Türk Vergi Sistemi 1 Konu Özeti

Konu Eylül 30, 2009 tarafından  
3.Sınıf Ders Notları, AÖF Ders Notları kategorisine eklenmiştir.

Türk Vergi Sistemi 1 Konu Özeti


Gelir Vergisi Kanununa göre, gelirin gerçeklik özelliği muhaseben denetimini gerekli kılar.
Vergi borcunun meydana gelebilmesi için gereklin olanlar: Vergiyi koyan bir kanunun bulunması. Bütçe kanunu ile izin verilmesi. Vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesi. Verginin tarh edilmesi.
Kanunda özeln olarak sayılan ticari kazançlar: Maden ocağı işletilmesi. Coberlik faaliyetleri. Özel okul işletilmesi. Gayrimenkul alım satım işiyle sürekli uğraşılması.
n Bir vergilendirme döneminde dönem sonu öz sermayesi 40 milyar, dönem başı öz sermayesi 25 milyar olan 1.sınıf tüccar A’nın aynı dönemde işletmeden çektiği değer, 6 milyar ve işletmeye eklediği değer 4 milyar olduğuna göre A’nın ticari kazancı17 milyardır. 40-25=15, 15-4=11, 11+6=17
Dönem başı mal mevcudu 3,n dönem içi mal alışları2, kira tel ve aydınlatma gideri 1, dönem sonu mal mevcudu 4, dönem içi yapılan satışlar 3 milyardır. Bu bilgilere göre 2.sınıf tüccar B’ nin ticari kazancı1 milyardır. gider:3+2+1=6, gelir: 3+4=7,
7- 6=1
n 1.sınıf tüccar A’nın işyeri aydınlatma, ısıtma,tel ve işçilik giderleri 4, işçiler için ödenen sigorta primleri 1 milyar, demirbaşamortismanları500 milyon, işyeri emlak vergisi 500 milyon ve ödemiş olduğu para cezaları500 milyon olduğuna göre tüccar A’nın hasılattan indireceği gider 6 milyardır. 4+1+0,5+0,5=6 , ceza inmez.
Dar mükellefiyete tabi ve kara ulaştırman işleriyle uğraşan mükellefin 1999 yılında elde ettiği hasılat 50 milyar olduğuna göre mükellefin vergiye tabi geliri 6 milyardır. 50*%12=6 milyar.
Serbestn meslek kazancı elde edenler yatırım indiriminden yararlanamaz.
Eskişehirn organize sanayi bölgesinde 1999 yılında 60 milyar tutarında yatırımı gerçekleştiren 1.sınıf tüccar A’nın yararlanacağı yatırım indirimi 60 milyardır.
Zirai kazancın tespitinde gider olarak indirilenler: İşletmeyle ilgilin ilama dayalı tazminatlar. İşçilerin yemek ve tedavi giderleri. Tohum ve gübre giderleri. Kira giderleri
Serbest meslek faaliyetinde bulunan kolektifn şirketin geliri “serbest meslek kazancı” gelir unsurunun kapsamına girer.
n Biletle girilen yerlerde, faaliyette bulunan dar mükellefin safi serbest meslek kazancı: Hasılattan resimler çıkarıldıktan sonra elde edilen tutarın yarısıdır.
Serbest meslek faaliyetinin özellikleri: Faaliyetin bağımsız olması. Şahsin sorumluluk altında yapılması. Uzmanlığa dayanması. Faaliyetin sürekli olması.
TBMM üyelerine faaliyetleri dolayısıyla ödenen para ve benzeri menfaatlern kazanç türlerinden ücret içinde vergilendirilir.
Yıllık özel indirimn tutarı113 400 000 TL olarak kabul edildiğinde, çalışma gücünün %80’ini yitirmiş olan hizmet erbabının yararlanacağı sakatlık indirimi 113400000*8=907200000 TL dir.
Gayrimenkul sermaye iradının tespitinde gider olarak indirilenler:n Aydınlatma ve ısıtma giderleri. İdare giderleri. Sigorta giderleri. Kiralanan mallar için ödenen vergi, resim ve harçlar.

