) Araçlar
C) Rakipler
D) Tedarikçiler
E) Teknolojik gelişmeler

——————————————————————————–
7-) Boston Danışmanlık Şirketi tarafından geliştirilen ve stratejik İş Birimlerini 4 kadranlı bir matriste gruplandıran pazarlama plan aracı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mamul / Pazar Fırsat Matrisi
B) Stratejik İş Birimi Kavramı
C) Pazar Payı / Büyüme Matrisi
D) Pazar Planlaması
E) Ürün Satış Planlaması

——————————————————————————–
😎 Aşağıdaki pazarlama stratejilerinden hangisi özel pazara sahip mamul ve hizmetlere yönelik olarak kullanılır?
A) Odaklanma stratejisi
B) Uygun strateji
C) Farklılaştırma stratejisi
D) Toplam maliyet liderliği stratejisi
E) Satış liderliği stratejisi

——————————————————————————–
9-) Aşağıdakilerden hangisi tesadüfi örnekleme yöntemleri arasında yer almaz?
A) Alanlara göre örnekleme
B) Kümelere göre örnekleme
C) Basit tesadüfi örnekleme
D) Zümrelere göre örnekleme
E) Kararsal örnekleme

——————————————————————————–
10-) Aşağıdakilerden hangisi pazarlama probleminin teşhis ve çözümü ile ilgili olarak karar vericiye yardımcı olmak amacıyla verilerin objektif olarak toplanması analizi ve yorumlanmasıdır?
A) Pazarlama bilgi sistemi
B) Pazarlama araştırması
C) Veri toplama
D) Analiz süreci
E) Problemin tanımı

——————————————————————————–
11-) Aşağıdakilerden hangisi Psikografik bölümlendirmede en yaygın olarak kullanılan yöntemdir?
A) Vals2
B) Deneysel Yöntem
C) Gözlemsel Yöntem
D) Analiz Yöntemi
E) Yapısal Belirleme

——————————————————————————–
12-) Tüketici tutumlarının tutarlılığı ile ilgili aşağıdaki kuramlardan hangisi kişinin algıları, tutum nesnesi ve başka kişi ya da nesne arasındaki ilişkileri inceler?
A) Öz Algılama Kuramı
B) Sosyal Karar Kuramı
C) Denge Kuramı
D) Bilişsel Uyumsuzluk
E) Bilişsel Uyumluluk

——————————————————————————–
13-) Tüketicinin kendisi için bir ayakkabı satın alması için verdiği satın alma kararı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Programlanmış satın alma kararı
B) Rutin tepki davranışı
C) Kapsamlı problem çözme
D) Kısıtlı problem çözme
E) Ekstra karar süreci

——————————————————————————–
14-) Aşağıdakilerden hangisi temel bir grup ya da bölümden ziyade, tedarikleri sağlama süreci boyunca gelişen ve örgütten örgüte farklılık gösteren bir iletişim ağının oluşturulduğu birimdir?
A) Tedarikçi işletmeler
B) Satın alma departmanı
C) Satın alma merkezi
D) Üst yönetim
E) Sermaye sahipleri

——————————————————————————–
15-) Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel ürünlerin sınıflandırılmasında yer alan unsurlardan biri değildir?
A) Yapılar
B) Ağır Donanım
C) Hafif Donanım
D) Hammaddeler
E) Beğenmeli Mallar

——————————————————————————–
16-) İstenilen mal ve hizmetlerin arz eden tarafından devamlılığı kesildiğinde ya da arz eden değiştiğinde fiyat farklılaştığında ortaya çıkan endüstriyel satın alma türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Son defa satın alma
B) Değiştirilmiş tekrar satın alma
C) İlk defa satın alma
D) Devamlı satın alma
E) Devamsız satın alma

——————————————————————————–
17-) Aşağıdaki pazar türlerinden hangisinde, diğer işletmelere ya da tüketicilere yeniden satmak için ürünler alınıp satılır?
A) Yatırım Malları Pazarı
B) Üreticiler Pazarı
C) Kurumlar Pazarı
D) Aracılar Pazarı
E) Devlet Pazarı

——————————————————————————–
18-) Aşağıdakilerden hangisi Endüstriyel Pazarın ve Satın almanın nitelikleri arasında yer almaz?
A) Buradaki talep tüketici talebinden doğar.
B) Daha az sayıda alım yapılır
C) Daha çok miktarlarda alım yapılır
D) Satın almaya pek çok kişi katılır.
E) Satın almaya yalnızca ürünü kullanacak kişi katılır.

