Devlet Bütçesi Ders Özetleri

Konu Kasım 20, 2009 tarafından  
3.Sınıf Ders Notları, AÖF Ders Notları kategorisine eklenmiştir.

Devlet Bütçesi: Giriş

Devlet bütçesi nedir? Temel ilkeleri nelerdir?

• Devlet bütçesinin birçok tanımından ortaya çıkan ortak tanımın şöyle olduğu söylenebilir: Bütçe, kamu kurum kuruluşlarının belirli bir dönem için gelir ve giderlerini tahmin eden bunların yürütülüp uygulanmasına önceden izin veren hukuki bir belgedir. Devlet bütçelerinin temel özelliklerinin ise anayasalarda yer alması, gelir gider tahminlerini yansıtması, belirli bir dönem, genelde bir yıl, için tekrarlanması, bir kanun olarak nitelenmesi, giderlerin yapılması ve gelirlerin toplanması için yasama organının yürütme organına verdiği bir ön izin olması, yürütme organının bir tür icra programı niteliğinde olması ve uygulama sırasında ve sonrasında yürütme, yargı ve yasama organı tarafından denetlenmesi olduğu söylenebilir.

Klasik anlamda devlet bütçesinden başarmasını istediğimiz görevler nelerdir?

• Klasik anlamda devlet bütçelerin işlevleri, siyasi, hukuki, mali, iktisadi ve denetim yönündendir. Siyasi işlev, yasama organında parlamenterler ve siyasi partiler halkın isteklerini açıklamalarıyla ortaya çıkmaktadır. Hükümetler, vatandaşların isteklerini hükümet programları haline getirip bütçe aracılığıyla bürokrasiye uygulatmayı amaçlamış ve üstlenmiş bir siyasal girişimcidir. Hukuki işlev ise ilk olarak her ülkede bütçeye ilişkin temel yetkilerin, ilkelerin ve hukuksal sınırların ilgili ülkelerin anayasasında belirlenmesinde belirginleşir. Çünkü, yürütme ve yasama organlarının konuyla ilişkin karşılıklı yetki sınırlarını çizen kuralların anayasal çerçevede uygulamaya konulması istenir. Ayrıca; bütçe uygulamasında, kamu yönetimi birimleri ve vatandaşlar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar da yargı organları tarafından çözümlenmektedir. Bütçelemenin mali iktisadi işlevi kıt kaynakların en etkin bir biçimde kullanılması ve devletin giderleri için alternatif gelir kaynaklarının bulunmasını ifade etmektedir. Bütçenin denetim işlevi ise, kamu hizmetlerinin amaçları en iyi gerçeleştirecek biçimde kullanılıp kullanılmadığının ve amaçlara yönelik harcama ve gelirlerin yasalara uygun bir biçimde olup olmadığının araştırılması ve sonuçlarının ortaya konmasını içermektedir.

Modern anlamda devlet bütçesinden başarmasını istediğimiz görevler nelerdir?

• Modern bütçe işlevleri ise kaynak tahsisinde etkinliği, gelir dağılımında adaleti, iktisadi istikrarı ve kalkınmayı sağlamada bir araç olarak kullanılabileceği ile ilgilidir. Kaynak tahsisinde etkinliği sağlama, kamu ve özel sektörün üretimi ile sosyal faydanın en çok olması için çalışılmasını gerektirir. Sosyal faydayı en çoklaştırmak için kamu kesiminin hangi ihtiyaçları karşılaması gerektiği, hangilerini özel sektöre bırakmasının doğru olacağını araştırıp, bütçelerin buna göre düzenlemesi gerekmektedir. Gelir dağılımında adaleti sağlama işlevi de piyasa ekonomisine herhangi bir müdahale olmadığında gelir dağılımını bozucu etkiler yarattığı, dolayısıyla gelir dağılımını düzeltmede devlete bir iş düştüğü ile ilgilidir. Elbette bu adaletsizliği giderilmesinde devlet bütçeleri kullanılacaktır. iktisadi istikrarı sağlama işlevi, ekonomik konjonktürün yaratacağı olumsuz etkileri gidermeye yönelik olarak bütçelerin hazırlanmasını gerektirmektedir. iktisadi kalkınmayı sağlama işlevi, devlete ekonomik büyümeyi istenen düzeyde ve istikrarlı bir biçimde tutma görevi yüklemektedir. Bu görev, devlet bütçelerinin kaynakları ve harcamalarının büyüme ve kalkınmanın gerektirdiği biçimde kullanılmasıyla başarılabilir

Devlet Bütçesinin Tarihi Gelişimi

Demokratik parlamenter sistemle birlikte gelişen bütçe hakkı parlamentonun sahip olması gereken hangi ilkenin bir ifadesidir?

Gelişmiş batı ülkelerinde bütçe hakkının ulus temsilcilerine tanınması, demokratik parlamenter rejimin kurulması ya da bağımsızlığın kazanılması ile gerçekleşmiştir. Örnek alınan tüm ülkelerde bütçe hakkının tarihi gelişiminin temelinde vergi hakkı ile kamu harcamalarının yasama organınca onaylanması ve denetimi bulunmaktadır.

İngiltere’de bütçe hakkı nasıl gelişmiştir?

ingiltere’de Magna Carta ile temelleri atılan vergileme hakkı, 1688 Haklar Bildirgesi ile kesinleşmiş, o tarihten sonra ingiltere’de vergileme yetkisine dayanan bütçe hakkı parlamentoca kullanılmaya başlanmıştır.

Fransa’da bütçe hakkı nasıl gelişmiştir?

Fransa’da Genel Meclislere danışılarak alınan vergileme kararlarına 1614 sonrası yapılan aykırı uygulamalar 1789 Büyük Devrimle sonuçlanmış ve kabul edilen Anayasa ile bütçe hakkı meclise ait bir egemenlik hakkı halini almıştır.

Amerika Birleşik Devletlerinde bütçe hakkı nasıl gelişmiştir?

ABD’de bütçe hakkı İngiltere’ye karşı verilen bağımsızlık mücadelesi sonunda elde edilmiştir. 1776’da ilân edilen Bağımsızlık sonrası 1791 Anayasası ile ABD’de bütçe hakkı yalnızca Kongreye ait bir yasama yetkisine dönüşmüştür.

Devlet Bütçesinin Dayandığı Temel İlkeler

Genellik ilkesi nedir?

• Genellik ilkesinde tüm gelirlerin bir ortak havuzda toplanması ve tüm harcamaların bu havuzdan yapılması esastır. Gelirlerin toplanması ve giderlerin yapılmasında gayrisafi usul uygulanmalıdır. Gelir ve giderlerin eksiksiz olarak, birbirinden mahsup etmeden veya gelir arkasında gider ve gider arkasında gelir gizlemeksizin bütçeye yazılması bu ilkeye dayalı olarak yapılır. Genellik ilkesi ayrıca belirli gelir kaynaklarının belirli giderlere tahsis edilmemesini de gerektirmektedir. Bir başka deyişle, genellik ilkesinde ademi tahsis uygulamasına ihtiyaç vardır.

Birlik ilkesi nedir?

• Devletin bütün gelir ve giderlerinin görülmesine imkan verecek şekilde tek bir bütçenin olmasını sağlamaya çalışan bir ilkedir. Bu ilke ile devletin tüm gelir kaynakları ve tüm giderleri tek bir bütçede toplanmasını gerektirir. Ayrıca bu ilke kamu kuruluşlarının yürütmek istediği hizmet programları ve bunlara verilen ödenek miktarları hakkında kesin

bilgi edinilebilmesini ve denetimi kolaylaştıran bütçe ilkesidir.

Genellik ve birlik ilkeleri haricinde devlet bütçesinin dayandığı temel ilkeler nelerdir?

• Samimiyet ilkesi bütçe tahminlerinin gerçeğe en yakın tahmin edilmesidir. Doğruluk ilkesi gelir ve gider tahminlerinin ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullara mümkün olduğunca uygun olmasını gerektirir. Anlaşılır olma ilkesi bütçeleri incelemek isteyen herkes tarafından kolaylıkla anlaşılacağı şekilde düzenlenmesi anlamına gelmektedir. Bölüm (program) bazında onaylama ilkesi, bir kuruluşun bütçe ödenekleri, yasama organında görüşülürken bölümler (programlar) itibariyle onaylanması ve yasalaşmasıdır. Yıllık olma ilkesi ise, ülkenin hasat dönemi, iklimler gibi doğal olayların akışı ile ekonomik faaliyetlerin planlanmasında ve hesaplanmasında uygun bir zaman ölçüsü olarak bir yıl görülmesi nedeniyle, gelir ve gider tahminlerinin yıllık yapılmasını gerektirir. Alenilik, açıklık ilkesi, bütçe ile ilgili tüm bilgilerin kamuoyunun kullanımına ve bilgisine hiçbir kısıtlama olmaksızın sunulmasını gerektirir. Denklik ilkesi bütçenin (gelir ve giderlerin birbirine eşit) denk bağlanmasını ve denk sonuçlanmasını gerektirir. Önceden izin ilkesi, harcama yapma ve gelir toplama yetkisinin, yasama organınca o mali yıl başlamadan önce yürütme organına verilmesidir. Tasarruf ilkesi ise, belirli bir parayla en çok işin yapılması veya bir işin en az maliyetle yapılmasını gerektirir.

