Hukuka Giriş-Hukukun Toplumdaki Fonksiyonları Konu Özeti

Konu Şubat 28, 2018 tarafından  
1.Sınıf Ders Notları, AÖF Ders Notları kategorisine eklenmiştir.

I. Toplumsal Yaşamı Düzenleyen Kurallar:Sosyal bir varlık olan insan, yaşamını bir toplum içinde sürdürmek zorundadır. Ancak, bencil ve çıkarcı duygularla yüklü olduğundan, toplumsal yaşamı sürdürebilmek için birtakım davranış kuralları ile kendini bağlı kılmıştır.

Devamını Oku

Anayasa Hukuku 3. Sınıf Deneme Sınavı 1

Konu Şubat 28, 2018 tarafından  
AÖF Deneme Sınavları kategorisine eklenmiştir.

1. 1982 Anayasasına göre aşağıdaki organlardan hangisinin iptal davası açma yetkisi yoktur?
A) Cumhurbaşkanı
B) İktidar partisi meclis grubu
C) Anamuhalefet partisi meclis grubu
D) TBMM üye tamsayısının 1/5’i
E) TBMM başkanı

2. Anayasa Mahkemesince işin esasına girilerek anayasaya aykırılık iddiasının reddine dair verdiği bir karar hakkında aynı kanun hükmünün Anayasa’ya aykırılığı iddiasısıyla kaç yıl Anayasa Mahkemesi’ne başvurulamaz?
A) Bir yıl
B) Beş yıl
C) On yıl
D) Onbeş yıl
E) Böyle bir süre sınırlamıs yoktur her zaman başvurulabilir.

3. Anayasaya uygunluk denetimine konu olan normların, uygunluk inceleme-sine tabi olacakları norm yada normlara ne ad verilir?
A) Ölçü Norm
B) Anayasallık Bloku
C) Önleyici denetim
D) Düzeltici denetim
E) Somut norm denetimi

4. Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcı Vekilini, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu Üye-lerini, Sayıştay başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı kim yargılar?
A) Uyuşmazlık Mahkemesi
B) Anayasa Mahkemesi
C) Yargıtay Ceza Genel Kurulu
D) Yüksek Seçim Kurulu
E) Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu

5. Danıştay üyelerinin dörtte birini kim atar?
A) Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu
B) Cumhurbaşkanı
C) Adalet Bakanı
D) Yüksek Hakimler Kurulu
E) Yüksek Savcılar Krulu

6. Aşağıdakilerden hangisi Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyesi değildir?
A) Adalet Bakanı
B) Adalet bakanlığı müsteşarı
C) Yargıtay Genel Kurulunca; kendi üye-leri arasından seçilip önerilen üç aday arasından Cumhurbaşkanınca atanan üyeler
D) Danıştay Genel Kurulunca; kendi üye-leri arasından seçilip önerilen üç aday arasından Cumhurbaşkanınca atanan üyeler
E) Türkiye Barolar Birliği Başkanı

7. Olağanastü hal bir bölge valiliğine bağlı birden çok ilde ilan edilmişse olağanüstü halin uygulanmasında görev ve yetki kime aittir?
A) İl Valisine
B) Bölge Valisine
C) İçişleri Bakanına
D) Başbakanlığa
E) Genelkurmay Başkanlığına

8. Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar, ve ağır ekonomik bunalım hallerinde illan edilen olağanüstü halde aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?
A) Vatandaşlara birtakım para, mal ve çalışma yükümlülükleri yüklenebilir.
B) Yaşam hakkı ihlal edilebilir.
C) Kişinin maddi ve manevi bütünlüğüne dokunulabilir.
D) Suç ve cezalar geriye yürütülebilir.
E) Mahkeme kararı olmaksızın kişiler suçlu sayılabilir.

9. TBMM seçimlerinden önce aşağıdaki bakanlardan hangisinin çekilmesi zorunludur?
A) Tabii Kaynaklar ve Enerji Bakanı
B) Ulaştırma Bakanı
C) Maliye Bakanı
D) Milli Eğitim Bakanı
E) Sağlık Bakanı

10. Herhangi bir sebeple boşalan bakanlığa en geç kaç gün içinde yeni bakan atanır?
A) 5 gün
B) 10 gün
C) 15 gün
D) 20 gün
E) 25 gün

11. Ülkemizde sağlık sebebiyle Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılmasına karar verilen Cumhurbaşkanı kimdir?
A) Fahri Korutürk
B) Cemal Gürsel
C) Adnan Menderes
D) Celal Bayar
E) Kenan Evren

12. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yargı ile ilgili görevlerinden birisi değildir?
A) Anayasa Mahkemesi üyelerini atamak
B) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcı Vekilini atamak.
C) Askeri Yargıtay üyelerini atamak
D) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek
E) Anayasa mahkemesinde iptal davası açmak

13. Yürütme yetkisinin tümünün kişi yada kurul olarak tek bir organa ait olmasına ne denir?
A) Monist yürütme
B) Kollejyal yürütme
C) Dualist yürütme
D) Yarı başkanlık sistemi
E) Rasyonelleştirilmiş parlamenterizm

14. Başbakan veya bakanların görevleriyle ilgili cezai sorumluluklarının araştırılmasını sağlayan denetim aracı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gensoru
B) Meclis Soruşturması
C) Meclis Araştırması
D) Genel Görüşme
E) Soru

15. Meclis araştırma komisyonu aşağıdaki kurumların hangisinin yetkililerini çağırıp bilgi almak yetkisine sahip değildir?
A) Radyo Televizyon Kurumundan
B) Genel ve katma bütçeli dairelerden
C) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından
D) Devlet sırları ile ilgili olarak Milli İstihbarat Teşkilatından
E) Kamu yararına çalışan derneklerden

16. TBMM’de en az karar yeter sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Meclis üye tam sayısının mutlak çoğunluğu
B) Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu
C) Toplantı yetersayısının salt çoğunluğu
D) Üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlası
E) Üye tam sayısının beşte birinin iki fazlası

17. Aşağıdakilerden hangisi TBMM üyeli-ğinin düşmesi nedenlerinden birisi değildir?
A) İstifa
B) Azil
C) Kesin hüküm giyme
D) Partisinin temelli kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep olma
E) Kısıtlanma

18. Çıkaracağı milletvekili sayısı 36 veya daha fazla olan iller kaç seçim çevresine ayrılır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

19. Milletvekilliklerini artık bırakmayacak şekilde dağıtan seçim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) D’hnont usulü
B) En büyük artık usulü
C) En kuvvetli ortalama sistemi
D) Milli Bakiye sistemi
E) Liste Usulü

20. Aşağıdakilerden hangisi yürütmenin asli düzenleme yetkisine bir örnektir?
A) Tüzükler
B) Yönetmelikler
C) Kanun Hükmünde Kararname
D) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
E) Müşterek Kararnameler

21. Anayasaya aykırı olmamak koşuluyla her konunun yasama organınca istenildiği ölçüde ayrıntılı olarak düzenlenmesine ne ad verilir?
A) Yasama yetkisinin ilkelliği
B) Yasama yetkisinin asliliği
C) Yasama yetkisinin devredilmezliği
D) Yasama yetkisinin genelliği
E) Yasama yetkisinin bölünmezliği