1999 yılında satın alınann bir gayrimenkul yıllık 1 milyar TL’ye kiraya verilmiştir. Herhangi bir kira takdiri yapılmamış olan bu binanın vergi değeri 40 milyar TL’ sı olduğuna göre 1999 yılı emsal kira bedeli 2 milyardır. 40*%5=2
Menkul sermaye iradı olann gelirler: Hisse senetlerinin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen gelirler. Mevduat faizi. Hisse senetleri kar payı. İştirak paylarından doğan kazançlar.
Mükellef A 1999 yılında B anonim şirketinden 30 milyar TL karn payı elde ettiğine göre mükellefin vergi alacağı6 milyardır. 30*1/5=6
n Ferdi bir işletmenin kanuni mirasçılara devrinden doğan kazançlar vergilendirilmeyecek değer artış kazancıdır.
Değer artış kazançlarınınn tespitinde maliyet bedeli bilinmiyorsa maliyet bedeli yerine takdir komisyonlarınca belirlenecek bedel esas alınır.
Hilafına hüküm olmadıkçan gelir vergisi, mükellefin veya vergi sorumlusunun Beyan işlemi üzerine tarh olunur.
Gelirden yapılacak mahsup ve indirimler: Geçmiş yıl zararları.n Özel indirim. Sakatlık indirimi. Yabancı ülkelerde ödenen vergiler
n Kaynakta kesintiye tabi tutulan vergiler, vergi sorumlusu tarafından vergi dairesine ödenir.
Münferit beyanname, kazanç ve iratların iktisapn tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde verilmelidir.
Müteşebbisin işen başladığı zaman işletmeye koyduğu ekonomik değerlerin toplamına sermaye denir.
Basit usule tabi olan mükelleflerin defter tutma zorunlulukları yoktur.n
Dönem sonu öz sermayesi 30 milyar TL, dönem başı öz sermayesi 25 milyar TLn olan çiftçi A’nın işletmeden çektiği değer 2 milyar TL, işletmeye eklediği değer ise 3 milyar TL dir. Buna göre çiftçi A nın zirai kazancı4 milyardır. 30-25=5, 5+2=7,
7- 3=4
Konser veren müzik sanatçılarının, gümrükn komisyoncularının, serbest meslek faaliyetinde bulunan kolektif şirket ortaklarının, dava vekillerinin kazancı Serbest meslek kazancıdır.
Ücretinn safi tutarının belirlenmesinde indirilecek giderler: Kamu kuruluşları için yapılan yasal kesintiler, emekli sandıklarına yapılan ödemeler, şahıs sigortası primleri, özel indirim
Başka bir geliri olmayan mükellef A 1999 yılından bir gayri menkulünü mesken olarak kiraya vermiş ve yıllık 3 240 000 000 TL kira geliri elde etmiştir. Buna göre, götürü gider indiriminden yararlanan mükellefin vergiye tabi kazancı2 250 000 000 TL dir. (İstisna tutarı240 000 000 TL olarak uygulanacaktır.) 3 240-240=3000 , 3000*%25=750, 3000-750= 2 250
Alacakn faizi menkul sermaye iradıdır.
Ücret,mevduat faizi, konut kirası, tahviln faizi vergi kesintisine tabidir. İşyeri kirası vergi kesintisine tabi değildir.
Tutulması zorunlu olan defterlerin veya verilen beyannamelerin gerçekn durumu yansıtmadığına dair delil bulunursa vergi Res’en tarh yöntemi kullanılarak tarh edilir.
1999 yılında yalnız gayrimenkul sermaye iradın elde eden mükellefler, beyannamelerini Ocak ayında vermek zorundadırlar.