Bütçe Sistemleri

Torba Bütçeleme sistemi nedir?

• Torba bütçelerde ödenekler oldukça geniş kapsamlı kategorilere göre tahsis edilir. Kategoriler biraz daha ayrıntıda her bir bakanlık veya daireye göre belirlenebilir. Bu bütçe sisteminde bakanlık veya dairenin ödeneği harcayacağı yerler konusunda bir kısıtlama yoktur. Bakanlık ve daire yöneticisine harcamaları yapama konusunda oldukça fazla takdir yetkisi tanımaktadır. Harcamaların nerelere yapıldığı ile ilgili bir kısıtlama olmadığında, bütçe uygulaması sonunda da harcamanın nerelere yapıldığı konusunda bilginin edinilebilmesi için ciddi denetim yapılması gerekir.

Klasik bütçe sistemi nedir?

• Klasik bütçe sistemi, kamu harcamalarının denetlemesini, israfların ve suiistimallerin önlenmesini amaçlamaktadır. Sistem tamamen kamu kesiminin satın alacağı girdilere yönelmekte ve bunları tahmin etmeye çalışmaktadır. Bir başka deyişle, devletin bir yıl sonra satın alacaklarının bir listesi yapılmaktadır. Klasik bütçeleme sistemi devletin örgüt yapısına göre ödenek tahsis etmektedir. Kuruluşun yaptığı iş ve hangi toplumsal ihtiyacı karşıladığı önemli değildir. Bir daire kurulmuş ve faal ise, o daireye belirli bir ödenek ayrılması kesindir.

Performans bütçe sistemi nedir?

• Performans bütçe sistemi, klasik bütçede olduğu gibi kullanılan kaynaklara değil, kamu kurumlarının faaliyetleri ile bunları başarmalarına göre ödenek tahsis etmektedir. Performans bütçeleme, faaliyetlerin maliyetlerini tahmin etmeye çalışır. Performans faaliyetlerin birim maliyetlerini çıkarmaya çalıştığı için, daha düşük maliyetle daha iyi hizmet üretimine olanak sağlar. Bütçe sisteminin yoğunlaştığı nokta girdilerden, kaynakların faaliyetlere nasıl kullanıldığına kaymaktadır. Bunun doğal sonucu ise yöneticilerin faaliyet sonuçlarını değerlendirilebilmesi ve hesap vermelerine olanak sağlanmasıdır.

Program ve Planlama Programlama Bütçeleme Sistemleri nedir?

• Program bütçeleme sistemi devletin öncelikle amaçlarını belirleyerek bu amaçlara yönelik tüm faaliyetlerini ve programlarını koordine etmeye çalışır. Kamusal amaca yönelik bu faaliyetleri, programları hangi kamu kurumunun yerine getirmekte olduğuna

önem vermez. Böylece farklı kamu kuruluşlarının programlarının koordine edilmesi ile kamusal hizmetler çok daha etkin bir biçimde görülecektir. Program bütçe kamu kurumlarının sosyal amaçlara olan etkilerini analiz etmeyi gerektirmektedir. Program bütçe sistemi toplum refahını arttırmanın nasıl mümkün olabileceğini ve amaca ulaşmak için hangi programlara ihtiyaç olduğunu belirlemeye, böylece bu programlar arasında koordinasyonu sağlamaya çalışır. Program bütçe, aynı amaca yönelik çalışan programları birleştirir. Böylece aynı işin yapılmasında kullanılacak fonlar arasında bir rekabet başlar.

• Birçok yazar program bütçe ile PPBS (Planlama Programlama ve Bütçeleme Sistemini)’yi eş anlamlı kullanmaktadır. Ancak PPBS, program bütçeden daha sonra gelişmiş ve program bütçeden daha kapsamlıdır. Daha sonra gelişmesi dolayısıyla program bütçe sistemini daha sistematik hale getirmiştir. Bütçeleme aşaması her iki bütçe sisteminde de aynıdır. PPBS toplumsal hizmetlerin ve ekonomik kaynakların tümü üzerinde çalışırken, program bütçe ise kamusal amaçların programlar olarak nasıl uygulamaya konulacağını araştırır.

Yeni Performans Bütçe sistemi nedir?

• Geleneksel performans bütçeleme sisteminde, çıktılar ve faaliyetler ön plandadır. Ancak bu çıktılar ve faaliyetler kamusal amaçlarla her zaman aynı olmayabilmektedir. Yeni performans bütçe kamu kurumlarının faaliyetlerinin ve çıktılarının sonuçlarını değerlendirir. Bu bütçeleme sistemi geleneksel performans bütçenin ve program bütçenin özelliklerini birlikte taşımaktadır. Sonuçlara odaklanma program bütçenin bir özelliği iken, performans ölçüleri ve değerlendirmeleri geleneksel performans bütçenin özellikleridir. Program bütçe ve PPBS’den ayrılan yanı, kamu örgüt yapısında değişiklik yapmayı gerektirmemesidir.

Bütçelerde Harcama-Gelir Tahminleri, Politika ve Program Analizleri

Bütçelerde gelir ve harcama tahminleri nasıl yapılmaktadır?

Ünitede harcama ve gelir tahminleri iki ana kategoriye ayrılarak açıklanmıştır: kantitatif (sayısal veya nicel) yöntemler, kalitatif (sayısal olmayan veya nitel) yöntemler. Nitel yöntemler subjektif esaslıdır ve tahmini yapan kişilerin değer yargılarına ve deneyimlerine dayanır. Nicel yöntemler ise subjektişikten uzak ve mümkün olduğunca objektif yöntemlerdir. Tahmin edilecek gelir veya harcama ile ilgili yeterli bilgiye sahip olunduğunda kullanılmaktadır. Geçmişe ait bilgilerin gelecekte de devam edeceği düşünülerek bilimsel yöntemlerle geçmiş verilere dayalı tahminler yapılmaktadır. Nitel yöntemlerden ilki yargıya dayalı tahmindir, kamu programları veya bazı yeni gelir kaynaklarıyla ilgili geçmiş bilgiler ve deneyim olmadığında kullanılır. Bir başka kullanım gerekçesi hizmetlerde ölçümlenmeyen faktörler bulunmasıdır. Matematiksel yöntemlerin ölçemediği durumlarda yargıya dayalı yöntem kullanılmaktadır. Yargıya dayalı yöntemin kullanımı kolay olduğu için ilk denenen ve diğer teknikler kullanmak olanaksız olduğunda ise son başvurulan bir tekniktir. ikinci nitel yöntem birim maliyet dayalı yöntemdir. Yöntem öncelikle tahminlere esas olacak birim maliyeti hesaplamaya çalışmakta daha sonra ise talep edilen miktar belirlenip toplam harcama miktarı belirlenmektedir. Nicel yöntemler ise yeterli düzeyde sayısal bilgiye sahip olunduğunda kullanılmaktadır. Bu sayısal verilerin gelecekte de aynı biçimde devam edeceği varsayımına dayalı olarak tahminler yapılmaktadır. Aksi takdirde daha çok nitel yöntemler kullanılmaktadır. Nitel yöntemler, zaman serileri ve nedensel tekniklerdir. Bu yöntemde, tahmin edilecek değişkendeki geçmiş yıl verilerini ele alınıp, bu verilere dayalı olarak belirlenen trendin aynen devam edeceği varsayılır ve buna göre tahmin yapılır. Yöntemde tahmin yapmak için sadece ilgili değişkenin verileri kullanılır. Zaman serisi tekniğinin kullanım maliyeti oldukça yüksek olabilmektedir. Zaman serisiyle yapılan tahminlerde geçmiş yıllar, içinde bulunan yıl ve geleceğe ilişkin verileri görüldüğü için anlaşılması oldukça kolaydır. Nedensel tahmin teknikleri ise nicel yöntemlerin bir diğeridir. Bu teknik, tahmin edilecekdeğişkeni etkilediği düşünülen başka değişkenler ile istatiksel ilişkilerini kullanarak tahmin yapmaya çalışır. iki örneği regresyon analizi ve ekonometrik modellerdir.

Devlet politikalarının ve programlarının belirlenmesinde ve değerlendirilmesinde hangi ölçütler kullanılmaktadır?

Kamu politikalarında yapılacak değişiklikler veya yeni bir programa başlama gibi kararlar belirli ölçülere dayalı olarak alınabilir. Bunlar etkinlik, etkenlik, verimlilik ve eşitlik ölçüleridir. Etkenlik kamu programlarının amaçlarına ulaşma derecelerini vermektedir. Bu ölçü bir programın devam edip etmeyeceği, programda değişiklik yapılıp yapılmayacağı ile ilgili kararlarda kullanılır. Etkinlik ölçüsü alternatişer arasında karşılaştırma yapmayı veya kamu hizmetleri için gerekli fonların özel kesimde bırakılması halinde ortaya çıkacak fayda ile kamu kesiminin kullanılması halinde ortaya çıkacak faydanın karşılaştırılmasını gerektirmektedir. En az kaynakla, en fazla sosyal yararı sağlayan alternatifi araştırır. Verimlilik, kamu hizmetinde kullanılan girdi çıktı ilişkisidir. Verimlikte programın sonuçları ve etkileri dikkate alınmaz. Eşitlik ölçüsü, kamu hizmetinde elde edilen net faydaların bireyler arasındaki dağılımı ile ilgilidir. Bir başka deyişle çeşitli açılardan kamu programlarının gelir dağılımını nasıl etkilediği bu ölçü yardımıyla tahmin edilebilir.

