Genel Muhasebe Vize Sınavı 1

Konu Haziran 29, 2018 tarafından  
AÖF Çıkmış Sorular kategorisine eklenmiştir.

Genel Muhasebe Vize Sınavı 1


1. Aşağıdakilerden hangisi genel muhasebenin görevlerinden biri değildir?

1. İşletmenin varlıklarını, sermayesini ve borçlarını belirlemek
2. İşletme faaliyetlerinin sonucunu ortaya koymak
3. İşletmenin ürettiği malların kalitesini ölçmek
4. Varlıklar, sermaye ve borçlarda işletme faaliyetlerinden dolayı meydana gelen artış ve azalışları izlemek
5. Dış bilgi kullanıcılarına bilgi sunmak Devamını Oku

İnsan Kaynakları 2006 Final Sınavı Soru ve Cevapları

Konu Haziran 22, 2018 tarafından  
AÖF Çıkmış Sorular kategorisine eklenmiştir.

1.Aşağıdakilerden hangisi iş tanımlarında yer almaz?
İŞİN GEREKTİRDİGİ PERSONEL ÖZELLİKLERİ

2.İşverenlerin işçi sağlığı ve iş güvenliği politikalarını belirlemede temel aldığı unsur aşağıdakilerden hangisidir?
YASAL MEVZUAT

3.Aşağıdakilerden hangisi yetişkin eğitiminin özellikleri arasında yer almaz?
TÜM YAŞANTI VE DENEYİMLERDEN OLUŞMASI

4.Personel bulma çabalarının personel seçimindeki rolü nedir?
İŞ GERE?İNİN HAZIRLANMASI VE PERSONEL ADAYLARININ BU İŞ GEREKLERİNE UYGUN ÖZELLİKLER TAŞIYIP TAŞIMADIKLARININ BELİRLENMESİ

5.Aşağıdakilerden hangisi oryantasyon programı konularından olan işletmenin tanıtımı içinde yer almaz?
ÇALIŞMA SAATLERİ VE MOLA SÜRELERİ

6.Bireyin gerektiği şekilde yönlendirilebilmesi için öncelikle aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
EGİTİM

7.Aşağıdakilerden hangisi işgören sağlığının tanımında yer alan unsurlardan değildir?
ÇALIŞANLARIN EKONOMİK YÖNDEN TATMİNİNİ SA?LAMASI

8.Aşağıdakilerden hangisi hafif suçtur?
İŞLETME ÜRÜNLERİNİ YETKİSİ DIŞINDA SATMA

9.İnsan kaynaklan yönetimi planlaması sırasında sadece bir faktöre göre tahmin yapılan matematiksel model aşağıdakilerden hangisidir?
VERİMLİLİK

10.Ekonomik kriz ve piyasalarda durgunluk nedeniyle ülkedeki nitelikli ve niteliksiz işgücü oluşumu hangisini etkiler?
İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ ARZ-TALEP DENGESİ

11.Aşağıdakilerden hangisi yapıcı disiplin yaklaşımının özellikleri arasında yer almaz?
HATALI DAVRANIŞLARI GÖRMEZDEN GELME

12.Bölgesel ve ulusal düzeyde oluşturulan üst sendikal örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
FEDERASYON

13.Güçlü bir sendikal hareket oluşturma düşüncesini temel alan örgüt modeli hangisidir?
İŞKOLU SENDİKASI

14.Önleyici disiplin yaklaşımı ile hangisi hedeflenir?
ÖRGÜTLERDE KURALLARA İSTEKLE VE BİLİNÇLİ OLARAK UYULMASINI SA?LAMAK

15.Bir işletmenin İnsan Kaynakları Bilgi Sistemine sahip olmasında tercih edeceği yollardan değildir?
RAKİP FİRMALARIN SİSTEMİNİN BELİRLİ BİR SÜRE KULLANMAK

16.Çalışanların sağlığı ve güvenliğinin korunmasına yönelik yasal düzenlemeler kim tarafından belirlenir ve denetlenir?
DEVLET

17.İnsan kaynaklarını bilgi sisteminde personel seçme ve yerleştirme modülünün ana kullanıcısı kimdir?
İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜMÜ

18.İngiltere’deki muhasebecinin aldığı ücretle Türkiye’deki muhasebecinin aldığı ücretin farklı olması neyle ifade edilir?
REEL ÜCRET

19.Konfederasyon oluşumunda farklı işkollarından en az kaç sendika bir araya gelmelidir?
5

20.Çıktıların ya da sonuçların kontrolünde kolaylık sağlayan standart hangisidir?
MİKTAR

21.İnsan kaynakları yöneticileri hangisini gerçekleştirmek üzere koordinasyon görevi üstlenir?
İK POLİTİKA VE PROGRAMLARININ İŞLETMENİN TÜMÜNDE DÜZENLİ OLARAK UYGULANMASI

22.Aşağıdakilerden hangisi kariyer planlaması sürecinde çalışan-yönetici ilişkisini oluşturan
aşamalardan biri değildir?
DEGERLEME

23.Bir performans yönetim sisteminden etkilenecek tüm bireylerin ihtiyaçlarının, eklentilerinin
karşılanabilmesi için tasarım aşamasında aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi kullanılır?
KATILIMCI
24.Aşağıdakilerden hangisi kariyer planlamada bireyin planlama aşamasında yapması gerekenlerden biridir?
SORUMLULUK ALMAK

25.Bir işletmenin kendine özgü iş değerleme sistemi oluşturması durumunda sorumluluk kime aittir?
İK YÖNETİCİSİ

26. Pratik ağırlıklı eğitimler ve kişisel kariyere hizmet edecek, bireysel gelişimi kolaylaştıracak programlar çalışanların niteliğine göre oluşturulan eğitim programlarından hangisinde tercih edilmelidir?
YÖNETİCİ EGİTİMLERİ

27.Ücretler ile işletmenin genel stratejilerinin bir arada ele alınması ve stratejik ücret yönetiminin gündeme gelmesi, işletmenin bu uygulamalarında hangi kavramı daha çok benimsemelerine neden olmuştur?
YETKİNLİK

28.Personelin bilgi ve beceri düzeylerindeki yada performanslarındaki farklılıkları ödüllendirecek şekilde bir ücret sistemi tasarlanması ücret yapısında ortaya çıkan farklılıklardan hangisini ortadan kaldırır?
BİREYLER ARASINDAKİ NİTELİK FARKLILIKLARINI

29.Sistemde yaşanan problemlerin analiz edilmesi sonucunda iş değerlemesine olan ihtiyacın ortaya çıkmasından sonraki aşama hangisidir?
İŞ DEGERLEMESİ YAPMA AMACININ SAPTANMASI

30.Açık bir pozisyon için bir adayla yapılan görüşme aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
ÖRGÜTSEL OLAY

İşletme 1. Sınıf 2008 Bütünleme Soruları

Konu Haziran 10, 2018 tarafından  
AÖF Çıkmış Sorular kategorisine eklenmiştir.

İşletme 1. Sınıf 2008 Bütünleme Soruları – İşletme bölümünün geçen seneki tüm bütünleme sınavı soruları dosyada mevcuttur.İndirmek için konuyu acınız. Devamını Oku

Genel Muhasebe Final Sınavı 1

Konu Haziran 9, 2018 tarafından  
AÖF Çıkmış Sorular kategorisine eklenmiştir.

Genel Muhasebe Final Sınavı 1


1. İşletme 10 Ekim 2001 tarihinde 3.000 YTL’lik liraya bir binek araba satın almıştır. Dönem sonunda bu arabaya %20 oranı üzerinden normal amor-tisman yöntemine göre pay ayıra-caktır.

