Temel Bilgi Teknolojileri – Final 2 –

YazıEylül 5, 2009 tarihinde tarafından eklenmiştir.  
Yazı AÖF Çıkmış Sorular kategorisindedir.

Sınav sırasında cevap kağıdı üzerinde bir yanlış işaretleme eğer yeterince iyi silinmezse optik okuyucu tarafından iptal edilmiş bir cevap olarak algılanmamaktadır. Eğer aynı soru için ikinci bir seçenek işaretlendiyse, optik okuyucu iki seçeneğin birden işaretlendiği sonuçuna vararak cevabı geçersiz saymaktadır.

Bu durum bilgi işleme sürecinin hangi aşaması ile ilişkilendirilir?

a) Çoğaltma
b) İletme
c) Sınama
d) Hesaplama
e) Kaydetme

2. Bilgisayarda aritmatiksel işlemlerin ve mantıksal karşılaştırmaların yapıldığı birim aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yardımcı bellek
b) Dış bellek
c) Giriş birimleri
d) İşlemci
e) Rom

3. Aşağıdakilerden hangisi işletim sisteminin görevlerinden biri değildir?

a) Kullanıcının yazdığı programları bilgisayarın anlayabileceği dile çevirmek
b) Bütün çevre birimlerini düzenli olarak kontrol etmek
c) Yardımcı bellek birimlerinden işlemciye bilgi akışını denetlemek
d) Çevre birimlerinden gelen herhangi bir talebe göre ihtiyaç duyulan programı yardımcı bellekte arayıp bularak ana belleğe taşımak
e) Bilgisayarın açılışında kullanıcının istediği standartları sağlamak

4. Açılan bir pencereyi masa üstünde başka bir yere taşımak için aşağıdakilerden hangisine tıklanarak sürüklenir?

a) Denetim menüsü kutusuna
b) Menü çubuğuna
c) Kenarlıklara
d) Başlık çubuğuna
e) Araç çubuğuna

5. Büro yazılımlarında standart araç çubuğu üzerinde bulunan I bir numaralı düğmenin işlevi nedir?

a) Seçilen yazılardaki karakterlerin kabartma biçiminde görünmesini sağlamak
b) Seçilen yazılardaki karakterlerin altı çizili biçimde görülmesini sağlamaktır.
c) Seçilen yazılardaki karakterlerin büyük harf biçiminde görülmesini sağlamak
d) Seçilen yazılardaki karakterlerin daha koyu biçimde görülmesini sağlamak
e) Seçilen yazılardaki karakterlerin yana yatık biçimde görülmesini sağlamak

6. Büro yazılımlarında standart araç çubuğu üzerinde bulunan II numaralı düğmenin işlevi nedir?

a) Seçilen yazılardaki karakterlerin daha koyu biçimde görülmesini sağlamak
b) Seçilen yazılardaki karakterlerin altı çizili biçimde görülmesini sağlamak
c) Seçilen yazılardaki karakterlerin yana yatık biçimde görülmesini sağlamak
d) Seçilen yazılardaki karakterlerin kabartma biçiminde görünmesini sağlamak
e) Seçilen yazılardaki karakterlerin büyük harf biçiminde görünmesini sağlamak

7. Word programında metni kağıda yazdırmadan önce çıktının nasıl olacağını kontrol etmek için kullanılan konut aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ön sayfa
b) Baskı önbakış
c) Baskı önçıktı
d) Önbaskı
e) Baskı önizleme

8. Word programında, bir metnin dilbilgisi kurallarına uygun yazılıp yazılmadığını denetlemek için kullanılan dilbilgisi ve yazım komutunun bulunduğu menü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Biçim
b) Araçlar
c) Dosya
d) Ekle
e) Görünüm

9. Aşağıda işlem tablolarına ilişkin verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Yaratılan görüntüler peş peşe ekranda görünür
b) Farklı kullanıcılar arasında iletişim kurulur
c) Fotoğraflar üzerinde istenen değişiklikler yapılabilir
d) Yapılan değişikliklerin neden olduğu güncellenmeler kendiliğinden yapılır.
e) Bilgiler düz metin biçiminde sunulur