Devlet politikalarının ve programlarının belirlenmesinde ve değerlendirilmesinde hangi teknikler kullanılmaktadır?

Program analiz teknikleri çok çeşitlidir. Bu ünitede kamu kesiminde yaygın bir biçimde kullanılan teknikler açıklanmıştır. Bunlardan ilki fayda maliyet analizidir. Bir kamu hizmetinin, yatırım projesinin tüm sosyal faydaları ile tüm sosyal maliyetlerinin hesaplanıp karşılaştırılmasını gerektirir. Bu karşılaştırmaya dayalı olarak kararlar alınır. Bu teknikte maliyetler ve faydalar para birimi cinsinden ifade edilir. ikinci teknik maliyet etkenlik analizidir. Bu teknik kamu projesinin maliyetini parasal olarak ifade eder ancak sonuçları veya projenin çıktılarını parasal olarak ölçmez. Kamu projelerinin maliyetlerini hesaplamak kolayken, faydaları ölçümlemek oldukça zordur. Maliyet etkenlik analizi bu tür durumlarda kullanılır. Bu teknik alternatif projeler arasında karşılaştırma yapamaz. Bir başka teknik, yön eylem araştırmasıdır. Yön eylem araştırması, tekrarlanan işlerle ilişkili olarak bilimsel yöntemlerle karar alma tekniği olarak tanımlanabilir. Stratejik Analiz bir diğer program analiz tekniğidir. Stratejik analiz niteliksel bir tekniktir. Belirli stratejilere dayalı karar almayı gerektirir. Stratejik analiz kamu kurumlarının değişen ekonomik, sosyal, politik koşullara uyumlarının araştırılması ve geliştirilmesinde de kullanılabilmektedir

Bütçe Uygulaması, Devlet Muhasebesi

Mali yıl içersinde bütçe ödeneklerinde ne tür değişiklikler yapılmaktadır?

• Ödenekler bir tahmin oldukları için mali yıl içinde bazı ödeneklerin yetersiz kalması, bazılarında da ödenek fazlalarının oluşması halinde ödenek aktarmalarına başvurulur. Aktarma işlemi, bir hizmetin mevcut ödeneğinin eksiğinin, gereksinim duyulandan fazla ödeneğe sahip başka ödenekte karşılanmasıdır. Aktarmalar bütçe dengesini bozmazlar. Bazı ödenek değişiklikleri ödeneklerin artmasına neden olmaktadır. Ödenek artışlarına ödeneğin yetmemesi ve aktarma olanağının olmaması halinde yapılır. Ödenek artışları, bütçe dengesini bozan ekonomik ve mali sorunlar çıkarabilmektedir.

Hazinenin nakit işlemleri nelerdir?

• Mali yıl içersinde toplanan gelirlerle giderlerin yer ve zaman bakımından ahenkleştirilmesi ve bunun için yapılan işlemlere hazine işlemleri denir. Gelir ve giderlerin yer bakımından ahenkleştirilmesi, toplanan gelirlerin gereken miktarlarını ödemelerin yapılacağı yerlere dağıtmayı gerektirmektedir. Gelirler ve giderler mekan açısından uyumlu değildir. Bazı bölgelerde gelirler fazla, bazılarında daha az tahsil edilir. Giderler ise ülkenin her yerinde düzenli olarak yapılmaktadır. Hazine toplanan gelirlerin ihtiyaç duyulan yerlere yollanmasını sağlar. Gelir ve giderlerin zaman bakımından denkleştirmesi

de bir diğer nakit hareketidir. Gelirlerin toplanma zamanına göre bazı dönemlerde, yeterli nakit bulunmayabilir. Nakit ihtiyacını belirlemek ve bunları karşılayacak nakdi zamanında hazır bulundurmak hazinenin görevidir. Devlet gelirlerinin belirli dönemlerde tahsil edilmesi, giderlerin ise sürekli olması, gelir giderlerin zaman dengesinin bozulması na neden olur. Hazine bu uyumsuzlukları kısa vadeli borçlanma ile giderir.

Mali yıl içersinde kamu kurumlarının nasıl denetlenmektedir?

• Modern denetim, kamu kurumlarının hizmet götürdüğü insanların ihtiyaçlarının en verimli, etken ve ekonomik biçimde giderilmesi için önemlidir. Denetim kavramı, mali işlemlerin mali mevzuata uygunluğunu, bu işlemlerin doğru ve gerçek biçimde yapılıp yapılmadığını içermektedir. Kamu denetimi ayrıca, ekonomik ve etkenlik denetimiyle kaynak kullanımının etken olup olmadığını da araştırır. Günümüz modern denetim anlayışı program sonuçlarının değerlendirilmesini, bir başka deyişle, denetimini de kapsamaktadır. Kamu hizmetlerinin belirlenen amaçlara ulaşıp ulaşmadığını denetler.

Devlet muhasebesi nedir? Kayıt sistemleri nelerdir?

• Devlet muhasebe sistemleri şunlardır: Kameral muhasebe sistemi, bütçe ile ilgili rakamlar, gelir ve giderlerin tahakkukunu, tahsilatını bütçe tertibine göre veren bir sistemdir. Schneider muhasebe sistemi, kameral muhasebe sisteminde mahsup işlemleri ile bütçe dışında devletin borç ve alacak durumları gösterilmemektedir. Bu sistemde ise mahsup işlemleri ile bütçe dışı alacak ve borç hesaplarına da yer verilir. Constante muhasebe sistemi, bütçe hesaplarıyla birlikte malvarlığı hesaplarını ve gelir ve gider tahakkuklarını gösterir. Bu sistem, gelir ve gider tahakkuk aşamasında kayıt etme ilkesine göre kurulmuştur. Logismografi muhasebe sistemi, malvarlığı ile işletme hesaplarını birlikte göstermektedir. işlemleri hem tarih hem de konu itibariyle aynı anda kaydetmektedir.

Devlet muhasebesinde nakit ve tahakkuk esasları nelerdir?

• Devlet muhasebesinde nakit esasında kayıtlar, kasaya parasal bir giriş veya kasadan parasal bir çıkış fiilen gerçekleştiği zaman yapılmaktadır. Benzer biçimde gelir yükümlüden tahsil edildiği zaman gelir kaydı yapılır. Gelir tahakkuk etmesine rağmen, tahsil edilmemişse kayıt yapılmaz. Tahakkuk esasında ise muhasebe kayıtlarının tutulmasında işlemin tahakkuk ederek kesinleşmesi esastır. Harcama yapılırken, gider tahakkuk ettiğinde hesaplara kayıt düşülür. Gelir kaydında ise gelir tahakkuk ettiği anda kayıt yapılmaktadır

Türkiye’de Bütçe Hakkının ve Bütçe İlkelerinin Gelişimi

Osmanlı imparatorluğu döneminde bütçe hakkı ve bütçe kuralları ile ilgili gelişmeler nelerdir?

• Tanzimat öncesi dönemde Osmanlı malî sisteminde bugünkü anlamda bir bütçe uygulamasına rastlanmamaktadır. Mutlakiyetçi bir yönetimde, bütçe hakkına dayalı bir bütçeden bahsetmek söz konusu değildir. Bu dönemde bütçe ile ilgili olarak sadece merkezi devlet yönetimine ait gelir ve gider hesapları bulunmaktadır. Bunlar daha çok kesin hesap cetveli niteliğindedir.

• Tanzimat Fermanı’nda herkesten iktidarına göre vergi alınmasını, arpalık yöntemi yerine maaş sisteminin konulmasını, padişah hazinesi ile giderlerinin Maliye Hazinesi’ne mal edilmesi gibi bir çok mali hüküm bulunmasına rağmen bütçeden hiç bahsetmemiştir. Fermandan sonra 1876 Anayasasına kadar, bütçe ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu dönemde yapılan bazı bütçeler tam anlamıyla bütçe niteliği taşımamaktadır.

• 1876 Kanun-i Esasi’si, birçok maddesinde bütçe usullerini, gelirleri ve giderlerini düzenleyen hükümleri içermektedir. Ülkemizde “bütçe hakkı”nın ilk kez kabul ve ifade edildiği belge 1876 Anayasası olmuştur. Bu Anayasa ile birlikte padişah, dönemin meclisinin bütçeyi onaylama hakkına sahip olduğunu kabul etmiştir. Ancak, bu Anayasa’nın öngördüğü hükümler 2. Meşrutiyete kadar hayata geçirilememiştir. 2. Meşrutiyetten sonra çağdaş anlamda ilk bütçe hazırlanmış ve uygulanmıştır.

Cumhuriyet döneminde bütçe hakkı ve bütçe kuralları ile ilgili gelişmeler nelerdir?

