Genel Muhasebe Final Sınavı 1

Konu Haziran 9, 2018 tarihinde tarafından  
AÖF Çıkmış Sorular kategorisine eklenmiştir.

Genel Muhasebe Final Sınavı 1


1. İşletme 10 Ekim 2001 tarihinde 3.000 YTL’lik liraya bir binek araba satın almıştır. Dönem sonunda bu arabaya %20 oranı üzerinden normal amor-tisman yöntemine göre pay ayıra-caktır.

Bu bilgilere göre işletmenin ilk yıl ayıracağı amortisman tutarı kaç TL’dir?

A) 600

B) 500

C) 450

D) 300

E) 150

2. Şüpheli duruma düşen bir senetsiz alacağını sonradan tahsil edilmesi halinde yapılacak kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisi kullanılmaz?

A) Karşılık Giderleri

B) Şüpheli Ticari Alacaklar

C) Kasa

D) Konusu Kalmayan Karşılık

E) Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı

3. Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanununa göre ticaret şirketlerinin özellikleri arasında yer almaz?

A) Bir ticaret unvanı almaları zorunludur.

B) Tüzel kişilikleri vardır.

C) İflasa tabidirler.

D) Ticari defteri tutmaya zorunludur.

E) Kurulurken şirket sözleşmesinin yazılı olması şart değildir.

4. ——————- / —————-

TİCARİ MALLLAR HESABI XXX

DEMİRBAŞLARHESABI XXX

ORTAKLARDAN ALACAKLAR HS. XXX

ÖDENMEMİŞ SERMAYE HS. XXX

——————- / —————-

Bu yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Sermaye taahhüdünde bulunulmasına

B) Sermaye taahhüdünün kısmen yerine getirilmesine

C) Ortaklarının sermaye paylarının arttırma taahhüdünde bulunmaları-na

D) Ortakların kâr paylarının sermayeye eklenmesine

E) Sermaye azaltılmasına

5. Ahmet Gülen ve Ortakları Kollektif şirketin sermayesi 12.000 YTL olup ortakların sermaye payları aşağıdaki gibidir.

Ahmet Gülen 7.000

Emre Gezer 2.000

Ali Eren 3.000

Şirketin 2006 yılı kârı 6.000 YTL’dir. Şirket sözleşmesine göre kâr ortaklar arasında sermaye payları ile orantılı olarak dağıtılacaktır. Bu bilgilere göre Ali Erenin kâr payı kaç YTL.’dir?

A) 6.000

B) 3 500

C) 2.000

D) 1.500

E) 500

6. Anonim şirketlerin tedrici kuruluş işlemleri sırasında sermaye taahhüdünde bulunmaları nasıl Muhasebeleştirilir?

A) Sermaye Hesabi borçlu, Ödenmemiş Sermaye Hesabı alacaklı

B) Ödenmemiş Sermaye Hesabı borçlu, Sermaye Hesabı alacaklı

C) Dönem Net Kârı Hesabi borçlu, Ortaklara Borçlar Hesabı alacaklı

D) Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Hs. borçlu. Bankalar Hesabı alacaklı

E) Bankalar Hesabı borçlu, Ödenmemiş Sermaye Hesabı alacaklı

7. Anonim şirketlerin kuruluşu sırasında ödenen noter ve tescil giderleri aşağıdaki hesaplardan hangisinden izlenir?

A) Sermaye Hesabının alacağında

B) Ortaklara Borçlar Hesabının alacağına

C) Ödenmemiş Sermaye Hesabının alacağında

D) Kasa Hesabının borcunca

E) Kuruluş ve Örgütleme Giderleri Hesabının borcunda

8. Bir kollektif şirketin ek sermaye ihtiyacını kendi olanaklarıyla sağlayamayıp dışarıdan ortak alması durumunda artırılan sermaye kayıtlarda nasıl gösterilir?

A) Ortaklara Borçlar Hesabının alacağında

B) Ortaklardan Alacaklar Hesabının borcunda

C) Ödenmiş Sermaye Hesabının alacağında

D) Sermaye Hesabının borcunda

E) Sermaye Hesabının alacağında

9. “X” Anonim şirketinin 2006 yılı dönem kârı 400 YTL, Şirketinin sermayesi ise 250 YTL’dir. Şirketin değerleme farkları, kanunen kabul edilmeyen giderleri, vergiden muaf gelirleri yoktur.

Bu bilgilere göre şirketin ayıracağı I. tertip yedek akçe tutarı kaç TL’dir?