Bu bilgilere göre işletmenin ilk yıl ayıracağı amortisman tutarı kaç TL’dir?

A) 600

B) 500

C) 450

D) 300

E) 150

2. Şüpheli duruma düşen bir senetsiz alacağını sonradan tahsil edilmesi halinde yapılacak kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisi kullanılmaz?

A) Karşılık Giderleri

B) Şüpheli Ticari Alacaklar

C) Kasa

D) Konusu Kalmayan Karşılık

E) Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı

3. Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanununa göre ticaret şirketlerinin özellikleri arasında yer almaz?

A) Bir ticaret unvanı almaları zorunludur.

B) Tüzel kişilikleri vardır.

C) İflasa tabidirler.

D) Ticari defteri tutmaya zorunludur.

E) Kurulurken şirket sözleşmesinin yazılı olması şart değildir.

4. ——————- / —————-

TİCARİ MALLLAR HESABI XXX

DEMİRBAŞLARHESABI XXX

ORTAKLARDAN ALACAKLAR HS. XXX

ÖDENMEMİŞ SERMAYE HS. XXX

——————- / —————-

Bu yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Sermaye taahhüdünde bulunulmasına

B) Sermaye taahhüdünün kısmen yerine getirilmesine

C) Ortaklarının sermaye paylarının arttırma taahhüdünde bulunmaları-na

D) Ortakların kâr paylarının sermayeye eklenmesine

E) Sermaye azaltılmasına

5. Ahmet Gülen ve Ortakları Kollektif şirketin sermayesi 12.000 YTL olup ortakların sermaye payları aşağıdaki gibidir.

Ahmet Gülen 7.000

Emre Gezer 2.000

Ali Eren 3.000

Şirketin 2006 yılı kârı 6.000 YTL’dir. Şirket sözleşmesine göre kâr ortaklar arasında sermaye payları ile orantılı olarak dağıtılacaktır. Bu bilgilere göre Ali Erenin kâr payı kaç YTL.’dir?

A) 6.000

B) 3 500

C) 2.000

D) 1.500

E) 500

6. Anonim şirketlerin tedrici kuruluş işlemleri sırasında sermaye taahhüdünde bulunmaları nasıl Muhasebeleştirilir?

A) Sermaye Hesabi borçlu, Ödenmemiş Sermaye Hesabı alacaklı

B) Ödenmemiş Sermaye Hesabı borçlu, Sermaye Hesabı alacaklı

C) Dönem Net Kârı Hesabi borçlu, Ortaklara Borçlar Hesabı alacaklı

D) Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Hs. borçlu. Bankalar Hesabı alacaklı

E) Bankalar Hesabı borçlu, Ödenmemiş Sermaye Hesabı alacaklı

7. Anonim şirketlerin kuruluşu sırasında ödenen noter ve tescil giderleri aşağıdaki hesaplardan hangisinden izlenir?

A) Sermaye Hesabının alacağında

B) Ortaklara Borçlar Hesabının alacağına

C) Ödenmemiş Sermaye Hesabının alacağında

D) Kasa Hesabının borcunca

E) Kuruluş ve Örgütleme Giderleri Hesabının borcunda

8. Bir kollektif şirketin ek sermaye ihtiyacını kendi olanaklarıyla sağlayamayıp dışarıdan ortak alması durumunda artırılan sermaye kayıtlarda nasıl gösterilir?

A) Ortaklara Borçlar Hesabının alacağında

B) Ortaklardan Alacaklar Hesabının borcunda

C) Ödenmiş Sermaye Hesabının alacağında

D) Sermaye Hesabının borcunda

E) Sermaye Hesabının alacağında

9. “X” Anonim şirketinin 2006 yılı dönem kârı 400 YTL, Şirketinin sermayesi ise 250 YTL’dir. Şirketin değerleme farkları, kanunen kabul edilmeyen giderleri, vergiden muaf gelirleri yoktur.

Bu bilgilere göre şirketin ayıracağı I. tertip yedek akçe tutarı kaç TL’dir?

A) 40

B) 32,5

C) 25

D) 20

E) 12,5

10. “Yasada ve/veya ana sözleşmede yer alan hükümlerden birine dayanarak, mahkemenin, kamu otoritesinin veya ortakların aldığı bir kararla şirketin varlığının sona erdirilmesine ne ad verilir?

A) İnfisah

B) Rehin

C) Fesih

D) Devir

E) Tasfiye

11. “A” işletmesinin döneme ait verileri aşağıdaki gibidir.

Ticari Karı
16.000

Belgesiz Giderler
200

Yatırım İndirim Tutarı
2.000

Fazla Ayrılan Amortismanları
800

İştirak kazançları toplamı
1.000

Fazla Değerlenen İktisadi Kıymetler
600

Eksik Değerlenen iktisadi kıymetler
830

Bu verilere göre işletmenin mali kârı kaç YTL’ dir?

A) 14.230

B) 17.000

C) 17.430

D) 19.830

E) 20.430

12. İşletmenin satıcı Vahap Güven’e yaptığı 30 YTL’lik ödeme yanlışlıkla veli Kalmaz’ın hesabına kaydedilmiştir.

Bu işleme ait düzletme kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A) —————————- / ————————–

SATICILAR HESABI 30

– Vahap GÜveN

KASA HESABI 30

—————————- / ———————–

B) —————————- / ————————–

KASA HESABI 30

SATICILAR HESABI 30

– Vahap GÜveN

SATICILAR HESABI 60

– Vahap GÜveN

—————————- / ———————–

C) —————————- / ————————–

SATICILAR HESABI 30

– veli YILMAZ

SATICILAR HESABI 30

– Vahap GÜveN

—————————- / ———————–

D) —————————- / ————————–

SATICILAR HESABI 30

– Vahap GÜveN

SATICILAR HESABI 30

– veli KORKMAZ

—————————- / ————————–

E) —————————- / ————————–

KASA HESABI 30

SATICILAR HESABI 30

– veli KORKMAZ

—————————- / ————————–

13. Anonim Şirketin esas sözleşmelerinde hüküm bulmak kaydıyla yönetim kurulu kararıyla Türk Ticaret Kanununun sermayenin arttırılması ile ilgili hükümlerine tabi olmaksızın hisse senedi çıkarabilecekleri azami miktarı gösteren Ticaret Siciline tescil edilmiş sermayeye ne ad verilir?

A) Kayıtlı sermaye

B) Esas sermaye

C) Ödenmemiş sermaye

D) Çıkarılmış sermaye

E) Nominal sermaye

14. “A” limited şirketin kurumlar vergisi beyannamesinin vergi dairesine verilip, vergi ve fon borçlarının tahakkuk ederek kesinleşmesi durumunda yapılacak Muhasebe kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılacaktır?

A) Ortaklara Borçlar

B) Dönem Karı vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları

C) Dönem Kârı veya Zararları Hesabı

D) Ortaklardan Alacaklar

E) Ödenecek vergi ve Fonlar

15. Aşağıdakilerden hangisi limited şirketin özelliklerinden biri değildir?

A) Ortak sayısı en çok 50’dir.

B) Tahvil çıkaramazlar.

C) Sermaye payı karşılığı olarak hisse senedi çıkaramazlar.

D) Halka açılamazlar.

E) Ortakların şirketi bizzat yönetmek ve temsil etmek yetkileri bulunmamaktadır.

16. Tasfiye halindeki “R” A.Ş. 200 YTL tutarlı senetli borcunu 170 YTL peşin değeri üzerinden ödemiştir. Senetli borcun nominal değeri ile peşin değeri arasındaki fark aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?