• Ülkemizde bütçe hakkına uygun çağdaş bütçe kurumlarının, kurallarının ve yöntemlerinin gelişmesi ancak Cumhuriyet döneminde gerçekleşebilmiştir. 1921 Anayasasında bütçeye ilişkin ayrıntılı hükümler yoktur. Sadece iki maddesi bütçe gelir ve giderlerine ilişkin genel hükümleri içerirmektedir. 1924 Anayasasında bütçe hakkına daha ayrıntılı yer verilmektedir. Bu Anayasa Büyük Millet Meclisi’nin, bütçenin incelenmesi ve onayı gibi görevlerini belirlemiştir. 1924 Anayasası’ndaki bu düzenlemeler bütçe hakkının tam ve açık ifadeleridir.

• 1961 Anayasası Osmanlı imparatorluğu, T.B.M.M. Hükümeti ve Cumhuriyet devri anayasalarının sahip olmadığı bir özellik sonucu ilk defa referandum (halkoyu) ile kabul edilmiş bir Anayasadır. Bu Anayasada TBMM’nin belirli bir dönem için bütçeleri onaylama

ve denetleme ile ilgili hükümleri bütçe hakkını vurgulamaktadır. 1982 Anayasası’da bütçe hakkı ile ilgili hükümleri düzenlerken, bütçe süreç ve uygulamasında farklı kuralları koymuştur. 1982 Anayasası, 1961 Anayasasına göre bütçeyle doğrudan ilişkili düzenlemeler daha ayrıntılı hale getirilmiştir.

İlgili aramalar:

 • devlet bütçesi nedir
 • aöf devlet bütçesi ders notları

Uluslar Arasi Mali İlişkiler 1. ünite Özeti

Konu Kasım 17, 2009 tarafından  
4.Sınıf Ders Notları, AÖF Ders Notları kategorisine eklenmiştir.

Uluslararası finansman kavramı geniş bir kavram olup uluslar arası yardımları ve dış borçları kapsamaktadır. Bağışlar, hükümetlerden hükümetlere yapılan uzun vadeli, düşük faizli kredilerdir. Milletlerarası kurumlar tarafından yapılan finansmanlar, özel satıcı kredileri, yabancı özel yatırımlar belli başlı uluslararası finansman şekillerini oluşturmaktadır.Uluslararası yardım, yapılan ödeme karşılığı hiçbir geri ödeme talep edilmemesi durumunda söz konusudur. Uluslararası yardımlar genellik sosyal, politik, ekonomik amaçlarla gelişmiş ülkelerin az gelişmiş ülkelere yaptıkları yardımlardır. Uluslararası yardım türlerini:- İkili ve çok taraflı yardımlar Mali yardım, teknik yardım, gıda maddeleri yardımı- Bağış ve ödünç şeklindeki yardımlar- Proje ve program yardımları- Bağlı ve serbest yardımlar olmak üzere sınıflayabiliriz.Gelişmiş ülkelerin az gelişmiş ülkelere niçin uluslararası yardımda bulundukları sorusuna gelince, bunları da siyasi, ekonomik, insancıl ve ahlaki düşüncelere dayalı olmak üzere özetleyebiliriz.Az gelişmiş ülkelere yapılan sermaye transferleri gittikçe ticari bir görünüm kazanmış ve böylece de yardım nitelik itibariyle borca dönüşmeye başlamıştır.Dış borçlanma, yurt içi kaynak artışındaki açığı gidererek sermaye birikimini hızlandırır ve iktisadi kalkınma üzerinde olumlu etki yapar. Tabi bunun için söz konusu kredinin tüketim için değil üretim ve istihdam artırıcı yönde kullanılması gerekir.

İlgili aramalar:

 • ULUSLARARASI MALİ İLİŞKİLER DERS NOTLARI

1.Sınf Genel Muhasebe – Hesap Kodları

Konu Kasım 17, 2009 tarafından  
1.Sınıf Ders Notları, AÖF Ders Notları kategorisine eklenmiştir.

Hesap Kodları(Bu kodlarla muhasebede bazı soruları çözebilirsiniz)

100 KASA

101 ALINAN ÇEKLER

102 BANKALAR

103 VERİLEN ÇEK ve ÖDEME EMRİ (-)

108 DİĞER HAZIR DEĞERLER

110 HİSSE SENETLERİ

111 ÖZEL KESİM TAHVİL SNT.VE BONO.

112 KAMU KESİMİ TAHVİL SNT.VE BONO

118 DİĞER MENKUL KIYMETLER

119 MENKUL KIY.DEĞER DÜŞ.KAR.(-)

120 ALICILAR

121 ALACAK SENETLERİ

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)

126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR

128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

129 ŞÜPHELİ TİC.AL. KARŞIĞI (-)

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR

132 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR

133 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR

135 PERSONELDEN ALACAKLAR

136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

137 DİĞER ALACAK SNT.REESKONTU (-)

138 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR

139 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAK.KARŞ.(-)

150 İLK MADDE VE MALZEME

151 YARI MAMULLER – ÜRETİM

152 MAMULLER

153 TİCARİ MALLAR

157 DİĞER STOKLAR

158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞ.(-)

159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI

170 YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET

171 YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET

172 YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET

173 YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET

174 YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET

175 YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET

176 YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET

177 YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYET

178 YILLARA YAY. INS.VE ON.MALIYE

179 TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER

181 GELİR TAHAKKUKLARI

190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ

191 İNDİRİLECEK KDV

192 DİĞER KDV

193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR

195 İŞ AVANSLARI

196 PERSONEL AVANSLARI

197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI

198 DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR

199 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KRŞ. (-)

220 ALICILAR

221 ALACAK SENETLERİ

222 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)

226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

229 ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI(-)

231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR

232 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR

233 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR

235 PERSONELDEN ALACAKLAR

236 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

237 DİĞER ALACAK SNT.REESKONTU (-)

239 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAK.KARŞ. (-)

240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER

241 BAĞLI MEN.KIY.DEĞ. DÜŞ.KAR.(-)

242 İŞTİRAKLER

243 İŞTİRAKLERE SERM.TAAHHÜT. (-)

244 İŞT.SERM.PAY.DEĞ.DÜŞÜK.KRŞ.(-)

245 BAĞLI ORTAKLIKLAR

246 BAĞLI ORTAK.SER.TAAHHUTLERİ(-)

247 BAĞ.ORT.SER.PAY.DEĞ.DÜŞ.KRŞ(-)

248 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR

249 DĞR.MALİ DURAN VARLIK.KRŞ. (-)

250 ARAZİ VE ARSALAR

251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ

252 BİNALAR

253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR

254 TAŞITLAR

255 DEMİRBAŞLAR

256 DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)

258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR

259 VERİLEN AVANSLAR

260 HAKLAR

261 ŞEREFİYE

262 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GIDER.

263 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GIDER.

264 ÖZEL MALİYETLER

267 DİĞER.MADDİ OLM. DURAN VARLIK.

268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)

269 VERİLEN AVANSLAR

271 ARAMA GİDERLERİ

272 HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDER.

277 DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VAR.

278 BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)

279 VERİLEN AVANSLAR

280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER

281 GELİR TAAHHUKLARI

291 GELECEK YILLARDA İNDİRİLE. KDV

292 DİĞER KDV

293 GELECEK YILLAR İHTİYACI STOK.

294 ELD.ÇIK.STOK.VE MAD.DURAN VAR.

295 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FON

297 DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR

298 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞ. (-)

299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR

300 BANKA KREDİLERİ

303 UZUN VAD.KRD.ANAP.TAKS.VE FAİZ

304 TAHVİL ANAP.BORÇ TAK.VE FAİZ.

305 ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER

306 ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYM.

308 MENKUL KIYMET. İHRAÇ FARKI (-)

309 DİĞER MALİ BORÇLAR

320 SATICILAR

321 BORÇ SENETLERİ

322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)

326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR

331 ORTAKLARA BORÇLAR

332 İŞTİRAKLERE BORÇLAR

333 BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR

335 PERSONELE BORÇLAR

336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR

337 DİĞER BORÇ.SENET.REESKONTU (-)

340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI

349 ALINAN DİĞER AVANSLAR

350 YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ

351 YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ

352 YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ

353 YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ

354 YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ

355 YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ

356 YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ

357 YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ

358 YILLARA YAY.İNŞ.ve ONR.HAKEDİŞ

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

361 ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ

368 VD.GEÇ.ER.VEYA TK.VR.VE DĞ.YÜK

369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
370 DÖN.KARI VER.VE DİĞ.YÜK.KARŞ.

371 DÖN.KAR.PEŞ.ÖD.VER.VE YÜK (-)

372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI

373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI

379 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIĞI

380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER

381 GİDER TAHAKKUKLARI

391 HESAPLANAN KDV

392 DİĞER KDV

393 MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI

397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI

399 DİĞER ÇEŞİTLİ YAB. KAYNAKLAR

400 BANKA KREDİLERİ

405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER

407 ÇIKARILMIŞ DĞR.MENKUL KIYMET.