10.HATALI SORU / İPTAL

11.HATALI SORU / İPTAL

12. Sunum programında Notlar bölümüne yazıları metinlerin görüntülendi görünüm tipi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Slayt görünümü
b) Slayt sıralayıcısı
c) Anahat görünümü
d) Slayt gösterisi görünümü
e) Asıl slayt görünümü

13. Sunum programlarında tüm slaytların görüldüğü ve ekranda yerlerinin değiştirildiği görünüm tipi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Slayt sıralayıcısı görünümü
b) Slayt gösterimi görünümü
c) Slayt görünümü
d) Anahat görünümü
e) Normal görünüm

14. Sunum programında görsel kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sunuda kullanılan efekt, renk ve nesnelerdir
b) Sunuda kullanılan her türlü hareketli efektlerdir
c) Sunuda kullanılan her türlü ses efektleridir
d) Sunuda kullanılan çizim, grafik, şekil ve resimlerdir
e) Sunuda kullanılan metin alanlarının tümüdür

15. Bilgisayarda yaratılan bir görüntü üzerinde değişiklik yapmak için kullanılan en uygun program aşağıdakilerden hangisidir?

a) Piksel tabanlı program
b) Vektör tabanlı program
c) Fotoğraf tabanlı program
d) Çizim programı program
e) Görsel tabanlı program

16. Paint programında ekrandan araç kutusunun görüntülenmemesi istendiğinde kullanılan menü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Görünüm
b) Renkler
c) Biçim
d) Resim
e) Dosya

17. Veri tabanı güvenliği tanımı nedir?

a) Bir amaç için gerekli tüm verilerin veri tabanında yer almasıdır
b) Veri tabanındaki her tablo için birincil anahtarların tanımlanmış olmasıdır
c) Kullanıcıların sadece kendilerine açık olan verilere erişebilmeleridir
d) Veri tabanı kayıtlarının tasarımcı dışında kimse tarafından değiştirilememesidir
e) Veri tabanlarını meydana getiren tabloların birbirleriyle ilişikli olmasıdır

18. Bir veri tabanında AD, SOYAD, YAŞ gibi bilgilerin yer aldığı sütunların her birine ne ad verilir

a) Tablo
b) Kayıt
c) Dizin
d) Kütük
e) Alan

19. Aşağıdakilerden hangisi veri tabanındaki kayıtları erişimi hızlandırır?

a) İndeksleme
b) Filitreleme
c) Etiketleme
d) Denetleme
e) Sorgulama

20. Aşağıdakilerden hangisi, bilgisayar ağının tanımıdır?

a) Birbirlerine bağlı ve birbirleri arasında veri aktarabilen bilgisayarları oluşturduğu yapılır.

b) Bir şirkette veya kuruluşta kullanılan bütün bilgisayarların oluşturduğu yapılır.

c) Bir kuruluşta bulunan üzerlerinde bir ağ işletim sistemi çalışan bilgisayarların bütünüdür.

d) Bir kuruluştaki her bir bilgisayara bağlı bilgisayar kaynaklarının tümüdür.

e) Birbirlerinin yazıcıların basılması için dokuman gönderebilen bilgisayarların oluşturdukları yapılır.

21.
I.Hız
I. Erişim mesafesi
II. Fiyat
Yukarıdakilerden hangileri fiber optik kabloların bakır kablolara göre en önemli avantajlardandır?

a) Yalnız I.
b) Yalnız II.
c) Yalnız III.
d) I ve II
e) I ve III

22. Ağ iletişim sistemlerinde “Oturum” nedir?

a) Ağ dosya sunucusunun yerleştirildiği odadır.
b) Ağdaki kaynaklara erişimini engellemek için ağ sistem yöneticisi tarafından konulan şifredir.
c) Bir bilgisayarın ağ dosya sunucusuna bağlanması sırasında geçen zamandır.
d) Bir kullanıcının bilgisayar ağına girdiği zaman erişebileceği kaynakların bütünüdür
e) Ağdaki kaynaklara erişim için ağa bağlı bir bilgisayar üzerinden kullanıcının siteme girip çıkması arasındaki süredir.

