Genel Muhasebe Vize Sınavı 1 Bölüm 3

Konu Mayıs 3, 2018 tarihinde tarafından  
AÖF Çıkmış Sorular kategorisine eklenmiştir.

Genel Muhasebe Vize Sınavı 1


Vize Soruları

1. İşletmelerin ihtiyaç duydukları para, fon veya sermayenin uygun koşullarda sağlanması ve bunun en etkin şekilde kullanılmasını sağlayacak faaliyetler aşağıdaki işlevlerden hangisi-dir?

A) Pazarlama
B) Muhasebe
C) Borçlanma
D) Finasman
E) Kredi alma

2. Muhasebe bilgi akışında toplanan veri veya bilgilerin kaydedilmesi ve sınıflandırılması hangi aşamada gerçekleştirilir?

A) Mali işlemler
B) Girdi
C) Süreçleme
D) Çıktı
E) İletme

3. İşletmeye kredi açan üçüncü kişilerin varlıklar üzerindeki haklarının parasal ifadesine ne ad verilir?

A) Borçlar
B) Gider
C) Kaynaklar
D) Sermaye
E) Varlıklar

4. Aşağıda bilanço ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bilanço işletmenin bir dönem içersinde elde ettiği kârı zararı ve bunun nedenlerini gösterir.
B) Bilanço mutlak bir tarih taşımalıdır.
C) Bilançoda hesaplar değil, hesapların kalanları yer alır.
D) Bilançoda sol taraf aktif, sağ taraf pasif olarak adlandırılır.
E) Bilançoda mutlaka hangi işletmeye ait olduğu yazılmalıdır.

5. Ticari bir işletmenin normal faaliyetlerini yerine getirirken elindeki serbest olarak kulla-nabileceği varlıkların stoklara, stokların satılıp tekrar serbest olarak kullanabileceği para şekline dönüşmesi sürecine ne ad verilir?

A) Takvim yılı
B) Süreç
C) Normal faaliyet yılı
D) Faaliyet döngüsü
E) Mali yıl

6. Bir işletmenin işe başlama tarihinde mali durumu şöyledir:
Nakit para : 1.000 YTL
Ticari Mal : 2.000 YTL
Taşıtlar : 5.000 YTL
Banka Mev. : 500 YTL
Alacaklar : 1.500 YTL
Banka Kred. : 2.500 YTL

Buna göre açılış maddesinde Sermaye hesabına yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisi-dir?

A) 7.500 alacak
B) 7.500 borç
C) 4.500 alacak
D) 4.500 borç
E) 12.500 alacak

7. Hesapların işleyişi ile olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Borçlardaki azalışlar için pasif hesaplar borç-landırılır.
B) Giderdeki artışlar için gider hesapları borç-landırılır.
C) Gelirdeki artışlar için gelir hesapları alacak-landırılır.
D) Özsermayedeki artışlar için pasif hesaplar borçlandırılır.
E) Alacaklardaki artışlar için aktif hesaplar borç-landırılır.

8. İşletmenin bankadaki ticari mevduat hesabın-dan para çekmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?

A) Bir aktif hesap borçlandırılırken, bir aktif hesap alacaklandırılır.
B) Bir aktif hesap borçlandırılırken, bir pasif hesap alacaklandırılır.
C) Bir aktif hesap bir pasif hesap borçlandırılır.
D) Bir aktif hesap alacaklandırılırken, bir pasif hesap boçlandırılır.
E) Bir aktif hesap bir pasif hesap alacaklandırılır.

9. İşletmenin zararına mal satması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

A) Varlıkların yapısında değişiklik olur.
B) Varlıklar toplam olarak artar.
C) Öz sermayede azalış olur.
D) Kaynaklar toplam olarak azalır.
E) Varlıklar toplam olarak azalır.

10. Kasaya para girişlerini kaydetmek için kullanılan ve buna karşılık hangi hesabın veya hesapların alacaklandığını gösteren belgeye ne ad verilir?