408 MENKUL KIYMET.İHRAÇ FARKI (-)

409 DİĞER MALİ BORÇLAR

420 SATICILAR

421 BORÇ SENETLERİ

422 BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)

426 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

429 DİĞER TİCARİ BORÇLAR

431 ORTAKLARA BORÇLAR

432 İŞTİRAKLERE BORÇLAR

433 BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR

436 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR

437 DİĞER BORÇ SENETLERİ REES. (-)

438 KAMUYA OL.ERT.VEYA TAKSIT.BORÇ

440 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI

449 ALINAN DİĞER AVANSLAR

472 KIDEM TAZMİNATI

479 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIK.

480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER

481 GİDER TAHAKKUKLARI

492 GEL.YIL.ERT.VEYA TERKİN ED.KDV

493 TESİSE KATILMA PAYLARI

499 Dİ.ÇEŞ.UZUN VAD.YAB.KAYNAKLAR

500 SERMAYE

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)

520 HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ

521 HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI

522 M.D.V.YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞ.

523 İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞER.ART.

524 MALİYET ARTIŞLARI FONU

529 DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ

540 YASAL YEDEKLER

541 STATÜ YEDEKLERİ

542 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER

548 DİĞER KAR YEDEKLERİ

549 ÖZEL FONLAR

570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI

580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI

590 DÖNEM NET KARI

591 DÖNEM NET ZARARI (-)

600 YURT İÇİ SATIŞLAR

601 YURT DIŞI SATIŞLAR

602 DİĞER GELİRLER

610 SATIŞTAN İADELER (-)

611 SATIŞ İSKONTOLARI (-)

612 DİĞER İNDİRİMLER (-)

620 SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-)

621 SATILAN TİC.MALLAR MALİYETİ(-)

622 SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)

623 DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)

630 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİD(-)

631 PAZARLAMA SAT.VE DAĞ.GİD. (-)

632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)

640 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİR.

641 BAĞLI ORT.TEMETTÜ GELİRLERİ

642 FAİZ GELİRLERİ

643 KOMİSYON GELİRLERİ

644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR

645 MENKUL KIYMETLER SATIŞ KARLARI

646 KAMBİYO KARLARI

647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ

649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR

653 KOMİSYON GİDERLERİ (-)

654 KARŞILIK GİDERLERİ (-)

655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARAR (-)

656 KAMBİYO ZARARLARI

657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)

659 DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-)

660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİD. (-)

661 UZUN VADELİ BORÇLANMA GİD. (-)

671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI

679 DİĞ.OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR

680 ÇALIŞMAYAN KISIM GİD.VE ZAR(-)

681 ÖNCEKİ DÖN.GİD.VE ZARARLARI(-)

689 DİĞER O.DIŞI GİD.VE ZARAR.(-)

690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI

691 D.K.VER.VE DİĞ.YAS.YÜK.KAR.(-)

692 DÖNEM NET KARI VE ZARARI

700 MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HS

701 MALİYET MUHASEBESİ YANSITMA HS

710 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GD

711 DİREKT İLK MAD.VE MAL.YANS.FAR

712 DİREKT İLK MAD.VE MAL.FİAT FAR

713 DİREKT İLK MAD.VE MAL.MİK.FAR.

720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ

721 DİREKT İŞÇİLİK GİD.YANSIT.HES.

722 DİREKT İŞÇİLİK ÜCRET FARKLARI

723 DİREKT İŞÇİLİK SÜRE FARKLARI

730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ

731 GENEL ÜRETİM GİD.YANSITMA HES.

732 GENEL ÜRETİM GİD.BÜTÇE FARK.

733 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ VER.FRK

734 GENEL ÜRETİM GİD.KAPASİTE FRK.

740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ

741 HİZMET ÜRETİM MAL.YAN.HES.

742 HİZMET ÜRET.MAL.FARK HESAPLARI

750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDER.

751 ARAŞ.VE GELİŞ.GİD.YANS.HESABI

752 ARAŞ.VE GELİŞ.GİDER FARKLARI

760 PAZ.SATIŞ VE DAĞ.GİDERLERİ

761 PZR.SAT.VE DAĞ.GİD.YANSITMA HS

762 PZR.SAT.VE DAĞ.GİD.FARK HESABI

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

771 GEN.YÖN.GİD.YANSITMA HESABI

772 GENEL YÖNETİM GİD.FARKLARI HS.

780 FİNANSMAN GİDERLERİ

781 FINANSMAN GID.YANSITMA HESABI

782 FİNANSMAN GİDERLERİ FARK HES.

790 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ

791 İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ

792 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ

793 DIŞ. SAĞL. FAYDA VE HİZMETLER

794 ÇEŞİTLİ GİDERLER

795 VERGİ RESİM VE HARÇLAR

796 AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYL.

797 FİNANSMAN GİDERLERİ

798 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HES.

799 ÜRETİM MALİYET HESABI

İlgili aramalar:

 • muhasebe hesap kodları

Finansal Yönetim Tüm Üniteler

Konu Kasım 16, 2009 tarafından  
3.Sınıf Ders Notları, AÖF Ders Notları kategorisine eklenmiştir.

FİNANSAL YÖNETİM

>>> TÜM İÇERİĞİ TEK LİNK OLARAK İNDİR <<< Boyut: 21.9MB

İlgili aramalar:

 • finansal yönetim üniteleri

Çalışma Ekonomisi 3.Sınıf Ders Notları – Emek Talebi

Konu Kasım 16, 2009 tarafından  
3.Sınıf Ders Notları, AÖF Ders Notları kategorisine eklenmiştir.

Kısa dönemde bir işveren kaç işçi çalıştıracağına nasıl karar verir?

• Firmalar kısa dönemde kaç işçi çalıştıracaklarına marjinal karar alma kuralı ile karar verirler. Bu kararı verirken işe alacakları son işçinin firmaya sağladığı getiri ile maliyetini karşılaştırırlar.

• Marjinal işçinin maliyeti ile getirisi arasında getirisi lehine ihmal edilebilecek kadar küçük bir fark dahi olsa kârını azamileştirmek isteyen işveren o işçiyi işe alacaktır.

• Bu nedenle denge istihdam kuralı istihdamın işçinin maliyeti (W) ile getirisinin (marjinal ürün geliri) birbirine eşit olduğu düzeyde yapılması olarak kabul edilir. Piyasa emek talep eğrisi nasıl elde edilir ve şekli nasıldır?

• Piyasa işverenlerden oluştuğuna göre piyasa emek talep eğrisi firmaların bireysel talep eğrilerinin toplanması ile elde edilir ve negatif eğimlidir.

• Piyasa emek talep eğrisi elde edilirken emek talebini etkileyen ücret dışındaki unsurlar sabit kabul edilir.

• Buna göre ücret oranında meydana gelen değişmeler talep eğrisi üzerinde sola veya sağa hareketle gösterilir ve emek talep miktarının azalması veya artması olarak isimlendirilir.

Uzun dönemde emek talep eğrisi nasıl elde edilir?

• Kısa dönemde sermaye faktörünün sabit, sadece emek faktörünün değişken olmasına karşılık, uzun dönemde firmalar sermaye faktörünü de arttırabilme imkanına sahiptirler.

• Firmaların uzun dönemde emek ve sermaye faktörlerinden ne kadar kullanacağı, (a) üretimde bu iki faktörün birbiri yerine kullanılıp kullanılmayacağına (b) faktörlerin nispi fiyatlarına bağlıdır.

• Uzun dönemde firmanın denge faktör kullanım miktarları eş-ürün eğrisinin eş maliyet doğrusuna teğet olduğu noktada belirlenir. Denge bir kez tespit edildiğinde, ücret oranını yükselterek bunun nasıl değişeceği analiz edilebilir. Bu analiz sonuçta uzun dönem emek talep eğrisinin elde edilmesini sağlayacaktır.

Kısa ve uzun dönem emek talep eğrileri arasındaki fark nedir?

• Kısa ve uzun dönem emek talep eğrileri arasında esneklik farkı vardır.

• Kısa dönemde emek talep eğrisi daha az esnek (inelastik), uzun dönemde ise daha az esnektir (elastik).

• Bunun nedeni ücret yükseldiğinde kısa dönemde emek talebi sadece ölçek etkisi sebebiyle azalırken, uzun dönemde ikâme etkisinin de devreye girerek emek talebinin daha fazla azalmasına neden olmasıdır.

Emek talebini etkileyen ücret dışı unsurlar nelerdir?

• Emek talep eğrisi, ücret oranı ile talep edilen emek miktarı arasındaki ilişkiyi gösterir. Oysa emek talebinin tek belirleyicisi ücret oranı değildir, başka unsurlar da bu konuda etkilidir.

• Ürün talebindeki, verimlilikteki, işveren sayısındaki değişmeler ile diğer üretim faktörlerinin fiyatları emek talebini etkileyen ücret dışı unsurlar arasında sayılabilir.

• Bu unsurlardaki değişmeler emek talebini arttırıyorsa eğrinin bir bütün olarak sağa, azaltıyorsa sola kayması ile gösterilir.

İlgili aramalar:

 • aöf çeko 3 sınıf dersleri

Çalışma Ekonomisi 3.Sınıf Ders Notları – Çalışma Ekonomisine Giriş ve Temel Kavramlar

Konu Kasım 16, 2009 tarafından  
3.Sınıf Ders Notları, AÖF Ders Notları kategorisine eklenmiştir.

Çalışma Ekonomisine Giriş ve Temel Kavramlar

Emek piyasalarını diğer piyasalardan ayıran özellikler nelerdir?