——————————————————————————–
19-) Gazoz üreten bir işletmenin kış aylarında da satış yapabilmek amacı ile oluşturduğu reklam kampanyaları aşağıdaki talep türlerinden hangisine yönelik bir çabadır?
A) Negatif talep
B) Sıfır talep
C) Gizli talep
D) Azalan talep
E) Düzensiz talep

——————————————————————————–
20-) Coca Cola’nın her pazara aynı ürünü, farksız tutundurma yöntemiyle ve Pazarlama yaklaşımıyla sunması, aşağıdaki hangi Pazar bölümleme Stratejisine örnektir?
A) Farklılaştırılmamış bütünleme stratejisi
B) Yoğunlaştırılmış (niş) stratejisi
C) Farklılaştırılmamış Kitle Pazar Stratejisi
D) Farklılaştırılmış bölümleme stratejisi
E) Farklılaştırılmamış ayrıntılama stratejisi

——————————————————————————–
21-) Aşağıdaki talep türlerinden hangisi tüketicilerin çoğunluğunun belirli bir ürüne karşı besledikleri isteksizliği ve hatta içten içe bir nefreti yansıtır?
A) Tam talep
B) Aşırı talep
C) Sağlıklı olmayan talep
D) Negatif talep
E) Düzensiz talep

——————————————————————————–
22-) Aşağıdakilerden hangisi tüm pazar içindeki değişik ürün faydalarını yansıtan farklı pazarlama bileşenlerine göre pazarın tüketici gruplarına ayrılmasıdır?
A) Farklılaştırılmış pazar
B) Potansiyeli belirlenen pazar
C) Yoğunlaştırılmış pazar
D) Pazar bölümleme
E) Tüm pazar

——————————————————————————–
23-) Aşağıdakilerden hangisi işletmenin ürettiği tüm ürün çeşitlerinin sayısını gösteren kavramdır?
A) Ürün karmasının eni
B) Ürün karmasının derinliği
C) Ürün karmasının tutarlılığı
D) Ürün karmasının boyu
E) Ürün karmasının yakınlığı

——————————————————————————–
24-) Aşağıdakilerden hangisi bireylerin kişisel gereksinme ve isteklerini gidermek amacı ile satın aldığı ürünlerdir?
A) Örgütsel Ürünler
B) Endüstriyel Ürünler
C) Yatırım Ürünleri
D) Hizmetler
E) Tüketim Ürünleri

——————————————————————————–
25-) Aşağıdakilerden hangisi markanın öncelikli olarak tüketici üzerinde ürünün özelliklerine ilişkin belli hatırlatmalar ya da anımsamalar yaptırması işlevidir?
A) Yarar sağlama işlevi
B) Değer yaratma işlevi
C) Çağrışım yapma işlevi
D) Kişilik belirleme işlevi
E) Kişilik farklılaştırma işlevi

——————————————————————————–
26-) Aşağıdaki ürün yaşam eğrisi aşamalarında hangisinde satış hacmi hızlı bir yükselme gösterir, kârda yükselme başlar, satış hacmi arttıkca birim maliyetler düşer ve kar marjı en yükseğe ulaşır?
A) Pazara giriş evresi
B) Büyüme evresi
C) Olgunluk evresi
D) Gerileme evresi
E) Sunuş evresi

——————————————————————————–
27-) Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin üretmiş olduğu mal dizisinin sayısını gösterir?
A) Boyu
B) Derinliği
C) Eni
D) Uyumu
E) Tutarlığı