A) Karşılık Giderleri Hesabında

B) Borç Senetleri Reeskontu Hesabın-da

C) Borç Senetleri Hesabında

D) Olağandışı Gelir ve Kârlar Hesa-bında

E) Olağandışı Gider ve Zararlar hesa-bında

17. Aşağıdakilerden hangisi şirketlerin birleşmesinde dikkate alınacak koşullardan biri değildir?

A) Şirketlerin hukuki yapısı

B) Birleşecek şirketlerin örnek bilançolarının düzenlenmesi

C) Varlıkları sona erecek şirketlerin kendilerine ait borçlarını birleşilen şirkete devretmesi

D) Birleşecek şirketin dönemler itibariyle kar elde edip etmemesi

E) Her birleşecek şirketin ayrı ayrı karar vermesi

18. İşletmenin içinde bulunduğu dönemde gerçekleşen ancak gelecek dönemde tahsil edilecek olan gelirleri aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?

A) Gelir Tahakkukları

B) Gelecek aylara ait gelirler

C) Gelecek yıllara ait gelirler

D) Dönem kârı veya zararı

E) Konusu kalmayan karşılıklar

19. Bir işletmeye ait bilgiler aşağıdaki gibidir;

Dönem başı varlıklar : 200

Dönem başı borçlar : 120

Dönem sonu varlıklar : 150

Dönem Kârı : 20

İşletmenin dönem sonu borçları ne kadardır?

A) 20

B) 80

C) 50

D) 100

E) 200

20. Sermaye 15.000

Ödenmemiş sermaye 5.000

Kanunen Kabul edilmeyen giderler 500

Şirketin 2005 kârı 8.000 YTL olduğuna göre 2005 yılı için ayrılacak I. Tertip yedek Akçe tutarı ne kadardır?

A) 350

B) 400

C) 500

D) 720

E) 770

21.

İŞLEM
MİKTAR
BİRİM FİYAT
TUTAR

ALIŞ
20 birim
1,2
24

ALIŞ
30 birim
1,5
45

SATIŞ
25 birim

ALIŞ
75 birim
1,5
112,5

İşletme stoklarını Son Giren İlk Çıkar yöntemine göre izlemektedir. Dönem sonu mal mevcudunun maliyeti ne kadardır?

A) 69

B) 105

C) 112,5

D) 144

E) 150

22. Aşağıdakilerden hangisi ticari kârdan vergi kârına ulaşmak için yapılması gereken işlemlerden biri değildir?

A) Belgesiz giderler ile fazla ödenen bağış ve yardımların indirilmesi

B) Eksik değerlemeden doğan farkın ilave edilmesi

C) vergiye tabii olmayan gelirlerin çıkartılması

D) Fazla değerlemeden doğan farkın çıkartılması

E) Kanunen kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi

23. D ve Ortakları Kollektif Şirketi Bilançosu

Kasa 100 Banka Kredisi 800

Alacak Senetleri 600 Satıcılar 700

Ticari Mallar 1.200 Sermaye 1.000

Demirbaşlar 800

Birikmiş

Amortisman(-)(200) 2.500 2.500

Devir Şartları : Alacak senetleri 500, Ticari Mallar 1.300, Demirbaşlar 700, diğer kıymetli bilanço değerleriyle, yeni kurulan (2) ve ortakları kollektif şirketine devredilmiştir.

Bu bilgilere göre yeni şirkete devredilen net değer kaç YTL’ dir?

A) 1.100

B) 1.500

C) 1.600

D) 2.500

E) 2.600

24. Yukarıdaki bilgilere göre yeni kurulan şirkete devredilen Alacak Senetlerinin nominal değeri ile devir değeri arasındaki fark aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?

A) Alacak Senetleri Reeskont Hesabının alacak tarafına 500 YTL

B) Alacak Senetleri Hesabının alacak tarafına 100 YTL

C) Alacak Senetleri Hesabının borç tarafına 600 YTL

D) Alacak Senetleri Reeskont Hesabının borç tarafına 100 YTL

E) Alacak Senetleri Reeskont Hesabının alacak tarafına 100 YTL

25. 31.12.2005 Dönem Kâr/Zarar Hesabı aşağıdaki gibidir,

1,500 1,800

Aynı tarihte hesaplanan kurumlar vergisi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları 82,5 YTL’dir. Bu durumda dönem sonunda yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A) —————————- / ———————-

DÖNEM KÂR/ZARAR 300

DÖNEM KÂRI veRGİ

ve DİĞER YASAL YÜK. 82,5

DÖNEM NET KÂR/ZARAR 217,5

—————————- / ———————-

B) —————————- / ————————–

DÖNEM KÂR/ZARARI HESABI 300

SERMAYE HESABI 300

—————————- / ———————-

C) —————————- / ———————-

DÖNEM KÂR/ZARARI HESABI 300

KASA HESABI 300

—————————- / ———————-

D) —————————- / ———————-

SERMAYE HESABI 300

DÖNEM KÂR/ZARARI HESABI 300

—————————- / ———————-

E) —————————- / ———————-

DÖNEM KÂRI veRGİ

ve DİĞER YASAL YÜK. 300

DÖNEM KÂR/ZARARI HESABI 82,5

DÖNEM NET ZARARI HESABI 217,5

—————————- / ———————-

26. İşletme 600 YTL maliyetli, birikmiş amortismanı 120 YTL olan demirbaşı yeniden değerlemeye tabi tutacaktır. Yeniden değerleme oranı %50‘dir.

Bu işletmeye ait yevmiye maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) ———————— / ————————-

DEMİRBAŞLAR HESABI 300

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS. 180

MDV YENİDEN DEĞER ARTIŞI 120

————————- / ————————

B) ————————- / ————————

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 180

DEMİRBAŞLAR HESABI 300

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS. 300

MDV YENİDEN DEĞER ARTIŞI 180

———————— / ————————-

C) ————————- / ————————

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS. 180

DEMİRBAŞLAR HESABI 300

MDV YENİDEN DEĞER ARTIŞI 480

———————— / ————————-

D) ———————— / ————————-

DEMİRBAŞLAR HESABI 300

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS. 180

MDV YENİDEN DEĞER ARTIŞI 120

———————— / ————————-

E) ————————- / ————————

DEMİRBAŞLAR HESABI 300

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS. 60

MDV YENİDEN DEĞER ARTIŞI 240

———————— / ————————

27. 10 Şubat 2006’da alınan ve Genel Yönetim Giderleri Hs’na kaydedilen 500 YTL’lik kömürün 200 YTL’ lik kısmının 31.12.2006’ da tüketilmediği tespit edilmiştir.

Bu işlemle ilgili olarak dönem sonunda yapılacak kayıt hangisidir?

A) —————————- / ———————-

GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HS. 200

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 300

KASA HESABI 500

—————————- / ———————-

B) —————————- / ———————-

GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HS. 200

GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 200

—————————- / ———————-

C) —————————- / ———————-

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 200

KASA HESABI 300

GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 500

—————————- / ———————-

D) —————————- / ———————-

GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 200

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 200

—————————- / ———————-

E) —————————- / ———————-

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 200

KASA HESABI 200

—————————- / ———————-

28. ——————- / —————-

YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI XXX

FAİZ GELİRLERİ HESABI XXX

KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR HS. XXX

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. XXX

SATILAN TİCARİ MALIN MALİYET HS. XXX

MENKUL KIYMET SATIŞ KÂRI HS. XXX

————————- / ———————

Yukarıdaki kayıtta hangi hesap yanlış kaydedilmiştir?

