Gelirin Beyanı I Konu Özeti

Konu Mart 31, 2018 tarafından  
3.Sınıf Ders Notları, AÖF Ders Notları kategorisine eklenmiştir.

Gelirin Beyanı I Konu Özeti


Gelirin Beyanı II
(Muhtasar ve Münferit Beyanname)

Gelir Vergisi genelde beyan esasına dayanır. Bazı kazanç, irat ve ücretler bu gelirleri ödeyenler tarafından vergi kesintisine tabi tutularak ödenir. Kesilen bu vergiler mükellefin ileride ödeyeceği vergiden mahsup edilir. Ancak bazı durumlarda kaynakta vergi kesme usulü kesin vergilendirme niteliğine bürünmektedir. Hangi ödemelerden kimlerin ne oranda kesinti yapacağı kanunda geniş olarak açıklanmıştır. Vergi kesintisi ücretler dışında kalan ödemelerde gayrisafi tutarlar üzerinden yapılır. Ücretler gerekli indirimler yapılarak kesin olarak vergilendirilir. Vergi kesintisi yapanlar bir ay içinde yaptıkları ödeme veya tahakkuk ettirdikleri kâr ve iratlardan kestikleri vergileri takibeden ayın yirminci günü sonuna kadar ilgili vergi dairesine muhtasar beyanname ile bildirmek zorundadırlar. Bazı durumlarda bu beyanname aylık yerine üçer aylık dönemlerde verilebilir. Genel bütçeye dahil idare müesseseler yaptıkları vergi kesintisi için beyanname vermezler. Münferit beyanname yıllık beyanname vermek zorunda olmayan dar mükellefler için söz konusudur. Tam mükellefler münferit beyanname vermezler. Hangi gelirlerin münferit beyanname ile bildirileceği gelir vergisi yasasında açıklanmıştır.

Sınav Kimliğiniz Gelmediyse !

Konu Mart 31, 2018 tarafından  
AÖF Diğer, AÖF Duyurular kategorisine eklenmiştir.

03-04 Nisan 2010 tarihinde yapılacak AÖF Ara Sınava girmek için sınav giriş belgesi gelmeyenlerin yapması gereken işlemler şunlar:

1- Bu linki kullanarak internet adresinden TC kimlik no’nuz ve büronuzdan aldığınız şifrenizle sisteme giriş yaparak sınav giriş belgenizi A4 ebadındaki bir kağıda printer çıktısı alarak.

2- Büro şifresi olmayan veya internet erişiminde problem yaşayanlar Kimlik kartları ve Öğrenci Kimlikleriyle en yakın AÖF bürosuna giderek sınav giriş belgesi alabilirler.

Aöf Genel Muhasebe – Ticari Alacaklara Ait Muhasebe İşlemleri | Video

Konu Mart 30, 2018 tarafından  
Videolu Ders Anlatımları kategorisine eklenmiştir.

Hukuka Giriş – Borç Ve Sorumluluk | Video

Konu Mart 30, 2018 tarafından  
Videolu Ders Anlatımları kategorisine eklenmiştir.

Hukuka Giriş – Borç Ve Sorumluluk

Hukuka Giriş – Borç Ve Sorumluluk

Çalışma Ekonomisi 3.Sınıf Ders Notları – Emek Arzı

Konu Mart 29, 2018 tarafından  
3.Sınıf Ders Notları, AÖF Ders Notları kategorisine eklenmiştir.

Faydasını maksimize etmek isteyen bireyin boş zaman ile çalışma arasındaki tercihi nasıl belirlenir?

• Zaman kullanımı için çalışma ve boş zaman şeklinde iki alternatif olduğu varsayılırsa, burada cevabı aranılan soru şudur: Birey zamanını bu iki alternatif arasında ne şekilde paylaştırmalıdır ki faydasını maksimize edebilsin?

• Çalışmanın tercih edilmesinin temel sebebi bu sayede ücret geliri elde ederek harcamaları karşılayabilmektir. Ancak insanlar bütün zamanlarında çalışamazlar ve dinlenmek, gezmek, kültürel ve beşeri faaliyetlerde bulunmak için de zamana ihtiyaç duyarlar. Boş zaman talebi bu ihtiyacı karşılamaya yöneliktir.