——————————————————————————–
28-) Aşağıdakilerden hangisi dayanıklı ürünler kapsamında değerlendirilemez?
A) Otomobil
B) Çamaşır Makinası
C) Cep Telefonu
D) Benzin
E) Mobilya

——————————————————————————–
29-) Aşağıdakilerden hangisi, yeni ürün geliştirme sürecinin aşamaları arasında yer almaz?
A) Yeni ürün düşüncelerinin toplanması
B) Yeni ürün düşüncelerinin ayıklanması
C) Ürün kavramının oluşturulması
D) Pazara sunuş
E) Ürün markasının oluşturulması

——————————————————————————–
30-) Ürün dünyasında yeni olan ve tümüyle yeni bir işlev gören, kendine yeni bir pazar oluşturan ürünlere ne ad verilir?
A) Düşük maliyetli ürünler
B) İşlevi geliştirilmiş ürünler
C) Yeni işlevler eklenmiş ürünler
D) Tümüyle yeni ürünler
E) Yeniden düzenlenmiş ürünler

——————————————————————————–1-)
C

2-)
C

3-)
D

4-)
C

5-)
A

6-)
E

7-)
C

😎
A

9-)
E

10-)
B

11-)
A

12-)
C

13-)
D

14-)
C

15-)
E

16-)
B

17-)
D

18-)
E

19-)
E

20-)
C

21-)
D

22-)
D

23-)
D

24-)
E

25-)
C

26-)
B

27-)
C

28-)
D

29-)
E

30-)
D


1-) Aşağıdakilerden hangisi pazarlama yönetiminin temel fonksiyonlarından biri değildir?
A) Ürün geliştirme ve planlama
B) Fiyatlandırma
C) Satış artırıcı çabalar
D) Dağıtım kanalları ve fiziksel dağıtım
E) Kolaylaştırıcı fonksiyonlar

——————————————————————————–
2-) Aşağıdakilerden hangisi pazarlama sistemi fonksiyonlarından birisidir?
A) Ürün geliştirme ve planlama
B) Fiyatlandırma
C) Fiziksel fonksiyonlar
D) Tutundurma
E) Dağıtım

——————————————————————————–
3-) Aşağıdakilerden hangisi üretilen ürünün az ve talebin çok olduğu kıtlık dönemlerinden başka bir deyişle, satıcıların hakim olduğu piyasa koşullarında büyük miktarlarda ve ucuz üretmenin temel sorun olduğu dönem anlayışıdır?
A) Mamule yönelik anlayış
B) Satışa yönelik anlayış
C) Pazarlama anlayışı
D) Toplumsal pazarlama anlayışı
E) Üretime yönelik anlayış

——————————————————————————–
4-) Yönetim faaiyetlerini bir karar alma veya sorun çözme işlemi olarak gören pazarlama yaklaşımına ne ad verilir?
A) Fonksiyonel yaklaşım
B) Sistem yaklaşımı
C) Yönetsel yaklaşım
D) Tutundurma yaklaşımı
E) Fiyatlama yaklaşımı

——————————————————————————–
5-) Aşağıdakilerden hangisi Mamul/Pazar matrisinin elemanlarından biri değildir?
A) Pazara nufuz etme
B) Mamul geliştirme
C) Pazar geliştirme
D) Pazar seçme
E) Çeşitlendirme

——————————————————————————–
6-) Aşağıdakilerden hangisi Swot analizindeki mikro çevresel faktörler arasında yer almaz?
A) Müşteriler
B) Aracılar
C) Rakipler
D) Tedarikçiler
E) Teknoloji

——————————————————————————–
7-) VALS2 bölümleme sistemi içinde en altta yer alan tüketicilere ne ad verilir?
A) İşbitiriciler
B) Çabalayanlar
C) Yapıcılar
D) Mücadeleciler
E) Deneyimciler

——————————————————————————–
😎 Aşağıdakilerden hangisi birbirine benzemeyen pazarın daha küçük miktarlarda birbirine benzer tüketici gruplarına bölünmesi çalışmalarının tümüdür?
A) Hedef pazar
B) Pazar bölümlemesi
C) Pazar farklılaştırma
D) Pazar koordinasyonu
E) Pazarlama planlaması

