Genel Muhasebe Vize Sınavı 2

YazıMayıs 12, 2018 tarihinde tarafından eklenmiştir.  
Yazı AÖF Çıkmış Sorular kategorisindedir.


1. Üretim ve hizmet işlemlerinde üretim maliyetini oluşturan giderlerin izlenmesini sağlayan muhasebe türü aşağıdakilerden hangisidir?

1. Genel muhasebe
2. Finanssal muhasebe
3. Yönetim muhasebesi
4. Şirketler muhasebesi
5. Maliyet muhasebesi

2. Çok sayıdaki mali nitelikli işlemlere ait bilgilerin belirli sınıf ve guruplara göre düzenlenmesi muhasebenin hangi işlevidir?

1. Kayıt
2. Raporlama
3. Sınıflandırma
4. Özetleme
5. Analiz ve yorum

3. Aşağıdaki işlemlerden hangisi mali nitelikli işlem değildir?

1. İşletmenin bankadan kredi kullanmak üzere sözleşme yapması
2. İşletmenin kredili mal satması
3. İşletmenin personelinden olan alacağını, personelin ücretlerinden kesmesi
4. İşletmenin sermayesini ortaklardan nakit para olarak artırması
5. İşletmenin bankalardaki mevduat hesabına faiz tahakkuk ettirilmesi

4. İşletmenin belirli bir andaki varlıklardan borçlarının çıkarılmasıyla aşağıdakilerden hangisi bulunur?

1. Net borçlar
2. Net alacaklar
3. Kar veya zarar
4. Toplam nakit değeri
5. Öz sermaye

5. Bir işletmenin normal faaliyet dönemi olan bir yıl içinde gerçekleştirdiği faaliyetlerinin sonucu Gelirler – Giderler = Kar /Zarar şeklinde, aşağıdaki tablolardan hangisinde görülür?

1. Gelir tablosunda
2. Satışların maliyeti tablosunda
3. Bilançoda
4. Nakit akım tablosunda
5. Kesin mizanda

6. İşletme 10.000 TL maliyetli malı 15.000TL’ ye kısmen peşin, kısmen kredili olarak sattığında aşağıdaki bilanço kalemlerinin hangisinde değişme olmaz?

1. Kasa
2. Alacaklar
3. Sermaye
4. Mal
5. Borçlar

7. Bilanço içeriğini oluşturan ve her bir unsurda dönem içindeki işlemler nedeniyle meydana gelen artış ve azalışlarını kaydedildiği çizelgeye ne ad verilir?

1. Mizan
2. Hesap
3. Yardımcı defter
4. Hesap planı
5. Bilanço

8. Hesapların işleyişi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

1. Borçlardaki azalışlar için pasif hesaplar borçlandırılır
2. Giderlerdeki artışlar için gider hesapları borçlandırılır
3. Gelirlerdeki artışlar için gelir hesapları borçlandırılır
4. Öz sermayedeki artışlar için pasif hesaplar alacaklandırılır
5. Alacaklardaki artışlar için aktif hesaplar borçlandırılır

9. İşletmenin mal satışlarından elde ettiği hasılat ile satılan malların maliyeti arasındaki farka ne ad verilir?

1. Faaliyet karı
2. Brüt satış karı
3. Olağan kar
4. Dönem karı
5. Net kar

10. Kasaya para girişlerini kaydetmek için kullanılan ve buna karşılık hangi hesabın veya hesapların alacaklandırılacağını gösteren belgeye ne ad verilir?

1. Ödemi fişi
2. Mahsup fişi
3. Tediye fişi
4. Tahsil fişi
5. Kasa fişi

11. Muhasebe sürecinde yapılan ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?

1. Açılış envanteri çıkarılması
2. Açılış bilançosu düzenlenmesi
3. Açılış kaydının yapılması
4. Yevmiye defterine kayıt yapılması
5. Büyük deftere kayıt yapılması

12. Bir işletmenin işe başlama tarihindeki mali durumu şöyledir;

Nakit para : 1.000
Ticari Mallar: 17.000
Taşıtlar: 7.000
Banka kredileri: 10.000

Buna göre açılış maddesinde Sermaye Hesabına yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

1. 25.000 borç
2. 25.000 alacak
3. 15.000 borç
4. 15.000 alacak
5. 10.000 alacak

13. Muhasebe süreci ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

1. Belgelere dayanan günlük işlemler ilk önce büyük deftere kaydedilir
2. İşletmenin bilançosu kesin mizandan yararlanılarak düzenlenir
3. Envanter kayıtları, genel geçici mizan ile dönem sonu envanter sonuçları dikkate alınarak yapılır.
4. Hesapların açılışı hem yeni kurulan hem de işine devam eden işletmeler için söz konusudur.
5. Bir işletmenin donem sonu bilançosu aynı zamanda izleyen dönemin dönem başı bilançosudur.

