Genel Muhasebe Final Sınavı 2

Konu Nisan 30, 2018 tarafından  
AÖF Çıkmış Sorular kategorisine eklenmiştir.

1) Aşağıdaki işlemlerden hangisi mali nitelikli işlem değildir?

A) İşletmenin kredili mal satması
B) İşletmenin bankada kredi kullanmak üzere sözleşme yapması
C) İşletmenin bankalardaki mevduat hesabına faiz tahakkuk ettirilmesi
D) İşletmenin sermayesini ortaklardan nakit para olarak arttırması
E) İşletmenin personelinden olan alaca­ğının personelin ücretinden kesmesi

——————————————————————————–

2)
Binalar 44.000.000
Nakit 500.000
Alacak Senetleri 30.000.000
Mevduat 15.500.000
Satıcılar 27.000.000
Banka Kredileri 38.000.000
Buna göre özsermaye, kaç TL’dir?

A) 15.000.000 TL
B) 20.000.000 TL
C) 30.000.000 TL
D) 25.000.000 TL
E) 35.000.000 TL

——————————————————————————–

3) Aşağıdaki şeklin özelliğini gösteren hesap aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Borçlar
B) Kasa
C) Sermaye
D) Borç senetleri
E) Banka kredileri

——————————————————————————–

4) Kasadan para çekilerek bankaya yatırılması işlemi, hangi fişe yazılır?

A) Çek
B) Tediye fişi
C) Muhasebe defteri
D) Mahsup fişi
E) Tahsil fişi

——————————————————————————–

5)
Bir işletmenin işe başlama tari­hindeki mali durumu şöyledir:
Kasa : 200.000.000TL
Ticari mallar: 3.400.000.000TL
Bankalar : 1.400.000.000TL
Banka kredileri: 2.000.000.000TL
Buna göre, açılış mad­de­sin­de sermaye hesabına ya­pı­lacak kayıt hangisidir?

A) 5.000.000.000TL borç
B) 5.000.000.000TL alacak
C) 3.000.000.000TL borç
D) 3.000.000.000TL alacak
E) 2.000.000.000TL alacak

——————————————————————————–

6) İşletmenin sınırsız kabul edi­len ömrünün belli dö­nemlere bö­lün­mesi ve her dönemin faa­liyet so­nuç­la­rının diğer dö­nemlerden ba­ğımsız ola­rak sap­tanması, do­­layısıyla gelir ve gider­lerin ta­hak­kuk esasına göre muha­se­be­­leşti­ril­mesi, hangi muhasebe kav­ra­mının gereğidir?

A) Sosyal sorumluluk
B) İhtiyatlılık
C) İşletmenin sürekliliği kav­ramı
D) Özün önceliği kavramı
E) Dönemsellik kavramı

——————————————————————————–

7) Aşağıdaki hesaplardan han­gisi alacak kalanı vermez?

A) Bankalar
B) Yurtiçi Satışlar Hs
C) Borç Senetleri Hs
D) Banka Kredileri
E) Satıcılar Hs
——————————————————————————–

8) Hisse senedinin alış bedeli ile hisse senedinin satı­şın­dan elde edilen tutar ara­sın­daki olumlu fark hangi he­sabın neresinde gösterilir?

A) Hisse Senedi Satış Kârı­nın alacağına
B) Hisse Senedi Satış Zara­rı­nın alacağında
C) Menkul Kıymet Satış Kârının alacağına
D) Menkul Kıymet Satış Za­rarının borcunda
E) Hisse Senetleri Hesabı­nın borcunda
——————————————————————————–

9) İşletmenin, bir müşteriden olan senetsiz alacağının bankadaki mevduat hesabı­na yatırılması durumunda bu tutar hangi hesaba ve ne şekilde kaydedilir?

A) Kasa Hesabının borcuna
B) Satıcılar Hesabının ala­cağına
C) Banka Kredileri Hesabı­nın borcuna
D) Bankalar Hesabının alacağına
E) Bankalar Hesabının bor­cuna

——————————————————————————–

10) Kısmen peşin, kısmen senet ciro edilerek satın alınan ve katma değer vergisine tabi olan taşıt araçlarının muha­sebeleştirilmesi sırasında a­şa­ğıdaki işlemlerden han­gi­si yapılmaz?