A) Yurtiçi Satışlar

B) Menkul Kıymet Satış Kârı

C) Satılan Ticari Mallar Maliyeti

D) Konusu Kalmayan Karşılıklar

E) Genel Yönetim Gideri

29. V ortakları Komandit şirketinin sermayesi 25.000 YTL.’ dir.

Ortakların sermaye payları şöyledir :

Komandite ortak V’ nin : 10.000

Komanditer ortak Y’ nin : 9.000

Komanditer ortak Z’ nin : 6.000

2006 yılı kârı : 15.000 YTL’dir. Komandite ortak kârdan %20 oranında prim alacak, kalan kâr ortaklara sermaye payları ile orantılı olarak dağı-tılacaktır.

Bu bilgilere göre komandite ortak V’ nin kârdan alacağı pay ne kadardır?

A) 2.880

B) 4.320

C) 4.800

D) 7.800

E) 8.200

30. Yukarıdaki bilgilere göre 2006 Ocak ayı işletmede ortaklara kâr paylarının ödenmesi durumunda yapılacak kayıt hangisidir?

A) —————————-/ ———————–

DÖNEM NET KÂRI 15

ORTAKLARA BORÇLAR HESABI 15

—————————-/ ———————–

B) —————————-/ ———————–

ORTAKLARA BORÇLAR HESABI 15

KASA HESABI 15

————————– / ————————

C) —————————/ ————————

KASA HESABI 15

ORTAKLARA BORÇLAR HESABI 15

—————————/ ————————

D) —————————/ ————————

KASA HESABI 15

ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI 15

—————————/ ————————

E) —————————/ ————————

ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI 15

KASA HESABI 15

————————- / ————————-

Cevaplar


1. E –
2. A –
3. E –
4. B –
5. D –
6. B –
7. E –
8. E –
9. D –
10. C –
11. A –
12. D –
13. A –
14. B –
15. E –
16. D –
17. D –
18. A –
19. C –
20. B –
21. D –
22. A –
23. A –
24. E –
25. A –
26. E –
27. D –
28. B –
29. D –
30. B –

2009 Yılı İşletme Bölümü Bütünleme Sınav Soruları

Konu Haziran 7, 2018 tarafından  
AÖF Çıkmış Sorular kategorisine eklenmiştir.

2009 Yılı İşletme Bölümü Bütünleme Sınav Soruları

2009 Yılı İşletme Bölümü Bütünleme Sınav Soruları ve Cevap Anahtarı

1.Sınıf Bütünleme Soruları ve Cevap Anahtarı

İNDİR

2.Sınıf Bütünleme Soruları ve Cevap Anahtarı

İNDİR

3.Sınıf Bütünleme Soruları ve Cevap Anahtarı

İNDİR

4.Sınıf Bütünleme Soruları ve Cevap Anahtarı

İNDİR

Genel Muhasebe Final Sınavı 5

Konu Haziran 7, 2018 tarafından  
AÖF Çıkmış Sorular kategorisine eklenmiştir.

Genel Muhasebe Final Sınavı 5


Muhasebenin sadece kaydetme, sınıflandırma, özetleme işlemlerini içeren işlevine ne ad verilir?

A)    Yorumlama

B)     Kayıt tutma

C)     Raporlama

D)     Sınıflandırma

E)      Denetim

2)        (D. İşletmesine ilişkin bazı bilgiler aşağıdaki gibidir;

Dönem başı varlıklar: 500.000 YTL

Dönem başı borçlar  : 100.000 YTL

Dönem sonu varlıklar: 900.000 YTL

Dönem sonu borçlar  : 200.000 YTL

İşletmenin faaliyetleri sonucu elde ettiği kar veya zarar kaç TL dir?

A)    500 000 kar

B)     500 000 zarar

C)     300 000 kar

D)     300 000 zarar

E)      400 000 kar

3)        Aşağıdakilerden hangisi düzenleyici hesap niteliğindedir?

A)    Kasa Hesabı

B)     T.Mallar Hesabı

C)     Alacak Senetleri Hesabı

D)     Sermaye Hesabı

E)      Borç Senetleri Reeskontu Hesabı

4)        Aşağıda muhasebe ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)    Mali nitelikli işlemler önce yardımcı defterlere sonra da buradan büyük deftere kaydedilir.

B)     Envanter defterine yalnızca dönembaşı ve dönemsonu envanter ve bilanço bilgileri işlenir.

C)     Bir mali nitelikli işlemin etkisi, ilgili hesaba borç yada alacak kaydı yapılarak izlenir.

D)     Mali nitelikli işlemler yevmiye defterinden büyük deftere geçirilir.

E)      Mali nitelikli işlemler gerçekleşme sırasına göre yevmiye defterine kaydedilir.

5)        Dönembaşı bilançosu düzenlendikten sonra yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Günlük işlemlerin yevmiye defterine kaydedilmesi ve oradan büyük deftere geçirilmesi

B)     Dönembaşı envanterinin yapılması

C)      Kesin mizanın çıkarılması

D)     Genel geçici mizanın düzenlenmesi

E)      Açılış kaydının yapılması

6)        Gelecekte ortaya çıkması muhtemel gider ve zararların Gelir Tablosunda gösterilmesi ilkesi hangi temel muhasebe kavramı�na dayanır?

A)     Maliyet esası

B)     Tahakkuk esası

C)     Tam açıklama

D)     İhtiyatlılık

E)      Sosyal sorumluluk

7)        ————————-/———————-

Ticari Mallar Hs.              xxx

Satılan Ticari Mallar

Maliyeti Hs.                     xxx

————————-/———————–

Yukarıdaki yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A)    Mal satın alınmasına

B)     Mal satılmasına

C)     Satıştan iadeye

D)     Alış iskontosuna

E)      Firelerin muhasebeleştirilmesine

8)        8. Dönem başı mal mevcudu + Alışlar –  Dönem sonu mal mevcudu = ?

Yukarıdaki formül aşağıdakilerden hangisinin hesaplanmasında kullanılır?

A)    Brüt malı satış karı ya da zararının

B)     Toplam satışlardan iadelerin

C)     Toplam net alışların

D)     Toplam satış hasılatının

E)      Satılan malların maliyetinin

9)        ———————/—————————–

111 ÖZEL KESİM TAHVİL,

SENET VE BONOLARI HS.

108 DİĞER HAZIR

DEĞERLER HS.

100 KASA HS.

—————————/————————-

Yukarıdaki kayıt hangi işleme aittir?

A)    Özel kesim hisse senetlerinin nominal değerlerinin üstünde bir değerle satın alınması

B)     Özel kesim tahvillerinin zararına satılması

C)     Özel kesim tahvillerinin kârlı satılması

D)     Özel kesim tahvillerinin, vadesi gelmiş kuponlarıyla birlikte satın alınması

E)      Özel kesim tahvillerinin vadesi gelmiş kuponlarıyla birlikte satılması

10)         ————————–/————————-

Alacak Senetleri Hs.   xxxx

Alıcılar Hs.           xxxx

————————–/————————-

Yukarıda verilen kayıt niçin yapılmıştır?

A)     Müşteri, işletmeye olan borcunu ödemiştir.

B)      İşletme müşteriye kredili mal satmıştır.

C)      Müşterinin senetsiz borcu senetli hale dönüştürülmüştür

D)     Alacak senetleri yenilenmiştir.

E)      Alacak senedinin kırdırılmasına ilişkin kayıttır.

11)        İşletme 1.200 TL KDV, 8.000 TL bina bedeli ve noter harcı olarak  2.000 lira ödeyerek bir bina almıştır.  Bu bilgilere göre aşağıdaki kayıtlardan hangisi yapılır?

A)    Binalar hesabı 10.000 TL borçlandırılır.

B)     Binalar hesabı 8.000 TL borçlandırılır

C)     Binalar hesabı 11.200 borçlandırılır

D)     Arazi ve Arsalar hesabı 11.200 TL borçlandırılır

E)      Yapılmakta olan yatırımlar hesabı 8.000 TL borçlandırılır.