• Emek piyasasını mal ve diğer piyasalardan ayıran belki de en önemli özellik, emeğin istihdamının çalışan ve çalıştıran arasında kişisel bir ilişkiyi ifade etmesidir. Emek piyasası hakkında genellikle hem işveren hem de işçi bakımından bir bilgi eksikliği söz konusudur. Emek piyasasına arz edilen emek büyük ölçüde heterojenlik gösterir. Tek bir emek piyasası yoktur, farklı birçok iş için binlerce piyasa vardır. Emek piyasalarında grup ilişkilerini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu piyasalardaki karar alıcı birimlerin başında gelen sendikaların davranışlarını belirleyen sosyal, siyasal ve ideolojik bazı etkenler mal piyasalarında yer alan firmaların davranışlarını etkileyen faktörlerden farklıdır. Emek piyasasında işçinin pazarlık gücü nispi olarak azdır. Genellikle bu piyasalarda güç alıcılar lehinedir.

Çalışma çağındaki nüfus ve aktif nüfus nedir?

• Çalışma çağındaki nüfus tanımlanırken, bir yaş sınırlamasından hareket edilir. Genellikle, bu çağın alt sınırı, zorunlu temel eğitimin bitişini ifade ederken; üst sınırı da emeklilik yaşına karşılık gelmektedir. Ülkeler arasında gerek zorunlu temel eğitimin süreleri ve gerekse emeklilik yaşları konusundaki farklılıklar çalışma çağındaki nüfusun uygulamada farklılaşmasına yol açmaktadır. Ancak, ülkeler arasında yaygın olan yaş sınırları 15-64 yaşları arasıdır. Yani, 15-64 yaşları arasındaki kişiler çalışma çağındaki nüfusu oluşturmaktadır.

• Aktif nüfus, çalışma çağında yani 15-64 yaş grubunda olup kurumsallaşmamış nüfustan oluşmaktadır. Kurumsallaşmamış nüfus, Devlet istatistik Enstitüsü’ne göre; “Okul, yurt, otel, çocuk yuvası,huzurevi, özel nitelikli hastane, hapishane, kışla ve orduevi gibi yerlerde ikamet edenlerle yabancı uyruklular dışındaki nüfustur”.

işgücü nedir?

• işgücü, bir ülkedeki emek arzını insan sayıyı yönünden ifade eden bir kavramdır. Başka bir tanımlama ile, bir ülkedeki nüfusun üretici durumda bulunan yani ekonomik faaliyete katılan kısmı dır. Çalışma çağındaki nüfustan, çalışmak istemeyenleri, çalışmasını engelleyen bir sakatlığı olanları, askerlik hizmetini yapanları, ev kadınlarını, öğrencileri ve mahkumlar gibi gözetim altında tutulanları çıkarıp; çalışma çağı dışında olduğu halde çalışmak zorunda olan çocuklarla yaşlıları eklersek sivil işgücüne ulaşılır. Kısaca, işgücü =

istihdam edilenler + işsizler.

Eksik istihdam nedir?

• Eksik istihdam, istihdamın sektörel dağılımı içinde tarımın ağırlıkta olduğu, ücretsiz aile işçilerinin yoğun olarak bulunduğu ve işsizlik sigortası uygulamasının bulunmadığı ülkelerde, işgücünün gereği gibi değerlendirilememesinden kaynaklanan önemli bir sorundur. işsizlik sigortasının bulunmadığı ya da sınırlı olduğu ülkelerde, kişiye işsiz kaldığında, geçimini temin edebilecek bir gelir düzeyi sağlanamamaktadır. Bundan dolayı da kişi, sahip olduğu eğitim ve niteliğe uygun olsun ya da olmasın veya elde edeceği ücret düzeyi ne olursa olsun çalışmak zorunda kalmaktadır. Böylece, kişi işsiz olmaktan

kurtulmakta, ancak bu kez de sorun eksik istihdam olarak ortaya çıkmaktadır.

işgücüne katılma oranı nedir?

• işgücüne katılma oranı, istihdam edilenlerle işsizlerin toplamının oluşturduğu işgücünün aktif nüfusa oranıdır. Bu oran, aktif nüfus içersinde işgücünün nispi ağırlığını gösterir.

Bağımlılık oranı nedir?

• Bir ülke nüfusunun tamamı tüketicidir, ancak çalışma çağındakiler hem tüketici hem de üreticidirler.Üretim-tüketim dengesini sağlamak için üretime katılanların kendileriyle birlikte katılmayanlara da yetecek kadar üretimde bulunmaları gerekir. Bunun ölçüsü bağımlılık oranıdır. Bağımlılık oranı, çalışma çağındaki kişilere bağımlı olan nüfusun kaba

bir ölçüsüdür.

Emek verimliliği nedir?

• Bir ülke nüfusunun tamamı tüketicidir, ancak çalışma çağındakiler hem tüketici hem de üreticidirler. Üretim-tüketim dengesini sağlamak için üretime katılanların kendileriyle birlikte katılmayanlara da yetecek kadar üretimde bulunmaları gerekir. Bunun ölçüsü bağımlılık oranıdır. Bağımlılık oranı, çalışma çağındaki kişilere bağımlı olan nüfusun kaba

bir ölçüsüdür.

İlgili aramalar:

 • aşağıdakilerden hangisi tüketicilerin “rutin tepki davranışı” olarak gösterilebilir?

Mezuniyet ve Sonrası İşlemler

Konu Kasım 15, 2009 tarafından  
AÖF Diğer kategorisine eklenmiştir.

Mezuniyet ve Sonrası işlemler

iktisat, isletme ve Açıkögretim Fakültelerinin dört yıllık bölümlerinden mezun olanlara “Anadolu Üniversitesi Lisans Diploması”, iki yıllık programlardan mezun olanlara “Anadolu Üniversitesi ön Lisans Diploması” verilir.

Mezunlara verilen diploma ve diğer belgelerle ilgili açıklamalar aşağıda verilmektedir.

Diploma

Diplomalar yi! sonu veya bütünleme sınav sonuçlan öğrencilerin eline geççiği tarihten 15 gün sonra hazır olmaktadır.Sınav sonuçlan Fakülteye ulaştıktan sonra mezuniyetle ilgili çalışmalar için gerekli olan 15 günlük süreden önce; çıkma, öğrenim belgesi, yazı gibi mezuniyeti belirten hiçbir belgenin verilmesi mümkün olmamaktadır.Bu nedenle mezunlar Dekanlık., Merkez Büro veya bürolardan diploma dışında herhangi bir mezuniyet belgesi talebinde bulunmamalıdır, bu yöndeki talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

Mezuniyetle ilgili gerekli hazırlıklar bitince diplomalar hemen hazırlanarak mezunlara verilmek üzere bağlı oldukları bürolara gönderilmektedir.Yıl sonu veya bütünleme sınavı sonunda mezun olan öğrenciler, hazırlık için gerekli olan 15 günlük süre sonunda bağlı olduklar! büroya öğrenci kimlik kartıyla bizzat başvurarak imza karşılığında diplomalarını alabilirler. Diplomalar posta ile gönderilmez, mezunların kendisine veya yasal vekiline verilir. Bunların dışında hiç kimseye diploma verilmez.Fakülteye “Öğretim Gideri” ve “Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı” borcu olan öğrencilerin diplomaları borçlarını ödemedikçe verilmemektedir.Evlilik, mahkeme kararı vb. nedenlerle adında, soyadında ve doğum tarihinde değişiklik olan veya ikinci adini öğretimleri süresince kullanmayan son sınıf öğrencileri diplomalar düzenlenmeden, bu kılavuzun

II. 2.7.2. maddesindeki açıklamaya uygun olarak değişiklik ve düzeltmelerini yaptırmaları gerekir.Hazırlanan diplomadaki kimlik bilgilerinin doğruluğunun kontrol edilebilmesi için, diplomanız! teslim alırken kimlik bilgilerinizi gösteren resmi bir belgenin yanınızda bulunması’ gerekir.Ayrıca açıkögretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerden mezun olanların diplomalarının yurtdışındaki üniversitelerdeki denkliğini belirten belgeyi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvurarak almalar! gerekmektedir.

Diploma Eki

“Diploma Eki”, diploma ile birlikte verilen ve verildiği kişinin sahip olduğu derece ve derecenin düzeyi, içeriği ve işlevi hakkında ayrıntılı bilgi vermeyi amaçlayan uluslararası bir belgedir. Bu belge ayrıca ulusa! eğitim sistemini açıklayan bilgileri içermektedir.

“Diploma Eki”, diplomaya ek bir belge olup, diploma yerine kullanılamaz ancak diploma ile birlikte geçerlidir.”Diploma Eki”nin en önemli amaçlarından biri yüksek öğretimde şeffaflığı artırmak ve dolayısıyla derecelerin akademik ve mesleki açıdan adil ve tarafsız bir şekilde değerlendirilmesini sağlamaktır. Diploma Ekinde herhangi bir yargı yada önermeye yer verilmez.İngilizce olarak hazırlanan “Diploma Eki” açikögretim sistemiyle öğretim yapan fakültelerin öğrencilerine 2005-2006 öğretim yılından itibaren mezun olduklarında ücretsiz olarak verilir.