——————————————————————————–
9-) Aşağıdaki stratejilerden hangisi kaliteye dayalı geliştirme çabaları kapsamında yer alır?
A) Toplam maliyet liderliği stratejisi
B) Farklılaştırma stratejileri
C) Odaklanma stratejileri
D) Maliyetleri düşürme stratejileri
E) Hedef kitleyi belirleme stratejileri

——————————————————————————–
10-) Aşağıdakilerden hangisi pazarlama planlaması süreci aşamalarından biri değildir?
A) Durum Analizi
B) İşletme ve pazarlama amaçlarının belirlenmesi
C) Pazarlama Karması Elemanlarının Belirlenmesi
D) Pazarlama Karmasının Programlanması
E) Uygulama

——————————————————————————–
11-) Boston Danışma Grubu’nun pazar payı büyüme matrisindeki düşük büyüme hızı ve yüksek pazar payına sahip işlere ve mamüllere ne ad verilir?
A) Yıldızlar
B) Nakit İnekleri
C) Soru İşaretleri
D) Nakit yutucular
E) SİB

——————————————————————————–
12-) Aşağıdakilerden hangisi anket formu hazırlama ilkelerinden biri değildir?
A) Açıklık
B) Hatırlatma
C) Örnekleme
D) Cevaplama arzusu yaratma
E) Cevaplayıcıyı şartlandırmama

——————————————————————————–
13-) Aşağıdakilerden hangisi gözlem yapma yöntemlerinden biri değildir?
A) Direkt gözlem
B) Odimetre
C) Sosyolojik gözlem
D) Gizlenmiş göz kamerası
E) Psiko-Galvanometre

——————————————————————————–
14-) Aşağıdakilerden hangisi araştırma süreci aşamalarından biri değildir?
A) Problemin teşhisi
B) Veri kaynaklarının belirlenmesi
C) Örneklem
D) Verilerin toplanmasında kullanılacak yöntemlerin seçimi
E) Tüketici araştırması

——————————————————————————–
15-) Aşağıdakilerden hangisi Psikografik bölümlemenin kullanıldığı alanlardan biri değildir?
A) Hedef Pazar tanımlama
B) Ürün çeşitlendirme
C) Ürün konumlandırma
D) Genel Strateji oluşturma
E) Sosyal ve politik olayların pazarlanması

——————————————————————————–
16-) Aşağıdakilerden hangisi tüketim ihtiyacı tam olarak karşılanmamış bir kişinin içine düştüğü olumsuz durumun azaltılıp ya da tamamen ortadan kaldırılıp denge oluşturulmasıdır?
A) Güdüleme
B) Dürtü
C) Güdü
D) Homeostatis
E) Bilişsel uyumsuzluk

——————————————————————————–
17-) Tüketicinin genellikle kendi duygusal tepkilerine dayalı olarak harekete geçmesine ne ad verilir?
A) Standart öğrenme hiyerarşisi
B) Düşük ilişki hiyerarşisi
C) Deneysel etki hiyerarşisi
D) Denge kuramı
E) Sosyal karar kuramı

——————————————————————————–
18-) Endüstriyel pazarlamayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Nihai tüketiciler dışında kalan pazarlar endüstriyel pazarlardır.
B) Endüstriyel pazarlama, bir ürünün ya da hizmetin kişisel tüketiminden daha farklı bir amaç için satıldığında oluşur.
C) Endüstriyel pazar sanayileşme ile ortaya çıkan bir pazardır.
D) Endüstriyel pazar bireysel ve ailevi ihtiyaçlara yönelik bir pazardır.
E) Endüstriyel pazar başkaları tarafından talep edilen ürün ya da hizmetlerin üretiminde kullanılan ürün ve hizmetlerin muhtemel alıcılarla karşılaştığı pazardır.

