Genel Muhasebe Final Sınavı 1 Bölüm 2

Konu Ekim 31, 2013 tarafından  
AÖF Çıkmış Sorular kategorisine eklenmiştir.

Genel Muhasebe Final Sınavı 1


1. SORU
Menkul kıymetlerin faiz oranları ve vadeleri arasındaki ilişkiyi gösteren eğriye ne ad verilir?

a)  Getiri Eğrisi
b)  Faiz Eğrisi
c)  Vade Eğrisi
d)  Tahvil Arz Eğrisi
e)  Tahvil Talep Eğrisi

2. SORU
Vade primi hipotezine göre çizilecek getiri eğirleri çoğunlukla nasıl bir görünümdedir?

a)  Dikey
b)  Yatay
c)  Artan
d)  Azalan
e)  Negatif

3. SORU
Vergi oranı % 15 vergiye tabi faiz oranı % 35 ise vergiden muaf faiz oranı yüzde kaçtır?

a)  25
b)  32
c)  28
d)  30
e)  38

4. SORU
Aşağıdakilerden hangisi aynı zamanda �risk primi� olarak da adlandırılır?

a)  Vade primi
b)  Getiri oranı
c)  Likidite primi
d)  Nakit indirimi
e)  Kur primi

5. SORU
Aşağıdakilerden hangisi faiz oranlarının yapısı içine giren menkul kıymetlerin özellikleri ve faizlerini farklılaştıran unsurlar arasında yer almaz?

a)  Risk
b)  Vade
c)  Kamu Harcama Düzeyi
d)  Likidite
e)  Vergi ayrıcalıkları

6. SORU
Aşağıdakilerden hangisi tahvil arzını etkileyen etkenlerden biri değildir?

a)  Beklenen kârlılık
b)  Beklenen enflasyon
c)  İşletmelerle ilgili vergiler
d)  Kamunun borçlanma ihtiyacı
e)  Servetteki değişmeler

7. SORU
Bir menkul kıymete özgü olan ve çeşitlendirme yoluyla azaltılabilen risk aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Sistematik risk
b)  Faiz riski
c)  Sistematik olmayan risk
d)  Vade riski
e)  Portföy riski

8. SORU
Servette meydana gelen değişikliğin varlık talebini ne ölçüde etkileyeceği aşağıdakilerden hangisi ile ölçülmektedir?

a)  Talebin servet esnekliği
b)  Talebin fiyat esnekliği
c)  Talebin çapraz esnekliği
d)  Verginin gelir esnekliği
e)  Servetin gelir esnekliği

9. SORU
Bir varlığın getirisi ile ilgili belirsizliğe ne ad verilir?

a)  Vade
b)  Faiz
c)  Valör
d)  Risk
e)  Likidite

10. SORU
Aşağıdakilerden hangisi ex-ante reel faiz oranı ile ilgili doğru bir ifadedir?

a)  Gerçekleşen enflasyon oranı kullanılarak hesaplanır.
b)  Dönem sonu için hesaplanır.
c)  Enflasyon oranını dikkate almaz.
d)  Dönem başı için kullanılamaz
e)  Beklenen enflasyon verileri ile hesaplanır.

11. SORU
Sahip olunan servetin çeşitli varlıklar arasında nasıl dağıtılacağına karar verilmesi sürecine ne ad verilir?

a)  Portföy tercihi
b)  Durasyon
c)  Vade tercihi
d)  Likidite tercihi
e)  Yatırım sığlaşması

12. SORU
Aşağıdakilerden hangisi Fisher eşitliğidir?

a)  i = ir – ?e
b)  i = ir / ?e
c)  ir = ?e x i
d)  i = ir + ?e
e)  i = ?e x ir

13. SORU
Üzerinde yazılı değeri 1 milyar TL. olan ve 900 milyon TL.�ye satılan 1 yıl vadeli devlet tahvili için faiz oranı ne kadardır?

a)  0.101
b)  0.111
c)  0.119
d)  0.201
e)  0.221

14. SORU
Günümüzde tüketici kredileri aşağıdaki kredi türlerinden hangisine örnek gösterilebilir?

a)  Basit kredi
b)  Kuponlu kredi
c)  İskontolu kredi
d)  Sabit ödemeli kredi
e)  Prefinansman kredisi

15. SORU
%20 faiz oranında bugün bankaya yatırılan 10 000 TL. 5 yıl sonra kaç TL. olacaktır?

a)  24.883
b)  28.200
c)  30.500
d)  22.300
e)  32.800

16. SORU
Borçlanılan miktarın yüzdesi ile ifade edilen borçlanma maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Kur riski
b)  Döviz kuru
c)  Faiz oranı
d)  Reeskont oranı
e)  Zorunlu rezerv oranı