A) Tahsil fişi
B) Tediye fişi
C) İstek fişi
D) Mahsup fişi
E) Kasa fişi

11. V.U.K’a göre tutulması zorunlu defterleri tasdik mercii aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeminli Mali Müşavir
B) Vergi Dairesi
C) Noter
D) Ticaret Odası
E) Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

12. Muhasebe bilgi akışı çerçevesinde işlemlere ait düzenlenen belgeler ilk olarak aşağıdakiler-den hangisine kaydedilir?

A) Büyük deftere
B) Yevmiye defterine
C) Envanter defterine
D) Kasa defterine
E) Mizana

13. Muhasebe süreci göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki işlemlerden hangisi önce yapılır?

A) Kesin mizan
B) Muhasebe dışı envanter
C) Muhasebe içi envanter
D) Genel geçici mizan
E) Bilançonun düzenlenmesi

14. Saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle bilanço günündeki varlıkları ve borçları kesin bir şekilde ve ayrıntılı olarak saptama işlemine ne ad verilir?

A) Stok Sayımı
B) Denetim
C) Envanter çıkarmak
D) Değerleme
E) Kontrol etme

15. Dönem sonunda borç kalanı veren hesapların alacaklandırılması, alacak kalanı veren hesap-ların borçlandırılması şeklinde yapılan işleme ne ad verilir?

A) Hesapların açılması
B) Hesapların kapatılması
C) Muhasebe dışı envanter
D) Muhasebe içi envanter
E) Mizan çıkarma

16. Tarafsızlığın gerçeğin ve adaletin daima temel olarak benimsenmesi aşağıdaki kavramların hangisinin gereğidir?

A) Tutarlılık kavramı
B) Özün önceliği kavramı
C) Dönemsellik kavramı
D) Verilerin güvenilir olması kavramı
E) Sosyal sorumluluk kavramı

17. Benzer olay ve işlemlerde kayıt düzenleri ile değerleme ölçülerinin değişmezliğini ve mali tablolarda biçim ve içerik yönünden tekdüzeni öngören kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tutarlılık kavramı
B) Özün önceliği kavramı
C) Dönemsellik kavramı
D) Verilerin güvenilir olması kavramı
E) Sosyal sorumluluk kavramı

18. İşletmenin dönem sonunda
Ticari Mal Hesabının borç kalanı 10.000 YTL Dönem sonu mal mevcudu 3.000 YTL
Yurtiçi Satışlar Hesabı
alacak kalanı 15.000 YTL Satış iadeleri hesabının borç kalanı 2.000 YTL

Bu bilgilere göre işletmenin brüt satış kârı ne kadardır?

A) 5.000
B) 8.000
C) 6.000
D) 3.000
E) 13.000

19. ——————————– / ——————————–
320 SATICILAR HS
153 TİCARİ MAL HS
191 İNDİRİLECEK KDV HS
——————————– / ——————————–

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A) Kredili mal satışına
B) Alış iadesine
C) Kredili mal alışına
D) Satış iskontosuna
E) Alış iskontosuna

20. ——————————– / ——————————–
153 TİCARİ MAL HS
391 HESAPLANAN KDV HS
100 KASA HS
320 SATICILAR HS
101 ALINAN ÇEKLER HS
——————————– / ——————————–

Bu yevmiye kaydında hangi hesap yanlış kullanılmıştır?

A) Ticari Mal Hs
B) Hesaplanan KDV Hs
C) Kasa Hs
D) Satıcılar Hs
E) Alınan Çekler Hs

21. ——————————– / ——————————–
SATICILAR HS
101 ALINAN ÇEKLER HS
——————————– / ——————————–

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A) Çek tahsiline
B) Senet cirosuna
C) Müşteriden çek alınmasına
D) Çek düzenleyerek satıcılar borç ödenmesine
E) Çek ciro ederek satıcılar borç ödenmesine

22. Hisse senetleri alış bedelinden daha düşük be-delle satılması durumunda, alış ve satış fiyatı arasındaki fark hangi hesaba borç  kaydedilir?

A) Menkul Kıymet Satış Kârı Hs
B) Menkul Kıymet Satış Zararı Hs
C) Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Hs
D) Kambiyo Zararı
E) Reeskont Faiz Gideri Hs

23. Aşağıdaki durumlardan hangisi Kasa Hesabı için doğru değildir?

A) Aktif karakterli bir varlık hesabıdır.
B) Kasa mevcudu kadar borç kalanı verir.
C) Yabancı paralarda bu hesapta izlenir.
D) Hazır değerler içinde yer alır.
E) Alacak kalanı vermesi mümkündür.

