Anayasa Hukuku 3. Sınıf Deneme Sınavı

YazıKasım 13, 2009 tarihinde tarafından eklenmiştir.  
Yazı AÖF Deneme Sınavları kategorisindedir.

Türkiye’e lâiklik ilkesi ilk kez aşağıdaki belgelerden hangisinde yer almıştır?

CEVAP:1924 Anayasası

1876 Anayasası ile kurulan parlamento aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP:Meclis-i Umumi

Devletin, sosyal barışı ve sosyal adaleti sağlamak amacıyla, sosyal ve ekonomik hayata aktif şekilde müdahalesini meşru ve gerekli gören anlayış aşağıdakilerden hangisidir?
Jandarma devlet

CEVAP:Sosyal devlet

Anayasacılık akımının temelinde yatan, devlet iktidarının bölüşülmesi, paylaşılması ve sınırlandırılması ilkesi, sadece yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin ayrı organlara verilmesini değil, bazen tek bir kuvvetin çeşitli organlar arasında bölüşülmesini içerir.
Bu duruma, 1961 Anayasasıyla getirilen hangi yenilik örnek olarak gösterilebilir?
Temel haklar genişletilmiş ve güçlendirilmiştir.

CEVAP:Millet Meclisinin yanısıra Cumhuriyet Senatosuna da yer verilmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu’nda anayasal gelişmenin ilk adımı olan ve 1808 yılında merkezi hükümetin temsilcileri ile ayan temsilcileri arasında kabul edilip imzalanan belge aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP:Sened-i İttifak

Aşağıdakilerden hangisi, 1971-1973 ara rejim döneminde, 1961 Anayasası’nda yapılan değişikliklerle yargı denetimine getirilen sınırlamalardan biri değildir?
CEVAP:Vergi, resim ve benzeri harçların muafiyet ve istisnaları ile nispet ve hadlerine ilişkin hükümlerde değişiklik yapmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kurularak, asker kişilerle ilgili idari eylem ve işlemlerin denetimi Danıştay’ın görev alanından çıkarılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasası’nın temel ilkelerinden biri değildir?

CEVAP:Laiklik ilkesinin başlangıçtan beri yer alması

1982 Anayasası’nın yapımı aşamasında oluşturulan Kurucu Meclis’in sivil kanadını aşağıdakilerden hangisi oluşturmuştur?

CEVAP: Danışma meclisi

1982 Anayasasında, siyasal tıkanıklıkları gidermeye yönelik en önemli hüküm aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP:Cumhurbaşkanının Anayasada belirtilen durumlarda TBMM seçimlerini yenileyebilmesi

Parlamenter sistemde daha fazla işlerlik kazandırmak, gereksiz tıkanma ve bunalımları aşmak amacıyla bazı kurum ve kurulların öngörüldüğü modele ne ad verilir?

CEVAP:Rasyonelleştirilmiş Parlamentarizm

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın getirdiği, siyasal karar alma mekanizmalarındaki tıkanıkları giderici hükümlerden biridir?

CEVAP:Cumhurbaşkanı’nın 4. oylamada seçilemediği durumda, derhal TBMM seçimlerinin yenilenmesi

Aşağıdakilerden hangisi, Milli Güvenlik Konseyi rejimi sırasında oluşturulan Kurucu Meclisin görevlerinden biri değildir?

CEVAP:Oluşturulacak bir yargı komisyonu ile Devletin bağımsızlığına ve bütünlüğüne karşı işlenen suçları yargılamak Yürürlüğe girecek olan Anayasanın (1982 Anayasası) ilkelerine uygun Siyasi Partiler Kanunu hazırlamak

Meclise gönderilecek meslek kuruluşları temsilcilerinin, meslek kuruluşlarının kendilerince belirlenmesine ne denir?

CEVAP:Kooptasyon

1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi siyasi parti faaliyetlerine getirilen sınırlamalardan biri değildir?

CEVAP:Toplumun belirli kesimlerinin menfaatlerini temsil eden parti kurulamaz.

Servet, vergi, öğrenim durumu ve cinsiyet gibi sınırlamalar olmaksızın, bütün vatandaşların oy hakkına sahip olmalarına ne ad verilir?

CEVAP:Genel oy

Türkiye’de oyların sayımının ve dökümünün kamuya açık olarak yapılması ilk defa kaç yılında kabul edilmiştir?

CEVAP:1950

Aşağıdakilerden hangisi, siyasal partilerin amaçlarına ilişkin yasaklardan biridir?

CEVAP:Monarşik partilerin kurulamaması

Seçmenlerin, önce “ikinci seçmen” adı verilen bir grup seçmeni seçtikleri, temsilcilerin ise daha sonra bu ikinci seçmenler tarafından seçildiği seçim sistemine ne ad verilir?

CEVAP:İki dereceli seçim

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” kuralı Türk Anayasa Hukuku’nda ilk defa hangi belgede kendine yer bulmuştur?