22. Kuvvetler birliği görevler ayrılığı ilkesini kabul eden anayasamız aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1876 Anayasası
B) 1921 Anayasası
C) 1924 Anayasası
D) 1961 Anayasası
E) 1982 Anayasası

23. 1982 Anayasasında 2001 yılnda yapılan değişiklikle Anayasa Mahkemesinin anayasa değişiklikleri hakkında iptal kararı verebilmesi için karar yeter sayısı ne olmuştur?
A) Üçte bir oy çokluğu
B) Üçte iki oy çokluğu
C) Dörtte üç oy çokluğu
D) Beşte üç oy çokluğu
E) Oybirliği

24. Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasında sınırlama aracının amacı gerçekleştirmeye elverişli olması ve araç ile amaç arasında ölçülü bir oran olmasına ne ad verilir?
A) Hakkın özü
B) Demokratik toplum düzenin gerekleri
C) Ölçülülük ilkesi
D) Temel hak ve özgürlüklerin kötüye kulla-nılmaması
E) Tabii hak anlayışı

25. Aşağıdakilerden hangisi bir siyasi partiye üye olabilir?
A) Hakimler ve Savcılar
B) Devlet Memurları
C) Silahlı Kuvvetler mensupları
D) Üniversite Öğretim Üyeleri
E) Yükseköğretim öncesi öğrencileri

26. Halk tarafından seçilen yasama organının ve onun içinden çıkan hükümetin, genel oyla seçilmeyen bazı kurum ve kuruluşlarca sınırlandırılamaması kuramına ne ad verilir?
A) Depolitisazyon
B) Saf milli irade
C) Militan demokrası
D) Kooptasyon
E) Çerçeve anayasa

27. 1961 Anayasasının yapım sürecinde Milli Birlik Komitesinin yanında aşağıdakilerden hangisi bulunmuştur?
A) Danışma Meclisi
B) Cumhuriyet Senatosu
C) Bilim Kurulu
D) Cumuhurbaşkanlığı Genel Sekre-terliği
E) Temsilciler Meclisi

28. 1924 Anayasasına göre Anayasa değişikliği teklifi sayısı kaçtır?
A) TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğu
B) TBMM üye tam sayısının mutlak çoğun-luğu
C) TBMM üye tamsayısının en az üçte biri
D) TBMM üye tamsayısının en az üçte ikisi
E) TBMM üye tamsayısının beşte biri

29. Yasama ve Yargı karşısında yürütmenin yürütmenin içinde de özellikle Cumhurbaşkanın güçlendirdiği anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1876 Anayasası
B) 1921 Anayasası
C) 1924 Anayasası
D) 1982 Anayasası
E) 1961 Anayasası

30. Belli bir eylem için o eylemin işlen-mesinden sonra özel bir mahkeme kurulması Anayasanın ilkelerinden hangisine aykırılık oluşturur?
A) Sosyal devlet
B) İnsan haklarına saygılı devlet
C) Hukuk devleti
D) Laiklik
E) Milli egemenlik


1. E
2. C
3. A
4. B
5. B
6. E
7. B
8. A
9. B
10. C
11. B
12. E
13. A
14. B
15. D
16. D
17. B
18. C
19. A
20. D
21. D
22. C
23. D
24. C
25. D
26. B
27. E
28. C
29. D
30. C

Genel Muhasebe Vize Sınavı 1 Bölüm 3

Konu Şubat 27, 2018 tarafından  
AÖF Çıkmış Sorular kategorisine eklenmiştir.

Genel Muhasebe Vize Sınavı 1


Vize Soruları

1. İşletmelerin ihtiyaç duydukları para, fon veya sermayenin uygun koşullarda sağlanması ve bunun en etkin şekilde kullanılmasını sağlayacak faaliyetler aşağıdaki işlevlerden hangisi-dir?

A) Pazarlama
B) Muhasebe
C) Borçlanma
D) Finasman
E) Kredi alma

2. Muhasebe bilgi akışında toplanan veri veya bilgilerin kaydedilmesi ve sınıflandırılması hangi aşamada gerçekleştirilir?

A) Mali işlemler
B) Girdi
C) Süreçleme
D) Çıktı
E) İletme

3. İşletmeye kredi açan üçüncü kişilerin varlıklar üzerindeki haklarının parasal ifadesine ne ad verilir?

A) Borçlar
B) Gider
C) Kaynaklar
D) Sermaye
E) Varlıklar

4. Aşağıda bilanço ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bilanço işletmenin bir dönem içersinde elde ettiği kârı zararı ve bunun nedenlerini gösterir.
B) Bilanço mutlak bir tarih taşımalıdır.
C) Bilançoda hesaplar değil, hesapların kalanları yer alır.
D) Bilançoda sol taraf aktif, sağ taraf pasif olarak adlandırılır.
E) Bilançoda mutlaka hangi işletmeye ait olduğu yazılmalıdır.

5. Ticari bir işletmenin normal faaliyetlerini yerine getirirken elindeki serbest olarak kulla-nabileceği varlıkların stoklara, stokların satılıp tekrar serbest olarak kullanabileceği para şekline dönüşmesi sürecine ne ad verilir?

A) Takvim yılı
B) Süreç
C) Normal faaliyet yılı
D) Faaliyet döngüsü
E) Mali yıl

6. Bir işletmenin işe başlama tarihinde mali durumu şöyledir:
Nakit para : 1.000 YTL
Ticari Mal : 2.000 YTL
Taşıtlar : 5.000 YTL
Banka Mev. : 500 YTL
Alacaklar : 1.500 YTL
Banka Kred. : 2.500 YTL

Buna göre açılış maddesinde Sermaye hesabına yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisi-dir?

A) 7.500 alacak
B) 7.500 borç
C) 4.500 alacak
D) 4.500 borç
E) 12.500 alacak

7. Hesapların işleyişi ile olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Borçlardaki azalışlar için pasif hesaplar borç-landırılır.
B) Giderdeki artışlar için gider hesapları borç-landırılır.
C) Gelirdeki artışlar için gelir hesapları alacak-landırılır.
D) Özsermayedeki artışlar için pasif hesaplar borçlandırılır.
E) Alacaklardaki artışlar için aktif hesaplar borç-landırılır.

8. İşletmenin bankadaki ticari mevduat hesabın-dan para çekmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?

A) Bir aktif hesap borçlandırılırken, bir aktif hesap alacaklandırılır.
B) Bir aktif hesap borçlandırılırken, bir pasif hesap alacaklandırılır.
C) Bir aktif hesap bir pasif hesap borçlandırılır.
D) Bir aktif hesap alacaklandırılırken, bir pasif hesap boçlandırılır.
E) Bir aktif hesap bir pasif hesap alacaklandırılır.

9. İşletmenin zararına mal satması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

A) Varlıkların yapısında değişiklik olur.
B) Varlıklar toplam olarak artar.
C) Öz sermayede azalış olur.
D) Kaynaklar toplam olarak azalır.
E) Varlıklar toplam olarak azalır.

10. Kasaya para girişlerini kaydetmek için kullanılan ve buna karşılık hangi hesabın veya hesapların alacaklandığını gösteren belgeye ne ad verilir?