24. ——————————– / ——————————–
121 ALACAK SENETLERİ HS
Cüzdandaki Senetler
121 ALACAK SENETLERİ HS
Cüzdandaki Senetler
642 FAİZ GELİRLERİ
——————————– / ——————————–

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A) Alacaklının düzenlediği poliçenin kabulüne
B) Kabul imzası olan poliçenin alınmasına
C) Alacak senedinin cirosuna
D) Alacak senedinin iskontosuna
E) Alacak senedinin yeni vade üzerinden yenilen-mesine

25. ——————————– / ——————————–
100 KASA HS
780 FİNASMAN GİDERLERİ
121 ALACAK SENETLERİ HS
Cüzdandaki Senetler
——————————– / ——————————–

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A) Alacaklının düzenlediği poliçenin kabulüne
B) Alacak senedinin protesto ettirilmesi
C) Alacak senedinin cirosuna
D) Alacak senedinin iskontosuna
E) Alacak senedinin yeni vade üzerinden yenilen-mesine

26. Tekdüzen Hesap Planına göre aşağıdakilerden hangisi “Diğer Alacaklar” grubunda yer almaz?

A) Ortaklardan Alacaklar
B) Alıcılar
C) İştiraklerden Alacaklaer
D) Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
E) Şüpheli Alacaklar

27. Kiralanan gayrimenkullerin geliştirilmesi için normal bakım – onarım dışında yapılan harcamalar hangi hesaba kaydedilir?

A) Genel Yönetim Giderleri
B) Olağan Gider ve Zararlar
C) Olağandışı Gider ve Zararlar
D) Binalar
E) Özel Maliyetler

28. Alıcılar hesabıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Ticari alacaklar grubunda yer alan bir hesaptır.
B) Müşteriden olan senetsiz alacakların izlenildiği bir büyük defter hesabıdır.
C) Müşteriden olan senetsiz alacaklar hesabın borcuna kaydedilir
D) Hesabın borç kalanı müşteriden henüz tahsil edilmeyen senetsiz alacakları gösterir.
E) Müşteriden olan senetsiz alacaklar için yapılan tahsilat hesabın borcuna kaydedilir.

29. İşletme, sahibi olduğu bina için aşağıdaki işlerden hangisi ile ilgili olarak yaptığı ödemeyi gider kaydetmeyip binalar hesabında aktifleş-tirmelidir?

A) Temizlik
B) Boya – badana
C) Elektrik tesisatı onarımı
D) Asansör koyma
E) Çatı aktarma

30. İşletme 1.000 YTL’ye müşteri çeki vererek bir arsa satın almış noter masrafı, vergi, resim, harç olarak da 100 YTL nakit ödemiştir.

Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A) —————————– / ——————————-
ARSA VE ARAZİLER HS 1.100
ALINAN ÇEKLER HS 1.000
KASA HS 100
—————————- / ——————————–
B) —————————– / ——————————-
ARSA VE ARAZİLER HS 1.000
ALINAN ÇEKLER HS 1.000
—————————- / ——————————–
C) —————————– / ——————————-
ARSA VE ARAZİLER HS 1.000
GENEL YÖNETİM GİD.HS 100
ALINAN ÇEKLER HS 1.000
KASA HS 100
—————————- / ——————————–
D) —————————– / ——————————-
ARSA VE ARAZİLER HS 1.000
GENEL YÖNETİM GİD.HS 100
VERİLEN ÇEKLER HS 1.000
KASA HS 100
—————————- / ——————————–
E) —————————– / ——————————-
ARSA VE ARAZİLER HS 1.100
VERİLEN ÇEKLER HS 1.000
KASA HS 100
—————————- / ——————————–

Cevaplar


Cevaplar

1.D 2.C 3.A 4.A 5.D 6.A 7.D 8.A 9.B 10.A 11.C 12.B 13.D 14.C 15.B 16.E 17.A 18.C 19.B 20.B 21.E 22.B 23.E 24.E 25.D 26.B 27.E 28.E 29.D 30.A

Anayasa Hukuku 3. Sınıf Deneme Sınavı

Konu Kasım 13, 2009 tarihinde tarafından  
AÖF Deneme Sınavları kategorisine eklenmiştir.

