Kamu Ekonomisi Final Sınavı 1

Konu Ekim 11, 2009 tarihinde tarafından  
AÖF Çıkmış Sorular kategorisine eklenmiştir.

Kamu Ekonomisi Final Sınavı 1


1) Neden-sonuç ilişkilerini, bağımsız ve ba¬ğım¬lı değişken arasındaki ilişkiyi araştı¬ran yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Normatif Yaklaşım
B) Negatif Yaklaşım
C) Paternalist Yaklaşım
D) Pozitif Yaklaşım
E) Gelir Yaklaşımı

2) Ekonominin sermaye stokunu büyüten harcamalar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gerçek harcama B) Cari harcama
C) Yatırım harcaması D) Transfer harcaması
E) Yönetsel harcama

3) I. Liberal ekonomi anlayışı
II. Neoklasik ekonomi teorisi
III. Keynesyen ekonomi anlayışı
Yukarıdaki ekonomi anlayışlarından hangisi ya da hangileri, devletin gelir dağılımını düzeltmek için fiyatlara müdahale etmesine kesinlikle karşıdır?
A) Yalnız III
B) II-III
C) I-II-III
D) Yalnız II
E) I-II

4) Mülkiyeti kamuya ait olan ve yönetimi kamu birimleri tarafından sağlanan kesim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Enformasyon Kesim B) Pozitif Dışsal Kesim
C) Kamusal Mallar D) Eksik Piyasalar E) Kamu Kesimi

5) En yoksuldan en zengine doğru nüfusun belirli yüzde paylarının kümülatif olarak, milli gelirden aldıkları yüzde paylara göre hesaplanarak ölçülen gelir dağılımına ne ad verilir?
A) Gelirin Yeniden Dağılımı
B) Faktörel Gelir Dağılımı
C) Bireysel Gelir Dağılımı
D) Sosyal Gelir Dağılımı
E) Dışsal Gelir Dağılımı

6) Aşağıda piyasa ve kamusal karar alma süreçleriyle ilgili verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
A) Piyasa süreci içinde özel mallar üretilir
B) Kamusal karar alma sürecinde kamu malları üretilir.
C) Piyasa sürecinde tüketiciler taleplerini ödemeye hazır oldukları fiyat ile bildirir.
D) Kamusal karar alma sürecinde fiyat, faydalanma ile bağlantılı değildir.
E) Piyasa sürecinde tercih bildirimi oylama ile yapılır.
7) Bir üretim ya da tüketim faaliyetine doğrudan taraf olmayan üçüncü bireylere yüklenen maliyetlere ne ad verilir?
A) Olumlu dışsallık B) İç maliyet C) Dış fayda
D) İç fayda E) Dış maliyet
8) Aşağıdakilerden hangisi, doğal tekellere örnek değildir?
A) Elektrik dağıtımı
B) Telekomünikasyon sistemleri
C) Bazı ulaşım işletmeleri
D) Bazı haberleşme işletmeleri
E) Elektrik üretimi

9) Fiyatlanmanın uygulanamadığı durum¬larda en çok aşağıdaki hangi yönteme başvurulmaktadır?
A) İşlem Analizi
B) Yöneylem Araştırması
C) Maliyet-Etkenlik Analizi
D) Fayda-Maliyet Analizi
E) Program Bütçe

10) Aşağıdakilerden hangisi, ulaştırma projelerinde ortaya çıkan fayda türlerinden biri değildir?
A) Taşıt işletme giderlerinde tasarruf
B) Yol bakım-onarım giderlerinde tasarruf
C) Zaman tasarrufu
D) Kazalarda azalma
E) Gelir artışı

11) Kamu ekonomisinde kaynak ayrımı neye göre belirlenir?
A) Fiyat mekanizması
B) Siyasal süreç
C) Demografik ayrım
D) Coğrafi ayrım
E) Hiyerarşik süreç

12) Aşağıdakilerden hangisi, seçmenlerin bir konuda çeşitli seçenekler arasında ardı ardına yaptıkları seçişlerin kendi içinde tutarlı olmamasıdır?
A) Ortanca Seçmen Çelişkisi
B) Oylama Çelişkisi
C) Seçmen Çelişkisi
D) Oy Çıkmazı
E) Seçmen Çıkmazı

13) Üç seçmenli ve üç şıklı modelde oylama çelişkisi aşağıdaki durumlardan hangisin¬de doğar?
A) Üç seçmenin de tercihleri farklı ise
B) Seçmenler birbirinden bağımsız davranıyorsa
C) Seçmenlerden en az birinin tercihleri çift dorukluysa
D) Üç seçmenden birinin en çok tercih ettiği şık, diğer iki seçmenin en çok tercih ettiği şık değilse
E) Seçmenler bilgi noksanlığı içinde ise

14) Devlet borçlanması ile ülke refahının yük¬selme¬si, borçların hangi etkisinin ortaya çıkmasıyla sağlanır?
A) Amortisman Etkisi B) Gelir Etkisi
C) İkame Etkisi D) Kaldıraç Etkisi E) Fon Etkisi

15) Aşağıdakilerden hangisi, vergi gelirindeki değişmenin gelir matrahındaki değişmeye olan oranıdır?
A) Marjinal Gelir Eğilimi
B) Vergi Oranı Eğilimi
C) Marjinal Vergi Eğilimi
D) Ulusal Vergi Eğilimi
E) Vergi Gelir Eğilimi