14. 2 Şubat 2001 tarihinde işe başlayan bir işletmenin kuruluş bilançosu hangi tarihi taşımalıdır?

1. 31/12/2000
2. 01/01/2001
3. 01/02/2001
4. 02/02/2001
5. 01/03/2001

15. Bir işletme aşağıdaki değerle işe başlamıştır.

Nakit para :10.000 TL
Demirbaşlar:20.800 TL
Banka mevduatı: 19.700 TL
Banka kredileri: 25.500 TL

Bu bilgilere göre işletmenin öz sermayesi kaç TL dir?

1. 25.000
2. 29.700
3. 30.800
4. 50.500
5. 76.000

16. Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri kapsamında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

1. Gelirle ilgili ilkeler
2. Personelle ilgili ilkeler
3. Varlıklarla ilgili ilkeler
4. Giderlerle ilgili ilkeler
5. Kaynaklarla ilgili ilkeler

17. Bir iktisadi değerin elde edilmesi veya mevcut bir varlığın değerinin artırılması için elden çıkarılması gereken iktisadi değerin toplana ne ad verilir?

1. Fatura bedeli
2. Maliyet bedeli
3. Tasarruf değeri
4. Piyasa değeri
5. Net değer

18. Satılan mal iade edilirse, iade tutarı hangi hesaba ve nasıl kaydedilir?

1. Satışlar hesabının alacağına
2. Satılan malın maliyeti hesabının borcuna
3. Satıştan iadeler hesabının alacağına
4. Satıştan iadeler hesabının borcuna
5. Mal hesabının alacağına

19.
______________________________           ___________
Ticari mallar HS.           XXX

Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hs.
XXX
______________________________         ___________

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

1. Mal satın alınmasına
2. Mal satılmasına
3. Satıştan iadeye
4. Alış iskontusuna
5. Firelerin muhasebeleştirilmesine

20. Mal satın alırken işletme tarafından fatura bedelinin belli bir yüzdesi olarak ödenen Katma Değer Vergisi hangi hesaba nasıl kaydedilir?

1. Hesaplanan KDV Hesabın’ın alacağına
2. İndirilecek KDV Hesabın’ın borcuna
3. İndirilecek KDV Hesabın’ın alacağına
4. Hesaplana KDV Hesabın’ın borcuna
5. Devreden KDV Hesabın’ın borcuna

21. Aşağıdakilerden hangisi bir stok hesabı değildir?

1. Mamuller
2. Ticari mallar
3. Diğer stoklar
4. Satış iskontoları
5. İlk madde ve malzeme

22. Peşin mal satışlarının kaydedilmesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

1. Ticari mallar hesabı borçlandırılır
2. Yurtiçi satışlar hesabı borçlandırılır
3. İndirilecek KDV hesabı alacaklandırılır
4. Kasa hesabı borçlandırılır
5. Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı alacaklandırılır

23. işletme, bankadaki mevduat hesabında para çektiğinde, aşağıdakilerden hangisi yapılır?

1. Banka kredileri hesabı alacaklandırılır
2. Bankalar hesabı borçlandırılır
3. Bankalar hesabı alacaklandırılır
4. Banka kredileri hesabı borçlandırılır
5. Kasa hesabı alacaklandırılır

24.
______________________________           ___________
Alacak Senetleri Hs.                 700

Al Sen.Hs
600

Faiz Gelirleri Hs.
100
______________________________         ___________

Yukarıdaki kayıt hangi işleme aittir?

1. Senet tahsili
2. Senet yenilenmesi
3. Senedin şüpheli hale gelmesi
4. Senedin değersiz hale gelmesi
5. Senedin protesto ettirilmesi

25. Senetsiz ticari alacaklar tahsil edildiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılır?

1. Kasa hesabı alacaklandırılır
2. Şüpheli alacak hesabı alacaklandırılır
3. Alıcılar hesabı alacaklandırılır
4. Diğer ticari alacaklar hesabı borçlandırılır
5. Alacak senetleri hesabı alacaklandırılır

26. Senet iskontosunun tanımı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

1. Senetlerin vade tarihinden nominal değeri üzerinden tahsil edilmesi
2. Senetlerin vadelerinde indirimli olarak tahsil edilmesi
3. Senetlerin vadelerinden sonra gecikme faiziyle birlikte tahsil edilmesi
4. Senetlerin vadelerinden önce nominal değeri üzerinden paraya çevrilmesi
5. Senetlerin vadelerinden önce, işleyecek faiz ve komisyon indirilerek bankaya satılması

27.
______________________________           _____________
Alacak Senetleri Hs. 1.000
– Cüzdandaki Senetler           1000

Alıcılar Hs.
– Can Ticaret
1000
______________________________         _____________

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisinde yer alır?