Türkiye’e lâiklik ilkesi ilk kez aşağıdaki belgelerden hangisinde yer almıştır?

CEVAP:1924 Anayasası

1876 Anayasası ile kurulan parlamento aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP:Meclis-i Umumi

Devletin, sosyal barışı ve sosyal adaleti sağlamak amacıyla, sosyal ve ekonomik hayata aktif şekilde müdahalesini meşru ve gerekli gören anlayış aşağıdakilerden hangisidir?
Jandarma devlet

CEVAP:Sosyal devlet

Anayasacılık akımının temelinde yatan, devlet iktidarının bölüşülmesi, paylaşılması ve sınırlandırılması ilkesi, sadece yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin ayrı organlara verilmesini değil, bazen tek bir kuvvetin çeşitli organlar arasında bölüşülmesini içerir.
Bu duruma, 1961 Anayasasıyla getirilen hangi yenilik örnek olarak gösterilebilir?
Temel haklar genişletilmiş ve güçlendirilmiştir.

CEVAP:Millet Meclisinin yanısıra Cumhuriyet Senatosuna da yer verilmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu’nda anayasal gelişmenin ilk adımı olan ve 1808 yılında merkezi hükümetin temsilcileri ile ayan temsilcileri arasında kabul edilip imzalanan belge aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP:Sened-i İttifak

Aşağıdakilerden hangisi, 1971-1973 ara rejim döneminde, 1961 Anayasası’nda yapılan değişikliklerle yargı denetimine getirilen sınırlamalardan biri değildir?
CEVAP:Vergi, resim ve benzeri harçların muafiyet ve istisnaları ile nispet ve hadlerine ilişkin hükümlerde değişiklik yapmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kurularak, asker kişilerle ilgili idari eylem ve işlemlerin denetimi Danıştay’ın görev alanından çıkarılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasası’nın temel ilkelerinden biri değildir?

CEVAP:Laiklik ilkesinin başlangıçtan beri yer alması

1982 Anayasası’nın yapımı aşamasında oluşturulan Kurucu Meclis’in sivil kanadını aşağıdakilerden hangisi oluşturmuştur?

CEVAP: Danışma meclisi

1982 Anayasasında, siyasal tıkanıklıkları gidermeye yönelik en önemli hüküm aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP:Cumhurbaşkanının Anayasada belirtilen durumlarda TBMM seçimlerini yenileyebilmesi

Parlamenter sistemde daha fazla işlerlik kazandırmak, gereksiz tıkanma ve bunalımları aşmak amacıyla bazı kurum ve kurulların öngörüldüğü modele ne ad verilir?

CEVAP:Rasyonelleştirilmiş Parlamentarizm

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın getirdiği, siyasal karar alma mekanizmalarındaki tıkanıkları giderici hükümlerden biridir?

CEVAP:Cumhurbaşkanı’nın 4. oylamada seçilemediği durumda, derhal TBMM seçimlerinin yenilenmesi

Aşağıdakilerden hangisi, Milli Güvenlik Konseyi rejimi sırasında oluşturulan Kurucu Meclisin görevlerinden biri değildir?

CEVAP:Oluşturulacak bir yargı komisyonu ile Devletin bağımsızlığına ve bütünlüğüne karşı işlenen suçları yargılamak Yürürlüğe girecek olan Anayasanın (1982 Anayasası) ilkelerine uygun Siyasi Partiler Kanunu hazırlamak

Meclise gönderilecek meslek kuruluşları temsilcilerinin, meslek kuruluşlarının kendilerince belirlenmesine ne denir?

CEVAP:Kooptasyon

1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi siyasi parti faaliyetlerine getirilen sınırlamalardan biri değildir?

CEVAP:Toplumun belirli kesimlerinin menfaatlerini temsil eden parti kurulamaz.

Servet, vergi, öğrenim durumu ve cinsiyet gibi sınırlamalar olmaksızın, bütün vatandaşların oy hakkına sahip olmalarına ne ad verilir?