16) Toplam vergi yükünün düşük olduğu ve gelir dağılımı yönünden en kötü durumda olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) İngiltere B) ABD C) Almanya D) Türkiye E) Rusya

17) Aşağıdakilerden hangisi kaynak ayrımında etkinlikten sapmayı tanımlar?
A) Yasal ve fiili artan oranlı vergi arasında farkın ortaya çıkması
B) Ekonomik kalkınma yönünden önemli olan sektörlerden teşvik edilen sektörlere sermaye akımının olması
C) Tüketicilerin normal mallardan lüks mallara olan taleplerinin artması
D) Devletin özelleştirme politikalarını desteklemesi
E) Kamu çalışanlarının ücretlerinin artırılması

18) Düşük maaşlı memurların ve işçilerin gizli olarak Pazar¬lar¬da ya da ikinci bir işte çalışmaları aşağıdakilerden hangi¬si¬ne bir örnek olarak verilebilir?
A) Yan Gelir
B) Gelir Etkisi
C) İkame Etkisi
D) Tüketici Etkisi
E) Vergi Transformasyonu Etkisi

19) Gelir düzeyi arttıkça ortalama vergi oranının marjinal vergi oranından yüksek olduğu durum, aşağıdakilerden hangisiyle en iyi biçimde açıklanabilir?
A) Azalan oranlı vergi tarifesiyle
B) Artan oranlı vergi tarifesiyle
C) Standart vergi oranıyla
D) Sıfır oranlı vergi oranıyla
E) Düz oranlı vergi tarifesiyle

20) Aşağıdakilerden hangisi alternatif amortisman yöntemlerinden biri değildir?
A) Olağanüstü amortisman
B) Normal amortisman
C) Azalan bakiyeler
D) Yılların sayıları toplamı
E) Hızlandırılmış amortisman

21) Kurumlar vergisinin düz oranla uygulanmasının azalan oranlı yapısı nedeniyle gelir dağılımı üzerinde yol açtığı olumsuz etki nasıl giderilir?
A) Kısmi bütünleşme modeli ile
B) Tam bütünleşme modeli ile
C) Vergi indirimi ile
D) Gelir dağılımının adil olması ile
E) Marjinal faydaların eşitlenmesi ile

22) Tam bütünleşme modeline göre, ek vergi yükü nasıl bir değişim göstermektedir?
A) Bütün mükellefler için azalır.
B) Bütün mükellefler için tamamen ortadan kalkar.
C) Düşük gelirli mükellef için daha çok artar.
D) Düşük gelirli mükellef için daha az artar.
E) Yüksek gelirli mükellef için daha fazla artar.

23) Tüketim vergisinin üretim aşamasında alınmasına ne ad verilir?
A) Tek Aşamalı Vergi
B) Çok Aşamalı Vergi
C) Gider Vergisi
D) Genel Satış
E) Muamele Vergisi

24) Satış gelirlerinden amortismanlar ve ara malların bedelinin çıkarılarak bulunması ile elde edilen KDV türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tüketim türü katma değer
B) Gelir türü katma değer
C) Brüt hasıla türü katma değer
D) Gider hasıla türü katma değer
E) Net hasalı tipi katma değer

25) Aşağıdaki vergilerden hangisi, gelir dağılımını iyileştirici özelliğe sahiptir?
A) Muamele Vergisi
B) Katma Değer Vergisi
C) Gümrük Vergisi
D) Bireysel Harcama Vergisi
E) Genel Satış Vergisi

26) Servet unsurlarının atıl tutulmasını önleyen, bu nedenle kaynak ayrımı fonksiyonunu en olumu biçimde etkileyen vergi türü, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Genel Servet Vergisi
B) İstifleme Vergisi
C) Potansiyel Hasıla Vergisi
D) Veraset Ve İntikal Vergisi
E) Emlâk Vergisi

27) Sosyal güvenlik, kuruluşları aşağıdaki risklerden hangisini karşılamaz?
A) İşsizlik B) Emeklilik C) Güçsüzlük D) Hastalık E) Gelir azlığı

28) Bireysel servet vergisi nasıl bir servet vergisidir?
A) Kısmi servet vergisidir
B) Genel servet vergisidir
C) Olağanüstü servet vergisidir
D) Özel servet vergisidir
E) Servet transferi vergisidir

29) Toplum için zararlı sayılan mallar için devletin uygulan¬dığı fiyatlama politikası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tam Rekabetçi Fiyatlama
B) Monopol Fiyatlama
C) Monopson Fiyatlama
D) Çapraz Fiyatlama
E) Marjinal Maliyete Dayalı Fiyatlama

30) Özel malların üretimi ve tüketimi sırasında dışsal ekonomilerin ortaya çıkmadığı piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Monopol B) Monopson C) Eksik rekabet
D) Kamu ekonomisi E) Tam rekabet

Cevaplar


1-D
2-C
3-E
4-E
5-C
6-E
7-E
8-E
9-D
10-E
11-B
12-B
13-C
14-D
15-C
16-B
17-B
18-B
19-A
20-E
21-B
22-B
23-C
24-B
25-D
26-C
27-E
28-B
29-B
30-E