Türkiye’de vergi beyannamelerinin ancak %4-5 inin denetimn elemanlarınca incelenip diğer mükelleflerin denetlenememesinin en önemli nedeni denetim elemanlarının yeterli bilgi düzeyine sahip olmamalarıdır.
Gelirn vergisi mükellefleri ile sermaye şirketleri her yıl Mayıs ayının sonuna kadar vergi tarhına esas olan kazançları ile bunlara isabet eden vergi tutarlarını gösteren levhayı merkezlerine veya şubelerine asmak zorundadırlar.
Halktann katılım belgeleri karşılığında toplanacak paralarla, belge sahipleri adına riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre menkul kıymet yatırım portföyü işletmek amacıyla kurulan mal varlığı olarak tanımlanan menkul kıymetler yatırım fonları Bankalar tarafından kurulabilir.
Yalnızn ortaklarıyla iş yapan bir tüketim kooperatifinin gıda ve giyecek iş hacmi 5 milyar TL; genel iş hacmi 10 milyar TL ve dönem sonu safi kazancı2 milyar ise kooperatifin vergiye tabi kazancı 1 milyar TL’dir 5/10* 2=1 risturn istisnasıdır.
2-1=1 milyar vergiye tabi kazançtır. Risturn istisnası= (Ortaklarla iş hacmi/Genel iş hacmi) * Dönem sonu safi kazanç
Kurumunn tesis edilmesi veya yeni bir şube açılması nedeniyle ve karşılığında maddi bir kıymet elde edilmeden yapılan ve kurumlar vergisinde matrahın saptanmasında indirimi kabul edilen gider ilk tesis ve örgüt gideridir.
Kurumlar vergisin kanununa göre indirilebilecek giderlerden biri Faizsiz kredi verenlere ödenen kar paylarıdır.
İnfisah, iflastan başka bir nedenden kaynaklanmışsan tasfiyenin başlangıç tarihi infisahın Ticaret siciline tescil ettirildiği tarihtir. İflas varsa ticaret mahkemesinde iflasın açılma tarihidir.
Özeln hesap dönemi 1 Ekim 1998-30 Eylül 1999 tarihleri arasında olan bir kurum, kurumlar vergisi beyannamesini hesap döneminin kapandığı ayı izleyen 4.ay içinde vermek zorundadır. Ocak 2000
Doğal afetler nedeniyle inşa edilen binalardan geçici muafiyet 10 yıl süreyle uygulanır.
Motorlu Taşıtlar vergisi,n taşıtların kayıt ve tescilin yapıldığı vergi dairesince her yılın Ocak ayı başında yıllık olarak tahakkuk ettirilir.
Veraset yoluyla intikallerden ölüm Türkiye’de
meydana gelmiş ve mükellefler de Türkiye’de
meydana gelmiş ve mükellefler de Türkiye’de bulunuyorlarsa, Veraset ve İntikal Vergisi beyannamesi 4 ay içinde verilmelidir. Mükellef yabancı ülkede ise 6 ay içinde verilmelidir.
Katma değer vergisinde matraha dahil edilenler: Yükleme ven boşaltma giderleri. Faiz. Sigorta giderleri. Vade farkı.
Bir takvim yılın içinde ayrı ayrı işlemlerle hem vergi ziyaına neden olan hem de usulsüzlük suçu işleyen mükellefe her iki suç için ayrı ayrı ceza kesilir.
1.1.1999n tarihinden itibaren işlenen bir vergi suçu ile vergi kaybına sebebiyet verilirse Vergi ziyaı cezası uygulanır.
Temyiz davalarında Danıştay bir üst derecen mahkemesi olarak görevlidir.
Vergiye müteallik hesaplarda veyan vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınması halinde Düzeltmeye başvurulur.
Borçlu belirlin sürede teminat göstermemiş olursa, Borçludan teminat istenmesini gerektiren durumlar varsa, Borçlunun ikametgahı bilinmiyorsa, Borçlu kaçmışsa ihtiyati hacze gidilemez.
Gelir Vergisi Kanununun ikametgahı Türkiye’de bulunanların Türkiye’de yerleşmiş kabul etmesi Tam mükellefiyet vergicilik kavramının bir gereğidir.
Limited şirket ortaklarının kazancı ticari kazanç olarakn vergilendirilemez.
Yeni işe başlayanlar basit usulde vergilendirilir.n
Yeniden değerleme oranının %80 olarak belirlendiğini varsayarsak 1999n yılında teşvik belgesiz yatırımlarda uygulanacak olan değerleme oranı yüzde sıfır olur.
Zirai kazancın gerçek usulde tespitinde indirilecek giderler:n Tohum, gübre, yem ve ilaç giderleri. İşletmede çalışanlara ödenen ücretler. Kira karşılığı kullanılan üretim araçları için yapılan ödemeler. İşletmeyle ilgili olarak ödenen sözleşmeye dayalı tazminatlar.
Doktor, Gümrükn komisyoncuları, Dava vekilleri, Konser veren müzik sanatçıları serbest meslek erbabıdır.
Ücreti asgari ücrete bağlı olarak tespit edilenler: Kazançların basit usulde tespit edilenlerin yanında çalışanlar. Serbest meslek erbabı yanında çalışanlar. Gayrimenkul sermaye iradı elde edenlerin yanında çalışanlar. Özel inşaatlarda çalışan işçiler.
1999 yılında 2 240 000 000 TL meskenn kirası elde eden, başka bir geliri olmayan ve götürü gider indiriminden yararlanmak isteyen mükellef A’nın vergiye tabi kazancı1 500 000 000 TL’dir. ( İstisna 240 000 000 TL olarak dikkate alınacaktır. ) 2 240 – 240=2000, 2000*25/100=500 milyon. , 2milyar-500 milyon=1 500 000 000
1999 yılından bir kurumdan 21 000 000 000 kar payı alan tam mükellef bir gerçek kişinin 1999 yılında vergi alacağı4 200 000 000. Vergi alacağı%20 dir.
Diğer kazanç ven irat olarak menkul kıymetlerin elden çıkarılmasında iktisap bedeli tevsik edilemiyorsa Rayiç bedel iktisap bedeli olarak kabul edilir.
Serbestn meslek erbabına yapılan ödemeler gelir vergisi kesintisine tabidir.
1n milyar TL tutarındaki vergi borcunu vade tarihinden itibaren 6 ay sonra ödeyen mükellefe tahakkuk ettirilecek gecikme zammı600 000 000 TL dir. Her ay %10 gecikme zammı alınır. 1 milyar* % 60=600 milyon.
Vergi denetimn elemanlarınca yapılan vergi incelemesinin temel amacı vergi alacağını güvence altına almaktır.
Kurumlar vergisi mükellefi olan kooperatiflerinn özellikleri: Tüzel kişiliğe sahip olmamaları. Kooperatiflerin en az 7 üye ile kurulması. Kar amacıyla kurulmaması. Ortakların değişir nitelikte olması.
n X Anonim şirketi 1999 yılında 100 milyar TL kurum kazancı elde etmiş ve aynı yıl Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan bir vakfa makbuz karşılığı 15 milyar TL bağışta bulunmuştur. Buna göre, 1999 yılında kurumun indirebileceği bağış ve yardım tutarı5 milyar TL ‘dir. 15-5=10 milyar indirme. 100*%5=5 milyar indirilecek.
Tasfiye karı, tasfiye durumundaki bir kurumda vergi matrahının oluşturur.
Vergi değeri 10 milyar TL olarak beyan edilen ve 5 yıl süre ilen geçici muafiyetten yararlanan bir mesken için ödenecek emlak vergisi 7 500 000 TL’dir. Muafiyetten yararlanılacak miktar, vergi değerinin 1/4’üdür. 10 milyar*1/4=2 500 000 000 vergi dışıdır. Ödenecek vergi 7.5 milyar üzerinden ödenecek. Mesken vergisi binde 1 dir. 7.5*1/1000=7.5 milyon