Not Durum Belgesi (Transkript)

Mezun olan öğrencilere “Diploma”, “Diploma Eki (Diploma Supplement)” yanında “not durum belgesi (Transkript)” verilir. Mezunlara diplomalar! ile birlikte

**************************************************************************

verilen not durum belgesi (Transkript) öğrencilerin fakültedeki öğrenimleri süresince sorumlu olup başardıkları derslerin bir dökümüdür. Bunun yanında 1999-2000 öğretim yılı ve daha önceki öğretim yıllarında mezun olan veya kayıt sildiren öğrenciler Merkez Bürodan, sonraki yularda mezun olan veya kayıt sildiren öğrenciler AÖF Bürolarından not durum belgesi alabilirler.

Açıkögretim Fakültesi ön lisans programlarından veya meslek yüksekokullarından mezun olup, dikey geçimle iktisat ve isletme Fakültelerine kayıt yaptırarak mezun olan öğrencilerin, Açıkögretim Sistemiyle Öğretim Yapan Fakülteler Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 22. maddesi uyarınca, basari ve mezuniyet rotunun belirlenmesinde: önceki yüksek öğretim kurumundan almış olduklar! notlar dikkate alınmaz.

Yeniden Lisans ve Ön Lisans Diplomasi Düzenlenmesi

Diplomanın kaybı veya kullanılamaz duruma gelmesi halinde, mezunlara daha önce verilen dip! oradaki bilgilerin aynen yer alması koşuluyla yeni bir diploma düzenlenir. Bu diplomanın ön yüzünde “ikinci Nüsha (Duplikata)” ibaresi yer alır.

“ikinci Nüsha (Duplikata) Diploma” en geç 45 gün içerisinde düzenlenecektir. Diplomasını kaybedenler Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığının T.C. Ziraat Bankası Eskişehir Şubesi 40003689-5001 nolu hesabına 50.00 YTL. tutarında ücreti ödeyip, bankadan aldıkları dekontun aslini dilekçelerine ekleyerek, AÖF bürosuna başvurabilirler.

“ikinci Nüsha (Duplikata) Diploma” düzenlenebilmesi için ödemeniz gereken bedelin bankaya mektup, posta havalesi, EFT, kargo, vb. yolla gönderilmesi halinde işlem yapılmaz ve yatırılan bedel iade edilmez.

Onur ve Yüksek Onur Belgesi

Açıkögretim Sistemine Göre Öğraetim Yapan Fakülteler Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin Ek-1 ve Ek-2 maddeleri uyarınca öğrencilerimize ve mezunlar i-miza verilmek üzere hazırlanan onur ve yüksek onur belgeleri AÖF büroları aracılığı ile teslim edilmektedir.

Mezun Kart:

Anadolu Üniversitesi olarak. Üniversitemiz ve mezunlarımız arasındaki birlik, dayanışma, iletişimi devam ettirmek amacıyla mezunlarımıza “Mezun Kartı” diplomaları ile birlikte verilmektedir.

İlgili aramalar:

 • af diplomalar
 • aöf mezuniyet işlemleri
 • mezuniyet tarihi renme

Aöf Hakkında Merak Edilen Soruların Cevapları

Konu Kasım 15, 2009 tarafından  
AÖF Diğer kategorisine eklenmiştir.

YATAY GEÇİŞ
Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerekayıtlı olan öğrenciler, her ne sebeple olursa olsun; fakülte, bölüm ve programlar arasında yatay geçiş yapamazlar.Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerdeki bölüm ve programlardan, örgün yükseköğretime geçiş yapılamaz. Ancak, örgün öğretimde öğrenci olanlar yatay geçiş yönetmeliği kapsamında yatay geçiş yapabilirler.
***
DİKEY GEÇİŞ
Açıköğretim Fakültesinin iki yıllık ön lisans programından mezun olanlar, “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” uyarınca ÖSYM’ce yapılan dikey geçiş sınavına katılarak örgün öğretime geçiş yapabilirler. ÖSYM’ce yapılan bu sınavlara son sınıfta okuyan öğrenciler ile mezun olanlar ilan edilen süre içerisinde başvurarak katılabilirler. Ayrıca, Meslek Yüksekokulu ve Açıköğretim Fakültesi ön lisans programlarında son sınıf öğrencisi olanlar ile bu okullardan mezun olanlar, açıköğretim sistemiyle öğretim yapan İktisat ve İşletme Fakültelerine, Üniversitemizce ilan edilen koşulları yerine getirdikleri takdirde dikey geçişle kayıt yaptırabilirler. Başvuru ve kayıt koşulları her yıl ilan edilmekte ve bu koşulları yerine getirenler, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 3. sınıfa doğrudan veya lisans öğrenimine hazırlık programına kayıt yaptırabilmektedirler

Herhangi bir üniversitenin örgün bölümlerinde okuyan öğrenciler ve örgün eğitim mezunları, gerekli koşulları yerine getirerek Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)’na tekrar girmeden, aynı zamanda Anadolu Üniversitesinin uzaktan eğitim veren Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans ve ön lisans programlarına da kayıt yaptırarak farklı bir alanda kendilerini geliştirme fırsatı bulmaktadır.
Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir örgün Meslek Yüksekokulu programlarında kayıtlı öğrenciler ile bu programlardan mezun olanlar ise istedikleri takdirde, okumakta veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

Ev İdaresi,
Sosyal Bilimler,
Halkla İlişkiler,
Yerel Yönetimler,
Dış Ticaret,
Muhasebe,
Turizm ve Otel İşletmeciliği,
Bankacılık ve Sigortacılık,
Büro Yönetimi ve Sekreterlik,
Sağlık Kurumları İşletmeciliği,
İlahiyat,
Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans,
Tarım Önlisans,
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
programlarının birinci sınıfına;
Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir örgün lisans programlarında kayıtlı öğrenciler ile bu programlardan mezun olanlar ise istedikleri takdirde, okumakta veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinin
İktisat,
Maliye,
Kamu Yönetimi,
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,
bölümlerinden birine,
İşletme Fakültesinin İşletme Bölümüne veya
Açıköğretim Fakültesi önlisans programlarının birinci sınıfına başvurabilirler.

1) Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerde sınıf geçme sistemi uygulanır.Ancak,bulunduğu sınıftaki derslerin en çok ikisinden başarısız olanlara bir üst sınıfın dersleri verilir.Üç veya daha fazla dersten başarısız olanlar, başarısız oldukları dersleri tekrar ederler, bu öğrenciler üst sınıftan ders alamazlar.

2) Birinci sınıf derslerinin tümünden başarılı olamayan öğrenciye üçüncü ve dördüncü sınıftan, ikinci sınıf derslerinin tümünden başarılı olamayan öğrenciye dördüncü sınıftan ders verilmez.

3) AÖF öğrencileri her yıl kayıt yenilemek zorundadırlar.İki yıl üst üste kaydını yenilemeyen öğrencilerin fakülteden kayıtları silinir.

4) Her öğretim yılında birer kez ara, yıl sonu ve bütünleme sınavı yapılır.

5) Öğrenciler, sınavlara girebilmek için kendilerinden istenen belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

6) Her ne sebep ve mazeretle olursa olsun, sınavlara katılamayan öğrenciler için telafi sınavı yapılmaz.Ancak ara sınava katılamayan öğrenciler, ara sınav notu sıfır (0) kabul edilerek, isterlerse yıl sonu ve bütünleme sınavlarına katılabilirler.

7) Sınavlarda değerlendirme (100) tam puan üzerinden yapılır.Her ders için başarı notu, ara sınav notunun %30’u ile yıl sonu veya bütünleme sınavı notunun %70’i toplanarak bulunur.Bir dersten başarılı sayılabilmek için yukarıdaki değerlendirmeye göre b bulunan başarı notunun en az (50) olması gerekir.Başarı notu küsurlu çıkarsa en yakın tam sayıya yuvarlanır.

Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırdıkları yıldan başlamak üzere önlisans için 4, lisans için 7 yıl süresince öğrencilik haklarından yararlanabilirler.Öğrenciler kayıt yenilemedikleri yılda öğrencilik haklarından yararlanamazlar.Kayıt yenilemedikleri öğretim yılları 4 ve 7 yıllık öğretim süresinin hesabına yazılır.

9) Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerde kayıtlı olan öğrenciler, her ne sebeple olursa olsun ; fakülte, bölüm, ve programlar arasında yatay geçiş yapamazlar.

10) Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerdeki bölüm ve programlardan, örgün yükseköğretime geçiş yapılamaz.

11) 1. ve 2. sınıf derslerinin tamamından başarılı olan iktisat ve işletme fakültesi öğrencilerine Merkez Bürodan yazılı olarak istemeleri halinde önlisans diploması verilir.

Önlisans diploması almak için kayıt sildirmek gerekli değildir.

12) İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencilerinden 1. ve 2. sınıf derslerinin tümünden başarılı olanlara fakültelerinden kayıtlarını sildirmek koşuluyla önlisans diploması verilmektedir.

13) Diplomalar, yıl sonu ve bütünleme sınav sonuçlerı öğrencilerin eline geçtiği tarihten 15 gün sonra hazır olmaktadır.