• Bireyin bu iki alternatif arasındaki sübjektif değerlendirmelerini (tercihlerini) farksızlık eğrileri yansıtır. Farksızlık eğrilerinin orijinden uzaklaştıkça daha yüksek fayda düzeyini gösterdiği bilgisinden hareketle, faydasını maksimize etmek isteyen bireyin orijine göre en yukarıdaki bir farksızlık eğrisinin gösterdiği zaman kullanım tercihini seçmesi beklenebilir.

• Ancak, çalışma ve boş zaman’ı bireyin tüketeceği iki mal olarak kabul edersek, bunlardan ne kadar satın alınabileceği sadece bireysel tercihlere bağlı değildir. Bireyin geliri de bu konuda belirleyici bir unsurdur. Bunu yansıtan kavram ise bütçe kısıtlıdır.

• O halde zaman tercihini yaparken fayda en çoklamasını gerçekleştirmek için iki şartı vardır. (1) Bütçe kısıtı üzerinde bulunmak ve (2) Bütçe kısıtının izin verdiği ölçüde orijine göre en uzaktaki farksızlık eğrisi üzerinde bulunmak. Buna göre denge noktası bütçe kısıtı ile farksızlık eğrilerinin birbirine teğet olduğu noktada gerçekleşecektir.

Ücret değiştiğinde denge çalışma süresi bundan nasıl etkilenir?

• Ücretin değişmesi bireyin zaman kullanım dengesini değiştirecektir. Ücret değişimin net sonucunun ne olacağı zıt yönde işleyen iki etkiden hangisinin daha kuvvetli olacağına bağlıdır.

• Bunlardan gelir etkisi, örneğin ücret arttığında, bireyin gelirinin de yükseleceğini, bu nedenle daha fazla boş zaman satın alarak çalışma süresini azaltacağını öngörmektedir.

• Öte yandan, ikame etkisine göre ücret oranının yükselmesi boş zamanın fırsat maliyetini yükseltecek, bu durum bireyin boş zamandan vazgeçerek çalışma süresini arttırması sonucunu verecektir.

• Ücret oranının düşük, boş zamanın ise gereğinden fazla olduğu durumlarda ücretler yükseldiğinde ikame etkisinin daha baskın olacağı ve bireyin çalışma süresini arttıracağı beklenir.

• Öte yandan, ücretler belirli bir düzeye ulaşıp bireyin çalışma süresi yeterince arttığında şimdi eskisine nazaran daha kıt olan boş zaman daha değerli hale gelecektir. Ücretlerin daha da yükselmesi durumunda bir noktadan sonra artık gelir etkisi daha baskın hale

gelecek, birey çalışma süresini azaltacaktır.

• Çeşitli ücret düzeyinde bireyin çalışma süresinin ne olabileceğine yönelik bu tespitler bizi geriye kıvrımlı bireysel emek arz eğrisine götürecektir.

Piyasa emek arz eğrisi nasıl elde edilir ve bireysel emek arz eğrisinden farklılığı nedir?

• Piyasa bireylerin toplamından oluştuğuna göre piyasa emek arz eğrisini elde etmek için çeşitli ücret düzeylerinde piyasadaki bireylerin çalışma sürelerini toplamamız gerekmektedir.

• Bireysel emek arz eğrisinin geriye kıvrımlı olmasına karşılık ampirik gözlemler piyasa emek arz eğrisinin pozitif eğimli olduğunu göstermektedir.

• Bunun nedeni piyasanın genelinde ikame etkisinin daha baskın olmasıdır. Ücretler yükseldiğinde piyasada bazı kişilerin gelir etkisi nedeniyle çalışma sürelerini azalttıkları, ancak onlardan daha fazla kişinin ikame etkisi ile çalışma sürelerini arttırdıkları gözlenmiştir.

Emek arzını ücretler dışında hangi unsurlar ne yönde etkiler?

• Ücret oranlarındaki değişme emek arz eğrisi üzerinde yukarıya veya aşağıya hareketle gösterilir. Bu tür bir değişim emek arz miktarının artması veya azalması olarak isimlendirilir.

• Öte yandan, bireylerin herhangi bir işe/mesleğe yönelik çalışma kararları ücret oranına bağlı değildir, başka unsurlar da çalışma sürelerinin belirlenmesinde etkilidir.