23. Bir internet servis sağlayıcısının (ISS) temel görevi aşağıdakilerden hangisidir?

a) İnternet siteleri hazırlamak
b) Bilgisayarların telefon hatları üzerinden ineternet’e bağlanmalarının sağlamak
c) Bilgisayarı olmayan kişilerin internet’e bağlanmalarını sağlayan bilgisayar laboratuarları kurmak
d) Internet’ e erişen bilgisayarlardaki verilen güvenliğini sağlamak
e) Internet üzerinden, kullanıcılara alış veriş imkanı sağlamak

24.Internet bilgisayar ismindeki alan adı aşağıdakilerden hangisidir?

a) tr
b) www
c) edu
d) anadolu
e) mm

I. posta kutusu adı
II. şifre
III. protokol adı
IV. sunucu adı
V. @ işareti

25. aşağıdakilerden hangisi, değişken içerikli bilgi taşıyan bir web sitesine örnektir?

a) Temel bilgi teknolojisi dersine ait bilgilerin yer aldığı bir site
b) Temel bilgi teknolojisi dersi alan öğrenci numaraların girerek kendi notlarını öğrendikleri bir site
c) Temel bilgi teknolojisi dersi verenlerin isimlerinin yer aldıkları bir site
d) Temel bilgi teknolojisinin dersinin içeriğinin yer aldığı site
e) Temel bilgi teknolojisi dersinin sınavına ait bilgilerin yer aldığı bir site

26. Web tarayıcısı programında, bir internet sinsin başlangıç sayfasına gitmek için tıklanması gereken simge adı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Arama
b) İlk
c) Ana sayfa
d) Yenile
e) Başlama

27. Aşağıdakilerden hangisi, algoritma kullanılarak çözülebilecek bir problemdir?

a) Üretim bölümünde olması gereken veri akışını belirlemek
b) Müşterilerden gelen verilerin nerelerde nasıl kullanılacağını belirlemek
c) Pazarlama bölümünde bilgisayarların nasıl kullanılacağını belirlemek
d) Finansman bölümünün bilgisayarlarının kullanım şeklini belirlemek
e) İnsan kaynakları bölümünde maaşların hesaplanmasında kullanılacak bir yazılım geliştirmek

28. Kişi ve birimler arasındaki veri ve bilgi akışına ne ad verilir?

a) Planlama
b) Sistem tasarımı
c) Bilgi sistemi
d) Bilgi yöntemi
e) Karar alma

29. Varolan sistemin nasıl çalıştığının detaylı olarak incelenmesi, problemlerin nedenlerinin belirlenmesi ve yeni sistemin ilgili gereksinimlerin ortaya konması aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?

a) Ön araştırma
b) Sistem analizi
c) Sistem geliştirme
d) Sistemin uygulamaya konması
e) Sistem bakımı

30. Bir Internet adresini yazmadan, doğrudan bir sitenin ardasını adres çubuğuna kopyaları ve sayfayı otomatik olarak yüklemeye başlayan web tarayıcısının özelliğine ne ad verilir?

a) Sık kullanılanlar
b) Geri
c) Yenile
d) İleri
e) Arama

Cevaplar

1. C
2. D
3. A
4. D
5. E
6. B
7. E
8. B
9. D
10. E
11. C
12. A
13. D
14. B
15. A
16. C
17. E
18. A
19. A
20. D
21. E
22. B
23. D
24. D
25. B
26. C
27. A
28. A
29. D
30. B

İlgili aramalar:

  • af final km sorular
  • aöf temel bilgi teknolojileri çıkmış sorular
  • 2010
  • TBT 2010 FİNAL SORULARI
  • temel bilgi teknolojileri çıkmış sorular 2010
  • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1828 3oo9P-Ya4aXflc3pgTEBmBE-TJgZmWouGhwV37BgmG5H3OJr1KlvbsIj3HP3J7pZ 045b43bc64ea750fba4900bda168df145c685422&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme
  • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1828 tiYjVzO_eYO04JOrBsP1OEWJLWy1XB8mTeF07ruRRggn9T0MwkEH8rXqpvWQWsmS c882478de44425e1bc9d971f54c9ef82905af008&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme


Yorumlar / Sorular