A) 40

B) 32,5

C) 25

D) 20

E) 12,5

10. “Yasada ve/veya ana sözleşmede yer alan hükümlerden birine dayanarak, mahkemenin, kamu otoritesinin veya ortakların aldığı bir kararla şirketin varlığının sona erdirilmesine ne ad verilir?

A) İnfisah

B) Rehin

C) Fesih

D) Devir

E) Tasfiye

11. “A” işletmesinin döneme ait verileri aşağıdaki gibidir.

Ticari Karı
16.000

Belgesiz Giderler
200

Yatırım İndirim Tutarı
2.000

Fazla Ayrılan Amortismanları
800

İştirak kazançları toplamı
1.000

Fazla Değerlenen İktisadi Kıymetler
600

Eksik Değerlenen iktisadi kıymetler
830

Bu verilere göre işletmenin mali kârı kaç YTL’ dir?

A) 14.230

B) 17.000

C) 17.430

D) 19.830

E) 20.430

12. İşletmenin satıcı Vahap Güven’e yaptığı 30 YTL’lik ödeme yanlışlıkla veli Kalmaz’ın hesabına kaydedilmiştir.

Bu işleme ait düzletme kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A) —————————- / ————————–

SATICILAR HESABI 30

– Vahap GÜveN

KASA HESABI 30

—————————- / ———————–

B) —————————- / ————————–

KASA HESABI 30

SATICILAR HESABI 30

– Vahap GÜveN

SATICILAR HESABI 60

– Vahap GÜveN

—————————- / ———————–

C) —————————- / ————————–

SATICILAR HESABI 30

– veli YILMAZ

SATICILAR HESABI 30

– Vahap GÜveN

—————————- / ———————–

D) —————————- / ————————–

SATICILAR HESABI 30

– Vahap GÜveN

SATICILAR HESABI 30

– veli KORKMAZ

—————————- / ————————–

E) —————————- / ————————–

KASA HESABI 30

SATICILAR HESABI 30

– veli KORKMAZ

—————————- / ————————–

13. Anonim Şirketin esas sözleşmelerinde hüküm bulmak kaydıyla yönetim kurulu kararıyla Türk Ticaret Kanununun sermayenin arttırılması ile ilgili hükümlerine tabi olmaksızın hisse senedi çıkarabilecekleri azami miktarı gösteren Ticaret Siciline tescil edilmiş sermayeye ne ad verilir?

A) Kayıtlı sermaye

B) Esas sermaye

C) Ödenmemiş sermaye

D) Çıkarılmış sermaye

E) Nominal sermaye

14. “A” limited şirketin kurumlar vergisi beyannamesinin vergi dairesine verilip, vergi ve fon borçlarının tahakkuk ederek kesinleşmesi durumunda yapılacak Muhasebe kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılacaktır?

A) Ortaklara Borçlar

B) Dönem Karı vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları

C) Dönem Kârı veya Zararları Hesabı

D) Ortaklardan Alacaklar

E) Ödenecek vergi ve Fonlar

15. Aşağıdakilerden hangisi limited şirketin özelliklerinden biri değildir?

A) Ortak sayısı en çok 50’dir.

B) Tahvil çıkaramazlar.

C) Sermaye payı karşılığı olarak hisse senedi çıkaramazlar.

D) Halka açılamazlar.

E) Ortakların şirketi bizzat yönetmek ve temsil etmek yetkileri bulunmamaktadır.

16. Tasfiye halindeki “R” A.Ş. 200 YTL tutarlı senetli borcunu 170 YTL peşin değeri üzerinden ödemiştir. Senetli borcun nominal değeri ile peşin değeri arasındaki fark aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?

A) Karşılık Giderleri Hesabında

B) Borç Senetleri Reeskontu Hesabın-da

C) Borç Senetleri Hesabında

D) Olağandışı Gelir ve Kârlar Hesa-bında

E) Olağandışı Gider ve Zararlar hesa-bında

17. Aşağıdakilerden hangisi şirketlerin birleşmesinde dikkate alınacak koşullardan biri değildir?

A) Şirketlerin hukuki yapısı

B) Birleşecek şirketlerin örnek bilançolarının düzenlenmesi

C) Varlıkları sona erecek şirketlerin kendilerine ait borçlarını birleşilen şirkete devretmesi

D) Birleşecek şirketin dönemler itibariyle kar elde edip etmemesi

E) Her birleşecek şirketin ayrı ayrı karar vermesi

18. İşletmenin içinde bulunduğu dönemde gerçekleşen ancak gelecek dönemde tahsil edilecek olan gelirleri aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?