CEVAP:1921 Anayasası

Kişiye devlet karşısında özerk bir alan tanıyan ve devlete o alana girmeme yükümlülüğünü yükleyen anlayışa ne ad verilir?

CEVAP:Negatif statü hakkı

Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasında başvurulan aracın sınırlama amacını gerçekleştirmeye elverişli olması, bu aracın sınırlama amacı açısından gerekli olması ve araçla amacın ölçüsüz bir oran içinde bulunmaması şeklinde tanımlanan ilkeye ne ad verilir?

CEVAP:Ölçülülük ilkesi

Aşağıdakilerden hangisi, sosyal devleti gerçekleştirmeye yönelik hukuki yöntemlerden biri değildir?

CEVAP:Zor alım

Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasında, sınırlama aracının amacı gerçekleştirmeye elverişli olması ve araç ile amaç arasında ölçülü bir oranın olmasına ne ad verilir?

CEVAP:Ölçülülük ilkesi

Aşağıdakilerden hangisi devletin olumsuz edinimini gerektiren sosyal haklardan biridir?

CEVAP:Grev hakkı

Devletleştirme işleminin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP:Özel teşebbüsler

Anayasa değişiklikleri ile kanunların Anayasa uygunluğunun denetiminin kapsamı aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?

CEVAP:Şekil-esas

Bakanlar Kuruluna “anayasa değişikliği teklif etme” yetkisi hangi anayasa ile verilmiştir?

CEVAP:1876 Kanun-u Esasi

1982 Anayasası’na göre Anayasa’nın değiştirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının kaçta kaçı tarafından teklif edilebilir?

CEVAP:1/3

Anayasa değişikliklerinde şekil bozukluğuna dayalı iptal davası, değişikliğin yayımlanmasından itibaren en fazla kaç gün içinde iptal davası açılabilir?

CEVAP:10

Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasasının özelliklerinden biri değildir?

CEVAP:Yasama ve yürütme fonksiyonlarının tek bir organda toplanması

1982 Anayasası’na göre, Bakanlar Kurulu yürütme görevini yerine getirirken bu göreve kim katılır?

CEVAP:Cumhurbaşkanı

Anayasa hükümlerinin değiştirilmesinin, adi kanunların kabul veya değiştirilmesindeki usullerden daha farklı ve güçleştirici birtakım kurallara bağlanmasına ne ad verilir?

CEVAP:Sert anayasa sistemi

Bir ülkenin anayasasını, o anayasada belirlenmiş usullere uyarak değiştiren iktidara ne ad verilir?

CEVAP:Tali kurucu iktidar

Yasama organından kanun adı altında ve kanun şeklinde çıkan her işlem, içeriği ve maddi niteliği ne olursa olsun, her zaman için kanundur ve kanun gücünü taşır şeklindeki görüş, devlet fonksiyonlarının hangi bakımdan tasnifini savunmaktadır?

CEVAP:Şekli ve organik bakımdan

1982 Anayasası’nda yürütmenin aynı zamanda bir yetki olarak değerlendirilmesinin asıl önemi, aşağıdakilerin hangisinde kendini göstermektedir?

CEVAP:Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde

Devlet iktidarının çeşitli fonksiyonlarının, devletin aralarında işbirliği bulunan değişik organlarınca yerine getirilmesine ne ad verilir?

CEVAP:Fonksiyonlar ayrılığı

Aşağıdaki parlemanto kararlarından hangisi, Anayasa Mahkemesinin denetimine tabidir?

CEVAP:Yasama dokunulmazlığının kaldırılması veya milletvekilliğinin düşmesi

Devlet fonksiyonlarının şekli ve organik bakımdan tasnifinin savunucusu kimdir?

CEVAP:Carre de Malberg

Yasama meclisleri kendi iç çalışmalarını düzenlemek amacıyla aşağıdaki hukuki düzenlemelerden hangisini yapar?

CEVAP:İçtüzük

İçtüzük hakkında, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

CEVAP:İçtüzükler, ancak onu kabul eden parlamentonun seçim dönemi süresince geçerlidir.

Kanun hükmünde kararname ilk defa hukukumuza hangi anayasasının uygulandığı dönemde girmiştir?

CEVAP:1961 Anayasası

1982 Anayasası’na göre kanun hükmünde kararnameleri denetim yetkisi aşağıdakilerden hangisindedir?

CEVAP:Anayasa Mahkemesi

Bir kanun hükmünde kararnamenin, hüküm yoksa ne zaman yürürlüğe girdiği kabul edilir?

CEVAP:Yayımlandığı gün

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

CEVAP:Yargı denetimine tabidirler.

Kanun Hükmünde Kararnamelerin (KHK) usul ve şekilleri konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

CEVAP:KHK’ler kural olarak yayınlandıktan 1 yıl sonra yürürlüğe girerler.

Kanun Hükmünde Kararname kavramı, Türk Hukukuna ne zaman girmiştir?

CEVAP:1961 Anayasasında 1971 yılında yapılan değişiklikle

Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

CEVAP:Yürütme alanına giren tüm konularda çıkarılabilir.Yorumlar / Sorular