——————————————————————————–
19-) Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel pazarın niteliklerinden biri değildir?
A) Çok sayıda büyük alıcıdın oluşur.
B) Satın alma süreci daha biçimseldir.
C) Alıcı ve satıcılar uzun dönemli yakın ilişki kurarlar.
D) Satın alma sürecine pek çok uzman kişi katılır.
E) Satın alma kararı kişisel beğeniye dayanır.

——————————————————————————–
20-) Aşağıdakilerden hangisi satın alma yöntemlerinden biri değildir?
A) Satın alınacak her bir malın incelenmesi ya da tetkiki
B) Bir bütünü temsil eden örneklere bakılması ya da örnekleme
C) Yazılı spesifikasyonları temel alarak satınalma ya da tanımlama
D) Müzakere edilmiş sözleşmelerin kullanılması
E) Kişisel faktörlerin incelenmesi

——————————————————————————–
21-) Endüstriyel pazarlama ile tüketiciye yönelik pazarlama arasındaki en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ürünün niteliği
B) Ürününsınıflandırılması
C) Ürünün yaşam süresi
D) Ürünün kalitesi
E) Ürünün dağıtımı

——————————————————————————–
22-) Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel satınalma sürecinin aşamalarından biri değildir?
A) Ürünü ilişkin niteliklerin belirlenmesi
B) Arz edenlerin tanımlanması ve tekliflerin verilmesi
C) Alıcıların belirlenmesi
D) Alternatiflerin değerlendirilmesi
E) Satınalmanın yapılması

——————————————————————————–
23-) Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel ürünler arasında yer almaz?
A) Yapılar
B) Hammaddeler
C) İşlenmiş Maddeler
D) Hizmetler
E) Aranmayan Mallar

——————————————————————————–
24-) Aşağıdakilerden hangisi tüketiciler tarafından özlemi çekilen ancak çoğu kez ortaya konamayan istek ve arzuların toplandığı bir talep türüdür?
A) Negatif talep
B) Gizli talep
C) Sıfır talep
D) Azalan talep
E) Düzensiz talep

——————————————————————————–
25-) İşletmenin tüm pazarı analiz ederek pazar bölümlerinden birini seçip o pazara odaklanması tüketicinin zihninde bir ürün türüyle ilgili özel bir yerin oluşturulmasına ne ad verilir?
A) Programlama
B) Farklılaştırma
C) Tutundurma karması oluşturma
D) Mamul konumlandırma
E) Odaklanma stratejisi

——————————————————————————–
26-) Aşağıdakilerden hangisi pazar bölümlemesinin amaçlarından biri değildir?
A) Değerleme
B) Odaklaşma
C) Ayarlama
D) Tanımlama
E) Denetleme

——————————————————————————–
27-) Pazara sürülmesi kararlaştırılan yeni ürünün pazar başarısının araştırıldığı pazarlama analizine ne ad verilir?
A) Tüm pazar analizi
B) Bölgesel pazar analizi
C) Kalitatif pazar analizi
D) Pazar bölümleme analizi
E) Pazar alanı analizi

——————————————————————————–
28-) Bir ya da birkaç kezlik kullanım sonucunda değil de uzun süreli kullanımla, yararlı ömürleri yavaş yavaş yok edilen mal türlerine ne ad verilir?
A) Tüketim ürünleri
B) Dayanıklı ürünler
C) Dayanıksız ürünler
D) Kolayda ürünler
E) Endüstriyel ürünler

——————————————————————————–
29-) Aşağıdakilerden hangisi yönetim açısından yeni ürün değildir?
A) İşlevi geliştirilmiş ürün
B) Yeni işlevler eklenmiş ürün
C) Sürekli yenilik ürünleri
D) Yeniden düzenlenmiş ürün
E) Düşük maliyetli ürün

——————————————————————————–
30-) Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin üretmiş olduğu mal dizisinin sayısını gösterir?
A) Boyu
B) Derinliği
C) Eni
D) Uyum
E) Dizi