A) Alacak Senetleri Hesabı borçlandırılır
B) Alacak senetleri Hesabı alacaklandırılır
C) İndirilecek KDV Hesabı borçlandırılır
D) Taşıtlar Hesabı borçlan­dı­rılır
E) Kasa Hesabı alacak­lan­dı­rılır

——————————————————————————–

11) İşletme ( Bankasına yazılı te­minat vererek Alacaklı Cari Hesa­bından 500.000.000 lira­lık tuta­rın aynı banka nez­din­­deki Borçlu Cari Hesa­bına aktarıl­ması­nı istemiştir. Bu durumda yapıla­cak mu­ha­­se­be kaydında hangi he­sap borçlandırılır?

A) Borçlu Cari Hesap
B) Bankalar
C) Banka Kredileri
D) Finansman Giderleri
E) Alacaklı Cari Hesap
——————————————————————————–

12) İşletmenin teminat olarak ve­rdiği senet bankaca tahsil e­di­lmiş, bedeli işletmenin borç­lu cari hesabına yatırılmıştır. İş­letmenin yapması gereken ka­yıt aşağı­dakilerden hangi­si­dir?

A)
B)
C)
D)
E)

——————————————————————————–

13) Aşağıdakilerden hangisi borç çeşitlerinden değildir?

A) Satıcılar
B) Borç senetleri
C) Ortaklara borçlar
D) Verilen sipariş avansları
E) Ödenecek vergi ve fonlar
——————————————————————————–

14) Mutlu Ltd. Şti.’nin Haziran ayı personeline ait bilgileri şöyledir:
Bürüt ücret: 2 milyar
SSK İşçi Payı: 280 milyon
SSK İşveren Payı: 330 milyon
Damga Vergisi: 12 milyon
Gelir Vergisi: 440 milyon
Bu durumda ücretin tahakkuk kaydında personele borçlar hesabına ne kadar kayıt yapılır?

A) 2.330.000
B) 1.218.000
C) 1.268.000
D) 1.160.000
E) 938.000
——————————————————————————–

15) Anonim şirket çıkardığı his­se senetlerine %50 (primli) fazla­sını sattığında bu faz-lalığı hangi hesabın nere­sinde gös­terir?

A) Menkul Kıymet Satış Kârı Hesabının alaca­ğında
B) Menkul Kıymet Satış Kârı Hesabının bor­cunda
C) Hisse Senetleri Hesabı­nın ala­cağında
D) Menkul Kıymet Değer Ar­tış­ları Hesabının bor­cunda
E) Hisse Senedi İhraç Priml­eri Hesabının ala­cağında
——————————————————————————–

16) İşletmenin faaliyetleri sonucu oluşan kâr nihai olarak hangi hesabın neresinde gösterilir?

A) Dönem Kâr veya Zararı Hesabının alacağında
B) Dönem Net Kârının ala­cağında
C) Dönem Net Kârının bor­cunda
D) Dönem Net Kâr veya Zararı Hesabının alaca­ğında
E) Dönem Net Kâr veya Zararı Hesabının bor­cun­da

——————————————————————————–

17) İşletme 4000TL sı genel yö­ne­tim gider yerine, 6000 TL si pazarlama gider yerine ait ol­mak üzere 10.000TL elek­trik gideri ödemiştir.
İşletmenin yapacağı kayıtta hangi hesap ne kadar alacak kaydı verir?

A) Kasa 10.000 TL
B) Pazarlama satış ve dağıtım giderleri 6.000 TL
C) genel yönetim giderleri 4.000TL
D) genel yönetim giderleri 10.000 TL
E) Pazarlama satış ve dağıtım giderleri

——————————————————————————–

18) Gelir giderlerle ilgili hangisi yanlıştır?

A) Dönem sonunda kâr veya zarar hesabına devredilerek kapatılırlar
B) Gelir tablosunda görülürler
C) Gelirlerdeki artışlar alacağa yazılır
D) Giderler alacak kaydıyla kapanırlar
E) Kalanları bilançoya aktarılır

——————————————————————————–

19) Aşağıdaki değerleme yön­tem­­lerinden hangisi, Ver­gi Usul Kanununda yer al­maz?