CEVAP:Genel oy

Türkiye’de oyların sayımının ve dökümünün kamuya açık olarak yapılması ilk defa kaç yılında kabul edilmiştir?

CEVAP:1950

Aşağıdakilerden hangisi, siyasal partilerin amaçlarına ilişkin yasaklardan biridir?

CEVAP:Monarşik partilerin kurulamaması

Seçmenlerin, önce “ikinci seçmen” adı verilen bir grup seçmeni seçtikleri, temsilcilerin ise daha sonra bu ikinci seçmenler tarafından seçildiği seçim sistemine ne ad verilir?

CEVAP:İki dereceli seçim

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” kuralı Türk Anayasa Hukuku’nda ilk defa hangi belgede kendine yer bulmuştur?

CEVAP:1921 Anayasası

Kişiye devlet karşısında özerk bir alan tanıyan ve devlete o alana girmeme yükümlülüğünü yükleyen anlayışa ne ad verilir?

CEVAP:Negatif statü hakkı

Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasında başvurulan aracın sınırlama amacını gerçekleştirmeye elverişli olması, bu aracın sınırlama amacı açısından gerekli olması ve araçla amacın ölçüsüz bir oran içinde bulunmaması şeklinde tanımlanan ilkeye ne ad verilir?

CEVAP:Ölçülülük ilkesi

Aşağıdakilerden hangisi, sosyal devleti gerçekleştirmeye yönelik hukuki yöntemlerden biri değildir?

CEVAP:Zor alım

Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasında, sınırlama aracının amacı gerçekleştirmeye elverişli olması ve araç ile amaç arasında ölçülü bir oranın olmasına ne ad verilir?

CEVAP:Ölçülülük ilkesi

Aşağıdakilerden hangisi devletin olumsuz edinimini gerektiren sosyal haklardan biridir?

CEVAP:Grev hakkı

Devletleştirme işleminin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP:Özel teşebbüsler

Anayasa değişiklikleri ile kanunların Anayasa uygunluğunun denetiminin kapsamı aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?

CEVAP:Şekil-esas

Bakanlar Kuruluna “anayasa değişikliği teklif etme” yetkisi hangi anayasa ile verilmiştir?

CEVAP:1876 Kanun-u Esasi

1982 Anayasası’na göre Anayasa’nın değiştirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının kaçta kaçı tarafından teklif edilebilir?

CEVAP:1/3

Anayasa değişikliklerinde şekil bozukluğuna dayalı iptal davası, değişikliğin yayımlanmasından itibaren en fazla kaç gün içinde iptal davası açılabilir?

CEVAP:10

Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasasının özelliklerinden biri değildir?

CEVAP:Yasama ve yürütme fonksiyonlarının tek bir organda toplanması

1982 Anayasası’na göre, Bakanlar Kurulu yürütme görevini yerine getirirken bu göreve kim katılır?

CEVAP:Cumhurbaşkanı

Anayasa hükümlerinin değiştirilmesinin, adi kanunların kabul veya değiştirilmesindeki usullerden daha farklı ve güçleştirici birtakım kurallara bağlanmasına ne ad verilir?

CEVAP:Sert anayasa sistemi

Bir ülkenin anayasasını, o anayasada belirlenmiş usullere uyarak değiştiren iktidara ne ad verilir?

CEVAP:Tali kurucu iktidar

Yasama organından kanun adı altında ve kanun şeklinde çıkan her işlem, içeriği ve maddi niteliği ne olursa olsun, her zaman için kanundur ve kanun gücünü taşır şeklindeki görüş, devlet fonksiyonlarının hangi bakımdan tasnifini savunmaktadır?

CEVAP:Şekli ve organik bakımdan

1982 Anayasası’nda yürütmenin aynı zamanda bir yetki olarak değerlendirilmesinin asıl önemi, aşağıdakilerin hangisinde kendini göstermektedir?

CEVAP:Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde

Devlet iktidarının çeşitli fonksiyonlarının, devletin aralarında işbirliği bulunan değişik organlarınca yerine getirilmesine ne ad verilir?

CEVAP:Fonksiyonlar ayrılığı

Aşağıdaki parlemanto kararlarından hangisi, Anayasa Mahkemesinin denetimine tabidir?