——————————————————————————–
1-)
E

2-)
C

3-)
E

4-)
C

5-)
D

6-)
E

7-)
B

😎
B

9-)
B

10-)
C

11-)
B

12-)
C

13-)
C

14-)
E

15-)
B

16-)
D

17-)
C

18-)
D

19-)
E

20-)
E

21-)
A

22-)
C

23-)
E

24-)
B

25-)
D

26-)
E

27-)
A

28-)
B

29-)
C

30-)
C


1-) Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın sağladığı faydalardan biridir?
A) Mülkiyet faydası
B) Bilgi faydası
C) Sistem faydası
D) Finansal fayda
E) Sosyal fayda

——————————————————————————–
2-) Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın özelliklerinden biri değildir?
A) Malların üreticilerden tüketicilere doğru akışını sağlaması
B) Zaman, yer ve sahiplik faydası yaratması
C) Kişilerin ve örgütlerin amaçlarına uygun bir şekilde değişimi sağlamak üzere, malların hizmetlerin ve düşüncelerin yaratılmasını, fiyatlanmasını, dağıtımını ve satış çabalarını planlaması ve uygulaması
D) Mal ve hizmetlerin el değiştirmesini sağlaması
E) Mallara ve hizmetlere şekil faydası yaratması

——————————————————————————–
3-) Pazarlamada ürünün ihtiyaç duyulduğu anda satın alınmasının sağlanması ile yaratılan faydaya ne ad verilir?
A) Şekil faydası
B) Yer faydası
C) Zaman faydası
D) Mülkiyet faydası
E) Maddi fayda

——————————————————————————–
4-) Aşağıdaki stratejilerden hangisi kaliteye dayalı geliştirme çabaları kapsamında yer alır?
A) Toplam maliyet liderliği stratejisi
B) Farklılaştırma stratejileri
C) Odaklanma stratejileri
D) Maliteyleri düşürme stratejileri
E) Hedef kitleyi belirleme stratejileri

——————————————————————————–
5-) Aşağıdakilerden hangisi mamul stratejisine etki eden faktörlerden biri değildir?
A) Hammadde kaynağını denetim olanağı
B) Gerekli yatırım miktarı
C) Mevsimlik dalgalanmalar
D) Endüstrinin rekabet yapısı
E) Doğrudan ya da dolaylı dağıtım

——————————————————————————–
6-) Aşağıdakilerden hangisi pazarlama denetiminin amaçlarından biri değildir?
A) Pazar payını genişletmek
B) Pazarlama kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak
C) İşletmenin pazarlama amaçlarını gerçekleştirmek
D) Pazarlama planındaki değişiklik gereksinimini belirlemek
E) Pazarlama planları ve stratejilerinin sonuçlarını ölçmek

——————————————————————————–
7-) Bilinmeyen fakat gelecekte arzu edilen şeylerin meydana gelmesini sağlamak için şu anda ne yapılması gerektiğini ortaya koyan işleme ne ad verilir?
A) Planlama
B) Pazarlama
C) Reklam
D) Tahmin
E) Karar verme

——————————————————————————–
😎 Bir işletmenin amaçlarını gerçekleştirmesi için gerekli olan eylemlerin uygulanması sürecine ne ad verilir?
A) Proje Planlaması
B) Stratejik Planlama
C) Taktik Planlama
D) Kısa Dönemli Planlama
E) Uzun Dönemli Planlama

——————————————————————————–
9-) Aşağıdakilerden hangisi anket formu hazırlama ilkelerinden biri değildir?
A) Açıklık
B) Hatırlatma
C) Örnekleme
D) Cevaplama arzusu yaratma
E) Cevaplayıcıyı şartlandırmama

——————————————————————————–
10-) Aşağıdakilerden hangisi deney yönteminin pazarlama araştırmalarındaki kullanım alanlarından biri değildir?
A) Mamul, fiyat ve reklam konuları
B) Ambalajın renk, materyal ve şekil bakımından denenmesi
C) Yeni mamullerin denenmesi
D) Fiyat politikalarının satışlar üzerindeki etkisinin test edilmesi
E) Mamul miktarının belirlenmesi