A) Tahsil fişi
B) Tediye fişi
C) İstek fişi
D) Mahsup fişi
E) Kasa fişi

11. V.U.K’a göre tutulması zorunlu defterleri tasdik mercii aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeminli Mali Müşavir
B) Vergi Dairesi
C) Noter
D) Ticaret Odası
E) Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

12. Muhasebe bilgi akışı çerçevesinde işlemlere ait düzenlenen belgeler ilk olarak aşağıdakiler-den hangisine kaydedilir?

A) Büyük deftere
B) Yevmiye defterine
C) Envanter defterine
D) Kasa defterine
E) Mizana

13. Muhasebe süreci göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki işlemlerden hangisi önce yapılır?

A) Kesin mizan
B) Muhasebe dışı envanter
C) Muhasebe içi envanter
D) Genel geçici mizan
E) Bilançonun düzenlenmesi

14. Saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle bilanço günündeki varlıkları ve borçları kesin bir şekilde ve ayrıntılı olarak saptama işlemine ne ad verilir?

A) Stok Sayımı
B) Denetim
C) Envanter çıkarmak
D) Değerleme
E) Kontrol etme

15. Dönem sonunda borç kalanı veren hesapların alacaklandırılması, alacak kalanı veren hesap-ların borçlandırılması şeklinde yapılan işleme ne ad verilir?

A) Hesapların açılması
B) Hesapların kapatılması
C) Muhasebe dışı envanter
D) Muhasebe içi envanter
E) Mizan çıkarma

16. Tarafsızlığın gerçeğin ve adaletin daima temel olarak benimsenmesi aşağıdaki kavramların hangisinin gereğidir?

A) Tutarlılık kavramı
B) Özün önceliği kavramı
C) Dönemsellik kavramı
D) Verilerin güvenilir olması kavramı
E) Sosyal sorumluluk kavramı

17. Benzer olay ve işlemlerde kayıt düzenleri ile değerleme ölçülerinin değişmezliğini ve mali tablolarda biçim ve içerik yönünden tekdüzeni öngören kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tutarlılık kavramı
B) Özün önceliği kavramı
C) Dönemsellik kavramı
D) Verilerin güvenilir olması kavramı
E) Sosyal sorumluluk kavramı

18. İşletmenin dönem sonunda
Ticari Mal Hesabının borç kalanı 10.000 YTL Dönem sonu mal mevcudu 3.000 YTL
Yurtiçi Satışlar Hesabı
alacak kalanı 15.000 YTL Satış iadeleri hesabının borç kalanı 2.000 YTL

Bu bilgilere göre işletmenin brüt satış kârı ne kadardır?

A) 5.000
B) 8.000
C) 6.000
D) 3.000
E) 13.000

19. ——————————– / ——————————–
320 SATICILAR HS
153 TİCARİ MAL HS
191 İNDİRİLECEK KDV HS
——————————– / ——————————–

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A) Kredili mal satışına
B) Alış iadesine
C) Kredili mal alışına
D) Satış iskontosuna
E) Alış iskontosuna

20. ——————————– / ——————————–
153 TİCARİ MAL HS
391 HESAPLANAN KDV HS
100 KASA HS
320 SATICILAR HS
101 ALINAN ÇEKLER HS
——————————– / ——————————–

Bu yevmiye kaydında hangi hesap yanlış kullanılmıştır?

A) Ticari Mal Hs
B) Hesaplanan KDV Hs
C) Kasa Hs
D) Satıcılar Hs
E) Alınan Çekler Hs

21. ——————————– / ——————————–
SATICILAR HS
101 ALINAN ÇEKLER HS
——————————– / ——————————–

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A) Çek tahsiline
B) Senet cirosuna
C) Müşteriden çek alınmasına
D) Çek düzenleyerek satıcılar borç ödenmesine
E) Çek ciro ederek satıcılar borç ödenmesine

22. Hisse senetleri alış bedelinden daha düşük be-delle satılması durumunda, alış ve satış fiyatı arasındaki fark hangi hesaba borç  kaydedilir?

A) Menkul Kıymet Satış Kârı Hs
B) Menkul Kıymet Satış Zararı Hs
C) Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Hs
D) Kambiyo Zararı
E) Reeskont Faiz Gideri Hs

23. Aşağıdaki durumlardan hangisi Kasa Hesabı için doğru değildir?

A) Aktif karakterli bir varlık hesabıdır.
B) Kasa mevcudu kadar borç kalanı verir.
C) Yabancı paralarda bu hesapta izlenir.
D) Hazır değerler içinde yer alır.
E) Alacak kalanı vermesi mümkündür.

24. ——————————– / ——————————–
121 ALACAK SENETLERİ HS
Cüzdandaki Senetler
121 ALACAK SENETLERİ HS
Cüzdandaki Senetler
642 FAİZ GELİRLERİ
——————————– / ——————————–

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A) Alacaklının düzenlediği poliçenin kabulüne
B) Kabul imzası olan poliçenin alınmasına
C) Alacak senedinin cirosuna
D) Alacak senedinin iskontosuna
E) Alacak senedinin yeni vade üzerinden yenilen-mesine

25. ——————————– / ——————————–
100 KASA HS
780 FİNASMAN GİDERLERİ
121 ALACAK SENETLERİ HS
Cüzdandaki Senetler
——————————– / ——————————–

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A) Alacaklının düzenlediği poliçenin kabulüne
B) Alacak senedinin protesto ettirilmesi
C) Alacak senedinin cirosuna
D) Alacak senedinin iskontosuna
E) Alacak senedinin yeni vade üzerinden yenilen-mesine

26. Tekdüzen Hesap Planına göre aşağıdakilerden hangisi “Diğer Alacaklar” grubunda yer almaz?

A) Ortaklardan Alacaklar
B) Alıcılar
C) İştiraklerden Alacaklaer
D) Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
E) Şüpheli Alacaklar

27. Kiralanan gayrimenkullerin geliştirilmesi için normal bakım – onarım dışında yapılan harcamalar hangi hesaba kaydedilir?

A) Genel Yönetim Giderleri
B) Olağan Gider ve Zararlar
C) Olağandışı Gider ve Zararlar
D) Binalar
E) Özel Maliyetler

28. Alıcılar hesabıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Ticari alacaklar grubunda yer alan bir hesaptır.
B) Müşteriden olan senetsiz alacakların izlenildiği bir büyük defter hesabıdır.
C) Müşteriden olan senetsiz alacaklar hesabın borcuna kaydedilir
D) Hesabın borç kalanı müşteriden henüz tahsil edilmeyen senetsiz alacakları gösterir.
E) Müşteriden olan senetsiz alacaklar için yapılan tahsilat hesabın borcuna kaydedilir.

29. İşletme, sahibi olduğu bina için aşağıdaki işlerden hangisi ile ilgili olarak yaptığı ödemeyi gider kaydetmeyip binalar hesabında aktifleş-tirmelidir?

A) Temizlik
B) Boya – badana
C) Elektrik tesisatı onarımı
D) Asansör koyma
E) Çatı aktarma

30. İşletme 1.000 YTL’ye müşteri çeki vererek bir arsa satın almış noter masrafı, vergi, resim, harç olarak da 100 YTL nakit ödemiştir.

Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A) —————————– / ——————————-
ARSA VE ARAZİLER HS 1.100
ALINAN ÇEKLER HS 1.000
KASA HS 100
—————————- / ——————————–
B) —————————– / ——————————-
ARSA VE ARAZİLER HS 1.000
ALINAN ÇEKLER HS 1.000
—————————- / ——————————–
C) —————————– / ——————————-
ARSA VE ARAZİLER HS 1.000
GENEL YÖNETİM GİD.HS 100
ALINAN ÇEKLER HS 1.000
KASA HS 100
—————————- / ——————————–
D) —————————– / ——————————-
ARSA VE ARAZİLER HS 1.000
GENEL YÖNETİM GİD.HS 100
VERİLEN ÇEKLER HS 1.000
KASA HS 100
—————————- / ——————————–
E) —————————– / ——————————-
ARSA VE ARAZİLER HS 1.100
VERİLEN ÇEKLER HS 1.000
KASA HS 100
—————————- / ——————————–

Cevaplar


Cevaplar

1.D 2.C 3.A 4.A 5.D 6.A 7.D 8.A 9.B 10.A 11.C 12.B 13.D 14.C 15.B 16.E 17.A 18.C 19.B 20.B 21.E 22.B 23.E 24.E 25.D 26.B 27.E 28.E 29.D 30.A

Stoklar Konu Özeti

Konu Şubat 27, 2018 tarafından  
1.Sınıf Ders Notları, AÖF Ders Notları kategorisine eklenmiştir.

Stoklar Konu Özeti


Dönen varlıklar

a. Hazır değerler
b. Menkul kıymetler
c. Ticari alacaklar
d. Diğer alacaklar
e. Stoklar
f. Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları
g. Diğer dönen varlıklar
Stoklar
a. İlk madde ve malzeme
b. Yeni mamüller – üretim
c. Mamüller
d. Ticari mallar
e. Diğer stoklar
f. Stok değer karşılığı düşüşü (-)
g. Verilen sipariş avansları
STOKLAR
İşletmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği bir yıl içerisinde nakte çevrilebileceği düşünülen varlıklardır.
KDV (Katma Değer Vergisi)
Mal veya hizmetin bedeli üzerinden bu bedelin belli bir yüzdesi karşılığında ayrıca ödenen yada ödenecek olan tutardır. KDV’nin muhasebeleştirilmesinde kullanılan hesaplar :
1) İndirelecek KDV Hesabı:
İşletmenin satın aldığı her türlü mal ve hizmetin bedeli üzerinden satıcıya ödenen veya ödenecek olan kdv’nin kaydedildiği hesaptır. Bu kdv her zaman hesabın borcuna kaydedilir.
2) Hesaplanan KDV Hesabı:
İşletmenin sattığı her türlü mal ve hizmetin bedeli üzerinden alıcıdan aldığı yada alacağı kdv’nin kaydedildiği hesaptır. Bu kdv her zaman hesabın alacağına kaydedilir.
3) Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı :
İşletmenin yaptığı işlemler sonucunda Hesaplanan KDV. İndirilecek KDV tutarından büyükse aradaki fark ay sonunda bu hesabın alacak tarafına yazılır. ( Hes.Kdv – İnd. Kdv)
4) Devreden KDV Hesabı
İşletmenin yaptığı işlemler sonucunda İndirilecek KDV, Hesaplanan KDV tutarından büyükse aradaki fark ay sonunda bu hesabın borç tarafına yazılır. ( İnd.Kdv – Hes. Kdv)
MAL HAREKETLERİNDE İZLENEN KAYIT YÖNTEMLERİ:
l- ARALIKLI ENVANTER YÖNTEMİ :
İşletmedeki mal mevcudunun bellirli aralıklarla yapılacak sayım ve değerleme ile bilinebileceği esasına dayanır. Mal çeşidinin çok ve küçük hacimli, nisbeten ucuz fiyatlı birimlerden oluşan isletmelerde kullanılır. Dönembaşı mal mevcudu, dönem ıçı alışları, alış giderleri, alış iadeleri ve alış ıskontoları Ticari Mallar Hesabı (TMH)’na kaydedilir. Satışlar ise Yurtiçi Satışlar Hesabı (YlSH)’nın alacağına kaydedilir.
Dönembaşı Mal Mevcudu:
Dönembaşı bilançosunda yer alan Ticari Mallar mevcudu yevmiye defterine yapılan açılış kaydından sonra binlik defterdeki TMH nın borç kısmına ilk kayıt olarak geçer
Alışlar: Ticari mallar hesabı, İndirilecek KDV hesabı, Kasa hesabı ve/veya satıcılar hesabı
Alış giderleri: Ticari mallar hesabı, İndirilecek KDV hesabı, Kasa hesabı ve/veya satıcılar hesabı
Alıştan iadeler: Kasa hesabı ve/veya satıcılar hesabı, Ticari mallar hesabı, İndirilecek KDV hesabı
Alış iskontoları: Satıcılar hesabı, Ticari mallar hesabı
Satışlar: Kasa hesabı ve/veya Alıcılar hesabı, yurtiçi satışlar hesabı, Hesaplanan KDV hesabı
Satış giderleri: Pazarlama satış ve dağıtım hesabı, İndirilecek KDV hesabı, Kasa hesabı ve/veya alıcılar hesabı
Satış iskontoları: Satış iskontoları hesabı, Alıcılar hesabı
Mal satış kârı veya zararı ancak dönemsonunda hesaplanır. Satışların kaydı dönemiçinde TMH’na işlenmediği için dönemsonu mal mevcudunu ve satışların maliyetini göremeyiz. Bunun için dönemsonunda malların sayımının yapılması gerekir. Yapılan sayım sonucu bulunan dönemsonu mal mevcudu TMH borç kalanından çıkartıldığında satılan malların maliyeti bulunur. Bulunan bu maliyet TMH dan düşülerek Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabına aktarılır.
SMM = DBMM + Alımlar – DSMM TM l IS Borç Kalanı
2- DEVAMLI ENVANTER YÖNTEMİ:

Dönemi içinde her zaman mevcut malların miktarını ve maliyetini, bunun yanında satışların tutarını ve
maliyetini gösterecek şekilde kayıt esasına dayalı bir sistemdir.Çok büyük hacim ve birim değeri yüksek, çeşit
olarak az mal çeşidine sahip işletmelerde kullanılır. TMH’nın yardımcı defterleri olarak stok kartları ‘düzenlenir.
Stok kartı giren, çıkan ve kalan mallan miktar olarak, birim fiyat ve tutar itibarıyla gösterdiğinden malların
maliyetini izleme olanağı sağlar.
Dönembaşı Mal Mevcutlu:
Dönembaşı bilançosunda yer alan Ticari Mallar mevcudu yevmiye defterine yapılan açılış kaydından sonra büyük defterdeki TMH’nın borç kısmına ilk kayıt olarak geçer . Hesapta görülen tutar DBMM’un maliyet üzerinden değerim gösterir.
Alışlar: Ticari mallar hes, İndirilecek KDV hes, Kasa hes, ve/veya satıcılar hes.
Alış Giderleri: Ticari mallar hes, İndirilecek KDV hes, Kasa hes, ve/veya satıcılar hes.
Alıştan İadeler: Kasa hes,ve/veya satıcılar hes,Ticari Mallar hes, İndirilecek KDV hes.
Alış İskontoları: Satıcılar hes, Ticari Mallar hes. Satışlar: Kasa hes, ve/veya satıcılar hes, Yurtiçi satışlar hes, Hesaplanan KDV hes,
Satış Giderleri: Pazarlama Satış ve Dağıtım hes, İndirilecek KDV hes, Kasa hes ve/veya Alıcılar hes.
Satıştan İadeler: Satıştan İadeler hes, Hesaplanan KDV hes, Kasa hes ve/veya Alıcılar hes, Ticari Mallar hes, Satılan Ticari Mallar Maliyet hes
Satış İskontoları: Satış İskontoları Hes, Alıcılar Hes.
Satışlar:
2 madde şeklinde kaydedilir, l .madde satış işleminden elde edilen satış hasılatı ile ilgili kayıt, 2.madde de satılan malın maliyetiyle ilgili kayıttır
Satılan mallar farklı tarih ve fiyatlarda alınmış olabilirler.alınan malların tamamı değikle bir kısmı satıldığından bu malların maliyetlerini o anda hesaplayamayız. Bunun için satılan malların maliyetleri haftalık, aylık yada üç aylık dönemler sonunda bazı maliyet hesaplamaları sonucunda Satılan Mallar Maliyet HS’na devredilir. Bu yöntemler;
Gerçek Maliyet Yöntemi: Az sayıda ve yüksek değerli mal alımı sapan işletmeler ıcın uygundur. Satılan malın gerçek satın alınış maliyeti üzerinden belirlenmesidir.
İlk Giren İlk Çıkar Yöntemi ( Flt’O): İlk satın alınan malın ilk önce satılacağı varsayılır.
Son Giren İlk Çıkar Yöntemi ( LİFO): En son alınan malın ilk önce satılacağı varsayılır.
Ortalama Maliyet Yöntemi:
Ağırlıklı Ortalama M.Y:
O ana kadar alınmış olan farklı fiyatlardaki alımların toplam maliyetlerinin, toplam miktarına bölünmesiyle bulunan ortalamaya göre saptanır.
Hareketli Ortalama M. Y:
Ortalama maliyet her alımda tekrar hesaplanır.
Mal satış kârı veya zararı satışlarla, satılan malların maliyetlerinin karşılaştırılması suretiyle bulunur. Bu amaçla sonuç hesaplan olan “Yurtiçi Satışlar Hs., Satılan Ticari Mallar Maliyet Us., Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hs., Saıştan İadeler Hs., Satış Iskontoları Hs. ‘” Dönem Kârı veya Zararı Hs.’na devredilerek kapatılır.
MAL ALIM SATIMINDA KULLANILAN BELGELER
Mal alım satım işlemlerinin belgelere dayandırılması gerekir. Bu konu ile ilgili olarak gerekli belgeler, Vergi Usul Kanununda Fatura ve Fatura yerine geçen vesikalar adı altında bir bölümde toplanmıştır.
FATURA :
Fatura satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla defter tutma mecburiyetinde olan çiftçiler;
1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara,
2. Serbest meslek erbabına,
3. Kazançları götürü usulde tespit olunan tüccarlara,
4. Defter tutmak zorunda olan çiftçilere
5. Vergiden muaf esnafa sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlarda fatura istemek ve
almak zorundadır.
PARAKENDE SATIŞ VESİKALARI :
Birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla defter tutma mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışların ve yaptıkları işlerin bedelleri aşağıdaki vesikalardan herhangi biri ile tevsik olunur.
Harekende satış fişleri Makineli kasaların kayıt ruloları Giriş ve yolcu tasıma biletleri
GİDER PUSULASI:
Birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla defter tutma mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin:
1. Kazançları götürü usulde tespit olunan tüccara
2. Kazançları götürü usulde tespit olunan serbest meslek erbabına
3. Vergiden muaf esnafa, yaptıkları işler ve onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip isi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası götürü usulde vergiye tabı tüccar ve serbest meslek erbabı ile vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir.
MÜHTAHSİL MAKBUZU :
Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler, götürü usule tabi veya vergiden muaf çiftçilerden salın aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada iki nüsha makbuz tanzim etmeye ve bunlardan birini imzalayarak satıcı çiftçiye vermeye ve diğerim ona imzalatarak almaya mecburdur. Mal tüccar veya çiftçi adına bir adamı tarafından alınırsa makbuz bunlardan tanzim ve imza olunur.

Ünite 7 Degerlendirme Sorulari

1- İşletmenin bir ay içinde yaptığı işlemler sonucu ödediği KDV tutarı, aldığı KDV tutarını aşarsa, ay sonunda hangi hesaba ne şekilde kaydedilir?

Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı’nın alacağına

Devreden KDV Hesabı’nın borcuna

Ödenecek KDV Hesabı’nın borcuna

Devreden KDV Hesabı’nın alacağına

Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı’nın borcuna
Hata bildir

2- Aşağıdakilerden hangisi devamlı envanter yönteminde mevcut malların maliyetini ifade eder?

Ticari mallar hesabının alacak kalanı

Ticari mallar hesabının borç kalanı

Satılan ticari mallar maliyeti hesabının borç kalanı

Yurtiçi satışlar hesabının kalanı ile satılan ticari mallar maliyeti arasındaki fark

Ticari mallar hesabının borç toplamı
çözüme bak – Hata bildir

3-
Bu yevmiye kaydı hangi işleme aittir?

Satışlara

Satış iadesine

Satış giderine

Alış Iskontosuna

Alışlara
Hata bildir

4- İşletmenin bir ay içinde yaptığı işlemler sonucu ödediği KDV tutarı, aldığı KDV tutarını aşarsa aradaki fark izleyen aylarda indirilmek üzere hangi hesaba ve nasıl kayıtlanır?

Devreden KDV HS.’nın alacağına

Hesaplanan KDV HS.’nın alacağına

Devreden KDV HS.’nın borcuna

Hesaplanan KDV HS.’nm alacağına

Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs.’nın alacağına
çözüme bak – Hata bildir

5- Aralıkı envanter yöntemine göre kayıt tutan bir işletmenin;
Ticari Mallar Hs.’nın borç kalanı 160.000.000
Yurtiçi Satışlar Hs.’nın alacak kalanı; 140.000.000
Yapılan sayımda 50.000.000 liralık mal mevcudu olduğuna göre brüt satış kârı veya zararı kaç liradır?

30.000.000 kâr

110.000.000 kâr

20.000.000 kâr

20.000.000 zarar

30.000.000 zarar
Hata bildir

6-
İşletme maliyeti 50.000.000 TL olan bir malı peşin olarak 77.000.000 (7.000.000 KDV) liraya satmış ve şu kaydı yapmıştır.
Devamlı envanter yöntemine göre yapılacak ikinci kayıt nedir?