• Ücret dışı unsurların emek arzı üzerindeki etkileri emek arz eğrisinin bütün olarak sağa(artma) veya sola (azalma) kayması ile gösterilir. Bu tür bir hareket emek arzının artması veya azalması olarak isimlendirilir.Burada miktar kelimesinin kullanılmadığına dikkat ediniz.

• Buna göre-diğer şeyler eşitken-herhangi bir mesleğin alternatifi konumundaki bir başka mesleğin ücret oranları, o mesleğe olan emek arzını etkileyecektir. Örneğin fazla nitelik gerektirmeyen iki işten temizlik işçilerinin ücreti artarken gazete dağıtım işinin ücreti değişmezse, daha çok kişi temizlik işçiliğini tercih edeceğinden gazete dağıtıcısı arzı azalacak, emek arz eğrisi bütün olarak sola doğru kayacaktır.

• Herhangi bir emek piyasasında işgücünün ücret dışı gelire sahipliğinin yaygın olup olmaması da emek arzı üzerinde etkilidir. Hem emek piyasalarında çalışan, hem de ücret dışı , örneğin gayrimenkul, geliride bulunan insanların herhangi bir nedenle (örn.doğal afetler) bu gelir kaynağını kaybetmeleri durumunda eskisine nazaran daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyacaklarından emek arzları artacak, emek arz eğrisi sağa doğru kayacaktır.

• Bunların yanısıra; işgücünün çeşitli nedenlerle boş zamanı tercih etmeleri, işlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi veya kötüleşmesi, nüfus artışı/azalışı veya göç alma/göç verme gibi nedenlerle işçi sayısının artması veya azalması da emek arzını arttırıp azaltabilecektir.Bütün bu değişikliklerin ortak noktası emek arz artışının eğrinin sağa doğru kaymasıyla, emek arz azalışınınise eğrinin sola doğru kaymasıyla gösterilmesidir.

İnsan Kaynakları 2006 4.Sınıf Final Sınavı Soru ve Cevapları

Konu Mart 29, 2018 tarafından  
AÖF Çıkmış Sorular kategorisine eklenmiştir.

1.Aşağıdakilerden hangisi iş tanımlarında yer almaz?
İŞİN GEREKTİRDİGİ PERSONEL ÖZELLİKLERİ

2.İşverenlerin işçi sağlığı ve iş güvenliği politikalarını belirlemede temel aldığı unsur aşağıdakilerden hangisidir?
YASAL MEVZUAT

3.Aşağıdakilerden hangisi yetişkin eğitiminin özellikleri arasında yer almaz?
TÜM YAŞANTI VE DENEYİMLERDEN OLUŞMASI

4.Personel bulma çabalarının personel seçimindeki rolü nedir?
İŞ GERE?İNİN HAZIRLANMASI VE PERSONEL ADAYLARININ BU İŞ GEREKLERİNE UYGUN ÖZELLİKLER TAŞIYIP TAŞIMADIKLARININ BELİRLENMESİ

5.Aşağıdakilerden hangisi oryantasyon programı konularından olan işletmenin tanıtımı içinde yer almaz?
ÇALIŞMA SAATLERİ VE MOLA SÜRELERİ

6.Bireyin gerektiği şekilde yönlendirilebilmesi için öncelikle aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
EGİTİM

7.Aşağıdakilerden hangisi işgören sağlığının tanımında yer alan unsurlardan değildir?
ÇALIŞANLARIN EKONOMİK YÖNDEN TATMİNİNİ SA?LAMASI

8.Aşağıdakilerden hangisi hafif suçtur?
İŞLETME ÜRÜNLERİNİ YETKİSİ DIŞINDA SATMA

9.İnsan kaynaklan yönetimi planlaması sırasında sadece bir faktöre göre tahmin yapılan matematiksel model aşağıdakilerden hangisidir?
VERİMLİLİK

10.Ekonomik kriz ve piyasalarda durgunluk nedeniyle ülkedeki nitelikli ve niteliksiz işgücü oluşumu hangisini etkiler?
İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ ARZ-TALEP DENGESİ

11.Aşağıdakilerden hangisi yapıcı disiplin yaklaşımının özellikleri arasında yer almaz?
HATALI DAVRANIŞLARI GÖRMEZDEN GELME