——————————————————————————–
11-) Aşağıdakilerden hangisi gözlem yapma yöntemlerinden biri değildir?
A) Direkt gözlem
B) Odimetre
C) Pisikolojik gözlem
D) Gizlenmiş göz kamerası
E) Psiko-Galvanometre

——————————————————————————–
12-) Aşağıdakilerden hangisi araştırma süreci aşamalarından biri değildir?
A) Problemin teşhisi
B) Veri kaynaklarının belirlenmesi
C) Örnekleme
D) Verilerin toplanmasında kullanılacak yöntemlerin seçimi
E) Tüketici araştırması

——————————————————————————–
13-) Aşağıdakilerden hangisi tüketicilerin satın alma davranışını etkileyen psikolojik faktörlerden biri değildir?
A) Değerler
B) İnançlar
C) Kişilik
D) Aile
E) Tutumlar

——————————————————————————–
14-) Kürk satın alan bir kişinin, satın aldığı kürkün kendisine statü sağlayacağı için olumlu, masum hayvanların ölümüne sebep olacağı için olumsuz güdülenmesi durumuna ne ad verilir?
A) Bilişsel uyumsuzluk
B) Uzaklaşma – uzaklaşma çelişkisi
C) Yaklaşma – yaklaşma çelişkisi
D) Yaklaşma – uzaklaşma çelişkisi
E) Zevke yönelik çelişki

——————————————————————————–
15-) Aşağıdakilerden hangisi ailede satın alma kararını etkileyen faktörlerden biri değildir?
A) Cinsiyet
B) Evlilik kaynakları
C) Deneyim
D) Eşlerin aileleri
E) Sosyo-ekonomik statü

——————————————————————————–
16-) VALS2 Bölümleme sistemi içinde doyumlu, yansıtıcı ve rahat olan tüketicilere ne ad verilir?
A) İşbitiriciler
B) Çabalayanlar
C) Yapıcılar
D) Mücadeleciler
E) Deneyimciler

——————————————————————————–
17-) Aşağıdakilerden hangisi Psikografik bölümlemenin kullanıldığı alanlardan biri değildir?
A) Hedef Pazar tanımlama
B) Ürün çeşitlendirme
C) Ürün konumlandırma
D) Genel strateji oluşturma
E) Sosyal ve politik olayların pazarlanması

——————————————————————————–
18-) Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel satın alma sürecinin aşamalarından biri değildir?
A) Ürüne ilişkin niteliklerin belirlenmesi
B) Arz edenlerin tanımlanması ve tekliflerin verilmesi
C) Alıcıların belirlenmesi
D) Alternatiflerin değerlendirilmesi
E) Satın almanın yapılması

——————————————————————————–
19-) Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel ürünlerden biri değildir?
A) Elektrik motorları
B) Demir çelik
C) Baca filtreleri
D) Kaset-CD filmleri
E) Kereste

——————————————————————————–
20-) Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel pazarın yapısına ait özelliklerden biri değildir?
A) Daha az sayıda ancak büyük müşterilerden oluşması
B) Müşteriler bölgesel olarak yoğunlaşmış olması
C) Alıcı talebinin son kullanıcıların talebinden doğması
D) Pazardaki talebin elastik olması
E) Pazardaki talebin tüketici talebindeki değişmelere bağlı olarak dalgalı olabilmesi

——————————————————————————–
21-) Endüstriyel pazarlamayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Nihai tüketiciler dışında kalan pazarlar endüstriyel pazarlardır.
B) Endüstriyel pazarlama, bir ürünün ya da hizmetin kişisel tüketiminden daha farklı bir amaç için satıldığında oluşur.
C) Endüstriyel pazar sanayileşme ile ortaya çıkan bir pazardır.
D) Endüstriyel pazar bireylere ve ailelere yönelik bir pazardır.
E) Endüstriyel pazar başkaları tarafından talep edilen ürün ya da hizmetlerin üretiminde kullanılan ürün ve hizmetlerin muhtemel alıcılarla karşılaştığı pazardır.