14) Sınavlara en geç bir hafta kala sınava giriş belgesi eline geçmeyen öğrenciler bağlı bulundukları AÖF bürolarına başvurarak yedek sınava giriş evrakını alabilirler.

15) Cevap kağıdının işlenmesi gereken sütun yerine başka bir derse ait sütunun işaretlenmesi halinde optik okuyucu sınav sonucunu sıfır olarak değerlendirir.Bu durumda cevap kağıdının yeniden değerlendirilmesi mümkün değildir.Bu nedenle cevap kağıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütun kodlanmalıdır.

16) Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri kaydedildikleri ve bulundukları sınıf, bölüm ve programda okutulan derslerin tümünü almak zorundadırlar. Öğrencilere yükseköğretim kurumlarında (açıköğretim sistemine göre öğretim yapan yapan fakülteler dahil) daha önce okudukları ve başardıkları dersler dolayısıyla hiçbir şekilde muafiyet tanınmaz.

17) Öğrencilere paso verilmesi, ilgili belediyelerin bu konudaki kurallarına göre, her ilde ayrı organizasyon yapılmasını gerektirmektedir.Bu nedenle paso almak isteyen öğrencilerin yapması gereken işlemler, bağlı bulundukları bürolar tarafından duyurulmaktadır.

18) AÖF bürolarında yürütülen büro hizmetlerinden artık hiçbir şekilde bedel alınmayacaktır

SINIF GEÇME

Ø Sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta, bilgisayarla değerlendirilmektedir.

Ø Her dersin başarı notu, ara sınav notunun %30 ile yıl sonu ve bütünleme sınav notunun %70 toplanarak bulunur.

Örnek: Arasınav notu 70, yıl sonu notu 60 olan öğrenci;

Arasınavın ağırlığı %30 olduğuna göre,

70 . 30 : 100 = 21 not alacaktır.

Yıl sonu sınavının ağırlığı %70 olduğuna göre,

60 . 70 : 100 = 42 not alacaktır.

Arasınav ve yıl sonu sınavının not toplamı

20 + 42 = 63 başarı notunuz olacaktır.

Ø Bir dersten başarılı olabilmek için başarı notunun 50 ve daha yukarısı olmalıdır.

Ø Ara sınavı, bütünleme sınavını da aynı şekilde etkilemekte, bu sınavlardaki başarı notuda hesabı da yukarıdaki örnekteki gibi yapılmaktadır.

Ø Ara sınavına girmeyen öğrenciler, yıl sonu ve bütünleme sınavına girdikleri takdirde, aldıkları notun %70’nin 50 ve daha yukarısı olursa bu dersten başarılı sayılır.

Ø Bulunduğu sınıftaki derslerin en çok 2.sinden başarısız olanlar bir üst sınıfa geçer. Bu ders sayısı 3 ve daha fazla olursa, başarısız sayılırlar. Bu durumdaki öğrenciler bu derslerin sınavına girerler. Ancak üst sınıftan ders alamazlar.

Ø Bulunduğunuz sınıfın tüm derslerinden geçtiniz doğrudan üst sınıfa geçiyorsunuz.

Ø Bulunduğunuz sınıfın derslerinden iki dersten başarısızsınız, üst sınıfa borçlu olarak geçiyorsunuz.

Ø Ancak bu iki dersin sınavını da bulunduğunuz sınıfta vermek durumundasınız.

Ø Bu iki dersin 1’den başarılı, 1’den başarısız olursanız, bulunduğunuz sınıftan bir üst sınıfa geçemiyorsunuz.

Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, askerlikle ilişkisi olan kayıtlı tüm öğrenciler için Ekim ayı içinde ayrı ayrı öğrenci durum belgesi düzenlenmekte ve ilgililerin askerlik şubesine toplu olarak gönderilmektedir.

Fakültece zamanında öğrenci durum belgesi gönderilmiş olmasına rağmen bazı askerlik şubeleri öğrencilerimize duyuru çıkararak öğrenci durum belgesi istemektedir. Böyle bir durumla karşılaşan öğrenciler askerlik şubeleri ile görüşerek, Fakültece öğrenci durum belgesi gönderileceğini bildirmelidirler. Bu girişimleri de sonuç vermezse, AÖF Büroları’na başvurarak yeniden öğrenci durum belgesi düzenlettirerek şubesine gönderilmesini isteyebilirler.

Öğrenci durum belgesinin, AÖF Büroları’na bizzat başvurularak alınabileceği gibi, posta yoluyla da istemek mümkündür. Posta yoluyla öğrenci durum belgesi almak isteyen öğrenciler, bedel ödeyerek başvurdukları takdirde ilgili askerlik şubelerine öğrenci durum belgesi gönderilecektir.

29 yaşını doldurmuş öğrencilerimize askerlik kanunu gereğince öğrenci durum belgesi verilmemektedir. Ayrıca, kayıt olduğu yıldan başlamak üzere, kaydını yeniletmediği süreler de dahil olarak İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencilerinden 7. yılını dolduran, Açıköğretim Fakültesi Önlisans programı öğrencilerinden 4. yılını dolduranlara, öğrencilik haklarından yararlanamadıkları için, öğrenci durum belgesi verilmemektedir. Ancak bu durumda olan öğrencilere istedikleri takdirde yukarıdaki yasal durumu tespit eden bir yazı Bürolarca verilmektedir.

Öğrenciliğini devam ettirerek askere gitmek isteyen öğrencilerimize “askere alınmasında fakültemizce sakınca yoktur” ibareli yazı düzenlenmekte olup, bazı askerlik şubeleri bu yazılarla öğrencilerimizin kaydının silinmesini istemeden askere sevk yapabilmektedir.

Öğrenci belgesi ve öğrenci durum belgesi bedelini bankaya yatırmayan ve banka dekontunun aslını dilekçeye eklemeyen, ayrıca hangi belgeyi istediğini açıkça yazmayan öğrencilerin istekleri yerine getirilmeyecek ve başvurularına cevap verilmeyecektir

Bütünleme sınavları sonunda kayıtlı öğrencilerden askerlikle ilişkisi olanlar için 31 Ekim’e kadar ayrı ayrı öğrenci durum belgesi düzenlenmekte ve ilgililerin askerlik şubesine toplu olarak gönderilmektedir.

Fakültece zamanında öğrenci durum belgesi gönderilmiş olmasına rağmen bazı askerlik şubeleri öğrencilerimize duyuru çıkararak, öğrenci durum belgesi istemektedirler. Böyle bir durumla karşılaşan öğrenciler, askerlik şubeleri ile görüşerek Fakültece öğrenci durum belgesi gönderileceğini bildirmelidirler. Bu girişimleri de sonuç vermezse AÖF Bürolarına başvurarak yeniden öğrenci durum belgesi düzenlettirerek askerlik şubesine gönderilmesini isteyebilirler

Bütünleme sınavları sonunda kayıtlı öğrencilerden askerlikle ilişkisi olanlar için 31 Ekim’e kadar durum-larına ilişkin bilgi Askeralma Dairesi Başkanlığı’na toplu olarak gönderilmektedir.

Fakültemizce, öğrencilik durumu zamanında bildi-rilmiş olmasına rağmen bazı askerlik şubeleri öğ-rencilerimize duyuru çıkararak öğrenci durum bel-gesi istemektedirler. Böyle bir durumla karşılaşan öğrenciler, AÖF bürolarına başvurarak öğrenci durum belgesi düzenlettirerek askerlik şubelerine verebilirler.

İlgili aramalar:

 • aöf hakkında yorumlar
 • aöf hakkında
 • kamu yönetiminden hukuk bölümüne geçiş

Tarım Programı 1.Sınıf 2008 Final Soruları

Konu Kasım 15, 2009 tarafından  
AÖF Çıkmış Sorular kategorisine eklenmiştir.

Dosyada Tarım Programı 1.Sınıf 2008 Final Sorularını bulabilirsiniz.İyi çalışmalar.

Dosyayı indirmek için linke tıklayın http://rapidshare.com/files/256813391/2008_final_s__305_nav__305_.rar.html

İlgili aramalar:

 • aöf tarım bölümü çıkmış sorular
 • tarım önlisans çıkmış sorular
 • aöf tarım çıkmış sorular
 • aöf tarım dersleri
 • aöf adalet çıkmış final soruları
 • af tarm blm km sorular

2000-2006 Arası 1. Sınıf İngilizce Final Soruları ve Cevapları

Konu Kasım 15, 2009 tarafından  
AÖF Çıkmış Sorular kategorisine eklenmiştir.

Dosyada 1. Sınıf İngilizce dersi 2000-2006 yılları final soruları yer almaktadır.Dosyayı indirdikten sonra GOM Player adlı programla açabilir, soruları görebilirsiniz.

Dosyayı indirmek için linke tıklayın : http://rapidshare.com/files/116948384/ingilizce_2006-2000.rar.html

GOM Player’i indirmek için linke tıklayın : http://www.inndir.com/GOM_Player-37149p.html

İlgili aramalar:

 • aöf 1 sınıf ingilizce çıkmış sorular
 • af ingilizce 1 km sorular
 • aöf 1 sınıf ingilizce final çıkmış sorular
 • AÖF 1 SINIF İNGİLİZCE SORULARI

Sonraki Sayfa »