17. SORU
Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemin devlet tarafından sıkı düzenlemelere tabi tutulmasının nedenleri arasında yer almaz?

a)  Mevcut enformasyonu arttırmak
b)  Finansal panikleri önlemek
c)  Finansal sistemin sağlıklı çalışmasını sağlamak
d)  Para politikasının kontrol gücünü iyileştirmek
e)  Finansal sisteme giriş kısıtlamalarını ortadan kaldırmak

18. SORU
Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymet portföyü işletmek amacıyla kurulmuş anonim ortaklıklardır?

a)  Yatırım Ortaklığı
b)  Yatırım Fonu
c)  Yatırım Bankası
d)  Aracı kurumlar
e)  Finansman şirketi

19. SORU
Finansal işlemlerin gerçekleştirilmesinde harcanan para ve zamana ne ad verilir?

a)  İşlem maliyeti
b)  Enformasyon maliyeti
c)  Kötü niyet maliyeti
d)  Ters seçim maliyeti
e)  Alternatif maliyet

20. SORU
Eksik bilgilenme nedeniyle bir finansal işlemin gerçekleşmesinden sonra ortaya çıkan maliyete ne ad verilir?

a)  Kötü niyet
b)  Ters seçim
c)  Simetrik enformasyon
d)  Düz enformasyon
e)  Tam enformasyon

Genel Muhasebe Final Sınavı 4

Konu Ekim 2, 2013 tarafından  
AÖF Çıkmış Sorular kategorisine eklenmiştir.

Genel Muhasebe Final Sınavı 4


1. Şüpheli ticari alacakların değersiz hale gelmesi durumunda yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

a. ————————-/———————–
Şüpheli Tic.alacak karş. xx
Şüpheli tic. Alacak xx
————————-/————————
b. ————————-/———————–
Şüpheli Tic.Alacak xx
Şüpheli Tic. Alacak Karş xx
————————-/————————
c. ————————-/———————–
Karşılık giderleri. xx
Şüpheli Tic. Alacak Karş xx
————————-/————————
d. ————————-/———————–
Şüpheli Tic.Alacak karş. xx
Alacak Senetleri xx
————————-/————————
e. ————————-/———————–
Karşılık giderleri. xx
Şüpheli Tic. Alacak xx
————————-/————————

2. Uzun vadeli yatırım amacıyla elde bulunan hisse senetleri hangi hesapta izlenir?

a. Hisse Senetleri
b. Tahvil
c. Alacak Senetleri
d. Menkul Kıymetler
e. İştirakler

3. Mehmet ve ortakları şirketinin toplam sermayesi 18.000 YTL ve ortakların sermaye payları eşittir. Şirketin Dönme karı 5.200 YTL ise ortak Mehmet’in alacağı kar payı ne kadardır?

a. 2.600
b. 2.500
c. 5.200
d. 9.000
e. 12.800

4.
————————-/———————-
KASA
BANKALAR
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
SERMAYE
BANKA KREDİLERİ
DÖNEM NET KARI
————————-/———————-
Bu kayıtta hangi hesap yanlış kullanılmıştır?

a. Kasa
b. Bankalar
c. Birikmiş Amortisman
d. Sermaye
e. Dönem net karı

DEVİR ŞARTLARI; Alacak Senetleri 500.000 TL, ticari mal 1.300.000, demirbaşlar 700.000 TL’dir.

5. Bu bilgilere göre yeni şirkete devredilen “net değer” kaç TL’dir?

a. 900.000.000
b. 1.500.000.000
c. 1.600.000.000
d. 2.500.000.000
e. 2.600.000.000

6.

Yukarıda verilen büyük defter kayıtlarına göre hangi ifade yanlıştır?

a. Kâr/zarar hesabına dönem gideri olarak devredilecek tutar 2.000 TL’dir.
b. Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı bilançonun aktifinde 3.000 TL olarak yer alacaktır.
c. Genel Yönetim Giderleri Hesabı yıl sonunda 5.000 TL alacalandırılarak kapatılır.
d. İşletmenin bu döneme ait gideri 2.000 TL’dir.
e. Genel Yönetim Giderleri Hesabına kaydedilen tutarın 3.000 TL’si gelecek döneme aittir.