12.Bölgesel ve ulusal düzeyde oluşturulan üst sendikal örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
FEDERASYON

13.Güçlü bir sendikal hareket oluşturma düşüncesini temel alan örgüt modeli hangisidir?
İŞKOLU SENDİKASI

14.Önleyici disiplin yaklaşımı ile hangisi hedeflenir?
ÖRGÜTLERDE KURALLARA İSTEKLE VE BİLİNÇLİ OLARAK UYULMASINI SA?LAMAK

15.Bir işletmenin İnsan Kaynakları Bilgi Sistemine sahip olmasında tercih edeceği yollardan değildir?
RAKİP FİRMALARIN SİSTEMİNİN BELİRLİ BİR SÜRE KULLANMAK

16.Çalışanların sağlığı ve güvenliğinin korunmasına yönelik yasal düzenlemeler kim tarafından belirlenir ve denetlenir?
DEVLET

17.İnsan kaynaklarını bilgi sisteminde personel seçme ve yerleştirme modülünün ana kullanıcısı kimdir?
İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜMÜ

18.İngiltere’deki muhasebecinin aldığı ücretle Türkiye’deki muhasebecinin aldığı ücretin farklı olması neyle ifade edilir?
REEL ÜCRET

19.Konfederasyon oluşumunda farklı işkollarından en az kaç sendika bir araya gelmelidir?
5

20.Çıktıların ya da sonuçların kontrolünde kolaylık sağlayan standart hangisidir?
MİKTAR

21.İnsan kaynakları yöneticileri hangisini gerçekleştirmek üzere koordinasyon görevi üstlenir?
İK POLİTİKA VE PROGRAMLARININ İŞLETMENİN TÜMÜNDE DÜZENLİ OLARAK UYGULANMASI

22.Aşağıdakilerden hangisi kariyer planlaması sürecinde çalışan-yönetici ilişkisini oluşturan
aşamalardan biri değildir?
DEGERLEME

23.Bir performans yönetim sisteminden etkilenecek tüm bireylerin ihtiyaçlarının, eklentilerinin
karşılanabilmesi için tasarım aşamasında aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi kullanılır?
KATILIMCI
24.Aşağıdakilerden hangisi kariyer planlamada bireyin planlama aşamasında yapması gerekenlerden biridir?
SORUMLULUK ALMAK

25.Bir işletmenin kendine özgü iş değerleme sistemi oluşturması durumunda sorumluluk kime aittir?
İK YÖNETİCİSİ

26. Pratik ağırlıklı eğitimler ve kişisel kariyere hizmet edecek, bireysel gelişimi kolaylaştıracak programlar çalışanların niteliğine göre oluşturulan eğitim programlarından hangisinde tercih edilmelidir?
YÖNETİCİ EGİTİMLERİ

27.Ücretler ile işletmenin genel stratejilerinin bir arada ele alınması ve stratejik ücret yönetiminin gündeme gelmesi, işletmenin bu uygulamalarında hangi kavramı daha çok benimsemelerine neden olmuştur?
YETKİNLİK

28.Personelin bilgi ve beceri düzeylerindeki yada performanslarındaki farklılıkları ödüllendirecek şekilde bir ücret sistemi tasarlanması ücret yapısında ortaya çıkan farklılıklardan hangisini ortadan kaldırır?
BİREYLER ARASINDAKİ NİTELİK FARKLILIKLARINI

29.Sistemde yaşanan problemlerin analiz edilmesi sonucunda iş değerlemesine olan ihtiyacın ortaya çıkmasından sonraki aşama hangisidir?
İŞ DEGERLEMESİ YAPMA AMACININ SAPTANMASI

30.Açık bir pozisyon için bir adayla yapılan görüşme aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
ÖRGÜTSEL OLAY

Kamu Yönetimi

Konu Mart 28, 2018 tarafından  
AÖF Bölümleri kategorisine eklenmiştir.

Bölümün amacı: kamu kesiminde yer alan kuruluşların etkin ve verimli bir biçimde çalıştırılmasını sağlayacak yol ve yöntemleri göstererek kamunun yönetim yapısını ayrıntılı olarak öğretmek.. Devamını Oku

2009 4.Sınıf İşletme Vize Soruları

Konu Mart 28, 2018 tarafından  
AÖF Çıkmış Sorular kategorisine eklenmiştir.