Veraset ven intikal vergisinde, veraset yoluyla intikallerde vergi, ölen kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki vergi dairesidir.
Katma değer vergisinde,n bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesine Teslim denir.
Katman değer vergisi matrahına Taşıma ve yükleme giderleri, Sigorta giderleri, Komisyon, Vade farkı dahil edilir.
Bölge idare mahkemeleri bölgeninn coğrafi durumu göz önüne alınarak Adalet Bakanlığı tarafından kurulur.
n Mükellef bir belediye vergisi için vergi davası açma süresi geçtikten sonra 5 yıllık zamanaşımı süresi içinde vergi hatasının düzeltilmesi yoluna gitmiş ve
isteği reddedilmiştir. Bu durumda mükellef şikayet yoluyla Belediye Başkanına başvurabilir.
Kararların düzeltilmesinin nedenleri: Kararlaran etkisi olan iddiaların kararda karşılanmaması.
Kararda birbirine aykırı hükümler bulunması.
Kararların usule aykırı bulunması. Kararların
kanuna aykırı bulunması.
Borçlunun mallarını kaçırması tehlikesi olduğun durumlarda İhtiyati haciz’e başvurulur.

Tüm Üniversite Öğrencilerine ve Mezunlarına Sınavsız İkinci Üniversite Olanağı

Konu Eylül 25, 2009 tarafından  
AÖF Haberler kategorisine eklenmiştir.

Tüm Üniversite Öğrencilerine ve Mezunlarına Sınavsız İkinci Üniversite Olanağı

Herhangi bir üniversitenin örgün bölümlerinde okuyan öğrenciler ve örgün eğitim mezunları, aşağıda belirtilen koşulları sağlamaları halinde Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)’na tekrar girmeden, aynı zamanda Anadolu Üniversitesinin uzaktan eğitim veren Açıköğretim Fakültesi Ön Lisans (Kontenjanlı programları hariç), İktisat ve İşletme Fakültesi lisans programlarından sadece birine kayıt yaptırarak farklı bir alanda kendilerini geliştirme fırsatı bulmaktadır.

2 veya 4 yıllık örgün yükseköğretim bölümlerinde kayıtlı öğrenciler veya mezunlar istedikleri takdirde, okumakta veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere uzaktan eğitim sistemine göre eğitim yapan Fakültelerin ön lisans veya lisans programlarına kayıt yaptırabilirler.

İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptırılabilecek lisans programları,

 • Felsefe, (Açıköğretim Fakültesi)
 • Sosyoloji, (Açıköğretim Fakültesi)
 • Türk Dili ve Edebiyatı, (Açıköğretim Fakültesi)
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, (İktisat Fakültesi)
 • İktisat, (İktisat Fakültesi)
 • Kamu Yönetimi, (İktisat Fakültesi)
 • Maliye, (İktisat Fakültesi)
 • Uluslararası İlişkiler, (İktisat Fakültesi)
 • İşletme, (İşletme Fakültesi)
 • Konaklama İşletmeciliği, (İşletme Fakültesi) *

Lisans programlarının birinci sınıfına veya

İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptırılabilecek Açıköğretim Fakültesi ön lisans programları

 • Adalet,
 • Ağırlama Hizmetleri, (Turizm Otel İşletmeciliği) *
 • Bankacılık ve Sigortacılık,
 • Büro Yönetimi ve Sekreterlik,
 • Dış Ticaret,
 • Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtım,
 • Emlak ve Emlak Yönetimi,
 • Ev İdaresi,
 • Fotoğrafçılık ve Kameramanlık,
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım, (Halkla İlişkiler)
 • İlahiyat,
 • İnsan Kaynakları Yönetimi, (İnsan Kaynakları)
 • İşletme Yönetimi,
 • Kültürel Miras ve Turizm,
 • Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans,
 • Lojistik,
 • Marka İletişimi,
 • Medya İletişim,
 • Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası,
 • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, (Muhasebe)
 • Özel Güvenlik ve Koruma, **
 • Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi,
 • Radyo ve Televizyon Programcılığı,
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği,
 • Sosyal Bilimler,
 • Sosyal Hizmetler,
 • Spor Yönetimi,
 • Tarım Önlisans,
 • Yerel Yönetimler,

Ön lisans programlarının birinci sınıfına kayıt yaptırabilirler.

* Bu programa alınacak öğrenciler 3 ay süreli zorunlu staj yapacaklardır.

** Özel Güvenlik ve Koruma Ön Lisans Programına kayıt yaptıracak adaylar kayıt için tam teşekküllü resmi bir hastaneden, bu mesleği yapmayı engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını, erkek adayların 1.75m’den, kız adayların 1.65m’den kısa olmadığını belgeleyen yeni tarihli heyet raporu ile sabıka kayıtlarının olmadığını gösteren belgelerini kayıt için AÖF bürosuna vermeleri gerekmektedir.

2009-2010 Öğretim yılı için planlanan başvuru tarihi ve kayıt tarihi aşağıda verilmiştir.

Planlanan İnternet Başvuru Tarihi Planlanan AÖF Bürosundan Kayıt Tarihi Planlanan AÖF Bürosundan Mazeretli Kayıt Tarihi
26 Ekim 2009 – 25 Kasım 2009 26 Ekim 2009 – 20 Kasım 2009 21 Kasım 2009 – 25 Kasım 2009

http://aofkayit.anadolu.edu.tr adresinde ”İkinci Üniversite” linkini tıklayarak başvurularını yapabilirler.
İnternet sitesinden başvuru yapmak,yazıcıdan döküm almak ve bankaya gerekli ücreti yatırmak kayıt için yeterli değildir. Kayıt kılavuzunda açıklanan tüm kayıt belgelerini, kayıt süresi içerisinde mutlaka AÖF bürosuna teslim etmeniz gerekir. Aksi takdirde kaydınız yapılmamış olur.