1. Satıcı Can Ticaret’e olan borcun senet ciro edilerek ödenmesi
2. 1.000 TL tutarlı senedin tahsil edilmek üzere Can Ticaret’e verilmesine
3. İşletmenin alacaklısından kabul yazısıyla aldığı poliçeyi, borçlu olduğu Can Ticaret’e teslim edilmesin
4. Can Ticaret’ten olan senetli ticari alacağın vadesinin uzatılmasına
5. Can Ticaret’ten olan senetsiz ticari alacağın senede bağlanmasına

28.Aşağıdakilerden hangisi ” maddi duran varlıklar” kapsamında yer almaz?

1. Özel Maliyetler
2. Demirbaşlar
3. Yer altı ve Yerüstü Düzenleri
4. Yapılmakta Olan Yatırımlar
5. Binalar

29. Ticari bir işletmenin normal faaliyetlerini yerine getirirken elindeki serbest olarak kullanabileceği varlıkların stoklara, stokların tekrar serbest olarak kullanabileceği para şekline dönüşmesi sürecine ne ad verilir?

1. Takvim yılı
2. Süreç
3. Normal faaliyet
4. Faaliyet döngüsü
5. Mali yıl

30. Duran varlıkları elde etme maliyeti içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

1. Montajla ilgili giderler
2. Fatura bedeli
3. Ödenen katma değer vergisi
4. Taşıma ve hamaliye giderleri
5. Nakliye sırasındaki sigorta giderleri

Cevaplar


Genel Muhasebe Vize Sınavı 2


1. Üretim ve hizmet işlemlerinde üretim maliyetini oluşturan giderlerin izlenmesini sağlayan muhasebe türü aşağıdakilerden hangisidir?

1. Genel muhasebe
2. Finanssal muhasebe
3. Yönetim muhasebesi
4. Şirketler muhasebesi
5. Maliyet muhasebesi

2. Çok sayıdaki mali nitelikli işlemlere ait bilgilerin belirli sınıf ve guruplara göre düzenlenmesi muhasebenin hangi işlevidir?

1. Kayıt
2. Raporlama
3. Sınıflandırma
4. Özetleme
5. Analiz ve yorum

3. Aşağıdaki işlemlerden hangisi mali nitelikli işlem değildir?

1. İşletmenin bankadan kredi kullanmak üzere sözleşme yapması
2. İşletmenin kredili mal satması
3. İşletmenin personelinden olan alacağını, personelin ücretlerinden kesmesi
4. İşletmenin sermayesini ortaklardan nakit para olarak artırması
5. İşletmenin bankalardaki mevduat hesabına faiz tahakkuk ettirilmesi

4. İşletmenin belirli bir andaki varlıklardan borçlarının çıkarılmasıyla aşağıdakilerden hangisi bulunur?

1. Net borçlar
2. Net alacaklar
3. Kar veya zarar
4. Toplam nakit değeri
5. Öz sermaye

5. Bir işletmenin normal faaliyet dönemi olan bir yıl içinde gerçekleştirdiği faaliyetlerinin sonucu Gelirler – Giderler = Kar /Zarar şeklinde, aşağıdaki tablolardan hangisinde görülür?

1. Gelir tablosunda
2. Satışların maliyeti tablosunda
3. Bilançoda
4. Nakit akım tablosunda
5. Kesin mizanda

6. İşletme 10.000 TL maliyetli malı 15.000TL’ ye kısmen peşin, kısmen kredili olarak sattığında aşağıdaki bilanço kalemlerinin hangisinde değişme olmaz?

1. Kasa
2. Alacaklar
3. Sermaye
4. Mal
5. Borçlar

7. Bilanço içeriğini oluşturan ve her bir unsurda dönem içindeki işlemler nedeniyle meydana gelen artış ve azalışlarını kaydedildiği çizelgeye ne ad verilir?