A) Mali tablo ölçüsü
B) Tasarruf değeri ölçüsü
C) Mukayyet değer
D) İtibari değer ölçüsü
E) Emsal bedeli ve ücreti

——————————————————————————–

20) Mali kâr aşağıdakilerden han­gi­sine göre saptanır?

A) Türk Ticaret Kanunu
B) Vergi Usul Kanunu
C) Fon kanunları
D) Sözleşme hükümleri
E) Kâr zarar mevzuatı
——————————————————————————–

21) Akbank’a yatırılan paranın yanlışlıkla İşbankası üzerine kaydedildiği gelen hesap özetlerinden anlaşılmıştır.

A)
B)
C)
D)
E)

——————————————————————————–

22)
Dönem Sonu Mal Mevcudu 2500
Satılan Malın Maliyeti 3000
Yurt içi satışlar hesabının alacak kalanı 7000
ise mal hesabının borç kalanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 7500
B) 5500
C) 4500
D) 4000
E) 1500

——————————————————————————–

23) İşletme, 80.000.000TL mali­yetli ve hizmet süresi 5 yıl olan de­mir­başlarına, normal amor­tis­man yöntemine göre amor­tis­man ayrılacaktır.
Buna göre birinci yıl ayrı­lacak amortisman pay kaç TL’dir?

A) 8.000.000 TL
B) 12.000.000 TL
C) 16.000.000 TL
D) 32.000.000 TL
E) 40.000.000 TL
——————————————————————————–

24) 80 milyara alınan normal amortisman oranı % 20 olan demirbaşın 2. yıldaki birikmiş amortismanını bulunuz?

A) 15 milyar
B) 16 milyar
C) 32 milyar
D) 19.2 milyar
E) 20 milyar

——————————————————————————–

25) İşletmenin Akbank’taki Borç­­­lu Cari Hesabından çek­­­tiği para aynı bankadaki Ala­­cak­lı Cari Hesaptan çe­kilmiş gibi kayda alınmıştır.
Yapılacak Envanter kaydı aşağıdakiler­den hangisidir?

A) Bankalar / Banka Kredileri
B) Banka Kredileri / Bankalar
C) Alacaklı cari hesap / Borçlu cari hesap
D) Borçlu cari hesap/ Alacaklı cari hesap
E) Banka kredileri / Banka kredileri
——————————————————————————–

26) Bir anonim şirketin çıkardığı tahvillerin ödeme yılı geldiğinde yapılacak kayıt hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

——————————————————————————–

27) Aşağıdakilerden hangisi Dö­nem Karı veya Zararı Hesa­bına devredilmez?

A) Satış iskontoları
B) Satılan ticari mallar maliyeti
C) Yurtiçi satışlar
D) Bankalar
E) Kambiyo kârları
üst soru
sonraki soru

——————————————————————————–

28) Bir işletmenin,
Ticari kârı 10.000.000
Kanunen kabul edilmeyen giderler 5.000.000
Vergiden muaf gelirleri 4.500.000
Vergi kârı (Mali kârı veya vergi matrahı) kaç liradır?

A) 15.000.000
B) 14.500.000
C) 9.500.000
D) 10.500.000
E) 5.000.000

Cevaplar


Cevaplar

1-B
2 D
3 B
4 B
5 D
6 E
7 A
8 C
9 E
10 A
11 C
12 A
13 D
14 C
15 E
16 B
17 A
18 E
19 A
20 B
21 D
22 B
23 C
24 C
25 A
26 D
27 D
28 D
29 D
30 A

2009 Yılı İktisat Bölümü Bütünleme Sınav Soruları

Konu Nisan 30, 2018 tarafından  
AÖF Çıkmış Sorular kategorisine eklenmiştir.

2009 Yılı İktisat Bölümü Bütünleme Sınav Soruları


2009 Yılı İktisat Bölümü Bütünleme Sınav Soruları ve Cevap Anahtarı

1.Sınıf Bütünleme Soruları ve Cevap Anahtarı

İNDİR

2.Sınıf Bütünleme Soruları ve Cevap Anahtarı

İNDİR

3.Sınıf Bütünleme Soruları ve Cevap Anahtarı

İNDİR

4.Sınıf Bütünleme Soruları ve Cevap Anahtarı

İNDİR

İdare Hukuku Soru Cevap Konu Özeti

Konu Nisan 29, 2018 tarafından  
4.Sınıf Ders Notları, AÖF Ders Notları kategorisine eklenmiştir.