4. sınıf soruları ( 6,5 mb)

http://rapidshare.com/files/21809749…PDF4.sinif.rar

Cevap Anahtarı

http://rapidshare.com/files/21812636…apanahtari.pdf

Çalışma Ekonomisi 3.Sınıf Ders Notları – Eğitim Ekonomisi

Konu Mart 27, 2018 tarafından  
3.Sınıf Ders Notları, AÖF Ders Notları kategorisine eklenmiştir.

Eğitim bir yatırım mıdır?

• Yatırım kavramının temel özelliği yapıldığı dönemde maliyet artışına sebep olması, ancak sonradan daha kaliteli ve bol üretimi mümkün kılıp gelir artışı sağlamasıdır.

• Bu açıdan bakıldığında eğitim harcamaları da fiziksel sermaye yatırımı gibi yatırım sayılmalıdır. Eğitim yapıldığı dönemde bireylere üç tür maliyet yükler. Eğitim için harcanılan okul harçları, kitap-kırtasiye bedelleri eğitimin doğrudan maliyetini oluşturur.

Eğitim bireyi piyasada çalışmaktan alıkoyan bir faaliyet olduğundan, eğitimin fırsat maliyeti çalışamamak nedeniyle kaybedilen gelirdir. Son olarak eğitim zor bir süreç olduğundan kişiye psikolojik maliyette yüklediği söylenebilir.

• Bütün bu maliyetlerine karşılık eğitim bireylerin verimliliklerini arttıran bir faaliyettir. Verimlilik artışı ise gelirlerin artmasını sağlayacaktır. Beşeri Sermaye teorisinin eğitim yatırımı konusundaki temel görüşü de budur.

Eğitim yatırımına nasıl karar verilir?

• Eğitim yatırımına karar verecek kişi eğitimin maliyetleri ve getirilerini karşılaştırır. Ancak eğitim maliyetleri için bugün harcama yapılırken, eğitimin getirileri çalışma hayatı boyunca kademeli olarak elde edilecektir. Bu nedenle iki değişken arasında anlamlı bir karşılaştırma yapabilmek için gelecekte yapılacak maliyet harcamalarını ve elde edilecek

gelirleri bir ıskonto oranı iskontolamak gerekir.

• Eğitim yatırımının iskonto edilmiş gelirleri iskonto edilmiş maliyetlerden büyük ise eğitim yatırımı kârlı olacaktır.

işyerinde eğitimin türleri nelerdir?

• işyerinde eğitim genelde atölye düzeni için verildiğinden buna gayri-resmi eğitim de denilir. iki türlü işyerinde eğitim vardır.

• işyerinde genel eğitim işçinin verimliliğini sadece eğitimin verildiği firmada değil piyasanın tamamında yükselten bir eğitimdir. (marangozluk gibi). işyerinde özel eğitim de ise işçilere firmaya özgü bilgiler öğretilir. Bu bilgiler piyasadaki diğer firmalar ile ilgili olmadığından eğitim işçinin verimliliğini sadece eğitimin verildiği firmada yükseltir (telefon operatörlüğü gibi).

işyerinde eğitimin maliyetlerine kim katlanır ve getirilerinden kim yararlanır?

• Genel işyerinde eğitim işçinin verimliliğini piyasanın tamamında arttırdığından işverenler bu tür bir eğitimi verme konusunda isteksiz davranacaklardır. Bu nedenle eğitimin maliyetine işçiler eğitim süresince düşük ücretle çalışarak karşılarlarken, getirisinden de sadece işçiler yararlanacaklardır.

• Öte yandan spesifik işyerinde eğitim işçinin verimliliğini piyasada değiştirmeyeceğinden işçiler bu konuda istekli davranmayacaklardır. Bu nedenle bunun maliyetini işverenler karşılayacak, getirisini ise taraşar aralarında pazarlık yaparak paylaşırlar. Beşeri sermaye teorisi hangi açılardan eleştirilmektedir?

• Beşeri sermaye teorisine yöneltilen eleştirilerin başında yatırım kararını alırken eğitimin getiri ve maliyetlerinin iskonto edilmiş bugünkü değerlerinin hesaplanmasının karmaşık olduğu ve herkes tarafından yapılamayacağı gelmektedir.