Muhasebenin Temel Kavramları ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri Konu Özeti

Konu Eylül 24, 2009 tarafından  
1.Sınıf Ders Notları, AÖF Ders Notları kategorisine eklenmiştir.

Muhasebenin Temel Kavramları ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri Konu Özeti


Muhasebe kavram ve ilkelerinin genel kabul görmüş olma özelliği, bunların evrensel nitelikte ve yaygın uygulama alanına sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Muhasebenin temel kavramları 12 adettir.
l – Sosyal sorumluluk kavramı:
Muhasebe bilgilerinin düzenlenip sunulmasında tüm toplumun çıkarlarının gözetilmesi ve dolayısıyla gerçeğe uygun, tarafsız ve dürüst davranılması gereğini ifade eder.
2- Kişilik kavramı :
İşletmenin, işletme sahibinden ve diğer kişilerden ayrı olduğunu, işletmenin muhasebe işlemlerinin sadece bu kişilik adına yürütülmesi gerektiğini öngörür. Bilanço eşitliğide bu kavrama dayanır.
3- İşletmenin sürekliliği kavramı :
İşletmelerin faaliyetlerini bir süreye bağlı olmaksızın sürdüreceğini ifade eder. Bu kavram maliyet esasının temelini oluşturur.
4- Dönemsellik kavramı;
İşletmenin ömrünün belli dönemler bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanmasıdır. Gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi, aynı döneme ait gelir ve giderlerin karşılaştırılması gereğini ifade eder.
5- Parayla ölçülme kavramı :
Parayla ölçülebilen iktisadi olayların ve işlemlerin muhasebeye ortak bir ölçü olarak para birimiyle yansıtılmasını ifade eder. Enflasyonun ençok etkilediği kavramdır.
6- Maliyet esası kavramı :
İşletme tarafından edinilen varlık ve hizmetlerin muhasebeleştirilmesinde, bunların elde edilme maliyetlerinin esas alınması gereğini ifade eder.
7- Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı :
Muhasebe kayıtlarının gerçek durumu yansıtan ve usulüne uygun olarak düzenlenmiş objektif belgelere dayandırılması ve muhasebe kayıtlarına esas alınacak yöntemlerin seçilmesinde tarafsız ve ön yargısız davranılması gereğini ifade eder.
8- Tutarlılık kavramı :
İşletmenin muhasebe politikasının birbirini izleyen dönemlerde de aynı şekilde uygulanması gereğini ifade eder.
9- Tam açıklama kavramı :
Mali tabloların yeterli, açık ve anlaşılır olması gereğini ifade eder.
1O- İhtiyattık kavramı :
Gelecekte ortaya çıkabilecek gider ve zararlar gibi işletmenin karşılaşabileceği risklerin gözönüne alınması gereğini ifade eder.
11-Önemlilik kavramı:
Bir hesap kalemi ve tabi mali bir olayın nisbi ağırlık ve değerinin, mali tablolara dayanılarak yapılacak değerlemeleri veya alınacak kararlan etkileyebilecek düzeyde olmasını ifade eder.
12-Özün düşünceliği kavramı :
İşlemlerin muhasebeye yansıtılmasında ve onlara ilişkin değerlendirmelerin yapılmasında biçimlerinden çok özlerinin esas alınması gereğini ifade eder.
GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ
Amacı:
Sermeye koyan ve sonradan kendilerine ait kârı işletmede bırakan sahip ve hissedarlar ile alacakların işletmeye sağladıkları kaynaklar ve bunlarla elde edilen varlıkların işletmeye sağladıkları kaynaklar ve bunlarla elde edilen varlıkların, muhasebe kayıt, hesap ve tablolarında anlamlı bir şekilde tesbit edilmesi ve gösterilmesi yoluyla, belirli bir ticarii işletmenin mali durumunun açıklıkla ve ilgililer için gerçeğe uygun olarak yansıtılmasıdır.
A) Gelir Tablosu İlkeleri :
Satışların, gelirlerin, satışlar maliyetinin, giderlerin, kâr ve zararlara ait hesapların ve belli dönemlere ait işletme faaliyeti sonuçlarının sınıflandırılmış ve gerçeğe uygun olarak gösterilmesini sağlamaktır.
1. Gerçekleşmemiş satışlar, gelir ve karlar: Gerçekleşmiş gibi veya gerçekleşen tutardan fazla veya az gösterilmemelidir. Dönem başında ve sonunda doğru hesap kesimi işlemi yapılmalıdır.
2. Belli bir dönemin satışları ve gelirleri bunları elde etmek için yapılan satışların maliyeti ve giderleri ile karşılaştırılmalıdır.
3. Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar özel tükenmeye tabi varlıklar için uygun amortisman ve tükenme payı ayrılmalıdır.
4. Maliyetler; maddi duran varlıklar, stoklar, bakım ve onarım ve diğer gider grupları arasında uygun bir şekilde dağıtılmalıdır.
5. Arızi ve olağanüstü niteliğe sahip kar ve zararlar meydana geldikleri dönemde tahakkuk ettirilmeli, fakat normal faaliyet sonuçlarından ayrı olarak gösterilmelidir.
6. Bütün kar ve zararlardan, önceki dönemlerin mali tablolarında düzeltme yapılmasını gerektirecek büyüklük ve nitelikler dışında kalanlar, dönemin gelir tablosunda gösterilmelidir.
7. Karşılıklar, işletmenin karını keyfi bir şekilde azaltmak veya bir döneme ait kan diğer döneme aktarmak amacıyla kullanılmamalıdır.
8. Dönem sonuçlarının tespiti ile ıngulana gelen değerleme esasları ve maliyet yöntemlerinde bir değişiklik yapıldığı takdirde, bu değişikliğin etkileri açıkça belirtilmelidir.