12.İşletmenin (T. Bankasından temin ettiği 100.000 TL limitli ve % 10 marjlı kredi hesabının durumu yukarıdaki gibidir.

Bu bilgilere göre işletme hesabından en fazla kaç TL çekebilir?

A)    45.000

B)     50.000

C)     60.000

D)     65.000

E)      90.000

13)        Teminat olarak verilen senetlerin, borçluları tarafından kredi alınmış bankaya ödenmesi halinde aşağıdaki kayıtlardan hangisi yapılır?

A)    ——————/——————————–

121 Alacak Senetleri Hs.        xx

– Teminattaki Senetler

300 Banka Kredileri Hs.  xx

——————–/—————————–

B)     ———————-/—————————

100 Kasa Hs.                          xx

121 Alacak Senetleri Hs.    xx

– Tahsildeki Senetler

———————-/—————————-

C)     ———————/—————————-

100 Kasa Hs.                          xx

121 Alacak Senetleri Hs.    xx

– Teminattaki Senetler

———————-/—————————

D)     ——————-/—————————

300 Banka Kredileri Hs.      xx

121 Alacak Senetleri Hs.    xx

– Teminattaki Senetler

——————-/—————————–

E)      ——————/——————————

102 Bankalar Hs.  xx

121 Alacak Senetleri Hs.    xx

– Teminattaki Senetler

—————–/——————————

14)         Satıcılar hesabı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A)    Satıcılardan kredili mal satın alındığında hesap alacaklandırılır

B)     Satıcılara olan borç ödendiğinde hesap borçlandırılır.

C)     Hesap dönem sonunda alacaklandırılarak kapatılır

D)     Hesap dönem sonunda borçlandırılarak kapatılır.

E)      Hesap kalanı dönem karı veya zararı hesabına devredilemez.

15)        ————————–/—————————-

Genel Yönetim

Giderleri Hs.                          xxxx

Ödenecek vergi ve fonlar Hs.              xxxx

Öd.Sosyal güvenlik Kesintileri Hs.     xxxx

Personele Borçlar Hs.                          xxxx

————————/——————————

Yukarıda verilen kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A)    Ücret Tahsiline

B)     Ücret ödenmesine

C)     Ücret tahakkukuna

D)     Vergi ödenmesine

E)      Sosyal kesintilerin ödenmesine

16)        Sermaye artırımına giden bir A.Ş�nin nominal bedelin üzerinde bir fiyat üzerinden hisse senedi çıkarması durumunda, ihraç fiyatı ile nominal bedel arasındaki fark aşağıdaki hesapların hangisinde izlenir?

A)    Yasal yedekler

B)     Yeniden değerleme artışları

C)     Hisse senedi ihraç primleri

D)     MDV. Yeniden değerleme artışları

E)      Hisse senedi iptal karları

17)        Aşağıdaki hesaplardan hangisi için Tekdüzen Hesap Planında büyük defter hesabı yoktur?

A)    Sermaye

B)     Ödenmiş Sermaye

C)     Yasal Yedekler

D)     Dönem Net Zararı

E)      Ödenmemiş Sermaye

18)        7/A seçeneğinde giderler büyük defterde hangi esasa göre bölümlendirilir?

A)    Fonksiyon esasına

B)     Çeşit esasına

C)     Dönem esasına

D)     Özel esasa

E)      Maliyet esasına

19)        Aşağıdakilerden hangisi envanter işlemlerinin kapsamını tam olarak ifade eder?

A)    Varlıkları ve borçları saymak

B)     Muhasebe dışı envanter

C)     Genel geçici mizanın hazırlanması

D)     Bilanço ve gelir tablosunun düzenlenmesi.

E)      Sayım, değerleme ve envanter kayıtlarının yapılması

20)        Alış değeri 300 lira olan hisse senedinin dönem sonunda borsa değeri 100 lira ise yapılan kayıtta hangi hesap alacaklandırılır?

A)    Karşılık giderleri hesabı 100TL

B)     Menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığı hesabı 200TL

C)     Menkul kıymet satış zararı hesabı 200TL

D)     Karşılık giderleri hesabı 200TL

E)      D. Olağandışı gider ve zararlar hesabı 100TL

21)        İşletmede, 5.11.2004 günü yapılan sayımda ortaya çıkan ve nedeni bulunamadığı için �397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabı�na kaydedilen kasa farkının, daha önce müşteriden yapılan bir alacak tahsilatının kayıtlara geçirilmemesinden kaynaklandığı 31.12.2004 günü yaptığı bir inceleme sonucu anlaşılmıştır.

Buna göre yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hs. / Alıcılar Hs.

B)     Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hs. / Kasa Hs.

C)     Kasa Hs. / Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hs.

D)     Sayım ve Tesellüm Noksanları Hs. / Satıcılar Hs.

E)      Sayım ve Tesellüm Noksanları Hs. / Kasa Hs.

22)        İşletmelerin bankalar yardımcı hesapları ile bankalardan gelen hesap özetleri karşılaştırıldığında, dönem içinde (B) Bankası ticari mevduat hesabından çekilen 30.000 TL�nin yanlışlıkla (A) Bankası ticari mevduat hesabından çekilmiş gibi kaydedildiği belirlenmiştir.

Bu bilgilere göre bu hatanın düzeltilmesine ilişkin yapılan kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

A)    ———————–/———————-                  Bankalar (A)  Hs. xxxx

Bankalar (B)   Hs.          xxxx

———————/————————

B)     ———————-/————————

Bankalar (B) Hs.                   xxxx

Bankalar (A.) Hs          xxxx

———————–/———————-

C)     ———————–/———————–

Bankalar (A.) Hs. xxxx

Kasa  Hs.                 xxxx

D)     ———————–/———————–

Kasa  Hs.                             xxxx

Bankalar (B.)  Hs.      xxxx

————————/———————–

E)      ————————/———————–

Kasa Hs.               xxxx

Bankalar (A.) Hs.     xxxx

————————/———————–

23)         İşletme 10 Kasım 2004 tarihinde 60.000 liraya bir otomobil satın almıştır. Dönem sonunda bu otomobile % 20 amortisman oranı üzerinden normal amortisman yöntemi uygulanacaktır.Buna göre 1. Yıl sonunda ayrılacak amortisman tutarı kaç TL�dir?

A)    2.000

B)     12.000

C)     22.000

D)     24.000

E)      48.000

24)   İşletmenin 80.000 TL maliyetli demirbaşları için amortisman hesaplanacaktır. Normal amortisman oranı % 20�dir. İşletmede amortismana tabi başka varlık yoktur.

Bu bilgilere ve azalan kalanlar yöntemine göre, ikinci yıl sonunda birikmiş amortismanlar hesabının durumu nedir?

A)    32.000 TL alacak kalanı verir

B)     19.200 TL alacak kalanı verir.

C)     51.200 TL alacak kalanı verir.

D)     32.000 TL alacak kalanı verir.

E)      25.600 TL alacak kalanı verir.

25)   25. Dönemsonunda satıcı Serdar Kollektif Şirketi�nin gönderdiği hesap özetinden adı geçen şirkete ödenen 65.000 lira senetsiz ticari borcun, işletme defterlerine 56.000 lira ödenmiş gibi kaydedildiği saptanmıştır.

Gerekli düzeltme kaydı nasıl olacaktır?

A)    ——————-/—————————

320 Satıcılar Hs.   9.000

– Serdar Koll. Şti.

100 Kasa Hs.        9.000

——————/—————————-

B)     ——————-/—————————

320 Satıcılar Hs.   65.000

– Serdar Koll. Şti.

100 Kasa Hs.        65.000

—————–/—————————-

C)     —————–/—————————–

100 Kasa Hs.          56.000

320 Satıcılar Hs.   56.000

– Serdar Koll.Şti.