A) Gelir Tahakkukları

B) Gelecek aylara ait gelirler

C) Gelecek yıllara ait gelirler

D) Dönem kârı veya zararı

E) Konusu kalmayan karşılıklar

19. Bir işletmeye ait bilgiler aşağıdaki gibidir;

Dönem başı varlıklar : 200

Dönem başı borçlar : 120

Dönem sonu varlıklar : 150

Dönem Kârı : 20

İşletmenin dönem sonu borçları ne kadardır?

A) 20

B) 80

C) 50

D) 100

E) 200

20. Sermaye 15.000

Ödenmemiş sermaye 5.000

Kanunen Kabul edilmeyen giderler 500

Şirketin 2005 kârı 8.000 YTL olduğuna göre 2005 yılı için ayrılacak I. Tertip yedek Akçe tutarı ne kadardır?

A) 350

B) 400

C) 500

D) 720

E) 770

21.

İŞLEM
MİKTAR
BİRİM FİYAT
TUTAR

ALIŞ
20 birim
1,2
24

ALIŞ
30 birim
1,5
45

SATIŞ
25 birim

ALIŞ
75 birim
1,5
112,5

İşletme stoklarını Son Giren İlk Çıkar yöntemine göre izlemektedir. Dönem sonu mal mevcudunun maliyeti ne kadardır?

A) 69

B) 105

C) 112,5

D) 144

E) 150

22. Aşağıdakilerden hangisi ticari kârdan vergi kârına ulaşmak için yapılması gereken işlemlerden biri değildir?

A) Belgesiz giderler ile fazla ödenen bağış ve yardımların indirilmesi

B) Eksik değerlemeden doğan farkın ilave edilmesi

C) vergiye tabii olmayan gelirlerin çıkartılması

D) Fazla değerlemeden doğan farkın çıkartılması

E) Kanunen kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi

23. D ve Ortakları Kollektif Şirketi Bilançosu

Kasa 100 Banka Kredisi 800

Alacak Senetleri 600 Satıcılar 700

Ticari Mallar 1.200 Sermaye 1.000

Demirbaşlar 800

Birikmiş

Amortisman(-)(200) 2.500 2.500

Devir Şartları : Alacak senetleri 500, Ticari Mallar 1.300, Demirbaşlar 700, diğer kıymetli bilanço değerleriyle, yeni kurulan (2) ve ortakları kollektif şirketine devredilmiştir.

Bu bilgilere göre yeni şirkete devredilen net değer kaç YTL’ dir?

A) 1.100

B) 1.500

C) 1.600

D) 2.500

E) 2.600

24. Yukarıdaki bilgilere göre yeni kurulan şirkete devredilen Alacak Senetlerinin nominal değeri ile devir değeri arasındaki fark aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?

A) Alacak Senetleri Reeskont Hesabının alacak tarafına 500 YTL

B) Alacak Senetleri Hesabının alacak tarafına 100 YTL

C) Alacak Senetleri Hesabının borç tarafına 600 YTL

D) Alacak Senetleri Reeskont Hesabının borç tarafına 100 YTL

E) Alacak Senetleri Reeskont Hesabının alacak tarafına 100 YTL

25. 31.12.2005 Dönem Kâr/Zarar Hesabı aşağıdaki gibidir,

1,500 1,800

Aynı tarihte hesaplanan kurumlar vergisi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları 82,5 YTL’dir. Bu durumda dönem sonunda yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A) —————————- / ———————-

DÖNEM KÂR/ZARAR 300

DÖNEM KÂRI veRGİ

ve DİĞER YASAL YÜK. 82,5

DÖNEM NET KÂR/ZARAR 217,5

—————————- / ———————-

B) —————————- / ————————–

DÖNEM KÂR/ZARARI HESABI 300

SERMAYE HESABI 300

—————————- / ———————-

C) —————————- / ———————-

DÖNEM KÂR/ZARARI HESABI 300

KASA HESABI 300

—————————- / ———————-

D) —————————- / ———————-

SERMAYE HESABI 300

DÖNEM KÂR/ZARARI HESABI 300

—————————- / ———————-

E) —————————- / ———————-

DÖNEM KÂRI veRGİ

ve DİĞER YASAL YÜK. 300

DÖNEM KÂR/ZARARI HESABI 82,5

DÖNEM NET ZARARI HESABI 217,5

—————————- / ———————-

26. İşletme 600 YTL maliyetli, birikmiş amortismanı 120 YTL olan demirbaşı yeniden değerlemeye tabi tutacaktır. Yeniden değerleme oranı %50‘dir.