9. Bilanço tarihinde var olan ve sonucu belirsiz bir veya birkaç olayın gelecekte ortaya çıkıp çıkmamasına bağlı durumları ıt’adc eden. şarta bağlı olaylardan kaynaklanan, makul bir şekilde gerçeğe yakın olarak tahmin edilebilen gider ve zararlar, tahakkuk ettirilerek gelir tablosuna yansıtılır. Şarta bağlı gelir ve karlar ise gerçekleşme ihtimali yuksekte olsa herhangi bir tahakkuk işlemi yapılmaz, dipnotlarda açıklama yapılır.
B.) Bilanço İlkeleri :
Sermaye koyan veya sonradan kendilerine ait kân isletmede bırakan sahip ve hissedarlar ile alacaklıların isletmece sağladıkları kaynaklar ve bunlarla elde edilen varlıkların muhasebe kayıt, hesap ve tablolarında anlamlı bir şekilde tespit edilmesi ve gösterilmesi yoluyla, belli bir tarihte işletmenin mali durumunun açıklıkla ve ilgililer için gerçeğe uygun olarak yansıtılması. Bütün varlıklar gayrisafi değerleriyle gösterilirler.
C) Varlıklara ilişkin ikeler
1. İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüşebilecek varlıkları, bilançoda dönen varlıklar grubu içinde gösterilir .
2. İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüşmeyen, hizmetlerinden bir hesap döneminden daha uzun süre yararlanılan uzun vadeli varlıkları, bilançoda duran varlıklar grubunda gösterilir.
3. Bilançoda varlıkları, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değerlerle gösterebilmek için.Varliklardaki değer düşüklüklerini göstererek karşılıklarının ayrılması zorunludur.
4. Gelecek dönemlere ait olarak önceden ödenen giderler ile cari dönemde tahakkuk eden ancak, gelecek dönemlerde tahsil edilecek olan gelirler kayıt ve tespit edilmeli ve bilançoda ayrıca gösterilmelidir.
5. Dönen ve duran varlıklar grubunda yer alan alacak senetlerini, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değerleri ile gösterebilmek için reeskont işlemleri yapılmalıdır.
6. Bilançoda duran varlıklar grubunda yer alan maddi duran varlıklar ile maddi olmayan duran varlıkların maliyetim çeşitli dönem maliyetine yüklemek amacıyla, her dönem ayrılan amortismanların birikmiş tutarları ayrıca bilançoda gösterilmelidir.
7. Duran varlıklar grubu içinde yer alan özel tükenmeye tabi varlıkların maliyetini çeşitli dönem maliyetlerine yüklemek amacıyla, her döneni ayrılan tükenme paylarının birikmiş tutarları ayrıca bilançoda gösterilmelidir
8. Bilançonun dönen ve duran varlıklar grubunda yer alan alacaklar, menkul kıymetler, bağlı menkul kıymetler ve diğer ilgili hesaplardan ve yükümlülüklerden işletmenin sermaye ve yönelim bakımından ilişkili bulunduğu ortaklara, personele, iştiraklere ve bağlı ortaklıklara ait olan tutarlarının ayrı gösterilmesi temel ilkedir.
9. Tutarları kesinlikle saptanamayan alacaklar için herhangi bir tahakkuk işlemi yapılmaz. Bu tür alacaklar bilanço dipnot veya eklerinde gösterilir.
10. Verilen rehin, ipotek ve bilanço kapsamında yer almayan diğer teminatların özellikleri ve kapsamları bilanço dipnot veya eklerinde açıkça belirtilmelidir. Bu ilke diğer teminatlar içinde geçerlidir. Ayrıca, işletme varlıkları ile ilgili toplam sigorta tutarlarının da bilanço dipnot veya eklerinde açıkça gösterilmesi gerekmektedir.
D) Yabancı Kaynaklara ilişkin ilkeler
1. İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde vadesi gelen borçlan, bilançoda kısa vadeli yabancı kaynaklar grubu içinde gösterilir.
2. İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde vadesi gelmemiş borçlan, bilançoda uzun vadeli yabancı kaynaklar grubu içinde gösterilir.
3. Tutarları kesinlikle saptanamayanları veya durumları tartışmalı olanları da içermek üzere, işletmenin bilinen veya tutarları uygun olarak tahmin edilebilen bütün yabancı kaynaklan kayıt ve tespit edilmeli bilançoda gösterilmelidir.
4. Gelecek dönemlere ait olarak önceden tahsil edilen hasılat ile cari dönemde tahakkuk eden ancak, gelecek dönemlerde ödenecek olan giderler kayıt ve tespit edilmeli ve bilançoda ayrıca gösterilmelidir.
5. Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar grubunda yer alan borç senetlerini bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değerlen ile gösterebilmek için reeskont işlemleri yapılmalıdır.
6. Bilançoda kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar gruplarında yer alan borçlar, alınan avanslar ve diğer ilgili hesaplardan isletmenin sermaye ve yönetim bakımından ilgili bulunduğu ortaklara, personele, iştiraklere ve bağlı ortaklara ait olan tutarlarının ayrı gösterilmesi temel ilkedir.
E) Özkaynaklara ilişkin ilkeler
1. İşletme sahip veya ortaklarının sahip veya ortak sıfatıyla işletme varlıkları üzerindeki haklan öz, kaynaklar grubunu oluşturur.
2. İşletmenin ödenmiş sermayesi bilançonun kapsamı içinde tek bir kalem olarak gösterilir.
3. İşletmenin hissedarları tarafından yatırılan sermayenin devam ettirilmesi gerekir.
4. Özkaynaklann bilançoda net olarak gösterilmesi için geçmiş yıllar zararları ile dönem zararı. öz kaynaklar grubunda indirim kalemleri olarak yer alır.
5. Öz.kaynakları; ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri. kar yedekleri, geçmiş yıl karları (zararları) ve dönem net kan (zararı)’ndan oluşur.