Hata bildir

7- A işletmesi, satın aldığı mali işletmeye getiren nakliye şirketine taşıma ücreti olarak 400.000 TL’si KDV olmak üzere 4.400.000 TL ödemiştir.
Buna göre yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

çözüme bak – Hata bildir

8- A işletmesi, ÖZTÜRKMEN işletmesinin daha önceki bir tarihte kredili olarak aldığı bir mal için yaptığı iskonto talebini kabul etmiştir. Buna göre nasıl kayıt yapılır? (BORÇ – ALACAK)

Satıcılar – Alış Iskontosu

Satıcılar – Ticari Mallar

Ticari Mallar – Alış Iskontosu

Ticari Mallar – Kasa

Satış İskontoları – Alıcılar

Sitemizdeki Videoları İzleyemiyorum Diyorsanız … !

Konu Şubat 26, 2018 tarafından  
Videolu Ders Anlatımları kategorisine eklenmiştir.

Sitemizdeki videolar Youtube Video sitesinden alınmaktadır.Dersleri izleyemiyorum diyorsanız Youtube Video izetici programını yüklemeniz gerekmektedir.Program hiç bir şekilde virüs vb. zararlı içerikler barındırmaz.

>Programı yüklemek için tıklayın<

İktisat 2003-2009 Tüm Sınıflar İçin Bütün Sınavlar

Konu Şubat 26, 2018 tarafından  
AÖF Çıkmış Sorular kategorisine eklenmiştir.

VİZE SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2004-2009

1.SINIF İNDİR

2.SINIF İNDİR

3.SINIF İNDİR

4.SINIF İNDİR

FİNAL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI 2003-2009

1.SINIF İNDİR

2.SINIF İNDİR

3.SINIF İNDİR

4.SINIF İNDİR

BÜTÜNLEME SINAV SORULARI VE CEVAPLARI 2003-2009

1.SINIF İNDİR

2.SINIF İNDİR

3.SINIF İNDİR

4.SINIF İNDİR

4.Sınıf İnsan Kaynakları Final Soru ve Cevapları – 2007

Konu Şubat 25, 2018 tarafından  
AÖF Çıkmış Sorular kategorisine eklenmiştir.

1. Bir örgütte etkili insan kaynakları yönetiminden söz edilebilmesi için öncelikle aşağıdakilerden hangisinin olması gerekir. Cevap C şıkkı – İ. Kaynakları bölümünün üst düzey yönetime yakın olacak şekilde örgütlenmesi 2. Bir iş tanımı, aşağıdakilerden hangisinin belirlenmesi için kullanılamaz? Cevap B şıkkı – İşi yapacak personelin sahip olması gereken bilgi ve deneyim düzeyinin 3. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin gelecekte gereksinim duyacağı işgücünü tanımlamakta kullanılır? Cevap E şıkkı – İnsan kaynakları talebi 4.Performans degrlendirmelerinin personel seçimindeki rolü aşağıdakilerden hangisidir? Cevap A şıkkı – Performans düzeyler yüksek olan personelin özeliklerinin saptanıp adayların özellikleriyle karşılaştırma yapılması 5. Bir oryantasyon programı aşağıdakilerden hangisini kapsamalıdır? Cevap E şıkkı – İşletmeye yeni alınan tüm personeli 6. Aşağıdakilerden hangisi yetişkin eğitimini zorunlu yapan nedenlerden biri değildir? Cevap D şıkkı – İşçi-işveren ilişkilerinin iyileştirilmesi 7. Bir personelin nitelikleriyle yaptığı işin gereklerini eşitlemek amacıyla aşağıdaki eğitimlerden hangisi yapılır? Cevap B şıkkı -Hizmetiçi eğitim 8.Kariyer planlaması sürecinde personeli geliştirme sorumluluğu aşağıdakilerden hangisine aittir? Cevap C şıkkı – Yöneticiye 9. Kişinin sahip olduğu özellikler ve potansiyele göre, bireysel olarak değerlendirilmesi ve işini başarma derecesinin belirlenmesi aşağıdaki kariyer planlama yöntemlerinden hangisiyle açıklanır? Cevap A şıkkı – Performans değerlendirme 10. Bireysel performans planlaması aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleştirilir? Cevap D şıkkı – Performans kriterleri ve standartlarıyla 11. Aşağıdakilerden hangisi performans yönetiminin amaçlarından biridir? Cevap E şıkkı – Ekip çalışmasını geliştirmek 12. Aşağıdakilerden hangisi personelin gelirini artırmayan, ancak iş yaşamını daha çekici hale getirmeyi amaçlayan ödüller arasında yer alır? Cevap C şıkkı – Odasını değiştirme ya da mobilyalarını yenileme 13. Bir ülkede ekonomik kriz ve piyasadaki durgunluk nedeniyle nitelikli ve niteliksiz çok sayıda işsizin bulunması aşağıdakilerden hangisini etkilemektedir? Cevap D şıkkı – İşgücü piyasasındaki arz-talep dengesini 14. Kök ücret nedir? Cevap A şıkkı – Bir ücrete ilave edilen sosyal yardımlar, fazla mesai, prim vb. gibi ödemeler çıkarıldıktan sonra kalan kısımdır. 15. Aşağıdakilerden hangisi işgücü piyasasının özelliklerinden biridir? Cevap D şıkkı – İşgücü piyasasında ücret düzeylerinin tarafların karşılıklı anlaşmalarına dayalı olarak belirlenmesi 16.Aşağıdakilernden hangisi iş değerlemesinin eleştirilen yönlerinden biridir? Cevap B şıkkı – İnsan unsuru nedeniyle subjektif yargılar içermesi 17. Aşağıdakilerden hangisi sayısal olmayan iş değerleme yöntemlerinin ortak özelliklerinden biridir? Cevap A şıkkı – Bir işin diğer bir işe göre daha değerli bulunması nedeninin açıklanmasının güç olması 18. İş değerlemesiyle aşağıdakilerden hangisinin adil ve dengeli bir hale getirilmesi amaçlanır? Cevap E şıkkı – Ücret yapısı 19. Personelin, işletmenin koyduğu kurallara aşağıdakilerden hangisi nedeniyle uymaması durumunda ortaya çıkan hatalı davranışı disiplin eylemi gerektirir? Cevap A şıkkı – Kuralı anlmasız bulması 20. Aşağıdakilerden hangisi yapıcı disiplin sürecinde yer almaz? Cevap C şıkkı – Personelin hatalı davranışını görmezden gelmek 21. Kademeli disiplin yaklaşımında aşağıdakilerden hangisi hedeflenir? Cevap B şıkkı – Personelin tekrarlanan hatalı davranışlarının giderek daha şiddetli cezalarla karşılanması ve böylece süreklilik kazanmasının önlenmesi 22. İşgören sağlığı ve iş güvenliği konusunda işveren için aşağıdakilerden hangisi direkt maliyet unsurudur? Cevap E şıkkı – İş kazası ve meslek hastalıkları primleri 23. Aşağıdakilerden hangisi işgören sağlığı tanımında yer alan unsurlardan biri değildir? Cevap D şıkkı – Çalışanların ekonomik yönden tatminini sağlamak 24. Aşağıdakilerden hangisi strese neden olan örgütsel faktörlerden biridir? Cevap A şıkkı – Fazla sorumluluk yükleme 25. İşçilerin ekonomik, sosyal hak ve çıkarlarını korumak, çalışma koşullarını iyileştirmek için kurdukları örgütlere ne ad verilir? Cevap B şıkkı – Sendika 26. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’ deki yasal mevzuata göre, toplu iş uyuşmazlıklarının çözüm yolları içinde yer almaz? Cevap C şıkkı – Uzlaştırma 27. Türkiye’ de işveren lokavt kararını ne zaman alır? Cevap D şıkkı – İşçi sendikasının grev kararından sonra 28.Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları bilgi sisteminin içerebileceği bilgiler arasında yer almaz? Cevap B şıkkı – Bilanço bilgiler 29. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları bilgi sisteminin uygulama alanlarından biridir? Cevap C şıkkı – Endüstri ilişkileri 30. Aşağıdakilerden hangisi, bir işletmenin insan kaynakları bilgi sistemine sahip olmasında tercih edebileceği yollardan biri değildir? Cevap E şıkkı – Rakip firmanın sistemini belirli bir süre kullanmak