CEVAP:Yasama dokunulmazlığının kaldırılması veya milletvekilliğinin düşmesi

Devlet fonksiyonlarının şekli ve organik bakımdan tasnifinin savunucusu kimdir?

CEVAP:Carre de Malberg

Yasama meclisleri kendi iç çalışmalarını düzenlemek amacıyla aşağıdaki hukuki düzenlemelerden hangisini yapar?

CEVAP:İçtüzük

İçtüzük hakkında, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

CEVAP:İçtüzükler, ancak onu kabul eden parlamentonun seçim dönemi süresince geçerlidir.

Kanun hükmünde kararname ilk defa hukukumuza hangi anayasasının uygulandığı dönemde girmiştir?

CEVAP:1961 Anayasası

1982 Anayasası’na göre kanun hükmünde kararnameleri denetim yetkisi aşağıdakilerden hangisindedir?

CEVAP:Anayasa Mahkemesi

Bir kanun hükmünde kararnamenin, hüküm yoksa ne zaman yürürlüğe girdiği kabul edilir?

CEVAP:Yayımlandığı gün

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

CEVAP:Yargı denetimine tabidirler.

Kanun Hükmünde Kararnamelerin (KHK) usul ve şekilleri konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

CEVAP:KHK’ler kural olarak yayınlandıktan 1 yıl sonra yürürlüğe girerler.

Kanun Hükmünde Kararname kavramı, Türk Hukukuna ne zaman girmiştir?

CEVAP:1961 Anayasasında 1971 yılında yapılan değişiklikle

Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

CEVAP:Yürütme alanına giren tüm konularda çıkarılabilir.

AÖF Kayıt ve Gerekli Belgeler

Konu Eylül 4, 2009 tarihinde tarafından  
kategorisine eklenmiştir.

Açıköğretim Kayıt Tarihleri ve Gerekli Belgeler

Açıköğretim Kayıt Tarihleri ve Gerekli Belgeler

Kayıt Tarihleri

Açık öğretim sistemine göre öğretim yapan Anadolu üniversitesi İktisat ve İşletme Fakülteleri ile Önlisans programlarına yerleştirilmiş olan öğrencilerin kayıt işlemleri her yıl fakülte tarafından yayınlanan kayıt kılavuzunda belirtilir.
2009  / 2010 yılı kayıtları 23 Eylül de başlayacaktır.

Kayıt İşlemleri

Öğrencilere her yıl kayıt kılavuzu ile birlikte kayıt belgeleri de gönderilir. ( 27 Ağustos 2009 itibari ile baskısı henüz bitmedi.)
öğrenciler bu belgelerle birlikte:

1) Noter, Nüfus Müdürü, ya da Resmi kurumlarca onaylanmış 1 adet Nüfuz Cüzdanı fotokopisi (ehliyet ve işyeri kimliği kabul edilmez.)
2)
a) Noter onaylı diploma sureti
b) Diplomasını almamış olanlar için

Okullarından alacakları Yeni tarihli mezuniyet belgesi’nin noter tasdikli sureti.

3) 6 adet 4,5×6 boyutundan son 6 ayda çekilmiş, önden, başı ve boynu açık, renkli gözlük kullanılmadan çekilmiş fotoğraf (Başka türlü çoğaltılma fotoğraf kabul edilmez.)
4)
a) Askerlik şubelerinden alınacak bir Fakülteye veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair askerlik durum belgesinin aslı.
87 doğumlular  2009 / 2010 yılı için askerlik şubesinden TECİL belgesi alacaklardır.
b) Askerliğini yapmış olanlar “Terhis belgesinin fotokopisini”
c) Askerlik hizmetinden muaf olan erkek öğrenciler askerlik şubelerinden, halen asker olanlar ile subay ve astsubay olanlar, birliklerinden alacakları resmi belgeleri,
d) Askerlik durum belgelerini nüfusa kayıtlı olduğunuz Askerlik şubesi veya yabancı şubeden alınabilir.
e) Silinti, kazıntı ve karalama olan, mühürü okunmayan belgeler kabul edilmez.
f) Askerlik durum belgelerinin mutlaka aslı olması gerekir. (Fotokopi kabul edilmez.)