Ünite 6 Degerlendirme Sorulari

1- Muhasebe işlemlerinde temkinli davranılması ve olası risklerin önceden dikkate alınması hangi temel kavramın gereğidir?

Önemlilik

İhtiyatlılık

Sosyal sorumluluk

Tam açıklama

Özün önceliği
Hata bildir

2- “Gerçekleşmemiş satışlar, hasılat ve kârlar gerçekleşmiş gibi veya gerçek tutarından fazla veya az gösterilmemelidir.” biçimindeki genel kabul görmüş muhasebe ilkesi aşağıdaki ilke gruplarından hangisi içinde yer alır?

Özkaynaklarla ilgili ilkeler

Yabancı kaynaklarla ilgili ilkeler

Gider ilkeleri

Varlıklarla ilgili kaynaklar

Gelir ilkeleri
Hata bildir

3- Varlıkların paraya çevrilebilirle kabiliyetlerine ve borçların vadelerine göre bilançoda yer almaları hangi muhasebe kavramının bir gereğidir?

Tutarlılık kavramı

İhtiyatlılık kavramı

Önemlilik kavramı

İşletmenin sürekliliği kavramı

Tam açıklama kavramı
Hata bildir

4- Çift taraflı kayıt tekniğinin uygulanmasına olanak veren bilanço eşitliği hangi temel kavrama dayanır?

Kişilik
İhtiyatlılık

Sosyal sorumluluk
Özün önceliği

Tutarlılık
Hata bildir

5- İşletmenin faaliyetlerinin sonucu olan gelir ve karların aynı zaman dilimine veya aynı faaliyetlere ait maliyet, gider ve zararlarla karşılaştırılması gereği hangi temel kavramın sonucudur?

Parayla ölçme

Tarihi maliyet esası

Dönemsellik

Kişilik

İşletmenin sürekliliği
Hata bildir

6- Mali işlemlerin muhasebeye ortak bir ölçü olarak para birimiyle yansıtılması hangi temel kavramın gereğidir?

Parayla ölçme

İhtiyatlriık

Önemlilik

Tam açıklama

Tarihi maliyet esası
Hata bildir

7- Mali tabloların, bu tablolardan yararlanacak kişi ve kuruluşların doğru karar almalarına yardımcı olacak şekilde yeterli, açık ve anlaşılır olması gereğini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Özün Önceliği Kavramı

Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı

Tam Açıklama Kavramı

İhtiyatlılık Kavramı

Önemlilik kavramı
çözüme bak – Hata bildir

8- Muhasebe uygulamalarında, benzer olay ve işlemlerde kayıt düzenleri ile değerleme ölçülerinin değişmezliği ve mali tablolarda biçim ve içerik yönünden hangi temel kavrama dayanır?

Önemlilik

Tam açıklama

Sosyal sorumluluk

Tutarlılık

Verilerin güvenilir olması

Açıköğretimde Ders Muafiyeti

Konu Eylül 20, 2009 tarafından  
AÖF Diğer kategorisine eklenmiştir.

Kaydını sildiren öğrenci, başka bölüme kayıt olursa okuduğu ve başardığı dersleri yeniden alır mı?

Uzaktan eğitim sistemine göre eğitim yapan Açıköğretim, İktisat, İşletme fakültelerine kayıt için başvuru tarihi, başvuru süresi, kayıtta istenecek belgeler ve kayıt koşulları ilgili fakültelerin yönetim kurullarınca ortak olarak belirlenir.

Anadolu Üniversitesi’nde Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı iken, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına girerek yeniden Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesine yerleşen adaylar önceki kayıtlarını sildirmek koşulu ile kazandıkları yeni bölüme kayıt yaptırabilirler. (“Anadolu Üniversitesi’nde açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı iken, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına girerek, bu sisteme göre öğretim yapan fakültelere yeniden yerleştirilen öğrenciler, eski kayıtlarını sildirmeden kayıt yaptırdıkları takdirde, hangi sınıfta olurlarsa olsunlar, önceki kayıtları silinerek, yeni yaptırdıkları kayıt geçerli sayılır. Bu öğrenciler eski kayıtları için hiçbir hak iddia edemezler.( Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakülteler Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 8 madde b bendi)).