İdare Hukuku Soru Cevap Konu Özeti


İDARE HUKUKU SORU CEVAP

Bakanlar Kurulu ile Cumhurbaşkanı’nı, yürütmenin diğer kanadı olan idareden ayıran en önemli kıstas hangisidir?
BAKANLAR KURULU VE CUMHURBAŞKANI,SİYASAL NİTELİKTE GÖREV YERİNE GETİRİRLER
Devletin temel kuruluşuna ve işleyişine ilişkin kuralların tamamına ne ad verilir?
MADDİ ANLAMDA ANAYASA
Kanun teklif ve tasarıları hangi mercii tarafından komisyonlara havale edilir?
TMBB BAŞKANLIĞI
Milli İstihbarat Teşkilatı, nere bağlıdır?
BAŞBAKANLIK
Devletin milli güvenliğin korunması için giriştiği gizli polis faaliyetleri hangisidir?
SİYASİ POLİS
Konusunu oluşturan faaliyet özel kesime tamamen yasaklanmış olan kamu hizmeti türüne ne ad verilir?
TEKELLİ KAMU HİZMETİ
İdarenin yürüttüğü bir hizmetin kurulmasında, düzenlenmesinde ya da işleyişindeki bozukluk veya aksaklığa ne ad verilir?

HİZMET KUSURU

İdari yargı yerleri tarafından verilen kararların, bu kararları uygulamak durumunda bulunan kamu görevlilerine uygulanmaması, hangi tür kusuru oluşturur?

YARGI KARARLARINA UYMAMA
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; sözleşmeli personel ve geçici personelin alınmasına kim karar verir?
BAKANLAR KURULU

657’de sayılan; memurlar, sözleşmeli personel ve geçici personel dışında bir iş akti ile çalışan işçilere hangi hukuk kuralları uygulanır?
KARİYER

Siyasal denetimde, yasama organı, idareyi hangi organ aracılığı ile denetlemektedir?
HÜKÜMET
Dilekçe Komisyonunun dilekçenin esası hakkında almış olduğu kararlara karşı milletvekilleri kaç gün içinde itiraz edebilir?
30

İdarenin yargısal denetiminin genel mahkemelerde yapıldığı sistemlere ne ad verilir?
YARGI BİRLİĞİ SİSTEMİ
İdari yargı ile adli yargı düzenine dahil mahkemeler arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını çözmekle yetkili yargı mercii hangisidir
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ

Hukuk devleti ilkesinin karşıtı hangisidir?
POLİS DEVLETİ
Kamu kuruluşlarının belli bir yörede uygulanacak olan yönetmeliklerinin yargısal denetimi hangi mahkemede yapılır?
İDARE MAHKEMESİ

Kamulaştırma işlemi sonucu idarenin mal malikine belli bir bedel ödemesi hangi ilkenin sonucudur?

FEDAKARLIĞIN DENKLEŞTİRİLMESİ İLKESİ

Malikin geri alma hakkının doğması için kamulaştırılan malın kaç yıl süresince hiçbir işlem yapılmadan olduğu gibi bırakılması gerekir?

5 YIL
Genel idari kolluk kimin emri altında görev yapar?
KAYMAKAM, VALİ, İÇİŞLERİ BAKANI
TCDD’nin yürüttüğü kamu hizmeti, hangi kamu hizmetine örnek teşkil eder?
MİLLİ KAMU HİZMETİ
Toprak kayması, idarenin sorumluluğunu ortadan kaldıran sebeplerden hangisinin kapsamına girer?
MÜCBİR SEBEP
TBMM üye tamsayısının ne kadar çoğunluğu ile Meclis dışından cumhurbaşkanı adayı gösterilebilir?
1/5
“Devletin üstlendiği kamu hizmetlerinin konularına göre uzmanlaşmış ve örgütlenmiş bölümleri” hangisidir?
BAKANLIK
Aday süresi içinde veya sonunda görevlerine son verilen memurlar, kaç yıl süre ile göreve alınmazlar?
2
Devlet memurlarına verilen doğum ve evlenme izni hangi tür izinlere örnek teşkil eder? MAZERET İZNİ