7. Komandit şirketle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?,

a. Komandite ortak sınırsız sorumludur.
b. Komandit şirketin ortakları gelir vergisi mükellefidir.
c. Komandite ve komanditer olmak üzere iki tip ortak vardır.
d. Komanditer ortağın kazancına menkul sermaye iradı denir.
e. Komanditer ortak sınırsız sorumludur

8. Aşağıdakilerden hangisi tasfiye memurunun görevleri içinde yer almaz?

a. Borçları ödemek
b. Varlıkları paraya çevirmek
c. Karlı gördüğü yeni işlere girişmek
d. Tasfiye sonunda tasfiye sonu bilançosu düzenlemek
e. Tasfiye ile ilgili muhasebe kayıtları için gerekli ticari defterleri tutmak

9. ———————-/—————————–
Geçmiş yıllar karları xx
Ortaklara borçlar xx
Yasal yedekler hs. xx
Olağanüstü yedek xx
———————-/—————————–
Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine
aittir?

a. Vergi ve fon payı karşılıklarının ayrılmasına
b. Dönem net kârının geçmiş yıllar kârına devrine
c. Geçmiş yıllar kârlarının sermayeye eklenmesine
d. Dönem net kârının dağıtımına
e. Şirketin kayıtlı sermaye sistemine geçmesine

10. Şirket Genel Kurulunca, yönetim kurucu önerisiyle dönem karından ayrılan yedeklere ne ad verilir?

a. Özel fon
b. Sermaye yedekleri
c. Yasal yedekler
d. Olağanüstü yedekler
e. Statü yedekleri

11. A LTD. ŞTİ ile B LTD. ŞTİ. Birleşerek X LTD. ŞTİ. ‘ni kurmaya karar vermişlerdir . A ltd. şti. ortaklarının yeni şirketteki sermaye payları toplamı 4 000.000 lira olacaktır. Bu sermaye payları karşılığında A ltd. şti.’nin yeni şirkete devredilen varlık ve borçları şöyledir :
– Alıcılar 400.000
– Ticari mallar – 4,800,000
– Demirbaşlar – 1,600,000
– Borç senetleri – 2,000,000
Bu durumda A ltd. şti. ortaklarının yeni şirkete olan borcu ya da alacağı nedir ?

a. 400.000 alacak
b. 400.000 borç
c. 800.000 alacak
d. 800.000 borç
e. 1.600.000 alacak

12. “A” ve Ortakları Kollektif Şirketi 20.000 YTL sermaye ile kurulmuştur. Ortak “A” 5.000 YTL sermaye taahhüdünün 3.000 YTLsini nakit ve geri kalanımda 2.000 YTL değerindeki bilgisayar koyarak yerine getirmiştir. Bu bilgilere göre Ortak “A”nın sermaye taahhüdünü yerine getirmesine ilişkin yapılması gereken yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

a. Borç senetleri tasarruf değeri ölçüsü ile değerlenmesine
b. Borç senetlerinin vade farkı eklenerek yenilenmesine
c. Senetsiz ticari borç için senet ciro edilmesine
d. Senetli borç için satıcılardan iskonto temin edilmesine
e. Senetsiz borcun senetli borca dönüştürülmesine

14. Aşağıdakilerden hangisi vergiden muaf gelirler arasında yer almaz?

a. Yatırım indirimleri
b. İştirak kazançları
c. Risturn kazançları
d. Komisyon gelirleri
e. Turizm işletmeciliği portföy kazançları

15. Aşağıdakilerden hangisi sermaye şirketlerinin özelliklerinden biridir?

a. Kurumlar vergisi mükellefi olması
b. Tüm ortaklarının sınırsız sorumlu olması
c. Tüm ortaklarının gerçek kişi olması
d. Yalnızca ticari bir işletmeyi işletmek amacıyla kurulması
e. Ortaklardan en az birinin ad ve soyadının ticaret unvanında bulunmasının zorunlu olması

16. Kurumsal açıdan en gelişmiş şirket aşağıdakilerden hangisidir?

a. Limited
b. Kollektif
c. Anonim
d. Komandit
e. Adi

17. Yenileme amacıyla maddi duran varlık satıldığında elde edilen kar 3 yıl süresince yerine yenisi alınmadığı taktirde hnagi hesapta izlenir?

a. Diğer olağan dışı gider ve zarar
b. Diğer olağan dışı gelir ve karlar
c. Özel Fonlar
d. Taşıtlar
e. Birikmiş Amortismanlar

18.
Tarih Miktar Br fiyat Top.mal.
DBMM 60 500 30.000
7 temmuz 250 600 300.000
10 ekim 40 650 26.000

Yukarıda mal hareketleri verilen işletmenin dönem sonu sayım sırasında 70 birim malı olduğu tespit edilmiştir. FİFO yöntemine göre dönem sonu mal mevcudu ne kadardır?