Bu şekilde kaydı silinen adaylara öğrencilere daha önce okudukları ve başardıkları derslerden dolayı muafiyet tanınmaz. Bu dersleri tekrar almak zorundadırlar. Bu durum Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakülteler Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 17 maddenin b bendinde:

“Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencisi iken, yeniden Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına girerek, kayıtlı olduğu bölüm ve programdan, başka bir bölüm ve programa yerleştirilenler, önceki kaydını sildirmek koşuluyla, yerleştirildikleri bölüm ve programın 1 inci sınıfına kayıt yaptırabilirler. Bu öğrencilere fakültelerde daha önce okudukları ve başardıkları dersler dolayısıyla hiç bir şekilde muafiyet tanınmaz.” açıkça belirtilmiştir.

NOT: Yukarıda yapılan açıklamalar (madde 8 b bendi) dikkatle incelendiğinde Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerde aynı anda iki öğrenci kaydı bulunamayacağı açıkça anlaşılmaktadır. Yani aynı anda iki açıköğretim programı okunamaz.

AÖF Mobil Öğren Komutları

Konu Eylül 7, 2009 tarafından  
AÖF Diğer kategorisine eklenmiştir.

AÖF öğrencileri mobilöğren ile akademik bilgilerinize cep telefonunuz üzerinden ulaşabilmektesiniz Bunun için Mobilöğren’e üye olmanız yeterlidir. Mobilöğren üyeliğiniz ile sorgulama ve otomatik bildirim servisleri kullanımınıza açılmış olacaktır Üye olmak için ayrıca ücret ödenmemektedirSorgulama servislerinde, sorgu komutlarını kısa mesaj ile 3926 servis numarasına göndererek, istediğiniz bilgiye kısa mesajla ulaşabilirsiniz Ayrıca sorgulama işlemini web sitemizden yaparak cevabını kısa mesaj ile cep telefonunuzdan edinebilirsiniz. Devamını Oku

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – Atatürkçülüğe Karşı Eleştiriler Konu Özeti

Konu Eylül 7, 2009 tarafından  
2.Sınıf Ders Notları, AÖF Ders Notları kategorisine eklenmiştir.

Atatürkçülüğe Karşı Eleştiriler Konu Özeti

Atatürk ve Atatürkçülüğe karşı eleştiriler ve bunların sonucu olan tepkiler, çok partili demokratik yaşama geçilmesinden sonra meydana gelmiştir..
Atatürk’ün Kişiliğine Karşı Eleştiriler:
Atatürk’ün alkollü içkiye karşı düşkünlüğü ve evlilik yaşamındaki mutsuzluğu eleştiri konusu olmuştur. Atatürk özel yaşamında düzgün, düzenli, disiplinli,, herkesin hakkına saygı gösteren bir davranış içindeydi. Devamını Oku

2009 Final Soruları İşletme 1.2.3.4. sınıflar

Konu Eylül 7, 2009 tarafından  
AÖF Çıkmış Sorular kategorisine eklenmiştir.

2009 Final Soruları İşletme 1.2.3.4. sınıflar Orj. PDF. İNDİRİN

1.Sınıf

http://rapidshare.com/files/239626827/1.sinif2009Final.rar

2.Sınıf

http://rapidshare.com/files/239626828/2.sinif2009Final.rar

3.Sınıf

http://rapidshare.com/files/239582727/3.sinif2009Final.rar

4.Sınıf

http://rapidshare.com/files/239586838/4.sinif2009FiNAL.rar

Yönetim Bilgi Sistemi Çıkmış Sorular (2004-2005)

Konu Eylül 5, 2009 tarafından  
AÖF Çıkmış Sorular kategorisine eklenmiştir.

2004-2005 Yönetim Bilgi Sistemi Ara Sınav Soruları

2004-2005 Yönetim Bilgi Sistemi Final Sınav Soruları

2004-2005 Yönetim Bilgi Sistemi Final Sınav Soruları

Temel Bilgi Teknolojileri – Final 2 –

Konu Eylül 5, 2009 tarafından  
AÖF Çıkmış Sorular kategorisine eklenmiştir.

Sınav sırasında cevap kağıdı üzerinde bir yanlış işaretleme eğer yeterince iyi silinmezse optik okuyucu tarafından iptal edilmiş bir cevap olarak algılanmamaktadır. Eğer aynı soru için ikinci bir seçenek işaretlendiyse, optik okuyucu iki seçeneğin birden işaretlendiği sonuçuna vararak cevabı geçersiz saymaktadır. Devamını Oku

Para Teorisi ve Politikası – Para politikasının yürütülmesi

Konu Eylül 5, 2009 tarafından  
3.Sınıf Ders Notları kategorisine eklenmiştir.

Para politikasının yürütülmesi
Para politikasının amaçları:
a)Fiyat istikrarı b)Yüksek istihdam
c)İktisadi büyüme d)Finansal piyasalarda istikrar
e)Faiz oranlarında istikrar f )Döviz kurunda istikrar Devamını Oku

Sonraki Sayfa »