1. Mizan
2. Hesap
3. Yardımcı defter
4. Hesap planı
5. Bilanço

8. Hesapların işleyişi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

1. Borçlardaki azalışlar için pasif hesaplar borçlandırılır
2. Giderlerdeki artışlar için gider hesapları borçlandırılır
3. Gelirlerdeki artışlar için gelir hesapları borçlandırılır
4. Öz sermayedeki artışlar için pasif hesaplar alacaklandırılır
5. Alacaklardaki artışlar için aktif hesaplar borçlandırılır

9. İşletmenin mal satışlarından elde ettiği hasılat ile satılan malların maliyeti arasındaki farka ne ad verilir?

1. Faaliyet karı
2. Brüt satış karı
3. Olağan kar
4. Dönem karı
5. Net kar

10. Kasaya para girişlerini kaydetmek için kullanılan ve buna karşılık hangi hesabın veya hesapların alacaklandırılacağını gösteren belgeye ne ad verilir?

1. Ödemi fişi
2. Mahsup fişi
3. Tediye fişi
4. Tahsil fişi
5. Kasa fişi

11. Muhasebe sürecinde yapılan ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?

1. Açılış envanteri çıkarılması
2. Açılış bilançosu düzenlenmesi
3. Açılış kaydının yapılması
4. Yevmiye defterine kayıt yapılması
5. Büyük deftere kayıt yapılması

12. Bir işletmenin işe başlama tarihindeki mali durumu şöyledir;

Nakit para : 1.000
Ticari Mallar: 17.000
Taşıtlar: 7.000
Banka kredileri: 10.000

Buna göre açılış maddesinde Sermaye Hesabına yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

1. 25.000 borç
2. 25.000 alacak
3. 15.000 borç
4. 15.000 alacak
5. 10.000 alacak

13. Muhasebe süreci ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

1. Belgelere dayanan günlük işlemler ilk önce büyük deftere kaydedilir
2. İşletmenin bilançosu kesin mizandan yararlanılarak düzenlenir
3. Envanter kayıtları, genel geçici mizan ile dönem sonu envanter sonuçları dikkate alınarak yapılır.
4. Hesapların açılışı hem yeni kurulan hem de işine devam eden işletmeler için söz konusudur.
5. Bir işletmenin donem sonu bilançosu aynı zamanda izleyen dönemin dönem başı bilançosudur.

14. 2 Şubat 2001 tarihinde işe başlayan bir işletmenin kuruluş bilançosu hangi tarihi taşımalıdır?

1. 31/12/2000
2. 01/01/2001
3. 01/02/2001
4. 02/02/2001
5. 01/03/2001

15. Bir işletme aşağıdaki değerle işe başlamıştır.

Nakit para :10.000 TL
Demirbaşlar:20.800 TL
Banka mevduatı: 19.700 TL
Banka kredileri: 25.500 TL

Bu bilgilere göre işletmenin öz sermayesi kaç TL dir?

1. 25.000
2. 29.700
3. 30.800
4. 50.500
5. 76.000

16. Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri kapsamında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

1. Gelirle ilgili ilkeler
2. Personelle ilgili ilkeler
3. Varlıklarla ilgili ilkeler
4. Giderlerle ilgili ilkeler
5. Kaynaklarla ilgili ilkeler

17. Bir iktisadi değerin elde edilmesi veya mevcut bir varlığın değerinin artırılması için elden çıkarılması gereken iktisadi değerin toplana ne ad verilir?

1. Fatura bedeli
2. Maliyet bedeli
3. Tasarruf değeri
4. Piyasa değeri
5. Net değer

18. Satılan mal iade edilirse, iade tutarı hangi hesaba ve nasıl kaydedilir?

1. Satışlar hesabının alacağına
2. Satılan malın maliyeti hesabının borcuna
3. Satıştan iadeler hesabının alacağına
4. Satıştan iadeler hesabının borcuna
5. Mal hesabının alacağına

19.
______________________________           ___________
Ticari mallar HS.           XXX

Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hs.
XXX
______________________________         ___________

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

1. Mal satın alınmasına
2. Mal satılmasına
3. Satıştan iadeye
4. Alış iskontusuna
5. Firelerin muhasebeleştirilmesine

20. Mal satın alırken işletme tarafından fatura bedelinin belli bir yüzdesi olarak ödenen Katma Değer Vergisi hangi hesaba nasıl kaydedilir?