a. 45.000
b. 44.000
c. 44.500
d. 39.000
e. 46.000

19. İşletmenin sahip olduğu alacak senedinin nominal değeri 2000, yıl sonunda senetli alacakların tasarruf değerinin 1500 YTL olduğu belirlenmiştir. İşletme senetlerini tasarruf değerle değerlediğinde dönem sonun kaydı ile ilgili hangi ifade doğrudur?

a. Reeskont faiz gelirleri 500 YTL alacaklandırılır
b. Reeskont faiz giderleri 500 YTL alacaklandırılır
c. Alacak senetleri reeskontu 500 YTL alacaklandırılır
d. Alacak senetleri 2000 YTL alacaklandırılır
e. Kasa 2000 YTL borçlandırılır
20. Ortakların sermaye arttırma taahhütlarine ilişkin yapılacak kayıtta hangisi borçlandırılır?

a. Sermaye
b. Ortaklara Borçlar
c. Ortaklardan Alacaklar
d. Ödenmemiş sermaye
e. Dönem net karı

21. Saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle bilanço günündeki işletmenin varlıklarının ve borçlarının tek tek tespit edilmesi işlemine ne denir?

a. Muhasebe içi envanter
b. Envanter çıkarmak
c. Envanter işlemleri
d. Kesin mizan düzenlemek
e. Genel geçici mizan düzenlemek

22. Devir yoluyla birleşen şirketle devir koşulları nedeniyle devralınan şirketin eski ortağı aynı zamanda devralan şirketin yeni ortağı kişler lehine tahakkuk eden farklar hangi hesapta izlenir?

a. Ortaklara Borçlar
b. Sermaye
c. Birleşilen şirketler
d. Birleşilen şirketten alacaklar
e. Ortaklardan alacaklar

Pınar A.Ş beş kurucu ortağın eşit paylarla taahhüt ettiği 50.000 YTL sermaye ile kurulmuştur. Ortaklar sermaye taahhütünün 1/4 ‘ünü A bankasına şirket adına açılan hesaba yatırmışlardır. Şirket kuruluş aşamasında 450 YTL + 40 YTL ( KDV) tutarında gider yapmıştır ve bu tutar A bankasındaki hesaptan ödenmiştir.

23. Yukarıdaki bilgilere göre ortakların sermaye taahhütlerine ilişkin kayıt şağıdakilerden hangisidir?

a. ———————-/——————-
Ödenmemiş sermaye 50.000
Sermaye 50.000
———————-/——————-
b. ———————-/——————-
Ödenmemiş sermaye 12.500
Sermaye 12.500
———————-/——————-
c. ———————-/——————-
Bankalar 12.500
Sermaye 12.500
———————-/——————-

d. ———————-/——————-
Bankalar 12.500
Ödenmemiş Sermaye 12.500
———————-/——————-
e. ———————-/——————-
Bankalar 50.000
Ödenmemiş Sermaye 50.000
———————-/——————-

24. Şirketin kuruluş bilançosunun aktif toplamı ne kadardır ?

a. 12.500
b. 12.010
c. 12.990
d. 12.190
e. 50.000

25. Aşağıdakilerden hangisi kolektif şirketlerin sermaye arttırma yöntemlerinden biri değildir?

a. Yeni hisse senedi çıkarılması

26. Aşağıdakilerden hangisi Vergi Kanunlarına göre indirilmeyecek giderlerden biridir?

a. Vergi Usul Kanununa göre ayrılan amortismanlar
b. Teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülecek faizler
c. Beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların bilançolarına göre meydana gelen zararlar.
d. Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler.
e. İşle ilgili olmak şartıyla kanun emrine dayanarak ödenen zarar ziyan ve tazminatlar

27. Hangisi bir şirkette kar dağıtımında yapılırken dikkate alınmaz?

a. Ortakların kişisel nitelikleri

28. Hangisi Limited şirketlerin kar dağıtımında kullanılmaz?

a. Hisse senedi ihraç primleri

29. A A.Ş’nin Dönem net karı 500 YTL, geçmiş yıl zararı 200 YTL, I. Yasal yedek 30 YTL, ve işletmede bırakılması zorunlu temettüler 20 YTL. Bu bilgilere göre dağıtılabilir karı ne kadardır?

a. 500
b. 450
c. 300
d. 250
e. 200

30. Kasa :1000
Demirbaş :2000
Alacak senetleri :2500
T.Mal :9000
Borç senetleri :3000
Banka kredi :4000 ise öz sermaye kaç ytl’dir?

a. 12000
b. 10000
c. 7500
d. 7000
e. 6500Cevaplar


CEvaplar

1 a
2 e
3 a
4 c
5d
6c
7e
8c
9c
10 d
11c
12a
13a
14d
15a
16c
17b
18d
19c
20e
21b
22a
23a
24a
25a
26b
27a
28a
29d
30c