——————————————————————————–
22-) Aşağıdakilerden hangisi satın alma yöntemlerinden biri değildir?
A) Satın alınacak her bir malın incelenmesi ya da tetkiki
B) Bir bütünü temsil eden örneklere bakılması ya da örnekleme
C) Yazılı spesifikasyonları temel alarak satın alma ya da tanımlama
D) Müzakere edilmiş sözleşmelerin kullanılması
E) Kişisel faktörlerin incelenmesi

——————————————————————————–
23-) İşletmelerin alışılmış tercihlere karşı yeni alternatifleri de dikkate almaya istekli olduğu satın alma türüne ne ad verilir?
A) Doğrudan yeniden satınalma
B) Değiştirilmiş tekrar satınalma
C) İlk defa satınalma
D) Perakende satınalma
E) Sistemli satınalma

——————————————————————————–
24-) Aşağıdakilerden hangisi negatif talep değildir?
A) Sigara dumanından rahatsız olanların sigaray karşı yaklaşımları
B) Müslüman ülkelerde domuz etine karşı olan yaklaşımlar
C) Barışseverlerin silaha karşı yaklaşımları
D) Hayvanların öldürülmesini istemeyenlerin vizon kürke karşı yaklaşımları
E) Şişmanların şişmanlatmayan pastaya olan yaklaşımları

——————————————————————————–
25-) Ürünle ilgili satış potansiyelini belirlemek amacıyla toplam Pazar potansiyelinin öncelikle bulunup daha sonra belirli oranlarla ürün bazında satış potansiyelinin saptanması yöntemine ne ad verilir?
A) Pazar alanı analizi
B) Zincirleme oran yöntemi
C) Pazar geliştirme yöntemi
D) İstatistiksel ayıklama yöntemi
E) İlişkilendirilen mallar etüdü

——————————————————————————–
26-) Coca Cola’nın tüm pazara aynı ürünü, aynı tutundurma yöntemleri ile sunması aşağıdaki pazar bölümleme stratejilerinden hangisine örnektir?
A) Farklılaştırılmamış bölümleme stratejileri
B) Farklılaştırılmış bölümleme stratejileri
C) Yoğunlaştırılmış bölünme stratejileri
D) Çeşitlendirilmiş bölünme stratejileri
E) Çoğaltılmış bölünme stratejileri

——————————————————————————–
27-) Aşağıdakilerden hangisi Pazar bölümlemesinin amaçlarından biri değildir?
A) Değerleme
B) Odaklaşma
C) Ayarlama
D) Tanımlama
E) Denetleme

——————————————————————————–
28-) Bir gereksinme ya da isteği karşılayan, değişime konu olabilecek herhangi bir şeye ne ad verilir?
A) Fayda
B) Reklam
C) Talep
D) Ürün
E) İhtiyaç

——————————————————————————–
29-) Bir kezlik kullanımdan daha fazlasına olanak sağlamayan ürünler hangileridir?
A) Tüketim ürünleri
B) Dayanıklı ürünler
C) Dayanıksız ürünler
D) Kolayda ürünler
E) Endüstriyel ürünler

——————————————————————————–
30-) Kullanımında ve tüketiminde yeni davranışların söz konusu olduğu ve piyasada bu ürünle aynı işlevi gören ve benzeri olmayan ürünlere ne ad verilir?
A) Sürekli devingen yenilik ürünleri
B) Sürekli yenilik ürünleri
C) Yeniden düzenlenmiş ürünler
D) Yeni işlevler eklenmiş ürünler
E) Sürekli olmayan yenilik ürünleri

——————————————————————————–1-)
A

2-)
E

3-)
C

4-)
B

5-)
E

6-)
A

7-)
A

😎
C

9-)
C

10-)
E

11-)
C

12-)
E

13-)
D

14-)
D

15-)
D

16-)
A

17-)
B

18-)
C

19-)
D

20-)
D

21-)
D

22-)
E

23-)
B

24-)
E

25-)
B

26-)
A

27-)
E

28-)
D

29-)
C

30-)
E