—————-/—————————-

D)     —————-/—————————-

320 Satıcılar Hs.     65.000

– Serdar Koll. Şti.

100 Kasa Hs.             56.000

397 Sayım ve Tesellüm

Fazlaları Hs.             9.000

– Kasa fazlası

—————-/—————————-

E)      —————-/—————————-

100 Kasa Hs.          9.000

320 Satıcılar Hs.           9.000

– Serdar Koll. Şti.

—————/—————————-

26)   İşletmenin daha önce ödediği ve Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabına kaydettiği 50.000 TL lik kırtasiye malzemesinin 20.000 TL lik kısmının faaliyet dönemi içinde tüketildiği saptanmıştır.   Buna göre envanter kaydı nasıl yapılır?

A)    Ticari Mallar hesabı 30.000 borçlandırılır.

B)     Kasa hesabı 20.000 alacaklandırılır.

C)     Gelecek aylara ait giderler hesabı 20.000 alacaklandırılır.

D)     Gelecek aylara ait giderler hesabı 30.000 borçlandırılır.

E)      Kırtasiye giderleri hesabı 50.000 borçlandırılır.

27)        Aşağıdakilerden hangisi, Dönem Kârı veya Zararı Hesabı için doğru bir açıklama değildir?

A)    Dönem giderleri hesabın borcuna devredilir.

B)     Dönem gelirleri hesabın alacağına devredilir.

C)     Hesap borç kalanı verirse zarar, alacak kalanı verirse kâr vardır.

D)     �Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı�, hesabın alacağına devredilir.

E)      Hesap kalanı, �Dönem Net Kârı� veya �Dönem Net Zararı� hesabına aktarılır.

28)        ——————–/—————————–

Satıcılar Hs.       xx

Borç Senetleri Hs.  xx

Sermaye Hs.           xx

Bankalar Hs.           xx

Kasa Hs.               xx

T.Mallar Hs.         xx

——————-/———————————

Yukarıda verilen kapanış kaydında hangi hesap yanlış yazılmıştır?

A)    Satıcılar

B)     Borç senetleri

C)     Sermaye

D)     Bankalar

E)      T.Mallar

29)  İşletmenin satışları 600.000 lira, satılan malın maliyeti 400.000, faaliyet giderleri 100.000 liradır. Bu veriler içinde yer alan vergiden muaf gelirleri 15.000 lira ve kanunen kabul edilmeyen giderleri 50.000 liradır.  Buna göre, işletmenin mali kârı (vergi matrahı) kaç liradır?

A)    200.000 TL

B)     100.000 TL

C)     50.000 TL

D)     65.000 TL

E)      135.000 TL

30)   İşletme demirbaşına 10.000 TL amortisman ayırmıştır.  Buna ilişkin yapılan kayıtta hangi hesap alacaklandırılır?

A)    Genel yönetim giderleri hesabı

B)     Pazarlama satış dağıtım giderleri hesabı

C)     Birikmiş Amortismanlar hesabı

D)     Araştırma geliştirme giderleri hesabı

E)      Kasa hesabıCevaplar


1.B
2.C
3.E
4.A
5.E
6.D
7.C
8.E
9.D
10.C
10.
11.A
11.
12.D
12.
13.D
14.C
15.C
16.C
17.B
18.A
19.E
20.B
21.A
22.A
23.B
24.C
25.A
26.C
27.D
28.D
29.E
30.C

İnsan Kaynakları 2006 4.Sınıf Final Sınavı Soru ve Cevapları

Konu Haziran 2, 2018 tarafından  
AÖF Çıkmış Sorular kategorisine eklenmiştir.

1.Aşağıdakilerden hangisi iş tanımlarında yer almaz?
İŞİN GEREKTİRDİGİ PERSONEL ÖZELLİKLERİ

2.İşverenlerin işçi sağlığı ve iş güvenliği politikalarını belirlemede temel aldığı unsur aşağıdakilerden hangisidir?
YASAL MEVZUAT

3.Aşağıdakilerden hangisi yetişkin eğitiminin özellikleri arasında yer almaz?
TÜM YAŞANTI VE DENEYİMLERDEN OLUŞMASI

4.Personel bulma çabalarının personel seçimindeki rolü nedir?
İŞ GERE?İNİN HAZIRLANMASI VE PERSONEL ADAYLARININ BU İŞ GEREKLERİNE UYGUN ÖZELLİKLER TAŞIYIP TAŞIMADIKLARININ BELİRLENMESİ

5.Aşağıdakilerden hangisi oryantasyon programı konularından olan işletmenin tanıtımı içinde yer almaz?
ÇALIŞMA SAATLERİ VE MOLA SÜRELERİ

6.Bireyin gerektiği şekilde yönlendirilebilmesi için öncelikle aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
EGİTİM

7.Aşağıdakilerden hangisi işgören sağlığının tanımında yer alan unsurlardan değildir?
ÇALIŞANLARIN EKONOMİK YÖNDEN TATMİNİNİ SA?LAMASI

8.Aşağıdakilerden hangisi hafif suçtur?
İŞLETME ÜRÜNLERİNİ YETKİSİ DIŞINDA SATMA

9.İnsan kaynaklan yönetimi planlaması sırasında sadece bir faktöre göre tahmin yapılan matematiksel model aşağıdakilerden hangisidir?
VERİMLİLİK

10.Ekonomik kriz ve piyasalarda durgunluk nedeniyle ülkedeki nitelikli ve niteliksiz işgücü oluşumu hangisini etkiler?
İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ ARZ-TALEP DENGESİ

11.Aşağıdakilerden hangisi yapıcı disiplin yaklaşımının özellikleri arasında yer almaz?
HATALI DAVRANIŞLARI GÖRMEZDEN GELME

12.Bölgesel ve ulusal düzeyde oluşturulan üst sendikal örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
FEDERASYON

13.Güçlü bir sendikal hareket oluşturma düşüncesini temel alan örgüt modeli hangisidir?
İŞKOLU SENDİKASI

14.Önleyici disiplin yaklaşımı ile hangisi hedeflenir?
ÖRGÜTLERDE KURALLARA İSTEKLE VE BİLİNÇLİ OLARAK UYULMASINI SA?LAMAK

15.Bir işletmenin İnsan Kaynakları Bilgi Sistemine sahip olmasında tercih edeceği yollardan değildir?
RAKİP FİRMALARIN SİSTEMİNİN BELİRLİ BİR SÜRE KULLANMAK

16.Çalışanların sağlığı ve güvenliğinin korunmasına yönelik yasal düzenlemeler kim tarafından belirlenir ve denetlenir?
DEVLET

17.İnsan kaynaklarını bilgi sisteminde personel seçme ve yerleştirme modülünün ana kullanıcısı kimdir?
İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜMÜ

18.İngiltere’deki muhasebecinin aldığı ücretle Türkiye’deki muhasebecinin aldığı ücretin farklı olması neyle ifade edilir?
REEL ÜCRET

19.Konfederasyon oluşumunda farklı işkollarından en az kaç sendika bir araya gelmelidir?
5

20.Çıktıların ya da sonuçların kontrolünde kolaylık sağlayan standart hangisidir?
MİKTAR

21.İnsan kaynakları yöneticileri hangisini gerçekleştirmek üzere koordinasyon görevi üstlenir?
İK POLİTİKA VE PROGRAMLARININ İŞLETMENİN TÜMÜNDE DÜZENLİ OLARAK UYGULANMASI

22.Aşağıdakilerden hangisi kariyer planlaması sürecinde çalışan-yönetici ilişkisini oluşturan
aşamalardan biri değildir?
DEGERLEME