2009 Ara Sınav soruları İşletme

Konu Şubat 25, 2018 tarafından  
AÖF Çıkmış Sorular kategorisine eklenmiştir.

2009 Ara Sınav soruları İşletme bölümü 3 ve 4. sınıf

4. sınıf soruları ( 6,5 mb)

http://rapidshare.com/files/218097494/2009arasinavOrjinalPDF4.sinif.rar

3. sınıf soruları

http://rapidshare.com/files/218099711/2009arasinavOrjinalPDF3.sinif.rar

Cevap Anahtarı

http://rapidshare.com/files/218126360/3-4.sinif2009islt.arasinav.cevapanahtari.pdf

Genel Muhasebe Final Sınavı 2

Konu Şubat 24, 2018 tarafından  
AÖF Çıkmış Sorular kategorisine eklenmiştir.

1) Aşağıdaki işlemlerden hangisi mali nitelikli işlem değildir?

A) İşletmenin kredili mal satması
B) İşletmenin bankada kredi kullanmak üzere sözleşme yapması
C) İşletmenin bankalardaki mevduat hesabına faiz tahakkuk ettirilmesi
D) İşletmenin sermayesini ortaklardan nakit para olarak arttırması
E) İşletmenin personelinden olan alaca­ğının personelin ücretinden kesmesi

——————————————————————————–

2)
Binalar 44.000.000
Nakit 500.000
Alacak Senetleri 30.000.000
Mevduat 15.500.000
Satıcılar 27.000.000
Banka Kredileri 38.000.000
Buna göre özsermaye, kaç TL’dir?

A) 15.000.000 TL
B) 20.000.000 TL
C) 30.000.000 TL
D) 25.000.000 TL
E) 35.000.000 TL

——————————————————————————–

3) Aşağıdaki şeklin özelliğini gösteren hesap aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Borçlar
B) Kasa
C) Sermaye
D) Borç senetleri
E) Banka kredileri

——————————————————————————–

4) Kasadan para çekilerek bankaya yatırılması işlemi, hangi fişe yazılır?

A) Çek
B) Tediye fişi
C) Muhasebe defteri
D) Mahsup fişi
E) Tahsil fişi

——————————————————————————–

5)
Bir işletmenin işe başlama tari­hindeki mali durumu şöyledir:
Kasa : 200.000.000TL
Ticari mallar: 3.400.000.000TL
Bankalar : 1.400.000.000TL
Banka kredileri: 2.000.000.000TL
Buna göre, açılış mad­de­sin­de sermaye hesabına ya­pı­lacak kayıt hangisidir?

A) 5.000.000.000TL borç
B) 5.000.000.000TL alacak
C) 3.000.000.000TL borç
D) 3.000.000.000TL alacak
E) 2.000.000.000TL alacak

——————————————————————————–

6) İşletmenin sınırsız kabul edi­len ömrünün belli dö­nemlere bö­lün­mesi ve her dönemin faa­liyet so­nuç­la­rının diğer dö­nemlerden ba­ğımsız ola­rak sap­tanması, do­­layısıyla gelir ve gider­lerin ta­hak­kuk esasına göre muha­se­be­­leşti­ril­mesi, hangi muhasebe kav­ra­mının gereğidir?

A) Sosyal sorumluluk
B) İhtiyatlılık
C) İşletmenin sürekliliği kav­ramı
D) Özün önceliği kavramı
E) Dönemsellik kavramı

——————————————————————————–

7) Aşağıdaki hesaplardan han­gisi alacak kalanı vermez?

A) Bankalar
B) Yurtiçi Satışlar Hs
C) Borç Senetleri Hs
D) Banka Kredileri
E) Satıcılar Hs
——————————————————————————–

8) Hisse senedinin alış bedeli ile hisse senedinin satı­şın­dan elde edilen tutar ara­sın­daki olumlu fark hangi he­sabın neresinde gösterilir?

A) Hisse Senedi Satış Kârı­nın alacağına
B) Hisse Senedi Satış Zara­rı­nın alacağında
C) Menkul Kıymet Satış Kârının alacağına
D) Menkul Kıymet Satış Za­rarının borcunda
E) Hisse Senetleri Hesabı­nın borcunda
——————————————————————————–

9) İşletmenin, bir müşteriden olan senetsiz alacağının bankadaki mevduat hesabı­na yatırılması durumunda bu tutar hangi hesaba ve ne şekilde kaydedilir?

A) Kasa Hesabının borcuna
B) Satıcılar Hesabının ala­cağına
C) Banka Kredileri Hesabı­nın borcuna
D) Bankalar Hesabının alacağına
E) Bankalar Hesabının bor­cuna

——————————————————————————–

10) Kısmen peşin, kısmen senet ciro edilerek satın alınan ve katma değer vergisine tabi olan taşıt araçlarının muha­sebeleştirilmesi sırasında a­şa­ğıdaki işlemlerden han­gi­si yapılmaz?

A) Alacak Senetleri Hesabı borçlandırılır
B) Alacak senetleri Hesabı alacaklandırılır
C) İndirilecek KDV Hesabı borçlandırılır
D) Taşıtlar Hesabı borçlan­dı­rılır
E) Kasa Hesabı alacak­lan­dı­rılır

——————————————————————————–

11) İşletme ( Bankasına yazılı te­minat vererek Alacaklı Cari Hesa­bından 500.000.000 lira­lık tuta­rın aynı banka nez­din­­deki Borçlu Cari Hesa­bına aktarıl­ması­nı istemiştir. Bu durumda yapıla­cak mu­ha­­se­be kaydında hangi he­sap borçlandırılır?

A) Borçlu Cari Hesap
B) Bankalar
C) Banka Kredileri
D) Finansman Giderleri
E) Alacaklı Cari Hesap
——————————————————————————–

12) İşletmenin teminat olarak ve­rdiği senet bankaca tahsil e­di­lmiş, bedeli işletmenin borç­lu cari hesabına yatırılmıştır. İş­letmenin yapması gereken ka­yıt aşağı­dakilerden hangi­si­dir?