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nin kararlarına karşı nereye başvurulabilir?
HİÇBİR YERE BAŞVURAMAZ

Yerinden yönetim kuruluşlarına tanınan özerkliğin istisnası hangisidir?
İDARİ VESAYET

Danıştayın tüzükleri inceleme yetkisi hangi unsur açısından sonuç doğurur?
ŞEKİL
Bir idari kararın niteliğini ve sonuçlarını değiştirmeden, yanlış hükümleri yerine doğruların konulmasına ne ad verilir?
DÜZELTME
Kamulaştırma kararına karşı idari yargıda kaç gün içinde dava açmalıdır?
30

Köyde mahsül zamanlarında eşkıya ve çapulcunun türemesi halinde, mahsülü yağmadan korumak amacıyla köy ihtiyar meclisi ve muhtar tarafından atanan kolluk personeli hangisidir?

GÖNÜLLÜ KÖY KORUCULARI
Kamu hizmetlerinin konularına göre sınıflandırılmasında eğitim hizmetleri hangi tür kamu hizmetlerine girer?

İDARİ KAMU HİZMETLERİ

İYUK’na göre yargı kararlarının uygulanması için kamu görevlilerine tanınan süre ne kadardır?

30 GÜN

Baraj ve nükleer tesislerin yapımında doğabilecek tehlikeli durumların meydana gelmesi hangi ilke ile ilgili bir durumdur?

RİSK İLKESİ
“Bir Bakanını, bakanlığının yürüttüğü hizmet alanında devlet adına hukuki işlemlere girişmesi, devleti borçlu ve alacaklı kılması” ne tür bir idari yetkidir?

DEVLET TÜZEL KİŞİLİĞİNİ TEMSİL ETME YETKİSİ
Radyoaktif ışınlara maruz kalan memurlara, yıllık izinlerine ek olarak verilen izin aşağıdakilerden hangisidir?

SAĞLIK İZNİ
Kişilerin, kamu hukukuna tabi görevliler ile ilgili olarak, uğradıkları zarardan ötürü, bu görevleri yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dava açmalarını öngören sisteme ne ad verilir?
GÜVENCE

Memurlar, kendilerine verilen uyarma cezalarına karşı hangi merciye itiraz edebilirler?
DİSİPLİN KURULU
İdarenin yapmış olduğu işlem ve eylemlerin idari kuruluşlar tarafından denetlenmesine, ne ad verilir?
İDARİ DENETİM

AÖF Bütünleme Sınavları Bugün

Konu Nisan 29, 2018 tarafından  
AÖF Haberler kategorisine eklenmiştir.

5-6 Eylül 2009 Aöf Bütünleme Sınavı bugün ve pazar günü yapılacak. Devamını Oku

Genel İktisat – Para ve Bankacılık Konu Özeti

Konu Nisan 28, 2018 tarafından  
1.Sınıf Ders Notları, AÖF Ders Notları kategorisine eklenmiştir.

Para ve Bankacılık Konu Özeti>Parayı tanımlayabilmedeki güçlüklerin nedenini açıklayabilmek
• Parayı fiziki özelliklerini esas alarak tanımlamak hem mümkün değildir, hem de iktisadi anlamda doğru değildir.
• İktisatta paranın kesin ve değişmez bir tanımını yapmak yerine, paranın üstlendiği fonksiyonları sıralayarak bu fonksiyonları yerine getiren her şey para olarak kabul edilir. Bir ekonomide paranın üstlendiği fonksiyonların neler olduğunu açıklayabilmek Devamını Oku

YÖK’ten Dikey Geçiş Müjdesi

Konu Nisan 28, 2018 tarafından  
AÖF Diğer kategorisine eklenmiştir.

YÖK\'den dikey geçiş müjdesi

YÖK’den dikey geçiş müjdesi

YÖK, öğrencilerin lisans programlarına yerleşebilmesi için “ek yerleştirme” kararı aldı.

YÖK, meslek yüksekokulu öğrencilerinin üniversitelerin lisans programlarına yerleşebilmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarına göre üniversitelere “ek yerleştirme” kararı aldı.