• Bu konuda yapılan bir başka eleştiri eğitilmiş işgücünün yüksek veriminin ne kadarının eğitimden kaynaklandığının kestirilemeyeceği; zeka, yetenek ve motivasyonun da burada etkili olabileceğidir.Eleme hipotezi adı verilen görüşe göre ise eğitim aslında verimliliği etkilemez, işverenler işçileri seçerken bir sinyal vazifesi görür.

• ikili iş piyasaları adındaki görüş ise eğitimin ikincil sektördekilerin birincil sektöre geçerek verimlerini yükseltmelerini sağlamayacağını ileri sürmektedir.

Eğitim ile kalkınma arasındaki ilişki var mı dır?

• Eğitim bireysel gelişmeyi sağladığı gibi makro anlamda ekonomik kalkınmayı da sağlamaktadır. Dünya savaşlarından mağlup çıkarak altyapılarını önemli ölçüde kaybeden Almanya ve Japonya’nın kalkınma yansında öne çıkmalarında eğitilmiş insan gücü önemli bir rol oynamıştır.

• Yapılan deneysel gözlemler eğitim ile kalkınma arasında pozitif bir korelasyon tespit ederken nedenselliğin eğitimden kalkınmaya doğru olduğunu göstermiştir. Buna göre ülkeler ekonomik açıdan kalkındıkları için eğitim düzeyi yükselmemekte, bunu tersine eğitim düzeyi yükseldiği için ekonomik kalkınma sağlanmaktadır.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Konu Mart 27, 2018 tarafından  
Enstitüler kategorisine eklenmiştir.

Enstitümüz, 18.8.1993 gün ve 21672 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 496 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Anadolu Üniversitesi bünyesinde kurulmuş ve 1993-1994 Öğretim Yılı Bahar Döneminden itibaren lisansüstü eğitim vermeye başlamıştır. Kuruluş yıllarında Eczacılık Fakültesine bağlı anabilim dallarında yüksek lisans ve doktora eğitimi veren Enstitümüzde, 1994-1995 Bahar Yarıyılında Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, 2000-2001 Güz Yarıyılında Dil ve Konuşma Terapistliği Anabilim Dalı ve 2001-2002 Bahar Yarıyılında da Biyokimya Anabilim Dalında yüksek lisans programı açılmıştır.

Tanıtım Kataloğu

GENEL BİLGİ

Enstitümüz, 18.8.1993 gün ve 21672 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 496 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Anadolu Üniversitesi bünyesinde kurulmuş ve 1993-1994 Öğretim Yılı Bahar Döneminden itibaren lisansüstü eğitim vermeye başlamıştır. Kuruluş yıllarında Eczacılık Fakültesine bağlı anabilim dallarında yüksek lisans ve doktora eğitimi veren Enstitümüzde, 1994-1995 Bahar Yarıyılında Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, 2000-2001 Güz Yarıyılında Dil ve Konuşma Terapistliği Anabilim Dalı ve 2001-2002 Bahar Yarıyılında da Biyokimya Anabilim Dalında yüksek lisans programı açılmıştır.

AÇILAN PROGRAMLAR

 • Analitik Kimya Anabilim Dalı
   Yüksek Lisans (Tezli)
   Doktora
 • Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
  • Yüksek Lisans (Tezli-Tezsiz)
 • Biyokimya Anabilim Dalı
  • Yüksek Lisans (Tezli)
 • Dil ve Konuşma Terapistliği Anabilim Dalı
  • Yüksek Lisans (Tezli-Tezsiz)
   Doktora
 • Farmakognozi Anabilim Dalı
  • Yüksek Lisans (Tezli-Tezsiz)
   Doktora
 • Farmakoloji Anabilim Dalı
  • Yüksek Lisans (Tezli-Tezsiz)
   Doktora
 • Farmasötik Botanik Anabilim Dalı
  • Yüksek Lisans (Tezli)
 • Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
  • Yüksek Lisans (Tezli)
   Doktora
 • Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı
  • Yüksek Lisans (Tezli)
   Doktora
 • Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı
  • Yüksek Lisans (Tezli)
 • Kozmetoloji Bilim Dalı
  • Yüksek Lisans (Tezli)

  Sonraki Sayfa »