Bu işletmeye ait yevmiye maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) ———————— / ————————-

DEMİRBAŞLAR HESABI 300

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS. 180

MDV YENİDEN DEĞER ARTIŞI 120

————————- / ————————

B) ————————- / ————————

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 180

DEMİRBAŞLAR HESABI 300

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS. 300

MDV YENİDEN DEĞER ARTIŞI 180

———————— / ————————-

C) ————————- / ————————

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS. 180

DEMİRBAŞLAR HESABI 300

MDV YENİDEN DEĞER ARTIŞI 480

———————— / ————————-

D) ———————— / ————————-

DEMİRBAŞLAR HESABI 300

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS. 180

MDV YENİDEN DEĞER ARTIŞI 120

———————— / ————————-

E) ————————- / ————————

DEMİRBAŞLAR HESABI 300

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS. 60

MDV YENİDEN DEĞER ARTIŞI 240

———————— / ————————

27. 10 Şubat 2006’da alınan ve Genel Yönetim Giderleri Hs’na kaydedilen 500 YTL’lik kömürün 200 YTL’ lik kısmının 31.12.2006’ da tüketilmediği tespit edilmiştir.

Bu işlemle ilgili olarak dönem sonunda yapılacak kayıt hangisidir?

A) —————————- / ———————-

GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HS. 200

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 300

KASA HESABI 500

—————————- / ———————-

B) —————————- / ———————-

GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HS. 200

GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 200

—————————- / ———————-

C) —————————- / ———————-

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 200

KASA HESABI 300

GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 500

—————————- / ———————-

D) —————————- / ———————-

GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 200

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 200

—————————- / ———————-

E) —————————- / ———————-

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 200

KASA HESABI 200

—————————- / ———————-

28. ——————- / —————-

YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI XXX

FAİZ GELİRLERİ HESABI XXX

KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR HS. XXX

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. XXX

SATILAN TİCARİ MALIN MALİYET HS. XXX

MENKUL KIYMET SATIŞ KÂRI HS. XXX

————————- / ———————

Yukarıdaki kayıtta hangi hesap yanlış kaydedilmiştir?

A) Yurtiçi Satışlar

B) Menkul Kıymet Satış Kârı

C) Satılan Ticari Mallar Maliyeti

D) Konusu Kalmayan Karşılıklar

E) Genel Yönetim Gideri

29. V ortakları Komandit şirketinin sermayesi 25.000 YTL.’ dir.

Ortakların sermaye payları şöyledir :

Komandite ortak V’ nin : 10.000

Komanditer ortak Y’ nin : 9.000

Komanditer ortak Z’ nin : 6.000

2006 yılı kârı : 15.000 YTL’dir. Komandite ortak kârdan %20 oranında prim alacak, kalan kâr ortaklara sermaye payları ile orantılı olarak dağı-tılacaktır.

Bu bilgilere göre komandite ortak V’ nin kârdan alacağı pay ne kadardır?

A) 2.880

B) 4.320

C) 4.800

D) 7.800

E) 8.200

30. Yukarıdaki bilgilere göre 2006 Ocak ayı işletmede ortaklara kâr paylarının ödenmesi durumunda yapılacak kayıt hangisidir?

A) —————————-/ ———————–

DÖNEM NET KÂRI 15

ORTAKLARA BORÇLAR HESABI 15

—————————-/ ———————–

B) —————————-/ ———————–

ORTAKLARA BORÇLAR HESABI 15

KASA HESABI 15

————————– / ————————

C) —————————/ ————————

KASA HESABI 15

ORTAKLARA BORÇLAR HESABI 15

—————————/ ————————

D) —————————/ ————————

KASA HESABI 15

ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI 15

—————————/ ————————

E) —————————/ ————————

ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI 15

KASA HESABI 15

————————- / ————————-

Cevaplar


1. E –
2. A –
3. E –
4. B –
5. D –
6. B –
7. E –
8. E –
9. D –
10. C –
11. A –
12. D –
13. A –
14. B –
15. E –
16. D –
17. D –
18. A –
19. C –
20. B –
21. D –
22. A –
23. A –
24. E –
25. A –
26. E –
27. D –
28. B –
29. D –
30. B –