Alınan bilgiye göre, YÖK konuya ilişkin hazırladığı yönetmelik taslağını Başbakanlığa gönderdi.

YÖK yetkilileri, mevcut yönetmelikte Dikey Geçiş Sınavı göre yapılan yerleştirme sonucunda üniversitelerde boş kalan kontenjanlara ek yerleştirmenin mümkün olmadığını belirterek, yönetmeliğin bu hükmünün değiştirildiğini bildirdi.

Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarına göre ek yerleştirme yapılabileceğine ilişkin yönetmelik değişikliği taslağının Başbakanlığa gönderildiğini belirten yetkililer, bu uygulamayla meslek yüksekokulu öğrencilerinin teşvik edilmesinin amaçlandığını dile getirdi.

Yetkililer, Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarına göre ek yerleştirme uygulamasının bu yıl başlayacağını kaydetti.

Dikey geçiş için halen devlet üniversitelerinde 112, vakıf üniversitelerinde 600, KKTC’deki üniversitelerde de 1302 boş kontenjan bulunuyor. Dikey geçiş için toplam 10 bin 431 kontenjan ayrılmıştı.

Dikey Geçiş Sınavı’na, meslek yüksekokulları ile Açıköğretim ön lisans programlarını başarıyla tamamlayan mezunlar katılabiliyor. Bu sınavı kazanan öğrenciler, örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapabiliyor.

(18 Eylül 2009)

4.Sınıf Maliye Politikası ve Türkiye Ekonomisi 2006 Soruları

Konu Nisan 27, 2018 tarafından  
AÖF Diğer kategorisine eklenmiştir.