23.Bir performans yönetim sisteminden etkilenecek tüm bireylerin ihtiyaçlarının, eklentilerinin
karşılanabilmesi için tasarım aşamasında aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi kullanılır?
KATILIMCI
24.Aşağıdakilerden hangisi kariyer planlamada bireyin planlama aşamasında yapması gerekenlerden biridir?
SORUMLULUK ALMAK

25.Bir işletmenin kendine özgü iş değerleme sistemi oluşturması durumunda sorumluluk kime aittir?
İK YÖNETİCİSİ

26. Pratik ağırlıklı eğitimler ve kişisel kariyere hizmet edecek, bireysel gelişimi kolaylaştıracak programlar çalışanların niteliğine göre oluşturulan eğitim programlarından hangisinde tercih edilmelidir?
YÖNETİCİ EGİTİMLERİ

27.Ücretler ile işletmenin genel stratejilerinin bir arada ele alınması ve stratejik ücret yönetiminin gündeme gelmesi, işletmenin bu uygulamalarında hangi kavramı daha çok benimsemelerine neden olmuştur?
YETKİNLİK

28.Personelin bilgi ve beceri düzeylerindeki yada performanslarındaki farklılıkları ödüllendirecek şekilde bir ücret sistemi tasarlanması ücret yapısında ortaya çıkan farklılıklardan hangisini ortadan kaldırır?
BİREYLER ARASINDAKİ NİTELİK FARKLILIKLARINI

29.Sistemde yaşanan problemlerin analiz edilmesi sonucunda iş değerlemesine olan ihtiyacın ortaya çıkmasından sonraki aşama hangisidir?
İŞ DEGERLEMESİ YAPMA AMACININ SAPTANMASI

30.Açık bir pozisyon için bir adayla yapılan görüşme aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
ÖRGÜTSEL OLAY

2009 4.Sınıf İşletme Vize Soruları

Konu Haziran 1, 2018 tarafından  
AÖF Çıkmış Sorular kategorisine eklenmiştir.

4. sınıf soruları ( 6,5 mb)

http://rapidshare.com/files/21809749…PDF4.sinif.rar

Cevap Anahtarı

http://rapidshare.com/files/21812636…apanahtari.pdf

Genel Muhasebe Vize Sınavı 2 Bölüm 2

Konu Mayıs 27, 2018 tarafından  
AÖF Çıkmış Sorular kategorisine eklenmiştir.

Genel Muhasebe Vize Sınavı 2


Vize Soruları

1. İşletmelerin ihtiyaç duydukları para, fon veya sermayenin uygun koşullarda sağlanması ve bunun en etkin şekilde kullanılmasını sağlayacak faaliyetler aşağıdaki işlevlerden hangisidir?

A) Pazarlama
B) Muhasebe
C) Borçlanma
D) Finasman
E) Kredi alma

2. Muhasebe bilgi akışında toplanan veri veya bilgilerin kaydedilmesi ve sınıflandırılması hangi aşamada gerçekleştirilir?

A) Mali işlemler
B) Girdi
C) Süreçleme
D) Çıktı
E) İletme

3. İşletmeye kredi açan üçüncü kişilerin varlıklar üzerindeki haklarının parasal ifadesine ne ad verilir?

A) Borçlar
B) Gider
C) Kaynaklar
D) Sermaye
E) Varlıklar

4. Aşağıda bilanço ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bilanço işletmenin bir dönem içersinde elde ettiği kârı zararı ve bunun nedenlerini gösterir.
B) Bilanço mutlak bir tarih taşımalıdır.
C) Bilançoda hesaplar değil, hesapların kalanları yer alır.
D) Bilançoda sol taraf aktif, sağ taraf pasif olarak adlandırılır.
E) Bilançoda mutlaka hangi işletmeye ait olduğu yazılmalıdır.

5. Ticari bir işletmenin normal faaliyetlerini yerine getirirken elindeki serbest olarak kulla-nabileceği varlıkların stoklara, stokların satılıp tekrar serbest olarak kullanabileceği para şekline dönüşmesi sürecine ne ad verilir?

A) Takvim yılı
B) Süreç
C) Normal faaliyet yılı
D) Faaliyet döngüsü
E) Mali yıl

6. Bir işletmenin işe başlama tarihinde mali durumu şöyledir:
Nakit para : 1.000 YTL
Ticari Mal : 2.000 YTL
Taşıtlar : 5.000 YTL
Banka Mev. : 500 YTL
Alacaklar : 1.500 YTL
Banka Kred. : 2.500 YTL

Buna göre açılış maddesinde Sermaye hesabına yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisi-dir?

A) 7.500 alacak
B) 7.500 borç
C) 4.500 alacak
D) 4.500 borç
E) 12.500 alacak

7. Hesapların işleyişi ile olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Borçlardaki azalışlar için pasif hesaplar borç-landırılır.
B) Giderdeki artışlar için gider hesapları borç-landırılır.
C) Gelirdeki artışlar için gelir hesapları alacak-landırılır.
D) Özsermayedeki artışlar için pasif hesaplar borçlandırılır.
E) Alacaklardaki artışlar için aktif hesaplar borç-landırılır.

8. İşletmenin bankadaki ticari mevduat hesabın-dan para çekmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?

A) Bir aktif hesap borçlandırılırken, bir aktif hesap alacaklandırılır.
B) Bir aktif hesap borçlandırılırken, bir pasif hesap alacaklandırılır.
C) Bir aktif hesap bir pasif hesap borçlandırılır.
D) Bir aktif hesap alacaklandırılırken, bir pasif hesap boçlandırılır.
E) Bir aktif hesap bir pasif hesap alacaklandırılır.

9. İşletmenin zararına mal satması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

A) Varlıkların yapısında değişiklik olur.
B) Varlıklar toplam olarak artar.
C) Öz sermayede azalış olur.
D) Kaynaklar toplam olarak azalır.
E) Varlıklar toplam olarak azalır.

10. Kasaya para girişlerini kaydetmek için kullanılan ve buna karşılık hangi hesabın veya hesapların alacaklandığını gösteren belgeye ne ad verilir?

A) Tahsil fişi
B) Tediye fişi
C) İstek fişi
D) Mahsup fişi
E) Kasa fişi

11. V.U.K’a göre tutulması zorunlu defterleri tasdik mercii aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeminli Mali Müşavir
B) Vergi Dairesi
C) Noter
D) Ticaret Odası
E) Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

12. Muhasebe bilgi akışı çerçevesinde işlemlere ait düzenlenen belgeler ilk olarak aşağıdakiler-den hangisine kaydedilir?

A) Büyük deftere
B) Yevmiye defterine
C) Envanter defterine
D) Kasa defterine
E) Mizana

13. Muhasebe süreci göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki işlemlerden hangisi önce yapılır?

A) Kesin mizan
B) Muhasebe dışı envanter
C) Muhasebe içi envanter
D) Genel geçici mizan
E) Bilançonun düzenlenmesi

14. Saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle bilanço günündeki varlıkları ve borçları kesin bir şekilde ve ayrıntılı olarak saptama işlemine ne ad verilir?

A) Stok Sayımı
B) Denetim
C) Envanter çıkarmak
D) Değerleme
E) Kontrol etme

15. Dönem sonunda borç kalanı veren hesapların alacaklandırılması, alacak kalanı veren hesap-ların borçlandırılması şeklinde yapılan işleme ne ad verilir?