1. Hesaplanan KDV Hesabın’ın alacağına
2. İndirilecek KDV Hesabın’ın borcuna
3. İndirilecek KDV Hesabın’ın alacağına
4. Hesaplana KDV Hesabın’ın borcuna
5. Devreden KDV Hesabın’ın borcuna

21. Aşağıdakilerden hangisi bir stok hesabı değildir?

1. Mamuller
2. Ticari mallar
3. Diğer stoklar
4. Satış iskontoları
5. İlk madde ve malzeme

22. Peşin mal satışlarının kaydedilmesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

1. Ticari mallar hesabı borçlandırılır
2. Yurtiçi satışlar hesabı borçlandırılır
3. İndirilecek KDV hesabı alacaklandırılır
4. Kasa hesabı borçlandırılır
5. Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı alacaklandırılır

23. işletme, bankadaki mevduat hesabında para çektiğinde, aşağıdakilerden hangisi yapılır?

1. Banka kredileri hesabı alacaklandırılır
2. Bankalar hesabı borçlandırılır
3. Bankalar hesabı alacaklandırılır
4. Banka kredileri hesabı borçlandırılır
5. Kasa hesabı alacaklandırılır

24.
______________________________           ___________
Alacak Senetleri Hs.                 700

Al Sen.Hs
600

Faiz Gelirleri Hs.
100
______________________________         ___________

Yukarıdaki kayıt hangi işleme aittir?

1. Senet tahsili
2. Senet yenilenmesi
3. Senedin şüpheli hale gelmesi
4. Senedin değersiz hale gelmesi
5. Senedin protesto ettirilmesi

25. Senetsiz ticari alacaklar tahsil edildiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılır?

1. Kasa hesabı alacaklandırılır
2. Şüpheli alacak hesabı alacaklandırılır
3. Alıcılar hesabı alacaklandırılır
4. Diğer ticari alacaklar hesabı borçlandırılır
5. Alacak senetleri hesabı alacaklandırılır

26. Senet iskontosunun tanımı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

1. Senetlerin vade tarihinden nominal değeri üzerinden tahsil edilmesi
2. Senetlerin vadelerinde indirimli olarak tahsil edilmesi
3. Senetlerin vadelerinden sonra gecikme faiziyle birlikte tahsil edilmesi
4. Senetlerin vadelerinden önce nominal değeri üzerinden paraya çevrilmesi
5. Senetlerin vadelerinden önce, işleyecek faiz ve komisyon indirilerek bankaya satılması

27.
______________________________           _____________
Alacak Senetleri Hs. 1.000
– Cüzdandaki Senetler           1000

Alıcılar Hs.
– Can Ticaret
1000
______________________________         _____________

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisinde yer alır?

1. Satıcı Can Ticaret’e olan borcun senet ciro edilerek ödenmesi
2. 1.000 TL tutarlı senedin tahsil edilmek üzere Can Ticaret’e verilmesine
3. İşletmenin alacaklısından kabul yazısıyla aldığı poliçeyi, borçlu olduğu Can Ticaret’e teslim edilmesin
4. Can Ticaret’ten olan senetli ticari alacağın vadesinin uzatılmasına
5. Can Ticaret’ten olan senetsiz ticari alacağın senede bağlanmasına

28.Aşağıdakilerden hangisi ” maddi duran varlıklar” kapsamında yer almaz?

1. Özel Maliyetler
2. Demirbaşlar
3. Yer altı ve Yerüstü Düzenleri
4. Yapılmakta Olan Yatırımlar
5. Binalar

29. Ticari bir işletmenin normal faaliyetlerini yerine getirirken elindeki serbest olarak kullanabileceği varlıkların stoklara, stokların tekrar serbest olarak kullanabileceği para şekline dönüşmesi sürecine ne ad verilir?

1. Takvim yılı
2. Süreç
3. Normal faaliyet
4. Faaliyet döngüsü
5. Mali yıl

30. Duran varlıkları elde etme maliyeti içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

1. Montajla ilgili giderler
2. Fatura bedeli
3. Ödenen katma değer vergisi
4. Taşıma ve hamaliye giderleri
5. Nakliye sırasındaki sigorta giderleri

Cevaplar


Cevaplar
1.d
2.e
3.a
4.c
5.c
6.d
7.d
8.b
9.a
10.a
11.a
12.e
13.b
14.a
15.c
16.d
17.d
18.d
19.a
20.b
21.d
22.e
23.e
24.e
25.d
26.d
27.c
28.d
29.d
30.b

Cevaplar
1.d
2.e
3.a
4.c
5.c
6.d
7.d
8.b
9.a
10.a
11.a
12.e
13.b
14.a
15.c
16.d
17.d
18.d
19.a
20.b
21.d
22.e
23.e
24.e
25.d
26.d
27.c
28.d
29.d
30.bYorumlar / Sorular