Toplam talebin para politikası ile her zaman artırılamayacağını savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Keynesyen görüş
1. İlk Keynesyenlerin en çok çekindikleri ekonomik sorun aşağıdakilerden hangisidir?
Ekonomik durgunluğun sürekli olması
1. yeni kaynesyen en çok çekindikleri ekonomik sorun aşağıdakilerden hangisidir?
Fiyat yapışkanlığı piyasanın temiz olmaması
1. Rasyonel beklentiler varsayımı aşağıdakilerden hangisine aittir?
Yeni Klasiklere
1. Cari gerçek ücret düzeyinde çalışma arzusunda olmayan ve gönüllü olarak işlerini değiştiren kişileri kapsayan orana ne ad verilir?
Doğal işsizlik oranı2. Aşağıdakilerden hangisi klasik kuramın varsayımlarından biri değildir?
Fiyat yapışkanlığı
2. Belli bir faiz oranında, halkın arz edilen tüm para miktarını tutmaya hazır olduğu duruma ne ad verilir?
Likidite tuzağı3. Büyüyen bir ekonomide, bütçe gelirlerindeki otomatik artışın ekonomi üzerinde ters bir etki yaratarak, ekonomiyi aşırı ölçüde istikrara getirme olgusuna ne ad verilir?
Mali sürüklenme
3. İşsizlik oranı ile parasal ücretlerin artış oranı arasındaki ters ilişkiyi gösteren eğriye ne ad verilir?
Phillips eğrisi
4. Maliye politikasının zamanlama ile ilgili temel sorunu aşağıdakilerden hangisidir?
Ekonomideki konjonktür durumunun anında ve doğru olarak tahmin edilememesi
4. Aşağıdakilerden hangisi, bir ekonomideki istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyen olgulardan biridir?
Stagflasyon
4. A.W. Phillips’ten sonra, parasal ücretlerle işsizlik arasındaki negatif ilişkiyi onaylayan ve bu durumun ekonomi politikasının önemli bir aracı haline gelmesine yol açan çalışmayı yapan iktisatçılar aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Samuelson ve Solow
4. Aşağıdakilerden hangisi tam istihdam bütçe fazlasında bir değişikliğe yol açabilen unsurlardan biri değildir?
Faiz oranlarında değişiklik
5. Planlanan harcamaların gelire eşit olduğu faiz oranı ve çıktı düzeyi bileşimlerini gösteren eğriye ne ad verilir?
IS eğrisi
5. Kamu harcamaları çarpımının cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
(1/1-c)
6. Planlanan harcamaların gelire eşit olduğu faiz oranı ve çıktı düzeyi bileşimlerini gösteren eğriye ne ad verilir?
IS eğrisi
5. Denk bütçe çarpanının değeri nasıldır?
Denk bütçe çarpanı=1
6. Keynesyen açık ekonomi modelinde, ithalat ve ihracata ilişkin varsayımlar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
İhracat otonom, ithalat gelirin bir fonksiyonudur.
5. Aşağıdakilerden hangisi denk bütçe çarpan kuramının dayandığı varsayımlardan biri değildir?
Faiz oranları değişmemelidir.
Kamu harcamalarından yararlananların marjinal tüketim eğilimleri ile vergi ödeyenlerin marjinal tüketim eğilimleri birbirine eşit olmalıdır.
Kamu harcamalarının tümü mal ve hizmet alımına yönelik olmalıdır.
Kamu harcamaları içinde yatırım harcamaları ağırlıklı olmalıdır.
Kamu harcamalarındaki bir artış özel harcamalar üzerinde olumsuz bir etki yapmamalıdır.
6. GSMH’nın kişiler tarafından kişisel gelir olarak elde edildiği ve transfer harcamalarının vergi dışı olduğu bir durumda vergi fonksiyonunun cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
T=t.Y
7. Spekülasyon güdüsü ile para talebinin faiz esnekliğinin çok yüksek, buna karşın yatırım talebinin faiz esnekliğinin çok düşük olduğunu varsayan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Keynesyen
8. Dışa açık bir ekonomide, enflasyonun önlenmesi ve işsizliğin azaltılması gibi konuları kapsayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
İç denge
9. Bir ekonomide, mal ve para piyasalarının eşanlı olarak dengede olduğu fiyat düzeyi ve çıktı miktarı bileşimlerini gösteren eğriye ne ad verilir?
Toplam talep eğrisi
10. Ekonominin tam istihdamda olduğunu gösteren toplam arz eğrisinin dikey kısmına ne ad verilir?
Klasik alan
11. Ekonomide bir istikrarsızlığın ortaya çıkması ile bir mali işlem için harekete geçme kararı arasındaki sürede meydana gelen gecikmeye ne ad verilir?
Tepki gecikmesi
12. Uygulamada esnekliği en yüksek olan vergi aşağıdakilerden hangisidir?
Kişisel gelir vergisi
13. Enerji ve bazı hammadde kıtlıkları nedeniyle üretim artışı sağlanamaması sonucunda gerçekleşen fiyat artışına ne ad verilir?
Yapısal enflasyon
14. Bazı iktisatçılar tarafından ekonomide sağlıklı bir gelişmenin belirtisi olarak kabul edilen ve istihdam düzeyinin korunabilmesi için gerekli görülen enflasyon oranı aşağıdakilerden hangisidir?
% 2-3

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı ve Bilgi Yönetimi Ön Lisans Programı Kayıt Yenileme

Konu Nisan 27, 2018 tarafından  
AÖF Haberler kategorisine eklenmiştir.

Açıköğretim Fakültesi “İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı” “Bilgi Yönetimi Ön Lisans Programı”2009-2010 Öğretim Yılı Kayıt Yenileme Duyurusu

Açıköğretim Fakültesi “İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı” “Bilgi Yönetimi Ön Lisans Programı”2009-2010 Öğretim Yılı Kayıt Yenileme Duyurusu buraya tıklayınız.

Muhasebe Uygulamaları Ünite 10 – Ticaret Şirketleri

Konu Nisan 26, 2018 tarafından  
2.Sınıf Ders Notları, AÖF Ders Notları kategorisine eklenmiştir.