A) Hesapların açılması
B) Hesapların kapatılması
C) Muhasebe dışı envanter
D) Muhasebe içi envanter
E) Mizan çıkarma

16. Tarafsızlığın gerçeğin ve adaletin daima temel olarak benimsenmesi aşağıdaki kavramların hangisinin gereğidir?

A) Tutarlılık kavramı
B) Özün önceliği kavramı
C) Dönemsellik kavramı
D) Verilerin güvenilir olması kavramı
E) Sosyal sorumluluk kavramı

17. Benzer olay ve işlemlerde kayıt düzenleri ile değerleme ölçülerinin değişmezliğini ve mali tablolarda biçim ve içerik yönünden tekdüzeni öngören kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tutarlılık kavramı
B) Özün önceliği kavramı
C) Dönemsellik kavramı
D) Verilerin güvenilir olması kavramı
E) Sosyal sorumluluk kavramı

18. İşletmenin dönem sonunda
Ticari Mal Hesabının borç kalanı 10.000 YTL Dönem sonu mal mevcudu 3.000 YTL
Yurtiçi Satışlar Hesabı
alacak kalanı 15.000 YTL Satış iadeleri hesabının borç kalanı 2.000 YTL

Bu bilgilere göre işletmenin brüt satış kârı ne kadardır?

A) 5.000
B) 8.000
C) 6.000
D) 3.000
E) 13.000

19. ——————————– / ——————————–
320 SATICILAR HS
153 TİCARİ MAL HS
191 İNDİRİLECEK KDV HS
——————————– / ——————————–

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A) Kredili mal satışına
B) Alış iadesine
C) Kredili mal alışına
D) Satış iskontosuna
E) Alış iskontosuna

20. ——————————– / ——————————–
153 TİCARİ MAL HS
391 HESAPLANAN KDV HS
100 KASA HS
320 SATICILAR HS
101 ALINAN ÇEKLER HS
——————————– / ——————————–

Bu yevmiye kaydında hangi hesap yanlış kullanılmıştır?

A) Ticari Mal Hs
B) Hesaplanan KDV Hs
C) Kasa Hs
D) Satıcılar Hs
E) Alınan Çekler Hs

21. ——————————– / ——————————–
SATICILAR HS
101 ALINAN ÇEKLER HS
——————————– / ——————————–

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A) Çek tahsiline
B) Senet cirosuna
C) Müşteriden çek alınmasına
D) Çek düzenleyerek satıcılar borç ödenmesine
E) Çek ciro ederek satıcılar borç ödenmesine

22. Hisse senetleri alış bedelinden daha düşük be-delle satılması durumunda, alış ve satış fiyatı arasındaki fark hangi hesaba borç kaydedilir?

A) Menkul Kıymet Satış Kârı Hs
B) Menkul Kıymet Satış Zararı Hs
C) Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Hs
D) Kambiyo Zararı
E) Reeskont Faiz Gideri Hs

23. Aşağıdaki durumlardan hangisi Kasa Hesabı için doğru değildir?

A) Aktif karakterli bir varlık hesabıdır.
B) Kasa mevcudu kadar borç kalanı verir.
C) Yabancı paralarda bu hesapta izlenir.
D) Hazır değerler içinde yer alır.
E) Alacak kalanı vermesi mümkündür.

24. ——————————– / ——————————–
121 ALACAK SENETLERİ HS
Cüzdandaki Senetler
121 ALACAK SENETLERİ HS
Cüzdandaki Senetler
642 FAİZ GELİRLERİ
——————————– / ——————————–

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A) Alacaklının düzenlediği poliçenin kabulüne
B) Kabul imzası olan poliçenin alınmasına
C) Alacak senedinin cirosuna
D) Alacak senedinin iskontosuna
E) Alacak senedinin yeni vade üzerinden yenilen-mesine

25. ——————————– / ——————————–
100 KASA HS
780 FİNASMAN GİDERLERİ
121 ALACAK SENETLERİ HS
Cüzdandaki Senetler
——————————– / ——————————–

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A) Alacaklının düzenlediği poliçenin kabulüne
B) Alacak senedinin protesto ettirilmesi
C) Alacak senedinin cirosuna
D) Alacak senedinin iskontosuna
E) Alacak senedinin yeni vade üzerinden yenilen-mesine

26. Tekdüzen Hesap Planına göre aşağıdakilerden hangisi “Diğer Alacaklar” grubunda yer almaz?

A) Ortaklardan Alacaklar
B) Alıcılar
C) İştiraklerden Alacaklaer
D) Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
E) Şüpheli Alacaklar

27. Kiralanan gayrimenkullerin geliştirilmesi için normal bakım – onarım dışında yapılan harcamalar hangi hesaba kaydedilir?

A) Genel Yönetim Giderleri
B) Olağan Gider ve Zararlar
C) Olağandışı Gider ve Zararlar
D) Binalar
E) Özel Maliyetler

28. Alıcılar hesabıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Ticari alacaklar grubunda yer alan bir hesaptır.
B) Müşteriden olan senetsiz alacakların izlenildiği bir büyük defter hesabıdır.
C) Müşteriden olan senetsiz alacaklar hesabın borcuna kaydedilir
D) Hesabın borç kalanı müşteriden henüz tahsil edilmeyen senetsiz alacakları gösterir.
E) Müşteriden olan senetsiz alacaklar için yapılan tahsilat hesabın borcuna kaydedilir.

29. İşletme, sahibi olduğu bina için aşağıdaki işlerden hangisi ile ilgili olarak yaptığı ödemeyi gider kaydetmeyip binalar hesabında aktifleş-tirmelidir?

A) Temizlik
B) Boya – badana
C) Elektrik tesisatı onarımı
D) Asansör koyma
E) Çatı aktarma

30. İşletme 1.000 YTL’ye müşteri çeki vererek bir arsa satın almış noter masrafı, vergi, resim, harç olarak da 100 YTL nakit ödemiştir. Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A) —————————– / ——————————-
ARSA VE ARAZİLER HS 1.100
ALINAN ÇEKLER HS 1.000
KASA HS 100
—————————- / ——————————–
B) —————————– / ——————————-
ARSA VE ARAZİLER HS 1.000
ALINAN ÇEKLER HS 1.000
—————————- / ——————————–
C) —————————– / ——————————-
ARSA VE ARAZİLER HS 1.000
GENEL YÖNETİM GİD.HS 100
ALINAN ÇEKLER HS 1.000
KASA HS 100
—————————- / ——————————–
D) —————————– / ——————————-
ARSA VE ARAZİLER HS 1.000
GENEL YÖNETİM GİD.HS 100
VERİLEN ÇEKLER HS 1.000
KASA HS 100
—————————- / ——————————–
E) —————————– / ——————————-
ARSA VE ARAZİLER HS 1.100
VERİLEN ÇEKLER HS 1.000
KASA HS 100
—————————- / ——————————–
Cevaplar


Cevaplar

1.D 2.C 3.A 4.A 5.D 6.A 7.D 8.A 9.B 10.A 11.C 12.B 13.D 14.C 15.B 16.E 17.A 18.C 19.B 20.B 21.E 22.B 23.E 24.E 25.D 26.B 27.E 28.E 29.D 30.A

İşletme 2003-2009 Tüm Sınıflar İçin Bütün Sınavlar

Konu Mayıs 21, 2018 tarafından  
AÖF Çıkmış Sorular kategorisine eklenmiştir.

VİZE SINAV SORULARI VE CEVAPLARI 2003-2009

1.SINIF İNDİR

2.SINIF İNDİR

3.SINIF İNDİR

4.SINIF İNDİR

FİNAL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI 2003-2009

1.SINIF İNDİR

2.SINIF İNDİR

3.SINIF İNDİR

4.SINIF İNDİR

BÜTÜNLEME SINAV SORULARI VE CEVAPLARI 2003-2009

1.SINIF İNDİR

2.SINIF İNDİR

3.SINIF İNDİR

4.SINIF İNDİR

DERS NOTU

FİNAL İNDİR

Sonraki Sayfa »