A)
B)
C)
D)
E)

——————————————————————————–

13) Aşağıdakilerden hangisi borç çeşitlerinden değildir?

A) Satıcılar
B) Borç senetleri
C) Ortaklara borçlar
D) Verilen sipariş avansları
E) Ödenecek vergi ve fonlar
——————————————————————————–

14) Mutlu Ltd. Şti.’nin Haziran ayı personeline ait bilgileri şöyledir:
Bürüt ücret: 2 milyar
SSK İşçi Payı: 280 milyon
SSK İşveren Payı: 330 milyon
Damga Vergisi: 12 milyon
Gelir Vergisi: 440 milyon
Bu durumda ücretin tahakkuk kaydında personele borçlar hesabına ne kadar kayıt yapılır?

A) 2.330.000
B) 1.218.000
C) 1.268.000
D) 1.160.000
E) 938.000
——————————————————————————–

15) Anonim şirket çıkardığı his­se senetlerine %50 (primli) fazla­sını sattığında bu faz-lalığı hangi hesabın nere­sinde gös­terir?

A) Menkul Kıymet Satış Kârı Hesabının alaca­ğında
B) Menkul Kıymet Satış Kârı Hesabının bor­cunda
C) Hisse Senetleri Hesabı­nın ala­cağında
D) Menkul Kıymet Değer Ar­tış­ları Hesabının bor­cunda
E) Hisse Senedi İhraç Priml­eri Hesabının ala­cağında
——————————————————————————–

16) İşletmenin faaliyetleri sonucu oluşan kâr nihai olarak hangi hesabın neresinde gösterilir?

A) Dönem Kâr veya Zararı Hesabının alacağında
B) Dönem Net Kârının ala­cağında
C) Dönem Net Kârının bor­cunda
D) Dönem Net Kâr veya Zararı Hesabının alaca­ğında
E) Dönem Net Kâr veya Zararı Hesabının bor­cun­da

——————————————————————————–

17) İşletme 4000TL sı genel yö­ne­tim gider yerine, 6000 TL si pazarlama gider yerine ait ol­mak üzere 10.000TL elek­trik gideri ödemiştir.
İşletmenin yapacağı kayıtta hangi hesap ne kadar alacak kaydı verir?

A) Kasa 10.000 TL
B) Pazarlama satış ve dağıtım giderleri 6.000 TL
C) genel yönetim giderleri 4.000TL
D) genel yönetim giderleri 10.000 TL
E) Pazarlama satış ve dağıtım giderleri

——————————————————————————–

18) Gelir giderlerle ilgili hangisi yanlıştır?

A) Dönem sonunda kâr veya zarar hesabına devredilerek kapatılırlar
B) Gelir tablosunda görülürler
C) Gelirlerdeki artışlar alacağa yazılır
D) Giderler alacak kaydıyla kapanırlar
E) Kalanları bilançoya aktarılır

——————————————————————————–

19) Aşağıdaki değerleme yön­tem­­lerinden hangisi, Ver­gi Usul Kanununda yer al­maz?

A) Mali tablo ölçüsü
B) Tasarruf değeri ölçüsü
C) Mukayyet değer
D) İtibari değer ölçüsü
E) Emsal bedeli ve ücreti

——————————————————————————–

20) Mali kâr aşağıdakilerden han­gi­sine göre saptanır?

A) Türk Ticaret Kanunu
B) Vergi Usul Kanunu
C) Fon kanunları
D) Sözleşme hükümleri
E) Kâr zarar mevzuatı
——————————————————————————–

21) Akbank’a yatırılan paranın yanlışlıkla İşbankası üzerine kaydedildiği gelen hesap özetlerinden anlaşılmıştır.

A)
B)
C)
D)
E)

——————————————————————————–

22)
Dönem Sonu Mal Mevcudu 2500
Satılan Malın Maliyeti 3000
Yurt içi satışlar hesabının alacak kalanı 7000
ise mal hesabının borç kalanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 7500
B) 5500
C) 4500
D) 4000
E) 1500

——————————————————————————–

23) İşletme, 80.000.000TL mali­yetli ve hizmet süresi 5 yıl olan de­mir­başlarına, normal amor­tis­man yöntemine göre amor­tis­man ayrılacaktır.
Buna göre birinci yıl ayrı­lacak amortisman pay kaç TL’dir?

A) 8.000.000 TL
B) 12.000.000 TL
C) 16.000.000 TL
D) 32.000.000 TL
E) 40.000.000 TL
——————————————————————————–

24) 80 milyara alınan normal amortisman oranı % 20 olan demirbaşın 2. yıldaki birikmiş amortismanını bulunuz?

A) 15 milyar
B) 16 milyar
C) 32 milyar
D) 19.2 milyar
E) 20 milyar

——————————————————————————–

25) İşletmenin Akbank’taki Borç­­­lu Cari Hesabından çek­­­tiği para aynı bankadaki Ala­­cak­lı Cari Hesaptan çe­kilmiş gibi kayda alınmıştır.
Yapılacak Envanter kaydı aşağıdakiler­den hangisidir?

A) Bankalar / Banka Kredileri
B) Banka Kredileri / Bankalar
C) Alacaklı cari hesap / Borçlu cari hesap
D) Borçlu cari hesap/ Alacaklı cari hesap
E) Banka kredileri / Banka kredileri
——————————————————————————–

26) Bir anonim şirketin çıkardığı tahvillerin ödeme yılı geldiğinde yapılacak kayıt hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

——————————————————————————–

27) Aşağıdakilerden hangisi Dö­nem Karı veya Zararı Hesa­bına devredilmez?

A) Satış iskontoları
B) Satılan ticari mallar maliyeti
C) Yurtiçi satışlar
D) Bankalar
E) Kambiyo kârları
üst soru
sonraki soru

——————————————————————————–

28) Bir işletmenin,
Ticari kârı 10.000.000
Kanunen kabul edilmeyen giderler 5.000.000
Vergiden muaf gelirleri 4.500.000
Vergi kârı (Mali kârı veya vergi matrahı) kaç liradır?

A) 15.000.000
B) 14.500.000
C) 9.500.000
D) 10.500.000
E) 5.000.000

Cevaplar


Cevaplar

1-B
2 D
3 B
4 B
5 D
6 E
7 A
8 C
9 E
10 A
11 C
12 A
13 D
14 C
15 E
16 B
17 A
18 E
19 A
20 B
21 D
22 B
23 C
24 C
25 A
26 D
27 D
28 D
29 D
30 A

2009 Yılı İktisat Bölümü Bütünleme Sınav Soruları

Konu Şubat 24, 2018 tarafından  
AÖF Çıkmış Sorular kategorisine eklenmiştir.

2009 Yılı İktisat Bölümü Bütünleme Sınav Soruları


2009 Yılı İktisat Bölümü Bütünleme Sınav Soruları ve Cevap Anahtarı

1.Sınıf Bütünleme Soruları ve Cevap Anahtarı

İNDİR

2.Sınıf Bütünleme Soruları ve Cevap Anahtarı

İNDİR

3.Sınıf Bütünleme Soruları ve Cevap Anahtarı

İNDİR

4.Sınıf Bütünleme Soruları ve Cevap Anahtarı

İNDİR

Sonraki Sayfa »