ÜNİTE-10 TİCARET ŞİRKETLERİ
İşletme: İnsan ihtiyaçlarını karşılamak için mal veya hizmet üreten iktisadi birim veya kuruluşlara işletme denir.Bir kişi kurabilir.İşletme çeşitleri şunlardır:
1- Büyüklüğüne göre: – büyük – orta – küçük – çok uluslu işletme
2- İşkoluna göre : – endüstri – ticaret – hizmet – tarım – turizm
3- Üretilen mala göre : – tüketim malı üreten – endüstri malı üreten
4- Mülkiyetine göre : – özel işletme – kamu işletmesi – karma işletme – yabancı sermayeli işletme
5- Hukuki yapısına göre : -tek şahıs işletmesi – şirketler

İşletmeler şu amaçlarla şirket olmak ister:
– sermaye ve işbölümü sağlamak – sorumluluğu sınırlandırmak – riski dağıtmak

Şirket: 2 yada daha fazla gerçek yada tüzel kişinin ortak bir amaç uğruna zeka servet ve emeklerini birleştirmeleri hususunda yaptıkları anlaşmaya denir.
Özellikleri:
– En az 2 kişi tarafından kurulur.
– Ortak bir amaç olmalıdır.
– Bir sözleşme yapılmalıdır.
– Belli bir sermaye konmalıdır.
Tüzel: Kanunen kazanılan kişiliktir.
Gerçek: Doğuştan kazanılan kişiliktir.

Şirketlerin Sınıflandırılması:
1-Borçlar kanununa göre:
Adi şti: Tüzel kişiliği yoktur.Kuruluşu bir şekle bağlı değildir.Ticari unvan zorunluluğu yoktur.Şirket sözleşmesi yazılı veya sözlü olabilir.
2-Özel kanunla kurulan şti: Devlet tarafından belli bir amacın gerçekleştirilmesi için özel bir kanunla kurulan şirkettir.
3- Kooperatifler : Bireylerin ortak menfaatlerini gerçekleştirmesi için kurulan tüzel,değişir ortaklı ve sermayeli şirkettir.
4- TTK.ya göre : 2 gruba ayrılır:
a) Şahıs şirketi b) Sermaye şirketi
– Kollektif şti. – Anonim Şirketi
– Komandit şti. – Limited Şti
– Eshamlı komandit(sermayesi paylara bölünmüş komandit şti.)
Özellikleri:
Şirket sözleşmesi yazılıdır.
Tüzel kişidir.
Ticari ünvanı olmalıdır.
İflasa tabidir.
Ticaret siciline kayıtlıdır.
Ticari defterleri tutmak zorundadır.
Şahıs ve sermaye şirketleri arasındaki farklılıklar şunladır:
1- Şahıs şirketi ortakları gerçek kişi ( komanditer ortak hariç),Sermaye şirketinde gerçek yada tüzeldir.
2- Şahıs şirketinde sorumluluk sınırsız,(komanditer hariç), sermaye şirketinde sermaye payına bağlıdır
3- Şahıs şirketinde sermaye miktarı belirsiz,sermaye şirketinde sermaye miktarı kanunla belirlidir.
4- Şahıs şirketinde emek,ticari itibar sermaye olur(komanditer hariç),sermaye şti.de bu olamaz.
5- Şahıs şti.de sözleşme oybirliği ile değiştirilir, sermaye şti.de sözleşme oyçokluğu ile değişir.
6- Şahıs şti.de ortağın ölümü şirketin sona erme nedeni olabilir,sermaye şirketini bu etkilemez.
7- Şahıs şti.nde ortaklar Gelir vergisi öder, sermeye şti hem gelir hem kurumlar vergisi öder.
8- Şahıs şti ortaklığının devri zordur, sermaye şti ortaklığı devri daha kolaydır.
9- Şahıs şti. yedek ayırmaz,sermaye şirketi yedek ayırır.
10-Şahıs şti ünvanında ortaklardan birinin adı olmalı,sermaye şti.nde bu zorunluluk yoktur.

Genel Muhasebe Vize Sınavı 1

Konu Nisan 26, 2018 tarafından  
AÖF Çıkmış Sorular kategorisine eklenmiştir.

Genel Muhasebe Vize Sınavı 1


1. Aşağıdakilerden hangisi genel muhasebenin görevlerinden biri değildir?

1. İşletmenin varlıklarını, sermayesini ve borçlarını belirlemek
2. İşletme faaliyetlerinin sonucunu ortaya koymak
3. İşletmenin ürettiği malların kalitesini ölçmek
4. Varlıklar, sermaye ve borçlarda işletme faaliyetlerinden dolayı meydana gelen artış ve azalışları izlemek
5. Dış bilgi kullanıcılarına bilgi sunmak Devamını Oku

Sonraki Sayfa »